Joseph Sebastian (1700 - 1768) a Johann Baptist (1712 - 1787) KLAUBER

k235

"Betreüe Schäfferin" (Mária Dobrá pastierka - Pastrix Bona), medirytina, ca. 1750
Neskoršia verzia: "Sub Tuum Praesidium" (č. 36 zo série), znač. "Klauber Cath. Sc. et excud. A.V.", medirytina Ignaz Sebastian Klauber, ca. 1770 (Kat. Maria, Göttweig II.115) /stranovo prevrátene, pravú ruku s palicou, bez anjelikov so stuhou a bez pozadia/.
k235 a Dobrá pastierka, olejomaľba na medi
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 418)
/baránok bez medailónu na krku, na stuhe "Sub Tuum Praesidium"/
Ž. Grajciarová, kat. GMB 2001, č. 9/10 (pendant); - Grajciarová, Neznáme barokové obrazy zo zbierky GMB, PaM 2002/2, reprod.; - Papco 2003, č. 163: "Aigen?"; - Szilárdfy 2003, č. 129; - Kat. Ave Maria GMB 2013, č. B.65; - Papco, Palkovské štúdie II, 2014, s. 169-175: "F. A. Palko"; obr. 1 (GMB), obr. 6 (Klauber 2)


k235 b Dobrá pastierka, obrázok na plátne, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 4997)
Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. B.67;
/primitívna kópia podľa grafiky, zredukovaná kompozícia/+ Ignác Oderlický, olejomaľba, ca. 1755 (Šumperk, klášt. kostol; pendant Dobrý Pastier); + obraz vo viedenskom kláštore alžbetínok (ÖKT Wien III., obr. 86; Papco II, 2014, obr. 5); + príklady v Latinskej Amerike - Peru: obraz M. Samaniego a B. Rodriguez, ca. 1780 (PESSCA 326A/668B)

    

k236

Apoteóza sv. Jozefa Kalazanského medirytina, Augsburg, po 1767
Znač. "Klauber Cath. sc. et exc. A. V.", nedat.;
+ Medirytina Sv. Jozef Kalazanský, nezn. rytec podľa Klauberovcov?, 1767 (exemplár v Piarista Múzeum, Budapest - A. Koltai 2010, č. A.52 a A.38)
k236 a I. Jagušič: Sv. Jozef Kalazanský s rádovou konštitúciou a znakom OSPPE, olejomaľba
Naspodu: "S. Josephus Calasancti, á Matre Dei / Scholarum Piarum Fundator A D /MDC7/?". Obraz z Podolínca? (1952 Svätý Jur, kláštor - Archív PÚ SR, neg. 908/16, foto Pisoň); od 1965 Dolné Orešany, piaristický domov+ Olejomaľba z neznámej lokality (od 1950 Kecskemét, dnes Kalazantium Budapest - Koltai 2010, B 17)

    

k237.1

Sv. Apolónia ("S. Apollonia V. et M."), medirytina a lept, J. B. Klauber, Augsburg, 1750-te r.


k237.1 a Imrich Jagušič: Sv. Barbora, olejomaľba na dreve, 1770-te r.?
OSTURŇA, kat. kostol?
(Atribúty zmenené a pozadie doplnené)
Pendant Sv. Jozef Pestún, rovnaký formát, 104 x 85 cm; adjustované ako bočné krídla oltárika (s ústredným obrazom Sv. Jána Nepomuka, od iného maliara); - zostavené neskôr? - v kartuši na prednej strane kamennej menzy: "Ao 1803 / E.T.M.T. / 28 Martij" (?).
Evidované v prícestnej kaplnke - Pam. VK 1969, s. 406 (foto Archív PÚ SR, neg. 47.976; rešt. SÚPSOP Bratislava?).

k237.2

Sv. Katarína Alexandrijská ("S. Catharina V. et M."), medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg, 1750-te r.


k237.2 a Imrich Jagušič(?): Sv. Katarína, obraz boč. oltára
BREZOVICA, kat. kostol

k237.2 b Martin Michael Speer: Sv. Barbora, obraz v nadstavci boč. oltára
BRATISLAVA, kostol uršulínok
Zmenené atribúty - v pozadí vpravo veža a ožiarený kalich
k238

Najsv. Trojica a anjeli s krížom a kadidlom na nebesiach, medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg, 1750-te r.
Aj kópia, bodkovaná medirytina Josef Kollanek (Kollanetz?), ca. 1770, s nemeckým nápisom naspodu; + zjednodušený variant (Johann Philipp Binder?), in: Officium Rakoczianum, maďarské vyd. F. L. Landerer, Buda 1756 (É. Knapp 2000, s. 83, obr. 105: spodná časť zmenená, v oblakoch len dvaja anjelici po stranách, v kartuši "Sic Deus Dilexit")


k238 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (M 600/1827)
Ol/pl, 62 x 47 cm; - Papco 2003/I, č. 261 ("Troger? Raab? J. J. Zeiller?" ?!); - H. Markusková, Kat. GUEZ N. Zámky 2017, s. 18 ("Rakúsky maliar, okolo 1730" ??)+ Anton Scheitler, klenbová maľba far. kostola St. Georg v Gern, 1763 (F. Markmiller: Barockmaler in Niederbayern. Regensburg 1982, obr. na s. 189)   k239

Narodenie (Klaňanie pastierov), medirytina a lept J. B. Klauber podľa Johanna Wolfganga Baumgartnera, Augsburg, 1750-te r.
Baumgartnerova predloha (MMA)


k239 a Ústredný obraz oltára
IVANČINÁ, kostol ECAV
Kresánek 2009, obr.;

k240

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi, medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg, 1750-te r.
Aj rôzna neskoršia devočná grafika 18.-19. stor. (medirytina "S. Franciscus Seraph", s textom modlitby na rube, vyd. Benzinger v Einsiedeln, ca. 1880) a pod.


k240 a Obraz boč. oltára, 1764
KRUŠOVCE, far. kostol Narodenia Panny Márie
Ol/pl, 200 x 100 cm; (Fototéka ÚDU SAV, neg. 9.750)
(Stranovo prevrátene, zredukované; motív stromu v krajine s prichádzajúcimi dvoma mníchmi v pozadí za postavami vypustený)+ Porov. ďalšie varianty rôzne obmieňanej figúry stigmatizovaného sv. Františka kľačiaceho s rozpaženými rukami v krajine (bez anjela)    

k241

"S. Virgo Virginum" (Immaculata), medirytina a lept J. B. Klauber, Augsburg, 1750-te r.?
(č. 12 zo série "Litaniae Lauretanae...", Augsburg 1750)


k241 a Obraz hlav. oltára » Immaculata, 1733
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol Mena Panny Márie
(Odvodená póza a gesto Márie, upravené na celú postavu)
Doplnené anjelmi a anjelikmi z C. Marattu (Maria Victoria) na ľavej strane, a D. Grana (Dobročinnosť sv. Alžbety) vpravo a hore/


k241 b Franz Xaver Wagenschön na obraze boč. oltára, 1765
BUDAPEŠŤ, kostol sv. Anny
(spodná časť figúry obrátene)   

k242

"Regina Martyrum" (Pieta), medirytina a lept Joseph Sebastian a Johann Baptist Klauberovci, 1750
č. 50 zo série ilustrácií, in: Franciscus Xaveris Dorn: "Litaniae Lauretanae...", v 1. knižnom vydaní (Johann Baptist Burckhart, Augsburg 1750)


k242 a Panna Mária Kráľovná mučeníkov, olejomaľba, 1792?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A-4091)
Kat. Mučenícke legendy, GMB 2012, s. 112-113, č. E.12 (predloha)
(Pieta pod krížom, sv. Štefan s kameňmi a palmovými ratolesťami jej drží nad hlavou korunu; dole sv. Juraj, Vavrincec a ďalší mučeníci, vpravo kľačí sv. Ignác z Antiochie atď.)k243.1

"Mater Salvatoris" (Madona), medirytinová ilustrácia, Augsburg, pol. 18. stor.
Znač. "Ios. et Ioa. Klauber Cath. Sc. et exc. A"


k243.1 a Spišský maliar (I. Jagušič?), olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
LEVOČA, kostol sv. Ladislava
NKP Levoča 2016, s. 229, obr. ("1. pol. 18. stor.)

k243.2

"Mater Inviolata" (Immaculata), medirytina, Augsburg, pol. 18. stor.
Aj kópia Jakob Adam: "Sérelem nélkul való Anya", ilustrácia Loretánskych litánií Farkasa Cséreya, 1772


k243.2 a Obraz hlav. oltára
KÁLOZ, far. kostol

k244

Sv. Ignác z Loyoly pred jaskyňou v Manrese, medirytinová ilustrácia
Titul. list, in: "Icones pro Praeludiis Exerc. S. P. Ignaty S. I. Fund." (vyd. Augsburg)
a variant, mezzotinta, pražské univ. tézy, 1748 (NK ČR, Th 429)k244 a Anton Schmidt, postava sv. Ignáca nástennej maľbe kaplnky Srdca Panny Márie, okolo 1750
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária, Dolný kostol
JM 2013, s. 62-63, obr. 53; kat. I.7-3 c
Celok zobrazenia a postavu Panny Márie na oblaku Schmidt odvodil z rytinovej ilustrácie "Docente magistra. Religionis" z niektorého vydania Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly. Nápis na otvorených stranách knihy na nástennej maľbe chýba, spodná časť zobrazenia sa nezachovala.


+ Príklady v Latin. Amerike (PESSCA č. 2856B)    

k244x2

Martýrium sv. Petra z Verony, medirytinová ilustrácia
In: Annus dierum sanctorum. Delectabar singulos dies, I-IV.; vyd. Göz - Klauber, Augsburg, ca. 1740/41 (29. apríl)


k244x2 a Johann Lucas Kracker, obraz boč. oltára, 1752/56
ZNOJMO, dominikánsky kostol Sv. Kríža
Jávor 2005, s. 66-67, kat. 45

katalógtop