Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Gottfried Bernhard GÖZ (1708 - 1774)

g180

Krížová cesta, séria 16 rytín podľa vlastných návrhov, okolo 1752
"Via Crucis, Sive XIV. STATIONES DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI pro nobis Passi.", vyd. Augsburg. Bodkované medirytiny, aj kolorované vydanie (R. Wildmoser 1985, s. 227-230, kat. č. 1-522-001 až 016);
Gözov cyklus olejomalieb Krížovej cesty pre cistercitov v Kaisheim 1752, dnes v Oberschonenfeld (Isphording 1984, kat. A 29-43) a kresby predlôh k rytinám, Städtische Kunstsammlungen Augsburg (s. 253, kat. č. A IIIa 63-77; obr. 162-176)
+ Knižné vydanie s modlitbami ku každému zastaveniu, vyd. Augsburg 1763 (čiastočne modifikované - Pilát na I. zastavení bradatý s turbanom na hlave a pod.); + reedícia ilustrovaná neznač. kópiami Gözových rytín, vyd. Kurzbock, Viedeň 1769 - namiesto bodkovaných šrafované (exemplár v kláštore Seitenstetten);
= vydané aj v Trnave?
Gözove kompozície čiastočne odvodené zo starších predlôh (Kristus padá pod krížom zo série 40 drevorezov Pašií, Christofel Jegher, 1649?)
Stephan Wölcsey, obrazy z cyklu 14 zastavení Krížovej cesty, 1770-te r.?
KREMNICA, býv. kostol františkánov
180.1 Statio I - Ježiš vydaný na smrť
180.2 Statio III - Ježiš klesá pod krížom prvý raz
Isphording A IIIa 63, 65; obr. 162, 164; - Wildmoser, č. 1-522-002, 1-522-004
BOstatné obrazy cyklu podľa A. Turchiho a ďalších predlôhg180.3Pieta (so sv. Jánom Evanj.), obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
BABINÁ, kostol sv. Matúša
Bolestná matka s telom Krista pod krížom, so sv. Jánom Evanj. (XIII. zastavenie Krížovej cesty - Isphording kat. A IIIa 75, obr. 174)
B

180X
+ Obrazy Krížovej cesty podľa G. B. Göza v kostole sv. Kríža, Wroclaw

    g180x2

Zmŕtvychvstanie Krista, medirytina
Gottfried Bernhard Göz (del., exc.); + kópie, medirytiny Ignaz Zeidler (MG Brno, C 519); Rudolf Stoercklin (MG Brno, C 18709); + kópia Johann David Curiger (celostr. ilustrácia, in: Missale Romanum, Augsburg, ca. 1740); + medirytina J. B. a J. S. Klauber (Fol. I. "Icones pro Praeludiis Exerc. S. P. Ignaty S. I. Fund.", Augsburg ca. 1746);


g180x2 a Fasádová maľba v ráme nad vchodom do kostola?, 19. stor.?
? (archívne foto, Fototéka ÚDU SAV, neg. 25.020)
B180x2X
+ Johann Adam Schöpf, freska na klenbe Sv. Schodov, 1750 (Bonn-Poppelsdorf, pútny kostol na Kreuzbergu) - skombinované figúry zo "Zmŕtvychvstania" G. B. Göza (Kristus so zástavou, vojak so štítom a šabľou, stranovo prevrátene), aj C. Vanloo (vojak s kopijou a anjel držiaci dosku hrobu)g181

Apoteóza sv. Floriána - S. FLORIANUS Martyr., medirytina zo série "Zodiacus sanctorum", Augsburg, po 1741
Rudolf Wildmoser: Georg Bernhard Göz (1708-1774) als ausführender Kupferstecher. Untersuchung und Katalog der Werke. Teil II: Katalog in: Jahrbuch / Verein für Augsburger Bistumsgeschichte, Bd. 19, 1985,
s. 140-296, kat. č. 1-701-027 na s. 259-260;
+ Kresbová predloha k rytine (Isphording 1984, č. 153)


g181 a Imrich Jagušič(?): Sv. Florián, olejomaľba, 1770-te r.
SPIŠSKÁ STARÁ VES, kaplnka Najsv. Trojice (?)
Archív PÚ SR neg. 52.503 (foto 1965 "v kostole Veľká Lesná")
CLen postava svätca, stranovo prevrátene, doplnená na celú figúrug182

Sv. Katarína Alexandrijská, medirytinová ilustrácia Philipp Andreas Kilian
Vyd. Augsburg; + Kópia - "S. CATHARINA" z anonymnej série rytinových ilustrácií svätcov a svätíc (podľa Göza) v modlitebnej knižke s nemeckým textom (vyd. v Trnave?), s. 424
+ Variant, devočná tlač, anonymná medirytina, odvodené z G. B. Göza, mierne pozmenené (bez anjelikov, pridané atribúty, v ľavej ruke drží zvislo mučenícku ratolesť)
g182 a Jozef Zanusi: Sv. Dorota, oltárny obraz, 1794 (pôv. J. W. Brand, pol. 18. stor.?)
TRNAVA, far. kostol (Bazilika) sv. Mikuláša
Ol/pl, 188 x 125 cm; na oltári v pravej boč. kaplnke sv. Doroty. - Súpis III/1969, s. 318 ("Sv. Katarína s mečom" ?); - Petrová-Pleskotová 1983, s. 34; - H. Radváni / M. Dobšovič: Bazilika svätého Mikuláša v Trnave. Ba 2011, s. 259;
BKoleso, atribút sv. Kataríny vypustené; pozadie zmenené - pridaný obelisk a anjelik s ružami (deštruovaná tvár neodborne premaľovaná, znetvorená)182X
Kompar.: Sv. Tekla, obraz boč. oltára vo far. kostole Melgiew (KZSP t. VIII woj. Lubelskie, z. 10 Powiat Lubelski, Wwa 1967, s. 32 a obr. 58: "koniec 17. stor., premaľovaný"!) - namiesto meča v zdvihnutej pravej ruke krížik

    

g183

"Festum SS: Trinitatis" (Najsv. Trojica s personifikovaným Duchom sv.), medirytina, okolo 1755
Ilustrácia č. 17 zo série 19 katolíckych sviatkov; znač. "C.P.S.C.M. G. B. Göz Sac. Caes. Maj. Aulicus Pictor et Sculp. Cath. inv. excud. Aug. V." a latinský citát
(Ján I:5.7);
+ Kópia, kolorovaná talianska medirytina "Il Misterio de la Santissima Trinida,", 1746/55 (GNM Norimberg)
g183 a Johann Lucas Kracker (a Franz Lieb): Trojica oslávená Svetadielmi, obraz na hlav. oltári, 1750-te r.?
KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, far. kostol
A. Petrová-Pleskotová, Ars 1993/2, s. 84-90; - Z. Szilárdfy: A királyhelmeci Szentlélek-templom főoltárképének ikonográfiája, MÉrt 1996/3-4, s. 277-282 (obr. 5 neskoršia medirytinová kniž. ilustrácia Johann Jaresch 1815 z vlastnej zbierky); - Szilárdfy 2003, s. 175-179 (predloha Göz), obr. 53: "Mária ako nevesta Ducha sv., 1750"(!);
CTrojica odvodená z rytiny, rozvedené personifikáciami Svetadielov naspodu (Krackerov obraz zväčšil, upravil a doplnil anjelmi v hornej časti F. Lieb - Jávor, MÉrt)183X
+ Kópia podľa grafiky, nemecký(?) maliar; + olejomalba španielsky(?) maliar v kláštore trinitárov Algeciras (Witko: Trinitári 2002, č. 21: "Trojica s P. Máriou"!); + Ecuadorský maliar na olejomaľbe s Immaculatou a svätcami, Quito (PESSCA)

    

g184

Bl. Jozef Kalazanský pred Pannou Máriou, medirytina, 1748
Znač. "C P Caes M Godef. Bernd. Göz S. Caes M. A. Pict. et Sculp. inv. et fecit. A V" (Szilárdfy 2, Szeged 1995, č. 455; - Koltai 2010, A 12)
g184 a Imrich Jagušič(?), olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
SABINOV, Mariánska kaplnka býv. piaristov
CPostava a póza svätca upravená - namiesto plameňa drží ľaliu, ľavou rukou spustenou smerom dolu (ako na Leicherovom olt. obraze v Sighetu Marmatiei), ukazuje na kardinálsky klobúk na zemi. Z grafiky prevzatí žiaci v pozadí vpravo a na ľavej strane letiaci anjelik so Sviatosťou. Panna Mária s dieťaťom na oblakoch iná; pred svätcom pridaná oltárna menza184X
+ J. T. Rotter, obraz na boč. oltári piaristického kostola, Strážnice, 1749 (Madona iná, v popredí dvojica anjelikov s knihou zo S. Concu);
+ F. I. Leicher, olt. obraz v piaristickom kostole, Sighetu Marmatiei (odvodená kompoz., doplnený žiak kľačiaci pri svätcovi); a v kostole piaristov, Cluj, 1779 (odvodená kompoz., rozvedená ďalšími postavami - letiaci anjelik so srdcom pod P. Máriou, mládenci naspodu a kardinálske insígnie položené na zemi).
+ Obraz v kat. kostole, Bodzanów, po 1754 (ol/pl, 120 x 80 cm; - https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela; č. 00778);
+ Zobrazenia sv. Jozefa Kalazanského portrétneho typu, polpostava s rukami preloženými na hrudi (obrazy v piaristických kláštoroch Kecskemét, Budapest, atď.; - Szilárdfy 1992, obr. 21-23; - Koltai 2010)

g185

"Annus Dierum Sanctorum", medirytiny J. S. a J. B. Klauber, vyd. Augsburg 1737-1742
391 rytín podľa sviatkov a dní roka (znač. "God. Bern. Göz inv. et del. Cum Ios. et Ioa. Klauber Cath. Sc. et exc. A.V."); - komplet vydanie Vědecká knihovna v Olomouci;

185.1 Krst Krista v Jordáne (6. január, sv. Ján Krstieľ)
+ Kópia centrálnej časti kompzície; štvorcový formát, s ústrednými postavami v krajine, medirytina a tlač Elias Bock
g185.1 a Kópia, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 419)
Gvaš na pergamene, 24,5 x 30 cm; ("Stredoeurópsky maliar z 2 pol. 18. storočia", 1760-1800)
BKópia celku kompozície maľovaná podľa grafiky

185.2 Smrť sv. Jozefa (19. marec, sv. Jozef)
Oltárny obraz G. B. Göza (Eichstatt, Schutzengelkirche) a Bergmüllerova návrhová kresba kompozície

g185.2X
Johann Lucas Kracker, obraz na boč. oltári, 1761/62, kostol sv. Mikuláša na Malej Strane v Prahe (Jávor 2005, s. 262, kat. č. 122; obr. s. 192);
Ignaz Oderlicky, olejomaľba, 1750-te r., Far. kostol Nanebovzatia Panny Márie, Uničov (ol/pl, 250 x 200 cm; - L. Dědková, Sbor. památkové péče v Severomoravském kraji 5, Ostrava 1982, s. 112, 115; - Jakubec, in: Uničovský kostel Nanebevzetí Panny Marie a Jan Sarkandr. Uničov 2009, s. 40; - L. Kirkosová, dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2011, kat. č. 14, obr. 22);
Balthasar Augustin Albrecht, obraz boč. oltára (Diessen, klášt. kostol augustiniánov Mariae Himmelfahrt);
Johann Wolfgang Baumgartner, skica k olt. obrazu;
Martin Johann Schmidt (Kremserschimdt), olejomaľba v kláštore Klosterneuburg;
Olejomaľba, 2. pol. 18. stor., Museo del Arte Religioso, Rionegro, Columbia (PESSCA 2233 B);


185.3 Archanjel Michael poráža diabla (29. september, Michael)

g185.3 a Olejomaľba, 18. stor.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 342)
Olejomaľba na dreve, 24,8 x 39,4 cm; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 68 (pendant Chlapec Ježiš pomáha v stolárskej dielni sv. Jozefa);
BZ grafickej predlohy prevzatý celok kompozície

185.4 Zoslanie Ducha svätého (december, Pentecoste)

g185.4 a Samuel Mialovics, postavy apoštolov na obraze Zoslanie Ducha sv., 1771
HRONSEK, kostol ECAV
Ol/pl; (Pam. SK 1970, obr. s. 30); Zo súboru 6 obrazov rovnakého formátu s dedikač. nápismi naspodu, odvodených z rôznych predlôh (Zvestovanie P. Márii, Narodenie, Nanebovstúpenie Krista), vymieňaných na oltári podla období cirkev. roka; - P. Kajba / J. Filo: Hronsek, artikulárny kostol. História, obnova, reštaurovanie. 2014, s. 46-49; obrazy reštaur. M. Šurin a kol.;
CZ grafickej predlohy odvodené figúry apoštolov po stranách
Kompar.: rozmiestnenie figúr v popredí výjavu, ich pózy a gestá G. B. Göz odvodil zo starších predlôh (porov. fresku Zoslanie Ducha sv. Carpofora Tencallu z r. 1659 v klášt. kostole Lambach OÖ, a pod.)

g185x2

Anjeli adorujú Eucharistiu (oslávenie najsv. Sviatosti oltárnej), mezzotinta Gottlieb Heiss, Augsburg 1737
Znač. "G. B. Göz del. - Gottlieb Heüss sculps. et excud. Aug. Vind."; univ. tézy Jána Jozefa Grasa na pražskej univerzite 1737 (NK ČR, Th310 - manuscriptorium.com)


g185x2 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, súkrom. majetok
BRedukovaná kópia podľa grafiky (vypustené postavy dvoch anjelov stojacich vpravo, tváre dvoch anjelov pri ľavom okraji a letiaci anjelici navrchu)

g186

Kristus, Panna Mária a apoštoli, medirytiny Joseph Sebastian a Johann Baptist Klauberovci
17 rytín podľa predlôh G. B. Göza (Séria A), vyd. Klauber v Augsburgu 1737-1742;


Ignác Moll(?), monochrómne maľby na paramentári, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor Milosrdných bratov
Olejomaľby? na dreve; - Súpis I/1968, s. 195 ("Ignác Moll");

g186 a Sv. Bartolomej apoštol
Z predlohy (č. 10) prevzaté zobrazenie busty apoštola na sokli, nad ním zavesená koža s hlavou-maskarónom
g186 b-d Evanjelisti sv. Matúš, Marek, Lukáš
Z ďalších medirytín (č. 11, 17, 16) prevzaté len hlavy evanjelistov, doplnené na poprsia, s knihami a ich zvieracími symbolmi v pozadí
C
186X
+ Sv. Bartolomej, olejomaľba z dielne Bernardo Rodrigueza, kon. 18. stor. (PESSCA)    

    

g187

Útek do Egypta (1), medirytina Joseph Sebastian (a Johann Baptist?) Klauber, Augsburg 1746
Pražské univ. tézy, 1746 (NK ČR, Th 256 - manuscriptorium.com)


187.1 Anjel so zdvihnutou rukou a letiaci anjelik v hornej časti kompozície
Verzia anjela aj na freske G. B. Göza "Oslávenie Eucharistie štyrmi Svetadielmi" na klenbe presbytéria klášt. kostola dominikánov St. Stephan v Habsthal (1748)

g187.1 a Anjel a anjelik s ľaliou na obraze  » Smrť sv. Františka Xavera nad hlavným oltárom, 1740
BANSKÁ BYSTRICA, kapitulský kostol - Katedrála sv. Františka Xavera
DAnjelské figúry odvodené z "Navštívenia Panny Márie" J.-B. Jouveneta; ležiaci svätec s krucifixom podľa G. B. Gaulliho187.1X
+ Anton Enderle, anjel na klenbovej freske Oslávenie sv. Bernarda z Clairvaux pred Immaculatou, 1750 (Tapfheim, klášt. kostol St. Peter);
Kompar.: Jean Restout, anjel so zdvihnutou rukou vo výjave "Kristus lieči ochrnutého", 1725 (medirytina N. Tardieu); a pod.g187x2

Útek do Egypta (2), medirytina Joseph Sebastian Klauber, 1749
"Maria in AEgyptum fugiens", č. IX zo súboru 12 medirytín "Maria pulchra ut luna" (Coelum Christianum 2), Augsburg 1649; znač. "G. Göz del. & I. S. Klauber sc."


g187x2 a Sv. Rodina na úteku do Egypta, obraz v oltárnom nadstavci, pol. 18. stor.
HRONSKÝ BEŇADIK, far. kostol sv. Egídia
Ol/pl, 45 x 35 cm; zvyšky poškodenej (zatretej?) maľby v nadstavci boč. oltára sv. Jozefa; - Pam. SK 1970, s. 401 ("neurčiteľný obraz")
BZobrazenie odvodené z grafickej predlohy, stranovo prevrátené a upravené (P. Mária s Ježiškom na rukách)

g188

"Regina Apostolorum" (Zoslanie Ducha sv.), medirytina Klauberovci
č. 2 zo série 14 medirytín (Kristus, Panna Mária, apoštoli s textami Creda), vydávanej v Augsburgu 1737-1742; Predloha k rytine - kresba G. B. Göza v zb. kláštora Einsiedeln (Isphording 1984, A IIIa 39, obr. 136)


g188 a Andrej Ignác Kajetán Trtina, postava Márie na freske Zoslanie Ducha sv. na klenbe presbytéria, 1758
LEVOČA, kostol Sv. Ducha (nový minoritský)
JM, VČ 1975/4; - PP 1983; - NKP Levoča 2016, s. 244, obr.
Eg188x2

"Conceptio" (Nepoškvrnené počatie), medirytina (č. 1 z cyklu Sub tuum praesidium configumus), Augsburg, ca. 1750
Komplet 12 rytín Augsburg, Städtische Kunstsammlungen und Museen, Grafische Sammlung. - R. Wildmoser 1984-85, s. 210-213; - E. Guldan: Eva und Maria, Graz - Köln 1966; - Dzik 2015, s. 85-110; na s. 87, obr. 1


g188x2 a Bratislavský maliar, olejomaľba, okolo 1760
(Zbierka Z. Szilárdfyho)
BIkonografia odvodená, kompozícia upravená (Szilárdfy, obr. 1)188x2X
+ B. Furtner, klenbová freska z cyklu v mariánskej kaplnke, Frauenchiemsee 1761 (Corpus BD 12/1, 2007, s. 156-160); + Balthasar Mang, freska z cyklu vo far. kostole Niederaschau, 1754 (Corpus BD 12/2, 2006 s. 378, obr. s. 375); + A. J. Lerchinger, klenbová freska hradnej kaplnky Novo Celje, 1758-63 (R. Tominec: Immaculata in arte slovenica, in: Virgo Immaculata... vol. XV, Romae 1957, s. 151; - A. Cevc, Lerchinger, NG Ljubljana 2007, s. 124; - Dzik, obr. 10); - J. W. Bergl, freska na klenbe pútneho kostola Klein Mariazell, 1763/65 (Isphording, Göz 2008, s. 141-142; - Dzik, obr. 9); + G. Sławiński, freska na klenbe presbytéria far. kostola sv. Vavrinca, Źółkiewka (1776) a na klenbe hlav. lode kostola pavlínov vo Włodawe, po 1784 (A. Stoga, Quadratura w malarstwie polskim XVIII w. Malowidła na sklepieniach. BHS 42/1980, s. 365-376; - M. Szyndlarewicz, Gabriel Slawiński..., in: Między Wrocławiem i Lwowem. Wrocław 2011, s. 349-358; - Dzik, s. 91, obr. 17, 18)

g188x3

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Johann David Curiger, 1734
J. H. Biller: Das tragische Ende eines Frühvollendeten. Der Münchner Kupferstecher Johann David Curiger (1707-1737). Herkunft, Leben und Werk. Oberbayerisches Archiv Bd. 137/2013, s. 40, 42, kat. č. WV 7.1, obr. s. 41; - P. Volk: Ignaz Günthers Verkündigungsgruppe in Weyarn, in: Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. Kraków 2016, s. 403-404, obr. 7 na s. 782;
+ Stranovo prevrátená kópia, medirytina Ignaz Zeidler, 1740 (pridaná holubica Ducha sv. vo vrchole a dieťa v svätožiare); + Kópia, medirytina R. Stoercklin, atď.
Gözovu kompozíciu Zvestovania použil J. A. Bergmüller na rytine "Unterschiedliche neue Altär", Folio No 11 (alternatívne riešenie mariánskeho oltára s ústredným obrazom Zvestovanie Panny Márie), znač. "Iohann Andreas Bergmiller delin. / Iac. Gottlieb Tthelot sculps.", vyd. Johann Friedrich Probst v Augsburgu (A. Epple, kat. 158)

g188x3 a Olejomaľba, 18/19. stor.?
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 25.394)
BPrimitívna kópia podľa grafiky


g188x3 b Andreas Hütter(?), tepaný reliéf na antependiu oltára v kaplnke Trnavskej Panny Márie, 1740/41
TRNAVA, far. kostol (Bazilika) sv. Mikuláša
DSVU Barok 1998, č. 138;
BZakomponované v oválnej kartuši


g188x3 c Obraz z býv. bočného oltára, po 1778?
ROŽŇAVA, kostol sv. Františka Xavera (pôv. jezuitský, potom premonštrátsky)
B

g188x3.1 Kľačiaca Panna Mária
Postava s hlavou z profilu, s rukou priloženou k hrudi, druhú vystretú smerom dolu;

g188x3.1 a Panna Mária na tabuľovej maľbe Zvestovanie
TRNAVA, klášt. kostol františkánov(?)
Zo štyroch tabúľ na krídlach oltára so sochou Bolestného Krista uprostred (foto PÚ SR; aj archívne foto celok oltára)
BArchanjel Gabriel na oblaku z inej predlohy188x3X
+ J. F. Leubner: Zvestovanie Panne Márii, 1782 (olt. obraz z kostola Najsv. Trojice, Vratislavice nad Nisou; - J. Schlesignerová: J. F. Leubner, dipl., Olomouc 2012, s. 145-146, kat. Z.31);
+ Anton Enderle, Panna Mária na freske Zvestovanie, 1741 (Günzburg)
Kompar.: Póza a gesto Márie na Zvestovaní (anonymná rytinová ilustrácia, in: Missale Romanum, vyd. 1833)

    
g188x4

Sv. Hieronym, medirytina, vyd. Giuseppe Wagner, Benátky, ca. 1750
Pedloha pre rytinu, lavírovaná perokresba G. B. Göza (umel. obchod)

g188x4 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
NITRA, Veľký seminár
Zo súboru obrazov svätcov. Podľa dodatočného nápisu pochádza z trenčianskeho distriktu (1776). Renov. piarista A. Stech (1868);
B188x4X
+ K. F. A. Tepper, freska v pendantíve kupoly lode kostola sv. Margaréty pri zámku, Jaroměřice nad Rokytnou (1728)
+ S. Rechenauer ml., freska Sv. Hieronym z cyklu svätcov na stenách lode far. kostola St. Georg v hornobavorskom Ruhpolding, 1825 (Corpus BD 11, 2005, s. 121, obr. W3);
+ Sklomaľba, 2. pol. 18. stor. (Galerie umění Roudnice nad Labem)   

188x5.1

Sv. Ján Nepomuk patrón proti osočovaniu ("Singularis Patronus contra infamiam"), medirytina Johann Balthasar Probst, 1740-50
Predloha, Gözova sign. lavírovaná perokresba (Staatliche Graphische Sammlung München, inv. nr. 8028l; - Kat. Johannes von Nepomuk, Passau 1971, s. 159-160, kat. č. 70, obr. 85) ; - Szilárdfy 2003, č. 124 (orezaný exemplár)


188x5.1 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 4192)
Ol/pl, 68 x 42,5 cm;
BPrimitívna zjednodušená kópia podľa grafiky188x5.1X
+ Johann Peter Wagner, figúra osláveného sv. Jána Nepomuka na oblaku a dvojica anjelikov na olt. obraze so sv. Margarétou z Antiochie a kráľom Baltazárom, ca 1770 (Pécs, zbierky biskupstva, inv. č. Fes-134, ol/pl, 175 x 129 cm); - E. Buzási, MÉrt 65/2016, s. č. 75, obr. 32, 33 (predloha)188x5.2

Sv. Ján Nepomuk (víťazí svojím jazykom nad "zlou povesťou"), medirytina Johann Balthasar Probst, 1740-50
V. Vlnas: "Jazyk" Jana Nepomuckého. Dějiny a současnost 4/1991, č. 4, s. 20-26, obr. s. 21;
+ Kópia podľa Probstovej rytiny, lept Andrés de la Muela (ca. 1774)


188x5.2 a Spišský maliar (I. Jagušič?), olejomaľba na dreve, 1770-te r.?
OSTURŇA, kat. kostol(?)
Pam. VK 1969, s. 406; - 130 x 80 cm; Foto Archív PÚ SR, neg. 47.975 (celok oltára 47.977)
Stredný obraz trojdielneho oltárika z prícestnej kaplnky (sv. Jána Nepom. v Spišskej Starej Vsi?); bočné obrazy Sv. Barbora (podľa Klauberovej sv. Apolónie) a Sv. Jozef Pestún (od I. Jagušiča)188x5.2X
+ "Oslávenie sv. Jána Nepomuka" na klenbe boč. kaplnky v kostole Milosrdných bratov vo Viedni;
+ Opavský Anton Ernst Beyer, olt. obraz (Prudnik, far. kostol sv. Mikuláša - Koziel, obr. 2);
+ Johann Georg Schmidt, na boč. oltári far. kostola sv. Leopolda vo Viedni (ca. 1724);
+ Príklady v Latinskej Amerike (PESSCA č. 2515A/B; 2016B, 4085B)g188x6

Passio Domini Nostri Jesu Christi in XLVI Icones, medirytiny Johannes Baptist a Joseph Sebastian Klauber, 1740
Frontispis a séria 46 ilustrácii so sprievodnými textami, určené k rozjímaniu na jednotlivé dni 40dňového pôstneho obdobia (Fastenzeit) z produkcie augsburského vydavateľstva bratov Klauberovcov a G. B. Göza (znač. "Göz et Klauber Cath. Sc. et exc A"; frontispis iba "Ios. et Ioa. Klauber Cath sc. et excud. A. V."). Latinské biblické citáty z Evanjelií i Starého zákona hore a naspodu, ďalšie vpísané do zobrazenia k jednotlivým postavám, typologicky interpretované. - P. Stoll (2011): Passio D. N. Iesu Christi in XLVI. Icones. Eine Kupferstichserie aus dem Verlag Göz-Klauber und ihre Texte, s. 1-45; - W. Telesko: In Bildern denken. Die typologie in der bildenden Kunst der Vormoderne. Wien - Köln - Weimar 2016, s. 204-205.
Pôvodné rytiny z vydavateľstva Klauberovcov a ich neskoršie kópie používané od r. 1740 ako ilustrácie v rôznych knižných vydaniach: "Unbetrüglich, heylsamister Passion-Spiegel / oder / Das bitteriste Leyden unsers Erlösers Christi Jesu / durch 46. Kupfer sehr nachtrucklich vorgestellet..." františkána Probusa Schmiedhuebera (10 vydaní 1740-1817); "Sechs und vierzig Neu/en/ und verschiedene/n/ Arthen, das heiligste Leyden Christi zu betrachten" jezuitu U. Probsta (Augsburg 1752, 1755, 1757); "Leiden und Sterben unsers Herrn Jesu Christi /.../ nach den Klauberischen Paßionskupfern vorgestellet..." J. E. Streichera (Augsburg 1770); "Quadregesima Christo Patienti Sacra, seu Passio Domini Nostri Jesu Christi in XLVI. icones..." kapucína Andreasa a Marchtallo (Baden-Baden 1770, Augsburg 1778).

188x6.1Kristus na Olivovej hore utešovaný v náručí anjela (Lk:22,43 n.)
Smiedlhueber 1740, s. 14 (Sabbato post cineres, na sobotu po Popolcovej strede)


188x6.1 a Jozef Zanusi, postava kľačiaceho Krista na obraze Kristus na Olivovej hore, 1789
TRNAVA, kláštorný kostol uršulínok sv. Anny
Ol/pl, obraz z býv. bočného oltára? - Petrová-Pleskotová, ARS 1993/1, s. 88
COdvodená postava kľačiaceho Krista posilňovaného anjelom (anjel iný), aj zasadenie výjavu s priehľadom do krajiny s palmou na pravom okraji a prichádzajúcimi vojakmi v pozadí; dolu pridaní traja spiaci apoštoli188x6.2Kristus obviňovaný pred Herodesom
Schmiedhueber 1740, s. 42 (Sabbato post Reminiscere);


188x6.2 a Anton Schmidt (dielňa), Kristus pred Herodesom z cyklu nástenných malieb, 1746
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Sväté schody na Kalvárii
Výjavy pašiového cyklu v 4 + 4 oválnych medailónoch vo výmaľbe na bočných stenách schodiskovej chodby; - JM 2013, kat. I.4-1a;
BRedukované, len ústredné postavy;
Výjavy v ďalších medailónoch namaľované s použitím ilustrácií Chr. Weigela (Kristus na Olivovej hore, 1695), kompozície C. D. Asama (Zmŕtvychvstanie, 1721) a ďalších predlôh.188x6.3Kristus vysmievaný pred Herodesom
Schmiedhueber 1740, s. 44 (Festum Oculi). . Znač. "Göz et Klauber Cath. sc. et exc. A.V." (A. Epple, Augsburger Kupferstiche..., 1. Teil, č. 110);


188x6.3 a Josef Zanusi, postava Piláta na tróne na  » oltárnom obraze "Kristus pred Pilátom"(?), 1774
BREZOVÁ pod Bradlom, far. kostol Najsv. Trojice
Ol/pl, 350 x 140 cm; z býv. bočného oltára? - Güntherová, VČ 1966/4; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 35
DSpútaný Kristus odvodený z medirytiny "Ecce Homo" J. A. Fridricha podľa predlohy Marca Christopha Steudnera; ďalšie postavy prevzaté z nasledujúcej ilustrácie "Ecce Homo" G. B. Göza (6.4)


188x6.3 b Kristus pred Herodesom, drevený polychrómovaný reliéf
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kaplnka na Kalvárii
Replika rezbára J. Krausa z kon. 19. stor. podľa pôvodného reliéfu z pol. 18. stor.?
BPrevzatý celok kompozície (bez Boha Otca navrchu); zredukované a upravené - postavy vypustené, zmenené pózy a gestá niektorých figúr188x6.4Pilát dáva rozhodnúť medzi Ježišom a Barabášom
Schmiedlhueber 1740, s. 46 (Feria II. post Oculi); - Streicher, 1770; - Marchtallo, 1778 (Stoll, obr. 3, 4)


188x6.4 a Josef Zanusi, postavy na obraze  » Kristus pred Pilátom(?), 1774
BREZOVÁ pod Bradlom, far. kostol Najsv. Trojice
Ol/pl, 350 x 140 cm; býv. oltárny obraz? - Güntherová, VČ 1966/4; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 35
DBarabáš s vojakom vľavo, gestikulujúci farizeji naspodu a dráb vpravo. (Pilát na tróne prevzatý z predchádzajúcej rytinovej ilustrácie G. B. Göza (6.3); postava spútaného Krista odvodená z medirytiny "Ecce Homo" J. A. Fridricha podľa predlohy Marca Christopha Steudnera)188x6.5Kristus Pilátom vydaný na smrť (I. zastavenie Krížovej cesty)
188x6.6Berie na seba kríž (II. zastavenie Krížovej cesty)
188x6.7Padá prvýkrát pod krížom (II. zastavenie Krížovej cesty)


188x6.8Ježiš nesúci kríž stretá Matku (IV. zastavenie Krížovej cesty)
Schmiedlhueber 1740, s. 68 (Feria VI. post Laetare)


188x6.8 a Obraz cyklu Krížovej cesty (zastavenie IV.), kon. 18. stor.?
SKALICA, klášt. kostol františkánov
Ol/pl; z cyklu 14 zastavení Krížovej cesty odvodených z rôznych grafických predlôh (IV. a XIV. zastavenie podľa G. B. Göza; II. a III. zastavenie podľa Krížovej cesty vyd. Klauber v Augsburgu; XI. zastavenie podľa predlohy A. Dieu; fig. motívy na VI. zastavení podľa kompozície "Nesenie kríža" P. P. Rubensa; atď.)
B188x6.9Šimon mu pomáha niesť kríž (V. zastavenie Krížovej cesty)
188x6.10Veronika mu podáva šatku (VI. zastavenie Krížovej cesty)
188x6.11Padá pod krížom druhý raz (VII. zastavenie Krížovej cesty)


188x6.12Utešuje plačúce jeruzalemské ženy (VIII. zastavenie Krížovej cesty)
Schmiedlhueber 1740, s. 64 (Feria IV. post Laetare)


188x6.12 a Kristus a dvaja vojaci na obraze Kristus nesúci kríž stretá Matku (z Pašiového cyklu?), pol. 18. stor.
(BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária)
Obraz, olejomaľba na plátne, bol v dolnom kostole na Kalvárii (archívne foto PÚ SR) - stratený?
DĎalšie postavy - muž od chrbta v popredí vľavo, P. Mária a ženy vpravo prevzaté z niektorej z rytinových reprodukcií kompozície "Nesenie kríža" (stretnutie s Matkou) Jacoba Jordaensa188x6.13Padá pod krížom tretí raz (IX. zastavenie Krížovej cesty)


188x6.14Ježiš zbavený rúcha pred ukrižovaním (X. zastavenie Krížovej cesty)
Schmiedlhueber 1740, s. 72 (Dominica Iudica...); atď.
Redukovanú kompozíciu použil Ignatz Franz Oefele (ilustrácia Statio X Krížovej cesty), kon. 18. stor.


188x6.14 a Obraz z cyklu Krížovej cesty (X. zastavenie), kon. 18. stor.?
SKALICA, klášt. kostol františkánov
Ol/pl; z cyklu 14 zastavení Krížovej cesty odvodených z rôznych grafických predlôh (IV. a XIV. zastavenie podľa G. B. Göza; II. a III. zastavenie podľa Krížovej cesty vyd. Klauber v Augsburgu; XI. zastavenie podľa predlohy A. Dieu; fig. motívy na VI. zastavení podľa kompozície "Nesenie kríža" P. P. Rubensa; atď.)
B


188x6.14X
+ Olejomaľba, X. zastavenie z cyklu Krížovej cesty (Schönbach, býv. kostol hieronymitánov)188x6.15Pribíjanie na kríž (XI. zastavenie Krížovej cesty)
Schmiedlhueber 1740, s. 74 (Feria II post Iudica)


188x6.15 a Obraz z cyklu Krížovej cesty (XI. zastavenie), kon. 18. stor.
OKOLIČNÉ, klášt. kostol františkánov
Ol/pl, 160,5 x 105 cm; - Pam. SK 1970, s. 135; - 30 rokov ORA v Levoči. Katalóg realizovaných reštaurátorských prác, Levoča 2013, s. 63 (Krížová cesta)
B  Podľa G. B. Göza aj XIV. zastavenie (Ukladanie do hrobu); zastavenie VIII. (Kristus utešuje jeruzalemské ženy) podľa rytiny z Krížovej cesty G. Ph. a J. L. Rugendasovcov


188x6.15 b Polychrómovaný drevený reliéf zastavenia Krížovej cesty, kon. 19. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kaplnka na Kalvárii
Asi kópia pôvodného barokového reliéfu (Jozef Krause? Ludwig Schramek 1894? - M. Čičo, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Ba 2002, s. 94, pozn. 112)
B


188x6.15X
+ Olejomaľba, XI. zastavenie z cyklu Krížovej cesty (Schönbach, býv. kostol hieronymitánov)188x6.16Ukrižovanie (XII. zastavenie Krížovej cesty)


188x6.17Ukrižovaný Kristus s nepriateľmi pod krížom (židovskí veľkňazi, farizeji, zákonníci)
Schmiedlhueber 1740, s. 86 (Feria II. post Palmarum); - orezaný exemplár, Szilárdfy 2003, č. 195;
(Stojacu figúru farizeja vľavo Göz prevzal stranovo prevrátene z ilustrácie v Biblia Ectypa, vyd. Christoph Weigel 1695, s. XLII).


188x6.17 a Anton Schmidt, postavy farizejov, sudcov a židovských veľkňazov zakomponované medzi komparzom pri Ukrižovaní na maľovanom pozadí Golgoty, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
JM 2013, kat. č. I.2a; - Reštaur. Mgr. art. J. Hromada, ArtD. (2016-2018);
C188x6.18Pieta - Oplakávanie Kristovho tela sňatého z kríža (XIII. zastavenie Krížovej cesty)
(s Bolestnou Matkou, Máriou Magdalénou a sv. Jánom s anjelom); - Schmiedlhueber 1740, s. 94; vyd. 1765, s. 45 (Feria VI. /post/ Palmarum);
(Bezvládne telo Krista a Magdaléna bozkávajúca jeho ruku prevzaté z kompozície "Anjeli oplakávajú Krista" G. B. Piazzettu)


188x6.18X
+ Pieta, klenbová freska, kópia kompozície G. B. Göza  + Oplakávanie Krista, maľovaná kópia (olejomaľba, pol. 18. stor.);  + Redukovaná kópia, ilustrácia "Telo Krista" (nemecký grafik; znač. "J. W. Kr. f", kon. 18. stor.); a pod.188x6.19Ukladanie Kristovho tela do hrobu (XIV. zastavenie Krížovej cesty)
Schmidhueber 1740, s. 98 (Sabbato post Palmarum); - Telesko 2016, s. 204-205, obr. IX.19


188x6.19 a Anton Schmidt, maľba na bočnej stene ústredného priestoru, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
JM 2013, kat. I.2d; - Rešt. J. Hromada 2016-2018
BPendant Oplakávanie Krista podľa J. Jouveneta v maľovanom orámovaní na protiľahlej stene (vľavo od vchodu)


188x6.19 b Polychrómovaný kamenný reliéf zastavenia Krížovej cesty, 19. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kaplnka Ukladanie do hrobu na Kalvárii
Kamenný reliéf (štiavnického sochára Halgasa? - Hidvéghy 1901, s. 54) nahradil pôvodný barokový obraz na plechu v kaplnke (M. Čičo, in: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Ba 2002, s. 94, pozn. 110)
B

188x6.19 c Obraz z cyklu Krížovej cesty (XIV. zastavenie), kon. 18. stor.
OKOLIČNÉ, klášt. kostol františkánov
Ol/pl, 160,5 x 105 cm; - Pam. SK 1970, s. 135; - 30 rokov ORA v Levoči. Katalóg realizovaných reštaurátorských prác, Levoča 2013, s. 63 (Krížová cesta);
B(Mária Magdaléna v rovnakej póze so zopätými rukami zopakovaná aj na obraze XIII. zastavenia "Oplakávanie pod krížom")
Podľa G. B. Göza aj XI. zastavenie (Pribíjanie na kríž); zastavenie VIII. (Kristus utešuje jeruzalemské ženy) podľa rytiny z Krížovej cesty G. Ph. a J. L. Rugendasovcov


188x6.19 d Obraz Krížovej cesty (XIV. zastavenie), kon. 18. stor.?
SKALICA, klášt. kostol františkánov
Ol/pl; z cyklu 14 zastavení Krížovej cesty odvodených z rôznych grafických predlôh (IV., X. a XIV. zastavenie podľa G. B. Göza; II. zastavenie podľa Krížovej cesty vyd. Klauber v Augsburgu; XI. zastavenie podľa predlohy A. Dieu; fig. motívy na VI. zastavení podľa kompozície "Nesenie kríža" P. P. Rubensa; atď.)
B


188x6.19X
+ J. M. Sailer, Ukladanie do hrobu podľa G. B. Göza, XIV. zastavenie z cyklu Krížovej cesty, podmaľby na skle, 3. štvrt. 18. stor., dnes v Heimatmuseum Oberammergau (Glas, Glanz, Farbe. Vielfalt barocker Hinterglaskunst im Europa des 17. und 18. Jhdts., Schlossmuseum Murnau 1997, s. 56, kat. č. I 28)

katalógtop