Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Anonymné a autorsky neidentifikované predlohy


Starý zákon   Kristus   Panna Mária   Svätci a svätice   Symboly a alegórie   Profánne témy

1x556

Ilustrácie anglického vydania Biblie, 1708
S citátmi v angličtine; ilustrácie prevzaté z niektorého vydania "Biblia Ectypa" Chr. Weigela
Aj iná verzia, prekomponované na šírku; rytinové ilustrácie Otto Elliger? (St. Martins Bible 1700); aj ilustr. Biblia, vyd. Jan Luyken 1703; + stranovo prevrátené kópie Abraham Hunter v neskorších vydaniach Osterwald´s Bible (vyd. Matthew Brown, kon. 18. stor.)


1x556.1 Krst Krista v Jordáne
Na rytine O. Elligera? (1708) a J. Luykena (1703) kompozícia rozšírená na pravej strane komparzom na brehu Jordánu;
Ilustrácia (1702, 1708) zredukovaná na ústredné postavy, nápis v lúči od holubice Ducha sv., atď.;
+ Mierne upravenú kompozíciu dvoch ústredných postáv prevzal aj J. G. Bergmüller

1x556.1 a Mayer (Kramer?), maľba na parapete chóru
KEŽMAROK, drevený artikulárny kostol ECAV
Z cyklu výjavov zo života Krista, s citátmi z Evanjelií v nemčine
B


1x556.1 b Caspar (ml.?) Schneider, olt. obraz, 1804
BUDMERICE, far. kostol Povýšenia sv. Kríža
Súpis I/1967, s. 235; (Fototéka ÚDU SAV, neg. 16.832);
(Od C. Schnajdera aj obraz boč. oltára sv. Ján Nepomuk, sign. 1801)
B

1x556.2 Posledná večera
Kristus s učeníkmi vo večeradle, rytinová ilustrácia O. Elliger (vyd. 1700);
Kompozícia je čiastočne pozmenenou verziou obrazu "Sviatosť Eucharistie" Nicolasa Poussina z r. 1647; - stranovo prevrátená medirytinová reprodukcia znač. "J. Pesne delin. et sculp. et exc." (č. IV zo série "Sedem sviatostí", vyd. G. Audran v Paríži) - G. Wildenstein: Les graveurs de Poussin au XVIIe siècle. Gazette des Beaux-Arts 1955/5, s. 115, č. 100

1x556.2 a Emailová maľba na monštrancii, pol. 18. stor.
SKALICA, far. kostol sv. Michala archanjela
BUpravené symetricky - postava pravého apoštola v popredí zmenená, vedľa neho pridaný ďalší apoštol (zopakovaná figúra vedľajšieho chrbtom otočeného apoštola), ďalšia postava z ľavej strany premiestnená do pozadia vpravo.
Kopar. tiež rôzne variácie figúry chrbtom obráteného apoštola kľačiaceho na večeradle, začleňované aj do kompozícií podľa iných predlôh (napr. na maľbe Poslednej večere z cyklu biblických výjavov na parapete empory evanj. kostola v Kežmarku)556.2X
+ Z predlohy N. Poussina odvodená napr. kompozícia klenbovej fresky v kláštor. kostole cistercitov, Schlierbach (OÖ)
1x556x3

Abrahámova obeta, lept Jan Lukyen
č. 37 zo súboru ilustrácií neidentif. vydania obrazovej Biblie, kon. 17. stor.


1x556x3 a Mayer (Kramer?), maľba na parapete severného (mládeneckého) chóru, po 1717
KEŽMAROK, drevený artikulárny kostol ECAV
Z cyklu starozákonných výjavov s príslušnými citátmi vo výplniach dreveného parapetu;
BĎalšie starozákonné výjavy podľa ilustrácií Caspara Luykena, vyd. Chr. Weigel (Adam a Eva, Abraham, Jonáš), resp. M. Meriana (Eliáš)

1x557

Kristus s učeníkmi na loďke (Búrka na Genezaretskom jazere), drevorezová ilustrácia, Frankfurt 1550
in: Johannes Spanenberg (1484-1550): "Evangelia Dominicalia...", Frankfurt 1550 (Kolegiálna knižnica v Prešove, Ev. kol. F 242) - M. Domenová: Imagines narrantes. Knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova. Prešov 2009, obr. s. 291


1x557 a Matúš Grünwald, tabuľová maľba epitafu rektora a ev. farára Martina Weigmanna (zomr. 1622), 1625
BARDEJOV, Šarišské múzeum
Znač. "M G P 1625"; tempera na dreve, 64 x 63 cm; epitaf v expozícii múzea, z far. kostola sv. Egídia.
Kat. DSVU Barok 1999, č. 2; - Gutek, in: Zbor. Spišského múzea v Levoči, s. 126-127; - Čovan 2016, s. 187-188, č. 174 + lit.;
B1x557x2

Kristus na Olivovej hore, medirytina Johann Georg Balzer podľa nezn. predlohy
č. 84 zo série ilustrácií, znač. "Balzer sc. et excud. Pragae"; s citátom naspodu: "Defecit in salutare tuum anima mea" (Žalm 118).


1x557x2 a Bratislavský(?) maliar, Kristus na Olivovej hore na obraze Mater Dolorosa s pašiovými výjavmi, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor alžbetínok
Ol/pl, 56,5 x 74,5 cm; (Fototéka ÚDU SAV, neg. 4.517; foto 1981)
DV krajine päť pašiových výjavov a Kristus na kríži podľa rôznych predlôh; Kristus s anjelom na Olivovej hore prevzatý z Balzerovej rytiny (stranovo prevrátene).
Z grafickej predlohy odvodená aj postava Panny Márie - porov. napr. Máriu so zopätými rukami a mečom v hrudi na medirytine "Mater Dolorosa" Johannesa Sadelera I podľa Christopha Schwarza; Zobrazenie inšpirované medirytinovou ilustráciou Dolorosa s výjavmi Pašií (vyd. Paul Fürst v Norimbergu)
1x557x3

Kristus na Olivovej hore, medirytina Schelte Adamsz. Bolswert
Aj stranovo prevrátená kópia, medirytina, vyd. Martin van den Enden, pol. 17. stor. (znač. "Mart. van den Enden excdit Antwerp.")


1x557x3 a Maľba v kartuši na štukovej klenbe bočnej kaplnky, pol. 17. stor.
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Nezn. maliar, štuky G. Tornini.
BPrevzatý celok kompozície, prispôsobené na formát kartuše


557x3X
+ Maľba na kazateľnici, 18. stor. (Garmisch, St. Martin) - kópia podľa grafiky, stranovo prevrátene

1x557x4

Odsúdenie Krista, medirytina, 17. stor.
Anonymná rytinová ilustrácia (č. 120) z knižného vydania


1x557x4 a Spišský maliar, postavy farizejov sediace v popredí na obraze Odsúdenie Krista, 17. stor.(?)
ĽUBICA, kostol sv. Ducha
Ol/pl, 137,5 x 319 cm; - E. Poláková (KPÚ Prešov): Ľubica Kostol rím. kat. sv. Ducha - obraz závesný Kristus pred súdom (www.pamiatky.sk; 30.07.2020)
DOdvodená aj postava Piláta sediaceho vedľa Kaifáša pod baldachýnom. Zakomponované do celku vychádzajúceho z inej verzie zobrazenia toho istého námetu od Maartena de Vos

1x557x5

Nanebovstúpenie Krista, medirytina, pol. 18. stor.
Anonymná rytinová ilustrácia, zobrazenie v rokajovom orámovaní, s citátom (Ján 14) naspodu


1x557x5 a Samuel Mialovics: Zmŕtvychvstanie, 1771
HRONSEK, drevený artikulárny kostol ECAV
Ol/pl; (Pam. SK 1970, s. 30); zo súboru 6 obrazov rovnakého formátu s dedikač. nápismi naspodu, odvodených z rôznych predlôh (Zvestovanie P. Márii, Narodenie, Zoslanie Ducha sv.), vymieňaných na oltári podľa sviatkov a období cirkev. roka; - P. Kajba / J. Filo: Hronsek, artikulárny kostol. História, obnova, reštaurovanie. 2014, s. 46-49; obrazy reštaur. M. Šurin a kol. (s. 76, Nanebovstúpenie obr. na s. 79);
BP. Mária hľadiaca na Ukrižovaného so zopätými rukami vpravo nahradená postavami dvoch ukazujúcich anjelov
557x5X
+ Príklad aj v Latin. Amerike (PESSCA 3510)

1x558

Kristus víťaz nad hriechom, smrťou a diablom (Mojžiš a Ján Krstiteľ, Abinadabov Triumfálny voz), titulný list Solínovho jednodielneho vydania Kralickej Biblie, 1596
Drevorez (Václav Elam?) podľa nezn. predlohy. - M. Bohatcová: Bratrské tisky ivančické a kralické (1564-1619), Praha 1951, s. 25-26; - V. Fialová: Zachariáš Solín, tiskař Kralické Bible. Brno 1968, s. 46, obr. s. 47; - J. Válka: Morava reformace, renesance a baroka. (Dějiny Moravy 2). Brno 1995, obr. 32 na s. 72; - M. Šroněk: Bratrská Bible z roku 1596. Příběh výzdoby a polemiky. In: In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Praha 2013, s. 217-232.
Exemplár aj ÚK SAV (z Lyceálnej knižnice, Lyc. 118-II1 Aa 5)


1x558 a Jacob Khien, stredná tabuľa » epitafu Petronely Zmeškalovej (zomr. 1600)
BREZOVICA nad Torysou, kostol Všetkých svätých
JM 1998a, s. 122, obr. 2 a,b (predloha); - Galavics 2008, obr. 9 (Grohova kópia stred. tabule) a obr. 10 (predloha) na s. 60; - DSVU Renesancia 2009, s. 857-858, č. 215 (JM); - Z. Ludiková, Kat. Renesancia 2009, s. 85-86, č. II.7.4. (predloha), II.7.5. (epitaf); - M. Šroněk 2013, s. 222; - G. Galavics, in: Ige - Idők. A reformáció 500 éve 1. Tanulmányok. MNM Budapest 2019, s. 319
B(Namiesto titulu vložené "Ukrižovanie" J. Bussenmachera podľa M. Greutera)1x559

Pražské Jezuliatko - "GRATIOSUS / IESULUS", mezzotinta Gottlieb Heiss/Heüss, Augsburg 1740
Soška Pražského Jezuliatka v malostranskom kostole karmelitánov Znač. "Gottlieb Heuss facieb. et / excudebat. Aug. Vin."; list s tézami disputácie z teológie na kolégiu karmelitánov vo Viedni 1740 (exemplár tlač. na hodvábe, Xantus J. Múzeum Szeged; - Gy. Rózsa, AHA 33/1987-88, fasc. 3-4, s. 279);
+ Rôzne → iné verzie zobrazenia v devocionálnej grafike 18.-19. stor. ("Das Gnadenreiche Jesulein von Prag"; "Wahre Abbildung des Gnaden Vollen : Kindleins Jesu..." atď.)


1x559 a Maľba na strope domácej kaplnky Pražského Jezuliatka, pôv. 1742?
BRATISLAVA, kláštor uršulínok
Súčasť výmaľby interiéru pôvodnej kaplnky (posvät. 20. 8. 1742), prenesenej r. 1937-38 do nového bočného krídla kláštora (Z. Zvarová / P. Horanský / V. Obuchová: Nové poznatky pamiatkového výskumu, in: Bratislava zb. MMB XXII/2010, s. 45-76). Transfer, adaptácia a reštaurovanie štukovej výzdoby a malieb A. Jelínek 1937-38; - V. Obuchová: Príbehy z dejín Bratislavy. Ba 2013, s. 126-130;
BZ Heussovej grafiky prevzaté zobrazenie v zjednodušenej podobe v ústrednej kartuši uprostred stropu, so štyrmi emblémami po stranách (bez nápisov na stuhách)

Už neexistujúci oltár z r. 1742 so soškou Jezuliatka v pôvodnej kaplnke (Obuchová 2013, s. 126, obr. s. 124) reprodukovaný v devočných tlačiach 18. stor. - medirytina J. G. Rugendas podľa predlohy J. Krinera ("J. Kriner delin. 1743 - I. G. Rugendas sc. Posonii"; - Z. Francová: Štočky Jeremiasa Gottloba Rugendasa v zbierkach Mestského múzea v Bratislave, in: Bratislava zb. MMB 1999, s. 121); L. Schmittner, atď.: "Obraz Mylostywe Dytalako Gezysse Kterýto wyce než za sto let W Chrame P.P. Karmelitanuw w Praze Pobožne se cty. Niny ale u Welebnych Radu Swateg Urssuly Pannen w Presspurku w domaceg Kaplice Pod titulem domcyho Towarystwam K nabožnemu cteny gest wilozeny Gežysse." (Z. Szilárdfy / G. Tüskés / É. Knapp 1987, č. 263-265);


1x559.2
Po stranách maľovaného volútového orámovania na spôsob polkruhovo zakončenej niky zakomponované štyri oválne kartuše so zobrazeniami (v krajine pod otvoreným nebom namiesto karmelitána kľačiaca mníška; zápalné obety Kaina a Ábela), hore nad rímsou dva emblémy - ruka s kadidlom a ruka s rohom hojnosti (vľavo) a traja čierni vtáci letiaci k Slnku (vpravo) - motív známy z emblematickej literatúry (Jacobus Boschius, Symbolographia sive de arte symbolica sermones septem, Augsburg 1701 / Dillingen 1702, Class. I., Tab. VI., nr. CXIII: "LAETATUR GENUISSE PAREM"; ilustr. rytinovými prílohami znač. I. C. Schalckh del. - Iacob Müller sc.); Na grafike pod emblémami nápisy (lemma) na stuhách: (1) Pro cultu munera praestat; - (2) multae misericordiae omnibus invocantibus Psal. 34. v. 6; (3) Qui elongant se á te peribunt. Psalm. 72. v. 27; (4) Adversus damna securitas.
Vyskytuje sa aj v aplikovanej emblematike - napr. orlica letiaca s dvoma mláďatami k Slnku, jeden zo štyroch monochrómne maľovaných emblémov po stranách klenby far. kostola v Prettelshofen, ca. 1820 (s kolopisom v kruhovom orámovaní: "Meine Junge fliegen nach / Bis zum blauen Himmelsdach" (C. Kemp: Angewandte Emblematik in süddeutschen Barockkirchen. München - Berlin 1981, s. 277, kat. 169/4; obr. 47 na príl.);
+ Davide Antonio Fossati, emblém vo výmaľbe refektára benediktínskeho opátstva v Pannonhalme, 1729; - G. Galavics, AHA 1996; - G. Galavics: A pannonhalmi apátság barokk ebédlője, in: Mons Sacer 996-1996, Pannonhalma 1996, s. 81, obr. 15 a,b (orlica s troma mláďatmi nad krajinou letiaci k Slnku - Boschius Class II., Tab. XIV, lemma z emblému CCLXXIV: "Monstrat tolerare labores"); - Barokk freskófestmények Magyarországon III. Bp. 2022, s. 263, č. a-A;

P A N N A M Á R I A

1x560

Zvestovanie Panne Márii, mezzotinto Gottlieb Heiss/Heüss podľa nezn. predlohy
Pražské univ. tézy (NK ČR, Th 457; - www.manuscriptorium.com)


1x560 a Archanjel Gabriel na Zvestovaní, olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 4136)
Ol/pl, 54,5 x 45,5 cm; Obojstranne maľovaný obraz (na rube Ukrižovanie) pôv. zo Spišskej Belej; - M. Keleti, Fontes 2, 1983, s. 138, č. 103;
DOdvodená póza a gesto archanjela sediaceho na oblaku (ľalia v pravej ruke, ľavou ukazuje hore), upravené - hlava s tvárou frontálne


1x560 b Zvestovanie, olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
KRAKOV, kostol sv. Petra a Pavla
J. St. Pasierb (ed.): Maryja Matka Chrystusa. Warszawa 1987, obr. 183;
AKópia celku kompozície prevzatej z grafiky, upravená na formát oltárneho obrazu    

1x561

Zvestovanie Panne Márii, rytinová ilustrácia podľa nezn. predlohy, vyd. Balthasar Caymox v Norimbergu, zač. 17. stor.


1x561 a Zvestovanie, kon. 18. stor.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Liptovská galéria P. M. Bohúňa (K 698)
Tempera na dreve, 66 x 47 cm; tabuľa z oltárneho krídla?
B
561X
Kompar.: póza a gesto archanjela Gabriela ukazujúceho prstom na holubicu Ducha sv. v gloriole z lúčov vo výjavoch Zvestovania Abrahama van Diepenbeecka (in: "Missale Romanum", vyd. Antverpy 1650), na rytinovej ilustrácii Zvestovanie ("Missale Romanum", vyd. 1626); na medirytine Zvestovanie podľa Françoisa Verdiera, atď.    

1x561x2

Zvestovanie Panne Márii, rytinová ilustrácia podľa nezn. predlohy
Medirytina Michael Heylbrouck (Missale Romanum 1733) a kópie ilustrácie v ďalších vydaniach ("Missale Romanum", vyd. Augsburg 1740); + Anonymná medirytina, SSV Trnava (Fototéka ÚDU SAV, neg. 13.097), atď.

Verzia kompozície: olt. obraz Paula Trogera Zvestovanie Panne Márii; + Medirytina Martina Schedla podľa predlohy P. Trogera (znač. "M. Schedl. Sculp.: Venetia"); + Perokresba Vincenza Fischera podľa Trogerovho olt. obrazu v Salzburgu, 1754 (Viedeň, Akademie der bildenden Künste, Kupferstichkabinett)

+ Postava Panny Márie na Zvestovaní (archanjel iný): Pierre Imbert Drevet podľa Antoine Coypela; kópia M. van der Gucht (zač. 18. stor.); a stranovo prevrátená kópia, mezzotinta Gottlieb Heiss 1713 (pražské univ. tézy; NK ČR, Th 158 - manuscriptorium.com);


1x561x2 a Olejomaľba (Nemecko, 18. stor.)
B

1x561x2 b Johann Wenzel Bergl, Mária na klenbovej freske Zvestovanie z cyklu zo života Panny Márie
KLEIN MARIAZELL, pútny kostol
B(Archanjel Gabriel odvodený zo "Zvestovania" F. Le Moyne)561x2X
+ Georg Baur (pripis.), Mária na freske Zvestovanie ca. 1790 na klenbe kaplnky v bavorskom Zell (Corpus BD 4, 1995, s. 277, obr. B)    

    

1x562

Klaňanie troch kráľov, medirytina, pol. 17. stor. (podľa staršej predlohy vychádzajúcej z Raffaelovej kompozície)
"Dreikönigezettel" s mestskými kostolmi Kolína n. R. v spodnej časti (Stadtmuseum Köln, Graphische Sammlung); text pod zobrazením text: "SANCTI TRES REGES CASPAR MELCHIOR BALTHASaR ORATE PRO NOBIS / NVNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE..."


1x562 a Tabuľová maľba na  » krídle oltára, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
HLen približne rozmiestnenie ústredných figúr, podľa inej neznámej (spoločnej?) predlohy1x563

Obrezanie Ježiška, medirytina, 1. pol. 17. stor.
Anonymná rytina podľa nezn. predlohy, vyd. Pierre Mariette v Paríži ("A Paris chez Mariette")


1x563 a Maľba vo výplni parapetu malej organovej empory, 1665?
PREŠOV, far. kostol sv. Mikuláša
Olejomaľba na dreve;
BRedukovaná kópia ústrednej časti kompozície, bez stĺpovej architektúry v pozadí a ďalších postáv po stranách
(Maľby v ďalších výplniach parapetu podľa rôznych predlôh - "Zvestovanie P. Márii" podľa Hansa von Aachen; "Narodenie" podľa kompozície P. P. Rubensa)

1x564

Svätá Rodina so sv. Annou, medirytina, vyd. Jeremias Dumenil, ca. 1600
Anonymná rytinový obrázok (znač. "Ierem. Dumenil exc.")

1x564 a Olejomaľba, okolo 1800
? (SOGA 2014)
Ol/pl, 94 x 70 cm; vydražené na 117. aukcii SOGA, jún 2014, č. 128 (ako "Svätá Rodina", Nezn. stredoeurópsky maliar, okolo 1800);
BKópia celku kompozície podľa grafiky, mierne upravené (Anna a Joachim bez svätožiar, P. Mária s tvárou z trištvrteprofilu a gloriolou z hviezd okolo hlavy; pozadie neutrálne)

1x564x2

Svätá Rodina (Jesus, Maria, Joseph), medirytina Baumgartner
"Das Wunderthätige Gnadenbild bey denen Barmherzigen zu Wienn" - Sv. Rodina (Maria Lactans - kojaca Panna Mária a sv. Jozef), milostivý obraz "Uzdravenia nemocných" v kostole Milosrdných bratov vo Viedni, devocionálna tlač; znač. "Baumgartner sc." (exemplár v SNG, G 6843; rytina na ružovom hodvábe)
Votívny obraz z r. 1677 pochádzajúci zo St. Pölten venoval cisár Leopold I. rádu Milosrdných vo Viedni, umiestnili ho na boč. oltár Najsv. Trojice v klášt. kostole sv. Jána Krstiteľa.
Po odvrátení moru 1713 ako zázračný obraz slávnostne prenesený na hlav. oltár.
1x564x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
? (SOGA 2013)
Ol/pl, 65 x 52 cm; zo zb. E. Zmetáka (1969); ponúkané na 114. aukcii SOGA, dec. 2013, č. 130: "Svätá Rodina z kostola Milosrdných bratov, okolo 1770" podľa Johanna Wolfganga Baumgartnera 1717-1773);
A


1x564x2 b Olejomaľba, 1713 (1739?)
BRATISLAVA, klášt. kostol Milosrdných bratov
Kópia viedenského milostivého obrazu bola r. 1713 na oltári sv. Jána z Boha v nemocničnej kaplnke; r. 1739 obraz prenesený na menzu hlav. oltára (Hist. domus, AMB); - I. Kušniráková, Bratislavský konvent a nemocnica milosrdných bratov v ranom novoveku, in: Viera a život, 26/2016, č. 6, s. 74-75 (lit.);
A


1x564x2 c Oltárny obraz, 19. stor.?
SKALICA, klášt. kostol Milosrdných bratov
Ol/pl, 130 x 85 cm; Kópia viedenského obrazu na oltári sv. Rodiny v bočnej kaplnke, doplnenom až po prevzatí kostola a kláštora hospitálskou rehoľou Milosrdných bratov v r. 1797.
A563X
Kópie obrazu boli na oltároch aj v ostatných kláštorných kostoloch Milosrdných bratov niekdajšej Nemeckej (Rakúskej) rádovej provincie (u nás Bratislava, Skalica, Spišské Podhradie);
+ Príklady na Morave: L. Janotová: Milosrdní bratři a jejich umělecké projekty v českých zemích, dipl. Mgr., Olomouc 2014, s. 41-42, obr. 22 (obraz na vrchole tabernákula na hlav. oltári kostola sv. Augustína, Valtice, pripis. F. X. Wagenschönovi, 1750-te r.?); + s. 128, obr. 166 (Apoteóza zázačného obrazu Sv. Rodiny na boč. oltári kostola sv. Václava, Letovice, ca. 1775)

1x565

"Auxilium in tribulationis" (Mária ochrankyňa a pomocníčka v hodine smrti), medirytina, pol. 17. stor.
Panna Mária ako "Porta coeli"


1x565 a Olejomaľba, 18. stor.
OLOMOUC, kostol Panny Márie Snežnej
CZmenené - nad zomierajúcim namiesto mnícha kňaz, v pravej skupine nad tým namiesto apoštolov a svätcov kardinál, svätica a jezuita?)

1x565 b "Ars bene moriendi", olejomaľba, 1623
GNIEZNO, Muzeum Archidiecezjalne
K. Moisan-Jablońska: Obrazowanie walki dobra ze złem. Kraków 2002, obr. 324; - K. Moisan-Jablońska: Odnaleziony flamandzki pierwowzór rodzinnych barokowych kompozycji sceny dobrego umierania i jego symbolika, in: Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE. Jasna Góra w Czestochowie 2012, s. 519-530, obr. s. 735-376; obr. 5 na príl. s. 736;
BUpravené ako "Dobrá smrť rehoľníčky"

1x565.1 Variant kompozície, nezn. rytec podľa predlohy Peetera van der Borcht
in: "Auxilium in tribulatione", vyd. Adriani de S. Huberto, 16./17. stor. (Moisan-Jablońska 2012, obr. 1 na príl. s. 735);
+ Odvodená kompozícia na medirytine (predtitulný list, in: J. Januszowski, "Nauka dobrego y szceśliwego umierania", Kraków 1675; - O. Solarz, BHS 1961/1, s. 45, obr. 2, s. 47-49; - Moisan-Jablońska 2012, obr. 2);
+ Anonymná rytinová ilustrácia, 17. stor. (Paríž, Bibliothèque nationale; - Moisan-Jablońska 2002, obr. 322)


565.1X
+ Redukovaná kompoz., iniciála "C" v Gradual karmelitański, Krakov 1644 (archív kláštora karmelitánov na Piasku v Krakove - Moisan-Jablońska, obr. 3);
+ Maľba na stene, Binarowa, drevený far. kostol Michala Archanjela, 1643 (Moisan-Jablońska, obr. 4);
+ Maľba na stene dreveného far. kostola, Olszówka, pred 1744 (O. Solarz: Polichromia kościola parafialnego w Olszówce pow. Limanowa, BHS 1961/1, s. 44-45, obr. 1);
+ Olejomaľba vo far. kostole v Kutini (Chorvátsko) - Marija Mirković: Barokna sakralna ikonogrfija na području Zagrebačke biskupije, in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 18/1994, s. 129-151, obr. s. 1351x566

"Mater Amabilis" (Mária so vteleným Slovom), medirytiny, 18. stor.
Medirytiny Anton Birckhart a rôzne ďalšie varianty zobrazenia v anonymnej devočnej grafike, vydávané v Prahe a i.;
Požehnaná Panna Mária (Maria Gravida - "v naději"), olt. obraz Panna Mária Karlovská - B. Maria in Karlshoff u Sv. Apolináře v Prahe na Novém Měste (býv. pútny kostol Panny Márie a Karola Veľkého na Karlově) namaľoval Johann Georg Heinsch 1697 podľa staršieho devočného obrazu (Š. Vácha, Umění 2014/3, s. 262, obr. 8); v kostole aj jeho kópia ("od J. V. Hellicha z r. 1871" - Štajnochr 2000, č. 222, rytina č. 223); + Kópie obmieňané v devočnej grafike (Szilárdfy II, č. 568) atď.

Iný variant zobrazenia, obraz uctievaný u augustiniánov v Grazi (Die seligste Mutter Gottes wie solche das / emgefleischte Wort in ihren Leib getragen / und bey den M.M. E.E. P.P. Augustinern in / Gratz bey St. Paul verehret wird), medirytina znač. "J. V. Kauperz sc Gracy"


1x566 a Andreas Zallinger(?), obraz na boč. oltári, ca. 1780?
BRODZANY, kostol Všetkých svätých
Ol/pl, reštaur. 1972; - Súpis I/1967, s.226 (bez aut.)
Požehnaná Panna Mária ako Immaculata - na mesačnom sŕpku šliape po hadovi na zemeguli
DZobrazenie doplnené archanjelom s ľaliou (odvodený z C. I. Carloneho) a letiacim anjelikom (prevzatým z M. Unterbergera)


1x566 b Olejomaľba, 18. stor.
(?), kat. kostol
Obraz ukradnutý (databáza PZ SR);
BPodľa Kaupertzovej verzie?    

    

1x567

Šaštínska Pieta, medirytiny a grafické ilustrácie, 18.-19. stor.
Zobrazenia milostivej sochy Piety na hlav. oltári pútneho chrámu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, maľované podľa devocionálnej grafiky
Šaštínska Pieta pod baldachýnom, po stranách anjelici s arma Christi, v kartuši navrchu: "SANCTA MARIA / THAVMATURGA SASSINIENSIS / IN HUNGARIA". Mezzotinto Georg Philipp a Christian Rugendas, 1748; univ. tézy Lőrincza Pothorskeho, pavlína z Mariatálu, dedikované Jurajovi Erdődymu; (Fürstlich Esterházysche Sammlungen, Burg Forchtenstein); - Z. Szilárdfy: Ikonográfia - Kultusztörténet, Bp. 2003, obr. č. 253;
"Vera Effigies Beatae Mariae Virginis Schossbergensis in Czascin/!/ regis Hungariae", anonymná medirytina z r. 1764 (kolorovaný exemplár v GMB, C 4113);
+ Medirytina na plátne "Wunderthätiges Gnadenbild Maria zu Schoßberg in Ungarn" (Szilárdfy I, 1995, č. 108); a pod.


1x567 a Býv. oltárny obraz, 1757
SPIŠSKÁ SOBOTA (Poprad-), Rím.-kat. fara
Glatz 2001, s. 57: "Na fare v Spiš. Sobote je obraz Šaštínskej Piety, ktorý bol na oltári sv. Anny vo far. kostole. Na rube plátna nápis: "Anno 1757, Die 1 Januarii Susanna Lerchin";
B


1x567 b Šaštínska Pieta, obraz boč. oltára, okolo 1780?
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.662)
BNa oblaku, anjelik s Arma Christi, dole pohľad na Šaštín z vtáčej perspektívy podľa rytiny (s nerealizovanou kaplnkou na bočnej fasáde lode)


1x567 c Pieta (Sedembolestná Panna Mária), olejomaľba, 2. pol. 18. stor.?
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.649)
CPrimitívne, len približne - na oblakoch, pridané meče v Máriinej hrudi, pod krížom s prevesenou drapériou (ako na hlav. oltári v Šaštíne)


1x567 d Pieta, oltárny obraz, okolo 1800?
? (Ol/pl, 164 x 64 cm; odcudzené - databáza PZ SR)
CPieta pod krížom, doplnené nástroje umučenia (kalich, tŕňová koruna) na zemi a hornatá krajina v pozadí


1x567 e Šaštínska Pieta, býv. oltárny obraz
MALÁ HRADNÁ, far. kostol sv. Vavrinca
Ol/pl; - Súpis II/1968, s. 276 ("renes. zo 17. stor."); aj boč. oltár z r. 1773 so sochou Šaštínskej Piety;
CNa neutrálnom pozadí, s náznakom oltárneho baldachýnu hore; v spodnej časti v kartuši zobrazenie neznámej lokality (zámok s parkom, jednovežový kostol a ďalšie budovy, s procesiou do kostola)


1x567 f Šaštínska Pieta, obraz hlav. oltára, 1785
BRETEJOVCE, kat. filiálny kostol Sedembolestnej Panny Márie
Ol/pl, 220 x 115 cm; ústredný obraz oltára z r. 1785; - Súpis I/1967, s. 213;- Pam. VK 1969, s. 221;
CNa oblakoch, s anjelikmi po stranách;
(V oltárnom nadstavci obraz Abrahámova obeta podľa Tiziana)    

    

567X
Početné ďalšie zobrazenia a sochy Šaštínskej Sedembolestnej Panny Márie z 18.-19. storočia odvodzované z devočnej grafiky: napr. na boč. oltári kostola františkánov v Beckove (1. pol. 18. stor.); + olejomaľby na bočných oltároch pavlínskych kostolov v Trnave a v Budapešti (na oblakoch pod baldachýnom, s anjelikmi po stranách); býv. oltárny obraz na boč. oltári far. kostola sv. Mikuláša v Žakovciach, 2. pol. 18. stor. (ol/pl, 220 x 113 cm; - Pam. VK 1969, s. 202); obraz Šaštínskej Piety s morovými patrónmi vo filiál. kostole Najsv. Trojice, Petrovce nad Laborcom, dat. 1793 (ol/na plechu, 180 x 110 cm; - Pam. VK, s. 125-126); obraz v kostole sv. Petra a Pavla v Borskom Petre (Borský Mikuláš-), 1770-te r. (ol/pl, 70 x 70 cm; na boč. oltári sv. Jozefa); v kostole Milosrdných bratov v Spišskom Podhradí, pol. 18. stor. (ol/pl, 115 x 70 cm; - Pam. VK, s. 371); vo far. kostole Narodenia P. Márie v Medzeve (ol/pl, 140 x 85 cm; - Pam. VK, s. 101); vo far. kostole Povýšenia sv. Kríža v Ruskej (ol/pl, 55 x 75 cm; - Pam. VK s. 459); v piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre, pol. 18. stor. (ol/pl, na boč. oltári Božského Srdca); atď.; Anjelici nesú obraz Šaštínskej Piety, s procesiou do kostola naspodu, olejomaľba v kat. kostole, Kéthely, 2. štvrtina 18. stor. (Sz. Serfőző 2007, obr. 159)

1x567x1

Pieta z Kráľovej, mezzotinto, vyd. Johann Martin Will, pol. 18. stor.
"Gnadenreiches Vesper-Bild so in der Wienerische Neustatt bey denen PP. S.I. verehret wird..."; znač. "Joh. Martin Will excud. Aug. Vind" (Szilárdfy 1994, s. 21; - Szilárdfy 2, 1995, č. 616; - S. Bálint / G. Barna: Búcsújáró Magyarok, s. 331);
Grafické reprodukcie milostivého obrazu (60 x 45 cm, zač. 16. stor.) z kaplnky v Kráľovej pri Senci, na ktorom Kristovho telo zázračne krvácalo r. 1683 (do r. 1775 u jezuitov vo Wiener Neustadte, potom na oltári tamojšej katedrály sv. Juraja);
+ Dorneckova rytinová ilustrácia (in: A. Jordánszky 1836, s. 146)


1x567x1 a Anjeli nesú obraz milostivej Piety z Kráľovej, obraz bočného oltára, 1728
BRATISLAVA, býv. kostol trinitárov (Najsv. Trojice)
S pohľadom na areál pálffyovského kaštieľa v Kráľovej pri Senci naspodu.
Ol/pl; na boč. oltári Bolestnej Panny Márie (donácia palatína Mikuláša Pálffyho z r. 1728). - K. Garas (rec. PP 1983), AHA 1984, s. 184; - Papco 2003/II, č. 290 ("F. A. Palko");
CFigúra ľavého anjela nesúceho obraz v identickej póze ako anjel pridržiavajúci sv. Ľudovíta na kompozícii A. Sacchiho);
+ Kompar.: Prevzaté figúrky anjelikov po stranách držiace obraz Šaštínskej Piety na olejomaľbe s procesiou naspodu v kat. kostole, Kéthely, 2. štvrtina 18. stor. (Sz. Serfőző 2007, obr. 159)


1x567x1 b Anjeli nesú obraz milostivej Piety z Kráľovej, obraz na oltári, ca. 1740?
KRÁĽOVÁ pri Senci, býv. kaplnka pálffyovského kaštieľa (far. kostol sv. Jána Krstiteľa)
Ol/pl; naspodu krajina s pohľadom na kaštieľ; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 31 a obr. 30 ("F. A. Palko");
C


1x567x1 c Obraz Piety z Kráľovej, olejomaľba, 19. stor.?
(?)
Ol/pl; v jednoduchom drvenom ráme s gombíkmi;
B    

1x567x2

Pieta (Bolestná Panna Mária s telom Krista pod krížom), medirytina, 1734
Anonymná rytinová ilustrácia z knižného vydania kresťanského roka, Praha 1734
(HAUM, Graph. Res. B: 197 - ako "Mária Magdaléna" /?/)
Zobrazenie odvodené z "Piety" Charlesa Le Brun (medirytinová reprodukcia Edme Jeaurat, 1720)


1x567x2 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
KEŽMAROK, hradná kaplnka (Múzeum?)
Závesný obraz, ol/pl;
BLen ústredné postavy

1x568

Maria Hilf (Panna Mária Pomocná), rytinové ilustrácie podľa milostivého obrazu Pasovskej Madony
Kópia na hlav. oltári Maria Hilf Kirche, Passau (bez závoja); + Kópie podľa Cranachovho prototypu z r. 1514 (1537?), dnes na hlav. oltári far. kostola St. Jakob v Innsbrucku

Rytinové reprodukcie a devocionálna grafika:
+ "S. V. Maria Passaviensis Auxiliatrix Christianorum", mezzotinto, znač. Elias Christoph Heiss, B. Vogel, orámovanie J. C. Zierl, Augsburg 1721 (Z. Szilárdfy, Barokk szentképek, č. 15; - Vácha, Ars 1991/2, s. 129); ako univ. tézy M. Bánovszkeho, dedik. gr. Štefanovi Kohárymu, Budín 1721 (Gy. Rózsa: Thesenblätter mit ungarischen Beziehungen. AHA 33/1987-88, č. 3-4, s. 272);
+ "Sanctissima Virgo Maria Auxiliatrix Oenipotana Mater Iesu Christi", mezzotinto znač. "Joh. Jos Waltmann delin. Oenipont. - Joh. Georg Koller excudit Aug. Vind."; univ. tézy Fr. Széchiho na Trnavskej univerzite, 1738 (Rózsa 1987-88, s. 278);
+ Martin Engelbrecht, medirytinová ilustrácia, in: "Sacala Jacob...", Posonii 1745, po s. 100 (SNK Martin - Fototéka ÚDU SAV, neg. 30.575);
+ "S. Maria Auxiliatrix", okolo personifikácie Živlov s emblémami, mezzotinta podľa Johanna Lorenza Haida (Augsburg, pred 1728);
+ Pražské univ. tézy (NK ČR, Th 392; - manuscriptorium.com); + Mezzotinto? Jean Boulanger (FAMSF);  + Medirytina Adriaen Melar (pol. 17. stor.) a príklady v Latinskej Amerike (PESSCA č. 1527A/B, 1689B), atď.

(1) Obrazy a fresky zo 17.-18. stor.:

1x568 a Maľované antependium boč. oltára sv. Joachima, okolo 1696
BECKOV, kostol františkánov
Vácha, Ars 1991/2, obr. s. 131; - Kresánek 2009, s. 238, obr.;
B


1x568 b Obraz Maria Hilf s cisárskym vojskom pod Trenčínom, ca. 1690
TRENČÍN, býv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera?
Ol/pl; v kruhovom ráme s vojnovými trofejami; - Z. Szilárdfy, AH 1999/2, obr. 18;
B


1x568 c Obraz na stene v lodi kostola?
(Foto Archív PÚ SR, neg. 22.151);
BDoplnení anjelici s korunou nad hlavou Panny Márie


1x568 d Anton Schmidt, freska Maria Hilf s morovými patrónmi v tympanone priečelia, 1750
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
JM 2013, kat. I.9;
E


1x568 e Anton Schmidt, obojstranne maľovaná zástava cechu kolárov, 1756
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
(Na rube sv. Jozef Pestún); - JM 2013, kat. II.6 a;
C


1x568 f Olejomaľba, pol. 18. stor.
NITRA, Biskupský palác
Kolíska kresťanstva na Slovensku 2011, obr. (v novom ráme); - z pseudogotic. oltára v kostole Narodenia P. Márie v Riečnici, okr. Čadca? (Pam. SK, 55; - Ľ. Chmelár-Hlohovský: Slovenská ikonografia. Čadca 2010, fareb. reprod. na príl.: "Riečnica");
B


1x568 g Josef Ehrlinger, olejomaľba, 1828
Rešt. dipl. BcArt. L. Běťáková, VŠVU Bratislava. Ol/pl, 91 x 73 cm; doplnené vsadenými striebornými korunkami od Antona Ludwiga Schiera (sign. 1840);
A


1x568 h Olejomaľba, 2. pol. 19. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 11041)
Ol/pl 51 x 42 cm; - Herucová / Novotná 2008, s. 98, č. 107;
A"Na rozdiel od ďalších primitívnych kópií (Múzeum Bojnice, XI 2686; a pod.) profesionálna práca nezn. maliara";
Ďalšie kópie zo zbierok HÚ SNM - olejomaľba z 19. stor. (UH 10018) a olejomaľba zo 17. stor.(?), znač. "fra/ns/ corad / pinx. 1520" (?), vystavené v expozícii "Na slávu a chválu..." (Bratislavský hrad, sept. 2022-)


1x568 i Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Ol/pl, 98,5 x 74 cm; naspodu citát: "(Ut) sis devotus servus Filii, servitutem fideliter appete Genireicis..." zo spisu (trinitárskeho?) Bratstva Preblahoslavenej Nepoškvrnenej Panny Márie ("Pietas quotidiana, erga Beatissimam Virginem Mariam D.D. Sodalibus Congregationis Virginis Deiparae oblata. Cum facultate superiorum", s. 99);
A


1x568 j Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 3562)
Ol/pl, 52 x 43 cm (oválny fomát); - web umenia: "1760-80"
+ ďalšie kópie milostivého obrazu z 19. stor. v zbierkach SNG: ol/pl, 32,2 x 28,7 cm (O 2408); + ol/pl, 65,5 x 50 cm (O 4100)
A


1x568 k Oltárny obraz, 1735
CIGLA, kostol gr.-kat.
Ústredný obraz býv. oltára zo staršieho dreveného kostola, tempera na dreve. - Pam. VK 1969, s. 422; Reštaur. ORA Bratislava 2004
A


1x568 l Olejomaľba, pol. 18. stor.?
? (130. jesenná aukcia SOGA, č. 172)
Ol/pl, 66 x 52 cm;
A


1x568 m Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2055)
Olejomaľba na medenej platni, 96 x 64,5 cm; znač. "John Mengey 1929" (?)
B


1x568 n Olejomaľba, pol. 18. stor.
DETVA, cirkev. maj.
(Fototéka ÚDU SAV)
A


1x568 o Oltár Panny Márie Pomocnice, 18. stor.
KOŠICE, horný kostol Kalvárie
Obraz Panny Márie v maľovanej stĺpovej oltárnej architektúre s baldachýnom v bočnej lodi kostola; - Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Ba 2002, obr. 12 na s. 203;
A


1x568 p Obraz v nadstavci bočného oltára, 1729
PEZINOK, klášt. kostol kapucínov
Ol/pl; nad obrazom kráľovská koruna a v štíte nadstavca rodový erb donátorky oltára gr. Márie Terézie z Fürstenbergu (nápisová páska s datov. 1729);
A


1x568 q Olejomaľba, 18. stor.?
BRATISLAVA, jezuitský kostol Najsv. Salvatora
Ol/pl;
A568X
(2) Obrazy na oltároch: Tetszentkút, na hlav. oltári pútneho kostola; + Tata, obraz na zadnej strane hlav. oltára býv. kostola kapucínov, ca. 1750 (Z. Szilárdfy: Ikonográfia - kultusztörténet, Bp. 2003, obr. 58); + D. Bisani, olt. obraz v pútnom kostole Vilsbiburg (1683/87); + J. G. Bergmüller, olt. obraz v býv. zámockej kaplnke, Obersulmetingen (1726); a pod.
(3) Anjeli nesú milostivý obraz: Johann Paul Schor, ca. 1660, far. kostol Mariahilf v Innsbrucku (Cventić 2007, s. 193, obr. 130); + Jacob Zanusi, olt. obaz, 1737 (Werfen, kostol kapucínov); + Na freske J. L. Stricknera (1750); + Paul Anton Senser, obraz v býv. jezuit. kostole v Osijeku, ca. 1750 (M. Repanić Braun, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum (Passau 2013), Petersberg 2014, Bd. 2, obr. 11 na s. 363; + Milostivý obraz P. Márie Pomocnej v Kronburgu - "Die gnadenreiche Bildniß Maria Hilf, / zu Kronburg in Tyrol, in der Pfarr Zams.", medirytina A. Schön podľa J. G. Wittwera (znač. "J. G. Wittwer pinx. - A. Schön sc.") a pod.
(4) Maria Hilf na obrazoch so svätcami a veriacimi: Paul Zeiller, obraz boč. oltára (Füssen, kostol františkánov); + Budapest - Újlak, far. kostol, votívny obraz M. Janoschitza s rodinou zachránenou pred morom, 1706 na menze boč. oltára (Sziládfy 2003, obr. 55); + J. G. Wolcker, obraz boč. oltára, 1732/36 (Stams, klášt. kostol); + M. J. Schmidt, olt. obraz (Waitzenkirchen) a kresba k nemu v MG Brno; + K. W. Moos, skica k obrazu hlav. oltára Mariahilfkirche v Luzern, 1680 (Zug, kláštor); + Maria Hilf s františkánmi, rytinová ilustrácia (in: "Flores Seraphici" I, Köln 1640); + Maria Hilf so sv. Leonhardom (Kremserschmidt?, obraz vo far. kostole Stetteldorf am Wagram); + Christoph Anton Mayr, olt. obraz sv. Notburga pred obrazom P. Márie, 1752 (Eben am Achensee, far. pútny kostol sv. Walburgy); + Obraz na boč. oltári klášt. kostola, Seitenstetten; + Ústredný obraz hlav. oltára, Mariahilfkirche vo Viedni, atď.
Kamenné reliéfy zo 17. stor.: na nádvorí Primaciálneho paláca, býv. arcib. kúrie v Bratislave (J. F. Pernegger 1666?) a kaštieľa v Malinove (dat. 1680); - I. Rusina, Renesančná a baroková plastika v Bratislave; - Š. Vácha, Barokní reliéf Panny Marie Pomocné na zámku v Malinově, ARS 1991/2);
Nástenná maľba milostivého obrazu pasovskej Márie Pomocnej bola v 17. stor. aj na schodisku jezuitského kolégia pri kostole Sv. Salvatora v Bratislave: "Gradibus domesticis Posonii decora cessit in Passaviensi Auxiliatrici amoena icon e corona desuper..." (Sz. Serfőző: A Litterae Annuae leírása a pozsonyi jezsuita kollégium lépcsoházának egykori falképciklusáról (1698), in: Lymbus 2021/1, pozn. 19 na s. 573)

1x568x2

Panna Mária Snežná (Madonna del Popolo - "Salus Populi Romani")
Nespočetné grafické reprodukcie ikony z rímskej baziliky Sta. Maria Maggiore obmieňané v grafickej produkcii po celej Európe v 17. - 18. storočí - napr. medirytiny Hieronyma Wierixa "Madonna del Popolo", "S. Maria Maior" atď., ca 1600 (znač. "Hieronymus Wierx fecit et excudit");  + Philips Galle: "Templum Divae Mariae Maioris", medirytina (zobrazenie Panny Márie Snežnej s bazilikou S. Maria Maggiore v Ríme);  + Anonymné pražské univerzitné tézy, kon. 17. stor. - NK ČR, Th 188; Th 015 (1695); Th 037 (1698);  + Augsburská grafika a ilustrácie Klauberovcov (pol. 18. stor.), atď.


1x568x2 a Franz Leopold Schmittner: "S. Maria Major", obraz Panny Márie Snežnej v bratislavskom jezuitskom kolégiu najsv. Salvatora, medirytina, pol. 18. stor.
"Posonij in Collegio S.J. / ad S. Salvatorem , pietati , ac venerationi proposita"; Znač. "F. L. Schmitner sc. Viennae"; (GMB 2083)
A


1x568x2 b Obraz boč. oltára, 1777
TRNAVA, kláštorný kostol uršulínok sv. Anny
Súpis III/1969, s. 321;
B


1x568x2 c Obraz na boč. oltári, 1731
ROŽŇAVA, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie
Ol/pl, 155 x 76 cm; s votívnym nápisom v kartuši: "FIDeLIs Mater soCIetatIs IesV, protegIto a pestIs Labe eXItIIsque RosnaVIenses" (chronogram 1731); - Pam. VK 1969, s. 268 ("1736"; v zimnej kaplnke);
A


1x568x2 d Anton Schmidt: Evanjelista sv. Lukáš s ikonou Panny Márie Snežnej na štafliach, freska v pendantíve kupoly presbytéria, po 1754
PRIEVIDZA, kláštorný kostol Piaristov
JM 2013, s. 78, 176, kat. I.8c;
E


1x568x2 e Evanjelista sv. Lukáš s obrazom Panny Márie Snežnej na štafliach, maľba na parapete rečniska kazateľnice, 2. pol. 18. stor.
VEĽKÝ ŠARIŠ, far. kostol sv. Jakuba
Zo 4 evanjelistov v rokajových kartušiach, maľby na dreve, v = 117 cm; - Pam. VK 1969, s. 259;
E


568x2X
Anjeli nesú obraz Panny Márie Snežnej:
Anjeli s obrazom Panny Márie Snežnej v nadstavci oltára, 1718 (Praha, Klementinum);  + Johann Georg Schmidt: Anjeli nesú obraz v hornej časti obrazu "Zázrak Panny Márie Snežnej" na hlav. oltári jezuitského kostola Panny Márie Snežnej v Olomouci (1720);  + Christoph Unterberger, obraz hlav. oltára kostola minoritov "Mária Schnee" vo Viedni (ca. 1788);  + Felix Ivo Leicher, perokresba, pol. 18. stor.; predloha zobrazenia pre grafické univerzitné tézy? (Wien, Graphische Sammlung Albertina) - obraz P. Márie Snežnej nesený anjelmi vo vrchole, sv. Príbuzenstvo, adorujúca svätica a svätec;  + Sv. Ignác z Loyoly s obrazom P. Márie Snežnej na obraze troch jezuitských svätcov (Brno, jezuitský kostol Nanebovzatia P. Márie);  + Panna Mária Snežná na oltárnom obraze (Freiburg i. Br.) a pod.

1x568x3

Krásna Madona ("Schöne Maria von Regensburg"), farebný drevorez Albrecht Altdorfer, 1519/20
Aj tabuľová maľba, Altdorferova kópia byzantskej ikony "Madony sv. Lukáša" - milostivého obrazu Panny Márie v Alte Kapelle v Regensburgu (Die Kunst der Donauschule 1490-1540. Kat. OÖ Landesausstellung im Stift St. Florian und im Schlo=museum Linz. Linz 1965, s. 47, č. 56);


1x568x3 a Obraz na bočnom oltári Panny Márie ("Zichyho oltár"), 1736
BRATISLAVA, pôv. kláštorný kostol Trinitárov
Baldachýnový oltár so sochami anjelov a obrazom Panny Márie realizovala dielňa G. R. Donnera na objednávku gr. Karola Zichyho predsedu Uhor. komory; - M. Malíková: Výtvarná výzdoba Trojičného kostola v Bratislave, VČ 35/1986, s. 63; - M. Malíková: J. R. Donner a Bratislava. Ba 1993, s. 44; - DSVU Barok 1998, s. 436, č. 134 (J. Lenhart)
B  Obraz reprodukovaný na medirytine S. Zellera, pred 1750 ("Die Schöne Mutter Gottes bey denen B.M.P.P. Trinitarier zu Pressburg in Ungarn"); - K. Závadová-Jančová: Sebastian Zeller, medirytec barokovej Bratislavy. ARS 1989/2, s. 65, č. 47;


1x568x3 b Banskobystrický maliar(?), "Das Schöne Mutter Gottes bild von Regensburg", oltárny obraz, pol. 18. stor.
ZVOLEN, farský kostol sv. Alžbety
Ol/pl; ústredný obraz s nápisom na pravom boč. oltári kaplnky Bolestnej Panny Márie (pendant sv. Jozef Pestún). - Súpis III/1969, s. 400; - Pam. SK 1970, s. 372, obr. s. 371; - K. Chmelinová: Katolícka obnova a podoby jej umeleckého mecenátu, in: Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí, SNG 2010, s. 67;
B


1x568x3 c Obraz na bočnom oltári, ca. 1740
TRNAVA, kostol Najsv. Trojice (pôv. trinitársky)
Ol/pl; obraz v zlátenom ráme s lúčami pod baldachýnom na bočnom oltári s ostatkami Košických mučeníkov, jezuitov Štefana Pongrácza a Melchiora Grodeckeho na menze; - Súpis III/1969, s. 321 (oltár so sklenenou rakvou "s pozostatkami nezn. martýra"); - Z. Szilárdfy: Ikonográfia - kultusztorténet. Képes tanulmányok. Bp 2003, s., obr. 27 na príl. XXI;
B1x568x4

Panna Mária Karmelská (Škapuliarska) - "B.V. Maria de Monte Carmel", anonymné grafické reprodukcie milostivého obrazu
Grafické zobrazenia vychádzajúce z rímskeho prototypu (ikona "S. Maria della Bruna"); rytinové obrázky, ilustrácie a pod. (tlače Bratstiev Škapuliara pri kostoloch karmelitánov, františkánov, piaristov, atď.); - Z. Szilárdfy: A Kármelhegyi Boldogasszony ikonográfiájához, in: Ikonográfia - kultusztörténet. Bp. 2003, s. 135-140, obr. č. 269-275; + Medirytina Petrus Clouwet a pod.

+ Mierne modifikovaná verzia zobrazenia Škapuliarskej Panny Márie v pútnom kostole Radna
Zobrazenie milostivého obrazu reprodukovaného na kolorovanej medirytine (z dielne Ramondinich z Bassano), uctievané od r. 1668 vo františkánskej kaplnke. - Szilárdfy 2003, s. 137. (Panna Mária s hviezdou na plášti a škapuliarom na ruke, korunu na jej hlave držia dvaja anjeli; v spodnej časti duše v očistci)
Milostivý obraz v Radna (Máriaradna) šírený prostredníctvom grafických obrázkov (J. Ph. Binder, J. V. Kaupertz, atď.; - Szilárdfy 2003, obr. 271, 274, 275) a anonymných púťových tlačí a ilustrácí z 18.-19. stor.;
+ "Effigies Matris Gratiarum Radnensis", oltár s milostivým obrazom v Mária-Radna, anonymná medirytina, ca. 1700 (M. Roos: Maria Radna. Ein Wallfahrtsort im Südosten Europas I. Regensburg 1998, s. s. 65, obr. 299; - Z. Szilárdfy: Kleine Andachtsbilder III. Szeged 2008, s. 366-367, č. 262) a pod.

1x568x4 a Karl Emrich, olejomaľba, 1730
TOPOĽČIANKY, far. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Obraz "Topoľčianskej Panny Márie" z kaplnky kaštieľa, na novšom boč. oltári P. Márie z r. 1784 v kostole; - Jordánszky 1836, s. 69; - Garas 1955, s. 216; - Súpis III/1969, s. 290; - P-P 1983, s. 22; - Szilárdfy 2003, s. 138;
B


1x568x4 b Oltárny obraz, ca. 1760?
PRIEVIDZA, klášt. kostol piaristov
Obraz nesený anjelmi v nadstaci baldachýnového bočného oltára Škapuliarskej p. Márie; - Súpis III/1969, s. 572; - Pam. SK 1970, s. 266;
B


1x568x4 c Henrich Schweizer, obraz boč. oltára, 1754
STROPKOV, far. kostol
Ol/pl, 175 x 140 cm; ústredný obraz na ľavom boč. oltári P. Márie Karmelskej. - Garas 1955, s. 200; - Súpis III/1969, s. 211; - Pam. VK 1969, s. 435-436; - P-P 1983, s. 62;
C?S aplikovanými korunami na hlavách a lúčovou svätožiarou; upravené (rúcho P. Márie, nohy Ježiška inak), po stranách doplnení anjelici (s ratolesťou a ľaliou)


1x568x4.1 d Olejomaľba, 1708
BANSKÁ BELÁ, kaplnka Karmelskej Panny Márie
Ol/pl; obraz v kaplnke postavenej v r. 1708 pri far. kostole (donátorka Mária Rákocziová); - Súpis I/1967, s. 32; - Szilárdfy 2003, s. 138, obr. 269;
B

    

1x568x5

Loretánska Panna Mária (Čierna Madona) - "Maria Virgo Lauretana", grafické zobrazenia
Socha Panny Márie s Ježiškom v Bazilike della Santa Casa di Loreto (a kópie a napodobeniny Čiernej Madony na oltároch barokových Loretánskych kaplniek pri františkánskych a i. kostoloch);


1x568x5 a Anjeli s obrazom Loretánskej Panny Márie, votívny obraz na boč. oltári, ca. 1780
HORNÝ BAR, far. kostol sv. Štefana Kráľa
Ol/pl, 240 x 100 cm; pod obrazom v kartuši: "EX VOTO ADAMUS TALICSKAI"; - Súpis II/1968, s. 436;
E(Figúra anjela odvodená z kompozície J. Guaranu)


1x568x5 b Zjavenie Loretánskej Panny Márie s adorujúcimi trnavskými pútnikmi do Ríma, olejomaľba, 1725
TRNAVA, Západoslovenské múzeum
Ol/pl, 130 x 85 cm. S legendou a datovaním na spodnom okraji. (Na portáli: "S.S.S. Porta Roma/na/"). Obraz z boč. oltára špitálskeho kostola sv. Heleny; - Súpis III/1969, s. 319; - S. Bálint / G. Barna, Búcsújáró Magyarok, s. 121;
E    

1x568x6

Obraz Panny Márie v Mariazell ("Schatzkammerbild"), grafické zobrazenia
Reprodukovaný rôznymi rytcami v 17.-18. stor. - Sz. Serfőző: Kleine Andachtsbilder von Mariazell, in: Ungarn und Mariazell - Mariazell und Ungarn. Geschichte und Erinnerung. Bp. 2004, s. 479-480; - Zs. Urbach: Kopien des Schatzkammerbildes, tamtiež, s. 440-452;
+ Medirytina Johann Assner (Viedeň, 1. pol. 18. stor.);  + Medirytina Johann Heinrich Störcklin, 1. pol. 18. stor.; - Urbach 2004, obr. s. 442 (s legendou: "Vera effigies B.V. Mariae á Ludovico I Rege Hungariae post insig: obtentam Victoriam á Turcis...") a pod.


1x568x6 a Kópia milostivého obrazu, olejomaľba, ca. 1760
BRATISLAVA, býv. kostol Trinitárov Najsv. Trojice
Obraz bol na menze boč. oltára sv. Jána Nepomuka (stratený?); - M. Čičo: Die Verehrung der Mariazeller Muttergottes in Pressburg, in: Ungarn und Mariazell - Mariazell in Ungarn, Bp. 2004, s. 218, obr. s. 219 (oltár konsekrovaný 1755, dokončený 1765)
A


1x568x6 b Votívny obraz gr. Tomáša Szirmaya, 1748
MARIAZELL, Bazilika Narodenia Panny Márie
Ol/pl, 150 x 115 cm; v zbierkach pútneho chrámu; venoval gr. Tomáš Szirmay ml., šarišský hlav. župan, z vďaky za uzdravenie; - F. V. Sasinek: Egy fogadalmi kép. Századok, 31/1897, s. 651-652; - Ungarn und Mariazell 2004, s. 357-358, kat. II-15 (P. Farbaky)
Výjav z legendy milostivého obrazu ("Sen Ľudovíta Veľkého") je na klenbe býv. kaplnky kaštieľa Szirmayovcov v Šarišských Michaľanoch
C


568x6X
+ Príklady maľovaných kópií zo 17.-19. stor. - Urbach 2004, s. 440-443; kat. č. VII-1 až VII-16, s. 444-452;1x568x7

Mariazellská Panna Mária pod baldachýnom, grafické zobrazenia
V detailoch mierne odlišné varianty grafických zobrazení milostivej sochy Madony (od r. 1728 na striebornom oltári v pútnom chráme Narodenia Panny Márie v štajerskom Mariazell a jej kópií (Óbuda, Celldömölk, Bratislava...); - L. Blumauer-Montenave: Die Gnadenstatue von Mariazell und ihre Darstellungen. Wien 1985; - H. Schweigert:
Die Gnadenstatue und das "Schatzkammerbild" von Mariazell, in: Mariazell. Schatz und Schicksal. Steierische Landesausstellung 1996, s. 89-105; - Sz. Serfőző: "Vera effigies"
- A mariazelli kegyszobor másolatai Magyarországon, AH 2005/1-2, s. 257-280
Óbuda-Kiscell, na hlav. oltári v býv kostole trinitárov - "Die Gnadenreiche Bildnüs Maria / Zell zu Alt Ofen..."; medirytina Thomas Bohacz?, ca. 1750 (Ungarn und Mariazell 2004,
s. 529-530, kat. XIV-13);
Celldömölk, na oltári pútneho kostola - "Bizonyitvány a kis-czeli bold. szüz Mária szentegyházában..."; medirytina Thomas Bohacz, ca. 1750 (G. Tüskés / É. Knapp: Népi
vallásosság Magyarországon a 17.-18. században. Bp. 2001, s. 389, obr. 1; - Ungarn und Mariazell 2004, s. 508, kat. XIII-6);
Bratislava, na oltári v špitálskom kostole sv. Ladislava - "Hilf der Christen / Maria Zell / wird verehret in der bürger: Spitalkirche / zu Pressburg"; medirytina Johann Ernst Mansfeld, kon. 18. stor. (M. Čičo: Die Verehrung der Mariazeller Muttergottes in Pressburg, in: Ungarn un Mariazell 2004, s. 217-227, s. 225, obr. s. 218);

1x568x7 a Olejomaľba, 18. stor.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 1541)
Ungarn und Mariazell 2004, s. 432, kat. č. VI-2, obr. s. 433 (Sz. Serfőző)
BPodľa zobrazenia oltára v Mariazell (napr. na medirytine celého strieborného oltára od A. a J. Schmutzerovcov z r. 1728)


1x568x7 b Olejomaľba, pol. 18. stor.
VÁC, Veľprepoštský palác, Diecézne zbierky
Obraz z kostola dominikánov, ol/pl, 57,5 x 47,5 cm; - Ungarn und Mariazell 2004, s. 432-433, kat. VI-2, obr. s. 432 (Sz. Serfőző)
BVariant zobrazenia zrejme podľa tej istej predlohy, ako obraz v Pilisvörösváre (ozdoby iné)


1x568x7 c Olejomaľba, 19. stor.?
PILISVÖRÖSVÁR, kaplnka Bolestnej Panny Márie
Obraz Mariazellskej P. Márie pod baldachýnom na oltári z 19. stor. v "lesnej" kaplnke (erdei kápolna) postavenej 1780; - B. Semsey: Marienaltäre des Mariazeller Typs in Ungarn, in: Ungarn und Mariazell 2004, s. 296, obr. s. 295;
BPodľa tej istej predlohy ako obraz vo Váci; doplnené dvojice anjelikov naspodu a po stranách


1x568x7 d Anton Cebej, olejomaľba, pol. 18. stor.
SAMBOR, kláštor františkánov
Ol/pl, okraje orezané pri renovácii; - M. Mirković / V. Belaj: Mariazell und die Kroaten, in: Ungarn und Mariazell 2004, s. 212, obr. s. 211;
BDoplnení dvaja adorujúci anjelici kľačiaci s rukami skríženými po stranách


1x568x7 e Olejomaľba, 18. stor.
KOMÁROV (BRATISLAVA - Podunajské Biskupice), kostol sv. Jozefa
M. Čičo: Die Verehrung der Mariazeller Muttergottes in Pressburg, s. 217-227, na s. 219; - B. Semsey, tamtiež, s. 297 ("podľa kamennej sochy v kaplnke z r. 1713 na Hlbokej ceste, dnes v kostole na Kalvárii");
B


568x7X
V Rakúsku bolo 30 oltárov so soškami alebo obrazmi Mariazellskej Panny Márie (O. Wonisch, Mariazell, s. 54-55), v Uhorsku vyše dvadsať - o.i. v Bratislave, Trnave, Komárne, Tepličke nad Váhom, atď. (B. Semsey: Marienaltäre des mariazeller Typs in Ungarn, in: Ungarn und Mariazell 2004, s. 289-298; - Sz. Serfőző: A mariazelli kegyszobor másolatai Magyarországon, AH 2005/1-2, s. 257-280);1x568x8

Panna Mária Dobrej rady z Genazzana ("Madonna del Buon Consiglio"), grafické zobrazenia
Rôzne rytinové reprodukcie milostivého obrazu v pútnom kostole augustiniánov v Genazzano. Pôv. fragment nástennej maľby, zachránený pred Osmanmi a r. 1467 zázračne prenesený z albánskeho Skadaru do Genazzana, uczievaný v kostole augustinánov San Agostino.
"S. MARIA / von guten Rath / so Verehret wird zu Genazzano / in der Kürch der PP. Augustineren", medirytina "Ios. Waagus exc. A.V.";  + "Vera effigies B. V. MARIAE de Bono Consilio Genazzani", medirytina G. B. Göz;  + Anonymná medirytina, s textom legendy naspodu (PESSCA 822A);
+ "Die Königin des Guten Raths, bitte für uns"; milostivý obraz uctievný v kostole augustiniánov na Budíne, s textom modlitby v kartuši, medirytina J. J. Lidl; - Mezzotinto, ca. 1740 (Z. Szilárdfy: Kleine Andachtsbilder III, Szeged 2008, s. 278-279, č. 196);  + "Altare Collaterale Marmoreum B.V. Mariae de / bono Consilio apud P.P. Augustinianos Salisburgi", anonymná medirytina
1x568x8 a Olejomaľba, pred 1767
BRATISLAVA, Blumentálsky kostol
Ol/pl, v barokovom zasklenom ráme. Obraz, baroková kópia prinesená z Ríma 1767, od r. 1774 uctievaný v pôv. kostolíku, r. 1784 prenesený na hlav. oltár nového kostola farnosti Blumentál (tretí, dnešný far. kostol Nanebovzatia P. Márie konsekrovaný v r. 1888); - "Imago B. Maria Virg. de bono consilio in Ara maj. Eccles. Paroch. Posonii in Blumenthal", rytinová ilustrácia Dorneck (in: Jordánszky 1836)
A


1x568x8 b Stephan Dorffmaister: Anjeli nesú obraz Madony, 1781
SOPRON, Soproni múzeum
Ol/pl, 167 x 101,5 cm; olt. obraz z kostola sv. Juraja v Soproni; - Dorffmaister István emlékkiállitása / Gedenkausstelung Stephan Dorffmaister, Szombathely 1988, s. 263, kat. č. F 25 (M. Zsámbéky); - Baroque Art in Central-Europe. Crossroads. Bp 1993, s. 178-180, kat. č. 28 (Z. Szilárdfy);
CObraz v luiséznom ráme so stuhami a festónmi, držia vznášajúci sa anjelici nad krajinou s krami a ležiacim, bleskom zrazeným Apolónom(?)

568x8X
Kompar.: Obraz Vranovskej Panny Márie (variant Madony typu eleusis, ol/pl, 54 x 41,5 cm; z konca 17. stor.?) na hlav. oltári z r. 1756 vo far. kostole Narodenia P. Márie, pôv. klášt. kostola pavlínov vo Vranove nad Topľou; Milostivý obraz uctievaný od r. 1708, keď zázračne slzil. - Súpis III/1969, s. 419; - Pam. VK 1969, s. 481; - L. T. Pietras: Pútnický farský kostol Narodenia Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vranove nad Topľou. Vranov nad Topľou 2006, s. 29-33; - D. Iskrová: Úcta k Vranovskej Madone, in: Mariánske pútnické miesta na Slovensku. Ružomberok 2007, s. 99-107; (stranovo prevrátene - Ježiško vľavo, s hlavou otočenou k tvári P. Márie; na spodnom okraji nápis: "IMAGO MIRACVLOSAE B/eatae/ V/irginis/ M/ariae/ SANGVIN; LACHRIM/antis CALV/a/RIA/e/". Po reštaurovaní 1998 aplikovaný pozlátený plechový pokrov a korunky na hlavách.
+ Početné obrazy maľované podľa grafických reprodukcí, rozšírené po celej Európe v 17. a 18. storočí (kópie na oltároch P. Márie Dobrej rady v kostoloch augustiniánov - Salzburg, Budín...), atď.
+ Príklady zo Slovinska - B. Resman: Accipe consilium a me. Mati božja dobrego sveta ter njene bratovščine in upodobitve na Slovenskem, in: AHAS 22/2017, č. 1, s. 45-110, obr. 13-26, 35-48, 66-73, 77-98;  + v Latin. Amerike (PESSCA 822A/B)

568x8.1Prenesenie obrazu Panny Márie do Genazzana

Rôzne varianty grafických zobrazení legendy, s anjelmi nesúcimi milostivý obraz "Márie Dobrej Rady" do Genazzana a pútnikmi na Adriatickom mori.
Medirytina Alessio Giardoni (sc.), vyd. C. Grandi 1757, s talian. textom histórie obrazu (Resman 2017, obr. 9); + Giovanni Gottardi, medirytina F. Zucchi, Benátky, ca. 1760 ("Joanes Gottardius del. - Franc/esco/ Zucchi incidit Venetii"); - Resman 2017, obr. 49;  + "Vera Storia della venuta dell´Immagine di Maria Santissima del Buon consiglio in Genazzano..." (s históriou a modlitbou naspodu), medirytina Francesco Mazzoni (sc., exc.), tlač na hodvábe, Rím, ca. 1760;  + "Vorbildung der übertragung der / Gnaden=Reichen bildnüs Mariae / des Guten Rats von Scutari naher / Gennazano", medirytina F. L. "Schmitner fe: Vien/n/ae"; a početné ďalšie anonymné rytinové ilustrácie vydávane v Augsburgu (Klauberovci, 1763), Prahe (J. Balzer, ca. 1770), Grazi (J. V. Kaupertz) atď.; - Resman 2017, obr. 57-65;


1x568x8.1 a Anton Rosier, býv. oltárny obraz, 1757
EGER, Seminár
Ol/pl; obraz z kostola býv. opátstva nazarénov vo Felsotárkány; - Heves megye műemlékei II. Bp 1972, s. 292, obr. 298 ("Georg Tobenz, ca. 1750"); - K. Garas (rec. P-P 1983), MÉrt 1984, s. 182-185; - L. Lengyel: Baroque in Eger and County Heves. 1992, č. 42; - G. Galavics, AH 1997/1-2, s. 318, obr. 2;
F


1x568x8.1 b Sebastian Zeller (podľa A. Rosiera), medirytina, 1760-te r.
Znač. "S. Zeller sc. Posonij", s textom modlitby naspodu; - Gy. Rózsa, Zeller; - G. Galavics: "Hogy gerjesszem az ájtatos szíveket". Egy kis ájtatossági kép torténetéhez. AH 1997/1-2, s. 313-325;
BVýchodiskom pre zobrazenie bola Rosierova interpretácia tohto námetu


1x568x8.1 c Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor alžbetínok
Ol/pl; obraz z cirkev. majetku vystavený v SNG ("Ex voto", máj 2002)
BVariant kompozície prekompovaný na šírku

1x568x9

"Monstra te esse Matrem" - milostivý obraz Panny Márie so schýlenou hlavou v kláštore Uršulínok v Landshute
"Miraculosa imago in monasterio S. Ursula Landshuet", , medirytina G. Ph. a J. L. Rugendas, Augsburg, pol. 18. stor. (znač. "G. Phil. et Joh. Lorenz Rugendas Sculpsit et excudit Aug. Vind."; - Teuscher, Rugedas 1998, č. 509);  + Mezzotinto G. Ph. Rugendas, pražské univ. tézy, 1724 (Th 006);  + Medirytina S. Th. Sondermayr (Augsburg, ca. 1750);  + Mezzotinto J. B. Göz, univ. tézy (NK ČR, Th 388);  + Medirytina znač. "Joh. M. Gutwein Sc. A.V.", vyd. J. M. Will v Augsburgu, pred 1732 (GMB C 7811; C 4131; - Kat. Ave Mária 2013, č. B.94 a B.96; kolorovaný exemplár, kláštorná práca (Z. Sziláldfy: Kleine Andachtsbilder III, Szeged 2008, č. 061)  + Medirytiny J. Assner, 1720-30 (Szilárdfy III, č. 060, 376); + "M. Waeina scu.", Viedeň, ca. 1720 (č. 199); + J. H. Störcklin, vyd. M. Engelbrecht, ca. 1730 (č. 200); atď.
Iná verzia, Milostivý obraz Panny Márie v Kropa/Kropp, rytina J. V. Kaupertz (Ljubljana, Narodni muzej Slovenije)

1x568x9 a Anjelici nesú milostivý obraz Panny Márie, olejomaľba, pol. 18. stor.
BÁNOVCE nad Bebravou, kostol sv. Mikuláša na cintoríne (?)
Obraz stratený? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 5.321);
CPorov. letiacich anjelikov na oltárnych obrazoch Michelangela Unterbergera


1x568x9 b Milostivý obraz Panny Márie z Landshutu, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 424)
Ol/pl, 72 x 53,5 cm; na sokli naspodu nápis: "MONSTRA TE ESSE MATREM". - Kat. Ave Mária, GMB 2013, s. 161, č. B.97 ("Nemecký maliar, 2. pol. 18. stor.");
BUpravený variant (ozdobný lem plášťa, perlový náhrdelník, medilón na krku)


1x568x9 c Zvyšok relikviára s milostivým obrazom Panny Márie u uršulínok v Landshute, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 6299)
Kolorovaná a vyšívaná rytina J. M. Gutweina z r. 1737, koláž; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 505;
X


1x568x9 d Milostivý obraz Panny Márie z Landshutu, olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 12629)
Ol/pl; Vystavené v expozícii "Na slávu a chválu. Kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia SNM" (Bratislavský hrad, sept. 2022-);
B  Typ graficky reprodukovaného zobrazenia Panny Márie so schýlenou hlavou bol predlohou aj pre obraz Panny Márie so zopätými rukami, bez hviezdy na pravom pleci (olejomaľba na plátne v zbierkach HM SNM, UH 11042)


1x568x9 e Obraz na menze bočného oltára, pol. 18. stor.
ŠTIAVNICKÉ BANE, far. kostol sv. Jozefa (pôv. klášt. kostol hieronymitánov)
Ol/pl, s tepanou kovovou aplikáciou, v zasklenom ráme s anjelmi po stranách na spôsob tabernákula na menze boč. oltára sv. Athenogenesa s ústredným obrazom od A. Schmidta z r. 1747/9 (donátori gr. Koháry s manž. rod. Thavonatovou); - JM 2013, s. 89, kat. II.25;
BDoplnené dve dvojice okrídlených anjelských hlavičiek v hornej časti formátu; nápis na spodnom okraji obrazu nečitateľný (pôv. "Monstra te esse Matrem"?)


1x568x9 f Olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor uršulínok
Maľba v ozdobnom ráme na výplni z vnútornej strany krídla intarzovaných dverí do kaplnky Pražského Jezuliatka na 2. poschodí SV krídla kláštora
A568x9X
Obraz hlavného oltára pútneho kostola v hornorakúskom Raab-Bründl (anjeli nesú zarámovaný milostivý obraz "Panny Márie z Landshutu", vo vrchole Najsv. Trojica);

1x568x10

Obraz Panny Márie Trnavskej, grafické zobrazenia
Kópie ("vera effigies") a napodobeniny milostivého obrazu (olejomaľba na dreve, 89,6 x 71 cm) na oltári v kaplnke Trnavskej Pany Márie v Bazilike sv. Mikuláša. Kópiu podľa prototypu byzantskej ikony v rímskej Bazilike dei Santi Bonifacio e Alessio do Tnavy z Ríma priniesol pravdepodobne kanonik František Forgách, neskorší ostrihomský arcibiskup a kardinál. Obraz uctievaný od r. 1585 vo far. kostole, v r. 1697 na oltári v kaplnke sv. Kríža, 1741 slávnostne prenesený na oltár v novej kaplnke Trnavskej Panny Márie pri far. kostole; - H. Radváni: Panna Mária Trnavská. Trnava 2003, s. 20-27; - H. Radváni / M. Kubinec: Panna Mária Trnavská. Ba - Trnava 2012;
Tnavská Panna Mária, mezzotinto, 1736/45 (kolorovaný exemplár donesený r. 1774 z košického jezuitského kostola nalepený na plátne adjustovaný ako obraz je na hlav. oltári kostola Ružencovej P. Márie v Obišovciach; - J. Kmec: Pútnické miesto Obišovce. Diecézna svätyňa a jej milostivý obraz Panny Márie. Košice 2017)
+ Grafické zobrazenia milostivého obrazu v trnavských tlačiach 18. storočia, napr.: Medirytina "Salutatio B. Mariae V.", modlitebný obrázok, ca. 1740 (Z. Szilárdfy: Kleine Andachtsbilder III. Szeged 2003, č. 439);  + "Imago Miraculosa / Tyrnaviensis", medirytina ("Modlitba k Zázračnému obrazu / Panny Marye w Trnave", v slovenskom vydaní knižky modlitieb), Trnava 1771; - Radváni 2003, s. 53;  + "Vera Effigies BVM Lachrymantis ... Tyrnaviae in Hungaria Anno 1708", medirytinová ilustrácia M. Prokes/?/, in: "Vera Effigies ... Defensio Beatissimae Virginis...", Tyrnaviae 1791 (SNK Martin) a pod.
1x568x10 a Anjelici nesú obraz Trnavskej P. Márie, s pamätným nápisom o zázračnom slzení v r. 1708, olejomaľba, po 1710
TRNAVA, far. kostol (Bazilika) sv. Mikuláša
V spodnej časti pohľad na mesto s morovým cintorínom a procesiou s obrazom za odvrátenie moru 21. novembra 1710; - Radváni 2003, s. 66
C


1x568x10 b Trnavská Panna Mária, olejomaľba, 18. stor.
TRNAVA, františkánsky kostol sv. Jakuba St.
Ústredný obraz na pravom boč. oltári Panny Márie, ol/pl; - Súpis III/1969, s. 320; - Radváni 2003, s. 67; (Donátorka Terézia Zanussi?)
A


1x568x10 c Trnavská Panna Mária, olejomaľba, 1716?
KECSKEMÉT, kostol piaristov
Obraz Trnavskej Panny Márie ("Vera effigies B.V.M. Lachramyntis") na bočnom oltári
Dva drevené bočné oltáre spolu s hlavným oltárom od Chr. Tauscha z r. 1716 prenesené r. 1747 z Prievidze a postavené v piaristickom kostole 1749; - J. Jernyei Kiss: Die Piaristenkirche zu Kecskemét. AHA 39/1997, č. 1-4, s. 154; - Radváni 2003;
A


1x568x10 d Trnavská Panna Mária, obraz na bočnom oltári, 1. štvrtina 18. stor.
SLIAČ - HÁJNIKY, far. kostol sv. Mikuláša biskupa
Ol/pl; ústredný obraz oltára P. Márie v severnej boč. kaplnke kostola; - Pam. SK 1970, s. 366, obr. s. 367; - Radváni 2003, s. 70;
B


1x568x10 e Trnavská Panna Mária, olejomaľba, 18. stor.
BECKOV, klášt. kostol františkánov sv. Jozefa
Obraz na menze bočného oltára - zasklený v ráme, s aplikovanou korunou, hviezdami okolo hlavy, s nápisom na spodnom okraji. Dar komtesy Sophie Esterházy (Radváni 2003, s. 69);
B


1x568x10 f Anjelici s obrazom Trnavskej Panny Márie, nástenná maľba, 1. polovica 18. stor.
TRNAVA, far. kostol (Bazilika) sv. Mikuláša
Na stene oltárneho výklenku v krypte pod kaplnkou Panny Márie Trnavskej - Radváni 2003, s. 66 (obraz na menze oltárika doložený už v r. 1718)
B


1x568x10 g Olejomaľba, kon. 18. stor.
TRNAVA, Katedrála sv. Jána Krstiteľa
Ol/pl, v pôvodnom rokajovom ráme; v sakristii; - Radváni 2003, s. 67: "z kaplnky sv. Štefana v býv. chlapčenskom sirotínci, renov. 1854; dar generálneho vikára Mons. J. Vibera"
BUpravené na výškový formát


1x568x10 h Olejomaľba, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 898)
Ol/pl, 66 x 50 cm;
A


1x568x10 h Olejomaľba, okolo 1840
(?) 152. aukcia SOGA Zo zbierky Márie Spoločníkovej (Východoslovenká galéria v Košiciach. 3. 5. 2022), č. 109: "Nezn. taliansky(?) maliar, Madona dobrého úspechu, okolo 1840"
Ol/pl, 84 x 68 cm; s nápisom: "B. MARIA V. / A BONO SUCCESSU" (?)
B


1x568x10 i Trnavská Panna Mária, maľba na dreve, 1748
CELLDÖMÖLK, v klenotnici pútneho kostola
Nípis: "Nagyszombati / Csu. BoldogAszon/y/ Képe"; zo série na dreve maľovaných kartuší so zobrazeniami milostivých obrazov s označujúcimi nápismi; - Szilárdfy III, 2008, obr. 152;
B


1x568x10 j Trnavská Panna Mária, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.?
TRNAVA, Západoslovenské múzeum
Olejomaľba na dreve, 52 x 40 cm; s náisom naspodu: "Vera Effigies B.V.M. in Ecclesia Cathedrali in Tyrnaviens in Hungaria Lachri mantis et Sudantis... augusti 1708"
A  Ďalšie kópie a napodobeniny milostivého obrazu v zbierkach múzea (ca. 16 obrazov rôznej kvality na plátne, dreve, plechu); + Trnavská Panna Mária na maľovaných zástavách, cechových tabuľkách, výves. štítoch, atď. z konca 18. - zač. 20. storočia; - Radváni 2003, s. 68-69;


568x10X
+ Obrazy Trnavskej Panny Márie v kostoloch, kaplnkách, na farách, atď. - Beluša, Borský sv. Mikuláš, Bratislava sv. Trojice, Hlohovec, Komjatice, Košice kaplnka sv. Rozálie, Lendak, Modra, Nová Baňa, Ostrihom sv. Ignáca, Šurany, Trenčín, Závod... (Radváni 2003, s. 66-70);
+ Kópia, olejomaľba, do r. 1970 v kostole na Kalvárii, Gyöngyöstarján (Heves megye műemlékei III. Bp 1978, s. 242, obr. 282); a pod.

1x568x11

Obraz Panny Márie u piaristov, medirytina, vyd. Giuseppe Wagner v Benátkach
Naspodu text: "VERA EFFIGIE DELLA MIRACOLOSA VERGINE / MARIA MADRE DI DIO / copeata nella Chiesa di S. Pantaleo de Ch Reg / delle Scuole Pie sotto il titolo del / S.S.ma NOME DI MARIA")
(Ježško stojí, s tvárou otočenou frontálne); kópie vo Viedni a ďalších piaristických kostoloch


1x568x11 a Olejomaľba
PRIEVIDZA, klášt. kostol piaristov (?)
Podľa nápisu na spodnom okraji kópia obrazu v piaristickom kolégiu vo viedenskom Josefstadte: "Imago Virginis Fidelis apud R.R.P.P. Piarum / Scholarum in Josephina Viennae".
B


1x568x11 b Anjeli nesú obraz Panny Márie, obraz na bočnom oltári
KECSKEMÉT, klášt. kostol piaristov
Ústredný obraz ľavého boč. oltára
ES T A R Ý Z Á K O N

1x569

Vyhnanie z raja, rytinová ilustrácia Starého zákona, 18. stor.
Z neidentif. ilustrovaného anglického(?) vydania Biblie


1x569 a Josef Kurtz, postavy Adama a Evy na obraze Vyhnanie z raja v nadstavci boč. oltára, ca. 1730/35?
PEZINOK, kostol kapucínov
EStojaceho archanjela s ohnivým mečom Kurtz nahradil letiacou anjelskou figúrou odvodenou z olt. obrazu G. A. Galliartiho Videnie sv. Františka z Assisi v dol. kostole Nitrianskej katedrály569X
Kompar.: Postava Adama na medirytine "Vyhnanie z raja" Michaela Heinricha Renza (č. 3 z cyklu "Tanec smrti", 1738-53)1x570

Eliášova cesta do neba, drevorezová ilustrácia Biblie (Jost Amman? Tobias Stimmer?)
(4 Kr. 2); vyd. 2. pol. 17. stor.(?), na s. 208 (GMB C 8275)


1x570 a Tabuľová maľba v štíte nadstavca epitafu Daniela Hirschera, 1608
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
DSVU Renesancia 2009, s. 861-863, č. 218 (JM); - NKP Levoča 2016, s. 154-155;
CStranovo prevrátene; v pozadí doplnený Elízeus chytajúci plášť, ktorý mu Eliáš zanechal

S V Ä T C I  a  S V Ä T I C E

1x571x1

Sv. Alojz Gonzaga (I), medirytina
(z trištvrteprofilu, s rukou na hrudi, v pravej drží krucifix)


1x571x1 a Anton Schmidt, olejomaľba, pol. 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum
Zo série obrazov jezuitských svätcov (sv. Ignác z Loyoly, František Xaver), pôvodom z kláštora jezuitov. - JM 2013, kat. II.2;
CDoplnený anjelik držiaci krucifix a otvorenú knihu, ďalšie atribúty (koruna a ľalie) položené na stole

1x571x2

Sv. Alojz Gonzaga (II), medirytina
Zobrazenia mladého jezuitu (z profilu, ruky preložené na hrudi, kontemplujúceho krucifix položený s ďalšími atribútmi na stole, odvodené z nezn. (rímskeho) prototypu, variované v grafickej produkcii 18.-19. stor. - napr. anomná medirytina (1. pol. 18. stor); medirytina Klauber (zo súboru 17 ilustrácií in: "Andachtige Chistliche Übungen", vyd. v Augsburgu 1759); a pod.


1x571x2 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum
Ol/pl, 91 x 68 cm (prír. č. 4357?)
B


1x571x2 b Anton Schmidt, olejomaľba, 1760-te r.
BRHLOVCE, kaplnka pri kaštieli (far. kostol Sedembolestnej Panny Márie)
Záves. obraz, ol/pl, 100 x 85 cm (pendant sv. Terézia z Ávily); - JM 2013, s. 139, kat. II.50; - P. Farkaš: Obrazy Antona Schmidta (1713-1773) v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Brhlovciach a ich reštaurovanie. Monument revue 1/2019, obr.
BStranovo prevrátene. Doplnené ďalšie atribúty (lebka, koruna), záves v pozadí a okrídlené anjelské hlavičky s ožiareným symbolom Spoločnosti Ježišovej571x2X
+ F. I. Öfele, obraz v boč. kaplnke, 1782 (Mníchov, St. Peter)1x572

Sv. Anna, matka Panny Márie s Joachimom, rytinová ilustrácia, 1708
A. Ridovics: Mária bölcsője. Adalékok "Mária születésének" barokk ikonográfiájához, in: Tanulmányok Rózsa György tiszteletére, MNM Budapest 2005, s. 21, obr. 8


1x572 a Oltárny obraz v boč. kaplnke, 1779
KLÁTOVÁ NOVÁ VES - SÁDOK, kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov
Ol/pl, 160 x 90 cm; obraz odcudzený? (diap. Repozitár PÚ SR);
BDoplnený letiaci anjelik s ľaliou a holubica Ducha sv. pod Bohom Otcom

1x572x2

Sv. Anna Samotretia, medirytina
Nesign. ilustrácia v latinskom vydaní "Officium Rakoczianum", tlač. L. J. Kaliwoda, Viennae 1773 (Knapp 2000, s. 99, obr. 146);
+ Variant zobrazenia na rytinovej ilustrácii M. Engelbrechta Sv. Anna Samotretia (in: "Vita Domini", Augsburg 1771)


1x572x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava
Medzi deponovanými vyradenými obrazmi neznámej spišskej proveniencie. - NKP Levoča 2016, s. 228
COdvodené - tváre otočené frontálne, hore doplnení letiaci anjelici, atď.


1x572x2 b Olejomaľba, ca. 1730
CLUJ, býv. jezuitský kostol
Sabău 2005, obr. 50;
C(bez sv. Jozefa)


1x572x2 c (Christoph Tausch - dieňa?), Panna Mária s Ježiškom na obraze Sv. Rodiny s chlapcom Jánom Krstiteľom, 1711
TRENČÍN, piaristický, pôv. jezuitský kostol sv. Františka Xavera
V boč. kaplnke Nepoškvrneného počatia. Na obraze nápis s Illesházyho dedikáciou z r. 1711.
EBez sv. Anny, odvodená postava a póza Márie držiacej na kolenách stojaceho Ježiška; doplnená postava sv. Jozefa z viedenskej verzie oltárnej kompozície Andreu del Pozza a putto s krížom (sv. Ján Krstiteľ?).


1x572x2 d Oltárny obraz, 1. pol. 18. stor.?
DIVICKA NOVÁ VES, kostol Najsv. Trojice
Na boč. oltári sv. Anny
B

1x573

Sv. Cecília, anonymná medirytina, 2. pol. 17. stor.
Frontispice, in: "Second Livre d´Orgue de Monsieur le Begue Organiste du Roy...", vyd. v Paríži
+ Kompar.: Sv. Cecília, medirytina Johann Jacob Kilian podľa nezn. predlohy, 1. štvrtina 18. stor., vyd. Jeremias Wolff v Augsburgu (znač. J. Wolff excud. Aug.")


1x573 a Olejomaľba, 1765
BARDEJOV, SNM - Šarišské múzeum
Obraz z far. kostola sv. Egídia v stálej expozícii múzea; vystavený aj na výstave "Svätci a svätice vo výtvarnom umení" (ŠM Bardejov, máj - okt. 2016);
BRustikalizovaná redukovaná kópia odvodená z grafiky

1x574

S. Donatus Martyr, medirytinová ilustrácia Jakob Wilhelm Heckenauer, Viedeň 1736
Dvojstránková devočná tlač, text modlitby ku sv. Donátovi ako ochrancovi pred búrkou a nečasom ("Ex Biblioteca Catechetica S. J. Viennae ad S. Annam. 1736.") a ilustrácia znač. "I.W. Heckenauer sc V" (exemplár v GMB,
C 2025); - Kat. Mučenícke legendy, GMB Bratislava 2012, s. 22-23, č. A.12 (ako "Hechenuer?")


1x574 a Olejomaľba, 1747
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava
Ol/pl, 145 x 97 cm, datovanie na rube plátna; Medzi deponovanými vyradenými obrazmi neznámej spišskej proveniencie. - Pam. VK, s. 353; - NKP Levoča 2016, s. 227;
COdvodené - kľačiaci svätec bez svätožiary, za ním doplnený anjelik s vavrínovou mučeníckou ratolesťou, krajina v pozadí

1x575

Videnie sv. Filippa Neri, medirytina podľa nezn. predlohy (tlač Giuseppe Wagner v Benátkach)
Znač. "appo Wagner Ven./eti/a C.P.E.S.";
+ Postava svätca v identickej póze aj na skorších zobrazeniach tohto námetu - napr. "S Philippe de Nery", akvaforta Nicolas Le Sueur podľa Luigi Garziho ("D´apres le dessein de Louis Garzi, qui est dans le Cabinet de Mr Crozat"), in: Recueil Crozat, t. 1, Paris 1729, pl. 133 - "GESU, MARIA, E FILIPPO SANTO", medirytina Giuseppe Maria Cantersani podľa olt. obrazu(?) Giacoma Paviu, 1. pol. 18. stor; a pod.;
+ Kompar.: "S. Filippo Neri", rytina Girolamo Carattoni (kon. 18. stor.);


1x575 a Imrich Jagušič: Sv. Filippo Neri, oltárny obraz, 1770-te r.
PODOLÍNEC, kostol piaristov
Obraz na oltári v bočnej kaplnke; - Petrová-Pleskotová 1983, obr. 102 ("nezn. východoslovenský maliar z okruhu A. Schmidta, Sv. Jozef Kalazanský")
COdvodené, čiastočne modifikované (P. Mária s rukou vystretou k svätcovi; doplnená ľalia v ruke sv. Filippa, drapériový záves v pozadí, atď.)
Od Jagušiča aj rokokové nást. maľby v špalete oblúka vstupu do kaplnky z lode Sv. Filippo Neri a putti s atribútmi svätca    

1x576

Sv. František Borgia, medirytinová ilustrácia, 1702
In: Álvaro Cienfuegos S.J., "La Heroyca Vida Virtudes y Milagros del Grande S. Francisco de Borja ...", Madrid 1702, p. 51; - Stranovo prevrátený variant kompozície vychádzajúci z medirytiny Schelte Adamsa Bolswerta "Videnie sv. Františka Borgiu".


1x576 a František Kürtössy, olejomaľba, 1727
PRIEVIDZA, far. kostol sv. Bartolomeja
Obraz sign. "Francis Kürtössy", s dedikač. nápisom (1728 darovali mešťania kňazom, bratom Piačekovcom). - B. Matáková: Kostol - symbol kultu a pamäti. R.k. kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi. Ikonografia. Prievidza 2006, s. 17-18, obr.
CZobrazenie odvodené, pridaný oltár s obrazom Panny Márie, pozadie zmenené a doplnené    

1x577

Smrť sv. Františka Xavera, rytinové reprodukcie (17.-18. stor.)
Medirytina podľa P. P. Rubensa(?) znač. "Corn. Galle excudit Antverpiae";  + Medirytina François de Poilly (2. pol. 17. stor.);
+ Ďalšie kópie zobrazenia zomierajúceho misionára s krucifixom v zložených rukách - univ. tézy na pražskej univerzite: medirytina Jan Adrien Gerhardt de Groos del. 1695
(NK ČR, Th 186) a nesign. medirytina, 1708 (NK ČR, Th 098); medirytina Gottlieb Heiss/Heüss sc. exc., Augsburg 1713 (NK ČR, Th 161);  + Kópia stranovo prevrátene, medirytina vyd. Martin Engelbrecht v Augsburgu (1. pol. 18. stor.); atď.

Devočné tlače - rytinové obrázky reprod. obraz sv. Františka Xavera od Johanna Michaela Reinwaldta z r. 1715 (nadväzujúceho na staršie zobrazenia tohto typu), uctievaného v pútnej kaplnke pri štajerskom Oberburgu (Gornjigrad v Slovinsku); - Joseph a Andreas Schmutzerovci (Trnava 1736); F. L. Schmittner (Viedeň, pol. 18. stor.); J. E. Mansfeld; + "S. FRANC. XAVERIUS", medirytina J. B. a J. S. Klauberovci (zo série 8 rytín "Laudate Dominum in Sanctis Ejus", Augsburg, ca. 1750); a ďalšie varianty zobrazenia v anonymných rytinách ilustrujúcich knižky modlitieb alebo ako samostatné obrázky, vydávané v 18.-19. stor.; - A. Csatkai: Beiträge zu den mitteleuropäischen Darstellungen des Todes des heiligen Franz Xaver im 17. und 18. Jahrhundert. AHA 15/1969, s. 293–301;

+ Rytiny reprodukujúce obraz na oltári boč. kaplnky sv. Františka Xavera v pražskom kostole Najsv. Salvátora pri staromestskom jezuitskom kolégiu Klementinum v Prahe (kópia milostivého obrazu v Oberburgu, objednaná pražskými jezuitmi u J. M. Reinwaldta v Ljubljane 1733) - medirytina "Puschel sc. Prag", ca. 1741/43 (Knihovna NM Praha, inv. Přibil 115); + A. Zenger, medirytina zo série modlitebných obrázkov, kon. 18. stor. (vyd. J. Eder vo Viedni);  + Obrázok s nápisom "Der Sterbende S.F. Xaverius S. I. / Patron wider die hochgewiter" (medirytina, 18./19. stor.); atď.; - Š. Vácha: Kultovní inscenace náboženského obrazu. Případ obrazu Smrt sv. Františka Xaverského v jezuitském kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Opuscula historiae artium 68/2019, č. 2, s. 230-238;

1x577 a Trnavský maliar (Jakob Rost?), maľba v špalete arkádového oblúka boč. kaplnky sv. Františka Xavera, pol. 17. stor.
TRNAVA, býv. jezuitský Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa (Katedrála)
Maľby olejom na omietke v kartušiach štukovej výzdoby boč. kaplnky. Cyklus výjavov zo života sv. Františka odvodených z rôznych predlôh (František vyslaný na misie, Zázraky v Potami, František na mori, atď.); - DSVU Barok 1998, s. 458, č. 203 (JM);
B


1x577 b Olejomaľba, 18. stor.
TRNAVA, Arcibiskupský palác
EDoplnené hore dvojicami anjelikov podľa C. Marattu a P. Trogera

1x577 c A. Revay, olejomaľba, pol. 19. stor.?
ŠTEFULTOV, far. kostol sv. Anny
Z kaplnky pri šachte František v Banskej Štiavnici, zbúranej 1960 (M. Čelková: Kostol sv. Anny na Štefultove, in: Z dejín Štefultova a Sitnianskej. Ban. Štiavnica 1999, s. 25; - I. Makoviny, zost.: Štefultov a Sitnianska v minulosti, 2005, s. 64, obr.)
BPodľa Schmutzera(?); doplnené vpravo dole postavičkami adorujúcich baníkov, vľavo hore Najsv. Trojica v prstenci oblakov


1x577 d Bratislavský maliar, olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 948)
Ol/pl, 45 x 65 cm;
CVych. z verzie Schmutzerovcov? - bez chatrče, len ležiaca postava s krucifixom v rukách zložených na hrudi, nad ním otvorené nebo s dvoma anjelskými hlavičkami, v pozadí na obzore horiace mesto?


1x577 e Olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG
Ol/pl, oválny formát
BOdvodené z verzie v Obenbergu?

    

577X

Ďalšie príklady - rôzne varianty zobrazenia "Smrť sv. Františka Xavera" odvodeného z grafiky:
Herman Schmidt, "MORITUR IN SANCIANO" z cyklu nást. malieb v štukovej výzdobe chodby na poschodí pražského Klementina, 3. štvrt. 17. stor. (K. Dolejší, obr. 101); + Kompar. v Latinskej Amerike: Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, olejomaľba, Colegio Maria Inmaculada v Bogote (PESSCA č. 1688B); Cuzco (PESSCA 1052B);
Johann Wenzel Bergl, obraz "Smrť sv. Františka Xavera" z dekanského kostola Dvůr Králové nad Labem, po 1765 (P. Arijčuk, Neznámá díla J. W. Bergla v západnách Čechách, obr. 1);
Václav Spitzer, olejomaľba, 18. stor. (Múzeum Chrudim);
Valentin Metzinger, býv. oltárny obraz, 1749 (A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 276);
Johann Andreas Strauss, olejomaľba vo far. kostole, Gonobitz/Slovenske Konjice, 1767 (Š. Cobelj: Die Barockmaler Strauss. 2. Teil: Oeuvre-Katalog und Bildwerke. Klagenfurt 1969, č. 114 na s. 34, obr. 41);
Olejomaľba v pútnom kostole, Kisboldogasszony / Kleinfrauenhaid; s nápisom "H. Xaveri, Schutz patron der Sterbenden bitt fuer uns!" (pendant "Druhé telo" sv. Jána Nepomuka);
+ Kópie podľa pražskej verzie na oltároch (Praha, Kutná Hora, Mnichovice, Bohosudov, Brno; - Vácha 2019, s. 234 a pozn. 31); atď.

1x578

Sv. František Xaver, medirytina
Polpostava svätca - jezuitského misonára s rukami priloženými k hrudi a pútnickou palicou, v oválnom medailóne s nápisom "O Deus! / ego amo te!"

1x578 a Olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 5048)
CMaliarska interpretácia tohto typu reprezentatívneho zobrazenia, polpostava sv. Františka zasadenená v kvetinovom venci

1x578 b Kláštorná práca, 18. stor.
TRNAVA, Západoslovenké múzeum
Kolorovaný medirytinový obrázok vsadený v orámovaní s rôznymi aplikáciami
X

1x578x2

"S. Franc: Xaverius Potamiensis" (zázračný obraz sv. Františka Xavera z Potami), medirytina, 1656
Anonymná rytina, titulný list v latinskom vydaní spisu o zázrakoch v Potami, Graz 1656 (pôv. talianske vyd. "Delle Gratie e Miracoli operati dall´ Apostolo dell´Indie S. Francesco Saverio In Potami Terra di Calabria...", Bologna 1653); - V. Olejník / M. Novotná: Barokové zázraky - http://www.spisskemuzeum.com/barokove-zazraky/ (2020), pozn. 45 a 48, obr. 5
Typ zobrazenia jezuitského svätca s ľaliou v ruke, obmieňaného v rytinových ilustráciách od pol. 17. stor. (Frederik Bouttats vo vyd. Bologna 1653, Theodor Matham a pod.; - Olejník / Novotná, obr. 4, 11)1x578x2 a Tabuľová maľba, (pôv.) 1669
LEVOČA, kostol sv. Ladislava
Maľba na dreve, 55 x 31,5 cm; zo súboru rôznych diel spišskej proveniencie z býv. Diecézneho múzea na Spišskej Kapitule (inv. č. DM 69).
Votívny dar kanonika Jána Bethlenfalvaiho z r. 1669 za uzdravenie; v spodnej časti pod zobrazením text: "IM/A/GO S/ANCTI/ FRANCISCI XAVERY / POTAMIEN/SIS/ MIRACULOSA PRO / OBTENTA SANITATE IN SIGNUM / GRATITUDINIS OBLATA / A/NNO/ D/OMINI/ 1669"" (V. Olejník / M. Novotná 2020, pozn. 37, obr. 2); Pôvodné zobrazenie (s postavou kanonika na lôžku) aj nápis premaľované (rtg snímka obr. 3)
BPoprsie sv. Františka s ľaliou v ruke odvodené z tohto typu reprezentatívneho zobrazenia    

    

1x578x3

Martýrium sv. Ignáca z Antiochie, anonymná medirytina
Naspodu text vo francúzštine: "S IGNACE martyr estant deschire pa les / lions on uoit le nom de IESVS graue sur son Coeur"


1x578x3 a Olejomaľba, 3. štvtina 18. stor. (pred 1774)
NITRA, Veľký seminár
Ol/pl; z rôznorodého súboru obrazov svätcov, premaľovaných a jednotne adjustovaných v r. 1868 nápismi s erbami donátorov v páse na spodnom okraji.
Pri reštaurovaní v r. 2011 odstránili premaľbu s nepôvodnou podobou označujúceho nápisu v páse naspodu obrazu s nápismi o renovácii ("Rep. curavit Rssm. D. Franciscus Marczy Can. N / 1868"). Biskupský erb donátora zrekonštruovali. Signatúra maliara pod rukou svätca "/.../ Fecit" zostala prekrytá klobúkom v klenote erbu nitrianskeho kanonika Jána Lukacsyho (1715-1780), od r. 1774 titulárneho biskupa rošonského (v kolopise: "ILLmus ac Rus. D. Ioan. Lukacsy de Bobrovnik E Eppus Roson/ensis/...");
CKompozícia inšpirovaná grafikou

1x578x4

Sv. Ján Nepomuk, mezzotinta Gottlieb Heiss podľa nezn. predlohy (A. Zucchiho?), 1. pol. 18. stor.
(Prázdne univ. tézy)
+ Mierne pozmenená kópia, medirytina nezn. rytca, 1730 (GMB, C 15428) - "pravdepodbne Andrea Zucchi, 1730";
+ "S. IOANNES NEPOMUCENUS M.", anonymná medirytina; atď.


1x578x3 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 00923)
BKópia podľa G. Heissa, stranovo prevrátene; zobrazenie svätca s krucifixom a mučeníckou ratolesťou upravené na oválny formát na výšku; doplnená drapéria a regál v pozadí a vznášajúce sa okrídlené anjelské hlavičky

1x578x4 b Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
? (umelecký obchod - starozitnosti_eu)
BMierne pozmenené zobrazenie vychádzajúce z grafiky; namiesto lebky pod rukou otvorená kniha, doplnený anjel s prstom na ústach v pozadí


578x4X
+ Kópia podľa G. Heissa, olejomaľba na plátne, 18. stor., Banco de la Republica Bogota, Columbia (PESSCA)    

1x579.1-3

Séria medirytinových obrázkov svätcov (vyd. v Trnave?)
Podľa ilustrácií Kurzböckovho viedenského vydania z r. 1769?; - redukované, s označujúcimi nápismi naspodu
Kópie odvodené z medirytinových sérií Gottfrieda Bernharda Göza, Johanna Andreasa Pfeffela a i., vydávaných v Augsburgu v 1. pol. 18. stor.1x579.1Sv. Jozef Pestún
1x579.1 a Oltárny obraz, 2. pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.813)
COvodené (Ježiško iný)

1x579.2Apoštol sv. Júda Tadeáš
1x579.2 a Christoph Tausch (okruh?), olejomaľba zo série svätcov, závesný obraz, 1. pol. 18. stor.
TRENČÍN, býv. kláštor jezuitov
Ol/pl; - PP 1983; - Papco 2003/I, s. 184; Zo série obrazov svätcov a svätíc podľa rôznych predlôh, pripis. dielni Christopha Tauscha (kvalitnejšie z nich sú dnes v zbierkach Galérie mesta Bratislavy)
B

1x579.3Sv. Margaréta z Antiochie
1x579.3 a Luca Antonio Colomba: Sv. Juliana krotí draka, freska na stene v bočnej kaplnke, ca. 1700-1702
FRAUENKIRCHEN, pútny františkánsky kostol Narodenia Panny Márie
Freska na zadnej stene v 4. severnej bočnej kaplnke. Od draka nápis: "JVLIANA CESSA", v rohu signatúra (monogram "L.A.C."); - Zs. Dobos: The Activity of Luca Antonio Colomba in Hungary, in: Arte Lombarda, NS 121/1997, No. 3, s. 78-90
FPre zobrazenie málo známej svätice sa Colomba inšpiroval zobrazeniami sv. Margaréty s drakom vychádzajúcimi zo starších predlôh (S. Vouet a pod.)

1x579x2

Sv. Jozef Pestún, medirytina Simon Thaddäus Sondermayr podľa nezn. predlohy (pol. 18. stor.)
Devočná grafika, znač. "S.T.S.";
+ Giovanni Castiglione: S. JOSEPHUS, medirytina J. B. a J. S. Klauber v Augsburgu, pol. 18. stor. (znač. "Jos. Castiglioni S.J. inv. et del. Peckini. - Klauber Cath. sc. et exc. A.V.") - variant nezn. prototypu zobrazenia: sv. Jozef stojí na oblaku, s hlavou odklonenou doprava, ľaliu drží Ježiško, okolo okrídlené anjelské hlavičky v oblakoch


1x579x2 a Maľovaná procesiová zástava, kon. 18. stor.?
TREBIŠOV, Múzeum
Ol/pl; zreštaurovaný zvyšok zástavy
BZobrazenie sv. Jozefa prevzaté z grafiky; drapérie a krajina v pozadí upravené, vedľa postavy na pravej strane doplnený murovaný sokel s vázou


579x2X
+ Stranovo prevrátená kópia podľa Sondermayrovej rytiny, anonymný gvaš, pol. 18. stor. (MAK Wien);
Zobrazenie z devočnej grafiky používané ako predloha pre maliarske a sochárske diela (socha sv. Jozefa Pestúna v nike na nároží paláca na malostranskej Kampe v Prahe a pod.)    

1x580

Sv. Juraj zabíja draka (1), medirytina nezn. rytec, ca. 1780
Naspodu text: Heiliger Georg Behüte uns / vor den jähen Tod.";
Kompozícia vychádza z Querfurtovho stvárnenia tohto námetu, s malými obmenami


1x580 a Obraz v nadstavci hlav. oltára, kon. 18. stor.?
KOSTOĽANY pod Tribečom, far. kostol sv. Juraja
Ol/pl, v akantovej kartuši kruhového formátu
BJuraj s kopijou na koni a drak podľa grafiky; doplnené stromy v krajine po stranách

1x580x0

S. Georgius M. 24. Aprilis; - Sv. Juraj zabíja draka (2), anonymná medirytina podľa nezn. staršej predlohy, kon. 18. stor.
Tlačené vo vydavateľstve Johanna Nepomuka Schauffa v Bratislave ("Presburg in Schauffischen Verlag"), ca. 1792-1802. Kolorovaný exemplár v zbierkach GMB (C 2023);


1x580x0 a János Wittmann: Sv. Juraj, oltárny obraz, 2. pol. 18. stor.
EGER, kostol Bolestnej Matky Božej na cintoríne
Ol/pl; - Heves megye műemlékei II, s. 284, obr. 289;
BKópia podľa nezn. grafickej predlohy


1x580x0 b Sv. Juraj, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
TARNAÖRS, kat. kostol
Ol/pl, záves. obraz na oratóriu; - Heves megye műemlékei III, s. 618, obr. 847;
BKópia podľa identickej grafickej predlohy

1x580x1

P. Georgius Chepeleny O. S. Pauli primi Eremiatae M." (páter Juraj Csepelényi, martýr z rádu pavlínov), rytinová ilustrácia, Viedeň 1765


1x580x1 a Maľba zo série zobrazení svätcov na lekárnických dózach
BRATISLAVA, býv. lekáreň kláštora alžbetínok
Rusina / Zervan 2016, s. 395-396, č. 52.2, obr. (s predlohou)
BLen postava s mečom na zemi; anjelik s palmovou ratolesťou vypustený, pridaná koruna v gloriole

1x580x2

Sv. Leopold v medailóne, medirytina nezn. rytec (Trnava 1763)
Rytina a kníhtlač s latinským textom, zo série obrázkov svätcov podľa dní roka ("Vitae et icones sanctorum"), tlačených v trnavskej Univ. tlačiarni v r. 1741, 1755-66. S. Leopoldus (15. nov.), exemplár v GMB Bratislava (C-2024)
Obvyklé zobrazenie markgrófa Leopolda III. ako poprsie staršieho bradatého muža v hermelínovom plášti s rukou priloženou k hrudi (s modelom kostola alebo bez atribútov), rozšírené v tlačiach 17.-18. stor.


1x580x2 a Sv. Leopold, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka
Zo zb. E. Zmetáka (ako "Sv. Štefan");
C

1x580x3

Sv. Mária Magdaléna kajúcnica, medirytina, zač. 18. stor.?
S nemeckým nápisom naspodu: "S. Magdalena ein Exempel der Buß"); a rôzne ďalšie anonymné tlače a ilustrácie z 18. stor. vychádzajúce z tej istej nezn. predlohy (napr. in: J. Morawski, Actus virtutus et orationes..., Poznań 1734) atď.


1x580x3 a Olejomaľba, býv. oltárny obraz, 2. pol. 18. stor.?
BRATISLAVA, SNM - Historické múzeum (UH 2532)
Ol/pl, 131 x 99 cm, v pôvodnom orámovaní; reštaur. VŠVU 1987; - D. Učníková, kat. Sakrálne umenie, SNM 1992, s. 87, č. 2 a obr. 11: "Slovenský maliar, koniec 16. storočia: Sv. Mária Egyptská" (??);
BKópia podľa niektorej z grafických reprodukcií

1x581

S. MARTINUS - Sv. Martin z Tours sa delí o plášť so žobrákom, rytinová ilustrácia


1x581 a Obraz hlav. oltára, kon. 18. stor.
KAPUŠANY, far. kostol sv. Martina biskupa
Ol/pl, 360 x 200 cm; ústredný obraz ambitového hlav. oltára z r. 1790
BOdvodená kompozícia najrozšírenejšieho zobrazenia svätca na koni deliaceho sa o plášť so sediacim žobrákom


1x581 b Franz Schön, oltárny obraz, 1819
KOVÁLOVCE, kaplnka sv. Martina
Súpis III/1969; - Tánczosová 2020, s. 92;
CLen nohy a hlava koňa; figúry svätca a žobráka odvodené

1x581x2

Archanjel Michael, anonymná medirytina (Augsburg?), pol. 18. stor.
H. Rulíšek: Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie. AJG Hluboká nad Vltavou 2005, nestr., obr.;
Kompozícia i pohybová akcia archanjela s porazeným Luciferom pod nohami (hľadí smerom dolu, cez plece ruky s mečom napriahnutej pred telom a s váhami v ľavici) vychádza zo starších zobrazení tohto typu - porov. napr. akvaforta Jonasa Umbacha (kon. 17. stor.), medirytiny Jean-Baptistu Corneille (a kópia Peter Overradt, pol. 17. stor.) a pod.


1x581x2 a Michael archanjel na obraze  » Archanjeli ochrancovia, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A-2470)
Ol/pl, 500 x 565 cm; neznačené. - B. Davidson / J. Luková: Barokový obraz s motívom Panny Márie Kráľovnej anjelov, PaM 2018/3, s. 30-33;
DCelok skomponovaný z motívov prevzatých z rôznych predlôh - Panna Mária s Ježiškom strieľajúcim z luku z medirytinovej ilustrácie R. Sadelera; archanjeli Rafael (Anjel Strážny) a Gabriel z kompozície S. Ricciho; adorujúci anjeli odvodení z G. Reniho


1x581x2 b Anton F. L. Konikovič, zvrhnutý diabol na olt. obraze Sv. Michael archanjel, 1750
ORAVA, Kaplnka Oravského hradu
Obraz na oltári kaplnky, ol/pl, 305 x 160 cm; na rube sign.: "Pinxit / Antonius Franci: Ludo: / Konikovitčs, Pictor / Solnensis. / 1750". Reštaur. J. Dorica 2004 (Kat. GMB 2004, s. 71); - M. Čajka: Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade. PaM 2006/2, s. 47, obr. s. 46;
EDo zobrazenia archanjela Michaela Konikovič zakomponoval prevzatú figúru naznak padajúceho rohatého Lucifera (Satana) s hadmi a doplnil dvoma ďalšími diablami1x582

Sv. Mikuláš biskup z Myry, anonymná medirytina, 18. stor.
Nápis francúzsky; vydav. "Gaudys"? (Herzog August Bibliothek Graph. Res. C. 216 - VirtKupf)


1x582 a Sv. Martin biskup z Tours (uzdravuje posadnutého), obraz hlav. oltára,
zač. 18. stor.?
BOJNICE, far. kostol sv. Martina
Pam. SK, s. 251;
CLen približne póza a gesto žehnajúceho biskupa s berlou
Kompar.: "S. MARTINUS EPISCO:" - sv. Martin bisk. dáva žobrákovi almužnu, gvaš na pergamene Márton Jankovics, 1769 podľa nezn. predlohy (Z. Szilárdfy)

1x582x2

Sv. Peregrin (Peregrinus Laziosi), medirytiny
Rytiny podľa polychromovaného reliéfu z r. 1747(?) na oltári kaplnky sv. Peregrina pri býv. kostole Servítov vo Wien - Rossau ("Abbildung des wunderthätigen H. Peregrin ... in der Wiennerischen Vorstadt Rossau"). Zobrazenie obmieňané v devočnej grafike (anonymné rytiny a tlače 18.-19. stor.)


1x582x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.134)
Ol/pl, obraz ako supraporta v nadpraží?
CBez anjelika ošetrujúceho ranu na nohe, upravené - v pravici drží palicu    

1x583

Sv. Peter Regalat nesený anjelmi, rytinová ilustrácia
+ Iné varianty kompozície (napr. rytina F. Balcerewicz)


1x583 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
KREMNICA, Múzeum mincí a medailí
Z kláštora františkánov; - Kat. Kremnica 2006, s. 118, č. 111 (ako "Glorifikácia sv. Františka z Assisi" /!/, nezn. maliar, okolo polovice 18. stor.);
B


1x583 b Obraz zo zadnej strany ambitového hlav. oltára
BECKOV, klášt. kostol františkánov
(foto PÚ SR)
BPodľa verzie Balcerewicza    

1x584

Sv. Terézia z Ávily - "S. THERESIA A IESU V.", medirytina Anton Birckhart, zač. 18. stor.
Rytina podľa neznámej predlohy, znač. "Birckhart sculp. Prag." (Szilárdfy 2, 1995, č. 445) - na otvorených stranách knihy: "AUT PATI AUT MORI"; pri lakti pod plášťom vľavo lebka;  + Kópia, anonymný rytinový obrázok (bez lebky, na stole iba písacie potreby); naspodu text: "Heil[ige] Seraphische Jungfrau / und Mutter / Theresia uon Iesu"; atď.
Prototypom zobrazenia mohol byť obraz od Jusepe de Ribera? (pripis. olejomaľba z r. 1644, Sotheby´s Londýn, aukcia 03/2014, č. 21);
+ Kompar. rôzne varianty v augsburskej grafike Klauberovcov (pol. 18. stor.) a pod.


1x584 a Olejomaľba, kon. 18. stor.?
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 11903)
Ol/pl; vystavené v expozícii "Na slávu a chválu. Kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia SNM - Historického múzea" (Bratislavský hrad, sept. 2022-)
BSv. Terézia píše inšpirovaná Duchom sv. (na listine názov jej spisu "Weeg / der / Voll/kommen/heit")    

1x584x2

Sv. Tomáš Akvinský, rytina Juan Fernando Palomino, 2. pol. 18. stor.
Podľa neznámej predlohy, znač. "Palom[in]o sculps."


1x584x2 a Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 3914)
Ol/pl, 128 x 80,5 cm;
CDoplnené na celofigúrové zobrazenie sediaceho svätca, odvodené z tej istej neidentif. predlohy (stranovo prevrátene, s perom v pravej ruke)
584x2X
+ Podľa rytiny obraz v arcibiskupskom paláci, Bogota (PESSCA 2615A/2615B)

1x585

Uhorskí svätci, svätice a blahoslavení, medirytinové ilustrácie, in: (Gabriel Hevenesi S.J.), "Ungariae Sanctitatis indicia", Tyrnaviae 1692; druhé doplnené vyd. 1732
Rusina / Zervan 2016, s. 417-430 a príslušné heslá.
(Rytiny sign. J. J. Hoffmann a J. S. Schott; ostatné nesignované, nezn. trnavskí grafici).


1x585 a-x Gabriel Barna(?): figúry svätcov a svätíc na stenách vo výmaľbe interiéru dreveného kostola, 1711 (pred 1731)
ORAWKA, kat. kostol sv. Jána Krstiteľa
A. Güntherová: Orava; - Szilárdfy III, 2008; - Rusina / Zervan 2016, jednotlivé heslá; ilustr. predlohy: Sv. Alžbeta Portugalská (č. 11); bl. Sebastián (č. 25); bl. Maurus (č. 29); bl. Augustín Kažotič (č. 30); sv. Gaudentius (č. 42); sv. Bonifác (č. 43); bl. Matúš Escandely (č. 50);
B    

    

1x586

Gloria (Všetci svätí), medirytina, zač. 18. stor.?
Vyd. Johann Andreas Pfeffel v Augsburgu - "I. A. P. excud. A.V." (Szilárdfy 2, 1995, č. 480); Naspodu citát Žalmu 118,17: "Nimis honorificati sunt amici tui, Deus..."
+ Stranovo prevrátená kópia, rytinová ilustrácia (G. D. Nessenthaler?), in: "Blissender Ruf deren Buss und Kreutz /.../ zu Gott und seinen Heiligen ...", Pressburg, M. M. Royerin 1738 (UK Ba, sign. XXI G 4020);


1x586 a Obraz pôv. hlav. oltára, kon. 18. stor.
LADOMERSKÁ VIESKA, far. kostol Krista Kráľa
B    

Symbolické a alegorické námety

1x587

"Alegória na myšlienky hriešnika v hodine smrti", medirytina a kníhtlač, vyd. Paul Fürst v Norimbergu, ca. 1646/55
(GNM Norimberg, Graphische Sammlung, inv. HB 15068). Identická kópia letáka, vyd Balthasar Caymox dedičia v Norimbergu (ca. 1645/46)?
"Mahnblatt", text: "Bußfertige Beschreibung schwermütiger Gedancken / und zaghaffter (Webe) klagung eines Armen / Sünders gegen Gott / wegen Vorhaltung seiner begangnen Sünden an seinem letzten Todtstündlein / und was für Trost / ihme durch den (Namen?) Christum / auch durch die Geistlich- Tugenden und anderer / (x,) eingesprochen / und auch dadurch / widerumb zur Ewigen Seeligkeit gebracht wird. + citát (Matth. am XI Capit.)"
1x587 a Tabuľová maľba "Memento mori", zvyšok protestantského epitafu
z 2. pol. 17. stor., dnes ako pravý bočný oltár
STRÁNE pod Tatrami, kostol sv. Martina
Nad obrazom (tempera na dreve, 95 x 80 cm) na kladí nadpis "MEMENTO MORI"; v predele nápisová tabuľa epitafu?; - Archív PÚ SR, neg. 8.405/9 (foto oltára 1959); obraz rešt. Mgr. Art. V. Šmigrovská, 2016-18;
BRedukovaná kópia obrazovej časti, prekomponované na výšku
587X
+ Juhonemecký maliar, olejomaľba "Das Jüngste Gericht", 18. stor. (Dittersbrunn, rím.-kat. filiálny pútny kostol Sankt Veit auf dem Ansberg); = katolícka verzia, ku Kristovi pridaná aj orodujúca Panna Mária

1x587x2

Duša trpiaca v očistci, medirytina Schelte Adamsz. Bolswert, vyd. Cornelis Galle
Naspodu biblický citát: "Miseremini mei..." (Jób 19)

1x587x2 a Maľba na predele bočného oltára, pol. 18. stor.
NOVÁ BAŇA, far. kostol Narodenia Panny Márie
BStranovo prevrátene. Po stranách ústrednej postavy pridané ďalšie figúry v plameňoch1x588

"Augsburská konfesia", medirytina, Norimberg 1649 (znač. Paulus Fürst Excudit)
Zobrazenie s emblematicky znázornenými 21 článkami Augsburského vyznania na sedemramennom svietniku, hore holubica Ducha sv., dole po bokoch archy zmluvy stoja saský kurfirst Johann (den Beständigen, 1468-1532) s mečom a Mojžišovou palicou a Martin Luther v čiernom talári s Áronovou rozkvitnutou ratolesťou a knihou; nemecké nápisy a biblické citáty, naspodu 7 odmietnutých katolíckych sviatostí, atď. Dole legenda: "Eigentliche Abbildung deß Leüchters wahrer Religion..." (cit. W. Brückner: Lutherische Bekenntisgemälde des 16. bis 18. Jhdts. Die illustrierte Confessio Augustana. Regensburg 2007, s. 121)
Upravená staršia norimberská platňa. - Genéza motívu W. Brückner 2007, s. 121- 127. Vych. z pôvodného zobrazenia rytca Jacoba van der Heyden, vyd. v Strassburgu 1617.
+ Verzia "Ausborchsche Confessie" s textami v holandštine, znač. "D.P." , vyd. Rombout van den Hoye v Amsterdame, okolo 1630 (W. Harms: Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. u. 17. Jhdts, Bd. II/2. München 1980, č. 212). Rytina W. Hollar (New Hollstein 78) + kópia (a.I) znač. "DP f.", vyd. Clement de Jonghe, Amsterdam (The British Museum prints)
+ Rôzne neskoršie verzie spopularizované od 100. výročia reformácie 1630 (6 nemeckých, vyd. 1630-1730). Najrozšírenejšia z r. 1630, medirytina Matthäus Morten? (Marsch 1980, obr. 51; - B. Rattay, in: Harms 1983, obr. 48; - Harms/Paas 1983, obr. 53);
+ Norimberské vyd. 1649? (Harms 1980, č. 213; - Bruckner 2007, s. 123- 124); + variant malého formátu v Berlíne (Bruckner s. 124); + variant vyd. Albrecht Schmidt v Augsburgu 1708; + stranovo prevrátene medirytina, vyd. Johann Peter Wolff v Norimbergu (protestantské univ. tézy z r. 1705, znač. "Johann Peter Wolff Exc." - Kat. Das barocke Thesenblatt, Göttweig 1985, č. 62, s. 149-150, repr. s. 148; - Kat. Welt im Umbruch Bd. I., Augsburg 1980; - Brückner 2007, obr. 63); + kópia "P. I. Adam fecit et excudit Aug. Vindel. 1717" (M. Luther vľavo! - Kat. Göttweig 1985, č. 61); + kópia Gottfried Rogg v Augsburgu 1730 (podľa A. Schmidta z r. 1708 - Staatsbibliothek Augsburg - Lankheit 1954, stĺ. 857, obr. 3); + Iný variant (Luther vľavo), medirytina, vyd. J. P Wolff (jubilejný jednolist, Augsburg 1730).
1x588 a"Augustana Confessio", s nápismi v bibličtine, 1712
TRENČÍN, Trenčianske múzeum (H 15338)
Ol/pl, 93 x 72 cm + rám; - V. Hábl, Múzeum 2007/2, foto na vnútor. strane obálky (pendant Kristus ako Prameň spasenia); - Hábl, Múzeum 2008/2, s. 3-4? (popis); - Z. Ludiková, in: Kat. Renesancia 2009, s. 102-103, č. III.3.2. ("predloha J. van Heyden 1630")
BVľavo Johann Fridrich s mečom a palicou, vpravo Martin Luther s ratolesťou a knihou


1x588 b"Nucleus...", olejomaľba na plátne, s nápismi v latinčine, 1730?
NECPALY, kostol ECAV
Archív PÚ SR, fareb. neg. 58782 (07/2005); neg. 8.075/1 "Ivančiná, ev. k." (1959); - JM, Ars 1994/1; - NKP okr. Martin, Ba 2012, s. 417;
CIný, rozšírený variant - vľavo saský kurfirst Johann Fridrich s mečom, vpravo Martin Luther s otvorenou knihou. Rozšírené rozsiahlym textom ("ECCLESIAE MAGNO CONSEN/../ NOS DOCENT...") s postavami kráľov v brnení s plášťom, žezlom a korunou na hlave (Karol V. a Karol VI.) po stranách


1x588 c Olejomaľba na plátne, 18. stor.
IVANČINÁ, kostol ECAV
Archív PÚ SR, neg. 8.075/1, v zlom stave (1959)
CAko v Necpaloch, ale len dvaja králi po stranách? ruka so srdcom a knihou bez nápisov? svietnik iný?)588X
+ Podľa Fürstovej rytiny olejomaľba na dreve (268 x 227 cm) z r. 1718 na chóre evanj. kostola v Mühlhausen / Mfr. (Brückner 2007, s. 121-122, obr. 62: "ojedinelý prípad použitia"!); ďalšie v Evanj. múzeu v Budapešti, atď. "Rovnaký obraz priniesli hessenskí Nemci do obce Györköny" (Ludiková, Kat. Renesancia 2009, s. 102; podľa J. Kolba: Egyházak kincsek Magyarországon. Bp. 2008, s. 99-100)

II. Profánne témy

2x589

"Supreme Imperial Hall of Audience from nieuhof", medirytina, 1755
In: Salmon, "The Universus Traveller... Nations of the World", London 1755; ilustr. prevzatá zo spisu Jana Nieuhofa (Posolstvo Východo-indickej spoločnosti k tatárskemu chánovi, nizozem. vyd. 1665, latinské vyd. 1668)


2x589 a Maľba na strope tzv. čínskej sály, ca. 1780?
HUMENNÉ, kaštieľ Csákyovcov (Vihorlatské múzeum)
Maľba al secco, ca. 7 x 7,5 m; reštaurované 1993;
B  (Na stenách chinoisserie - figurálne scény podľa J. Pillementa)

2x590

"Die geistliche Seelen frey Tafel", rytinový leták k náboženskej tolerancii Jozefa II. (chronogram 1783)
Primitívne zobrazenie anonymného rytca s nemeckými veršovanými nápismi; - K. Sinkó, AH 1997/1-2, s. 413-414, obr. 3 na s. 415 (existujú aj verzie zobrazenia so slovenským textom?)


2x590 a"Szeretetnek Eledele", olejomaľba s nápismi v maďarčine, 1782
KOMÁRNO, Podunajské múzeum (B-26)
Ol/pl, 66 x 44 cm; - Sinkó 1997, s. 413, obr. 2 (aj obraz o niečo väčšieho formátu v Budapešti)
BZobrazenie približne vychádza z rytiny, text v maďarčine končí identicky, latinsky s chronogramom 17832x591

Titus na triumfálnom voze, francúzska rytina, 17. stor.?
Kompar.: motívy v spodnej časti na medirytine Eliasa Nessenthalera? podľa Jana Onghersa, okolo 1700,
s triumfálnym alegorickým vozom cis. Leopolda I. (univ. tézy u františkánov v Ljubljane; - Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 42/2018, obr. 5); aj Onghersova stranovo prevrátená návrhová kresba v Budapešti (Kat. Crossroads, č. 117 + lit.);
Kompar.: alegorický voz na medirytine Apoteóza sv. Kataríny z Alexandrie ("Sancta Catharina Virgo et Martyr Philosophorum Patrona"), znač. "And. Pozzo S. J. inv. et del. Vien."


2x591 a Triumfálny vjazd cisárovnej Márie Terézie a Jozefa II., maľba na strope sály, okolo 1780 (1773?)
HUMENNÉ, kaštieľ Csákyovcov (Vihorlatské múzeum)
PP 1983, s. 83; - Reštaur. 1996 (30 rokov ORA v Levoči. Katalóg realizovaných reštaurátorských prác, Levoča 2013, s. 27); - JM, in: DSVU Barok 1998 ("predloha Jan Onghers"); - O. Granasztói: Francia könyvek magyar olvasói, Bp 2009, s. 128;
CKompozičný variant vychádzajúci z rytiny2x592

Leopold Kollonicz, medirytina, 18. stor.
Posthumný grafický portrét ostrihomského arcibiskupa podľa neznámej predlohy. Naspodu: "LEOPOLDUS I Comes a KOLLONICZ / S R E CARDI ARCHI EPPUS STRIGONI..."


2x592 a Portrét ostrihomského arcibiskupa kardinála gr. Leopolda Kollonicza, ako fundátora konventu bosých karmelitánov v Skalici, po 1707
SKALICA, kostol Najsv. Trojice
Premaľbami znetvorený obraz zachovaný v sakristii, sign.: "Renov. 1924 R. Rybnicek"(?). Naspodu legenda (rozšírený nápis z grafiky): "LEOPOLDUS I: Comes a Kollonicz Emi: S:R:E. Cardinalis, Archi: Episcopus Strigoniensis. /.../ Obiit Viennae in Austria Die 20. Januarij Anno 1707."
BZobrazenie odvodené z grafického portrétu; polpostava kardinála s rukou na pláne prestavby kostola, upravené (namiesto krížika pektorál, doplnený drapériový záves so strapcami v pozadí, obraz Najsv. Trojice a hodinky na stole...)

2x593

"Mausoleum Regni Apostolici Regum & Ducum", vyd. Michael a Johann Erdtner, Norimberg 1664
Vyd. folio, 306 strán, titul. list a 59 celofig. postáv hunských a staromaďarských vojvodov a uhorských kráľov, medirytiny so sprievodnými textami v latinčine a nemčine (orig. exemplár OSzK Budapest, Fol. Hung. 1074); + faksimilné vyd. (úvod Gy. Rózsa), Budapest 1991 (Bibliotheca Hungarica Antiqua, 14).
Objednal František Nádasdy (1623-1671); kúpil Sadelerove platne (pred 1632) a dal doplniť ďalšími postavami v chronologickom slede (po Ferdinanda IV.). S textami zostavenými jezuitom N. Avancinim (preloženými do nemčiny norimberským literátom Sigmundom von Birken), vytlačili Michael a Johann Fidrich Endterovci v Norimbergu 1664 ("Norimbergae Apud Mich Ioh. Fried. Endteros A O. R. MDCLX IV").
Gy. Rózsa: Magyar történetábrázolás a 17. században. Budapest 1973 (časť I. A Nádasdy-Mausoleum királyképei és a magyar uralkodóábrázolások tipológiája, s. 13-80); - Kat. Történelem - Kép 2000, č. VI-24, s. 389-390 (Á. Mikó); - Kat. Mátyás király öröksége. MNG Budapest 2007, č. II-41, s. 112-113 (Á. Mikó).
Z "Mausolea" vych. rôzne kópie a ilustrácie v knižných vydaniach 17.-19. stor. (Rózsa 1973, s. 73-79; - Knapp 2001, s. 152, č. 70): medirytiny Matthias von Sommer, 1679 (ONB Wien, Porträtsammlung); + redukované kópie, rytiny Johann Azelt (vyd. Johann Hoffmann v Norimbergu 1684) + jednolist so 60 portrétmi podľa "Mausolea" (poprsia v medailónoch, po Leopolda I.), medirytina Heinrich Raab, Norimberg 1666/87; + album "Effigies Ducum et Regum Hungariae", rytiny Johann Adam Schad 1682/85; doplnené postavami Leopolda I. a Jozefa I. od Eliasa Nessenthalera (Rózsa, obr. 130, 131); + z "Mausolea" a ďalších predlôh odvodené postavy ako portréty Esterházyovcov v "Trophaeum nobilissimae ac antiquissimae domus Estorasianae", s rytinovými ilustráciami Jakoba HoffmannaJakoba Hermundta, vyd. vo Viedni 1700 (Rózsa, obr. 132, 133; - E. Buzási: Fiktion und Geschichtlichkeit in der Ahnengalerie und in den Kupferstichen des Trophaeums, der Familiengeschichte der Esterházy, AHA 43/2002, s. 227-245); + prevzatých 23 portrétov, rytinové ilustr. Franza Leopolda Schmittnera v trnavskom vydaní "Corpus Juris", 1751 (Rózsa, obr. 134, 135); + medirytinové ilustrácie J. F. Bindera v "Magyar Krónika" Gáspára Heltaia, Győr 1789 (Rózsa, obr. 136; - Magyar Művészet 1780-1830, MNG 1980, s. 231, č. 182), atď.
2x593 a Cyklus nástenných malieb pod arkádami nádvoria, 1720
BYTČA, kaštieľ Esterházyovcov
Zvyšky monochrómnych malieb na pôv. renesančnej výmaľbe stien arkádovej chodby nádvoria, viackrát úplne premaľované; - Gy. Rózsa: Beiträge zur Entstehungsgeschichte der Wandmalerei von Schloß Nagybicse (Bytča), in: AHA 15/1969, s. 281-292; - Rózsa 1973, s. 60-69; - Kočiš 1974, s. 46-49. Zachovaný album s kópiami, lavír. perokresby postáv s nápismi, znač. "Carolus Möller copiatus in anno 1763" (aj Arpád, nezachovaný. Podľa opisu z r. 1834 údajne aj kráľ Dávid a Svätopluk - "Schvendibaldus v Svatoplugus alias Svatcopius"). - Kat. Történelem-Kép 2000, č. VI-25 (G. Galavics)
B(V inventári kaštieľa z r. 1720 aj séria 13 obrazov s postavami vodcov a vládcov Hunov a Maďarov v životnej veľkosti na stenách veľkej sály - "palatium"; - Kočiš 1974; Kurucárová 2016, s. 91)


2x593 b Séria 10 olejomalieb, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5159, O 5339-5367)
Olejomaľby na plátne nalepenom na lepenke, 43 x 30 cm; - M. Keleti, Fontes 2, 2013, s. 152-154, č. 136-145; - A. Jávor (rec. Keleti), MÉrt, s. 172;
Kemel, Atila, Gyula, Peter, Béla III., Karol I., Vladislav I., Ferdinand I., Rudolf II., Ján Hunyady (doplnený Karol VI.), s označujúcimi nápismi naspodu. Z tej istej série pochádza ďalších 48 zobrazení v zbierkach SNM Múzea Červený Kameň (I. Halászová, in: Portrét v toku dejín. Trnava 2018, s. 55, obr. 1-4)
B


2x593 c Séria 7 postáv, olejomaľby na plátne, okolo 1700?
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
Arpád, Szabolcs, Gyula, Kund, Lehel, Vérbulch, Örs. Ol/pl, 78,5 x 52 cm; rešt. 1977 (pôvodom asi zo Spišského hradu); - Rózsa 1973, s. 70;
B


2x593 d Séria 11 postáv, olejomaľby na plátne, 18. stor.?
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Vlastivedné múzeum
B

2x593 e Séria 10 polpostáv s nápismi na drevených doskách v kazetovom strope sály, 1712
ZVOLEN, Zámok (SNG)
Objedn. Esterházyovci. Celkom 78 tabúľ (tempera na drevených doskách, 190 x 93 cm);
16 tabúľ rešt. 1960/62 (Kat. Mária Spoločníková, 30 rokov reštaurátorskej tvorby. Vsl. galéria Košice 1983, nestr., 3 obr.);
Polpostavy rímskych cisárov (od Gratiana), cisárov Svätej ríše nemeckého národa (z Mausolea len posledných 10 - Václav, Karol Róbert, Albert II., Žigmund, Maximilián, Ferdinand I., Rudolf II., Matiáš II., Ferdinand II., Ferdinand IV.). Doplnené, s premaľovanými označujúcimi nápismi a devízami - prispôsobené a znovu poskladané: Leopold II., Jozef I., Karol VI. (III., korunovaný 1711) dat. 1712!;
B


2x593 f Sv. Ladislav, olejomaľba na plátne z kaplnky v niekdajšej arcibiskupskej kúrii, 1634
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Podľa dedikačného nápisu na rube plátna obraz venoval "Pro Capella S. Ladislai Regis Hungariae Posonii in Curia AEpäli Ejus Rector Michael Veresmarti Anno 1634";
BFigúra kráľa sediaceho na tróne, odvodená z variácií tohto typu zobrazenia - "Sv. Salomon" (medirytina nizozem. rytec), resp. "Štefan II." v Mausoleu. Žezlo zmenené na sekeru, pod plášťom brnenie. Pozadie neutrálne, vpravo erb Uhorska, v ľavom dolnom rohu erb kanonika M. Veresmartyho


2x593 g Séria postáv, olejomaľby na plátne, 18. stor.
BARDEJOV, Šarišské múzeum
V expozícii múzea Ursus a Keve ako "Kurucký dôstojník" a "Kurucký oficier" (?!);
BPrimitívne olejomaľby na plátne podľa grafiky


2x593 h Séria 48 postáv, pol. 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
Ol/pl, 42 x 30 cm; pôv. z Hlohovca (Bubryák 2013, obr. príl. XVIII); Z Mausolea 32 postáv, niektoré aj duplicitne; doplnené panovníkmi Habsburskej dynastie (od Leopolda I. po Karola III.) a zobrazením Márie Terézie (korunovaná 1741), prevzaté z iných predlôh. Z tejto série pochádza aj 10 ďalších postáv zhodných formátom, veľkosťou i umiestnením nápisov, dnes v zbierkach SNG (2x593 b) - I. Halászová: Maloformátová portrétna séria uhorských kráľov z polovice 18. storočia a jej ikonografické predlohy, in: Portrét v toku dejín. Trnava 2018, s. 51-60, obr. 5-6 (Arpád); 7-8 (Štefan I.); 9-10 (Matej II.)
B


2x593 i Sv. Štefan, obraz v kartuši na kladí nadstavca hlav. oltára
FIĽAKOVO, kostol františkánov Korunovania Panny Márie
Prototypom zobrazenia Sv. Štefana v "Mausoleu" bola drevorezová ilustrácia (Johannes Thuróczy, Chronica Hungarorum, Augsburg 1488; - Knapp 2001, s. 85, č. 3). Frontálne zobrazená postava kráľa na tróne so žezlom v ruke, pri ňom sediaci sv. Imrich, hore dvaja anjeli držia korunu nad hlavou kráľa (Knapp 2001, s. 138, č. 56); kópia J. Azelt 1684 (s. 151, č. 69) a rôzne neskoršie kópie z kon. 18. stor. (č. 123, 124, 134, 143, 153); - T. Kerny: Az angyali koronázás motívuma szent István ikonográfiájában, AH 2003/1, s. 5-30;
BZ rytiny odvodená, symetricky upravená polpostava kráľa (bez sv. Imricha), anjelici mu nad hlavou držia korunu


2x593 j Séria iluzívnych búst a portrétnych medailónov v luiséznom dekoratívnom panelovaní na stenách salóna, ca. 1780?
HUMENNÉ, kaštieľ Štefana XIV. Csákyho, pôv. Drugethovcov (Vihorlatské múzeum)
Oválne medailóny s bustami a označujúcimi nápismi na stenách, pokračujú vo fabióne menšími kruhovými s hlavami panovníkov (ako na medirytine H. Raaba). Monochrómna dekorácia maľovaná na plátne, pripevnenom na stenách, rešt. Ľ. Cáp 2016, niektoré zaniknuté (doplnená alegorickou maľbou na strope). - Rózsa 1973, s. 35-36, 76; - Petrová-Pleskotová 1983; - G. Galavics, in: Történelem-kép, Bp 2000, s. 68-69; - O. Granasztói: Francia könyvek magyar olvasói, Bp 2009, s. 127-128;
B


2x593 k Ďalšie série a jednotlivé postavy vojvodcov, knežat a kráľov v zbierkach slovenských a maďarských múzeí a galérií (Rózsa 1973, Appendix 3, s. 60-80)
+ Séria 11 obrazov z rodovej galérie Batthyányovcov, 1670/75; olejomaľby na plátne, 230 x 136 cm (MNM Történelmi Képcsarnok, inv. 1966; - Rózsa, obr. 117-126; - Inv. č. 1966.008 Lehel; Inv. č. 1966.010 Keve, atď.); - O. Bubryák, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum (Passau 2013), Petersberg 2014, Bd. 1, obr. 10 a,b na s. 167 ("Buda V. Dux Hungariae" so zástavou), Ján Hunyady, atď. (E. Buzási: Porträts, Maler, Mäzene. Zur Geschichte des Porträts im 16.-17. Jahrhundert im königlich Ungarn, Acta historiae artium 55/2014, s. 72-73, obr. 51, 52);
+ Rytinové kópie (v "Trophaeum..."), postavy Ferdinanda II., III. a IV. a odvodené postavy predkov (Atilla, Lehel, Sabolcs ako fiktívny portrét Ľudovíta Esterházyho; atď.); + Olejomaľby v rodovej portrétnej galérii Esterházyovcov, 1670/80 na hrade Forchtenstein (Buzási 2014, s. obr. 54-57); atď.
+ Ján Hunyady ako Juraj Esterházy, ol/pl, 148,5 x 116 cm (trištvrtepostava podľa grafiky, v kolopise: "GEORGIUS ESTORAS DUX BELLI SUB BELA REGE OCCUBUIT Anno 1150", 18. stor.; - MNM Történelmi Képcsarnok, inv. 1953.067);

    

        

    

2x594

Place des Vosges v Paríži, anonymná rytina, pol. 17. stor.
Námestie Place Royal so sochou Ľudovíta XIII. (t.j. po roku 1639)


2x594 a Philips (Pieter?) Wouwerman: Turnaj na Place des Vosges v Paríži, olejomaľba na plátne, 1665
BRATISLAVA, SNG (O 95)
Ol/pl, 134,7 x 203,5 cm; sign. "P.W. 1665"; z pálffyovských zbierok; - K. Vaculík: Parížska veduta Pietra Wouwermana zo zbierok SNG, in: Galéria 8. Staré umenie, SNG 1984, s. 92-96; - I. Rusina: Bludní Holanďania, SNG 2006, s. 118-119, obr. 44 (Pieter Wouwerman 1655); - Z. Ludiková: Nizozemská maľba, SNG 2016, kat. VII.22 (Philips Wouwerman 1665)
DDoplnené figurálnym komparzom podľa rytiny J. Callota "Námestie Carrière v Nancy"2x595

Matej Korvín víťazí v bitke s Turkami, medirytina, 18. stor.
Jazdecká bitka s Turkami, Matej Korvín víťazí na príhovor sv. Pavla Pustovníka zo série ilustrácií (S. Bálint / G. Barna: Búcsújáró Magyarok, obr. s. 64, MNM Történelmi Képcsarnok).


2x595 a Franz Lieb, dva výjavy jazdeckých bitiek z cyklu v poliach po stranách klenby lode, 1777
TREBIŠOV, farský, býv. pavlínsky kostol Navštívenia Panny Márie
Medzi zemou a nebom 2009, obr.;
FVoľne odvodené figúry dvoch koní inšpirované výjavom "Obliehanie Jasnej Góry Švédmi" (stranovo prevrátene), čiastočne aj "Jazdecká bitka s Turkami"

2x596

Rybolov (Alegória Vody?), medirytina Martin Schedel
Zo série "Živlov" podľa nezn. predlohy


2x596 a Anton Schmidt, dve detské postavy s rybárskou sieťou na maľbe Alegória Vody z cyklu štyroch Živlov na strope nad slávnostným schodiskom, 1747
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ Koháryho
JM 2013, s. 90-91, kat. I. 6 b;
EĎalšie figúry na maľbách prevzaté z J. G. Bergmüllera (na aleg. Ohňa) a iných predlôh

katalógtop