Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Anonymné a autorsky neidentifikované predlohy


Starý zákon   Kristus   Panna Mária   Svätci a svätice   Symboly a alegórie   Profánne témy

1x556

Ilustrácie anglického vydania Biblie, 1708
S citátmi v angličtine; ilustrácie prevzaté z niektorého vydania "Biblia Ectypa" Chr. Weigela
Aj iná verzia, prekomponované na šírku; rytinové ilustrácie Otto Elliger? (St. Martins Bible 1700)


1x556.1 Krst Krista v Jordáne
Na rytine O. Elligera (St. Martins Bible 1700) kompozícia rozšírená komparzom na pravej strane;
Ilustrácia (1702, 1708) zredukovaná na ústredné postavy, nápis v lúči od holubice Ducha sv., atď.;
+ Mierne upravenú kompozíciu dvoch ústredných postáv prevzal aj J. G. Bergmüller

1x556.1 a maľba na parapete empory
KEŽMAROK, drevený artikulárny kostol ECAV
Z cyklu výjavov zo života Krista, s citátmi z Evanjelií v nemčine
B


1x556.1 b Caspar (ml.?) Schnajder, olt. obraz, 1804
BUDMERICE, far. kostol
Fototéka ÚDU SAV, neg. 16.832; pendant sv. Ján Nepomuk
B

1x556.2 Posledná večera
Kristus s učeníkmi vo večeradle, rytinová ilustrácia O. Elliger (vyd. 1700)
1x556.2 a Emailová maľba na monštrancii, pol. 18. stor.?
SKALICA, far. kostol sv. Michala archanjela
BUpravené symetricky - postava pravého apoštola v popredí zmenená, vedľa neho pridaný štvrtý apoštol, ďalšia postava z ľavej strany premiestnená do pozadia vpravo1x557

Kristus s učeníkmi na loďke (Búrka na Genezaretskom jazere), drevorezová ilustrácia, Frankfurt 1550
in: Johannes Spanenberg (1484-1550): "Evangelia Dominicalia...", Frankfurt 1550 (Kolegiálna knižnica v Prešove, Ev. kol. F 242) - M. Domenová: Imagines narrantes. Knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova. Prešov 2009, obr. s. 291


1x557 a Matúš Grünwald, tabuľová maľba epitafu rektora a ev. farára Martina Weigmanna (zomr. 1622), 1625
BARDEJOV, Šarišské múzeum
Znač. "M G P 1625"; epitaf v expozícii múzea, 240 x 170 cm; z far. kostola sv. Egídia.
Gutek, in: Zbor. Spišského múzea v Levoči, s. 126-127; - Čovan 2016, s. 187-188, č. 174 + lit.;
B1x557x2

Nanebovstúpenie Krista, medirytina, pol. 18. stor.
Anonymná rytinová ilustrácia, zobrazenie v rokajovom orámovaní, s citátom (Ján 14) naspodu


1x557x2 a Samuel Mialovics: Zmŕtvychvstanie, 1771
HRONSEK, drevený artikulárny kostol ECAV
Ol/pl, zo súboru 6 obrazov rovnakého formátu s dedikač. nápismi naspodu, vymieňaných na oltári podla období cirkev. roka; - P. Kajba / J. Filo: Hronsek, artikulárny kostol. História, obnova, reštaurovanie. 2014, s. 46-49; obrazy reštaur. M. Šurin a kol. (s. 76, Nanebovstúpenie obr. s. 79);
BP. Mária hľadiaca na Ukrižovaného so zopätými rukami vpravo nahradená postavami dvoch ukazujúcich anjelov


+ Príklad aj v Latin. Amerike (PESSCA 3510)

1x557x3

Odsúdenie Krista, medirytina, 17. stor.
Anonymná rytinová ilustrácia (č. 120) z knižného vydania


1x557x3 a Spišský maliar, postavy farizejov sediace v popredí na obraze Odsúdenie Krista, 17. stor.(?)
ĽUBICA, kostol sv. Ducha
Ol/pl, 137,5 x 319 cm; - E. Poláková (KPÚ Prešov): Ľubica Kostol rím. kat. sv. Ducha - obraz závesný Kristus pred súdom (www.pamiatky.sk; 30.07.2020)
DOdvodená aj postava Piláta sediaceho vedľa Kaifáša pod baldachýnom. Zakomponované do celku vychádzajúceho z inej verzie zobrazenia toho istého námetu od Maartena de Vos

1x558

Kristus víťaz nad hriechom, smrťou a diablom (Mojžiš a Ján Krstiteľ, Abinadabov Triumfálny voz), titulný list Solínovho jednodielneho vydania Kralickej Biblie, 1596
Drevorez (Václav Elam?) podľa nezn. predlohy. - M. Bohatcová: Bratrské tisky ivančické a kralické (1564-1619), Praha 1951, s. 25-26; - V. Fialová: Zachariáš Solín, tiskař Kralické Bible. Brno 1968, s. 46, obr. s. 47; - J. Válka: Morava reformace, renesance a baroka. (Dějiny Moravy 2). Brno 1995, obr. 32 na s. 72; - M. Šroněk: Bratrská Bible z roku 1596. Příběh výzdoby a polemiky. In: In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Praha 2013, s. 217-232.
Exemplár aj ÚK SAV (z Lyceálnej knižnice, Lyc. 118-II1 Aa 5)


1x558 a Jacob Khien, stredná tabuľa epitafu Petronely Zmeškalovej, zomr. 1600
BREZOVICA nad Torysou, kostol Všetkých svätých
JM, Ars 1998/1-3, s. 122, obr. 2 a,b (predloha); - Galavics 2008, obr. 9 (Grohova kópia stred. tabule) a obr. 10 (predloha) na s. 60; - Ludiková, Kat. Renesancia 2009, s. 85-86, č. II.7.4. (predloha), II.7.5. (epitaf); - JM, Renesancia 2009, č. 215 na s. 857-858, obr. (predloha); - M. Šroněk 2013, s. 222;
B(Namiesto titulu vložené "Ukrižovanie" J. Bussenmachera podľa M. Greutera)1x559

Pražské Jezuliatko - "GRATIOSUS / IESULUS", mezzotinta Gottfried Heuss, Augsburg 1740
Soška Pražského Jezuliatka v malostranskom kostole karmelitánov Znač. "Gottlieb Heuss facieb. et / excudebat. Aug. Vin."; list s tézami disputácie z teológie na kolégiu karmelitánov vo Viedni 1740 (exemplár tlač. na hodvábe, Xantus J. Múzeum Szeged; - Gy. Rózsa, AHA 33/1987-88, fasc. 1-2, s. 279);
+ Rôzne iné verzie zobrazenia v devocionálnej grafike 18.-19. stor. ("Das Gnadenreiche Jesulein von Prag"; "Wahre Abbildung des Gnaden Vollen : Kindleins Jesu..." atď.)


1x559 a Nástenná maľba v domácej kaplnke Pražského Jezuliatka, pôv. 1742?
BRATISLAVA, kláštor uršulínok
Súčasť výmaľby interiéru pôv. kaplnky (posvät. 20. 8. 1742), prenesenej r. 1937 do boč. krídla kláštora. Transfer a reštaur. štukovej výzdoby a malieb A. Jelínek 1937-38; - V. Obuchová: Príbehy z dejín Bratislavy. Ba 2020, s. 126-130
BZ grafiky prevzaté zobrazenie v zjednodušenej podobe, štyri emblémy po stranách bez nápisov na stuhách
    

1x559.2
Po stranách maľovaného volútového orámovania na spôsob polkruhovo zakončenej niky zakomponované štyri oválne kartuše so zobrazeniami (v krajine pod otvoreným nebom namiesto karmelitána kľačiaca mníška; zápalné obety Kaina a Ábela), hore nad rímsou dva emblémy - ruka s kadidlom a ruka s rohom hojnosti (vľavo) a traja čierni vtáci letiaci k Slnku (vpravo) - motív známy z emblematickej literatúry (Jacobus Boschius, Symbolographia sive de arte symbolica sermones septem, Augsburg 1701 / Dillingen 1702, Class. I., Tab. VI., nr. CXIII: "LAETATUR GENUISSE PAREM"; ilustr. rytinovými prílohami znač. I. C. Schalckh del. - Iacob Müller sc.); Na grafike pod emblémami nápisy (lemma) na stuhách: (1) Pro cultu munera praestat; - (2) multae misericordiae omnibus invocantibus Psal. 34. v. 6; (3) Qui elongant se á te peribunt. Psalm. 72. v. 27; (4) Adversus damna securitas.
Vyskytuje sa aj v aplikovanej emblematike - napr. orlica letiaca s dvoma mláďatami k Slnku, jeden zo štyroch monochrómne maľovaných emblémov po stranách klenby far. kostola v Prettelshofen, ca. 1820 (s kolopisom v kruhovom orámovaní: "Meine Junge fliegen nach / Bis zum blauen Himmelsdach" (C. Kemp: Angewandte Emblematik in süddeutschen Barockkirchen. München - Berlin 1981, s. 277, kat. 169/4; obr. 47 na príl.);
+ Davide Antonio Fossati, emblém vo výmaľbe refektára benediktínskeho opátstva v Pannonhalme, 1729; - G. Galavics, AHA 1996; - G. Galavics: A pannonhalmi apátság barokk ebédlője, in: Mons Sacer 996-1996, Pannonhalma 1996, s. 81, obr. 15 a,b (orlica s troma mláďatmi nad krajinou letiaci k Slnku - Boschius Class II., Tab. XIV, lemma z emblému CCLXXIV: "Monstrat tolerare labores").

Panna Mária

1x560

Zvestovanie Panne Márii, medirytinová ilustrácia, vyd. Balthasar Caymox v Norimbergu, zač. 17. stor.


1x560 a Zvestovanie, tempera na dreve, kon. 18. stor.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Liptovská galéria P. M. Bohúňa
(tabuľa z oltárneho krídla?)
BKompar.: póza a gesto archanjela Gabriela ukazujúceho prstom na holubicu Ducha sv. v gloriole z lúčov vo výjavoch Zvestovania Abrahama van Diepenbeecka (in: "Missale Romanum", vyd. Antverpy 1650), rytinovej ilustrácii Zvestovanie ("Missale Romanum", vyd. 1626); na medirytine Zvestovanie podľa Françoisa Verdiera, atď.    

1x561

Zvestovanie Panne Márii, rytinová ilustrácia podľa nezn. predlohy
Medirytina Michael Heylbrouck (Missale Romanum 1733) a kópie ilustrácie v ďalších vydaniach ("Missale Romanum", vyd. Augsburg 1740); + Anonymná medirytina, SSV Trnava (Fototéka ÚDU SAV, neg. 13.097), atď.

Verzia kompozície: olt. obraz Paula Trogera Zvestovanie Panne Márii a postava Panny Márie na klenbovej freske jezuitského kostola sv. Ignáca v Győri (1745); + Medirytina M. Schedla podľa predlohy P. Trogera (znač. "M. Schedl. Sculp.: Venetia"); + Perokresba Vincenza Fischera podľa Trogerovho olt. obrazu v Salzburgu, 1754 (Viedeň, Akademie der bildenden Künste, Kupferstichkabinett)

+ Postava Panny Márie na Zvestovaní (archanjel iný): Pierre Imbert Drevet podľa Antoine Coypela; kópia M. van der Gucht (zač. 18. stor.); a stranovo prevrátená kópia, mezzotinta Gottlieb Heiss 1713 (pražské univ. tézy; NK ČR, Th 158 - manuscriptorium.com);


1x561 a Olejomaľba (Nemecko, 18. stor.)
B

1x561 b Johann Wenzel Bergl, Mária na klenbovej freske Zvestovanie z cyklu zo života Panny Márie
KLEIN MARIAZELL, pútny kostol
B  (Archanjel Gabriel odvodený zo "Zvestovania" F. Le Moyne)


+ Georg Baur (pripis.), Mária na freske Zvestovanie ca. 1790 na klenbe kaplnky v bavorskom Zell (Corpus BD 4, 1995, s. 277, obr. B)    

    

1x562

Klaňanie troch kráľov, medirytina, pol. 17. stor. (podľa staršej predlohy vychádzajúcej z Raffaelovej kompozície)
"Dreikönigezettel" s mestskými kostolmi Kolína n. R. v spodnej časti (Stadtmuseum Köln, Graphische Sammlung); text pod zobrazením text: "SANCTI TRES REGES CASPAR MELCHIOR BALTHASaR ORATE PRO NOBIS / NVNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE..."


1x562 a Tabuľová maľba na  » krídle oltára, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
HLen približne rozmiestnenie ústredných figúr, podľa inej neznámej (spoločnej?) predlohy1x563

Svätá Rodina (Jesus, Maria, Joseph), medirytina Baumgartner
Milostivý obraz "Uzdravenia nemocných" v kostole Milosrdných bratov vo Viedni, devocionálna tlač; znač. "Baumgartner sc."; exemplár v SNG (G 6843; rytina na ružovom hodvábe)
Votívny obraz z r. 1677 pochádzajúci zo St. Pölten venoval cisár Leopold I. rádu Milosrdných vo Viedni, umiestnili ho na boč. oltár Najsv. Trojice v klášt. kostole sv. Jána Krstiteľa. Po odvrátení moru 1713 ako zázračný obraz slávnostne prenesený na hlav. oltár.
1x563 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
Ol/pl, 65 x 52 cm; zo zb. E. Zmetáka (1969); ponúkané na 114. aukcii SOGA, dec. 2013, č. 130: "Sv. Rodina z kostola Milosrdných bratov, okolo 1770" podľa Johanna Wolfganga Baumgartnera 1717-1773);
A


1x563 b Olejomaľba, 1713 (1739?)
BRATISLAVA, klášt. kostol Milosrdných bratov
Kópia viedenského milostivého obrazu bola r. 1713 na oltári sv. Jána z Boha v nemocničnej kaplnke; r. 1739 obraz prenesený na menzu hlav. oltára (Hist. domus, AMB); - I. Kušniráková, Bratislavský konvent a nemocnica milosrdných bratov v ranom novoveku, in: Viera a život, 26/2016, č. 6, s. 74-75 (lit.);
AKópie obrazu boli na oltároch aj v ostatných kláštorných kostoloch Milosrdných bratov niekdajšej Nemeckej (Rakúskej) rádovej provincie (Skalica, Spišské Podhradie)


+ Príklady na Morave: L. Janotová: Milosrdní bratři a jejich umělecké projekty v českých zemích, dipl. Mgr., Olomouc 2014, s. 41-42, obr. 22 (obraz na vrchole tabernákula na hlav. oltári kostola sv. Augustína, Valtice, pripis. F. X. Wagenschönovi, 1750-te r.?); + s. 128, obr. 166 (Apoteóza zázačného obrazu Sv. Rodiny na boč. oltári kostola sv. Václava, Letovice, ca. 1775)

1x564

Svätá Rodina s malým Jánom Krstiteľom, mezzotinto(?) Gottlieb Heüss (Heiss)
(predloha neuvedená); - Pražské univ. tézy (NK ČR, Th 171) a nesignovaná kópia, medirytina nezn. rytec (Th 107); - manuscriptorium.net


1x564 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNM - Historické múzeum (UH 12475)
D. Učníková, kat. SNM 1992, č. 20: "taliansky maliar tvoriaci v tradícii Antonia Balestru"(?);
- Papco 2017, s. 405, obr. 6 (ako "A. Zallinger");
AStranovo prevrátene; podľa identickej neznámej predlohy

1x565

"Auxilium in tribulationis" (Mária ochrankyňa a pomocníčka v hodine smrti), medirytina, pol. 17. stor.
Mária ako "Porta coeli"


1x565 a Olejomaľba, 18. stor.
OLOMOUC, kostol Panny Márie Snežnej
CZmenené - nad zomierajúcim namiesto mnícha kňaz, v pravej skupine nad tým namiesto apoštolov a svätcov kardinál, svätica a jezuita?)

1x565 b "Ars bene moriendi", olejomaľba, 1623
GNIEZNO, Muzeum Archidiecezjalne
K. Moisan-Jablońska: Obrazowanie walki dobra ze złem. Kraków 2002, obr. 324; - K. Moisan-Jablońska: Odnaleziony flamandzki pierwowzór rodzinnych barokowych kompozycji sceny dobrego umierania i jego symbolika, in: Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE. Jasna Góra w Czestochowie 2012, s. 519-530, obr. s. 735-376; obr. 5 na príl. s. 736;
BUpravené ako "Dobrá smrť rehoľníčky"
Variant kompozície, nezn. rytec podľa predlohy Peetera van der Borcht
in: "Auxilium in tribulatione", vyd. Adriani de S. Huberto, 16./17. stor. (Moisan-Jablońska 2012, obr. 1 na príl. s. 735); + Odvodená kompozícia na medirytine (predtitulný list, in: "Nauka dobrego y szceśliwego umierania", Kraków 1675 - obr. 2); + anonymná rytinová ilustrácia, 17. stor.; Paríž, Bibliothèque nationale (Moisan-Jablońska 2002, obr. 322)

+ Redukovaná kompoz., iniciála "C" v Gradual karmelitański, Krakov 1644 (archív kláštora karmelitánov na Piasku v Krakove - Moisan-Jablońska, obr. 3); + Maľba na stene, Binarowa, drevený far. kostol Michala Archanjela, 1643 (Moisan-Jablońska, obr. 4); + Olejomaľba vo far. kostole v Kutini (Chorvátsko) - Marija Mirković: Barokna sakralna ikonogrfija na području Zagrebačke biskupije, in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 18/1994, s. 129-151, obr. s. 135

1x566

"Mater Amabilis" (Mária so vteleným Slovom), medirytiny, 18. stor.
Rôzne varianty zobrazenia v anonymnej devočnej grafike, vydávané v Prahe a i.;
Požehnaná Panna Mária (Maria Gravida - "v naději"), olt. obraz Panna Mária Karlovská - B. Maria in Karlshoff u Sv. Apolináře v Prahe na Novém Měste (býv. pútny kostol Panny Márie a Karola Veľkého na Karlově) namaľoval Johann Georg Heinsch 1697 podľa staršieho devočného obrazu (Š. Vácha, Umění 2014/3, s. 262, obr. 8); v kostole aj jeho kópia ("od J. V. Hellicha z r. 1871" - Štajnochr 2000, č. 222, rytina č. 223); + Kópie obmieňané v devočnej grafike (Szilárdfy 2, č. 568) atď.

Iný variant zobrazenia, obraz uctievaný u augustiniánov v Grazi (Die seligste Mutter Gottes wie solche das / emgefleischte Wort in ihren Leib getragen / und bey den M.M. E.E. P.P. Augustinern in / Gratz bey St. Paul verehret wird), medirytina znač. "J. V. Kauperz sc Gracy"


1x566 a Andreas Zallinger(?), obraz na boč. oltári, ca. 1780?
BRODZANY, kostol Všetkých svätých
Ol/pl, reštaur. 1972.
Požehnaná Panna Mária ako Immaculata - na mesačnom sŕpku šliape po hadovi na zemeguli
DZobrazenie doplnené archanjelom s ľaliou (odvodený z C. I. Carloneho) a letiacim anjelikom (prevzatým z M. Unterbergera)


1x566 b Olejomaľba, 18. stor.
(?), kat. kostol
Obraz ukradnutý (databáza PZ SR);
BPodľa Kaupertzovej verzie    

    

1x567

Šaštínska Pieta, medirytina (?)
Obrazy maľované podľa devocionálnej grafiky - medirytina na plátne, kon. 18. stor. (Szilárdfy 1995/I, č. 108)


1x567 a Býv. oltárny obraz, 1757
SPIŠSKÁ SOBOTA (Poprad-), Rím.-kat. fara
Glatz 2001, s. 57: "Na fare v Spiš. Sobote je obraz Šaštínskej Piety, ktorý bol na oltári sv. Anny vo far. kostole. Na rube plátna nápis: "Anno 1757, Die 1 Januarii Susanna Lerchin";
B


1x567 b Obraz boč. oltára, okolo 1780?
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.662)
BNa oblaku, anjelik s Arma Christi, dole pohľad na Šaštín z vtáčej perspektívy podľa rytiny (s nerealizovanou kaplnkou na bočnej fasáde lode)


1x567 c Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.?
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.649)
CPrimitívne, len približne - pridané meče v hrudi, pod krížom s prevesenou drapériou (ako na hlav. oltári v Šaštíne)1x567x2

Pieta (Bolestná Panna Mária s telom Krista pod krížom), medirytina, 1734
Anonymná rytinová ilustrácia z knižného vydania kresťanského roka, Praha 1734
(HAUM, Graph. Res. B: 197 - ako "Mária Magdaléna" /??/)
Zobrazenie odvodené z "Piety" Charlesa Le Brun (medirytinová reprodukcia Edme Jeaurat, 1720)


1x567x2 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
KEŽMAROK, hradná kaplnka (Múzeum?)
Závesný obraz, ol/pl;
BLen ústredné postavy

1x568

Maria Hilf, rytinové ilustrácie podľa milostivého obrazu Pasovskej Madony
Kópia na hlav. oltári Maria Hilf Kirche, Passau (bez závoja); + Kópie podľa Cranachovho prototypu z r. 1514 (1537?), dnes na hlav. oltári far. kostola St. Jakob v Innsbrucku

Rytinové reprodukcie a devocionálna grafika: + Medirytina, znač. "Johann Joseph Waltmann delin. Oeniponti... Johann Georg Koller excudit Aug Vind 1738" (univ. tézy levického plebána Stephana Szászi SJ na Trnavskej univerzite); + Pražské univ. tézy (NK ČR, Th 392; - manuscriptorium.com); + "S. Maria Auxiliatrix", okolo personifikácie 4 Živlov s emblémami, mezzotinta podľa Johanna Lorenza Haida (Augsburg, pred 1728); + Mezzotinta (150 x 100 cm), Michal Bánovský dedik. gr. Štefanovi Kohárymu: "S. V. Maria Passaviensis Auxiliatrix Christianorum", znač. Elias Christoph Heiss, B. Vogel, orámovanie J. C. Zierl; Augsburg 1721 (Szilárdfy, Barokk szentképek, č. 15; Vácha, Ars 1991/2, s. 129); ako univ. tézy, Budín 1721 (Rózsa, Thesenblätter, AHA 33, 1978/79, č. 3/4, s. 272);
+ Martin Engelbrecht, medirytinová ilustrácia, in: "Sacala Jacob...", Posonii 1745, po s. 100 (SNK Martin - Fototéka ÚDU SAV, neg. 30.575); + Mezzotinta?
Jean Boulanger (FAMSF); + Medirytina Adriaen Melar (pol. 17. stor.) a príklady v Latinskej Amerike (PESSCA č. 1527A/B, 1689B), atď.

(1) Obrazy a fresky zo 17.-18. stor.:

1x568 a Maľované antependium boč. oltára sv. Joachima, okolo 1696
BECKOV, kostol františkánov
Vácha, Ars 1991/2, obr. s. 131; - Kresánek 2009, s. 238, obr.;
B


1x568 b Obraz Maria Hilf s cisárskym vojskom pod Trenčínom, v kruhovom ráme s vojnovými trofejami, ca. 1690
TRENČÍN, býv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera?
Szilárdfy, AH 1999/2, obr.;
B


1x568 c Obraz na stene v lodi kostola?
Archív PÚ SR, neg. 22.151 (v kostole kapucínov v Pezinku?);
BDoplnení anjelici s korunou nad hlavou Panny Márie


1x568 d Anton Schmidt, freska Maria Hilf s morovými patrónmi v tympanone priečelia, 1750
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
JM 2013, kat. I.9;
E


1x568 e Anton Schmidt, obojstranne maľovaná zástava cechu kolárov, 1756
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Na rube sv. Jozef - JM 2013, kat. II.6 a;
C


1x568 f Olejomaľba, pol. 18. stor., z Riečnice
NITRA, Biskupský palác
Kolíska kresťanstva 2011, obr. (v novom ráme); - z pseudogotic. oltára v kostole Narodenia P. Márie v Riečnici, okr. Čadca? (Pam. SK, 55; - Ľ. Chmelár-Hlohovský: Slovenská ikonografia. Čadca 2010, fareb. reprod. na príl.: "Riečnica");
B


1x568 g Josef Ehrlinger, olejomaľba, 1828
Rešt. dipl. BcArt. L. Běťáková, VŠVU Bratislava. Ol/pl, 91 x 73 cm; doplnené vsadenými striebornými korunkami od Antona Ludwiga Schiera (sign. 1840);
A


1x568 h Olejomaľba, 2. pol. 19. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (ev. č. 11041)
Ol/pl 51 x 42 cm; - Herucová / Novotná 2008, s. 98, č. 107;
ANa rozdiel od ďalších primitívnych kópií (Múzeum Bojnice, XI 2686; a pod.) profesionálna práca nezn. maliara


1x568 i Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Ol/pl, 98,5 x 74 cm; naspodu citát: "(Ut) sis devotus servus Filii, servitutem fideliter appete Genireicis..." zo spisu (trinitárskeho?) Bratstva Preblahoslavenej Nepoškvrnenej Panny Márie ("Pietas quotidiana, erga Beatissimam Virginem Mariam D.D. Sodalibus Congregationis Virginis Deiparae oblata. Cum facultate superiorum", s. 99);
A(2) Obrazy na oltároch: Tetszentkút, hlav. olt. pútneho kostola; Tata, obraz na zadnej strane hlav. oltára kostola kapucínov, ca. 1750; + D. Bisani, olt. obraz v pútnom kostole Vilsbiburg, 1683/87

(3) Anjeli nesú milostivý obraz: Johann Paul Schor, ca. 1660, far. kostol Mariahilf v Innsbrucku (Cventić 2007, s. 193, obr. 130); + Jacob Zanusi, 1737 (Werfen, kostol kapucínov); + Na freske (?) Stricknera (1750); + Paul Anton Senser, obraz v býv. jezuit. kostole v Osijeku, ca. 1750 (M. Repanić Braun, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum (Passau 2013), Petersberg 2014, Bd. 2, obr. 11 na s. 363; a pod.

(4) Maria Hilf na obrazoch so svätcami a veriacimi: + boč. oltár, Seitenstetten; + Paul Zeiller, obraz boč. oltára (Füssen, kostol františkánov); + Votívny obraz M. Janoschitza s rodinou zachránenou pred morom, 1706 (Budapest II - Újlak, far. kostol); + J. G. Wolcker, obraz boč. oltára, 1732/36 (Stams, klášt. kostol); + M. J. Schmidt, olt. obraz (Waitzenkirchen) a kresba k nemu v MG Brno; + K. W. Moos, skica k obrazu hlav. oltára Mariahilfkirche v Luzern, 1680 (Zug, kláštor); + Maria Hilf s františkánmi, rytinová ilustrácia (in: "Flores Seraphici" I, Köln 1640); + Maria Hilf so sv. Leonhardom (Kremserschmidt?, obraz vo far. kostole Stetteldorf am Wagram), atď.

Kamenné reliéfy zo 17. stor.: na nádvorí Primaciálneho paláca, býv. arcib. kúrie v Bratislave (J. F. Pernegger 1666?) a kaštieľa v Malinove (dat. 1680); - I. Rusina, Renesančná a baroková plastika v Bratislave; - Š. Vácha, Barokní reliéf Panny Marie Pomocné na zámku v Malinově, ARS 1991/2)

Starý zákon

1x569

Vyhnanie z raja, rytinová ilustrácia Starého zákona, 18. stor.
Z neidentif. ilustrovaného anglického(?) vydania Biblie


1x569 a Josef Kurtz, postavy Adama a Evy na obraze Vyhnanie z raja v nadstavci boč. oltára, ca. 1730/35?
PEZINOK, kostol kapucínov
EStojaceho archanjela s ohnivým mečom Kurtz nahradil letiacou anjelskou figúrou odvodenou z olt. obrazu G. A. Galliartiho Videnie sv. Františka z Assisi v dol. kostole Nitrianskej katedrály


Kompar.: Postava Adama na medirytine "Vyhnanie z raja" Michaela Heinricha Renza (č. 3 z cyklu "Tanec smrti", 1738-53)1x570

Eliášova cesta do neba, drevorezová ilustrácia Biblie (Jost Amman? Tobias Stimmer?)
(4 Kr. 2); vyd. 2. pol. 17. stor.(?), na s. 208 (GMB C 8275)


1x570 a Tabuľová maľba v štíte nadstavca epitafu Daniela Hirschera, 1608
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
DSVU Renesancia 2009, s. 861-863, č. 218 (JM); - NKP Levoča 2016, s. 154-155;
CStranovo prevrátene; v pozadí doplnený Elízeus s plášťom

Svätci a svätice, hagiografické témy

1x571

Sv. Alojz Gonzaga, medirytina


1x571 a Anton Schmidt, olejomaľba, pol. 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum
Zo série obrazov jezuitských svätcov (sv. Ignác z Loyoly, František Xaver), pôvodom z kláštora jezuitov. - JM 2013, kat. II.2;
BDoplnený anjelik držiaci otvorenú knihu

1x572

Sv. Anna, matka Panny Márie s Joachimom, rytinová ilustrácia, 1708
A. Ridovics: Mária bölcsője. Adalékok "Mária születésének" barokk ikonográfiájához, in: Tanulmányok Rózsa György tiszteletére, MNM Budapest 2005, s. 21, obr. 8


1x572 a Oltárny obraz v boč. kaplnke, 1779
KLÁTOVÁ NOVÁ VES - SÁDOK, kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov
Ol/pl, 160 x 90 cm; obraz odcudzený? (diap. Repozitár PÚ SR);
BDoplnený letiaci anjelik s ľaliou a holubica Ducha sv. pod Bohom Otcom

1x573

Sv. Anna Samotretia, medirytina
Nesign. ilustrácia v latinskom vydaní "Officium Rakoczianum", tlač. L. Kalwoda, Viennae 1773 (Knapp 2000, s. 99, obr. 146)


1x573 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava
Medzi deponovanými vyradenými obrazmi neznámej spišskej proveniencie. - NKP Levoča 2016, s. 228
COdvodené - tváre otočené frontálne, hore doplnení letiaci anjelici, atď.


1x573 b Olejomaľba, ca. 1730
CLUJ, býv. jezuitský kostol
Sabău 2005, obr. 50;
C(bez sv. Jozefa)


1x573 c (Christoph Tausch - dieňa?), Panna Mária s Ježiškom na obraze Sv. Rodiny s chlapcom Jánom Krstiteľom, 1711
TRENČÍN, piaristický, pôv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera
V boč. kaplnke Nepoškvrneného počatia. Na obraze nápis s Illesházyho dedikáciou z r. 1711.
EBez sv. Anny, odvodená postava a póza Márie držiacej na kolenách stojaceho Ježiška; doplnená postava sv. Jozefa z viedenskej verzie oltárnej kompozície Andreu del Pozza a putto s krížom (sv. Ján Krstiteľ?).

1x574

S. Donatus Martyr, medirytinová ilustrácia Jakob Wilhelm Heckenauer, Viedeň 1736
Dvojstránková devočná tlač, text modlitby ku sv. Donátovi ako ochrancovi pred búrkou a nečasom ("Ex Biblioteca Catechetica S. J. Viennae ad S. Annam. 1736.") a ilustrácia znač. "I.W. Heckenauer sc V" (exemplár v GMB,
C 2025); - Kat. Mučenícke legendy, GMB Bratislava 2012, s. 22-23, č. A.12 (ako "Hechenuer?")


1x574 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava
Medzi deponovanými vyradenými obrazmi neznámej spišskej proveniencie. - NKP Levoča 2016, s. 227;
COdvodené - kľačiaci svätec bez svätožiary, za ním doplnený anjelik s vavrínovou mučeníckou ratolesťou, krajina v pozadí

1x575

Videnie sv. Filippa Neri, medirytina podľa nezn. predlohy (tlač Giuseppe Wagner v Benátkach)
Znač. "appo Wagner Ven./eti/a C.P.E.S."


1x575 a Imrich Jagušič: Sv. Filippo Neri, oltárny obraz, 1770-te r.
PODOLÍNEC, kostol piaristov
Obraz na oltári v boč. kaplnke; - Petrová-Pleskotová 1983, obr. 102 ("nezn. východoslovenský maliar z okruhu A. Schmidta, Sv. Jozef Kalazanský")
COdvodené, čiastočne modifikované
Od Jagušiča aj rokokové nást. maľby v špalete oblúka vstupu do kaplnky z lode Sv. Filippo Neri a putti s atribútmi svätca

1x576

Sv. František Borgia, medirytinová ilustrácia, 1702
In: Álvaro Cienfuegos S.J., "La Heroyca Vida Virtudes y Milagros del Grande S. Francisco de Borja ...", Madrid 1702, p. 51; - Stranovo prevrátený variant kompozície vychádzajúci z medirytiny Schelte Adamsa Bolswerta "Videnie sv. Františka Borgiu".


1x576 a František Kürtössy, olejomaľba, 1727
PRIEVIDZA, far. kostol sv. Bartolomeja
Obraz sign. "Francis Kürtössy", s dedikač. nápisom (1728 darovali mešťania kňazom, bratom Piačekovcom). - B. Matáková: Kostol - symbol kultu a pamäti. R.k. kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi. Ikonografia. Prievidza 2006, s. 17-18, obr.
CZobrazenie odvodené, pridaný oltár s obrazom Panny Márie, pozadie zmenené a doplnené    

1x577

Smrť sv. Františka Xavera, rytinové reprodukcie (17.-18. stor.)
Medirytina François de Poilly (2. pol. 17. stor.);
+ Kópie zobrazenia zomierajúceho misionára s krucifixom v zopätých rukách - univ. tézy na pražskej univerzite: medirytina Jan Adrien Gerhardt de Groos del. 1695 (NK ČR, Th 186) a nesign. medirytina, 1708 (NK ČR, Th 098); medirytina Gottlieb Heiss/Heüss sc. exc., Augsburg 1713 (NK ČR, Th 161);
Devočné tlače - rytinové obrázky reprod. obrazu v štajerskom Oberburgu (Gornjigrad v Slovinsku), od 1715? - Joseph a Andreas Schmutzerovci (Trnava 1736);
F. L. Schmittner (Viedeň, pol. 18. stor.); J. Mansfeld; stranovo prevrátene na anonymnej rytine (Nemecko, 18. stor.), atď.;
+ Rytinová reprod. obrazu v pražskom jezuitskom kostole Sv. Salvátora, medirytina "Puschel sc. Prag", ca. 1741/43 (Knihovna NM Praha, inv. Přibil 115);
+ Obrázok s nápisom "Der Sterbende S.F. Xaverius S. I. / Patron wider die hochgewiter" (medirytina, 18./19. stor.); a pod.
1x577 a Trnavský maliar (Jakob Rost?), freska na oblúku klenby boč. kaplnky sv. Františka Xavera, pol. 17. stor.
TRNAVA, býv. jezuitský Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa (Katedrála)
B

1x577 b Olejomaľba, 18. stor.
TRNAVA, Arcibiskupský palác
EDoplnené hore dvojicami anjelikov podľa C. Marattu a P. Trogera

1x577 c A. Revay, olejomaľba, pol. 19. stor.?
ŠTEFULTOV, far. kostol sv. Anny
Z kaplnky pri šachte František v Banskej Štiavnici, zbúranej 1960 (M. Čelková: Kostol sv. Anny na Štefultove, in: Z dejín Štefultova a Sitnianskej. Ban. Štiavnica 1999, s. 25; - I. Makoviny, zost.: Štefultov a Sitnianska v minulosti, 2005, s. 64, obr.)
BPodľa Schmutzera(?); doplnené vpravo dole postavičkami adorujúcich baníkov, vľavo hore Najsv. Trojica v prstenci oblakov


1x577 d Bratislavský maliar, olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 948)
Ol/pl, 45 x 65 cm;
CVych. z verzie Schmutzerovcov? - bez chatrče, len ležiaca postava s krucifixom v rukách zložených na hrudi, nad ním otvorené nebo s dvoma anjelskými hlavičkami, v pozadí na obzore horiace mesto?


1x577 e Olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG
Ol/pl, oválny formát
B    

    

Johann Wenzel Bergl, obraz z dekanského kostola Dvůr Králové nad Labem, po 1765 (P. Arijčuk, Neznámá díla J. W. Bergla v západnách Čechách, obr. 1);
+ Václav Spitzer, olejomaľba, 18. stor. (Múzeum Chrudim);  + Herman Schmidt, "MORITUR IN SANCIANO" z cyklu nást. malieb v štukovej výzdobe chodby na poschodí pražského Klementina, 3. štvrt. 17. stor. (K. Dolejší, obr. 101);  + Valentin Metzinger, býv. oltárny obraz, 1749 (A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 276);  + Johann Andreas Strauss, olejomaľba vo far. kostole, Gonobitz/Slovenske Konjice, 1767 (Š. Cobelj: Die Barockmaler Strauss. 2. Teil: Oeuvre-Katalog und Bildwerke. Klagenfurt 1969, č. 114 na s. 34, obr. 41);  + Olejomaľba v pútnom kostole, Kisboldogasszony / Kleinfrauenhaid; s nápisom "H. Xaveri, Schutz patron der Sterbenden bitt fuer uns!" (pendant "Druhé telo" sv. Jána Nepomuka);
+ Kompar. v Latinskej Amerike: Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, olejomaľba, Colegio Maria Inmaculada v Bogote (PESSCA č. 1688B); Cuzco (PESSCA 1052B); atď.

1x577x2

Sv. František Xaver, medirytina
Polpostava svätca - jezuitského misonára s rukami priloženými k hrudi a pútnickou palicou, v oválnom medailóne s nápisom "O Deus! / ego amo te!"

1x577x2 a Olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 5048)
CMaliarska interpretácia tohto typu reprezentatívneho zobrazenia, polpostava sv. Františka zasadenená v kvetinovom venci

1x578

Oslávenie sv. Jána Nepomuka, medirytina, Rím 1729
Taliansky rytec (podľa obrazu Sebastiana Concu v Lateránskej bazilike?) ku kanonizácii v Ríme, s dedikáciou kardinálovi M. Fr. Althanovi, bisk. vo Váci (UBI - Roschmann); znač. "Caspar /Marri?/ Sculp. Rom. ... - Clientum in/firma?/ Joann. Franc. Bergmann".

578.1 Panna Mária s dieťaťom na oblakoch
Kompar.: Panna Mária s dieťaťom na mezzotinte Eliasa Christopha Heissa "Sv. Štefan dáva kráľovstvo pod ochranu Panny Márie", Augsburg 1719 (pražské univ. tézy, NK ČR, Th 232);
+ Iné verzie Panny Márie na oltárnych obrazoch S. Concu: (s Ježiškom stojacim) na obraze "Sv. Ján Nepomuk pred tróniacou Pannou Máriou", reprodukovanom na pražských univ. tézach Gottliebom Heissom (1733); a "Panna Mária na tróne s karmelitánskymi svätcami" (medirytina Jacob Frey, 1717)


+ Pseudoskica, kópia celku kompozície podľa rytiny (Regensburg, múzeum); + Kompozícia variovaná v obrazoch Valentina Metzingera
Kompar.: Panna Mária s Ježiškom: na obraze J. M. Lasslera Ružencová P. Mária so sv. Dominikom a sv. Katarínou zo Sieny na boč. oltári far. kostola, Opole (A. Kozieł, in: Malarstwo barokowe na Sląsku. Wrocław 2017, obr. 31); + na obraze J. F. Leubnera Sv. Filippo Benizzi, ca. 1762, z boč. oltára vo far. kostole, Konojedy (J. Schlesingerová, J. F. Leubner, dipl. UPOL Olomouc 2012)
578.2 Sv. Ján Nepomuk
Svätec pokľaknutý na oblaku pod Pannou Máriou, s rukou na hrudi a jazykom (krucifixom) v natiahnutej pravici
(Porov. postavu sv. Jána Nep. na Apoteóze, s krucifixom v zdvihnutej ruke a ľavou vystretou za seba)

1x578.2 a Svätec na obraze Nájdenie ostatkov a oslávenie sv. Jána Nepomuka na boč. oltári, 2. pol. 18. stor.
NITRA, piaristický kostol sv. Ladislava
ELen pravá časť kompozície s osláveným svätcom a dvojicami anjelikov na oblakoch (bez Panny Márie); spodná časť doplnená výjavom Nájdenie ostatkov (pražský arcibiskup Jan z Jenštejna a traja muži vynášajúci telo svätca z Vltavy, v pozadí Karlov most) z medirytiny A. Birckhardta (1724)

1x578.2 b Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
SKALICA, kostol Najsv. Trojice (Milosrdných bratov)
Ol/pl, 180 x 140 cm;
F


1x578.2 c Ján W(...?), olejomaľba, 1764
ŽIAR nad Hronom, far. kostol Sv. Kríža
Ol/pl, 188 x 111 cm; v boč. kaplnke. Nápis na rube plátna: ex voto Jozefa Csermaka, apoštolského protonotára, farára vo Sv. Kríži ... (1761, dokonč. 1764) / "Cujus pictor Natione Polonus Joann: W."
C

    
1x579 a,b

Séria medirytinových obrázkov svätcov (vyd. v Trnave?)
(odvodené z augsburských medirytinových sérií G. B. Göza a i.) - podľa ilustrácií Kurzböckovho viedenského vydania z r. 1769?; redukované, s označujúcimi nápismi naspodu
(Pozri tiež Sv. Katarína Alexandrijská, rytina podľa G. B. Göza)


1x579 aSv. Jozef Pestún

1x579 a Oltárny obraz, 2. pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.813)
COvodené (Ježiško iný)


1x579 bApoštol sv. Júda Tadeáš

1x579 b Christoph Tausch (okruh?), olejomaľba zo série svätcov, závesný obraz, 1. pol. 18. stor.
TRENČÍN, býv. kláštor jezuitov
B
    

1x580

P. Georgius Chepeleny O. S. Pauli primi Eremiatae M." (páter Juraj Csepelényi, martýr z rádu pavlínov), rytinová ilustrácia, Viedeň 1765


1x580 a Maľba zo série zobrazení svätcov na lekárnických dózach
BRATISLAVA, býv. lekáreň kláštora alžbetínok
Rusina / Zervan 2016, s. 395-396, č. 52.2, obr. (s predlohou)
BLen postava s mečom na zemi; anjelik s palmovou ratolesťou vypustený, pridaná koruna v gloriole

1x580x2

Sv. Leopold v medailóne, medirytina nezn. rytec
Exemplár v GMB Bratislava (C-2024)
Obvyklé zobrazenie markgrófa Leopolda III. ako poprsie staršieho bradatého muža v hermelínovom plášti s rukou priloženou k hrudi (s modelom kostola alebo bez atribútov), rozšírené v tlačiach 17.-18. stor.


1x580x2 a Sv. Leopold, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka
Zo zb. E. Zmetáka (ako "Sv. Štefan");
C

1x581

S. MARTINUS - Sv. Martin z Tours sa delí o plášť so žobrákom, rytinová ilustrácia


1x581 a Franz Schön, oltárny obraz, 1819
KOVÁLOVCE, kaplnka sv. Martina
CLen nohy a hlava koňa; figúry svätca a žobráka odvodené

1x581x2

Archanjel Michael", anonymná medirytina (Augsburg?), pol. 18. stor.
H. Rulíšek: Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie. AJG Hluboká nad Vltavou 2005, nestr., obr.


1x581x2 a Michael archanjel na obraze "Archanjeli ochrancovia",
pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A-2470)
Ol/pl, 500 x 565 cm; neznačené. - B. Davidson / J. Luková: Barokový obraz s motívom Panny Márie Kráľovnej anjelov, PaM 2018/3, s. 30-33;
DCelok skomponovaný z motívov prevzatých z rôznych predlôh - Panna Mária s Ježiškom strieľajúcim z luku z medirytinovej ilustrácie R. Sadelera; archanjeli Rafael (Anjel Strážny) a Gabriel z kompozície S. Ricciho; adorujúci anjeli odvodení z G. Reniho

1x582

Sv. Mikuláš biskup z Myry, anonymná medirytina, 18. stor.
Nápis francúzsky; vydav. "Gaudys"? (Herzog August Bibliothek Graph. Res. C. 216 - VirtKupf)


1x582 a Sv. Martin biskup z Tours (uzdravuje posadnutého), obraz hlav. oltára, zač. 18. stor.?
BOJNICE, far. kostol sv. Martina
CLen približne póza a gesto žehnajúceho biskupa s berlou
Kompar.: "S. MARTINUS EPISCO:" - sv. Martin bisk. dáva žobrákovi almužnu, gvaš na pergamene Márton Jankovics, 1769 podľa nezn. predlohy (Z. Szilárdfy)

1x583

Sv. Peter Regalat nesený anjelmi, rytinová ilustrácia
+ Iné varianty kompozície (napr. rytina F. Balcerewicz)


1x583 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
KREMNICA, Múzeum mincí a medailí
Z kláštora františkánov; - Kat. Kremnica 2006, s. 118, č. 111 (ako "Glorifikácia sv. Františka z Assisi" /!/, nezn. maliar, okolo polovice 18. stor.);
B


1x583 b Obraz zo zadnej strany ambitového hlav. oltára
BECKOV, klášt. kostol františkánov
(foto PÚ SR)
BPodľa verzie Balcerewicza    

1x584

Sv. Tomáš Akvinský, rytina Juan Fernando Palomino, 2. pol. 18. stor.
Podľa neznámej predlohy, znač. "Palom/in/o sculps."


1x584 a Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 3914)
CDoplnené na celofigúrové zobrazenie sediaceho svätca, odvodené z tej istej neidentif. predlohy


+ Podľa rytiny obraz v arcibiskupskom paláci, Bogota (PESSCA 2615A/2615B)

1x585

Uhorskí svätci, svätice a blahoslavení, medirytinové ilustrácie, in: (Gabriel Hevenesi S.J.), "Ungariae Sanctitatis indicia", Tyrnaviae 1692; druhé doplnené vyd. 1732
Rusina / Zervan 2016, s. 417-430 a príslušné heslá.
(Rytiny sign. J. J. Hoffmann a J. S. Schott; ostatné nesignované, nezn. trnavskí grafici).


1x585 a-X Gabriel Barna(?): figúry svätcov a svätíc na stenách vo výmaľbe interiéru dreveného kostola, 1711 (pred 1731)
ORAWKA, kat. kostol sv. Jána Krstiteľa
Güntherová: Orava; - Szilárdfy 2003?; - Rusina / Zervan 2016, jednotlivé heslá; ilustr. predlohy: Sv. Alžbeta Uhorská (č. 11); bl. Sebastián (č. 25); bl. Maurus (č. 29); bl. Augustín Kažotič (č. 30); sv. Gaudentius (č. 42); sv. Bonifác (č. 43); bl. Matúš Escandely (č. 50);
B    

    

1x586

Všetci svätí, medirytina, zač. 18. stor.?
Vyd. J. A. Pfeffel v Augsburgu - "I. A. P. excud. A.V." (Szilárdfy 2, 1995, č. 480)
+ Rytinová ilustrácia (G. D. Nessenthaler?), in: "Blissender Ruf deren Buss und Kreutz /.../ zu Gott und seinen Heiligen ...", Pressburg, M. M. Royerin 1738 (UK Ba, sign. XXI G 4020) Naspodu citát Žalmu 118,17: "Nimis honorificati sunt amici tui, Deus..."


1x586 a Obraz pôv. hlav. oltára, kon. 18. stor.
LADOMERSKÁ VIESKA, far. kostol Krista Kráľa
BStranovo prevrátene (Trojica ponechaná, Kristus po pravici Boha Otca)

Symbolické a alegorické námety

1x587

"Alegória na myšlienky hriešnika v hodine smrti", medirytina a kníhtlač, vyd. Paul Fürst v Norimbergu, ca. 1646/55
(GNM Norimberg, Graphische Sammlung, inv. HB 15068). "Mahnblatt", text: "Bußfertige Beschreibung schwermütiger Gedancken / und zaghaffter (Webe) klagung eines Armen / Sünders gegen Gott / wegen Vorhaltung seiner begangnen Sünden an seinem letzten Todtstündlein / und was für Trost / ihme durch den (Namen?) Christum / auch durch die Geistlich- Tugenden und anderer / (x,) eingesprochen / und auch dadurch / widerumb zur Ewigen Seeligkeit gebracht wird. + citát (Matth. am XI Capit.)"
1x587 a Tabuľová maľba "Memento mori", zvyšok protestantského epitafu
z 2. pol. 17. stor., dnes ako pravý boč. oltár
STRÁNE pod Tatrami, kostol sv. Martina
Nad obrazom (tempera na dreve, 95 x 80 cm) na kladí nadpis "MEMENTO MORI"; v predele nápisová tabuľa epitafu?; - Archív PÚ SR, neg. 8.405/9 (foto oltára 1959); obraz rešt. Mgr. Art. V. Šmigrovská, 2016-18;
BRedukovaná kópia obrazovej časti, prekomponované na výšku+ Juhonemecký maliar, olejomaľba "Das Jüngste Gericht", 18. stor. (Dittersbrunn, rím.-kat. filiálny pútny kostol Sankt Veit auf dem Ansberg); = katolícka verzia, ku Kristovi pridaná aj orodujúca Panna Mária

1x588

"Augsburská konfesia", medirytina, Norimberg 1649 (znač. Paulus Fürst Excudit)
Zobrazenie s emblematicky znázornenými 21 článkami Augsburského vyznania na sedemramennom svietniku, hore holubica Ducha sv., dole po bokoch archy zmluvy stoja saský kurfirst Johann (den Beständigen, 1468-1532) s mečom a Mojžišovou palicou a Martin Luther v čiernom talári s Áronovou rozkvitnutou ratolesťou a knihou; nemecké nápisy a biblické citáty, naspodu 7 odmietnutých katolíckych sviatostí, atď. Dole legenda: "Eigentliche Abbildung deß Leüchters wahrer Religion..." (cit. W. Brückner: Lutherische Bekenntisgemälde des 16. bis 18. Jhdts. Die illustrierte Confessio Augustana. Regensburg 2007, s. 121)
Upravená staršia norimberská platňa. - Genéza motívu W. Brückner 2007, s. 121- 127. Vych. z pôvodného zobrazenia rytca Jacoba van der Heyden, vyd. v Strassburgu 1617.
+ Verzia "Ausborchsche Confessie" s textami v holandštine, znač. "D.P." , vyd. Rombout van den Hoye v Amsterdame, okolo 1630 (W. Harms: Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. u. 17. Jhdts, Bd. II/2. München 1980, č. 212). Rytina W. Hollar (New Hollstein 78) + kópia (a.I) znač. "DP f.", vyd. Clement de Jonghe, Amsterdam (The British Museum prints)
+ Rôzne neskoršie verzie spopularizované od 100. výročia reformácie 1630 (6 nemeckých, vyd. 1630-1730). Najrozšírenejšia z r. 1630, medirytina Matthäus Morten? (Marsch 1980, obr. 51; - B. Rattay, in: Harms 1983, obr. 48; - Harms/Paas 1983, obr. 53);
+ Norimberské vyd. 1649? (Harms 1980, č. 213; - Bruckner 2007, s. 123- 124); + variant malého formátu v Berlíne (Bruckner s. 124); + variant vyd. Albrecht Schmidt v Augsburgu 1708; + stranovo prevrátene medirytina Johann Peter Wolff v Norimbergu (protestantské univ. tézy z r. 1705, znač. "Johann Peter Wolff Exc." - Kat. Das barocke Thesenblatt, Göttweig 1985, č. 62, s. 149-150, repr. s. 148; - Kat. Welt im Umbruch Bd. I., Augsburg 1980; - Brückner 2007, obr. 63); + kópia "P. I. Adam fecit et excudit Aug. Vindel. 1717" (M. Luther vľavo! - Kat. Göttweig 1985, č. 61); + kópia Gottfried Rogg v Augsburgu 1730 (podľa A. Schmidta z r. 1708 - Staatsbibliothek Augsburg - Lankheit 1954, stĺ. 857, obr. 3).
1x588 a"Augustana Confessio", s nápismi v bibličtine, 1712
TRENČÍN, Trenčianske múzeum (H 15338)
Ol/pl, 93 x 72 cm + rám; - V. Hábl, Múzeum 2007/2, foto na vnútor. strane obálky (pendant Kristus ako Prameň spasenia); - Hábl, Múzeum 2008/2, s. 3-4? (popis); - Z. Ludiková, in: Kat. Renesancia 2009, s. 102-103, č. III.3.2. ("predloha J. van Heyden 1630")
BVľavo Johann Fridrich s mečom a palicou, vpravo Martin Luther s ratolesťou a knihou


1x588 b"Nucleus...", olejomaľba na plátne, s nápismi v latinčine, 1730?
NECPALY, kostol ECAV
Archív PÚ SR, fareb. neg. 58782 (07/2005); neg. 8.075/1 "Ivančiná, ev. k." (1959); JM, Ars 1994/1; - NKP okr. Martin, Ba 2012, s. 417;
CIný variant - vľavo saský kurfirst Johann Fridrich s mečom, vpravo Martin Luther s otvorenou knihou. Rozšírené rozsiahlym textom ("ECCLESIAE MAGNO CONSEN/../ NOS DOCENT...") s postavami kráľov v brnení s plášťom, žezlom a korunou na hlave (Karol V. a Karol VI.) po stranách


1x588 c Olejomaľba na plátne, 18. stor.
IVANČINÁ, kostol ECAV
Archív PÚ SR, neg. 8.075/1, v zlom stave (1959)
CAko v Necpaloch, ale len dvaja králi po stranách? ruka so srdcom a knihou bez nápisov? svietnik iný?)+ Podľa Fürstovej rytiny olejomaľba na dreve (268 x 227 cm) z r. 1718 na chóre evanj. kostola v Mühlhausen / Mfr. (Brückner 2007, s. 121-122, obr. 62: "ojedinelý prípad použitia"!); ďalšie v Evanj. múzeu v Budapešti, atď. "Rovnaký obraz priniesli hessenskí Nemci do obce Györköny" (Ludiková, Kat. Renesancia 2009, s. 102; podľa J. Kolba: Egyházak kincsek Magyarországon. Bp. 2008, s. 99-100)

II. Profánne témy

2x589

"Supreme Imperial Hall of Audience from nieuhof", medirytina, 1755
In: Salmon, "The Universus Traveller... Nations of the World", London 1755; ilustr. prevzatá zo spisu Jana Nieuhofa (Posolstvo Východo-indickej spoločnosti k tatárskemu chánovi, nizozem. vyd. 1665, latinské vyd. 1668)


2x589 a Maľba na strope tzv. čínskej sály, ca. 1780?
HUMENNÉ, kaštieľ
Maľba al secco, ca. 7 x 7,5 m; reštaurované 1993;
B  (Na stenách chinoisserie - figurálne scény podľa J. Pillementa)

2x590

"Die geistliche Seelen frey Tafel", rytinový leták k náboženskej tolerancii Jozefa II. (chronogram 1783)
Primitívne zobrazenie anonymného rytca s nemeckými veršovanými nápismi; - K. Sinkó, AH 1997/1-2, s. 413-414, obr. 3 na s. 415 (existujú aj verzie zobrazenia so slovenským textom?)


2x590 a"Szeretetnek Eledele", olejomaľba s nápismi v maďarčine, 1782
KOMÁRNO, Podunajské múzeum (B-26)
Ol/pl, 66 x 44 cm; - Sinkó 1997, s. 413, obr. 2 (aj obraz o niečo väčšieho formátu v Budapešti)
BZobrazenie približne vychádza z rytiny, text v maďarčine končí identicky, latinsky s chronogramom 17832x591

Titus na triumfálnom voze, francúzska rytina, 17. stor.?
Kompar.: motívy v spodnej časti na medirytine Eliasa Nessenthalera? podľa Jana Onghersa, okolo 1700,
s triumfálnym alegorickým vozom cis. Leopolda I. (univ. tézy u františkánov v Ljubljane; - Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 42/2018, obr. 5); aj Onghersova stranovo prevrátená návrhová kresba v Budapešti (Kat. Crossroads, č. 117 + lit.);
Kompar.: alegorický voz na medirytine Apoteóza sv. Kataríny z Alexandrie ("Sancta Catharina Virgo et Martyr Philosophorum Patrona"), znač. "And. Pozzo S. J. inv. et del. Vien."


2x591 a Jozef Lerch(?): Triumfálny vjazd cisárovnej Márie Terézie a Jozefa II., maľba na strope sály, okolo 1780 (1773?)
HUMENNÉ, kaštieľ Csákyovcov
PP 1983; - Reštaur. 1996 (30 rokov ORA v Levoči. Katalóg realizovaných reštaurátorských prác, Levoča 2013, s. 27); - JM, in: DSVU Barok 1998 ("predloha Jan Onghers");
CKompozičný variant vychádzajúci z rytiny2x593

"Mausoleum Regni Apostolici Regum & Ducum", vyd. Michael a Johann Erdtner, Norimberg 1664
Vyd. folio, 306 strán, titul. list a 59 celofig. postáv hunských a maďarských vojvodov a uhorských kráľov, medirytiny so sprievodnými textami v latinčine a nemčine (orig. exemplár OSzK Budapest, Fol. Hung. 1074); + faksimilné vyd. (úvod Gy. Rózsa), Budapest 1991 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 14).
Objednal František Nádasdy (1623-1671); kúpil Sadelerove platne (pred 1632) a dal doplniť ďalšími postavami (po Ferdinanda IV.). S textami zostavenými jezuitom N. Avancinim (preloženými do nemčiny norimberským literátom Sigmundom von Birken), vytlačili Michael a Johann Fidrich Endterovci v Norimbergu 1664 ("Norimbergae Apud Mich Ioh. Fried. Endteros A O. R. MDCLX IV").
Gy. Rózsa: Magyar történetábrázolás a 17. században. Budapest 1973 (časť I. A Nádasdy-Mausoleum királyképei és a magyar uralkodóábrázolások tipológiája, s. 13-80); - Kat. Történelem - Kép 2000, č. VI-24, s. 389-390 (Á. Mikó); - Kat. Mátyás király öröksége. MNG Budapest 2007, č. II-41, s. 112-113 (Á. Mikó).
Z "Mausolea" vych. rôzne kópie a ilustrácie v knižných vydaniach 17.-19. stor. (Rózsa 1973, s. 73-79; - Knapp 2001, s. 152, č. 70): medirytiny Matthias von Sommer, 1679 (ONB Wien, Porträtsammlung); + redukované kópie, rytiny Johann Azelt (vyd. Johann Hoffmann v Norimbergu 1684) + jednolist so 60 portrétmi podľa "Mausolea" (poprsia v medailónoch, po Leopolda I.), medirytina Heinrich Raab, Norimberg 1666/87; + album "Effigies Ducum et Regum Hungariae", rytiny Johann Adam Schad 1682/85; doplnené postavami Leopolda I. a Jozefa I. od Eliasa Nessenthalera (Rózsa, obr. 130, 131); + z "Mausolea" a ďalších predlôh odvodené postavy ako portréty Esterházyovcov v "Trophaeum nobilissimae ac antiquissimae domus Estorasianae", s rytinovými ilustráciami Jakoba HoffmannaJakoba Hermundta, vyd. vo Viedni 1700 (Rózsa, obr. 132, 133; - E. Buzási: Fiktion und Geschichtlichkeit in der Ahnengalerie und in den Kupferstichen des Trophaeums, der Familiengeschichte der Esterházy, AHA 43/2002, s. 227-245); + prevzaté portréty, rytinové ilustr. Franza Leopolda Schmittnera v trnavskom vydaní "Corpus Juris" (Rózsa, obr. 134, 135); + medirytinové ilustrácie J. F. Bindera v kronike Gáspára Holtaia, 1789 (Rózsa, obr. 136), atď.
2x593 a Cyklus nástenných malieb pod arkádami nádvoria, 1720
BYTČA, kaštieľ Esterházyovcov
Gy. Rózsa: Beiträge zur Entstehungsgeschichte der Wandmalerei von Schloß Nagybicse (Bytča), in: AHA 15/1969, s. 281-292; - Rózsa 1973, s. 60-69; - Kočiš 1974, s. 46-49. Zachovaný album s kópiami, lavír. perokresby postáv s nápismi, znač. "Carolus Möller copiatus in anno 1763" (aj Arpád, nezachovaný. Podľa opisu z r. 1834 údajne aj kráľ Dávid a Svätopluk - "Schvendibaldus v Svatoplugus alias Svatcopius"). - Kat. Történelem-Kép 2000, č. VI-25 (G. Galavics)
B(V inventári kaštieľa z r. 1720 aj séria 13 obrazov s postavami vodcov a vládcov Hunov a Maďarov v životnej veľkosti na stenách veľkej sály - "palatium"; - Kočiš 1974, Kurucárová 2016, s. 91)


2x593 b Séria 10 olejomalieb, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5339, O 5360-5367)
Ol/pl, 43 x 30 cm; - M. Keleti, Fontes 2, č. 136-145; - A. Jávor (rec. Keleti), MÉrt, s. 172;
B


2x593 c Séria 7 postáv, olejomaľby na plátne, okolo 1700?
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
Arpád, Szabolcs, Gyula, Kund, Lehel, Vérbulch, Örs. Ol/pl, 78,5 x 52 cm; rešt. 1977 (pôvodom asi zo Spišského hradu); - Rózsa 1973, s. 70;
B


2x593 d Séria 11 postáv, olejomaľby na plátne, 18. stor.?
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Vlastivedné múzeum
B

2x593 e Séria 10 polpostáv s nápismi na drevených doskách v kazetovom strope sály, 1712
ZVOLEN, Zámok (SNG)
Objedn. Esterházyovci. Celkom 78 tabúľ (tempera na drevených doskách, 190 x 93 cm);
16 tabúľ rešt. 1960/62 (Kat. Mária Spoločníková, 30 rokov reštaurátorskej tvorby. Vsl. galéria Košice 1983, nestr., 3 obr.);
Polpostavy rímskych cisárov (od Gratiana), cisárov Svätej ríše nemeckého národa (z Mausolea len posledných 10? - Václav, Karol Róbert, Albert II., Žigmund, Maximilián, Ferdinand I., Rudolf II., Matiáš II., Ferdinand II., Ferdinand IV.). Doplnené, s premaľovanými označujúcimi nápismi a devízami - prispôsobené a znovu poskladané: Leopold II., Jozef I., Karol VI. (korunovaný 1711) dat. 1712!;
B


2x593 f Sv. Ladislav, olejomaľba na plátne z kaplnky v niekdajšej arcibiskupskej kúrii, 1634
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Podľa dedikačného nápisu na rube plátna obraz venoval "Pro Capella S. Ladislai Regis Hungariae Posonii in Curia AEpäli Ejus Rector Michael Veresmarti Anno 1634";
BFigúra kráľa sediaceho na tróne, odvodená z rytiny "Štefan II." v Mausoleu (žezlo zmenené na sekeru, pod plášťom brnenie). Pozadie neutrálne, vpravo erb Uhorska, v ľavom dolnom rohu erb kanonika M. Veresmartyho


2x593 g Séria postáv, olejomaľby na plátne, 18. stor.
BARDEJOV, Šarišské múzeum
V expozícii múzea Ursus a Keve ako "Kurucký dôstojník" a "Kurucký oficier" (?!);
B


2x593 h Séria 9 postáv, 2. pol. 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
Pôv. z Hlohovca; - Bubryák 2013, obr. príl. XVIII;
B


2x593 i Sv. Štefan, obraz v kartuši na kladí nadstavca hlav. oltára
FIĽAKOVO, kostol františkánov Korunovania Panny Márie
Prototypom zobrazenia Sv. Štefana v "Mausoleu" bola drevorezová ilustrácia (Johannes Thuróczy, Chronica Hungarorum, Augsburg 1488; - Knapp 2001, s. 85, č. 3). Frontálne zobrazená postava kráľa na tróne so žezlom v ruke, pri ňom sediaci sv. Imrich, hore dvaja anjeli držia korunu nad hlavou kráľa (Knapp 2001, s. 138, č. 56); kópia J. Azelt 1684 (s. 151, č. 69) a rôzne neskoršie kópie z kon. 18. stor. (č. 123, 124, 134, 143, 153);
BZ rytiny odvodená, symetricky upravená polpostava kráľa (bez sv. Imricha), anjeli nad ním držia korunu


2x593 j Séria iluzívnych búst a portrétnych medailónov v luiséznom dekoratívnom panelovaní na stenách salóna, ca. 1780?
HUMENNÉ, kaštieľ Csákyovcov (pôv. Drugethovcov)
Oválne medailóny s bustami na stenách, pokračujú vo fabióne menšími kruhovými s hlavami panovníkov (ako na medirytine H. Raaba). Monochrómna dekorácia maľovaná na plátne, nalepenom na stenách (doplnená alegorickou maľbou na strope). - Rózsa 1973; - Petrová-Pleskotová 1983;
B


2x593 k Ďalšie série a jednotlivé postavy vojvodcov, knežat a kráľov v zbierkach slovenských a maďarských múzeí a galérií (Rózsa 1973, Appendix 3, s. 60-80)
+ Séria obrazov z rodovej galérie Batthyányovcov, 1670/75 v Magyar Nemzeti Múzeum, Bp. (Rózsa, obr. 117-126); - O. Bubryák, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum (Passau 2013), Petersberg 2014, Bd. 1, obr. 10 a,b na s. 167 ("Buda V. Dux Hungariae" so zástavou), Ján Hunyady, atď. (E. Buzási: Porträts, Maler, Mäzene. Zur Geschichte des Porträts im 16.-17. Jahrhundert im königlich Ungarn, Acta historiae artium 55/2014, s. 72-73, obr. 51, 52);
+ Rytinové kópie (v "Trophaeum..."), postavy Ferdinanda II., III. a IV. a odvodené postavy predkov (Atilla, Lehel ako fiktívny portrét Juraja Esterházyho, Sabolcs ako Ľudovít Esterházy, atď.), olejomaľby v rodovej portrétnej galérii Esterházyovcov, 1670/80 na hrade Forchtenstein (Buzási 2014, s. obr. 54-57); atď.

    

        

    

2x594

Place des Vosges v Paríži, anonymná rytina, pol. 17. stor.
Námestie Place Royal so sochou Ľudovíta XIII. (t.j. po roku 1639)


2x594 a Pieter Wouwerman: Turnaj na Place des Vosges v Paríži, olejomaľba na plátne, 1655
BRATISLAVA, SNG (O 95)
Ol/pl, 134,7 x 203,5 cm; sign. "P.W. 1655"; z pálffyovských zbierok v Bojniciach. - K. Vaculík: Parížska veduta Pietra Wouwermana zo zbierok SNG, in: Galéria 8. Staré umenie, SNG 1984, s. 92-96; - Rusina 2006, s. 118-119, fareb. reprod. 44;
DDoplnené figurálnym komparzom podľa rytiny J. Callota "Námestie Carrière v Nancy"2x595

Matej Korvín víťazí v bitke s Turkami, medirytina, 18. stor.
Jazdecká bitka s Turkami, Matej Korvín víťazí na príhovor sv. Pavla Pustovníka zo série ilustrácií (S. Bálint / G. Barna: Búcsújáró Magyarok, obr. s. 64, MNM Történelmi Képcsarnok).


2x595 a Franz Lieb, dva výjavy jazdeckých bitiek z cyklu v poliach po stranách klenby lode, 1777
TREBIŠOV, farský, býv. pavlínsky kostol Navštívenia Panny Márie
JM, in: Medzi zemou a nebom 2009, obr.;
FVoľne odvodené figúry dvoch koní vo výjave Obliehanie Jasnej Góry Švédmi (stranovo prevrátene), čiastočne aj Jazdecká bitka s Turkami

katalógtop