Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Peter Paul RUBENS (Pieter Pauwel, 1577 - 1640)

r391

Lót s rodinou opúšťa Sodomu, medirytina Lucas Vorsterman 1620
Rubensov obraz z r. 1615 (Sarasota); kópia Jacob Jordaens (Tokio), atď. Stranovo prevrátená rytinová reprodukcia znač. "P. P. Rubens pinxit. - Lucas Vorsterman sculp. et excud. An/o 1620"; - CRB III (1989), s. 40-44, č. 5, obr. 9, 11; - Kat. Rubens, PAN Kraków (1976), č. 190 na s. 76 (inv. 4672) a obr. 27
r391 a Olejomaľba, 18. stor.?
(Múzeum Červený Kameň?)
Reštaur. VŠVU
B


r391 b Olejomaľba, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum (O 461)
I. Rusina 2006, s. 193; - Kat. Umenie reštaurovania II, 2011, spom. na s. 85 (I. Rusina);
BPrimitívna kópia kompozície, stranovo prevrátene, len horná časť postáv (orezané?); - "Ppravdepodobne podľa grafického listu, ale na veľmi nízkej výtvarnej úrovni" (Rusina 2006, s. 193)391X
+ Kópie rôznej kvality v zbierkach (Strossmayerova galerija Zagreb; - Cvetnić 2007, s. 140, obr. 92, 93; Galerie výtvarného umění Ostrava; atď.)

r392

Zuzana a starci, medirytina Paul Pontius
Kat. Rubens, PAN Kraków (1976), č. 103 na s. 53 (inv. 3291, 2 ex.); + (iná verzia námetu?) medirytina Lucas Vorsterman, 1620 (Galéria umenia E. Zmetáka, Nové Zámky, G 377)


r392 a Maľovaná kópia, olejomaľba na dreve, 18. stor.
? (Súkrom. maj., Bratislava)
Papco 2003/II, č. 375: "F. X. Wagenschön?" (+ predloha)
A

r393

Ukrižovanie ("Le coup de lance"), medirytina Boëtius a Bolswert, ca. 1631
Rubensov olt. obraz (Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten, Antverpy) a kresbová predloha (NG Londýn); - CRB VI (2000), s. 139-148, č. 37, obr. 110, 116, 117; - Holl. 9 II (III stav dat. 1631); - Znač. "P. P. Rubens pinxit. - B. a Bolswert sculp. et excudit."; - Kat. PAN w Krakowie 1999, č. 421 na s. 83 (inv. 4816, Zbiory Wroclawskie); - UBI Roschmann VI, s. 20;
Početné kópie rytiny podľa Bolswerta: F. Ragot, T. Nolpe (exc.), Franciscus van den Enden (exc.); stranovo prevrátene Bartholomäus Kilian, Michel Aubert ("Iesus Crucifie", 1722; stranovo prevrátene, nápis na kríži otočený); atď.
r393 a Peter Stöckel, ústredný obraz býv. evanj. oltára, 1655
BARDEJOV, far. kostol sv. Egídia
Henszlman 1846 (predloha); - Myskovszky 1879, s. 31-32; - Myskovszky: A bártfai plebánia templom régi barok oltára. Arch. Ért. 1908, s. 306-309; - JM, Ars 1998/1-3, obr. 10 a,b (predloha); - Galavics 2008, obr. 48 a 49 na s. 76;
(Po požiari 1878 oltár v r. 1880 rozobrali bez zdokumentovania, zachov. sa len obrazy. "Ukrižovanie" reštaur. Ľ. Cáp 2010. - F. Gutek: Viktor Miškovský a bardejovské pamiatky, PaM 2010/2, s. 21-22)
B


r393 b Obraz na oltári v kaplnke Božieho hrobu, zač. 19. stor. (1833?)
BOBROV, far. kostol sv. Jakuba St.
Güntherová-Mayerová 1944, s. 33, obr.; - Pam. SK, obr. s. 65; - Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Ba 2002, s. 100
AJedna z troch rozmerných kópií podľa olt. obrazov Franciszka Lekszyckeho z r. 1658 v kaplnkách na Kalwarii Zebrzydowskej (Pribíjanie na kríž podľa J. Stradanusa; Snímanie z kríža podľa Abrahama van Diepenbeck)
Variant Rubensovej kompozície (viac na šírku, doplnené motívom v pozadí - vojaci sa bijú o rúcho?)


r393 c Obraz na oltári, 1899
KOMÁRNO, far. kostol ECAV
Ol/pl, 260 x 140 cm; (Kostol klasicistický 1797, rozšírený 1899; - Krivošová 2001, s. 147);
ANovodobá kópia393X
+ Obraz epitafu, dat. 1694 (Ketelsen-Volkhart: Schleswig-Holsteinische Epitaphien, 1989, obr. 31, kat. s. 291); + Fr. Lekszycki, olt. obraz (variant kompozície - spodná časť zmenená); + Príklady v Latinskej Amerike - PESSCA č. 479A/479B (Quito, Ecuador), č. 99B (Katedrála v Bogote, Columbia)

    

r394

Zmŕtvychvstanie Krista, medirytina Schelte a Bolswert
Podľa Rubensovho obrazu (stredná tabuľa triptychu) v Katedrále v Antverpách; - CRB VII (1984), s. 31-34, č. 1, obr. 3; + Stranovo prevrátená kópia, medirytina Matthäus Küsell, vyd. Melchior Küsel, Augsburg (HAUM, sign. AB 3.1; - Holl. German XX, 18, 5)


r394 a Tabuľová maľba, ústredný obraz epitafu Martina Melčického, 1. tretina 17. stor.
MELČICE, kostol
M. Melčický, podľa nápisu správca beckovského panstva Caspara Szunyogha; - Galavics 2008, s. 77, obr. 50, 51 (predloha);
BOproti Bolswerovej rytine stranovo prevrátene   

r395.1-2

395.1 Nanebovstúpenie Krista (1), medirytina Theodor Galle
Ilustrácia, in: Missale Romanum, Antverpy 1613, p. 302 (CRB XXI, vol. I., s. 99-100, č. 9; vol. II., obr. 53); Breviarium Romanum, Antverpy 1614, p. 436 (XXI/I., s. 136, č. 24) a v neskorších edíciách (1618, 1636, 1639 atď.).


r395.1 a Olejomaľba, 1693
POČÚVADLO, kostol ECAV
Pôv. oltárny obraz s dedikač. nápisom /gr.?/ Roscherovej. (Rešt. J. Hromada 2015);
B


r395.1 b Postava vznášajúceho sa Krista na obraze Nanebovstúpenie v nadstavci hlav. oltára, 1690-te r.?
BOJNICE, far. kostol sv. Martina
Pôvodný obraz na oltári z kon. 17. stor.? - Pam. SK, s. 251;
CStranovo prevrátene; upravené na šírkový oválny formát, niektoré postavy apoštolov zmenené395.1X
+ Kópia podľa rytiny, obraz na oltári ev. kostola, Tótkomlós (19. stor.?)

395.2 Nanebovstúpenie Krista (2), medirytina Cornelis Galle I
In: Missale Romanum... (pol. 17. stor.);
+ Kópie stranovo prevrátene Cornelis Galle II; + ilustrácia in: Život Krista (vyd. Johann Hoffmann, kon. 17. stor.); atď.


r395.2 a Nástenná maľba v štukovom orámovaní na bočnej stene v lodi,
zač. 18. stor.?
NOVÉ MESTO nad Váhom, kostol Narodenia Panny Márie
B(Z Rubensovej predlohy prevzatá aj kompozícia Nanebovzatie Panny Márie vo vedľajšom ráme na severnej boč. stene)
r396

Narodenie, medirytina Schelte a Bolswert
(Mária a Jozef v betlehemskej stajni, hore anjeli s nápisovou stuhou)
Holl. 7; - Pôv. platňa v Musée du Louvre. Znač. "P. Paulus Rubbens pinxit. / S. á Bolswert fecit. - Gillis Hendricx excudit / Antuerpiae..." (Kat. Rubens, PAN Kraków 1976, č. 18 na s. 27; inv. 2958); + UBI Roschmann VI, s. 135; + Kópia, znač. "F. Brun fec. - Gerhardt Altzenbach excudit".


r396 a Tabuľová maľba výplne parapetu malej organovej empory, 1665?
PREŠOV, far. kostol sv. Mikuláša
JM 2006a, pozn. 20 (predloha)
BZredukované, stuha bez nápisu, dvaja letiaci anjelici navrchu vypustení.
(Tabule v ďalších výplniach parapetu podľa rôznych predlôh - "Zvestovanie" podľa kompozície Hansa von Aachen; "Obriezka" podľa anonymnej francúzskej predlohy)   

r397

Všetci svätí (svätci-mučeníci pod najsv. Trojicou), rytina Theodor Galle, 1614
Ilustrácia, in: "Breviarium Romanum", vyd. Balthasar Moretus, Antverpy 1614, p. 958 a kópie v neskorších vydaniach (CRB XXI, vol. I., s. 146, č. 28; vol. II., obr. 94-97; - Kat. Antwerpen 1977, č. 137); zachov. Rubensova kresbová predloha (Albertina) a skica (Rotterdam, Mus. Boymans-van Beuningen); - CRB VIII (1973), vol. I, s. 27-28, č. 1, obr. 4.
Kópie, ilustr. vo vydaniach Missale Romanum (Antverpy 1616, 1618, atď.); + Kópia zo série ilustrácií, vyd. Paul Fürst v Norimbergu, 1. pol. 17. stor. (podľa Th. Galle, stranovo prevrátene); + Kópia, medirytina Christoffel van Sichem (v orámovaní s adorujúcimi a muzicírujúcimi anjelmi a Sviatosťou oltárnou); atď.
Rubensova kompoz. inšpirovaná Tizianovým "Triumfom najsv. Trojice" z r. 1554 (Museo del Prado; - M. Bierwirth: Tizians Gloria. Petersberg 2002); alebo jeho rytinovou reprodukciou Cornelisa Corta z r. 1566.
+ Kompar.: odvodená kompozícia, ilustrácia z 19. stor. (Calcografia Camerale, Roma)
Iný variant Rubensovej kompozície, medirytina Cornelis Galle (Sebastián otočený chrbtom, Mária pred Trojicou kľačí, atď.)
r397 a Olejomaľba, zač. 18. stor.?
LEVOČA, býv. jezuitský gymnaziálny kostol sv. Ladislava
Ol/pl, 113 x 84 cm; v pôvodnom vyrezávanom rokajovom a akantovom ráme so znakom Spoločnosti Ježišovej v medailóne. - NKP Levoča 2016, s. 226, obr.;
CLen spodná časť, namiesto sv. Františka v pozadí uprostred mladý jezuita s ľaliou a krucifixom (Alojz Gonzaga alebo Stanislav Kostka?)


r397 b Postavy sv. mučeníkov v popredí na obraze boč. oltára Všetkých svatých, 1640
TRNAVA, far. kostol sv. Mikuláša
Ústredný obraz oltára, ol/pl, 240 x 120 cm; Oltár s dedikač. nápisom ostrihomských kanonikov Mateja a Mareka Šenkvických a jezuit. emblémom v štíte postavil bratislavský majster Leopold Gelba/?/ (H. Radváni / M. Dobšovič, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, Ba 2011, s. 241, obr.);
CKompozičný rozvrh prevzatý stranovo prevrátene - dvojica postáv naspodu v pravej časti obrazu (Vavrinec s tonzúrou od chrbta a druhý za ním Štefan Prvomučeník?), sv. František z Assisi nad nimi a stojaci pápež z profilu pri pravom okraji. Namiesto Šebastiána oproti uhorskí svätci (sv. Štefan so sv. Imrichom a sv. Ladislav), za nimi hlava Juraja/?/ so zástavou, hore na oblakoch apoštol/?/ a sediaci Peter a Pavol (sv. Barbora a svätice oproti zmenené).


r397 c Postavy na obraze Vštci svätí na hlav. oltári, 1696
BYTČA, far. kostol sv. Všechsvätých
Oltár z r. 1696 s erbom bisk. Andreja Matúšeka
DStranovo prevrátene - dvojica vľavo naspodu (Vavrinec od chrbta a druhý za ním) a tri svätice (panny-mučeníčky) na oblakoch vpravo. František a Dominik na pravej strane z kompozície "Cirkev bojujúca" P. Piazza (resp. podľa kópie Jonasa Umbacha).397X
+ Kópia, obraz hlav. oltára z 2. pol. 17. stor. (Přeskače, o. Znojmo, filiálny kostol Všetkých sv.)
+ Z Rubensovej kompozície odvodená návrhová kresba oltárneho obrazu, lavírovaná perokresba pripis. Hansovi Rottenhammerovi (medzi svätcami s oslávenou Pannou Máriou vo vrchole exponované postavy uhorských svätcov sv. Štefana a sv. Ladislava s Imrichom).

   

r398

Vyučovanie Panny Márie, medirytina Schelte a Bolswert
Rytinová reprodukcia obrazu Theodora van Thulden z r. 1625, korigovaného Rubensom; tlač Schelte a Bolswert, vyd. Martin II van den Enden; znač. "P.P. Rubbens pinxit. - S. a Bolswert fecit; Martinus vanden Enden excudit cum priuilegio" (Holl. III, 83, č. 260; obraz dnes v Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten, Antverpy - Cvetnić 2007, s. 139, obr, 90, 91: "1630/35");
Medirytina, redukovaná kópia, vyd. Paul Fürst (Norimberg, pol. 17. stor.), zo série ilustrácií v knihe /Joachim vypustený, anjelik len jeden/. - Kat. Göttweig und Kremser Schmidt 2001, č. II.5: "podľa Rubensovho olt. obrazu katedrály sv. Pavla v Antverpách").
Neskoršia kópia, medirytina a lept Michel Aubert, Antverpy 1724 (British Museum); + ďalšie medirytiny (VirtKupf): Bernhard Hartfeldt, vyd. P. Overradt (bez Joachima, pozadie neutrálne, hore anjelici); + stranovo prevrátená kópia Martin Engelbrecht, Augsburg, 1. pol. 18. stor.
r398 a Obraz v nadstavci boč. oltára sv. Anny, 1696?
BECKOV, kostol františkánov sv. Jozefa Pestúna
Obraz polkruhovo zakončený, po stranách sochy svätíc. Reštaur. J. Švejda 1988-89 (Kat. Reštaurátorský ateliér. Ján Švejda. TM Trenčín 1988);
B


r398 b Obraz boč. oltára sv. Anny, kon. 17. stor.
SENICA, far. kostol Panny Márie
Obraz polkruhovo zakončený, v akantovom pozlátenom ráme, po stranách sochy sv. Františka z Assisi a sv. Kláry;
BZa Annou aj Joachim, anjelik hore len jeden


r398 c Olejomaľba, 1. pol. 19. stor.
? (SOGA 2008)
Ol/pl, 177 x 104 cm; - predané na 78. aukcii SOGA v marci 2008, č. 209: "Neznámy stredoeurópsky maliar, okolo 1820";
BSlabá redukovaná kópia podľa grafiky (len ústredné postavy Anny s P. Máriou, bez anjelikov a Joachima, pozadie neutrálne)


r398 d Olejomaľba, ca. 1780?
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 01815)
Ol/pl, 95 x 66 cm;
BDiletantská redukovaná kópia podľa niektorej z grafických reprodukcií (bez Joachima a anjelikov)398X
+ Olejomaľba Franciszek Lekszycki, okolo 1667 (Varšava, klášt. kostol wizytek = uršulínok?);  + Olt. obraz v krakovskom kostole sv. Kríža, pol. 17. stor. (Maryja matka Christusa, Wwa 1987, obr. 147);  + Ďalšie príklady obrazov zo 17.-18. stor. v Poľsku - Michalczyk 2016, s. 758, obr. 371 c,d;  + Valentin Metzinger, olt. obraz, 1754, Šmartin pri Kranju (A. Cevc, Kat. Metzinger, Ljubljana 2000, č. 330);  + Bernhard Fuckeradt, kópia ústredných postáv rozšírená ďalšími motívmi (s fontánou, putti s ovocnou girlandou a parkom v pozadí), 1662;  + Novodobá kópia, olejomaľba, 19. stor. (Aspang-Markt NÖ, far. kostol sv. Floriána);  + Príklady v Latin. Amerike - PESSCA č. 67A (rytina "Michel Dossier", stranovo prevrátene), 6 obrazov a súsošier399

Magdaléna kajúcnica, medirytina Lucas I Vorsterman, 1622/23
Podľa Rubensovho obrazu z r. 1620 (dnes v KHM Wien); - CRB VIII (1973), vol. II., s. 117-118, č. 129, obr. 82


r399 a Olejomaľba, 2. pol. 17. stor. (kópia zo zač. 19. stor.?)
BRATISLAVA, SNG (O 3926)
Kúpené 1971 z rím.-kat. fary v Žiari nad Hronom. - Rusina 2006, s. 193; - Kat. Umenie reštaurovania II, 2011, na s. 85 (I. Rusina);
AStranovo prevrátená kópia (podľa rytiny?), len postava Magdalény
399X
+ F. M. Kuen, Mária Magdaléna na obraze Oplakávanie (maľované pozadie gotickej Piety) na hlav. oltári pútneho kostola v Steinhausen, 1749/50; a ako sv. Ida von Toggenburg, obraz boč. oltára far. kostola v Oberkirchberg, 1789 (doplnená lesnatá krajina s hradom na kopci v pozadí)

r400

Martýrium sv. Vavrinca, medirytina Lucas Vorsterman, 1624
Podľa Rubensovho obrazu z r. 1620 (dnes Alte Pinakothek Mníchov); aj skica, olejomaľba na dreve (Schleissheim, zámok). - CRB VIII (1973), vol. II., s. 107-108,
č. 126, obr. 72; Exemplár aj v SNG (G 13675)
r400 a Kópia, olejomaľba na plátne, 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 347)
Ol/pl, 144 x 109 cm; získané 1950 prevodom. - Rusina 2006, s. 193: "pravdepodobne podľa grafického listu L. Vorstermana"; - Kat. Umenie reštaurovania II, 2011, spom. na s. 84 (I. Rusina);
AKópia podľa grafiky, stranovo prevrátene


r400 b Kópia, olejomaľba na plechu, ca. 1690?
? (SOGA 2018)
47 x 34 cm; Ponúkané na 144. zimnej aukcii SOGA 2018, č. 120: "Nezn. západoeurópsky maliar podľa grafickej predlohy L. Vorstermana"; okolo 1690;
AAko v SNG, ale menej kvalitná maľba, presne kopírujúca grafiku400X
+ Franz Mayr, klenbová freska z r. 1748 v kostole St. Laurentius v bavorskom Rumeltshausen (Corpus BD 5, 1996, s. 225, obr. A)r401

Zasnúbenie Panny Márie, rytinové reprodukcie podľa nezachovaného Rubensovho obrazu
Viaceré maľované kópie (E. Quellinus, M. van den Bergh, J. de Reyn) a rytinové reprodukcie (Holl. 42/1993, s. 51); Alexandre Voet, medirytina Schelte a Bolswert (vyd. C. Lauwers; - Kat. Unter Deinen Schutz, Göttweig 2005, č. III.58); + Redukovaná kópia, ilustrácia nezn. rytec, vyd. P. Fürst v Norimbergu (znač. "Paulus Fürst Excudit"; č. 33); atď.
r401 a Olejomaľba na dreve, pred pol. 17. stor. (1620-40)
BRATISLAVA, SNG (O 4177)
Ol/drevo, 41,8 x 36,7 cm; Kúpené 1972 v Prahe; - Vaculík 1977 (ako "Mystické zasnúbenie sv. Kataríny" /sic!/); - Vaculík 1983, kat. 60; - Vaculík 1984, s. 49; - Vaculík 1985, s. 18; - Keleti 1991, s. 23; - Rusina / Zervan 2000, s. 18; - Rusina: Bludní Holanďania, SNG 2006, s. 192; - Z. Ludiková: Nizozemská maľba, SNG 2016, kat. V.19, obr. s. 57 ("P. P. Rubens - dielňa, 1620-1640");
ASlabšia dielenská kópia? - "Rubens - dielňa, pravdepodobne podľa niektorej z grafických predlôh" (I. Rusina)401X
+ Príklady aj v Latin. Amerike (PESSCA 1215 A,B; 1497 B)r402

Klaňanie pastierov (I), medirytina Lukas Vorstermann
Rubensova olejomaľba, ca. 1620 (Rouen, Musée des Beaux-Arts);
+ Stranovo prevrátené kópie, medirytiny Edme Jeaurat (1717), François Ragot, atď.; + Aj pražské univ. tézy, mezzotinta G. Ph. Rugendas 1728 (NK ČR, Th 133 - manuscriptorium.com); - A. Teuscher: Die Künstlerfamilie Rugendas 1666-1858. Werkverzeichnis zur Druckgraphik. Augsburg 1998, č. 1187;
r402 a Kľačiaca žena a za ňou stojaci pastier na olejomaľbe Klaňanie pastierov
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Obraz z bratislavského kostola klarisiek. - Kat. Ave Maria 2013, č. A.49; - Papco: Palkovské štúdie II. Bojnice 2014, kap. 74 Nerozpoznané palkovské diela v GMB (s. 532-537), obr. 1 na s. 530-531;
DStranovo prevrátene; z Rubensovej kompozície len kľačiaca žena v popredí (zmenená - tvárou obrátená k divákovi) a za ňou predklonený stojaci muž z profilu so zopätými rukami. Ďalšie figúry podľa J. G. Bergmüllera ("Symbolum apostolicum" 1730, Bl. 3 - pastier s palicou a druhý pri ňom vpravo, aj anjel hore a Jozef(?) so sviecou v pozadí)402X
+ Kópia, olejomaľba v kaplnke sv. Júdu Tadeáša býv. jezuit. kostola Am Hof vo Viedni, pred 1650;
+ Freska v poli štukovej klenby býv. kaplnky zámku Bučovice, po 1637 (na klenbe aj Zoslanie Ducha sv.Nanebovzatie P. Márie podľa Rubensa);
+ Príklady v Latin. Amerike - PESSCA č. 1701A,B; 2517A,B (Bogota)

   

r403

Klaňanie pastierov (II), medirytina Theodor Galle
Ilustrácia, in: Breviarium Romanum, Antverpy 1614, p. 146; - CRB XXI (1977), vol. I., s. 127-130, č. 21; vol. II., obr. 80, 82; + Kópie aj v neskorších vydaniach Missale Romanum (1651; Benátky 1701, Lyon 1746, atď.); + vyd. Paul Fürst v Norimbergu (stranovo prevrátene); + Pierre François Basan (vyd. Paríž 1772/79); + Michael Snyders; atď.;
Kompozíciu prevzal a upravil Matthäus Merian vo vydaniach "Icones Biblicae...", 1630 atď. (na šírku, zredukované na ústredné postavy, Ježiško sedí frontálne, v pozadí Zvestovanie pastierom)
(Aj iná verzia Rubensovej kompozície, medirytina Cornelis I Galle, in: Missale Romanum, 1661)


r403 a Anton Schmidt, pastieri na býv. olt. obraze Klaňanie pastierov
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kataríny
JM 2013, obr. 148; kat. II.28;
DLen odvodené figúry pokľaknutého pastiera vpravo a ďalšieho stojaceho nad ním;
(Mária a Jozef na ľavej strane kompozície prevzatí zo S. Voueta)


r403 b Nezn. (východoslovenský?) maliar, pastieri na olejomaľbe Klaňanie pastierov, 18. stor. (?)
CLen odvodené figúry pokľaknutého pastiera vpravo a ďalšieho stojaceho nad ním    r403x2

Klaňanie pastierov (III), medirytina Lukas Vorstermann 1620
Podľa ľavého panelu Rubensovho triptychu s Epifaniou (1616) z kostola sv. Jána v Malines (dnes Marseille, Musée des Beaux-arts); + stranovo prevrátená kópia Cornelis Galle II; + neskoršie kópie (napr. rytinová ilustrácia Biblie, 1702), atď.
r403x2 a Olejomaľba na dreve
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2828)
B

r404

Kristus nesie kríž (cesta na Golgotu, Veronika so šatkou), medirytina Paul Pontius 1632 podľa Rubensovho obrazu
CRB VI (2000), s. 77-79, č. 18, obr. 54; + Kópie zo 17. a 18. stor.: F. Ragot, C. Dankerts (tlač.);  + Akvaforta Pietro Monaco, in: Raccolte di cinquanta cinque storie sacre incise in altrettanti rami...", vyd. v Benátkach 1743, č. 45 /stranovo prevrátene, v popredí pes/ (CRB part VI, s. 73-77, č. 16, obr. 48; - UBI Roschmann XIX, č. 86); - Kat. Apolloni 2000, s. 206-207; - M. Mžyková: Chebská reliéfní intarsie a grafika, kat. Středočeská galerie Praha 1986, s. 20);  + Kópia stranovo prevrátene, medirytina Johann Jakob Sartor (ilustrácia anglického vydania Biblie, Londýn 1760); atď.

+ Iný Rubensov variant kompozície, olejová skica (Amsterdam, Rijksmuseum); + rytina Fr. Ragot podľa Rubensovej skice, dnes v University Art Museum, Berkley /v popredí deti/ (Lencová, Umění 1981/4, s. 363, obr. 2; - Mžyková 1986, s. 20, č. 1).

r404 a Kristus nesie kríž, olejomaľba z cyklu Krížovej cesty (V. zastavenie?),
kon. 18. stor.?
SKALICA, klášt. kostol františkánov
Ol/pl; z cyklu 14 zastavení Krížovej cesty odvodených z rôznych grafických predlôh (VI., X. a XIV. zastavenie podľa rytín z Pašiového cyklu G. B. Göza; II. zastavenie podľa Krížovej cesty vyd. Klauber v Augsburgu; XI. zastavenie podľa predlohy A. Dieu, atď.)
CÚstredný motív prevzatý z verzie reprodukovanej Pontiusom; na pravej strane (namiesto Veroniky, Márie stojacej za ňou a dvoch detí) nahradené jazdcom na koni; v pozadí doplnené architektúry    

r404x2

Posledná večera (1), rytina Cornelis Galle I, po 1661
In: "Missale romanum ex decreto sacrosancti tridentini restitutum, Pii V. pont. max. issu editum, et Clemetis VIII. primum, nunc denuo Urbani papae octaui auctoritate recognitum. In quo missae propriae de sanctis omnes ad longum positae sunt..." (za Urbana VIII.)
+ Stranovo prevrátená kópia (bez psa naspodu, v hornej časti rozvedená ďalšími motívmi), medirytina, vyd. Peter Overradt (č. 58 zo série ilustrácií Biblie podľa rôznych predlôh)


r404x2 a Prešovský maliar(?), ústredný obraz hlav. oltára, zač. 18. stor.
STROPKOV, far. kostol najsv. Kristovho tela a krvi
Ol/pl, 280 x 140 cm; - D. Dugas: Oltáre a ikonostasy na slovensku. Žilina 2016, s. 85 (obr.);
B


r404x2 b Olejomaľba(?), kon. 18. stor.
MARTIN, MS (= SNM?)
Ol/pl; reštaur. P. Mendel 1969 (Spravodaj SÚPSOP Banská Bystrica 14/1973, s. 114, č. 13)
B


r404x2 c Diletantská lavírovaná perokresba v rukopisnom spevníku z 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA (?)
(Archív PÚ SR, neg. 22.187);
B    

r404x3

Posledná večera (2) - Ustanovenie Eucharistie, medirytina Boëtius a Bolswert, 1632
Rytinová reprodukcia podľa Rubensovho obrazu z kaplnky v Katedrále v Mechelen (od r. 1813 v Piancoteca Brera, Miláno). - CRB VI (2000), s. 48-55, č. 6, obr. 11, 15; - Kat. Rubens, Köln 1977, č. II/52; - H. Oertel: Die protestantischen Bilderzyklen..., 1978, obr. 20a; - Herucová 2015, s. 68, obr. 79 b;
Kópie F. Ragot, J. Wolff, atď. (CRB, s. 53); + Kópia, medirytina Pierre Landry (len spodná časť na šírku, stranovo prevrátene); + "Caena Domini", v oválnom orámovaní, medirytina, tlač. Albrecht Schmidt v Augsburgu (SNG, G 5950); + Trnavská tlač, medirytinová ilustrácia, znač. "I. D. Ther Portten fec. Tyrn." (so 4 pašiovými výjavmi vloženými v rohoch); + Kópia, medirytinová ilustr. Johann Jakob Sartor (Londýn 1760) a stranovo prevrátené kópie (Kristus žehná ľavou rukou!), ilustr. v Missale Romanum (anonym), v angl. vydaniach Biblie ("St Matthew Chap. XXVI"), tlač. J. Carwitham, 1. pol. 18. stor.; + Posledná večera v kartuši na medirytine J. S. a J. B. Klauberovcov (univ. tézy, vyd. v Augsburgu, pol. 18. stor.); + Primitívne neskoršie rytinové kópie (Zb. Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku..., obr.), atď.
r404x3 a Kresbová kópia kompozície, znač. "Johann Schü...", 1899
SVIDNÍK, Múzeum ukrajinskej kultúry (ev. č. M 3235)
Herucová / Novotná 2008, č. 137;
A  Kresba kontúr, s narysovanou štvorcovou sieťou


r404x3 b Býv. oltárny obraz, 1. pol. 19. stor.
MATEJOVCE (Poprad-), far. kostol sv. Štefana kráľa
Ol/pl, 175 x 110 cm; - Herucová 2015, s. 68, obr. 79 a,b (predloha);
A


r404x3 c Kópia Albert Fikas, obraz nad cárskymi dverami ikonostasu, 1846
PREŠOV, gr.-kat. katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Ikonostas od sochára Juraja Romana, obrazy Albert Fikas z Viedne (D. Dugas, Oltáre a ikonostasy na Slovensku. Žilina 2016, s. 168-169, obr.);
A?Ikony podľa rôznych predlôh - apoštoli a i. (v spodnom rade aj kópia Raffaelovej Sixtínskej Madony)404x3X
+ Kópie podľa rytiny v sliezskych evanj. kostoloch (Bierutow, Świdnica) - A. Seidel-Grzesińska: Niderlandzkie wzory w protestanckim malarstwie śląskim. Ostatnia Wieczerza z warsztatu Piotra Pawła Rubensa, in: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych. Wrocław 2003, s. 352-361, obr. 8, 9;
+ Kópia, olejomaľba vo far. kostole, Sosnówka (A. Kozieł, in: Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 82); + Príklady obrazov zo 17.-18. stor. v Poľsku - Michalczyk 2016, s. 759, obr. 374 b-d;
+ "Posledná večera" na 12 protestantských oltároch z r. 1650-1767 v juž. Nemecku (Oertel 1974);
+ Stephann Kessler, obraz z cyklu "Passio Domini" v Sacellum der Alten Universität, Salzburg, 1670-te r. (Stephan Kessler. Ein Tiroler Maler der Rubenszeit. Diozesanmuseum Hofburg Brixen 2005, s. 55, obr. 15 na s. 51); + Alexej Antropov, obraz ikonostasu v sobore sv. Andreja v Kyjeve, 1754 (Dąb-Kalinowska: Miedzy Bizancjum i Zachodem. Warszawa 1990, obr. 37); + Ferdinand Licht, olt. obraz, 1812 (Dolní Benešov, kostol sv. Martina); a pod.   

r404x4

Posledná večera (3), rytinová ilustrácia, 2. pol. 18. stor.?
(Missale Romanum?); - Verzia odvodená z Rubensovej kompozície, postava Judáša s podopretou bradou v popredí nahradená odklonenou figúrou apoštola nakláňajúcho sa pre džbán (porov. identickú figúru na "Poslednej večeri" Nicolu Grassiho)


r404x4 a Posledná večera, olejomaľba, 19./20. stor.?
TOPOREC, far. kostol
Závesný obraz, olejomaľba na plátne, s nemeckým a slovenským citátom (Lk 22:19) naspodu;
BInsitná kópia odvodená z grafickej reprodukcie


r404x4 b Felix Ivo Leicher: Posledná večera, obraz boč. oltára, 1781
OPAVA, Konkatedrála Nanebovzatia Panny Márie
Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 337; - Umělecké památky Moravy a Slezska 3/1, Praha 2021, s. 455, obr. 805;
Br404x5

Leonardova Posledná večera, medirytina Pieter Soutman
Rytinová reprodukcia Rubensovej interpretácie časti fresky Leonarda da Vinci (P. P. Rub. Del."), stranovo prevrátene


r404x5 a Postava anpoštola na obraze Posledná večera, 18. stor.?
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 12532)
Tempera na dreve;
DVýjav skomponovaný z figúr prevzatých z "Prijímania apoštolov" Grégoire Hureta a ďalších predlôhr405

Videnie sv. Alojza Gonzagu, medirytina Boëtius a Bolswert (podľa Rubensa?)
Znač. "Boetius a Bolswert fecit". - Kat. Rubens-Stecherkreis. Göttweig 1968, č. 101; - Kat. Heiligenporträts, Göttweig 1988, č. 11 na s. 17-18


r405 a Maľba v kartuši na klenbe boč. kaplnky Mučeníkov, pol. 17. stor.
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
CPóza, podoba a gesto svätca odvodené, postava namiesto interiéru situovaná na oblakoch. Cez jezuitský talár kňazskú bielu rochetu, v ľavej ruke doplnený krucifix. Pridaný anjel letiaci zhora, s venčekmi a ľaliami    

r405x2

Život sv. Ignáca z Loyoly, medirytiny a lept J. B. Barbé 1609
"VITA BEATI P. IGNATII LOIOLAE, SOCIETATIS JESU FUNDATORIS", ROMAE M.DC.IX; celostr. ilustrácie so sprievodnými latin. textami
+ Aj vydanie s pôvodnými ilustráciami doplnené textami v maďarčine, Trnava 1655 (exemplár https://library.hungaricana.hu/hu/view/RMK_I_1604/)

r405x2.1 Sv. Ignác dostáva r. 1540 od Pavla III. potvrdenie Spoločnosti Ježišovej
(Vita 1609, no. 56)
Kat. Mirabili disinganni. Andrea Pozzo pittore e architecto gesuita. Roma 2010, s. 103, fig. 102
r405x2.1 a Trnavský maliar (Jakob Rost?): Sv. František Xaver dostáva od pápeža poverenie na misie(?), maľba v kartuši štukovej výzdoby na klenbe boč. kaplnky sv. Františka Xavera, 1655/60
TRNAVA, býv. jezuitský Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Cyklus výjavov zo života sv. Františka odvodených z rôznych predlôh (František na mori, Zázraky v Potami, Smrť sv. Františka atď.); - DSVU Barok 1998, s. 458, č. 203 (JM);
COdvodená kompozícia: postava jezuitu a oboch kardinálov sediacich po stranách; pápež sedí vzpriamene, bez žehnajúceho gesta, ľavou rukou podáva listinu jezuitovi s gloriolou; postavy v pozadí iné
r405x2.2 Sv. Ignác píše Duchovné cvičenia (Vita 1609, no. 21)
r405x2.2 a Trnavský maliar: Sv. Ignác pred jaskyňou v Manrese, maľba v kartuši štukovej výzdoby na klenbe boč. kaplnky sv. Ignáca z Loyoly, pol. 17. stor.
TRNAVA, býv. jezuitský Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
BRozšírené po stranách, upravené na formát kartuše405x2X
+ Iné podobne odvodené kompozície v 17. stor. (napr. maľby Hermana Schmidta v kartušiach štukovej klenby v pražskom Klementine a pod.)r406.1-2

Videnie sv. Ignáca z Loyoly; - Videnie sv. Františka Xavera, pendanty, medirytiny Schelte a Bolswert podľa Rubensa
CRB VIII (1973), vol. II., s. 68-72, č. 113-114, obr. 36, 37; - Ignác znač. "P. P. Rubens pinxit - S. á Bolswert sculp. cum privilegio" (Kat. Heiligenporträts, Göttweig 1988, č. 93); + Neskoršie kópie podľa Bolswerta (rytinová ilustrácia "S. Ignatius de Loialus", vyd. Gerhard Altzenbach, pol. 17. stor.; atď.)
Aj spoločná verzia, medirytina Schelte a Bolswert podľa Rubensa (a identická medirytina podľa Van Dycka, znač. "Antoni V. Dijck Pinxit / W. Sommer sculp:")
r406 a Sv. Ignác z Loyoly, Sv. František Xaver, obrazy po stranách oltára sv. Štefana, okolo 1680?
BZOVÍK, niekdajšia hradná kaplnka
Archívne fotografie oltára v kaplnke s ústredným obrazom Štefana kráľa, obrazmi jezuitských svätcov po stranách a P. Márie Víťaznej (ako Patrona Hungariae) v nadstavci. - Garas 1953, s. 116 a obr. príl. XIII; - G. Galavics: Program és műalkotás a 18. század végen. Bp 1971, s. 16 a obr. 10
BStojace postavy odvodené z grafiky, pridané krajinné pozadie


r406.1 a Anton Schmidt: Sv. Ignác z Loyoly, olejomaľba zo série záves. obrazov svätcov
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum (inv. č. 404)
Papco 1989, pozn. 56; - JM 2013, kat. II.1;
CPóza a podoba svätca odvodené, len polpostava, doplnené anjelikmi


r406.2 a Sv. František Xaver, kópia, olejomaľba (len polpostava)
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
A406.1-2X
+ Johann Ulrich Loth, Sv. František Xaver, olejomaľba v jezuitskom St. Michaelskirche v Mníchove (Mária s Ježiškom na oblakoch vľavo); + Sv. František Xaver, olejomaľba z r. 1653 v býv. jezuitskom kostole, dnes katedrále vo Varaždine (Cvetnić 2007, s. 124-127, obr. 73-75); + Príklady v Latinskej Amerike: Sv. Ignác, olejomaľba Matheo Pizarro (PESSCA č. 240A/240B); Sv. František, olejomaľba Hernando de la Cruz (č. 473A/657B)

    r407

Zoslanie Ducha svätého, medirytina Paul Pontius, 1627
Podľa Rubensovho olt. obrazu z jezuitského kostola v Neuburgu (dnes Alte Pinakothek Mníchov);
CRB VII (1984), s. 103-110, č. 27, obr. 60, 62, 63


r407 a Panna Mária a apoštol na obraze hlav. oltára, pôv. 1692(?)
PERNEK, far. kostol
Pôvodný oltárny obraz z konca 17. stor. (1692?) úplne premaľovaný pri renovácii 1853? (na kameni nápis: "Ad Maior. Dei G.B.M.V. Valnorum X.. honorem cum A.R.D. Ioan. Poloni P(le)ban Pernek 16(0?)2. Reno. 1853 A. W." (Fototéka ÚDU SAV)
COdvodená celková kompozícia, prevzatá len ústredná postava Márie, sediacieho apoštola so zdvihnutou pravicou a ďalšieho stojaceho z profilu na pravej strane. Holubica Ducha sv. vo vrchole doplnená postavami Krista a Boha Otca na nebesiach407X
+ Obraz hlav. oltára (Klagenfurt, Heiligengeistkirche); + Freska v poli štukovej klenby býv. kaplnky zámku Bučovice, po 1637 (na klenbe aj Klaňanie pastierov a Nanebovzatie P. Márie podľa Rubensa); atď.r408

Najsv. Trojica na nebesiach, medirytiny Cornelis Galle, Lucas Vorsterman II a i.
Pasierb 1987, č. 166 (C. Galle); - R. Jeřábek: O původu jednoho zlidovělého pojetí motivu Svaté Trojice, in: Lidová výtvarná kultura. Brno 2011, s. 107-118; Leonardo da Vinci, Cranach d.A., Rubens, Velázquez a další ve zlidovělé podobě, tamtiež, s. 119-133 (obr. 4 L. Vorstermann ml.);
Vlastnoručná Rubensova skica kompozície (Held 1987, s. 579 n.), olt. obraz Hendricka van Balen z r. 1620 (Sint-Jacobskerk, Antverpy) a olt. obraz z Rubensovej dielne, 1615/20 pre kostol augustiniánov v Mníchove (dnes Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neuburg an der Donau);

Najsv. Trojica (bez anjelikov, pod nohami len zemeguľa), medirytina Lucas Vorsterman II podľa Rubensa
Vyd. Frans van den Wyngaerde, pol. 17. stor. (Holl. Dutch & Flemish XLII.94.16); + Neskoršie kópie - napr. medirytina zo série 7 ilustrácií zo života Krista (vyd. Paul Fürst v Norimbergu) a i.; + Množstvo ďalších kópií tejto verzie, reprodukcií a tlačí z 18.-19. stor.: G. M. Weissenhahn 1777 (Jeřábek 2011, obr. 5 na s. 121); + medirytina Albert Henry Payne (po 1838); + litografie z 19. stor. (Jeřábek, obr. 6, 7); anonymná oceľorytina (1880-te r.); atď.;
r408 a Obraz v nadstavci oltára sv. Matúša ev., 2. pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 21.960)
A


r408 b Oltárny obraz, 1850
SPIŠSKÁ STARÁ VES, kaplnka Najsv. Trojice
(Archív PÚ SR neg. 52.497, foto 1965; - Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.345); - Herucová 2015, s. 67, obr. 78 a,b (predloha);
A


r408 c Nástenná maľba v kaplnke, 1851
MOKROLUH, kaplnka Najsv. Trojice
(diap. Archív PÚ SR - custodea)
B


r408 d Polychrómovaný reliéf v nadstavci oltára Najsv. Srdca Ježišovho, 1902
SPIŠSKÁ KAPITULA, Katedrála sv. Martina
Pseudogotický oltár dodaný budapeštianskou firmou Rétay és Benedek; - Herucová 2015, s. 126, obr. 174, 175 (predloha);
B


r408 e Olejomaľba, 19. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 3238)
BPrimitívna kópia, redukované (len Trojica, zemeguľa bez anjelikov)

r408 f Olejomaľba, 19. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 894)
BLen Trojica

r408 g Olejomaľba, zač. 19. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 2801)
Ol/pl, 80,2 x 63,4 cm; neznač.;
A


r408 h Olejomaľba, kon. 19. stor.
TERCHOVÁ, kostol sv. Martina
K. Beňová / K. Chmelinová: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí a Konrád Švestka. Martin 2013, s. 155, kat. 37;
BObraz oválneho formátu na šírku; redukovaná kompozícia (Trojica bez zemegule s anjelikmi)408X
Johann Franz Huber, Najsv. Trojica, ca. 1730, klenbová freska vo far. kostole, Wang (Corpus BD 8, 2002, s. 284, obr. A);  + Obraz hlav. oltára vo far. kostole, Lobdowo (KZSP XI Bydgość z. 19);  + Obraz vo far. kostole Latowicz (KZSP X, Warszawa z. 8, 1968);  + Obraz hlav. oltára vo far. kostole, Máriakálnok (18./19. stor.);  + Olejomaľba, 18./19. stor. (Regionální muzeum Litomyšl, inv. č. 20A-0145);  + Ľudové drevorezy a maľby na skle z 19. stor. (Jeřábek 2011, s. 107-133); a nespočetné množnstvo kópií, (prevažne až z 19. storočia) po celej Európe

r409

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Theodor Galle
Ilustrácia, in: Breviarium Romanum, Antverpy 1614, p. 108; - CRB XXI (1977), vol. I., s. 126-127, č. 20; vol. II., obr. 79; + kópia stranovo prevrátne Cornelis Galle (J. St. Pasierb, ed.: Maryja Matka Chrystusa. Wwa 1987, č. 166); + ako ilustrácie v Missale Romanum (1701 a i.); + neskoršia rytina Th. Guth; atď.
r409 a Michael Langbein, póza a gesto Márie na obraze hlav. oltára hradnej kaplnky, 1644
FORCHTENSTEN, hrad Mikuláša Esterházyho
DSVU Renesancia 2009, s. 841, č. 203 (JM); - JM 2012, obr. s. 73 (predloha);
DCelok kompozície a figúra archanjela Gabriela odvodené z rytinových ilustrácií Theodora Galle v "Officium Beatae Mariae Virginis", 1. vyd., Antverpy 1600, s. 166; 2. vyd. 1609, s. 62 a 562 (B. Świderska, in: Inspiracje grafika europejska w sztuce polskiej. Wwa 2010, s. 117-128, obr. 42, 62)409X
+ Obraz z r. 1642 v kostole Nepoškvrneného počatia, Grebanin (Pasierb 1987, obr. 203)

    

r409x2

Zvestovanie Panne Márii, medirytina François Stuerhelt
Zo série Život Krista (kópia rytiny Cornelisa Galle podľa Rubensa?)

r409x2 a Olejomaľba, 18. stor.
TRNAVA, kostol sv. Jozefa (pavlínsky)
Obraz na dvierkach tabernákula boč. oltára(?)
BPrevzatý celok kompozície

r410

Herodesova hostina (Salome s hlavou sv. Jána Krstiteľa), medirytina Schelte Adams Bolswert
Rytinová reprodukcia Rubensovho obrazu z r. 1644 (dnes v National Gallery of Scotland)
Kópia, medirytina Albert Clouet (po 1644); + Kópie v rôznych vydaniach "Bilderbibel", napr. Melchior Küsel, Icones Biblicae (Augsburg 1679, p. 17); + A. Jávor, MÉrt 2013/2, pozn. 26 na s. 395 (drevorez. ilustrácia Lutherovej Biblie, Norimberg 1702); atď.


r410 a Johann Lucas Kracker (1752) a Erasmus Schrött (1801/1802), stredná časť fresky na strope refektára v prelatúre
JASOV, kláštor premonštrátov
Premaľba E. Schrötta na zvyškoch pôv. Krackerovej kompozície. - Jávor, MÉrt 2011/2, s. 395 (predloha); - Jávor, MÉrt 2013/2, s. 392;
CCelok výjavu odvodený z Rubensovej kompozícier411

Sv. Barbora, medirytina Schelte a Bolswert podľa Rubensa
CRB VIII (1973), vol. I., s. 100, č. 68, obr. 119 (pendant sv. Katarína, č. 69, obr. 120)


r411 a Obraz svätice (Barbora?) s donátorom, 17. stor.
SMOLENICE, far. kostol
H?Len príbuzné zobrazenie - póza svätice a zábradlie v pozadí411X
+ Príklady v Latinskej Amerike (PESSCA č. 833B, 2557B)

r412

Obrátenie Šavla, medirytinová reprodukcia Schelte a Bolswert, po 1617
(Obraz v Berlíne, stratený?); - CRB VII (1984), s. 121-133, č. 31, obr. 74;
Kópie: lept François Ragot podľa Bolswertovej medirytiny;  + Melchior Küsel, medirytinová ilustrácia (Icones Biblicae, Augsburg 1679, č. 23);  + Ilustrácia Biblie (vyd. Norimberg 1702);  + Univ. tézy, mezzotinta Georg Philipp Rugendas st. (A. Teuscher: Die Künstlerfamilie Rugendas 1666-1858. Werkverzeichnis zur Druckgraphik. Augsburg 1998, č. 1205); atď.
r412 a Franz Schellemayer a Imrich August(?), maľba na klenbe lode, 1774
MOSONMAGYARÓVÁR, far. kostol sv. Gottharda
Pripis. S. Dorffmaisterovi; - Garas 1955, s. 181; - L. Kostyál, in: Kat. Dorffmaister István emlékkiállítása, Szombathely 1998, s. 232, a s. 28, obr. 6 (predloha). Výmaľba interiéru je dielom F. Schellemayera s I. Augustom - Pintér 2002 (1777); - Barokk freskófestmények Magyarországon III. Bp. 2022, s. 212, obr. B;
B


Preberanie kompozície vo freskách a obrazoch Stephana Dorffmaistera:
r412 b Olejomaľba, ca. 1787
PÉCS, Biskupský palác (ev. č. Fes-060)
Kat. Dorffmaister 1998, č. 65; - E. Buzási, MÉrt 2016/1, s. 56, č. 42, obr. 18 na s. 58;
BStranovo prevrátene

r412 c Olejomaľba, 1789
SZOMBATHELY, súkrom. zb.
Kat. Dorffmaister 1998, s. 102-103, kat. 65, obr. 53, 56 (s predlohou);
AMaľovaná kópia, oproti Bolswertovej rytine stranovo prevrátene

r412 d Býv. oltárny obraz (S. Dorffmaister?)
ZALAEGERSZEG, Göcseji Múzeum (K.76.1.39)
Olejomaľba na medi, 109 x 87,5 cm; - Kat. Dorffmaister 1998, s. 283, č. 51, obr. na s. 282;
B

r412 e Motívy z rytiny Dorffmaister použil aj neskôr zakomponované v bitevných scénach na freskách kostola cistercitov v Szentgotthárd (1784) a kat. kostola v Szigetváre (1787/88)
L. Kostyál, in: Kat. Dorffmaister István emlékkiállítása, Szombathely 1998, s. 36;


412X
Rubensovu kompozíciu ako celok prevzal Johann Carl Kynast, obraz na kazateľnici vo far. kostole, Góra Śląska, 1780-te r. (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 618);
+ Prevzatý celok kompozície podľa Küselovej ilustrácie, ako "Obrátenie sv. Norberta", olejomaľba z r. 1626/28 (renov. 1718), z cyklu obrazov v kláštore premonštrátov na Strahove v Prahe;
+ Drevený reliéf nezn. autora (Chrysler Museum of Art, Norfolk), atď.;
412.1 Predklonený muž dvíhajúci sv. Pavla
Porov. pokľaknutú figúru muža dvíhajúceho sv. Pavla z Rubensovho "Obrátenia" a postavu (Nikodéma?) v identickej póze na kamennom reliéfe Ukladanie do hrobu v predele Szelepcsényiho oltára, pol. 17. stor. (Nitra, Katedrála sv. Emeráma). Prevzal ju B. E. Murillo a zakomponoval do svojej verzie Obrátenia sv. Pavla (Museo del Prado) odvodenej z Rubensa. Identická figúra použitá aj v kompozíciách rôzneho námetu (ako vojak hrajúci s kockami na "Ukrižovaní" Johanna Christopha Storera, muž zbierajúci koraly na medirytine "Afrika" z cyklu 4 Svetadielov G. Volpato, a pod.)r413.1

Nanebovzatie Panny Márie (I), medirytina Schelte a Bolswert s Janom Witdoeckom, 1639
Rytinová reprodukcia obrazu z r. 1616 z hlav. oltára kostola karmelitánov v Bruseli, dnes Koninklijke Musea voor Schone Kunsten; - CRB VII (1984), s. 144-146,
č. 35, s. 157, obr. 84; (aj Rubensova skica na dreve, Londýn).
+ Kópia, medirytina François Stuerhelt zo série Život Krista (stranovo prevrátene)

(I.2) Iná verzia: olt. obraz, olejomaľba na dreve ca. 1620, dnes KHM Wien, GG 518 (CRB, s. 149-153, č. 37, obr. 87) - horná časť s Máriou a anjelikmi totožná, dolu postavy apoštolov zmenené
r413.1 a Obraz hlav. oltára, 1748?
STARÁ TURÁ, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Obraz "zakúpený vo Viedni pri príležitosti posvätenia kostola" (1748);
BPodľa verzie I.2 v KHM, postavy odvaľujúce kameň vľavo nahradené postavou stojaceho apoštola z verzie I


r413.1 b Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA - Dúbravka, kat. kostol sv. Kozmu a Damiana
Foto 1931 (Archív PÚ SR, neg. 19.565, archív Štát. referátu) = neexistuje?
B


413.1X
+ Nanebovzatie, kópia spodnej časti - apoštoli pri hrobe (Mária s anjelmi iná), obraz hlav. oltári, 1762 (Varaždin, býv. jezuitský kostol)

413.11 Anjelici v oblakoch pod Pannou Máriou
Aj na samostatných zobrazeniach Assumpty z hornej časti komozície (neznač. medirytina "Assumptio B. Mariae"); Anjelici pod Máriou z Nanebovzatia I aj na rytine Adriaena Melara "Thronus Salomonis" (Mária s rukou priloženou k hrudi z Nanebovzatia III podľa P. Pontiusa)

r413.11 a Panna Mária a anjelik na obraze Nanebovzatie Panny Márie na boč. oltári
PRIEVIDZA, kostol Nanebovzatia Panny Márie
Pam. SK, s. 264 (oltár z konca 17. stor.)
EGesto Márie a anjelik vznášajúci sa naznak v oblakoch pod ňou


r413.11 b Vincenz Fischer, anjelici na obraze Nanebovzatie Panny Márie na hlav. oltári, 1801
BANSKÁ ŠTIAVNICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
E

r413.11 c Dvojica anjelikov na obraze Vyučovanie Panny Márie na boč. oltári, ca. 1733?
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol Mena Panny Márie
DStranovo prevrátene (dolu v popredí zakomponovaný kľačiaci anjel z M. Altomonteho)


413.11X
+ Mária a anjelici v oblakoch na Nanebovzatí, 18. stor. vo far. kostole, Treffen (dole prázdny sarkofág bez apoštolov, hore Najsv. Trojica); + na olt. obraze Nanebovzatie, Heiligenberg (aj dvojica anjelikov z C. Marattu na oblakoch vpravo); + Jacob Carmutsch pripis., Assumpta, 1690 (podľa "Thronus Salomonis") na strope býv. zámockej kaplnky v Wildemart (Corpus BD XII/2, 2006, obr. A na s. 550: "Zweifellos hat Carnutsch auch hier, ... nach einer Vorlage gearbeitet" (? - bez predl.)

413.12 Apoštol Peter kľačiaci v popredí
na obidvoch verziách I a I.2; aj na ďalšej verzii Rubensovho Nanebovzatia z r. 1626 (dnes Brusel, Musées Royaux des Beaux-Arts);

r413.12 a Vincenz Fischer na obraze Nanebovzatie Panny Márie na hlav. oltári, 1778
ORADEA, Katedrála
Sabău 2005, obr. 111-114; + Aj skica (zmenšená kópia?) kompozície, olejomaľba na medi, znač. "V. Fischer professor Arch. 1784" (ÖG Belvedere Wien, inv. č. 4344; - E. Baum, Barockmuseum ÖG 1980, kat. 88);
EOdvodené, stranovo prevrátene; postava sv. Petra zakomponovaná na ľavej strane


r413.12 b V. Fischer(?) na obraze Nanebovzatie Panny Márie na boč. oltári
VYHNE, far. kostol
Kópia kompozície Nanebovzatia v Oradea; ako Fischerova (skica?) v súvislosti s obrazom na hlav. oltári v Banskej Štiavnici z r. 1801 (Papco 2003/II, č. 475; Čelková, PaM 2007/1);
E


413.12X
Kľačiaci apoštol na medirytine "Zoslanie Ducha sv." (Theodor Galle podľa Rubensa); + na olejomaľbe "Nanebovzatie" Anthonisa Sallaerta, 1620 (súkrom. maj.); + Kľačiaca postava na lepte "Hold Jupiterovi" Georga Friedricha Schmidta (ilustrácia II. spevu "Palladium" Friedricha II. Pruského, 1740-te r.); + Postavu zakomponoval aj Franz X. Karl Palko na návrhovej kresbe olt. obrazu "Nanebovzatie Panny Márie" (Zb. kniežat z Liechtesteinu, Vaduz/Wien), atď.

    r413.2

Nanebovzatie Panny Márie (IIa), medirytina Theodor Galle
Ilustrácia, in: Breviarium Romanum, Antverpy 1614, p. 882 (CRB XXI, vol. I., s. 143-146, č. 27; vol. II., obr. 92, 93); podľa Rubensovho olt. obrazu v Katedrále v Antverpách (skice Haag, Washington); - CRB VII (1984), s. 172-181, č. 43, obr. 116;
(II b) Cornelis Galle, reprodukcia iného olt. obrazu, medirytina s akvafortou, znač. "P. P. Rubens pinxit. - A Paris, chez Pierre Mariette" (1640/57); a Rubensov modifikovaný variant kompozície (1626); + Aj neskoršie kópie - medirytina P. A. Tardieu, pol. 18. stor. (exemplár v GMB Bratislava, C 4107), atď.
Postavy na pravej strane identické aj na "Ukladaní do hrobu" (medirytina podľa Rubensa, vyd. C. Visscher, stranovo prevrátene Abraham J. Conradus)


413.2X
+ Nanebovzatie (podľa Th. Galle), Lázaro Pardo de Cárdenas 1632, Cuzco (Peru), kostol San Cristóbal (PESSCA)    

r413.3

Nanebovzatie Panny Márie (III), medirytina Paul Pontius 1624
Stranovo prevrátená rytinová reprodukcia Rubensovej verzie Nanebovzatia z r. 1618 (Düsseldorf, Stiftung Museum Kunst Palast, Sammlung der Kunstakademie); podľa kópie, gvaš a monochrómna olejomaľba ca. 1624 Paul Pontius korig. Rubensom (Los Angeles, The J. P. Getty Museum); - CRB VII (1984), s. 163-169, č. 41, obr. 105, 107
Kópie: medirytina Jourdain(?) podľa Pontiusa (www.shutterstock.com); + rytinová ilustrácia nezn. rytec (HAUM); + drevorez C. J. Jegher; atď.
Mária s ľavou rukou na hrudi, pravú vystretú nabok (ako na "Thronus Salomonis"); dole v popredí stojaci apoštol od chrbta so zdvihnutou rukou atď. (Cvetnić 2007, obr. 77-79)


413.3X
+ Freska v kruhovom medailóne uprostred štukovej klenby býv. kaplnky na zámku Bučovice, po 1637
(v poliach klenby aj Klaňanie pastierov a Zoslanie Ducha sv. podľa Rubensa);
+ Olt. obraz r. 1702 vo far. kostole sv. Barbory, Gornje Vrapče (Cvetnić 2007, obr. 80);
+ Panna Mária na Nanebovzatí J. F. de Backera z r. 1727 na hlav. oltári, Uciechów (Malarstwo barokowe na Śląsku, Wrocław 2017, s. 214, obr. 296);
+ Apoštoli na nást. maľbe Nanebovzatie, klášt. kostol St. Wolfgang (horná časť rozšírená o anjelov a Najsv. Trojicu vo vrchole);    

r413.4

Nanebovzatie Panny Márie (IV), rytinová ilustrácia Cornelis Galle I
In: Missale Romanum 1661 (za pápeža Urbana); + použité aj v "Breviarium novissimum Monasticum", Kempten/Allgäu 1677, s. 836 (W. Telesko: Einführung in die Ikonographie der barocken Kunst, 2005, obr. 4 na s. 105)


r413.4 a Nástenná maľba v štukovom orámovaní na bočnej stene v lodi,
zač. 18. stor.?
NOVÉ MESTO nad Váhom, kostol Narodenia Panny Márie
B(Z Rubensovej predlohy prevzatá aj kompozícia Nanebovstúpenie Krista vo vedľajšom ráme na severnej boč. stene)


r413.5

Nanebovzatie Panny Márie (V), medirytina Schelte a Bolswert a Jan Witdoeck 1639
CRB VII (1984), s. 181-189, č. 44, obr. 122, 126;
Stranovo prevrátená rytinová reprodukcia kompozície Rubensovej poslednej verzie Nanebovzatia, namaľovanej 1635-37 pre bruselských kartuziánov. Obraz r. 1643 získal Karl Eusebius z Liechtensteina pre hlav. oltár far. kostola vo Valticiach. V r. 1756 (Togner: 1764) odvezený do knežacej Liechtensteinskej galérie vo Viedni, na oltári nahradený kópiou inšpektora-správcu galérie Vincenza Fantiho (originál dnes vo Vaduze). Aj Rubensove skice (Vaduz, Viedeň). - B. Faßbinder: Rubens oder nicht Rubens, das ist hier die Frage, in: ÖZKD 57/2003, Heft 2, s. 233 n. ("Vincenzo Fanti, Maler, Sammlungsleiter und Rubensexperte", s. 238-240, obr. 282); - M. Togner: Malířství 18. století na Moravě 2010, s. 87, obr. 83-84


r414

Abraham a Melchizedech, medirytina Lucas Vorsterman
Stranovo prevrátená reprodukcia obrazu (verzia kompozície, dnes v múzeu Cannes);
+ Kópia, medirytina Jan Witdoeck (1638)


r414 a Olejomaľba, 2. pol. 17. stor.
? (Súkrom. maj., Bratislava)
Rešt. M. Bidelnicová 2004; - I. Rusina, in: Umenie reštaurovania II. Bratislava 2011, č. 21 na s. 84-85 (predloha);
AKópia podľa rytinyr415

Kristus zomiera na kríži (I), medirytina
Rubensov obraz z r. 1613 (Antverpy, Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten); - CRB VI (2000), s. 123-127, č. 30, obr. 96; + medirytina P. van Sompelen, stranovo prevrátene (č. 24, obr. 90); - len korpus Ukrižovaného, naspodu mesto na obzore
r415 a Bratislavský maliar, olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM
Papco 2003/II, s. 572-573, č. 293: "F. A. Palko"; - Papco: Palkovské štúdie I. Bojnice 2010 /vyšlo v januári 2012/, s. 176, obr. 44.02 (predloha): "asi skica k olt. obrazu, pravdepodobne pre bratislavský kostol jezuitov"; - Papco, Palkovské štúdie II., Bojnice 2014, s. 32, kap. 8 Ukrižovaný Kristus v SNM - HM v Bratislave, s. 72-77, obr. 1, 2 (obraz a predloha): "F. A. Palko, skica, pre bratislavských jezuitov"; obr. 1 a-d na s. 429;
B


r415 b František T. Schmahel, olejomaľba, zač. 19. stor.
? (Súkrom. maj., Bratislava)
Sign. "F. T. Schmahel P" (Fototéka ÚDU SAV, neg. 18.023)
B


r415 c Franz Anton Maulbertsch, freska na stene pod chórom, 1768
SZÉKESFEHÉRVÁR, býv. kostol karmelitánov
Garas 1960, s. 212-213, kat. 179 (predloha); - A. Smohay: Der Freskenzyklus von F. A. Maulbertsch in der Karmeliterkirche in Székesfehérvár, in: Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Langenargen / Brno 2007, s. 91-93, obr. 8, 9; - Barokk freskófestészet Magyarországon I. Budapest 2019, s. 119, obr. na s. 122;
B

415.2 Rozšírený variant, Kristus na kríži, víťaz nad smrťou a diablom, medirytina Paul Pontius, 1631
Rubensova predloha (kresba čiernou kriedou, lavírovaná olejom a tušom, Museum Boymans-von-Beuningen, Rotterdam); - CRB VI (2000), s. 129-131, č. 32, obr. 101-103


415.2X
+ Kópia podľa Pontiusovej rytiny, Fr. Lekszycki: Ukrižovaný s bl. Didacusom z Alcali, 1657, olt. obraz v kláštore františkánov, Ležajsk (stranovo prevrátené, doplnený svätec kľačiaci pod krížom); + Ďalšie príklady obrazov zo 17.-18. stor. v Poľsku - Michalczyk 2016, s. 760-761, obr. 374 b-ir415x2

Kristus zomiera na kríži (II), medirytina Schelte a Bolswert
CRB VI (2000), s. 126, č. 24

r415x2 a Alexander Gottlieb Guttmann, obraz oltára, 1777
BRATISLAVA, kostol ECAV ("malý")
Obraz na oltári kostola maďarských evanjelikov (Pressburger Zeitung 6.12.1777, č. 98, s. 17); - A. Petrová-Pleskotová, ARS 1970, s. 218, obr. 9;
B

r416

Klaňanie Troch kráľov (I), medirytina Lucas Vorsterman 1621
Rytinová reprodukcia vych. z Rubensovho obrazu, dnes v Musée des Beaux-arts, Lyon (B. Lymant: Die Darstellung der Heiligen Drei Könige in der Druckgraphik, in: Die Heiligen Könige. Darstellung u. Verehrung. Kat., WRM Köln 1982, s. 135-137; č. 132);
Aj medirytina Cornelis Galle II (v detailoch redukovaná kópia podľa Vorstermana); + rôzne neskoršie kópie, napr. v ilustrovaných vydaniach Biblie (Lutherova Biblia, Norimberg 1702 a pod.)


r416 a Olejomaľba na rytine, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 412)
Ol/ papier, 26,3 x 36 cm;
APoužitá niektorá z neskorších stranovo prevrátených grafických kópiír416x2

Klaňanie Troch kráľov (II), medirytina Schelte a Bolswert
Rytinová reprodukcia Rubensovho obrazu z r. 1629; tlač M. van den Enden v Antverpách. - B. Lymant: Die Darstellung der Heiligen Drei Könige in der Druckgraphik, in: kat. Die Heiligen Könige. Darstellung und Verehrung, WRM Köln 1982, s. 135-137, kat. č. 131


r416x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
? (SOGA 2013)
Olejomaľba na dreve, 30 x 20,5 cm; zo zb. E. Zmetáka; - vydražené na 114. aukcii SOGA, dec. 2013, č. 200a (nezn. podľa P. P. Rubensa, okolo 1760-90);
A

r417

Sväté Príbuzenstvo (Sv. Rodina pod jabloňou s Jánom Krstiteľom, Alžbetou a Zachariášom), rytinové reprod. Rubensovej kompozície
Olejomaľba na dreve, z vonkajšej strany krídiel triptychu ("Idefonso-Altar") z kostola sv. Jakuba v Bruseli, r. 1777 kúpené pre cisár. obrazáreň vo Viedni (KHM Wien, inv. 698); + nezvestná Rubensova skica a viaceré kópie (Stockholm a i.) - Medirytinová reprodukcia Richard Earlom, 1771 (stranovo prevrátene); atď.; - CRB VIII (1973), vol. II., s. 92-95, č. 118, obr. 61; - Fiona Healy: Erfindung und Verwandlung: Die Heilige Familie unter dem Apfelbaum und andere Gemälde der Heiligen Familie, in: Kat. "Rubens. Kraft der Verwandlung", KHM Wien 2018, s. 87-93
Prepracovaná neskoršia verzia kompozície, medirytina Gottlieb Heüss / Heiss (univ. tézy)

r417 a Andreas Zallinger(?), obraz z boč. oltára, ca. 1784
BYSTRANY, far. kostol sv. Petra a Pavla
Petrová-Pleskotová 1983; - Herucová 2015, s. 22, obr.;
BPrevzaté iba postavy, v pozadí namiesto stromu stĺpová architektúra
(Pendant "Martýrium sv. Jána Nepomuka" z druhého boč. oltára a "Rozlúčka apoštolov Petra a Pavla" na hlav. oltári podľa kompozícií F. A. Maulbertscha)

r417x2

Kristus vydaný na smrť (Ecce Homo), medirytina Nicolaes Lauwers
Ďalšie grafické reprodukcie Rubensovho obrazu: + Medirytina Michel-Guillaume Aubert, vyd. Edme Jeaurat, Paríž 1738 (stranovo prevrátene); atď.;
+ Variant kompozície, mezzotinta Anton Freindt, pražské univ. tézy 1703 (NK ČR, Th053); - stranovo prevrátene, čiastočne zmenené (sediaci Pilát bradatý, s turbanom na hlave)

r417x2 a Maľba na parapete empory, 1773
TOPOREC, kostol ECAV
Trojstranná drevená empora z r. 1773, polychrómovaná drevorezba, vo výplniach parapetu olejomaľby na dreve zo Starého zákona a život Krista
EOdvodené z variantu reprodukovaného A. Feindtom (Pilát bradatý, s turbanom na hlave); z Rubensovej kompozície "Ecce Homo" prevzaté tri postavy gestikulujúcich Židov naspodu

417x2X
+ Kópia podľa rytiny (N. Lauwersa?), olejomaľba na plátne v kláštore Saleziánov vo Viedni (ÖKT Wien III, obr. 226)   Rubens (X)

Ďalšie kópie Rubensových kompozícií zo 17.-19. stor.:
Boréas unáša Oreityu, olej na dreve, 23 x 20 cm, Múzeum Bojnice (Herucová / Novotná 2008, č. 17);
Venuša a Mars - "Alegória dôsledkov vojny", 1637/38 (Galleria Palatina, Palazzo Pitti vo Florencii); kópia ústredných postáv od Rice Burchard-Belaváry, ca. 1900
(GMB Bratislava, A-1153; - Herucová / Novotná, Kat. Bohyne a svätice v umení 19. stor. na Slovensku, SNM 2011, č. 24, obr. s. 24; - Herucová, PaM 2021/3, s. 55-56); + Skica z Rubensovej dielne(?), olejomaľba na dreve, 62 x 82 cm, v bratislavskom súkrom. majetku, rešt. VŠVU 2012 (K. Chmelinová: On the Consequences of War by Peter Paul Rubens, in: Quart. Kwartalnik Instytutu Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr. 1(31) / 2014, s. 24-38, obr. 2 na s. 27); + rytinové reprodukcie Rubensovho obrazu, medirytiny Jean Jacques Avril st. 1778 ("Mars va à la Guerre"), Ferdinando Gregori (1771), G. Asioli, atď.
Judita s hlavou Holoferna (podľa rytinovej reprodukcie Alexandre Voeta), olejomaľba, 2. pol. 17. stor., Burg Forchtenstein, Esterházy-Privatstiftung (M. Kopp:
A levágott fej témája Esterházy Pál műgyűjteményében és környezetében, in: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Bp. 2015, s. 258-259, obr. 15, 16);
Paridov súd, freska C. Tencallu z cyklu po obvode štukovej klenby mramorovej sály zámku Trautenfels, 1670 (medirytina A. Lommelina podľa Rubensa - Brucher 1973, obr. 125, 126);
Triumf Eucharistie - Triumfálny sprievod Cirkvi, freska C. Tencallu na 4. klenbe v hlavnej lodi Dómu sv. Štefana v Passau, 1684 (medirytina Nicolaus Lauwers podľa Rubensovho návrhu na tapisériu, Museo del Prado Madrid; - Kuhlenthal / Zunhamer, Der Passauer Dom, 1982, obr. 16, 17)
Oplakávanie Krista, Rubensova skica, olejomaľba na dreve, 1614, dnes KHM Wien; - slabá kópia z kon. 19. stor. v SM Levoča (ev. č. SM 6250) - Herucová / Novotná 2008, č. 158;
Vztýčenie medeného hada, medirytina Schelte a Bolswert podľa Rubensovho obrazu (dnes v NG Londýn), 1625 a ďalšie rytinové kópie Cornelis Galle I, François Ragot (exemplár v GMB), atď.; - Olejomaľba, kópia z Rubensovej dielne(?) ponúkaná na 108. aukcii SOGA, dec. 2012, č. 197 (ol/pl, 127 x 163 cm; fragmet signatúry nečitateľný, 1640-te r.)

katalógtop