Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Lorenzo VACCARO (vyd.)

v496

"Nili fluuy imago Romae in Vaticano" (mramorový kolos Níl na Capitole), medirytina, 1584
In: "Antiquarum Statuarum Urbis Romae. Quae in publicis privatisque locis visuntur, Icones, Romae". Ex typis Laurentij Vaccarij ad Signum Palmae victricis. MDLXXXIV.


v496 a Carpoforo Tencalla: personifikácia Nílu, freska v medailóne v lunete klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 1994b, obr. (predloha); - JM 2015, s. 88-90, obr. 95, 96
COdvodené z niektorej z rytín (z Lafreryho "Speculum Romanae Magnificentiae"?); sfinga vpravo chýbaCarle VANLOO (1695/1705? - 1765)

v497

Zmŕtvychvstanie Krista, medirytinová reprodukcia obrazu z r. 1734
Kat. Carle Vanloo. Premier peintre du Roi. Nice - Nancy 1977, s. 92 (obraz dnes v Haggerty Museum of Art, Milwaukee, Wisconsin). Medirytina Manuel Salvador Carmona 1755 (Herbst des Barock, obr. 3 na s. 447); medirytina a lept J. B. Olivier (WRM Köln), medirytina J. B. a J. S. Klauberovci (stranovo prevrátene), atď.; + Neskoršia ilustrácia Joaquin Carneiro da Silva, in: Missale Romanum, Lisabon 1781, 1784 atď. (Biblioteca Nacional de Portugal - PESSCA č. 2062A)
v497 a Josef Zanusi, spiaci vojak s kopijou na olt. obraze Anjel vyslobodzuje Petra zo žalára, 1793
HORNÉ ZELENICE, kostol ECAV
Ol/pl, 160 x 75 cm, znač. "JOS. ZANNUSI PINX. Ao 1793"; - Petrová-Pleskotová, ARS 1993/1, s. 88;
EStranovo prevrátene497X
+ F. X. Wagenschön (pripis.), kópia kompozície, 1750-te r. (ÖG Wien, inv. č. 4073); - Kat. Maulbertsch und die Akademiestil, Langenargen 1994, č. V.11 (predlohu nespomína);
+ Johann Adam Schöpf, freska na klenbe Sv. Schodov, 1750 (Bonn-Poppelsdorf, pútny kostol na Kreuzbergu) - skombinované figúry zo "Zmŕtvychvstania" C. Vanloo (vojak s kopijou a anjel držiaci dosku hrobu), aj G. B. Göza (Kristus so zástavou, vojak so štítom a šabľou, stranovo prevrátene);
+ Joseph Keller, obraz boč. oltára, Pfronten-Berg 1802 (Herbst des Barock 1998, s. 320, Taf. 85); + Kristovo Zmŕtvychstanie Aloisa Kellera (klenbová maľba far. kostola v Balgach, 1826; - s. 397, Taf. 102) a Karla Kellera (olt. obraz, Wasserburg am Bodensee, 1886; - s. 519, obr. 6)

    

v498

Zasnúbenie Panny Márie, medirytinová reprodukcia Georg Christoph Kilian
Znač. "Carl Vanloo pinxit - Georg Christoph Kilian sculpsit et excud. Aug. Vin." (Herbst des Barock 1998, s. 550, obr. s. 551);
+ Mezzotinto Johann Elias Ridinger (Augsburg, pol. 18. stor.);
+ Rôzne neskoršie kópie až do zač. 19. stor. (rytinové reprodukcie G. Devillier, in: "Gallerie du Musée Napoléon"), Charles Dupuis, atď.
v498 a Olejomaľba, pôv. 1. pol. 18. stor.?
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI-761 / XI-2784)
Ol/pl, 160 x 90 cm; Zrejme býv. oltárny obraz, premaľovaný kompozíciou Krst Krista. Pri reštaurobaní 1991-92 P. Klimeš premaľbu separoval a preniesol na nové plátno (J. Papco, PaM 1993/4, 36-38: "kon. 17. stor.")
B498X
+ Joseph Keller, freska na klenbe far. kostola v Stötten (1781/83); freska na klenbe kaplnky sv. Jozefa v švajčiarskom Rüstenschwil, 1792 (Herbst des Barock 1998, s. 550-551, kat. 21);  + Nezn. moravský(?) maliar, býv. oltárny obraz (MG Brno)
Kompar. - odvodené varianty kompozície: J. W. Bergl, freska na klenbe lode klášt. kostola benediktínov Klein-Mariazell, 1764/65 (G. Brucher, Hg.: Die Kunst des Barock in Österreich. Salzburg - Wien 1994, obr. 188);  + Sebastian Stettner, olt. obraz na Budíne (1740);  + Melchior Puchner, freska na klenbe boč. lode býv. kláštorného kostola vo Fischbachau;  + Záves. obraz v kostole Maria Taferl; a pod.

    
Francesco VANNI (1563 - 1610)

v498x2

Sv. František z Assisi posilňovaný anjelom hrajúcim na husle, medirytina Agostino Carracci 1595
Vyd. J. Ph. Ricci SJ (znač. "Franc. Vannius Sen Inuentor - Car. fe. 1595 / Joannes Philippus Riccius e Societate Iesu")

Pôv. lept F. Vanniho, stranovo prevrátená kompoz. s anjelikom držiacim husle a sláčik namiesto anjela hrajúceho na husle (Albertina);
Kópie a varianty Vanniho kompoz. v zb. Albertiny (B. First: Ein flämisches Vorbild für das spätmanieristische Ölgemälde Ekstase des hl. Franz von Assisi. AHAS 11/2006, s. 153-161, obr. 3-11): medirytiny, vyd. Raphael Sadeler I (naspodu: "DEUS CORDIS MEI DEUS MEUS ET OMNIA"; stranovo prevrátená replika Justus Sadeler); medirytiny Francesco Brizio(?), Antonio Baratti, nezn. medirytci (vyd. Carel Collaert, Hieronymus Wierix);
+ Verzia len s postavou svätca s krucifixom bez anjelika: rytina Dominicus Custos (Göttweig); nezn. rytec (vyd. Donato Supriano); atď.
v498x2 a Tabuľová maľba, 1. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 404)
Olejomaľba na dreve, 28,2 x 40,3 cm; + Archívne foto identického obrazu (Archív PÚ SR, neg. 21.845) = SNG?
AVpravo doplnená krajina s mestom a kopcom na šírkový formát498x2X
+ Kópie podľa Sadlerovej verzie, obrázky na medi (22 x 17 cm - www.artnet.com), na dreve (aukcia Berlin, máj 2013; stranovo prevrátene, anjelik hraje ľavou rukou! - www.artnet.com); a pod.

    

Adrien van de VENNE (1589 - 1662)

v499

Karnevalový sprievod, rytinová reprodukcia
Holl. Dutch 1990


v499 a Kópia, olejomaľba na dreve, 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5970)
Rusina 2006, kat. s. 203 (kópia asi podľa grafiky);
A

Paolo VERONESE (Paolo Caliari, 1528 - 1588)

v500

Zmŕtvychvstanie, medirytina, vyd. Dominicus Custos v Augsburgu
Stranovo prevrátená kópia, medirytina Cornelis Bloemaert II (vyd. Claes Jansz Visscher) a ďalšie grafické reprodukcie Veroneseho obrazu (Benátky, San Francesco della Vigna)


v500 a Paul Demosch, tabuľová maľba v nadstavci » krídlového oltára, 1644 (alebo až 1654?)
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kostol sv. Matúša
JM 2006b (predloha); - DSVU Renesancia 2009, č. 213 na s. 853-855 (JM); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55;
B


v500 b Tabuľová maľba, ústredný obraz oltára z r. 1659
ZÁVADA, kostol ECAV
Oltár z r. 1659 (dedikač. nápis), obnovený 1794, prenesený 1822 do nového kostola. - J. Aláč: Z minulosti a prítomnosti obce Závada. História a premeny jednej novohradskej dediny. Závada 2014, s. 138, obr. s. 304, 306;
BTá istá predloha ako Demosch, aj Posledná večera v predele oltára čiastočne podľa Candida, s vymenenou strednou časťou - ako v Partizánskej Ľupči. (Trojica v oltárnom nadstavci podľa A. M. Vianiho).v501

Martýrium sv. Juraja, medirytina Pierre Brebiette, 1. pol. 17. stor.
Grafická reprodukcia Veroneseho obrazu na hlav. oltári kostola S. Giorgio Maggiore in Braida vo Verone z r. 1565/6)
Aj lept Valentin Lefebre (kon. 17. stor.);  + Rytina nezn. veronský(?) rytec, 17. stor., legenda: "S. GEORGIUS ob denegatum Apollini /.../ S. Georgi Veronae", znač. "delineavit et incidit MO" (vpísané do M); - IB 47/1983 Italian..., s. 372, č. 003, obr. s. 374 (Mauro Oddi - mylne pripísané diela).
v501 a Bratislavský(?) maliar, olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
M. Pötzl-Malíková, rec. Barok 1998, Ars 1999/1-3, s. 198, obr. 1 a,b ("F. A. Palko" + predloha Veronese); - Kat. Grajciarová, GMB 2001, č. 11/8; - Kat. Mučenícke legendy, GMB 2012, s. 31, č. A22 ("nedokončené, bez hornej časti"); - Papco, Palkovské štúdie II, 2014, s. 188, obr. 13 ("F. X. Karol alebo F. Anton Palko?");
AStranovo prevrátene, kvalitná skicovitá kópia spodnej časti kompozície501X
+ Kópia zo zb. Leopolda Wilhelma, olejomaľba na medi Hans Rottenhammer, ca. 1606 (48 x 34 cm; KHM Wien, inv. č. 1111); reprod. in: "Prodromus zum Theatrum artis pictoriae" F. von Stamparta a A. von Prennera (1728/35); - stranovo prevrátene, mierne upravené (na ľavej strane namiesto jazdca na koni stojaca postava vojaka v zbroji so štítom opretým o zem); + Skica k obrazu pripis. Veronesemu (Lille, Musée des Beaux-arts); + Kópia podľa rytiny zo zb. Gy. Thomku, ol/pl, 119 x 96 cm; vydražená v Budapešti (A Gyüjtő, 1/1912, s. 66, č. 132, obr. s. 71)

v502

Navštívenie, medirytina a lept Valentin Lefebre 1682
Podľa Veroneseho obrazu (ca. 1577), dnes v Birminghame. - In: "Opera Selectiora que Titianus Vecellius...", vyd. Benátky 1682 (53 rytinových reprod. obrazov Tiziana a Veroneseho), znač. "V. lefebre del. et sculp."; + Exemplár v GMB, inv. C 6444 (Kat. Ave Mária, GMB 2013, s. 37, č. A.34); + Neskoršie kópie (medirytina Johann Gottfried Seuter, 2. pol. 18. stor.; atď.)
v502 a Andreas Zallinger, obraz hlav. oltára, 1782
VIŠŇOVÉ, far. kostol
Bagin / Šášky 1967, s. 45 ("bratislavský maliar, 1782"); - Papco 2003/II, č. 441 (A. Zallinger podľa M. Speera); - Chmelinová, PaM 2013/2, 47-52 (bez aut.) + Pútnické miesta na Slovensku. Trnava 2010, s. 77 (ako "Dunajská Lúžna, hlav. olt. kostola Povýšenia sv. Kríža, 1797" /?!/)
Oltár objednal 1782 v Bratislave Dlabacs (fárár v Grinave pôv. zo Žiliny), prestavaný kostol vysvätili 1783 (CV 1798 - Chmelinová, 49). 1838 nový oltár nitrianskeho rezbára Imricha Fugerta, obraz premaľovali. Rešt. A. Zdravecká, J. Gregorek 2011 (Mária na hlave namiesto šatky klobúk!)
DCelkový kompozičný rozvrh, pózy ústredných postáv, zábradlie a arkádový oblúk v pozadí; doplnené a rozvedené - ústredné postavy odvodené z "Navštívenia" C. Marattu; P. Mária s klobúkom ako na "Navštívení" P. P. Rubensa; hlava sv. Jozefa vpravo v pozadí upravená podľa "Navštívenia" M. M. Speera na hlav. oltári kostola Milosrdných bratov (1738); postava Zachariáša vľavo opakuje Joachima na Zallingerovom "Vyučovaní Panny Márie" (GMB), atď.

v503

Premenenie Pána na hore Tabor, medirytina Lukas Kilian, zač. 17. stor.
Rytinová reprodukcia Veroneseho obrazu z r. 1555 na hlav. oltári Dómu v Montagnana
+ Odvrátenú figúru sediaceho apoštola Petra a čiastočne aj pózu Mojžiša z Veroneseho prevzal aj Matthäus Merian vo svojej verzii "Premenenia" a zakomponoval medzi apoštolov po stranách z Raffaelovho "Transfiguratio")
v503 a Sediaci apoštol Peter na olejomaľbe Všetci svätí, 2. pol. 18. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
DSpolu s ďalšími dvoma figúrami zakomponovanými v skupine apoštolov vľavo prevzaté z Merianovej verzie Premenenia

v503 b Sediaci apoštol Peter na olejomaľbe Všetci svätí, ca. 1770?
BRATISLAVA, SNG (O 5805)
Býv. oltárny obraz, ol/pl, 272 x 159,5 cm; - M. Keleti, Fontes 2, SNG 1983, s. 149, č. 130 ("Nezn. stredoslovenský maliar, 18. stor.");
DSpolu s apoštolom Pavlom zakomponovaný v skupine apoštolov na ľavej strane mnohofigúrovej kompozície, zostavenej z postáv prevzatých z rôznych predlôh (Prijatie Panny Márie Najsv. Trojicou na nebesiach v hornej časti odvodené z kompozície M. J. Schmidta)503X
+ Premenenie, obraz epitafu nezn. rodiny z býv. špitálskeho kostola v Jáchymove, okolo 1600, Muzeum Karlovy Vary (O. Jakubec 2015, obr. 95)

    

Veronese (X)

Ďalšie inšpirácie dielami Paola Veroneseho:
Postava muža s klobúkom v ruke v pootvorených iluzívnych dverách saly terreny na hrade Červený Kameň (1655) je parafrázou Carpofora Tencallu jedného z motívov Veroneseho výmaľby interiérov Villy Barbaro v Maser z r. 1560/61 (JM, PaM 2007, s. 237-244; - JM 2015, s. 60, obr. 52)
Kvalitná novodobá kópia Veroneseho "Svatby v káne galilejskej" (1562/63) z 2. pol. 19. stor. v zbierkach Balneologického múzea I. Wintera v Piešťanoch (PaM 2000/2, obr. s. 42)


Antonio Maria VIANI (1582 - 1632/35)

v504

Najsv. Trojica a archanjeli, medirytina Johan Sadeler, 1591
T. Gerzsi, Bull. du Musée 14/1959, obr. 39 na s. 60; - Kat. In Europa zu Hause: Niederländer in München um 1600. Neue Pinakothek München 2005, č. E 21;
"Sancta Trinitatis", kópia hornej časti Sadelerovej kompozície, medirytina Conrad Hillebrand, ca. 1600 (Holl. German, 13 A)
v504 a Levočský maliar, tabuľová maľba Trojica v nadstavci epitafu Sophie Greffovej, rod. Hirscherovej (zomr. 1609)
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Epitaf rešt. ORA Levoča 2006. - JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 857, 863-864, kat. č. 219; (predloha); - NKP Levoča 2016, s. 153-154;
B  (Ústredný obraz "Posledný súd" podľa kompozície Christopha Schwarza)


v504 b Tabuľová maľba Trojica, stredná časť epitafu (Susanna Darvas svojmu manželovi Liberczeyovi, zomr. 1634)
DOLNÁ STREHOVÁ, kostol ECAV
Premaľovaný a poškodený "epitaf Z. Darvasovej 1637" rešt. VŠVU 2003; - JM, in: DSVU Renesancia 2009,
s. 857 (predloha);
BNa bokoch epitafu oválne kartuše s maľbami ("Ezechielova vízia" podľa M. de Vos), ostatné zničené


v504 c Trojica, tabuľová maľba, 18. stor. (ústredný obraz oltára z r. 1644)
DOLNÁ STREHOVÁ, kostol ECAV
Olejomaľba na plátne, s biblickým citátom naspodu (Izaiáš 6,3), 100 x 82 cm; - vymenený pôv. obraz maľovaný na dreve? - JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 855-857, kat. č. 214 (predloha);
BV oltárnom nadstavci tabuľová maľba "Klaňanie pastierov" podľa A. Bloemaerta; na pevných krídlach obrazy evanjelistov (Sv. Matúš podľa L. Kiliana). Posledná večera v predele je odvodená z tabuľovej maľby v predele Thurzovho oltára.


v504 d Tabuľová maľba Trojica v nadstavci oltára Premenenia Pána z r. 1658
ZÁVADA, kostol ECAV
JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 857, 864 (predloha);
B  Ústredný obraz "Zmŕtvychvstanie" (podľa Veroneseho) a "Posledná večera" v predele (čiastočne podľa Candida) sú identické s obrazmi P. Demoscha v nadstavci a predele » krídlového oltára v Partizánskej Ľupči


v504 e Trojica s archanjelmi, ústredný obraz oltára, kon. 17. stor.
ZEMIANSKE KOSTOĽANY, kostol ECAV
Súpis III/1969, s. 465; - Pam. SK, s. 269; - Kresánek 2009, obr. s. 358; - JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 857, 864 (predloha);
BPodľa Sadelerovej rytiny; naspodu polpostavy Michaela a jedného z archanjelov vpravo
(+ obraz "Poslednej večere" v oltárnej predele podľa M. de Vos)Odoardo VICINELLI  (1684 - 1755)

v505

Oslávenie sv. Jána Nepomuka, rytinová reprodukcia obojstranne maľovaného obrazu z r. 1729
Ol/pl, 288 x 190 cm; obraz rímskeho maliara v Katedrále sv. Víta v Prahe (na rube Zvrhutie so Vltavy);
Anonymná rytinová reprodukcia, kolorov. grafika v ozdobnom ráme (MG Brno, C 23956); + aj neskoršie reprodukcie (oceľoryt Georg Döbler podľa kresby Václava Markovského, 1829 (Pragensia Svatojanská. Praha 1929, obr.); - V. Vlnas: Jan Nepomucký česká legenda. Pha 1993, obr. s. 223: "podľa obrazu Agostina Massucciho"/?/)


v505 a Anton Konikovič(?), ústredný obraz boč. oltára, 1739(?)
SUČANY, far. kostol Nanebovzatia P. Márie (pôv. sv. Žofie)
V nadstavci Najsv. Trojica. Na hlav. oltári kostola, do r. 1977 sv. Žofie/Sophie obrazy sign. Konikovics 1739 (NKP okr. Martin, Ba 2012, s. 490);
B    
Claude VIGNON  (1593 - 1670)

v506

Zenobia ("Zenobie La Reyne des Palmyriens"), medirytina Gillis a Abraham Rousselet, zo série 20 ilustrácií, in: Pierre Le Moyne:
La galerie des femmes fortes (1645), Paris, A. de Sommaville 1647
Znač. "Vignon inuenit / Aegid Rousselet et A. Bosse sculpserunt. (Bibliothèque Nationale Paris, inv. č. Ed.30 rés) - Kat. Femmes fortes
v506 a Carpoforo Tencalla, freska Athéna/Minerva s nymfami (múzami) na klenbe saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 1994b, obr. (predloha); - JM 2015, s. 66, obr. 60, 61; - Herucová 2022, s. 26;
F506X
Kompar.: Carlo Antonio Tavella: Zenobia, olejomaľba, zač. 18. stor. (stranovo prevrátene, upravené - v zdvihnutej pravici oštep)Francesco VILLAMENA  (1566 - 1624)

v506x2

Videnie sv. Františka z Assisi, medirytina, okolo 1594
UBI Roschmann XVII, 56


v506x2 a Olejomaľba, 18. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (?)
Papco 2005, obr.;
B
Bez anjelov na pravej strane, pozadie neutrálne

Nicolas VLEUGHELS  (1668 - 1738)

v507

Narodenie Panny Márie, medirytina Edme Jeaurat 1717
Zo série rytinových reprodukcií oltárnych obrazov; znač. "N. Vleughels pinxit - E. Jeaurat sculp. 1717", vyd. v Paríži (HAUM, FAMSF)
v507 a Andreas Zallinger(?), olt. obraz, 1772
MARIANKA, kaplnka zázračnej studne v areáli pútneho miesta
Archívne foto ÚDU SAV, neg. 27.985 (neg. 19.705 omylom ako "Močenok, boč. oltár"??)
Obraz z oltára v r. 1996 odcudzený, nahradený novým od M. Križalkovičovej; - M. Vadrna:
V zemi zvanej Tál. Pútnické miesto Marianka. Sabinov 2019, s. 89, obr. s. 88 (s inou kompozíciou, odvodenou z "Narodenia Panny Márie" Pietra da Cortonu);
B(stranovo prevrátene)


v507 b Olt. obraz, 2. pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.140)
B


v507 c Josef Vitoni(?): Obraz hlav. oltára, 1789
KRUŠOVCE, far. kostol Narodenia Panny Márie
Súpis II/1968, s. 153; - M. Herucová, PaM 2005/4, obr. s. 30 (nápis za oltárom: Jos. Vitony, maliar z Rajca);
B(stranovo prevrátene)


v507 d Stephan Dorffmaister, obraz hlav. oltára, 1785
KEMENESSÖMJÉN, far. kostol
Garas 1955, s. 177; - M. Zsámbeky, Der Kirchenmaler Stephan Dorffmaister II. 1781-1797, in: Kat. Dorffmaister, Szombathely 1998, s. 75-76, 236, obr. 34;
B(stranovo prevrátene)


v507 e Jozef Božetech Klemens, býv. oltárny obraz, 1811
BZINY, far. kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Obraz z hlav. oltára pôv. kostola Narodenia Panny Márie (konsekrovaného 28.10.1811);
B


v507 f Františka Prosseková, obraz z Klátovej Novej Vsi, 2. pol. 19. stor.
KLÁTOVÁ NOVÁ VES - Sádok, kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov?
Ol/pl, 140 x 90 cm; (na boč. oltári?); - Herucová 2005, obr. s. 29;
B


v507 g Obraz hlav. oltára, 1752
NITRA - HORNÉ KRŠKANY, kostol Narodenia Panny Márie na cintoríne
Ol/pl, obraz z pôvodného oltára na na novom hlavnom oltári z 20. stor.
BUpravené, redukované - vypustená postava stojacej ženy za ženou kľačiacou v popredí; v hornej časti namiesto drapériového závesu v interiéri Boh Otec na oblakoch


v507 h Obraz hlav. oltára, kon. 18./19. stor.?
RADOŠOVCE, far. kostol Narodenia Panny Márie
Súpis III/1969, s. 9 ("obraz sv. Anny" ?);
BStranovo prevrátene; v hornej časti namiesto závesu dvojica anjelikov s ružovým venčekom507X
Kompozícia N. Vleughelsa preberaná juhonemeckými freskármi v 18. storočí, napr. Johann Georg Wolcker, Narodenie Panny Márie na klenbe lode, 1730-34 (Stams, kláštorný kostol) - v hornej časti zakomponovaná figúra vznášajúceho sa anjela prevzatá z J. G. Bergmüllera;  + Franz Joseph Eberl, ako "Narodenie sv. Mikuláša", freska na klenbe presbytéria, 1762 (Lenting, St. Nikolaus); atď.

v507.1 Žena odvrátená kľačiaca pri kolíske

v507.1 a Johann Georg Schmidt na obraze Narodenie Panny Márie
na hlav. oltári, 1729
KLOSTERNEUBURG, klášt. kostol
DBozzetto - návrhovú skicu obrazu pre hlavný oltár Wiener Schmidt skombinoval z motívov prevzatých z rytinovej reprodukcie obrazu "Narodenie Panny Márie" Nicolò Bambiniho
z r. 1712 a z Carla Marattu (1680). Vo výslednej realizácii kompozíciu zmenil, upravil a doplnil figúrou kľačiacej ženy z "Narodenia P. Márie" N. Vleughelsa


v507.1 b,c Johann Baptist Zimmermann na klenbových freskách:
EMMERING, far. kostol (Narodenie P. Márie, 1745)
Corpus BD 11, 2005, s. 334, obr. A; + Postava ženy aj na návrhovej kresbe celku kompozície (lavír. perokresba, od 1997 v zb. British Museum)
DIETRAMSZELL, kostol Nanebovzatia Panny Márie (Narodenie P. Márie, 1741)
E

Maarten de VOS (1532 - 1603)

v508 - v533

Simon VOUET (1590 - 1649)

v534

Sprievod a klaňanie Troch kráľov, medirytina z dvoch častí, Michel Dorigny (podľa maľby S. Voueta z r. 1638 v kaplnke Hôtel Séguier v Paríži)
In: "Livre de diverses peintures du Simon Vouet, peintre du Roi, gravé par Michel Dorigny" (Paris 1689); - Trottmann 1991, s. 15 a obr. 12-13 (Staatsgalerie Stuttgart); - Stephan Crelly: The painting of Simon Vouet. New Haven - London 1962, c. 246, obr. 136-139;
Kópia podľa Dorignyho, stranovo obrátene, 4 lepty Bernhard Zaech, Augsburg 1650 ("Reges Arabum et Saba dona cadducunt / Ecce Reges Tharsis et Insulae munera afferunt..." (Nagler XXII, 174/1 - Virt. Kupf.)
v534 a Gottlieb Anton Galliarti, Poklona Troch kráľov na boku klenbovej fresky presbyéria horného kostola, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
Monochrómny výjav v pozadí pri sv. Lukášovi Ev. (sediaca postava podľa G. Lanfranca) v cípe klenby. - JM, AHA 50/2009, s. 75-86 (predlohy); - JM10b, s. 178-212; - JM 2011, s. 208-391; - Herucová 2022, s. 38-39 a pozn. 80;
BStranovo prevrátene, len ústredné postavy výjavu; dvojice anjelikov hore a dole vypustené;
Výjav Klaňania Galliarti čiastočne prekomponoval - postavu stojaceho kráľa s kadidlom v zdvihnutej ruke posunul do stredu a doplnil aj tretieho kráľa s myrrhou v ruke za ním, z pokračovania Vouetovej kompozície (jeho hlavu s turbanom pôvodne zakomponoval do stredu, nad kľačiaceho Gašpara). Odvrátenú postavu vojaka s prílbou a kopijou presunul do cípu za postavou sv. Lukáša;

Zasnúbenie P. Márie podľa J. A. Wolffa; Klaňanie pastierov podľa S. Voueta; Predstavenie v chráme podľa Chr. Weigela; (sediace figúry 4 evanjelistov v cípoch klenby podľa G. Lanfranca);


v534 b G. A. Galliarti, olejomaľba z cyklu na boč. stenách presbytéria horného kostola, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
Sign. "Gottlieb Anton / Galiartii / invent. 1720"; - JM 2009b (predloha); - JM 2010b; - JM 2011;
CStranovo prevrátene, redukované a čiastočne modifikované, len ústredné postavy


v534 c Olejomaľba na dreve, ca. 1830
BRATISLAVA, SNG (O 5746)
38,5 x 93,5 cm; neznačené (Web umenia: "Stredoeurópsky maliar z 1. pol. 19. stor."); - Herucová 2022, s. 39 a pozn. 81 na s. 129;
AKópia podľa ústrednej časti rytinovej reprodukcie Vouetovej kompozície

 
534X
Georg Asam, freska Klaňanie troch kráľov v Tegernsee, 1694 (Trottmann, obr. 11; - H. Bauer / von der Mülbe 2000, s. 74);
Karl Franz Anton Tepper, dve postavy vojakov zo sprievodu zakomponované do výjavu "Dareiova rodina pred Alexandrom" na freske klenby slávnostnej sály prepoštskej rezidencie v Olomouci, 1729 (M. Trlíková: Nástěnná malba v díle Karla Františka Antonína Teppera. dipl. Mgr., MU Brno 2011, s. 41 n., obr. 24; ďalšie postavy z fresiek P. da Cortonu);
Freska Klaňanie troch kráľov v Prahe? (M. Mádl); atď.

v534x2

Klaňanie Troch kráľov, medirytina Claude Goyrand
s dedikáciou franc. kancelárovi Pierrovi de Séguier; znač. "Goyrand fecit - P. Mariette exc. Cum Privil. Regis";
+ Redukovaná kompozícia, medirytina Melchior Küsel, a stranovo prevrátená kópia (č. 32 zo série, vyd. "K.I.I." v Augsburgu)


v534x2 a Anton Polcke (Palko), obraz hlav. oltára
LIPOWA, far. kostol sv. Martina bisk.
A. Koziel, Malarstwo barokowe na Śląsku, Wrocław 2017, s. 612, obr. 725;
B534x2X
+ Podľa Küselovej zredukovanej verzie obraz epitafu z r. 1674 v evanj. far. kostole, Schorndorf - Schornbachv535

Narodenie (Adorácia dieťaťa) s anjelmi, medirytina Pierre Daret, 1639
Rytinová reprodukcia Vouetovho oltárneho obrazu v kostole karmelitánov na rue Chapon v Paríži.
(UBI Roschmann XXIV, s. 17; Lombardia BeniCulturali, a i.)


v535 a Anton Schmidt, Panna Mária a sv. Jozef na býv. oltárnom obraze Klaňanie pastierov, pol. 18. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, býv. kostol sv. Kataríny
JM 2013, obr. 148; kat. II.28; + Aj kópia F. Hönig (1863) podľa A. Schmidta, olejomaľba vo far. kostole Nanebovzatia P. Márie
DPrevzatá celá ľavá strana - Mária, Jozef a kanelovaný stĺp s brvnami v pozadí; vpravo namiesto anjelov pastieri - s klobúkom a kľačiaci na pravej strane (konfig. napr. neskorá rytina UBI Roschmann XXV, s. 51); odvodené z Rubensovej kompozície, resp. jej variantu M. Meriana


v535 b Klaňanie pastierov, olejomaľba, 18. stor.
ORLOVÉ, kaplnka kaštieľa?
(Pendant "Predstavenie v chráme" podľa A. Balestru); obrazy v pôvodných rámoch boli v kaplnke (?)
BV pozadí pridaný pastier s ovcou na pleciachv535x2

Klaňanie pastierov, medirytina François Perrier, 1655
Rytinová reprodukcia Vouetovho obrazu, vyd. v Paríži 1655


v535x2 a Gottlieb Anton Galliarti: Klaňanie pastierov, 1720
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
Z cyklu monochrómnych výjavov zo života Panny Márie zakomponovaných v orámovaní po stranách fresky na klenbe presbytéria tzv. horného kostola katedrály (s postavami 4 evanjelistov v cípoch klenby);
- JM 2010 b; - JM 2011;
BPrispôsobené na plochu výplne v orámovaní, architektúra v pozadí zmenená
+ Zasnúbenie P. Márie podľa J. A. Wolffa; Klaňanie 3 kráľov podľa S. Voueta; Predstavenie v chráme podľa Chr. Weigela; (sediace figúry 4 evanjelistov v cípoch klenby podľa G. Lanfranca);

v536

Predstavenie v chráme, medirytina Michel Dorigny 1641
(Stranovo prevrátene); podľa Vouetovho olt. obrazu pre parížsky jezuitský kostol, dnes v Musée du Louvre; - N. Gramaccini / H. J. Meier: Die Kunst der Interpretation. Französische Reproduktionsgraphik 1648-1792. München - Berlin 2003, s. 97, č. 36, obr. 16


v536 a Navštívenie Panny Márie, obraz hlav. oltára
KEŽMAROK, kostol Navštívenia Panny Márie, býv. pavlínsky
Zaniknutý pôv. obraz (od I. Jagušiča?) na hlav. oltári z r. 1772 nahradili r. 2007 novou kópiou Vouetovej kompozície so zmenenou ikonografiou (Jaroslav Grochola, ol/pl, 350 x 175 cm); - Herucová 2022, s. 37 a pozn. 78, obr. 9 a,b na s. 38;
(Sochy hlav. oltára kežmarský sochár a štukatér pôv. zo Sliezska Ján Feeg, ktorý často spolupracoval s Jagušičom - K. Chmelinová 2009, s. 88)
CSimeon s Ježiškom nahradený Alžbetou, orezané zľava; dieťa vypustené, obnažený mrzák s palicou posunutý nižšie, v pozadí dve mužské hlavy vypustené; anjeli so stuhou hore posunutí, na stuhe nápis zmenený: "MAGNIFICAT ANIMA MEA"; zadný plán vypustený,
v priehľadoch stĺpovej architektúry nebo
v537

Diana odpočívajúca po love, z cyklu mytologických výjavov, medirytina Michel Dorigny


v537 a Maľba na strope, 18. stor.
UHROVEC, býv. kaštieľ Zayovcov
Maľba temperou na bolusovom podklade v oválnom medailóne zasadená v štukovej dekorácii uprostred plochého stropu salóna. Rekonštruoval a reštauroval doc. V. Plekanec 1990 (Kat. Reštaurátorská tvorba, Senica 1992, nestr., obr.)
Bv537x2

Herkules a Omphalé, medirytina a lept Michel Dorigny, 1643
Z cyklu mytologických výjavov podľa S. Voueta


v537x2 a Olejomaľba, 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 1119)
Ol/pl, cm; - Web umenia: "Simon Vouet, Autor kópie neznámy, 1600-1700" (Z. Ludiková); - M. Herucová 2022, s. 39-40 a pozn. 82; obr. 10 a,b (s predlohou);
BPrevzaté iba ústredné postavy v stranovom prevrátení, celok prekomponovaný na šírkový formát - Kupido s lukom a ďalšie putto doplnení na pravej stranev537x3

Sv. Margareta z Antiochie s drakom, medirytina Melchior Küsell
Grafická reprodukcia Vouetovho oltárneho obrazu (stranovo prevrátená kópia podľa medirytiny Michela Dorignyho, vyd. v Paríži 1639)


v537x3 a Sv. Margareta, oltárny obraz, kon. 18. stor.(?)
LITAVA, far. kostol sv. Margity Antiochijskej
Ol/pl, 120 x 70 cm; na novom boč. oltári z r. 1833; Obraz renov. Franz Georg Wisz 1835 (sign.); - Pam. SK 1970, s. 357. Reštaur. akad. mal Miroslav Šurín 2012;
BKópia podľa grafiky (pri adjustácii do oltára obraz vpravo a zhora zrezaný?)537x3X
+ Kópia podľa Voueta, olejomaľba Jacob Zanusi, 1733 (St. Margarethen im Lunggau, far. kostol)

v537x4

Alegórie Cností, cyklus medirytín Michel Dorigny, 1644
Znač. "Simon Vouet pinx. Cm. privi. Reg. - Mich. Dorigny Sculp. Par.";
Rytinové reprodukcie cyklu Vouetových malieb pre kráľovské apartmány zámku Fontainebleau ("Porticus reginae in Arcis Fontis-Bellacque Vestibulo Picturae & Ornatus", 1644)
+ Aj stranovo prevrátené kópie Melchiora Küsela (séria 12 rytín "Römische Götter und Göttinnen", vyd. 1690);


537x4.1 Prudentia ("Prudentia Seruabit te ...")
v537x4.1 a Pallas Aténa s Merkúrom, maľba na klenbe slávnostnej sály, okolo 1700
PETRONELL (NÖ), zámok gr. Abensberg und Traun
Výzdobu slávnostnej sály poškodenú pri ťažení na Viedeň v r. 1683 opravili a viackrát dopĺňali. Štukovú výzdobu nahradili iluzívnou maľovanou architektúrou so zakomponovanými zvyškami pôvodných fresiek C. Tencallu (1668/69) a nové mytologicko-alegorické fresky na klenbe doplnil r. 1696 J. B. von Weillern. - W. Kitlitschka, Arte Lombarda XII/1967, s. 105-126; - W. Kitlitschka, WjKg 23/1970, s. 215; - U. Knall-Brskovsky: Italienische Quadraturisten in Österreich. Wien - Köln 1984, s. 118-120;
Ústredný rozmerný výjav "Bohovia na Olympe a triumf nad Turkami" uprostred klenby je doplnený na obidvoch koncoch štvorcovými zrkadlami s mytolog.-alegorickými zobrazeniami oslavy rodu Abensberg und Traun ako podporovateľov umenia.
CZ Vouetovej predlohy odvodené postavy sediace na oblakoch, ako Pallas Athéna a Merkúr, ukazujúci na oválny medailón s portrétom gr. Ernsta III. Abensberg u. Traun; okolo letiace putti s atribútmi maliarstva (paleta, maliarska palička) a sochárstva.
537x4.2 Iustitia ("In Semita justitiae vita ...")
v537x4.2 a Venuša a Adonis (Apolón?), maľba na klenbe slávnostnej sály, okolo 1700
PETRONELL (NÖ), zámok gr. Abensberg und Traun
CZ predlohy prevzatá len postava Spravodlivosti bez atribútov, zakomponovaná stranovo prevrátene, interpretovaná ako Venuša v tej istej póze sediaca na oblaku; okolo putti s atribútmi architektúry (dláto, odpichovadlo, uholník) a letiace putto s radom Zlatého rúna nad medailónom s poprsím gr. Ferdinanda v. Abensberg u. Traun.


537x4X
+ Rytiny M. Küsela použité ako predlohy pre cyklus alegorických klenbových malieb "4 Živly" na zámku Alteglofsheim ("Justitia" ako alegória Vzduchu, atď.)Vouet (X)

Oválnu medirytinu M. Dorignyho Zhromaždenie olympských božstiev podľa Vouetovej fresky v Hôtel Séguier ("Porticus Bibliothecae Illustriss. Seguierri Galliae Cancellarii", vyd. v Paríži 1640 - W. P. Crelly: The Painting of Simon Vouet. New Haven / London 1962, s. 112) ako predlohu použil Jakob Beller pre klenbovú maľbu sály kaštieľa Keglevichovcov v Pétervására, 1760-te r. (Zs. Vargyas: A Pétervásárai Keglevich-kastély disztermének freskói, MÉrt 2015/1, s. 119-121, obr. 5, 6), Josef Ferdinand Fromiller na klenbových maľbách sály zámku Trabuschgen a sály zámku Ebenthal, 1740-te r. (Herfried Thaller: Das „Zitat von Autoritäten“ im Werke Josef Ferdinand Fromillers, in: Kunstjahrbuch der Stadt Linz 1994/95, Linz 1995, s. 89–136); atď.
+ Figúru Jupitera na orlovi podľa S. Voueta použil Carpoforo Tencalla ako predlohu pre fresku z cyklu mytologických výjavov v Mramorovej sále zámku Trautenfels (1670); + Nezn. nemecký maliar na zámku Alteglofsheim (ako "Oheň" z cyklu aleg. klenbových malieb); + M. A. Persenda v Palazzo della Prefettura v Mantove ("Apollo a Jupiter" v Camera della Reggia di Apollo); + J. F. Fromiller v zámku Ebenthal (Thaller 1995, obr. 25); a pod.
+ Ďalšie Dorignyho rytinové reprodukcie mytologických diel S. Voueta používané ako predlohy napr. v dielni bavorských Asamovcov (kúpené Carlom Lothom v Benátkach - citát Trottmann 1991, s. 16), prevzal potom žiak C. D. Asama Matthäus Günther; a pod.;

Olejomaľba "Apollo a Múzy" z cyklu mytologických výjavov, pôv. pripisovaná S. Vouetovi, je dielom Michela Dorigny (olejomaľba na dreve zo zb. Esterházy, od r. 1870 v Szépművészeti Múzeu); - D. Tellas: L´Apollon et les Muses de Michel Dorigny, in: Bulletin du Musée hongrois des Beaux-Arts 123/2018, s. 121-136); - Kópia kompozície, olejomaľba na plátne z konca 19. stor. je v zbierkach GMB (A 2064); - Herucová / Novotná, Kat. Bohyne a svätice v umení 19. stor. na Slovensku, SNM 2011, č. 94, obr. s. 80; - Herucová 2022, s. 40-41, obr. 11 a,b (s predlohou);


katalógtop