Anton EISENHOIT (1553/54 - 1603)

e147

Temperantia zo série Cností, medirytina, 1591
Séria 8 alegorických ženských postáv s atribútmi a nápismi: 4 Kardinálne cnosti (Justitia, Fortitudo, Prudentia so zrkadlom /a namiesto hadov s nebeským globusom/ a Temperantia), 3 Teologické cnosti (Fides, Spes a Caritas) a intelektuálne cnosti (Patientia). - KESTING, A.: Anton Eisenhoit. Ein westfälischer Kupferstecher und Goldschmied. Munster 1964, s. 16, 27, Kupferstichverzeichnis 11-18; - Kat. Renaissance im Weserraum. Munchen - Berlin 1989, Bd. 1. Katalog, s. 539-540, č. 868 (R.J.)
e147 a "Temperantia" z cyklu personifikácií na fasáde medzi oknami, po 1615?
LEVOČA, Radnica
Z Eisenhoitovej série prevzaté aj nápisy k personifikáciám;
(Ostatné 4 postavy podľa iných predlôh - "Iustitia" a "Patientia" podľa M. de Vos; "Fortitudo" podľa H. Goltziusa - rytiny J. Matham, alebo kópie M. Greutera)+ Kresby podľa Eisenhoita v skicári wroclawského zlatníka Caspara Pfistera/?/, 1601 (Oszczanowski / Gromadzki, Theatrum vitae et mortis, Temperantia obr. 236); + zlatník Matthias Wallbaum, figúra Temperantie na kazete (zámoc. múzeum Berlín, foto 1920 - MI); + zlatník Sebastian Han, na pozlátenej cizelovanej nádobe, Sibiu ca. 1690 (Kat. Mátyás király öröksége 2008, č. XI-108, detail obr. s. 330: "Solis? Flötner?")

Martin ENGELBRECHT (1684 - 1756)

e148

Sv. František z Assisi, medirytinová ilustrácia (Augsburg, pol. 18. stor.)


e148 a Postava rehoľníka (brat Leon) zakomponovaná do výjavu Stigmatizácia sv. Františka z Assisi (kresby Benedikta Mayerla v kronike kláštora františkánov v Kremnici, 1742)
Podľa fresky na priečelí kostola (kompozícia zo Stigmatizácie F. Trevisaniho)

e149

Sv. Peter apoštol, medirytinová ilustrácia, ca. 1720


e149 a Olejomaľba, okolo 1800
BRATISLAVA, SNG (O 4208)
Ol/pl, 192 x 110 cm; zo série apoštolov, s nápismi naspodu
Sv. Ondrej, inv. O 4209 a sv. Jakub St, inv. O 4210 podľa M. de Vos (alebo všetky zo série ilustrácií vyd. M. Engelbrechtom?)

e149x2

Sv. Filippo Neri inšpirovaný Duchom sv., medirytinová ilustrácia
V kartuši "S. PHILIPPUS / NERIUS / Fund. Congr. Orat."; zakladateľ Oratoriánov s anjelom podľa nezn. predlohy (č. 44 zo série životopisov svätcov?)


e149x2 a Imrich Jagušič, nást. maľba, 1770-te r.
PODOLÍNEC, kostol piaristov
Výjav v rokajovej kartuši na špalete oblúka priechodu do bočnej kaplnky s oltárom sv. Filipa Neri
(stranovo prevrátene)
Od Jagušiča aj putti s atribútmi svätca na klenbe a oltárny obraz Videnie sv. Filippa Neri v kaplnke

Ciro FERRI (1634 - 1689)

f150 - f155

Vincenz FISCHER 

f156

Christianizácia Uhorska kráľom Štefanom, medirytina a lept Johann Christoph Reinsperger, pred 1774
Znač. "Vincentius Fischer pictor et Caesareae, Regiaeque Academiae Professor, invenit et Delineavit Viennae / J. C. Reinsperger sculpsit / Johann Christoph Winkler Sc. et exc. Viennae"
(Mladý kráľ medzi dvoranmi na tróne, pred ním benediktínsky mních. Po stranách zvrhnutie modiel, postavenie kríža a založenie kostola. Na nebi tróni pápež Silvester II. s uhorskými kráľovskými insígniami, ktoré údajne Štefanovi odovzdal, pri nohách symbol porazeného pohanstva).
Galavics 1971, 13-14; - Rózsa, AHA 33/1987-88, s. 286-287, obr. 43; - Kat. Crossroads 1993, č. 32 na s. 187; - Knapp - Tüskés: Die Ikonographie des Königs Stephan I. des Heiligen in der Druckgraphik des 18. und 19. Jahrhunderts, in: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2000 (München 2004), s. 69-78, na s. 72; - Éva Knapp: "Gyönyörü volt szál alakja": Szent István király ikonográfiája a szokszorosított grafikában a XV. századtól a XIX. század közepéig. Budapest 2001, s. 197, kat. č. 115 (univ. tézy F. Fiedricha a A. Montanu, Praha 1777)
f156 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum (89/E 1)
Ol/pl, 61,5 x 76,7 cm. V múzeu aj ďalšia, ešte slabšia diletantská kópia, o niečo menšieho formátu (inv. č. 90). Vystavené v SNG 1998 - Kat. Barok 1999, č. 78John FLAXMAN

f157

Tri Cnosti (Fides, Spes, Caritas), rytina Tommaso Piroli podľa kresby Johna Flaxmana, 1793
Záverečná zo 111 ilustrácií Danteho "Božskej komédie" (vyd. Londýn 1807, Milano 1812, s. 227)


f157 a Jozef Czauczik, olejomaľba, zač. 19. stor.
BETLIAR, kaštieľ
M. Herucová, Czauczik, PaM 2015/1, s. 23, obr. s. 24 (predloha)

Frans FLORIS

f158

Séria 8 personifikácií, medirytiny Hieronymus Cock, 1564
s citátmi z Ovídia naspodu (Flora, Pales, Ceres, Pomona, Dryas, Napaea, Nais, Daphne)
Znač. "HFloris inuentor - H. Cock excu 1564"


f158 a-h David Brentel, maľované ilustrácie v stammbuchu Ulricha Reuttera
NORIMBERG, Germanishes Nationalmuseum (Hs 121165)
Lotte Kurras: Die Stammbücher. Erste Teil: Die bis 1750 begonnenen Stammbücher. Wiesbaden 1988, s. 17 (predlohy); - DSVU Rensancia 2009, č. 239 (B. Balážová), č. 240 (JM); - Balážová 2013, s. 13Giovanni Batista FONTANA (1524 - 1587)

f159

Ezechielova vízia o konci sveta, medirytina a lept (vyd. Rafael Faitel, okolo 1580)
Znač. "Io Battista Fontana F. - Rafael faitel for." - IB 32, č. 1; - Kat. Italské renesanční umění, NG Praha 1997, č. 13


f159 a Muž sediaci vľavo a motív zlomeného stĺpa za ním na tabuľovej maľbe Ezechielova vízia, zač. 17. stor.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí (K-1403/U 37)
Celok  » mnohofigúrového výjavu poskladaný z postáv povyberaných z rôznych (min. 8) grafických predlôh - zobrazení Vízie proroka Ezechiela o konci sveta a Posledného súdu;
JM, Ars 2003, s. 112-118, obr. 10-13 (predloha); - Kat. Kremnica 2006, s. 100-103, kat. 95 (JM); - DSVU Renesancia 2009, č. 202 (JM)Francesco FONTEBASSO (1707 - 1769)

f160

Alegorický výjav - "La Virtù che incorona la Nobiltà"; medirytina a lept Francesco Bartolozzi (vyd. Giuseppe Wagner, Benátky 1762)
Znač. "No 33-6 F. Fontebasso Pinxit / F. Bartolozzi incid. appo Wagner Ven.a C.P.E.S." (Pallucchini 2012, s. 94, č. 434, obr. s. 326; Museo Civico Correr, Benátky); + exemplár v The British Museum: "Vertue crowing Nobility"


f160 a Erasmus Schrött: Alegória dobrej vlády (Apoteóza Jozefa II.) na strope radničnej siene na poschodí, 1781
KOŠICE, býv. radnica
G. Galavics: Nástenné maľby košickej radnice, Ars 1968/1, s. 71-72, obr. 5; - JM, in: Zb. Galavics 2010, s. 425-440 (predloha)
Prevzatú kompozíciu Schrött doplnil vľavo pod dvojicou putti medailónom s portrétom Jozefa II.


f160 b Franz Lieb, Minerva a Cnosť korunujúca Urodzenosť(?) na klenbe, 1769/70
EDELÉNY, kaštieľ Istvána Esterházyho (L´Huillier-Coburg)
Alegorická maľba na klenbe grófkinej izby. - A. Jávor: Lieb Ferenc, az "edelényi festő", MÉrt 49/2000, s. 167-186; - Jávor: Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon. Budapest 2019, s. 100-101, obr. s. 101 ("Alegória dobrej vlády")
(Maliarsky interpretované štyri figúry odvodené z rytiny, rozmiestnené na nábehu a v strede klenby; upravené - postave s korunou a žezlom v rukách pridané Slnko na hrudi; okrídlená figúra vedľa nej zmenená ako trúbiaca Fama, atď.)f160x2

Posledná večera, rytinová reprodukcia obrazu
Olejomaľba dnes v Galleria dell´Accademia v Benátkach (MI: "Seb. Ricci"?)


f160.2 a Nástenná maľba v býv. refektári, 1. pol. 18. stor.
TRENČÍN, býv. kláštor jezuitov (piaristov)

Domenico Maria FRATTA (1696 - 1763)

f161

Kristus pred Pilátom z cyklu Krížovej cesty (I. zastavenie)
Drevorezové ilustrácie G. Fivizani (in: G. Baruffaldi: "La via della Croce", Bologna 1732); V stvárnení výjavov cyklu Fratta vychádza pravdepodobne zo starších talianskych predlôh.


f161 a Carl Ritsch, Herodes na tróne na freske Sv. Ján Krstiteľ pred Herodesom na klenbe presbytéria, 1700
TRNAVA, býv. jezuitský Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
J. Medvecký, Praecursor Domini, in: AHAS 16/1-2, Ljubljana 2011, s. 167–179, 287–289; - J. Medvecký: Klenbové fresky Univerzitného kostola sv. Jána Krstiteľa a otázka ich autorstva, in: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 15/2012, s. 19-25

(Johann?) Jacob Andreas FRIDRICH (st., 1684 - 1751)

f162

Klaňanie troch kráľov, medirytinová ilustrácia podľa nezn. predlohy
Znač. "I. Frid. /R iae?/ Sc." - Negot. Acad. excud. Viennae et Aug. Vind."; + Aj stranovo prevrátená kópia(?)
J. E. Nilson


f162 a Postavy na obraze  » Klaňanie Troch kráľov, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2463)
Ol/pl, 188,5 x 318 cm, z kostola klarisiek (Petrová-Pleskotová 1983, obr.); - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. A.56: "Nemecký maliar, 1760-70"; - Papco, Palkovské štúdie II. Bojnice 2014, s. 524,
obr. 6 (detail); obr. 2 na s. 534-535 (celok).
Prekomponované na šírku, prevzatý stojaci mudrc v turbane (kráľ Melichar) s kadidlom, letiaci anjelik nad ním a okrídlené hlavičky, aj postava v pozadí (ako sv. Jozef), ale Panna Mária
s Ježiškom stranovo prevrátene.
Doplnené figúrami z iných predlôh (tvár Panny Márie, pred ňou kľačiaci kráľ Gašpar z M. Meriana; Baltazár stojaci vľavo z B. Luiniho)

(Pendant "Klaňanie pastierov" podľa J. G. Bergmüllera a P. P. Rubensa)    
Philipp FRUYTIERS (1610 - 1666)

f162x2

Narodenie Panny Márie (rodičia Joachim a Anna obetujú dieťa Máriu Najsv. Trojici), medirytina, ca. 1640
Na stuhe: NATIVITAM TUA VIRGO MARIA GAUDIUM UNIVERSO MUNDO"; + aj neskoršia kópia s nemeckými veršami naspodu (medirytina "Paulus Fürst Ex:");
- B. Kleinschmidt OFM: Die Heilige Anna. Ihre Verehrung in Geschichte, Kunst und Volkstum. Düsseldorf 1930, s. 359, 362, obr. 275; - A. Ridovics: Mária bölcsője. Adalékok "Mária születésének" barokk ikonográfiájához, in: Tanulmányok Rózsa György tiszteletére, MNM Budapest 2005, s. 21, obr. 14 a 15 na s. 27
f162x2 a Obraz boč. oltára, 2. pol. 17. stor.(?)
VINOHRADY nad Váhom, kostol Navštívenia Panny Márie
Ol/pl, 99 x 58 cm; (Szilárdfy: "Haraszt")
Bez Trojice, len holubica Ducha sv.; na stuhe: "GAVDIOSA NATIVITAS BEATAE MARIAE VIRGINIS"+ Mathias Veress, olt. obraz, 1805 (Vetca, jud. Mures, kat. kostol - Ridovics 2005, s. 21; - Sabău 2005, obr. 44); + Cristóbal de Villalpando, olejomaľba, ca. 1700 (PESSCA 842 A,B)

    

Matthias FUHRMANN (1698 - 1773)

f163

Život sv. Pavla Pustovníka a dejiny rádu pavlínov, medirytinové ilustrácie, pred 1732
In: M. Fuhrmann (1: nem./latin., Viennae 1732) resp. 2: latin./maďar., Tyrnaviae 1735 (+ nem./latin. 1734?): "DECUS / SOLITUDINIS / SIVE / VITA, ET OBITUS / GLORIOSISSIMI PATRIARCHAE / DIVO / PAULI THEBAEI / EREMITARUM PRINCIPIS, ET MAGISTRI / AUTHORE / HIERONYMO PRESBYTERO et S.R.E. DOCTORE. / PARS PRIMA... - PARS SECUNDA... Translationes, et Miracula dicti Sancti Patris / Opusculum denuo in singula Capita distriburum, / totidémque figuris aeneis illustratum. / A / P. MATHIA FUHRMANN, / Ordinis S. Pauli prim Eremitae Sacerdote, et Pro/vinciae Austriacae Professo. / DUM / CONCLUSIONES THEOLOGICAS / Ex Tractatu ..." (v Trnave u sv. Jozefa) 1734. TYRNAVIAE, Typis Academicis per Leopoldum Berger, 1734 (MS Martin, Národná knižnica, 270.148 - sign. 27 D 152). Znač. "P. M. Fuhrmann Ordinis S. Pauli pr. Er. inv. del. et sculp."
f163 a Cyklus malieb v poliach sieťovej klenby lode, 1728
MARIANKA, pútny kostol (Bazilika) Narodenia Panny Márie, býv. pavlínsky
Serfőző, Ars 2010/2: predlohy čiastočne Fuhrmann 1732, fresky 1728! (alebo návrhy k nim predlohou pre Fuhrmannove rytinové ilustrácie?)

f163 b Franz Lieb, cyklus malieb v poliach sieťovej klenby lode, 1777
TREBIŠOV, far. kostol, býv. pavlínsky
Len voľná interpretácia niektorých motívov. - Jávor 1978, s. 420 (Fuhrmann čiastočne aj kompozičné predlohy); Jávor 2000, pozn. 29 na s. 183; + JM, Medzi zemou a nebom 2009: len námetovo!

f163 c Johann Lucas Kracker: Sv. Pavol na voze ťahanom levmi do neba, freska na klenbe schodiska
VRANOV nad Topľou, býv. kláštor pavlínov
Kompoz. odvodená z ilustrácie na predtitulnom liste II. zv. (Serfőző 2010, 174)


+ Krakov, kláštor pavlínov, cyklus obrazov (Narodenie sv. Antona, Anton odchádza do pustatiny, Pavol v pustatine...)

    
J. P. FUNCK

f163x2

Útek do Egypta, medirytina (ilustrácia Katolische Bibel, Norimberg 1763)


f163x2 a Reliéf z cyklu mariánskych výjavov na parapete organového chóru
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
Paul FÜRST  (1605 - 1666), vyd.

f164

S. ABRAHAM (Abrahámova obeta), medirytina, vyd. Paul Fürst v Norimbergu
Kópia rytiny Egberta van Panderen podľa Pietra De Jode st.? (Holl. Dutch IX, č. 68; - XV, č. 1);
+ Kópia, "SACRIFICIVM ABRAHAE", medirytina Servatius Raeven, vyd. Balthasar Caymox (znač. "Balt Caiemox excudit - Seruace Rauen sculpsit")
+ Kresba podľa rytiny a návrhová kresba pre sklenené maľované okno (Bruggy, Stedelijke Musea);
Zobrazenia vychádzajú z medirytiny Antona Wierixa (1585) podľa predlohy Martena de Vos (Holl. Dutch, 248)


f164 a Olejomaľba, okolo 1730
LEVOČA, kostol ECAV
Ol/pl, 112 x 184 cm, nezreteľná signatúra, dat. 1731 (1732?). Rešt. ORA Levoča 2005/2006 - Spaleková, Kat. Levoča 2008, s. 152-157; - NKP Levoča 2016, s. 267-268
Anjel ľavou rukou vystretou ukazuje za seba; upravené na šírkový formát, zakomponované do otvorenej krajiny s mestom v pozadí (pendant Vzkriesenie Lazara podľa A. Bloemaerta a S. Bourdona).f165

Evanjelista sv. Matúš, medirytina, vyd. Paul Fürst v Norimbergu

f165.1 Sediaci anjel na Kristovom hrobe (na Zmŕtvychvstaní Krista podľa C. Orsoliniho):

f165.1 a Anton Schmidt: Zmŕtvychvstanie (podľa Orsoliniho), býv. olt. obraz
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 1467)
JM 2013, obr. 145, 145a (predloha); kat. II.12

f165.1 b Zmŕtvychvstanie (podľa Orsoliniho), obraz v nadstavci oltára
PÔTOR, kostol ECAV

f165.1 c Spišský maliar, anjel sediaci na oblaku na obraze "Učenie o Eucharistii"
PODOLÍNEC, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kópia kompozície J. L. Haida (rytina Rugendasovci, Augsburg 1741)


+ Sediaca figúra v identickej póze prevzatá z talianskeho maliarstva v dielach stredoeuróskych maliarov, napr. anjel sediaci na oblaku na olt. obraze Martina Altomonteho "Sv. František Sales zakladateľ kláštora" (ca. 1719) na boč. oltári kostola Saleziánov vo Viedni (M. Koller, in: Barockberichte 55/56, obr. 9 na s. 564) a pod.

    

f166

Útek do Egypta, rytinová ilustrácia, Norimberg, pol. 17. stor.
Kompoz. vychádza z rytiny podľa Maartena de Vos; varianty - rytiny Philipp Sadeler, Justus Sadeler, atď.


f166 a Maľba z mariánskeho cyklu v kartušiach na štukovej klenbe hradnej kaplnky, pôv. 2. pol. 17. stor.?
BOJNICE, Hrad
/odvodené, stranovo prevrátene (Jozef namiesto klobúka turban, atď.)

f166x2

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Dietrich Krüger, tlač. Paul Fürst
Znač. "D. Krüger sculpsit / Paulus Fürst Excudit."


f166x2 a Panna Mária na Zvestovaní, maľba na parapete empory
MODRA, kostol sv. Jána Krstiteľa
Z cyklu diletantských malieb temperou na doskách vo výplniach parapetu drevenej empory, s nápismi na spodnom okraji; (Archanjel Gabriel z inej predlohy)    

katalógtop