Johann Christoph HAFNER (1690 - 1754)

h200

Alegória spasenia (Kristus ako Fons vitae), medirytina
Variant staršej predlohy, so zmenenými nápismi


h200 a Olejomaľba, 1712
TRENČÍN, Trenčianske múzeum
V. Hábl, Múzeum 2007/7, foto na vnútor. strane obálky; - Hábl, Múzeum 2008/2, s. 3-4?; (pendant Confessio Augustana).
Podľa staršieho variantu (kľačiaca postava vľavo polobnažená), len ľavá strana s Mojžišom zachovaná; vpravo namiesto M. Luthera Ján Krstiteľ, do kašny pridaná fontána, Kristus na kríži..., nápisy a citáty v bibličtine.    
Johann Lorenz HAID (1702 - 1750)

h201

Michael archanjel poráža Satana, mezzotinta Christian Rugendas (univ. tézy C. Kulicha na pražskej univerzite, 1738)
(Kompozičný typ vychádzajúci z G. Reniho). Znač. "Iohan Lorenz Haidt inv. et del. / Christian Rugendas Sculps. et excud. Aug. Vind." (NK ČR, Th 337; - manuscriptorium.com); - A. Teuscher: Die Künstlerfamilie Rugendas 1666-1858. Werkverzeichnis zur Druckgraphik. Augsburg 1998, s. 319, č. 1253
h201 a Ludovít Nyulasy, olejomaľba vsadená v oválnom orámovaní na severnej stene presbytéria, 1860
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
(vymenený pôv. obraz?)+ Lukasz Orlowski, olt. obraz z r. 1746 v kaplnke Archanjela Michaela v kostole misjonarzy v Krakove (KZSP IV. Miasto Kraków, cz. V. Warszawa 1994, s. 35, obr. 222; - K. Moisan-Jablońska: Obrazowanie walki dobra ze zlem. Kraków 2002, obr. 85)h202

Učenie o Eucharistii, mezzotinta Georg Philipp st. a Christian Rugendasovci, Augsburg 1741
Znač. "Iohann Lorenz Haidt inv. et del. - G.P. et Christ. Rugendas Pater et Filius Sculp. et excud. /Aug. Vind./" Naspodu prilepené tlačené univ. tézy z tomistickej filozofie, obhaj. v karmelitánskom kláštore zum Hl. Sakrament v Augsburgu 17. augusta 1741 (A. Teuscher: Die Künstlerfamilie Rugendas 1666-1858. Werkverzeichnis zur Druckgraphik. Augsburg 1998, s. 311-312, č. 1225)


h202 a Spišský maliar, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
PODOLÍNEC, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kópia podľa grafiky; záves. obraz v boč. lodi, ol/pl, 170 x 125 cm; - Petrová-Pleskotová 1983, obr. 101 ("Schmidt?, okolo 1770")
Kompar.: anjel sediaci na oblaku
Johann Gottfried HAID (1711 - 1776)

h203

Mária nevesta Ducha sv., lept Gottfried Haid, vyd. Johann Daniel Herz v Augsburgu
Znač. "Gottfried Heid fecit"; Podľa fresky Matthäusa Günthera z r. 1748 vo far. kostole Altdorf (Kat. M. Günther 1988, č. 135); Jeho kompozíciu zopakoval aj
F. F. Dent (klenbová freska v Ringingen, znač. "Franz Ferdinand Dent Constantiensis invenit et pinxit", 1763)
h203 a Anton Schmidt na freske klenby presbytéria, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, s. 144, obr. 135, 135a (predloha); kat. I.16 a
(Ako Korunovanie Bohorodičky, bez Ducha sv.; prevzatá Mária pred trónom a anjelici za ňou, dvojica anjelov vpravo s kráľovským rúchom a žezlom)


h203 b Olejomaľba, býv. oltárny obraz, ca. 1760
BUDAPEŠŤ, Magyar Nemzeti Galéria (L., 5.089)
Pri reštaurovaní nájdený zvyšok signatúry ("I:Sol..."?). - Kat. A restaurálás művészete, MNG Budapest 2013, s. 168-169, s predlohou (obr.); - A. Jávor, MÉrt 2016/2, s. 194 a pozn. 33.
(Iba horná časť, korigované - Boh Otec a Kristus vo vrchole oproti grafike opačne, postava Ducha sv. stojaceho vpravo nahradená holubicou, dolu namiesto anjelov nesúcich rúcho anjelik so žezlom, ľaliou a nápisom)+ Stranovo prevrátená kópia podľa grafiky, ol/pl 129 x 78 cm, zo súkrom. maj. (Dorotheum Wien, 2247. Kunstauktion 15. 12. 2009, kat. s. 94, č. 96: ako bozzetto k olt. obrazu, Rakúsky maliar, pol. 18. stor.; ako "Die Aufnahme einer heiligen Fürstin in der Himmel" /sic!/);
+ Dvojica anjelov nesúcich Máriino kráľovské rúcho na freske Franza Josepha Spieglera z r. 1749 na klenbe presbytéria pútneho kostola Unserer Lieben Frau v Zwiefalten (stranovo prevrátene)Philipp Ferdinand HAMILTON (1664 - 1750?)

h204

Mária Terézia na koni (na korunovačnom pahorku), v pozadí pohlad na Bratislavu, medirytina
Kompar.: rytina "Vitam et sanguinem" F. L. Schmittnera (=?)


h204 a Obrázok sign. "C. Hirsch jun. 1745"
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 583)
Ol/pl 45,5 x 33 cm; - Kat. Grajciarová, č. 2/3: vpravo dolu: "Hirsch junior Pinxit 1747"(?); - Kat. Barok 1999, č. 524 (predloha);
(podľa Hamiltona aj pendant František Štefan Lotrinský na koni inv. č. A 584)?

Maerten van HEEMSKERCK (1498 - 1574)

h205

Posledný súd, medirytina Theodor (Philipp?) Galle, 1564
Pôvodná, stranovo prevrátená kresebná predloha M. van Heemskercka z r. 1563 (Kodaň, Statens Museum for Kunst, Kobberstiksammling - R. Grosshans: Maerten van Heemskerck. Die Gemälde. Berlin 1980, obr. 227); - Ralf van Bühren: Die Werke der Barmherzigkeit in der Kunst des 12.-18. Jahrhunderts. Zum Wandel eines Bildmotivs vor dem Hintergrund neuzeitlicher Rhetorikrezeption. Hildesheim - Zürich - New York 1998, obr. 63 na s. 491 (Th.? Galle);
+ Stranovo prevrátená medirytina nezn. rytca 1564 (Cieslak, Pierwowzory graficzne epitafiów obrazowych w Gdańsku, BHS 1988/3. obr. 25 na s. 215; - Holl. VIII, 248, 562); + Medirytina Cornelis Cort (s inou legendou naspodu), 1564 (The British Museum, Dep. Prints Drawings, Reg. number: Nn,7.1.101; Additional IDs 1835,0711.1); - New Hollstein 155 (Cornelis Cort); New Hollstein 490.I (M. van Heemskerck); - Bierens de Haan, s. 213-214 (Coornhert)
+ Aj iná verzia, rozšírená na výšku Mario Cartaro podla van Heemskercka: Posledný súd - Kristus Sudca a vzkriesenie mŕtvych, medirytina, 1568. Znač. "Marius Kartarus jnuen" (IB 31/1986, č. 19 na s. 421)
h205 a Dvaja naznak ležiaci kostlivci a polpostava muža v rubáši na tabuľovej maľbe  » Ezechielova vízia, zač. 17. stor.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí (K-1403/U 37)
Medvecký, Ars 2003, s. 112-118, obr. 10-13 (predlohy); - JM, in: Kat. MMM Kremnica 2006, s. 100-103, č. 95; - DSVU Renesancia 2009, s. 839-840, č. 202 (JM)+ de Backer, spodná časť tabuľovej maľby Posledný súd /katol. verzia/ (Dorotheum); + Obraz epitafu Petra Budana, zomr. 1561, Katharinenkirche Lübeck, okolo 1570 (Ketelsen, obr. s. 313); + obraz epitafu gr. Hansa I. von Mansfeld-Hinterot, 1569 v Eisleben (I. Schulze: Lucas Cranach d.J. und die protestantische Bildkunst, obr.)

Paul HEINECKEN (1680 - 1746)

h206

Pašiový oltár, návrh divadelnej scény, medirytina Georg David Nessenthaler, 1727
Ilustrácia č. 83 v traktáte Paul Heinecken: Lucidum Prospectivae speculum, vyd. Augsburg 1727 (2. vyd. 1753). - Kat. Theorie der Architektur, Göttweig 1975, č. 26; - H. Karner: Zur Rezeption des scheinarchitektonischen Werkes von Andrea Pozzo in den habsburgischen Ländern nördlich der Alpen im 18. Jahrhundert. Dizert., Phil. Fak. Universität Wien 1995, s. 71; - Michaela Baumerthová: Problematika iluzívnych oltárnych architektúr na západnom Slovensku. Dipl. FFUK 2008, s. 96
h206 a F. Schellemayer, iluzívna architektúra hlav. oltára, 1778
ŠAMORÍN, kostol býv. paulánov
Znač. "F:S: Pinxit / M:D:C:C:L:XXVIII". - Garas 1955, s. 193, 252 +lit. ("F. Sigrist"); - B. Matsche von Wicht: Sigrist 1977, 94, 228; - Garas, rec. Matsche, AHA 1979/3-4, s. 319-324; - PP-83, s. 39, obr. 41; - DSVU Barok 1998, s. 485-486, komentár k č. 281a (J. Medvecký); - Karner, diz. 2005, s. 71 (predloha); - JM, in: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008. Trnava 2009, s. 122-129 (Schellemayer); - Baumerthová, dipl. 2008, s. 86-97, kat. č. 08 +lit.
(Prevzaté architektonické členenie, upravené na výšku s polkruhovou edikulou uprostred, namiesto segmentového štítu trojuholníkový; ikonografia zmenená, pseudosochy Fides a Spes)Joseph HEINTZ st. (1564 - 1609)

h207

Zmŕtvychvstanie, medirytina Lucas Kilian st., 1606
Podľa Heintzovho strateného olt. obrazu z r. 1606 v zámockej kaplnke v Haunsheim. Znač. "S.C.M. Pictor Iosephus Haintz pinxit / L. Kilianus A. Sculpsit". Aj stranovo prevrátená redukovaná kópia Josepha Antona Zimmermanna, ca. 1740; - J. Zimmer: Joseph Heintz der Altere als Maler. Weissenhorn 1971, s. 128-131, kat. č. B.2, obr. 92 (Zimmermann obr. 90); - DaCosta Kaufmann, kat. č. 7.54
h207 a Tabuľová maľba v nadstavci epitafu nezn. (spišskej?) rodiny, 1640-te r.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 345)
JM 1998 (predloha); - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 24-26, kat. č. 3

h207 b Peter Stöckel(?): Ústredný obraz epitafu Hansa Klösza ml., zomr. 1665
BARDEJOV, Šarišské múzeum (H 914)
Tempera na dreve, 93 x 50 cm; - DSVU Barok 1998, s. 452, komentár k č. 187 (J. Medvecký); - Kat. Barok 1999, č. 12 (Košice); - M. Szocs, /krídlový oltár v sedmohradskom Csíkdelne/Delnita/, MÉrt 2003/3-4, pozn. 57 na s. 274 (predloha); - Medvecký 2006, pozn. 21

h207 c Horná časť figúry Krista na tabuli Zmŕtvychvstanie, ústredný obraz epitafu nezn. mešťana, pol. 17. stor.
BARDEJOV, Šarišské múzeum
JM, in: DSVU Renesancia 2009 (predloha)

     
Dobové maľované kópie podľa Kiliana (J. Zimmer, kat. 2.0.2.1-3.); + Josef Hauska, obraz na hlav. oltári klášt. kostola cistercitov Vyšší Brod, 1654 (č. 2.0.2.4; - zo štyroch olt. obrazov vymieňaných podľa období cirkevného roka), kresby a reliéfy; + Ketelsen 4 epiafy: obr. 109, 155 (1656), 164 (po 1638), 207 (1650); + 5 obrazov sliezskych epitafov, oltárov, kazateľníc (Steinborn / Oszczanowski 2000, č. 169-173); + Kat. Slezsko perla v české koruně, NG Praha 2007, s. 212, č. II.3.27 (3 obrazy: Roztocznik 1613, Roudno 1623, Świdnica 1630?); + Wacław Kalus, ústredná tabuľa epitafu J. Bludowskeho, po 1607 (I. Adamczyk: Malarstwo i rzeźba okresu gotyku i renesansu ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, in: Zb. Památky Těšínského knížectví. Praha 2016, s. 60, obr. 10); + Zmŕtvychvstanie zo série záves. obrazov na sever. stene presbytéria kostola (sv. Kataríny?) v Krakove;
Len vojak so štítom nad hlavou na obraze epitafu G. Estrreicha, po 1606 (Kat. Ku věčné památce, Olomouc 2007, č. 27, s. 143-145, vojak s kopijou a spiaci vojak prevzatí z Vos / Sadeler 1587, Kristus a i. z ďalšej predlohy);
Len Kristus so zástavou na epitafe nezn. rodiny, dielňa M. Radouša, 1620-te r. (Kat. Olomouc 2007, č. 8, s. 103-106: "podľa nejakej/!/ manier. predlohy z prelomu 16/17. stor."); + na ústrednom obraze epitafu nezn. rodiny, tabuľová maľba z dielne M. Radouša (NM - Historické muzeum Praha, inv. č. H2-3920); a pod.

h208

Diana a Aktaeon, medirytina Aegidius II Sadeler, 1597/1600
Obraz dnes v KHM Wien, inv. č. 1115 (Zimmer 1971, s. 94-98, kat. č. A 16, obr. 40): rytina znač. "Sac. C. Mtis. pict: Iosephus Heintz Inventor / Egidius Sadeler Sculp:" (kat. č. A 16.0.1.1); Exemplár v GMB (Kat. Bludní Holanďania, SNG 2007, obr. s. 37); + Aj stranovo prevrátená kópia Johann Theodor de Bry, kruhový formát (č. A 16.0.1.2, obr. 39) a ďalšie kópie.
Variant Heintzov? obraz v GNM Norimberg (inv. Gm 1296).
208 a Kópia, olejomaľba, 18. stor.?
KOŠICE, Východoslovenské múzeum
Stratené? - (Gy. Tarcai, Művészet 1903/3, obr.)


+ dobové kópie podľa Sadelera (J. Zimmer, kat. A 16.0.2.1-10, obr. 42, 43, 45); + kópia pripis. Nicolasovi Poussinovi (kat. č. A 16.0.2.3), kresby a reliéfyElias Christoph HEISS (1660 - 1731)

h209

Sv. Štefan dáva kráľovstvo pod ochranu Panny Márie, mezzotinta, Augsburg 1719
Heiss (sculp., excud.). Pražské univerzitné tézy (NK Praha, Th232 - manuscriptorium.com)
h209 a Obraz v nadstavci boč. oltára
MODRA, kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne
JM, PaM 2012/2, obr. (nezn. predloha); + Kompar.: Mária s Ježiškom na Oslávení sv. Jána Nepomuka podľa nezn. predlohy z r. 1729

h209 b Sv. Štefan na obraze boč. oltára čižmárskeho cechu, 1757?
SKALICA, far. kostol sv. Michala archanjela
Oltár z r. 1703, obnovený 1757; P. Mária iná - kompozícia celku nezn. predloha
z obdobia okolo 1750 (JM, Oltárny obraz sv. Štefana kráľa v Skalici, PaM 2012/2, s. 46-47, obr.)


h209 c Carl Wilhelm Brand, Sv. Štefan na obraze hlav. oltára, 1755
BECKOV, far. kostol sv. Štefana
celok z inej predlohy - ako Skalica (JM, PaM 2012)

h209 d Sv. Štefan na obraze hlav. oltára, pred 1752
JABLONICA, far. kostol
V hornej časti Assumpta nesená anjelmi do neba podľa J. D. Hertza (anjel vľavo s rukou nad hlavou podpierajúci oblak)

h209 e Franz Wenke, Sv. Štefan na cechovej zástave čižmárov, zač. 19. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum
Odvodené, upravené - kráľ v uhorskom odeve kľačí v interiéri (na rube Sv. Imrich)

h209 f Sv. Štefan, kompozícia na časti antependia, drevoryt na plátne
BARDEJOV, Šarišské múzeum (?)
Mešša, PaM 1996, obr.: "okolo 1670"(?); - Knapp 2001, s. 147h209x2

Maria Victoria
"Immaculata B. V. / Mariae Conceptio", mezzotinta? E. Chr. Heiss, pražské univ. tézy 1710 (NK Praha Th 005 - manuscriptorium.com);
+ "Sancta Maria de Victoria / daß ist / die Siegreiche / Schutzfrau der Lobl. Burger und Stadt / Congregation beyderlen Geschlechte / zu Ingolstatt / 1756", medirytina J. B. a J. S. Klauberovci, Augsburg 1756


h209x2 a Trnavský(?) maliar, olejomaľba, okolo 1730?
KOMÁRNO, kostol sv. Ondreja
Býv. oltárny obraz z pôvodného jezuitského kostola(?), dnes v kaplnke; ol/pl, 180 x 109 cm; rešt. 2003 Á. Mézes, V. Farkasová    
Franz Georg HERMANN 

h209x3

Apoteóza sv. Jána Nepomuka, mezzotinta Gottfried Heüss/Heiss 1723
Pražské univ. tézy, 1723 (NK ČR, Th 520; - manuscriptorium.com); + univ. tézy A. Furlaniho na Viedenskej univerzite 1734 (Kat. Johannes von Nepomuk, Passau 1971, s. 170-171, č. 96: "Franc. Georg Hermann ping. - Gottlieb Heuß sculp: et exud. Aug. Vindel.; dedik. 1734)
h209x3 a Olejomaľba, 18. stor.
BECKOV, kláštor františkánov?
Ol/pl, v oválnom ráme na výšku (Fototéka ÚDU SAV)
(stranovo prevrátená kópia podľa grafiky)


h209x3 b Ignác Oderlitzky: Apoteóza sv. Jána Nepomuka, 1730-te r.
UNIČOV, Muzeum baroka
Obraz z boč. oltára klášt. kostola Povýšenia sv. Kríža v Uničove; rešt. 1987
Prevzaté len motívy z ľavej strany kompozície (genius s helmicou na hlave s tabuľami Desatora, fakľou a knihou a stojace putto s krucifixom); stranovo prevrátene

Johann Daniel HERTZ st. (1693 - 1754)

h210

Ecce Homo, rytina Jeremias Gottlieb Rugendas, Augsburg 1734
Pražské univ. tézy 1734 (NK ČR, Th124 - manuscriptorium.com); + Univ. tézy Joanna Conrada vo Viedni, 1738 (neg. ÚDU SAV - r. 1989 na Bohoslov. fak.); + Graph. Kabinett Göttweig (Teuscher 1998 neuvádza)


h210 a Olejomaľba, bratislavský maliar, pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum (XI-2661)
Ol/pl, 52 x 70 cm; - Papco 1989, s. 108: "M. Knoller(?)"; - Kat. SNM - Múzeum Bojnice. Prírastky 1980-1990, Bojnice 1990, s. 16, kat. 1 (1985), obr. 12: "Stredoeurópsky (bratislavský?) maliar, 18. stor"; - Papco 2003/II, č. 470: "Franz Schön(?)
(len ústredný figurálny výjav v spodnej časti kompozície)h211

Zvestovanie Panne Márii, proroci a anjelský koncert, medirytina? (univ. tézy), Augsburg 1737
Znač. "Johann Daniel Herz invenit delin. sculp. et excud. Aug. Vind. 1737"
Hertzova kompozícia parafrázuje fresku F. Zuccariho v apside jezuit. kostola SS. Annunziata v Ríme z r. 1566, zachovanú v medirytinách (C. Cort 1571, R. Sadeler I 1580 a i.) - Rom in Bayern 1997, č. 148 a 149 na s. 474-479


h211 a Anton Schmidt, Anjelský koncert, freska klenby ústred. priestoru nad Sv. schodami v tzv. strednom kostole
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária
/len horná časť - Anjelský chór hudobníkov/; - Medvecký 2006a, pozn. 38; - JM 2013, kat. I.4-2ah212

Oslávenie Assumpty (Mária nesená anjelmi do neba k Najsv. Trojici, proroci svätci, anjeli), medirytina, Augsburg (pred 1741?)
Znač. "Ioh. Daniel Hertz delin., sculps. et excudit Aug. Vindel." Univ. tézy Jána Fridricha Karla Jenika Ziasaskeho na pražskej univerzite, 1748 (NK ČR, Th468 - manuscriptorium.com); + univ. tézy Franza Xavera Bergera na budínskej univerzite 1751 (Gy. Rózsa, AHA 33/1987-88, s. 282-283, exemplár v Múzeu mesta Budapešť); + univ. tézy, mezzotinta, pred 1741; exemplár vo viedenskom kláštore saleziánov (ÖKT Wien III, s. 282, č. 27 a obr. 292)


h212 a Panna Mária na obraze sv. Štefana dávajúceho kráľovstvo pod ochranu na hlav. oltári, pred 1752
JABLONICA, far. kostol
Spodná časť (sv. Štefan podľa E. Chr. Heissa, resp. nezn. predlohy), doplnené dvoma chlapcami - synovia donátora; - JM, PaM 2012Jan HILLER (Muler, Miller?)

h213

Tzv. druhé telo sv. Jána Nepomuka v krištáľovej rakve uloženej v striebornom náhrobku v Katedrále sv. Víta, medirytina, ca. 1730
"Effigies S. Joannis Nepomuceni M. quae in Arce Pragensi ad S. Vitum / pys Fidelium mentibus recolenda proponitur. Hiller /Muler?/ sc: et ex." (Kat. Johannes von Nepomuk, München 1993, s. 76, obr. 7);
+ rytinové reprodukcie tzv. Ledvinkovského obrazu "vera effigies", polpostava (pripis. K. Škrétovi), in: Fr. Pubička, Unusne, an Duo Ecclesiae Metropolitanae Pragensis Canonici Joannes de Nepomuk nomine, Praha 1790 (V. Vlnas: Jan Nepomucký. Česká legenda. Praha - Litoměřice 2013, s. 264-265, obr. s. 185, 186; - Š. Vácha, Umění 62/2014, č. 3, s. 267-269, obr. 16) a neskoršia kópia znač. Jan Drda (medirytina, 1829; - Kat. 1993, s. 264); atď.
+ Obraz Johanna Franza Greipela z r. 1784 (ol/pl, 270 x 500 cm) vo viedenskom kostole augustinánov, rytinová reprodukcia Johann Adam Schmutzer ml.
(Kat. Johannes von Nepomuk, Passau 1971, č. 50, 113) a anonymné kópie podľa neho
h213 a Jozef Lerch: Telo sv. Jána Nepomuka na katafalku, olejomaľba, 1816
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (SM 2265)
Ol/pl, 73 x 122 cm; sign. "Jos. Lerch pinx."; rešt. 1987/88 A. Svetková, ORA Levoča.
Z gymnaziálneho kostola sv. Ladislava v Levoči (foto na boč. oltári), pôvodom z kaplnky sv. Jána Nepom. v Markušovciach (dedikač. nápis na rube - Herucová 2015, s. 43 a pozn. 164, obr. 32, bez predlohy).
(Len trištvrtepostava, vankúš so strapcom ako viedenský, ruky preložené opačne - ľavá navrchu; pozadie neutrálne, len drapéria bez anjelikov)


h213 b Telo sv. Jána Nepomuka na katafalku, olejomaľba, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 949)
Ol/pl, 48 x 68 cm; - Mučenícke legendy, Kat. GMB 2012, s. 34-35, č. A.26 ("nezn. maliar podľa Johanna Franza Greipela, kon. 18. stor.")
(Celofig. zobrazenie podľa rytinovej reprodukcie viedenského Greipelovho obrazu)


h213 c Telo sv. Jána Nepomuka, olejomaľba, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 1140)
Ol/pl, 46,5 x 64,5 cm; - Mučenícke legendy, Kat. GMB 2012, s. 31, č. A.23
(Primitívne celofig. zobrazenie odvodené, len s jedným vznášajúcim sa anjelikom s atribútmi)+ Olejomaľba v pútnom kostole, Kisboldogasszony / Kleinfrauenhaid (s nápisom na spodnom okraji: "Hl. Johann v. Nepomuck bitt fuer uns in der letzten Noth!"; pendant Smrť sv. Františka Xavera)Johann Jakob HOFFMANN (činný 1683-1705)

h214

Uhorskí svätci, svätice a blahoslavení, medirytinové ilustrácie, in: (Gabriel Hevenesi S.J.:) "Ungaricae sanctitatis indicia", Trnava 1692, 2. doplnené vyd. Trnava 1732
Znač. "Hoffmann sc". 50 biografických hesiel svätcov a svätíc ilustrovaných rytinovými zobrazeniami (postavy sv. Štefana, Ladislava, Imricha, Kazimíra atď. signované J. S. Schott; ostatné postavy svätcov a svätíc nezn. trnavskí grafici. - Rusina / Zervan 2016, s. 417-430 a jednotlivé heslá.
h214 Gabriel Barna(?): Figúry uhorských svätcov vo výmaľbe interiéru dreveného kat. kostola, 1711
ORAWKA, kostol sv. Jána Krstiteľa
Rusina / Zervan 2016, s. 431-433 a jednotlivé heslá

214.1 Sv. Bystrík
"S. Beztertus", pred s. 55 (Hoffmannom odvodený z medirytiny Cornelisa Galle "Sv. Liborius E. P.", ca. 1650)
h214.1a ORAWKA
V rade na severnej stene. - Rusina / Zervan 2016, č. 28

214.2 Sv. Andrej / Svorad
pred s. 65; (Hoffmannom odvodený zo Sadelerovej rytiny "S. Andreas Zoerardus Eremita" podľa M. de Vos)
h214.2a ORAWKA
Rusina / Zervan 2016, č. 33

h214.2b Josef Zanusi(?): Sv. Andrej/Svorad zo série polpostáv svätcov,
2. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum (XI-0357)
Z kláštora piaristov v Prievidzi. Štvorlistový formát, 100 x 100 cm, s označujúcim nápisom na stuhe naspodu. - Kat. Barok 1999, č. 209; - Papco 2003; - Papco, in: Naše kresťanské mená. Bojnice 2010, kat. č. 9 na s. 39: "podľa nám neznámej grafickej predlohy, ktorú sme v minulosti zaregistrovali
v tlačenej knihe na monumentálnej výstave Barok v roku 1998 v SNG" /sic!/.

214.3 Sv. Beňadik
(Hoffmannom odvodený zo Sadelerovej rytiny "S. Antonius" - sv. Anton Pad. podľa M. de Vos)
h214.3a ORAWKA
Rusina / Zervan 2016, č. 34

214.4 Bl. Sadoch; Sv. Dávid; Sv. Buldus; Sv. Peter Thomasius;
Bl. Sadochus; "S. David Rex Scotiae"; S. Buldus biskup mučeník; "B. Sadochus Martyr Ordinis Praedicatorum" (pred s. 87); S. Peter Thomasius karmelitán, arcibiskup; Sv. Eusebius; atď.
h214.4aX ORAWKA
Rusina / Zervan 2016, obr. k čís. 20, 27, 44, 46, atď.

Cornelis HOLSTEYN (1618 - 1658)

h215

Hry detí, medirytiny Michiel Mosyn, Amsterdam, pol. 17. stor.
č. 3 zo série (titul. list: "Verscheyde aerdig kinder-/spel uyt gebeelt door / Cornelis Holsteyn. / Plusieurs Jeus d´Enfants desseigné / de Cornelle Holstein /
a. Amsterdam."; znač. Cornelis Holsteijn Inventor. - Michiel Mosyn Sculpsit. - Cornelis Danckerts Excudit (UBI - Roschmann; + UB Salzburg G 880 II)
h215 a Carpoforo Tencalla, freska na klenbe kabinetu, 1670/71
TRAUTENFELS, zámok gr. Trautmannsdorff
Štěpánková 2003, s. 26: "detské hry, Giancinto Gimignani (Petronell, Trautenfels)..."; - Medvecký, rec. Tencalla I-II, ARS 2014/2, s. 100, obr. 3 a,b (Holsteijn)
Postavičky oblečené, doplnené ďalšími figúrami po stranách (chlapec hrajúci na lutnu a chlapec s psíkom)


h215 b Carpoforo Tencalla, freska v štukovej kartuši na klenbe priestoru medzi slávnostnou sálou a salou terrenou, 1660-te r.
PETRONELL, kaštieľ gr. Abensberg Traun
Len trojica detí vľavo, oblečené, doplnené hlavou psa pri pravom okraji. V kartušiach klenby aj variácie ďalších Tencallových motívov hrajúcich sa detí (Trautenfels) a detí hrajúcich na hudobné nástroje (Červený Kameň)

h215 c Stephan Kessler, hrajúce sa deti na obraze Leto (z cyklu Ročných období), ca. 1690
BRIXEN, Diözesanmuseum Hofburg
Stephan Kessler 1622-1700. Ein Tiroler Maler der Rubenszeit. Kat. Diözesanmuseum Hofburg Brixen 2005, s. 225, č. 75, obr. s. 227

h215 d Maľba z cyklu medailónov po obvode stropu sály, okolo 1690
DOUDLEBY nad Orlicí, zámok gr. F. A. Bubna z Litic
M. Lejsková-Matyášová, in: Státní zámek Doudleby nad Orlicí. Pardubice 1973, s. 12; - T. Vomočilová: Fresková a štuková výzdoba zámku Doudleby nad Orlicí. Bc. dipl., FF UPOL, Olomouc 2015, opis s. 48 (c2), obr. 128 na príl.;
Štukový strop sály v JZ nároží zámku, s ústredným výjavom "Askalafos a Proserpina" (podľa ilustrácie Ovidiových Metamorfóz J. W. Baur / M. Küsell 1670; - Lejsková-Matyášová 1973, s. 12) a 8 kruhovými medailónmi po stranách - 4 kardinálne Cnosti (podľa S. Vouet / M. Dorigny - R. Miltová 2009, s. 37) a cyklus 4 výjavov s hrajúcimi sa deťmi (podľa č. 4 z tej istej série Holsteyn / Mosyn aj deti so švihadlom v medailóne na sever. strane stropu)


h215 e Louis Dorigny, hrajúce sa deti, monochrómna freska z cyklu v kartušiach na boku klenby
(po stranách doplnené dvoma ďalšími postavičkami)

Johann Evangelist HOLZER (1709 - 1740)

h216

Pieta, lept Johannes Esaias Nilson
Nápis "Mors hac est Homini summae Ianua Laetitiae", reprodukcia zaniknutej Holzerovej fresky na fasáde niekdajšieho hostinca "Drei Kronen" v Augsburgu.


h216 a Pieta, obraz boč. oltára, zač. 19. stor. (1830?)
TVAROŽNÁ, far. kostol sv. Matúša apošt.
(stranovo prevrátene, formát na výšku; iba Mária sama s telom Krista, v pozadí doplnená Golgota s tromi krížmi)
Ol/pl, 185 x 95 cm; pendant Krst Krista podľa G. Reniho na druhom boč. oltárih216x2

Klaňanie pastierov, Klaňanie Troch kráľov, lepty, okolo 1732
"Ioh. Holzer inv. et fecit"; Klaňanie Troch kráľov neznač. (podľa Bergmüllerovej predlohy?). Augsburg, Kunstsammlungen und Museen, Grafische Sammlung,
inv. č. G 4500, 4499; - (Kat. Johann Evangelist Holzer. Maler des Lichts, Augsburg 2010, s. 296, kat. č. 52, 53 + lit., obr. na s. 297)
216x2 a,b Kópie, pendanty, olejomaľby, 18. stor.
KRAKOV, Muzeum Narodowe
V múzeu ako "J. Chr. Janneck alebo F. Sebastini?"(?); - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 79 (predlohy), kat. č. 60, 61

216x2 c Johann Jablonsky: Klaňanie Troch kráľov, olejová skica, 1770-te r.
BRNO, Moravská galerie (Z 1142)
Ol/pl, 52 x 33,2 cm; - Z. Wörgotter, in: Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Langenargen - Brno 2007, s. 269, 270 obr. 5;
(upravené na výškový formát olt. obrazu)+ Dalšie kópie: v TLF Innsbruck (ol/pl, 40 x 31 cm; inv. č. GEM 1382, 1381 - Kat. Holzer 2010, s. 296, č. 50, 51, obr. na s. 294, 295); v Kunstsammlungen Augsburg (inv. č. 6158, 6159); v súkrom. zb. v Mníchove, atď.

    
Romeyn de HOOGHE (1645 - 1708)

h216x3

"Ukoristenie veľkej štandardy a konečná porážka Turkov", lept, 1684
N. 9 zo série "Relation succincte et veritable de tout ce qui s´est passé pendant le siege de Vienne...", vyd. Nicolaes Visscher, Amsterdam 1684 (Rijksmuseum Website; PESSCA 1965A)


h216x3 a Michael Christoph, Johann Bernhard a Michael Georg Grabenbergerovci (pripis.): Obliehanie Viedne a víťazstvo nad Turkami 1683, nástenná freska v štukovej výzdobe
KREMSMÜNSTER, kláštor benediktínov
V kartuši: "MEMORIAE GLORIOSISSIMAE VICTORIAE /.../ QUO ARDUO TEMPORE HOC TEMPLUM AEDIFICABATUR." (www.bildindex.de)
/stranovo prevrátene, po stranách rozšírené ďalšími výjavmi/Grégoire HURET  (1606 - 1670)

h217

Pašiový cyklus, 34 medirytín, 1664
Aj kópie, medirytiny Melchiora Kusella, "Theatrum dolorum Iesu Christi...", Augsburg 1677


217.1 Zajatie v Getsemane (pl. 8)
(exemplár v GMB Bratislava)

h217.1 a Gottlieb Anton Galliarti, obraz z pašiového cyklu v dolnom kostole, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
V pozadí Kristus na Olivovej hore podľa J. Chr. Weigela

217.2 Kristus pred Kajfášom (pl. 10)

h217.2 a Gottlieb Anton Galliarti, obraz z pašiového cyklu v dolnom kostole, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
(podľa Hureta alebo Kusella?)Josef JÄGER

j218

Zázračná soška Mariatálskej Madony, rytinová ilustrácia, Trnava 1742
Kummer 1742, č. 10; zobrazenie vychádza z fresky nad vchodom kaplnky zázračnej studne z r. 1697(?) v Marianke a staršej rytiny zo zač. 18. stor. (Szilárdfy 1995/I,
č. 603); aj ďalšia medirytina nezn. grafika "IMAGO BEATAE VIRGINIS MARIAE TALLENSIS MIRACULIS CLARA...", frontispice, in: Andreas Kollenicz: "Thesaurus
in agro absenditus seu libellus in quatuor capita..."
, Tyrnaviae 1713 (NK Martin - Baníkova knižnica, sign. 30.435) a ďalšie púťové tlače, vydávané v Trnave. - M. Zajíčková: Uctievanie Matky Božej tálenskej. Záhorie, 2002, č. 3, s. 15-18; - É. Knapp / G. Tuskés: Populáris grafika a 17-18. században. Bp. 2004, s. 134
j218 a Spišský maliar, obraz hlav. oltára, 1776
BATIZOVCE, far. kostol


Podľa niektorej z rytín aj olejomaľba v Árpás, "okolo 1700"(?)h219

Legenda zázračnej sošky Mariatálskej Madony, rytinové ilustrácie, Trnava 1742
In: L. Kummer, "Puteus aquarum viventius...", Tyrnaviae 1742, ilustrované latinské vyd. legendy zázračnej sošky (aj neskoršie vydanie, Quinque-Ecclesiae 1773). Jägerove rytinové ilustrácie podľa cyklu fresiek zo zač. 18. stor. alebo podľa starších rytín legendy? (Cyklom výjavov z legendy a zázrakov mariatálskej sošky nahradili už r. 1736 pôvodné fresky s mariánskymi námetmi na klenbe presbytéria v kostole - X. S. Čik, Dejiny Mariatálu, 1942, s. 46)
L. Pásztor: A Máriavolgyi kegyhely a XVII-XVIII. században. Regnum 1942/43, s. 563-600; - M. Zajíčková: Uctievanie Matky Božej tálenskej. Záhorie, 2002, č. 3, s. 15-18; - S. Bálint / G. Barna: Búcsújáró Magyarok, Bp. 1984?, obr. s. 74 (grafika), 75 (dve maľby); - É. Knapp / G. Tüskés: Populáris grafika a 17-18. században. Bp. 2004, s. 134; obr. 69 (kráľ Ľudovít I. dáva sošku na oltár), obr. 79 (pavlínski mnísi nesú sošku do kostola), obr. 80 (matka pri studni)


j219 a-j) Nezn. maliar, cyklus 16 malieb v kartušiach štukovej klenby kaplnky v údolí nad zázračnou studňou, pôv. 1698?
MARIANKA, pútne miesto
j219 a Fundátor kaplnky barón Maholány s rodinou ("Reparatrix Consolatrix desperantis Animae")
j219 b Kráľ Ľudovít Veľký kladie zázračnú sošku na oltár v kostole ("O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria")
J. Holik: Mariathal. Die Geschichte des Gnadenortes. Bratislava-Pressburg, b.r., obr.; - Bálint / Barna, obr. s. 75 (nájdenie sošky v bútľavom strome; matka pri studni a predloha); Knapp / Tüskés 2004, obr. 70 (kráľ Ľudovít...)
Pôv. maľby fresco-secco s latin. nápismi na páskach, úplne premaľované 1899 a 1939, nápisy skomolenéj220

Emblémy, rytinové ilustrácie, in: A. Vanossi: Idea sapientis..., Trnava 1746 (SNK Martin)
("Idea sapientis, Id est: Philosophiae morum partes tres, Ethica, Theo-politica, Oeconomica, Summariá methodo comprehensa, Problematicis Quaesitis, et Emblematis illustrata. Authore R. P. Antonio Vanossi, é Soc. Jesu. Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, Anno M. DCC. XLVI.")
Predtitulný list znač. "Ioseph Iäger sv. Tyrnaviae". Rytinové emblematické ilustrácie podľa pôvodného viedenského vydania (Viennae, Typ. Mariae Theresiae Voigtin Viduae 1724, 1725; Viennae, Typ. W. Schwendimann 1727). Aj neskoršie vydania s Jägerovými rytinami (Jaurini, G. J. Streibig 1751; Claudiopoli, Typ. Acad. 1751; Tyrnaviae, Typ. Acad. S.J. 1766) - Knapp, É.: Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI-XVIII. században. Bp. 2003, s. 301-302.
K. Závadová-Jančová: Emblém v knižnej grafike na Slovensku. Ars, s. 84, obr. 10 (Mens condidit una - Jägerova rytinová ilustrácia, R. P. A. Vanossi: Ethica in auditores distributa, Trnava 1746, MS Martin =??)
j220a 1-4 Anton Schmidt vo výmaľbe Sv. schodov, po 1746
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária
a) "MERITIS SVA MUNERA PENSAT" (Pars prima, s. 36)
b) "OMNIBUS UNUS" (Pars secunda, s. 58)
c) "MENS CONDIDIT UNA" (Pars secunda, s. 22)
d) bez nápisu ("Via nulla superstua" - II, s. 76)
P. Balix Synčáková: Emblémy od Antona Vanossiho na Kalvárii v Banskej Štiavnici, príklad jezuitskej učenej zbožnosti, in: Umenie na SLovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010. Trnava 2011, s. 48-55 (predlohy); - JM 2013, s. 57, kat. I.4

j220b 1-6 Franz Lieb vo výmaľbe "grófskej spálne", 1769/70
EDELÉNY, kaštieľ
a) "NOSCITUR AUDITU ET VISU"
b) "MUTUIS" (1725, s. 316)
c) "MINUIT DISTANTIA FORMAM" (1725, s. 206)
d) "PRO MERITIS" (1725, s. 264)
e) "RECREAT CONCORDIA DISCORS" (1725, s. 253)
f) "PRAECUNCTIS APTISSIMA"
A. Jávor: Lieb Ferenc, az "edelényi festő", MÉrt 49/2000, s. 169 (predlohy); - A. Jávor: Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon. Budapest 2019, s. 36-38, pozn. 53, obr. s. 37 (c-e) a s. 105 (b)
Emblémy zakomponované nad dverami a oknami; na klenbe alegorická maľba s Jupiterom uprostred (podľa J. G. Bergmüllera) a figúrou letiaceho anjela (prevzatou z J. Guaranu) v oblakoch.

Etienne JEAURAT (1699 - 1789)

j221

Alegória hudby Terpsichora s tamburínou a dvaja putti, medirytina Stephan Leclerc ml.
Tanec - "DANCING", stranovo prevrátená kópia, mezzotinta John Simon (The British Museum prints)


j221 a Bratislavský maliar: maľovaná supraporta v sále, 1770-te r.
BRATISLAVA, Grassalkovichov palác
M. Vojtek: Terpsichora istropolitana, Ba 2009, s. 30 (predloha), obr. 32 (obraz) a obálka (predloha)

Jacob JORDAENS (1593 – 1678)

j223

Sv. Martin bisk. uzdravuje posadnutého, medirytina Pieter de Jode II, ca. 1645
Podľa Jordaensovho obrazu namaľovaného 1630 pre katedrálu sv. Martina v Tours (dnes Museum voor Schone Kunsten v Bruseli)
Oproti obrazu stranovo prevrátene, upravené (svätec žehná pravicou). Rytina znač. "Iacques Iordaens pinxit cum Privilegio Regis / Petrus de Iode sculpsit" - Holl. IX, s. 211; - Kat. "Es muss nicht immer Rembrandt sein...", Berlin 1999, č. 9, s. 66-67
j223 a Gottlieb Anton Galliarti: Sv. Mikuláš z Myry, obraz boč. oltára v tzv. dolnom kostole, ca. 1720-22
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
(len postava a gesto svätca)+ To isté Jacob Zanusi 1731 (pred svätcom žena, pozadie vypustené: Mikuláš dáva chudobnej vdove tri zlaté gule), olt. obraz filiál. kostola v Mondsee (Kronbichler, Kat. J. Zanusi, Salzburg 2001, č. 79, obr. s. 122)j224

Martýrium sv. Apolónie, medirytina Marinus Robyn van der Goes, ca. 1638
Rytinová reprodukcia olt. obrazu z kostola augustiniánov v Antverpách z r. 1628 /1634?/ (dnes Museum voor Schone Kunsten), stranovo prevrátene
(exemplár v GMB Bratislava, inv. č. C-8051); - M. Čičo, Gloria et miseria, Kat. GMB 2002, s. 28 a 44, č. 34; - Mučenícke legendy, Kat. GMB 2012, s. 43, č. B.5)

j224.1 Kôň s jazdcom v popredí:
j224.1 a Gottlieb Anton Galliarti na obraze Nesenie kríža z pašiového cyklu v tzv. dolnom kostole, 1720-22
NITRA, Katedrála sv. Emeráma


+ Franz Ludwig Herrmann, ako "Martýrium sv. Fidesa", freska z r. 1781 vo far. kostole sv. Fidesa a Markusa, Sölden (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald); + Paul Troger a dielňa(?): kôň s jazdcom vpravo na olt. obraze "Martýrium sv. Vavrinca" z r. 1752 na hlav. oltári far. kostola v Loosdorf (podľa nápisu na rube plátna - Kronbichler: Troger, 2012, s. 375, kat. č. G 239, obr. s. 375); + Johann Georg Messmer na klenbovej freske "Sťatie sv. Blasiusa/Blažeja" z r. 1751 v kat. kostole Langenenslingen-Friedingen (Lk Biberach, Baden-Württemberg); + Josef Winterhalder ml. (pripis.), kôň s jazdcom vymenený na olejovej skici podľa Maulbertschovho Martýria sv. Ondreja pre Komárno (skica en grisaille v Barockmuseum ÖG), po 1760 - Kat. Mit kühnen Pinselstrichen... Alte Galerie Joanneum Graz 2008, s. 140-141: "veľmi podobne zakomponovaný" kôň na Rubensovom obraze Decius ide na smrť" (Liechtensteinmuseum Wien)

    
Jean-Baptiste JOUVENET (1644 - 1717)

j225 - j230

späť