Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Franz Anton MAULBERTSCH (1724 - 1796)

m288-291 Séria 8 grafických listov podľa Maulbertschových predlôh pre novoročenky Bratstva sv. Jána Nepomuka pri piaristickom kostole Maria Treu vo Viedni, (ca. 1754? - 1775)
Garas: Maulbertsch 1960, kat. G 191-197, 282; - Kat. Johannes von Nepomuk, Passau 1971, s. 173-176, č. 104-111; - E. M. Triska, Mitt ÖG 21/1977, č. 65,
s. 114-157; - Kat. Johannes v. Nepomuk, München 2003, s. 244-248 (Albertina)

m288Zvrhnutie do Vltavy, medirytina Clemens Kohl 1775
Znač. "Anton Maulberschz pinx. - Clemens Kohl fecit Viennae, 1775" (posledný zo série, jediný datovaný); - Garas 1960, kat. G 282; - Kat. Passau 1971, č. 107; - Triska 1977, s. 126-130, obr. 85


m288 a Andreas Zallinger(?), obraz z býv. bočného oltára, ca. 1784
BYSTRANY, far. kostol
Ol/pl, 175 x 95 cm (Pam. VK 1969, s. 323); - Herucová 2015, s. 23, obr. 12 (bez predlohy);
BAnjel s vencom na pravej strane vypustený, pridaná socha Panny Márie s dieťaťom v pozadí a svätožiara s hviezdami naspodu (Podľa Maulbertschovej kompozície aj Rozlúčka apoštolov Petra a Pavla na hlav. oltári)


m288 b Andreas Zallinger(?), anjel vpravo a anjelik s prstom na ústach na olt. obraze  » Oslávenie sv. Jána Nepomuka v bočnej kaplnke, po 1775
BRODZANY, far. kostol
JM 2012, obr. s. 76 (predlohy);
DAnjel namiesto venca drží kríž, anjelik premiestnený na ľavú stranu, pridané kľúče. (Postava svätca zo Schmutzerovej rytiny z tej istej série)


m288 c Franz Schön, anjelik s prstom na ústach na obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka na hlav. oltári, 1804
VEĽKÉ RIPŇANY, kostol sv. Jána Nepomuka
Súpis III; - M. Herucová, in: Umenie na Slovensku v hist. a kultúrnych súvislostiach 2007, Trnava 2008, obr. 7 na s. 59; - K. Tánczosová: Bratislavský maliar František Schön: najvýznamnejšie cirkevné objednávky, in: Mecénstvo umenia okolo roku 1800, Ba 2020, na zozname diel s. 92;
DZakomponovaný na ľavú stranu. (Celok kompozície a stojaci anjelik s knihou podľa A. Massucciho)

m289Telo sv. Jána Nepomuka vo vlnách Vltavy, medirytina Jakob Matthias Schmutzer
Podľa kompozície Maulbertschovho olt. obrazu v Českých Budějoviciach? (Szépművészeti Múzeum, inv. 40059) - Garas 1960, kat. G 196; - Kat. Passau 1971, č. 108; - Triska 1977, s. 126-130, obr. 90


m289 a Johann Lucas Kracker, obraz boč. oltára, 1770-te r.
VYŠNÝ MEDZEV, filiálny kostol
A. Petrová-Pleskotová, Zur Frage..., Ars 1972;
BDoplnená figúra anjela k anjelikovi v hornej časti a scéna zvrhnutia z Karlovho mosta v pozadí


m289 b Andreas Zallinger na obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka, 1798
TRNAVA, far. kostol sv. Mikuláša
Ol/pl; na oltári v bočnej kaplnke; - A. Petrová-Pleskotová: Príspevok k problematike maliarskej rodiny Zallingerovcov. ARS 1969/1, s. 38, obr. 7; - PP 1983, s. 48;
EMotív svätcovho tela so svätožiarou z hviezd zakomponovaný v spodnej časti obrazu osláveného svätca s anjelmi a anjelikmi kľačiaceho na oblaku
m290Nájdenie ostatkov sv. Jána Nepomuka, medirytina Jakob Matthias Schmutzer (1754?)
Garas 1960, kat. G 195; - Kat. Johannes v. Nepomuk, Passau 1971, č. 109; - Triska, MittÖG 1977, s. 119-122, obr. 84 ("1760/62")
m290 a Andreas Urlaub, obraz boč. oltára, 1760
LADCE, kaplnka v býv. kaštieli
Medvecký, Tri príspevky..., VČ 1975; - Petrová-Pleskotová 1983
BUpravené na užší formát, pravá strana kompozície zredukovaná, postava biskupa presunutá do stredu za svätca290X
+ F. A. Sebastini, obraz boč. oltára vo far. kostole sv. Bartolomeja, Głogówek, 1776/83 (Z. Wörgötter, in: F. A. Maulbertsch und Mitteleuropa. Langenargen - Brno 2007, s. 284, obr. 17; - Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, s. 222, obr. 308)
m291Sv. Ján Nepomuk ako patrón zomierajúcich, medirytina Jakob Matthias Schmutzer, 1765/66
Vľavo dole: "M. Schmutzer fc. / Antoni Malpertzsch Pinx."; - exemplár v GMB, inv. C 4265 (Kat. Mučenícke legendy, GMB 2012, s. 27, č. A.17: "1759- 62?", bez nápisu naspodu); + exemplár v Szépművészeti Múzeum, inv. 40060 (Garas 1960, kat. 194 na s. 214, obr. 9 na s. 81); - Triska 1977, s. 122-126, obr. 86; + Aj stranovo prevrátená medirytinová kópia Joseph Wagner podľa Schmutzera, naspodu doplnené nápisom: "S. Joannes Nepomucenus Patronus Morientium et Famae perriclitantium" (Kat. Passau 1971, č. 113 a; - Triska 1977, obr. 98; - A. M. Silaghi, Ars Transilvaniae II/1992, s. 144 a obr. 1; - Kat. Oradea 2005, č. 61 na s. 199 +lit.; - Kat. Bilderlust 1984, č. 95, obr. 90 na s. 122); + verzia Schmutzerovej rytiny s iným nápisom naspodu? (Lombardia BeniCulturali).
P. Arijčuk: F. A. Maulbertsch oder C. F. Sambach? In: F. A. Maulbertsch und Mitteleuropa. Langenargen - Brno 2007, s. 245-261: kompozícia pôv. Sambachova? (rytina obr. 3, Sambachov obraz z r. 1773 na boč. oltári v dekanskom kostole Zábřeh, obr. 4)
m291 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
ČIERNE KĽAČANY, kat. filiálny kostol Krista Kráľa
BKópia podľa grafiky, ol/pl, 200 x 149 cm;

m291 b Andreas Zallinger(?), ústredná postava svätca na obraze » Oslávenie sv. Jána Nepomuka na oltári v boč. kaplnke, po 1775
BRODZANY, far. kostol Všetkých svätých
JM 2012, obr. s. 76;
DLen postava svätca na oblakoch, skombinovaná s figúrou anjela s vencom a anjelikom s prstom na ústach z Kohlovej rytiny Zvrhnutie do Vltavy z tej istej série


m291 c Anton Schmidt: Oslávenie sv. Jána Nepomuka, obraz boč. oltára
LADOMERSKÁ VIESKA, kostol Všetkých svätých
Ol/pl, 113 x 80 cm; - JM 2013, kat. II.55 (1760-te r.)
BOdvodené z hornej časti Maulbertschovej kompozície, s úpravami - svätec s pravicou na hrudi, v ľavej vystretej ruke drží palmovú ratolesť (porov. identickú pózu P. Márie s ľaliou v ruke na Schmidtovom obraze z hlav. oltára v Hodruši-Hámroch); sediaci anjelik pod ním s jazykom v zdvihnutej ruke, atď.


m291 d Max Ratskay: Sv. Ján Nepomuk, obraz z r. 1843 na boč. oltári
HYBE, kat. kostol Všechsvätých
Ol/pl; - Pam. SK 1970, s. 109;
BLen horná časť s postavou svätca


m291 e Sv. Ján Nepomuk na obraze Všetci svätí na hlavnom oltári, ca. 1812
SKAČANY, far. kostol Všetkých svätých
Kostol postav. 1804-12; obraz na klasicist. oltári reštaur. 1958
EPrevzatá figúra sv. Jána Nepomuka zakompovaná pod Pannou Máriou ako jedna z postáv v mnohofigúrovom zobrazení (celok je viantom kompozície obrazu Všetci svätí z konca 18. stor. na hlav. oltári vo Veľkom Klíži)

    
291X
+ Z kompozície vychádza o.i. J. I. Havelka (skica k olt. obrazu, 1760-te r.; Jihomoravské muzeum Znojmo - Arijčuk, obr. 10); + C. F. Sambach, olt. obraz vo far. kostole, Zábřeh (1773, s J. Ch. Sambachom), čiastočne už predtým na freske hlav. oltára býv. jezuitského kostola, Szombathely; + Olejomaľba v Bakonyszombathely (len horná časť); + B. Krause?, obraz Oslávenie sv. Jána Nepom. vo far kostole, Kopice, kon. 18. stor. (KZSP t. VII. woj. Opolskie, z. 3 pow. Grodkowski, Wwa 1964, s. 40 a obr. 166; - len figúra svätca s anjelikom, stranovo obrátene, doplnené letiacim anjelom naspodu); + F. Frömel, figúra sv. Jána Nepom. na obraze "Všetci svätí" z r. 1806 na hlav. oltári far. kostola, Szeroka (KZSP VI. Woj. Katowickie, z. 11. pow. Rybicki. Wwa 1964, s. 31 a obr. 34); + Figúra sv. Jána Nepomuka zakomponovaná medzi svätcami na nebesiach na klenbovej freske far. kostola v Niedersonthofen (ďalšie postavy prevzaté z J. Guaranu, S. Concu, atď.)

m292

Sv. Florián, rytina a lept Jakob Matthias Schmutzer(?) okolo 1765
Podľa Maulbertschovej fresky na fasáde domu v St. Pölten (pred 1759?); - B. Bushart, Fragen an Maulbertschs Hl. Florian, in: Beiträge zur Geschichte der Ölskizze vom 16. bis zum 18. Jhdt., Braunschweig 1984, s. 114-121;
+ Skica podľa grafiky v Barockmuseum ÖG Wien (M. Dachs-Nickel, in: F. A. Maulbertsch. Ein Mann von Genie. Belvedere 2009, kat. č. 10 na s. 56 - freska, rytina, skica)
m292 a Josef Zanusi: Povýšenie sv. Kríža (Heraklius so sv. Krížom), olejomaľba, 1793
ŠIŠOV, far. kostol Povýšenia sv. Kríža
Obraz z býv. hlavného oltára, ol/pl, 160 x 116 cm; - A. Petrová-Pleskotová, ARS 1993/1, s. 88
CPóza a zbroj rovnaké, pridané atribúty (Pravý kríž, koruna a žezlo, chrám v pozadí...) a postavy vojakov292X
+ J. Winterhalder ml., odvodená kompozícia Oslávenie sv. Floriána, návrhová kresba k olt. obrazu kaplnky sv. Floriána, Tulešice, 1782/85, MG Brno (T. Valeš 2014, s. 156 a obr. 46; - Kat. Késő barokk impressziók, MNG Budapest 2009, s. 234, kat. č. II.54);
+ J. Lux, postava sv. Floriána s mečom a zástavou odvodená z grafiky, obraz boč. oltára vo far. kostole, Zyrowa (Malarstwo barokowe na Sląsku. Wrocław 2017, s. 223, obr. 309)

m293

Rozlúčka apoštolov sv. Petra a Pavla pred popravou, (rytina?) podľa Maulbertschovej kompozície
Obraz na hlav. oltári far. kostola sv. Petra a Pavla v Hrádku u Znojma, 1767 (I. Krsek, SPFBU 1971, s. 292);

Z Maulbertschovej odvodená mierne modifikovaná verzia kompozície, návrh nezn. oltárneho obrazu Josefa Winterhaldera ml. (sign. lavírovaná perokresba, po 1767; - MG Brno, B 55); - Josef Winterhalder d.J., Maulbertschs bester Schüler. Langenargen - Brno 2009, s. 352-353, kat. Z 3 (L. Slavíček); - T. Valeš 2014, s. 200-201, obr. 67;
Aj olejová skica (Barockmuseum ÖG Wien, inv. č. 2170) a prípravná kresba k obrazu v Hrádku (Albertina, inv. č. 25.031) by podľa M. Dachs (2003) mohli byť prácami J. Winterhaldera ml. (?)

+ Iný variant kompozície - "Congedo delli S.S. Apostoli Pietro e Paolo", rytina Johann Beheim / Jacob Schmutzer podľa Maulbertschovej predlohy, po 1762; znač. "Ant. Malperschy/!/ Cha dipinto - Gravé Beheim Scolpito sotto la diretivne de Giac. Schmutzer" (exemplár zo zb. E. Zmetáka, Galéria Nové Zámky, G 1632)
293 a Kompozičný variant z Maulbertschovej dielne, obraz hlav. oltára, 1780
PRUSKÉ, far. kostol sv. Petra a Pavla
M. Malíková: Neznámy obraz z Maulbertschovej dielne v Pruskom. Ars 1967/1, s. 124-131;
A


m293 b Andreas Zallinger(?), obraz hlav. oltára, ca. 1784
BYSTRANY, far. kostol sv. Petra a Pavla
Herucová 2015, s. 22 a pozn. 76; obr. 9b ("maulbetschovský")
DPodľa Winterhalderovej verzie? Len ústredné postavy apoštolov; v hornej časti namiesto anjelikov vložená figúra veľkého anjela prevzatá z G. B. Pittoniho (namiesto kvetov v ruke drží atrib. - pápežskú tiaru) a na pravej strane pridaný ďalší kľačiaci anjel (odvodený z G. B. Piazzettu)
(Podľa Maulbertschovej kompozície aj Martýrium sv. Jána Nepomuka z boč. oltára)


m293 c Josef Winterhalder ml.(?): Rozlúčka apoštolov Petra a Pavla, kon. 18. stor.?
BRATISLAVA, SNG (O 560)
Olejomaľba na lepenke, 50,7 x 26,1 cm; - M. Keleti (Fontes 2, SNG 1983) pripis. J. Winterhalderovi ml.; - JM, in: DSVU Barok 1998, s. 82; - Kat. Barok 1999, s. 82, č. 130 ("J. Winterhalter - kópia skice, po 1776"); - L. Slavíček, in: Kat. Winterhalder 2009, s. 353 (možno "s istou opatrnosťou" považovať za autentickú prácu J. Winterhaldera ml.; súvis s jeho temer identickou kompozíciou kresebného návrhu oltárneho obrazu); - Herucová 2015, s. 22 a pozn. 77, 78; obr. 10;
A


m293 d Jozef Miklošík-Zmij, obraz na ikonostase, 1846
KOJŠOV, gr.-kat. kostol
Olejomaľba na dreve; - Pam. VK 1969, s. 335 (ikonostas 1833);
BÚstredné figúry stranovo prevrátene, zmenené


m293 e Max Ratskay, oltárny obraz, 1867
KŇAŽIA, kostol sv. Šimona a Judu
Sign. olejomaľba na oltári zo 17. stor.; - Pam. SK 1970, s. 73; - M. Malíková, Ars 1967/1, pozn. 3 na s. 161 ("kompozične odvodený");
B293X
+ J. Winterhalder ml., iné varianty kompozície, olt. obrazy vo far. kostoloch Horní Bobrová 1784 (obr. s. 38); Řeznovice 1790 (dnes Ivančice? Muzeum Brněnska); Skoczów (hlav. oltár); - L. Slavíček, Winterhalder 2009, s. 353;
+ František Anton Šebesta-Sebastini, olt. obraz, 1770 (Smržice u Prostějova, kat. fara)

m294

Apoteóza Márie Terézie, medirytina Johann Veit Kaupertz, 1769
S aleg. postavami Múdrosti, Hojnosti a Spravodlivosti. Titulný list zákonníka "Codex Theresianus" (Supplementum Codicis Austriaci, diel 5, Wien 1777); + Medirytina a lept Augustin Zenger (znač. "Gegraben von Aug: Zenger"; - Kat. Maria Theresia und die Kunst, Belvedere Wien 2017, s. 141, č. IV.12)
Maulbertschova predloha en grisaille, ol/pl 31 x 20,5 cm, ca. 1769 (Barockmuseum ÖG, inv. č. 4238; - Garas 1960, s. 91-92, kat. č. 235, obr. 204; - Baum 1980/I, č. 202)
m294 a Johann Jakob Müller: Apoteóza ("Pocta Aristotelovi"), olejomaľba, 1796
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (SM-9)
Ol/pl, 48/52 x 34/38 cm, znač. "Johann Miller 1796";
Kat. DSVU Barok 1999, č. 131 (predloha); - M. Novotná: J. Czauczik, J. J. Müller a Probstnerovci a Levoča na zač. 19. stor., kat. SM Levoča 2001; - Acta museaei Scepusienis 2010-2011, Levoča 2012 (K. Beňová, K. Marko st. a Slovensko..., s. 78; - M. Herucová, Krajinky J. J. Müllera..., s. 40, 41; - K. Beňová / M. Herucová: Katalóg diel Jána Jakuba Müllera 1780-1828, s. 53-70, kat. č. 2 na s. 53);
BV medailóne namesto cisárovnej profil bradatého muža s vavrínovým vencom na hlave (Aristoteles?)m294x2

Smrť sv. Jozefa, medirytina


m294x2 a Felix Ivo Leicher, obraz boč. oltára, 1777
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
CCelok kompozície prevzatý s malými úpravami, postava v pozadí spoza Panny Márie premiestnená do stredu, v hornej časti doplnená figúra Boha Otca s anjelikom

katalógtop