Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Anton EISENHOIT (1553/54 - 1603)

e147

Temperantia zo série Cností, medirytina, 1591
Séria 8 alegorických ženských postáv s atribútmi a nápismi: 4 Kardinálne cnosti (Justitia, Fortitudo, Prudentia so zrkadlom /a namiesto hadov s nebeským globusom/ a Temperantia), 3 Teologické cnosti (Fides, Spes a Caritas) a intelektuálne cnosti (Patientia). - KESTING, A.: Anton Eisenhoit. Ein westfälischer Kupferstecher und Goldschmied. Munster 1964, s. 16, 27, Kupferstichverzeichnis 11-18; - Kat. Renaissance im Weserraum. Munchen - Berlin 1989, Bd. 1. Katalog, s. 539-540, č. 868 (R.J.)
e147 a "Temperantia" z cyklu piatich  » personifikácií Cností na južnej fasáde medzi oknami, pôv. 1615?
LEVOČA, Radnica
BZ Eisenhoitovej série prevzaté aj nápisy k personifikáciám;
(Ostatné 4 postavy podľa iných predlôh - "Iustitia" a "Patientia" podľa M. de Vos; "Fortitudo" podľa H. Goltziusa - rytiny J. Matham, alebo kópie M. Greutera)147X
+ Kresby podľa Eisenhoita v skicári wroclawského zlatníka Caspara Pfistera/?/, 1601 (Oszczanowski / Gromadzki, Theatrum vitae et mortis, Temperantia obr. 236); + zlatník Matthias Wallbaum, figúra Temperantie na kazete (zámoc. múzeum Berlín, foto 1920 - MI); + zlatník Sebastian Han, na pozlátenej cizelovanej nádobe, Sibiu ca. 1690 (Kat. Mátyás király öröksége 2008, č. XI-108, detail obr. s. 330: "Solis? Flötner?")

Martin ENGELBRECHT (1684 - 1756)

e148

Sv. František z Assisi, medirytinová ilustrácia (Augsburg, pol. 18. stor.)


e148 a Postava rehoľníka (brat Leon) zakomponovaná do výjavu Stigmatizácia sv. Františka z Assisi
Kresba Benedikta Mayerla v kronike kláštora františkánov v Kremnici (1742) podľa fresky na priečelí kostola
EKompozícia fasádovej maľby vychádzala z verzie "Stigmatizácie" F. Trevisaniho

e149

Sv. Peter apoštol, medirytinová ilustrácia, ca. 1720


e149 a Olejomaľba, okolo 1800
BRATISLAVA, SNG (O 4208)
Ol/pl, 192 x 110 cm; zo série apoštolov, s latin. nápismi naspodu
BSv. Ondrej (inv. O 4209) a sv. Jakub St. (O 4210) podľa M. de Vos (alebo všetky zo série ilustrácií vyd. M. Engelbrechtom?)

e149x2

Sv. Filippo Neri inšpirovaný Duchom sv., medirytinová ilustrácia
V kartuši "S. PHILIPPUS / NERIUS / Fund. Congr. Orat."; zakladateľ Oratoriánov s anjelom podľa nezn. predlohy (č. 44 zo série životopisov svätcov?)


e149x2 a Imrich Jagušič, nást. maľba, 1770-te r.
PODOLÍNEC, kostol piaristov
Výjav v rokajovej kartuši na špalete oblúka priechodu do bočnej kaplnky s oltárom sv. Filipa Neri (od Jagušiča aj putti s atribútmi svätca na klenbe a obraz Videnie sv. Filippa Neri na oltári v kaplnke)
BStranovo prevrátene

e149x3

Immaculata (Maria Victoria), medirytina
Na stuhe: "IMACVLATA CONCEPTIO BMV"


e149x3 a Johannes Mollner(?), obraz boč. oltára, kon. 18. stor.
KOŠICE, kostol Najsv. Trojice (pôv. jezuitský akademický)
Ol/pl, ca. 200 x 130 cm; obraz na iluzívnom oltári Blahoslavenej Panny Márie. - K. Kolbiarz Chmelinová: Iluzívny oltár Erasma Schrötta z roku 1797 v kontexte mecenátu pojezuitských úprav Univerzitného kostola Najsvätejšej Trojice v Košiciach, in: Mecénstvo umenia okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z obdobia neskorého osvietenstva (nielen) na Slovensku. Ba 2020, s. 118, obr. 4 (1784-1800);
BRedukovaná kópia podľa grafiky; okrídlené hlavičky a nápisová páska naspodu vypustené, pridané korunky aplikované na hlavách


149x3X
+ Ostropa, oltárny obraz v kostole sv. Ducha (J. St. Pasierb, ed.: Maryja Matka Chrystusa. Warszawa 1987, obr. 78)Ciro FERRI (1634 - 1689)

f150 - f154

Johann Franz FISCHER  († 1740)

f155

Sv. Príbuzenstvo (Sv. Rodina so sv. Annou a Joachimom), medirytina, ca. 1720
Znač. "Fischer sc. Pragae"; Naspodu modlitba a ďakovný text za pomoc v bitke pri Belehrade: "JESUS Maria Joseph Joachim und Anna stehet uns bey, /.../ Amen, und seijet ewig gelobt vor die grosse Victori so geschehen den 16 Augusti Ao 1717".
f155 a Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 960)
Ol/pl, 125 x 96 cm; (web umenia: "Slovenský maliar z 1. polovice 18. stor."). Reštaur. VŠVU 2001
BZobrazenie prevzaté z grafiky, doplnené celé postavy sv. Jozefa a Joachima po stranách, k Ježiškovi pridaný chlapec sv. Ján Krstiteľ s baránkom v pozadí a anjelici v oblakoch a pod Bohom OtcomVincenz FISCHER 

f156

Christianizácia Uhorska kráľom Štefanom, medirytina a lept Johann Christoph Reinsperger, pred 1774
Znač. "Vincentius Fischer pictor et Caesareae, Regiaeque Academiae Professor, invenit et Delineavit Viennae / J. C. Reinsperger sculpsit / Johann Christoph Winkler Sc. et exc. Viennae"
(Mladý kráľ medzi dvoranmi na tróne, pred ním benediktínsky mních. Po stranách zvrhnutie modiel, postavenie kríža a založenie kostola. Na nebi tróni pápež Silvester II. s uhorskými kráľovskými insígniami, ktoré údajne Štefanovi odovzdal, pri nohách symbol porazeného pohanstva).
Galavics 1971, 13-14; - Rózsa, AHA 33/1987-88, s. 286-287, obr. 43; - Kat. Crossroads 1993, č. 32 na s. 187; - Knapp - Tüskés: Die Ikonographie des Königs Stephan I. des Heiligen in der Druckgraphik des 18. und 19. Jahrhunderts, in: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2000 (München 2004), s. 69-78, na s. 72; - Éva Knapp: "Gyönyörü volt szál alakja": Szent István király ikonográfiája a szokszorosított grafikában a XV. századtól a XIX. század közepéig. Budapest 2001, s. 197, kat. č. 115 (univ. tézy F. Fiedricha a A. Montanu, Praha 1777)
f156 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum (89/E 1)
Ol/pl, 61,5 x 76,7 cm. V múzeu aj ďalšia, ešte slabšia diletantská kópia, o niečo menšieho formátu (inv. č. 90); - Kat. DSVU Barok 1999, č. 78;
BPrimitívna kópia celku kompozície podľa grafiky


f156 b Nástenné maľby v presbytériu, ca. 1800
KERKAKUTAS, far. kostol sv. Štefana kráľa
Barokk freskófestészet Magyarországon II. Bp. 2021, s. 295-297 (predloha); obr. A na s. 295, obr. na s. 296
BPrevzatá skupina okolo sv. Štefana vpravo (maľba na klenbe) a postavy vztyčujúce kríž z ľavej strany (maľba na stene presbytéria)John FLAXMAN

f157

Tri Cnosti (Fides, Spes, Caritas), rytina Tommaso Piroli podľa kresby Johna Flaxmana, 1793
Záverečná zo 111 ilustrácií Danteho "Božskej komédie" (vyd. Londýn 1807, Milano 1812, s. 227)


f157 a Jozef Czauczik, olejomaľba, zač. 19. stor.
BETLIAR, kaštieľ
M. Herucová, Czauczik, PaM 2015/1, s. 23, obr. s. 24 (predloha)
B?

Frans FLORIS

f158

Séria 8 personifikácií, medirytiny Hieronymus Cock, 1564
s citátmi z Ovídia naspodu (Flora, Pales, Ceres, Pomona, Dryas, Napaea, Nais, Daphne)
Znač. "HFloris inuentor - H. Cock excu 1564"


f158 a-h David Brentel, maľované ilustrácie v stammbuchu Ulricha Reuttera
NORIMBERG, Germanishes Nationalmuseum (Hs 121165)
L. Kurras: Die Stammbücher. Erste Teil: Die bis 1750 begonnenen Stammbücher. Wiesbaden 1988, s. 17 (predlohy); - DSVU Renesancia 2009, č. 239 (B. Balážová), č. 240 (JM); - B. Balážová: Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou. Ulrich Reutter a jeho svet okolo 1600. Ba 2013, s. 13
BGiovanni Batista FONTANA (1524 - 1587)

f159

Ezechielova vízia o konci sveta, medirytina a lept (vyd. Rafael Faitel, 1579)
Znač. "Io Battista Fontana F. - Rafael faitel for." - IB 32, č. 1; - Kat. Italské renesanční umění, NG Praha 1997, č. 13


f159 a Muž sediaci vľavo a motív zlomeného stĺpa za ním na tabuľovej maľbe Ezechielova vízia, zač. 17. stor.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí (K-1403/U 37)
JM 2003, s. 112-118, obr. 10-13 (predloha); - Kat. Kremnica 2006, s. 100-103, kat. 95 (JM); - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 202;
DCelok  » mnohofigúrového výjavu poskladaný z postáv povyberaných z rôznych (min. 6) grafických predlôh - zobrazení Vízie proroka Ezechiela o konci sveta (Bertani) a Posledného súdu (Michelangelo, Schwarz, Stradanus)Francesco FONTEBASSO (1707 - 1769)

f160

Alegorický výjav - "La Virtù che incorona la Nobiltà"; medirytina a lept Francesco Bartolozzi
č. 6 z rytinových reprodukcií fresiek (séria 33) vyd. Giuseppe Wagner v Benátkach 1762; znač. "No 33-6 F. Fontebasso Pinxit / F. Bartolozzi incid. appo Wagner Ven.a C.P.E.S." (Pallucchini 2012, s. 94, č. 434, obr. s. 326; Museo Civico Correr, Benátky); + exemplár v The British Museum: "Vertue crowing Nobility"


f160 a Erasmus Schrött: Alegória dobrej vlády (Apoteóza Jozefa II.) na strope radničnej siene na poschodí, 1781
KOŠICE, býv. radnica
G. Galavics: Nástenné maľby košickej radnice, Ars 1968/1, s. 71-72, obr. 5; - JM 2010a, s. 425-440 (predloha)
BPrevzatú kompozíciu Schrött doplnil vľavo pod dvojicou putti medailónom s portrétom Jozefa II.


f160 b Franz Lieb, Minerva a Cnosť korunujúca Urodzenosť(?) na klenbe, 1769/70
EDELÉNY, kaštieľ Istvána Esterházyho (L´Huillier-Coburg)
Alegorická maľba na klenbe grófkinej izby. - A. Jávor: Lieb Ferenc, az "edelényi festő", MÉrt 49/2000, s. 167-186; - Jávor: Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon. Budapest 2019, s. 100-101, obr. s. 101 ("Alegória dobrej vlády")
CMaliarsky interpretované štyri figúry odvodené z rytiny, rozmiestnené na nábehu
a v strede klenby; upravené - postave s korunou a žezlom v rukách pridané Slnko na hrudi; okrídlená figúra vedľa nej zmenená ako trúbiaca Fama, atď.Domenico Maria FRATTA (1696 - 1763)

f161

Kristus pred Pilátom z cyklu Krížovej cesty (I. zastavenie)
Drevorezové ilustrácie G. Fivizani (in: G. Baruffaldi: "La via della Croce", Bologna 1732);
V stvárnení výjavov cyklu Fratta vychádza pravdepodobne zo starších talianskych predlôh.


f161 a Carl Ritsch, Herodes na tróne na freske Sv. Ján Krstiteľ pred Herodesom na klenbe presbytéria, 1700
TRNAVA, býv. jezuitský Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
J. Medvecký: Praecursor Domini, in: AHAS 16/1-2, Ljubljana 2011, s. 167–179, 287–289; - J. Medvecký: Klenbové fresky Univerzitného kostola sv. Jána Krstiteľa a otázka ich autorstva, in: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 15/2012, s. 19-25;
C

Philipp FRUYTIERS (1610 - 1666)

f162

Narodenie Panny Márie (rodičia Joachim a Anna obetujú dieťa Máriu Najsv. Trojici), medirytina, ca. 1640
Na stuhe: NATIVITAM TUA VIRGO MARIA GAUDIUM UNIVERSO MUNDO";
+ Medirytina, vyd. Cornelis Galle (so stĺpom a krajinou v pozadí, anjelici so stuhou vypustení, latin. nápis naspodu); + Neskoršia kópia s nemeckými veršami naspodu (medirytina "Paulus Fürst Ex:"); + Rytinový obrázok "NATIVITAS MARIAE", (Ljubljana?), 17. stor. (stranovo prevrátene, hore namiesto Najsv. Trojice v gloriole Meno Panny Márie); atď.;
B. Kleinschmidt OFM: Die Heilige Anna. Ihre Verehrung in Geschichte, Kunst und Volkstum. Düsseldorf 1930, s. 359, 362, obr. 275; - A. Ridovics: Mária bölcsője. Adalékok "Mária születésének" barokk ikonográfiájához, in: Tanulmányok Rózsa György tiszteletére, MNM Budapest 2005, s. 21, obr. 14 a 15 na s. 27
f162 a Obraz boč. oltára, 2. pol. 17. stor.(?)
VINOHRADY nad Váhom, kostol Navštívenia Panny Márie
Ol/pl, 99 x 58 cm; (Szilárdfy: "Haraszt")
BBez Trojice, len holubica Ducha sv.; na stuhe: "GAVDIOSA NATIVITAS BEATAE MARIAE VIRGINIS".


162X
+ Mathias Veress, olt. obraz, 1805 (Veţca, jud. Mureş, kat. kostol - Ridovics 2005, s. 21; - Sabău 2005, obr. 44); + Kópia podľa verzie z rytiny C. Galle, so stĺpom a krajinou v pozadí, gvaš (Augsburg, 2. pol. 18. stor.); + Cristóbal de Villalpando, olejomaľba, ca. 1700 (PESSCA 842 A,B); + "Narodenie Panny Márie" z mariánskeho cyklu monochrómnych malieb en grisaille v rokajovom orámovaní s ružami a girlandami, osadených na obvodových stenách a pilastroch hornej empory v býv. jezuitskom kostole Am Hof vo Viedni, po 1763 (M. Kaufmann: Die marianischen Wandbespannungen der Kirche Am Hof im Kontext jesuitischer Frömmigkeit. Dipl. Mag. phil., Universität Wien 2012, s. 42-43, obr. 60; atď.

    

Matthias FUHRMANN (1698 - 1773)

f163

Život sv. Pavla Pustovníka a dejiny rádu pavlínov, medirytinové ilustrácie, pred 1732
In: M. Fuhrmann (1: nem./latin., Viennae 1732) resp. 2: latin./maďar., Tyrnaviae 1735 (+ nem./latin. 1734?): "DECUS / SOLITUDINIS / SIVE / VITA, ET OBITUS / GLORIOSISSIMI PATRIARCHAE / DIVO / PAULI THEBAEI / EREMITARUM PRINCIPIS, ET MAGISTRI / AUTHORE / HIERONYMO PRESBYTERO et S.R.E. DOCTORE. / PARS PRIMA... - PARS SECUNDA... Translationes, et Miracula dicti Sancti Patris / Opusculum denuo in singula Capita distriburum, / totidémque figuris aeneis illustratum. / A / P. MATHIA FUHRMANN, / Ordinis S. Pauli prim Eremitae Sacerdote, et Pro/vinciae Austriacae Professo. / DUM / CONCLUSIONES THEOLOGICAS / Ex Tractatu ..." (v Trnave u sv. Jozefa) 1734. TYRNAVIAE, Typis Academicis per Leopoldum Berger, 1734 (MS Martin, Národná knižnica, 270.148 - sign. 27 D 152). Znač. "P. M. Fuhrmann Ordinis S. Pauli pr. Er. inv. del. et sculp."
f163 a Cyklus malieb v poliach sieťovej klenby lode, 1728
MARIANKA, pútny kostol (Bazilika) Narodenia Panny Márie, býv. pavlínsky
X. S. Čik: Dejiny Mariatálu, 1942; - Sz. Serfőző: Die Deckenmalereien der Pauliner Wallfahrtskirche und der Heiligen Brunnkapelle in Mariatal, Ars 2010/2; - M. Vadrna: V zemi zvanej Tál. Pútnické miesto Marianka. Sabinov 2019, s. 40-41, obr. s. 44-55;
X?Prvé viedenské vydanie Fuhrmannovho spisu je z r. 1732, fresky už 1728! (návrhy k nim mohli byť predlohou pre Fuhrmannove rytinové ilustrácie? - Sz. Serfőző)


f163 b Franz Lieb, cyklus malieb v poliach sieťovej klenby lode, 1777
TREBIŠOV, far. kostol, býv. pavlínsky
Jávor 1978, s. 420; - Jávor 2000, pozn. 29 na s. 183; - JM, in: Medzi zemou a nebom 2009, s. 140-147; - A. Jávor: Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon. Budapest 2019, s. 67-75;
FLen voľná interpretácia niektorých motívov vo výjavoch korešpondujúcich s námetmi Fuhrmannových ilustrácií (Jávor 1978: ilustrácie čiastočne aj kompozičné predlohy)


f163 c Johann Lucas Kracker: Sv. Pavol na voze ťahanom levmi do neba, freska na klenbe schodiska, 1754
VRANOV nad Topľou, býv. kláštor pavlínov
C  Kompozícia odvodená z ilustrácie na predtitulnom liste II. zv. (Serfőző 2010, s. 174)


163X
+ Krakov, kláštor pavlínov, cyklus obrazov (Narodenie sv. Antona, Anton odchádza do pustatiny, Pavol v pustatine...)

    
Paul FÜRST  (1605 - 1666), vyd.

f164

S. ABRAHAM (Abrahámova obeta), medirytina, vyd. Paul Fürst v Norimbergu
Kópia medirytiny Egberta van Panderen podľa Pietra De Jode st.; znač. "Petrus de Iode inven. / et excudit - Egbert van Panderen / sculpsit" (Holl. Dutch IX, č. 68; - XV, č. 1); + Kópia, "SACRIFICIVM ABRAHAE", medirytina Servatius Raeven, vyd. Balthasar Caymox (znač. "Balt Caiemox excudit - Seruace Rauen sculpsit")
+ Kresba podľa rytiny a návrhová kresba pre sklenené maľované okno (Bruggy, Stedelijke Musea);
Zobrazenia vychádzajú z medirytiny Antona Wierixa (1585) podľa predlohy Martena de Vos (Holl. Dutch, 248)


f164 a Olejomaľba, okolo 1730
LEVOČA, kostol ECAV
Ol/pl, 112 x 184 cm, nezreteľná signatúra, dat. 1731 (1732?). Rešt. ORA Levoča 2005/2006 - Spaleková, Kat. Levoča 2008, s. 152-157; - NKP Levoča 2016, s. 267-268;
BAnjel ľavou rukou vystretou ukazuje za seba; upravené na šírkový formát, zakomponované do otvorenej krajiny s mestom v pozadí
(Pendant Vzkriesenie Lazara podľa A. Bloemaerta a S. Bourdona).f165

Evanjelista sv. Matúš, medirytina zo série 4 Evanjelistov, vyd. Paul Fürst v Norimbergu
f165 a Maľba na krídle boč. oltára Ukrižovania, 1. pol. 17. stor.?
LIPTOVSKÝ JÁN, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
Pam SK, s. 125 (oltár "neskorogotický zo začiatku 16. stor."!); Obojstranne maľovaná tabuľa zo 4 evanjelistov na otvorených oltárnych krídlach, tempera na dreve (retabulum retardovanej formy krídlového oltára muselo vzniknúť až v 17. stor.)
BPrimitívna maľba inšpirovaná grafickou predlohou
Ústredný obraz oltára podľa kompozície "Ukrižovanie" Pompea Aquilu; na zatvorených krídlach oltárnej skrine 4 pašiové výjavy ("Vztýčenie kríža" podľa kompozície Christopha Schwarza z kon. 16. stor.)

f165.1 Sediaci anjel na Kristovom hrobe (na Zmŕtvychvstaní Krista podľa C. Orsoliniho):

f165.1 a Anton Schmidt: Zmŕtvychvstanie (podľa Orsoliniho), býv. olt. obraz
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 1467)
JM 2013, obr. 145, 145a (predloha); kat. II.12;
B


f165.1 b Zmŕtvychvstanie (podľa Orsoliniho), obraz v nadstavci oltára
PÔTOR, kostol ECAV
B

f165.1 c Spišský maliar, anjel sediaci na oblaku na obraze "Učenie o Eucharistii"
PODOLÍNEC, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
BKópia kompozície J. L. Haida (rytina Rugendasovci, Augsburg 1741)


165.1X
+ Sediaca figúra v identickej póze prevzatá z talianskeho maliarstva v dielach stredoeuróskych maliarov, napr. anjel sediaci na oblaku na olt. obraze Martina Altomonteho "Sv. František Sales zakladateľ kláštora" (ca. 1719) na boč. oltári kostola Saleziánov vo Viedni (M. Koller, in: Barockberichte 55/56, obr. 9 na s. 564) a pod.f166

Útek do Egypta, rytinová ilustrácia, Norimberg, pol. 17. stor.
Kompoz. vychádza z rytiny podľa Maartena de Vos; varianty - rytiny Philipp Sadeler, Justus Sadeler (so série 18 rytín zo Život P. Márie podľa rôznych predlôh - Kat. Göttweig 2005, č. III.6j); atď.


f166 a Maľba z mariánskeho cyklu v kartušiach na štukovej klenbe hradnej kaplnky, pôv. 2. pol. 17. stor.?
BOJNICE, Hrad
COdvodené, stranovo prevrátene (Jozef namiesto klobúka s turbanom na hlave, atď.)

f166x2

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Dietrich Krüger, tlač. Paul Fürst
Znač. "D. Krüger sculpsit / Paulus Fürst Excudit."


f166x2 a Panna Mária na Zvestovaní, maľba na parapete empory, 1673
MODRA, kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Z cyklu diletantských malieb temperou na doskách vo výplniach parapetu severnej časti empory, s nápismi na spodnom okraji. Podľa nápisu pod "Navštívením" dal emporu zhotoviť modranský farár Ján Ignác Veseley 1673; - K. Kolbiarz Chmelinová: Výzdoba kostola v 17. a 18. storočí, in: Kostol Narodenia svätého Jána Krstiteľa v Modre. Modra 2021, s. 54 a pozn. 5, obr. 65. Reštaur. M. Flajžík 2012
DSkombinované s archanjelom Gabrielom z inej predlohy    

f166x3

Premenenie Pána na hore Tabor, medirytina
Anonymná rytinová ilustrácia v knižnom vydaní (s. 42), vyd. P. Fürst v Norimbergu, pol. 17. stor.


f166x3 a Maľba v medailóne, kon. 17. stor.?
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
Tempera na dreve; v rollwerkovej kartuši pravého krídla z niekdajšieho epitafu;
BUpravené na výškový formát

katalógtop