Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Giovanni Battista PITTONI (1687 - 1767)

p353

Prijímanie apoštolov, akvaforta Pietro Monaco
podľa Pittoniho (modelu, zmenšenej repliky?) k olt. obrazu, dnes vo far. kostole v Leno (Brescia);
(Predloha - replika Pittoniho kompozície bola v majetku P. Monaca: "Pittura di Gio. Batta. Pittoni posseduta da me Pietro Monaco che scol. e forma in Venezia")
In: "Raccolta di cento dodici stampe di pitture della storia sacra...", vyd. Venezia 1743, č. 24 (Kat. Apolloni 2000, s. 164-165 +lit.); - Zava Boccazzi: Pittoni, l´opera completa, 1979, s. 133-134, kat. č. 81 na s. 194 + obr. 338 (obraz), kat. č. I.6 na s. 219 + obr. 339 (rytina); - Pallucchini 2012, č. 55, obr. s. 158
+ Aj Pittoniho skica v súkrom. zb. Lombardsko (s pendantom Krst Krista) - Zava Boccazzi, kat. 85, fareb. repr. XXIII na s. 82; + olejomaľba z Pittoniho školy (kompoz. na šírku) v Puškinovom múzeu, Moskva - kat. č. S.11, obr. 336.
+ Redukovaná kópia kompozície (bez anjela hore) ako ilustrácie vo vydaniach "Missale Romanum" 1768; Typ. Balleoniana 1776 (predtitulný list), atď.
p353 a Tabuľová maľba vyradeného oltára z bývalého evanj. kostola,
2. pol. 18. stor.
HORNÉ RYKYNČICE, kat. kostol
BPodľa verzie kompozície v Missale Romanum, bez anjela navrchu

p353 b Andreas Zallinger, obraz oltára v boč. kaplnke, 1798
TRNAVA, far. kostol sv. Mikuláša
Ol/pl, 400 x 205 cm; - M. Malíková, VČ 1968/1, s. 18 (predloha); - A. Petrová-Pleskotová, Zallingerovci, Ars 1971 (predloha, obr.); - Petrová-Pleskotová 1983, s. 49 a pozn. 106; - Garas 1992, s. 87, pozn. 21;
B


p353 c Olejomaľba, 18./19. stor.?
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Papco 2003/II, s. 866 (k čís. 444): "Dve ďalšie, slabšie kópie Pittoniho kompozície v Trnave (v Univerzitnom kostole a v Západoslovenskom múzeu)"
BZmenšená kópia podľa Zallingerovho oltárneho obrazu


p353 d Olejomaľba, kon. 18. stor.?
TRNAVA, Západoslovenské múzeum (inv. č. 10.689)
Papco 2003/II, s. 866; - Býv. oltárny obraz?, ol/pl, 192 x 115 cm;
BOdvodená, čiastočne redukovaná kompozícia; figúra vznášajúceho sa anjela s kadidlom
v hornej časti nahradená anjelom kľačiacim na oblakoch z Pittoniho "Odovzdania kľúčov"

    

p354

Vyučovanie Panny Márie, (rytinová reprodukcia?) obrazu na ľavom boč. oltári v kaplnke zámku Schönbrunn z r. 1740
Zava Boccazzi 1979, kat. č. 245 a obr. 331 (rytinu neuvádza žiadnu);
Z Pittoniho kompozície odvodená medirytinová ilustrácia J. V. Kaupertza v nemeckom vydaní "Officium Rakoczianum", Graz 1776 (Knapp 2000, obr. 121)
p354 a Ústredné postavy na obraze Anna vyučuje Máriu na boč. oltári,
ca. 1775
PRÍBETA, far. kostol Najsv. Trojice
Ol/pl, 220 x 150 cm, v rokok. ráme (Archív PÚ SR, neg. 19.632 ako "Partizánske"!)
BAnjel naspodu vypustený, pozadie zmenené
(Pendant boč. oltár s obrazom Sv. Jozef s chlapcom Ježiš podľa nezidentif. predlohy)


p354 b Ústredné postavy na obraze Anna vyučuje Máriu
KREMNICA, MMM (inv. č. 2365)
Ol/pl, 90 x 68 cm; - Kat. Zbierka umenia 15.-18. storočia NBS - MMM Kremnica 2006, č. 104 na s. 112: "pred pol. 18. stor."
CLen odvodené postavy Anny (gesto ľavej ruky) a Márie


p354 c Andreas Zallinger, obraz na hlav. oltári, 1783
ŠENKVICE, far. kostol
A. Petrová-Pleskotová, ARS 1969/1, s. 35, obr. 3;
BStranovo prevrátene; bez anjela naspodu, k holubici Ducha sv. v hornej časti doplnený iný anjel s okrídlenými anjelskými hlavami v oblakoch
Aj neskoršie Zallingerove variácie odvodené z Pittoniho kompozície (býv. oltárny obraz sign. dat. 1801, dnes v zbierkach Galérie mesta Bratislavy; obraz "Vyučovanie Panny Márie" v Šamoríne)


p354 d Obraz boč. oltára
PRIEKOPA, Révayovská kaplnka (kat. kostol sv. Kríža)
Papco 2003/II: "Vincenz Fischer";
COdvodený celok kompozície+ J. L. Kracker, obraz na Hartmannovom oltári v kaplnke sv. Anny v býv. jezuitskom kostole sv. Bernharda v Egeri, 1769/71 (Heves I, obr. s. 354; - Jávor 2005, č. 213, obr. s. 120; - Ridovics, in: Zb. Galavics 2010, s. 737, obr. 9) - strnulé, zredukované na tri hlavné postavy, bez anjela naspodu;
+ J. W. Bergl, obraz v súkrom. zb. Praha (L. Slavíček, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře. Pha 1991, obr. 76) - Anna s Máriou stranovo prevrátene, v pozadí archit.;
+ F. I. Leicher, obraz na hlav. oltári far. kostola sv. Anny, Martonvásár, 1776/77 (Joachim premiestnený namiesto anjela vľavo dolu); atď.

p355

Oslávenie sv. Jána Nepomuka, kompozícia obrazu z r. 1740 v boč. kaplnke zámockého kostola, Schönbrunn
Obraz objednala cisárovná Wilhelmina Amalia, vdova po cisárovi Jozefovi I. (Zava Boccazzi 1979, s. 194, kat. č. 244 a obr. 333);
Verzia kompozície akvaforta Pietro Monaco podľa Pittoniho skice, in: "Raccolta...", Venezia 1743 a nasl., č. 31; - Zava Boccazzi, Pittoni, kat. I.5 na s. 219,
obr. 332; - Kat. Apolloni 2000, s. 178-179
p355 a Kópia, obraz hlav. oltára, pred 1769
ČAKA, kostol sv. Jána Nepomuka
Kostol postav. 1769; oltár údajne prevezený z kláštora pavlínov Máriacsalád
B

p355.1 Figúra anjela (zboku, s rukou zdvihnutou, pozerá dole):
Na rytine Pietra Monaca anjel zmenený (pravú ruku nie za sebou hore, ale na hrudi ňou drží koniec drapérie, hlava z profilu pozerá hore); = aj iná rytinová reprodukcia alebo podľa olt. obrazu? (porov. napr. anjela na freskách E. Gabriela v Klagenfurte alebo C. J. Fibicha v Grazi)
Identická figúra anjela (I) na Pittoniho oltárnej kompozícii Nanebovzatie Panny Márie
+ Kompar.: anjel na obraze Sebastiana Ricciho "Vyslobodenie duší z Očistca na príhovor pápeža Gregora I." (medirytina Francesco Sebastiano Fontebasso) /poloha nôh identická, hlavu zaklonenú, vystretou rukou drží postavu/

p355.1 a Friedrich August Brand(?), anjel na býv. olt. obraze Oslávenie sv. Karola Boromejského z biskupskej kaplnky, 1778/79
SPIŠSKÁ KAPITULA, Biskupský palác
Aj na návrhovej kresbe kompozície (GNM Norimberg); - J. Medvecký: Návrhy neskorobarokovej maliarskej výzdoby biskupskej kaplnky v Spišskej Kapitule, in: Acta Musaei Scepusiensis 2008, s. 287-300 (predlohy); - Herucová 2015, s. 19, obr. 5 a 6;
Kaplnka slávnostne posvätená 27. 2. 1779 (Historia Scepusii II., Ba 2016, s. 678)
EPodľa olt. obrazu alebo inej rytinovej reprodukcie (F. Berardiho? V. Kaupertza? - Zava Boccazzi inú rytinu neuvádza). Anjelik s kardinálskym klobúkom prevzatý z Conca / Bergmüller+ Rôzne modifikácie anjelskej figúry - Eustachus Gabriel na freske "Oslávenie sv. Karola Boromejského", 1769 (Klagenfurt, Priesterhauskapelle); Caspar Johann Fibich, anjel na freske "Zoslanie Ducha sv." na konche hlav. oltára Domherrenkapelle v Grazi (Brucher 1973, obr. príl.); + na obrazoch F. A. Maulbertscha (skica Oslávenie sv. Jána Nep.); F. X. Wagenschöna, F. I. Leichera (olt. obraz Panna Mária dáva sv. Norbertovi rúcho, 1777, Dyje), atď.

p355.2 Figúra kľačiaceho anjela vľavo:

p355.2 a Anjel kľačiaci pri Panne Márii na oblakoch, zakomponovaní
na obraze Zázrak sv. Ladislava
BRATISLAVA, GMB
DSv. Ladislav na koni kopijou otvára prameň podľa Schmutzerovej kompozície

    


p356

Martýrium sv. Uršule a jej družiek, rytina podľa obrazu v Chiesa di S. Orsola v Brescii
Zava Boccazzi: Pittoni 1979, kat. č. 27 a obr. 452 (rytina žiadna);
+ Kompar.: postava svätice pod Ukrižovaným na Pittoniho obraze (Galleria Mario dei Fiori v Ríme)


p356 a Kópia, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BETLIAR, Múzeum (inv. č. B-210)
Kvalitná kópia, ol/pl, 78 x 53 cm; z pôv. Andrássyho zbierok. - Reštaur. M. Spoločníková 1964/65 (Kat. M. Spoločníková, 30 rokov reštaurátorskej tvorby. Vsl. galéria Košice 1983, nestr., obr.: "Neznámy taliansky majster 17. stor."/!/); - Papco, in: Naše kesťanské mená. Kat. Bojnice 2010, č. 152 na s. 244 (predloha);
A

p356x2

Kázanie sv. Jána Krstiteľa, lept Georg Leopold Hertel


p356x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 5327)
Ol/pl, 109 x 88,2 cm;
BStranovo prevrátene, upravené na obdĺžnikový formát; doplnené ďalšie postavy (chlapec pri žene so zopätými rukami, hlava vojaka s prilbou a dve ďalšie tváre poslucháčov v pozadí) a baránok v pravom dolnom rohu

p357

Sv. Alžbeta (Portugalská) rozdáva almužnu, medirytina Johann Christoph Winkler (univerzitné tézy dominikánov v Grazi 1769)
Stranovo prevrátená reprodukcia kompozície Pittoniho obrazu z r. 1734 na boč. oltári zámockej kaplnky v Bad Mergentheim (Württemberg), namaľovaného na objednávku kolínskeho kufrista Clemensa Augusta (Zava Boccazzi 1979, kat. č. 4, obr. 351)
Znač. "Joh. Christoph Winkler, Sc. et Excudit, Viennae", v kartuši "Typis LEOPOLDI JOANNIS KALIWODA" v Grazi 1769 (W. Telesko, Kat. Thesenblätter osterreichscher Universitäten, Salzburger Barockmuseum 1996, č. 13, s. 110-113 +lit.; rytina obr. s. 111)
Pittoniho bozzetto z Esterházyho zb. v Szépművészeti Múzeu Budapešť (Zava Boccazzi, kat. č. 37, obr. 352; - Szilárdfy 2000, kat. III.8: "Alžbeta Uhorská");
+ Replika v Rossacherovej zb. (Salzburger Barockmuseum, inv. č. 0338 - Kat. Visionen des Barock 1983, s. 348-349, fareb. repr. skice na s. 32; - Zava Boccazzi 1979, č. 177, s. 158, obr. 353) a mnoho kópií (Mníchov, Zb. Reuschel, inv. č. RI 56), atď.
(Téma rozšírená asi v súvislosti s 500. jubileom kanonizácie svätice 1735; - W. Telesko).
p357 a Kópia, 18. stor. (ca. 1740?)
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 977)
Ol/pl, 70 x 42 cm. - Kat. Barok 1999, č. 41 (predloha);
A  + Aj kópie maľované na rytine? (Bratislava, kláštor alžbetínok)+ Sabău 2005, obr. 169: "Pittoni(?)", obraz hlav. oltára, okolo 1755 (Aiud, kostol minoritov); + skica? v zb. Ferdinanda Attempsa v Grazi (Sabău, obr. 170: "Pittoni?"); + F. I. Leicher, olt. obraz v Opave (Garas 1992, s. 87, pozn. 21)

p357.1 Figúra anjela (III) v hornej časti Pittoniho oltárnych kompozícií:

Dobročinnosť sv. Alžbety, skica, olt. obraz a medirytina (univ. tézy)
Sv. Matúš evanjelista, olt. obraz
Aj zmenšená kópia (Zb. Reuschel v Mníchove, inv. č. RI 46), pripis. Franzovi Antononovi (Joseph Anton?) Zollerovi


+ M. M. Speer, anjel na obraze Navštívenie P. Márie na hlav. oltári kostola Milosrdných bratov
v Bratislave (1737?); + J. L. Kracker, anjel na klenbe boč. kaplnky Baziliky Sedembolestnej
P. Márie v Šaštíne, 1757 (nohy identické, horná časť figúry zmenená); + M. Unterberger, verzia anjela s vencom v zdvihnutej ruke na obrazoch Vyučovanie P. Márie a Juraj na koni zabíja draka, 1754 (na hlav. oltári Dómu, Timisoara) - J. Kronbichler, kat. Unterberger, Salzburg 1995, obr. 140-143; - Sabău 2005, obr. 137; - R. Vartaciu Medelet, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum (Passau 2013), Petersberg 2014, Bd. 2, obr. 1 na s. 368; + J. Stern na bozzette k zaniknutej klenbovej maľbe Alegória Spravodlivosti v Zemskom dome v Brne, 1771 (Kat. Stern, Olomouc 2015, č. II.8); + Variácie anjelskej figúry vo freskách F. A. Maulbertscha (na oltárnej freske Posledná večera v kostole augustiniánov, Korneuburg a i.), atď.p358

Nanebovzatie Panny Márie, medirytina podľa Pittoniho olt. obrazu
Skica v Leicester Museum and Art Gallery (Zava Boccazzi 1979, kat. č. 74, obr. 441: dole vpredu apoštoli);
Aj iný variant kompozície - bez apoštolov, vľavo vpredu len kľačiaci anjel s kadidlom, pod anjelom vpravo vznášajúci sa anjelik od chrbta (prevzatý z Carla Marattu): Brescia, Pittoniho skica v zb. Lechi (kat. č. 29, obr. 442, fareb. repr. XXI s. 74) a skica v Biblioteca Ambrosiana, Milano (kat. č. S.8, obr. 438: "Pittoniho škola")

p358.1 Figúra anjela (II) frontálne, rukou nad hlavou nadvihujúceho oblaky:

p358.1 a Krackerova dielňa, horná časť figúry anjela na obraze Panny Márie Storohorskej na boč. oltári, okolo 1774
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
D  Horná časť figúry; póza a nohy anjela iné; doplnené anjelikom z Bergmüllera; identické ako na Krackerovej návrhovej kresbe olt. obrazu Apoteóza sv. Ondreja, ca. 1770 (Szeged, Móra F. Múzeum). Celok odvodený z devočnej grafiky pútneho miesta Staré Hory


Kompar.: Figúra anjela s rukou nad hlavou na Nanebovzatí P. P. Rubensa; + na rytine J. D. Hertza; + anjel na obraze C. I. Carloneho "Oslávenie sv. Felixa" (súkrom. zb.; - M. A. Crippa, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum, Petersberg 2014, zv. I, obr. 13 na s. 231);
+ G. Vogel, anjel rukou nad hlavou drží Krstov kríž na klenbovej maľbe Trojica na nebesiach
v kostole sv. Anny na Budíne, 1751 (premaľ.)


p358.2 Figúra anjela (I) zboku sprava, zopakovaná na Pittoniho oltárnej kompozícii Oslávenie sv. Jána Nepomuka (olt. obraz zámockej kaplnky, Schönbrunn, 1740)


   p359

Martýrium sv. Esterie, medirytina a lept Fabio Berardi, pol. 18. stor. (podľa Pittoniho obrazu z r. 1744 v Dóme, Bergamo)
Zava Boccazzi 1979, kat. č. I.15 a obr. 447 (rytina F. Berardi, vyd. Joseph Wagner) + kat. č. 12, obr. 448 (obraz)
p359 a Rudolf Gaupmann ml.: Martýrium sv. Barbory(?), obraz boč. oltára, 1869 (replika pôv. obrazu od Wilhelma Eppleué, okolo 1770)
BRATISLAVA, kostol františkánov
Znač. "R. Gaupman(n) jun. / Copie nach Epplevé / 186(9)"
BOproti rytine stranovo prevrátene; anjel v zdvihnutej ruke namiesto koruny drží atribút svätice - kalich s hostiou

p359.1 Figúra anjela (IV) s korunou a ratolesťou na Pittoniho oltárnych kompozíciách (Martýrium sv. Esterie, 1744; Kameňovanie sv. Štefana, 1739):


+ G. Locher, anjel s Veronikinou šatkou na olejomaľbe Anjeli s Veraikonom + Gaetano Rosa(?), anjel s Arma Christi na klenbovej maľbe, ca. 1745 (Fertőtákos, kaštieľ bisk. Fr. Zichyho); + J. G. Schmidt, anjel na obraze Martýrium sv. Víta na hlav. oltári, 1734 (Krems, far. kostol); + Anjel s Kristovým krížom na freske Korunovanie P. Márie (letiaci anjel vpravo z D. Grana); + J. Bender, anjel na iluzívnej kupolovej freske s Najsv. Trojicou vo far. kostole, Vértessomló, 1752 (Barokk freskófestészet Magyarországon I. Budapest 2019, s. 206, obr. A na s. 207);
(Porov. tiež anjela so zdvihnutou rukou J.-B. Jouveneta)


p359x1

Kameňovanie sv. Štefana Prvomučeníka, aquaforta nezn. rytec, vyd. Pietro Monaco (podľa Pittoniho olt. obrazu z r. 1739, Diessen)
Vydávané v Benátkach 1763, 1772, 1789...; - D. Apolloni: Pietro Monaco e la Raccolta di cento dodici stampe di pitture della storia sacra. Venezia 2000,
s. 170-171, č. 27 ("Pittura di Gio: Batta Pittoni Posseduta da me Pietro Monaco che"); - Zava Boccazzi 1979, s. 185, 194, 220, fig. 402
p359x1 a Olejomaľba, 18. stor.?
? (SOGA 2018)
Ol/pl, 54 x 32 cm; vydražené na 144. zimnej aukcii SOGA 2018 (č. 118)
AMaľovaná kópia podľa grafickej reprodukcie (alebo maľba na rytine nalepenej na plátno?)

+ Olejová skica podľa Pittoniho olt. obrazu (Bibernach, Stadtmuseum); atď.
p359x2

Odovzdanie kľúčov Petrovi, medirytina Johann Christoph Winkler (Univerzitné tézy, Viedeň)
Zava Boccazzi 1979; - J. Neumann: G. B. Pittoni: La Remise des clefs a Saint Pierre, in: Omagiu lui George Oprescu. Bucuresti 1961, s. 369;
Aj Pittoniho návrhová kresba (a kópia Anton Kern); + Kópia podľa Pittoniho olt. obrazu, lavírovaná perokresba Johann Tribus (Graphische Sammlung Albertina,
inv. č. 25598)

p359x2.1 Figúra anjela (V) so zdvihnutou rukou kľačiaceho na oblakoch:

p359x2.1 a Johann Lucas Kracker, figúra anjela na klenbovej freske v bočnej kaplnke, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
CNa freske opretý lakťom o oblak
Z Pittoniho kompozície odvodil Kracker aj ústredné postavy výjavu "Odovzdanie kľúčov" na klenbe klášt. kostola premonštrátov Nová Říše (1766/67)


p359x2.1 b Václav Zettler(?), figúra anjela na klenbovej maľbe presbytéria, 1785
BREZNO, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
DV obežnej kompozícii s Najsv. Trojicou korunujúcou nanebovzatú Pannu Máriu (obraz hlav. oltára) zakomponovaná aj dvojica anjelov s Kristovým krížom z "Oslávenia najsv. Trojice"
J. Guaranu, atď.


p359x2.1 c Anjel na obraze Prijímanie apoštolov, kon. 18. stor.?
TRNAVA, Západoslovenské múzeum
Býv. oltárny obraz?; - Papco 2003/II, s. 866;
DFigúra anjela kľačiaceho na oblaku, stranovo prevrátene, zakomponovaná (namiesto vznášajúceho sa anjela s kadidlom) v hornej časti kompozície odvodenej z Pittoniho "Prijímania apoštolov"+ Anjel na obraze J. I. Mildorfera(?) "Vyučovanie P. Márie" na boč. oltári sv. Anny (Hafnerberg NÖ, pútny kostol);
+ Anton Josef Lerchinger, anjeli na freske Sv. Ján Nepomuk pred Ukrižovaným v kostole sv. Rocha v Šmarje, 1738 (B. Murovec, AHAS 6/2001, s. 103-122); anjeli na freske na 2. kupole v lodi far. kostola sv. Martina, Kamnica (1753); na klenbovom poli presbytéria far. kostola, Petrovče (1760-te r.) a na klenbe kaplnky sv. Františka Xavera vo far. kostole Nanebovzatia P. Márie v Olimje, 1766 (A. Cevc: Anton Jožef Lerchinger. NG Ljubljana 2007, obr. s. 101, 136, 150);
+ Meinard von Aw, anjeli na klenbovej freske v kostole St. Bernhard vo Wald (Sigmaringen), 1753;
+ Josef Tadeáš Rotter, dvojica anjelov zakomponovaná vo vrchnej časti obrazu Krst Krista na hlav. oltári (Bystré u Poličky);
+ František Vavřinec Korompay dvojica anjelov odvodená na obraze Sv. Prokopa na boč. oltári Dómu sv. Petra a Pavla v Brne, 1777/78 (Dějiny Brna 7, Brno 2015, s. 233, obr. 93; - M. David: F. V. Korompay, Mgr. dipl. UP Olomouc 2016, s. 97-98, kat. 7.2.7.b);
+ Johann Franz Greipel, dvojica anjelov vo vrchnej časti olt. obrazu Zázrak sv. Martina, 1787 (skica v súkrom. maj., Budapešť; - K. Garas, MNG Évk. 1991); atď.

p359x3

Smrť sv. Jozefa, aquaforta Pietro Monaco 1743
Vydávané v Benátkach 1763, 1772, 1789...; - D. Apolloni: Pietro Monaco e la Raccolta di cento dodici stampe di pitture della storia sacra. Venezia 2000, s. 166-167, č. 25 ("Pittura di Gio Batta Pittoni posseduta da me Pietro Monaco che / scol e forma in Venezia"); - Zava Boccazzi 1979;
Aj kópia? medirytina a lept ("... posseduta dal sR. Pietro Monaco Appo Innocente Alessandri e Pietro Scattaglia in Venezia" - exemplár v GNZ)

p359x3.1 Figúra anjela (VI) na oblakoch:

p359x3.1 a Andreas Zallinger(?), anjel na obraze Rozlúčka apoštolov Petra a Pavla na hlavnom oltári, ca. 1784
BYSTRANY, far. kostol sv. Petra a Pavla
DVložený do celku odvodeného z kompozície F. A. Maulbertscha, doplnený aj kľačiaci anjel prevzatý z G. B. Piazzettu

katalógtop