Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Paul TROGER (1698 - 1762)

t481

Maria Victoria s adorujúcimi anjelmi, medirytina Johann Caspar Schwab 1756 (podla olt. obrazu P. Trogera na boč. oltári niekdajšieho kostola sv. Mikuláša na Landstrasse?, 1740/41; dnes vo far. kostole Platt bei Zellerndorf NÖ)
Znač. "P. Troger Caes: Reg: Acad. Rector inv. et pinx. - Joh: Caspar Schwab del: et sculp: Vienae 1756" (Kat. Troger, Altenburg 1963, č. 215); + Aschenbrenner / Schweighofer 1965, s. 155, kat. č. 304; - Bull. MG Brno 2005; - Gamerith, in: Baroque Ceiling Painting in Central Europe. Prague 2007, 60-62; - Kronbichler 2012, s. 566, č. K 23 (+ lit.)
t481 a Johann Lucas Kracker: Immaculata, obraz boč. oltára, 1762/65
JASOV, kláštorný kostol premonštrátov sv. Jána Krstiteľa
Ol/pl, 400 x 220 cm; - K. Garas, Kracker János Lukács. Bp. 1941 (predloha);
CImmmaculata bez Ježiška s kopijou, so zopätými rukami v protipohybe, Boh Otec navrchu zmenený, inšpirovaný Trevisaniho verziou kompozície Smrť sv. Jozefa
(+ Z rytiny odvodená stranovo prevrátene aj "Maria Victoria" na obraze pripis. Krackerovi v kat. kostole, Miroslav, ca. 1755; - Arijčuk, ZPP 2013/6; - Valeš 2014, s. 167)


t481 b Zmenšená kópia, olejomaľba, okolo 1760?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 6224)
Ol/pl, 64,5 x 39 cm; kúpené na 80. aukcii SOGA v júni 2008, č. 267: "P. Troger, okolo 1750" (Kat. Ave Maria 2013, č. B.57: "Stredoeurópsky mal. podľa Trogera"; - Papco 2017, s. 216: "Troger - okruh");
A481X
+ Aj skica a repliky Trogerovej kompozície (redukovaný variant - Kat. Graz 2008), atď.; + Olt. obraz far. kostola v Zalaszentgrót, ca. 1760 (Szilárdfy 2003, č. 118: "Trogerova dielňa"; - Kostyál, Arrabona 42/1, 2004, obr. 2; - Papco 2017, s. 216, obr. 15 na s. 217: "Trogerov okruh");

Figúry dvoch kľačiacich adorujúcich anjelov zakomponované na obraze "Ukrižovaný Kristus s anjelmi" Christopha Thomasa Schefflera, skombinované s hornou časťou prevzatou stranovo prevrátene z mezzotinty Eliasa Christopha Heissa "Sv. František Xaver pred Ukrižovaným" (pražské univerzitné tézy, 1708 - NK ČR, Th129);  + Anjeli na obraze "Najsv. Trojica" ikonostasu v Miskolci (stranovo prevrátene), atď.t482

Smrť sv. Jozefa, medirytina (J. V. Kaupertz?) podľa Trogerovho obrazu z boč. oltára niekdajšieho kostola sv. Mikuláša na Landstrasse vo Viedni?, 1740/41 (dnes vo far. kostole Platt bei Zellerndorf NÖ)
Aschenbrenner / Schweighofer 1965, s. 102-103, obr. 92; - W. Koberl: Beobachtungen zu Trogers Kompositionen, in: Barockberichte 38/39. Salzburg 2005, s. 633-636; + M. Gamerith, Bulletin MG Brno 2005, obr. s. 227; - Gamerith, in: Baroque Ceiling Painting, Praha - Brno 2007, s. 60-62; - Kat. Vision und Andacht, St. Pölten 2012, s. 128-131, lit., obr. s. 128 (Graz) a 131 (súkrom. zb.).
(Kompozíciu Troger odvodil z olt. obrazu Francesca Trevisaniho z r. 1712 na oltári v boč. kaplnke S. Ignazio v Ríme, nadväzujúceho na "Smrť sv. Jozefa" Carla Marattu)
t482 a Anton Schmidt, obraz z boč. oltára niekdajšieho farského kostola v Kremnici, 1763
BRATISLAVA, SNG (O 6890)
Ol/pl, 450 x 280 cm; sign., dat. 1763 (1765?). Kúpené v apríli 2006 z býv. kostola františkánov v Kremnici (Chmelinová, Akvizície SNG 2006, s. 166-167).
Medvecký, PaP 1976, s. 33 (predloha); - JM, in: Zb. Schmidt 2009, s. 22, obr. 8 a,b (predlohy); - JM 2013, kat. II.37 +lit.; - K. Kolbiarz Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Kraków 2017, s. 117, 119, kat. č. 101;
DExpresívna silueta Boha Otca v hornej časti Trevisaniho a Trogerovej kompozície nahradená anjelom z olt. obrazu "Tróniaca Madona so svätcami" Carla Marattu z r. 1680


t482 b Banskoštiavnický maliar, olejomaľba, kon. 18. stor.
KOPANICE, filiálny kat. kostol
J. Medvecký, Pamiatky a príroda, 1976/6, s. 33 (predloha); - JM 2006a, pozn. 26;
BPrimitívna verzia prevzatej kompozície


t482 c Boh Otec s anjelmi na býv. oltárnom obraze Immaculaty, ca. 1756
KOŠICE, kostol dominikánov
Ol/pl, 500 x 200 cm; - Jávor 2005, s. 305, č. 329, nezn. mal. (Garas 1941, s. 24 aj Súpis II/1968, s. 85? ako "Kracker");
E


t482 d Johann Lucas Kracker, Boh Otec (s Ježiškom) na obraze Immaculaty na boč. oltári, 1762
JASOV, klášt. kostol premonštrátov sv. Jána Krstiteľa
CModifikovaná figúra Boha Otca (pri ňom doplnené aj dieťa Ježiš) nahradená v hornej časti do celku odvodeného z Trogerovej kompozície Maria Victoria
(Z Trogerových predlôh prevzaté aj Krackerovi pripísané obrazy "Immaculata" a "Smrť sv. Jozefa" na bočných oltároch kostola sv. Petra a Pavla, Miroslav; - P. Arijčuk: Tvorba J. L. Krackera pro loucké premonstráty. Příspěvek k recepci kompozičních motivů Paula Trogera, ZPP 2013/6, s. 512, obr. 6,7; - T. Valeš: Příběhy slávy a zapomění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka. Brno 2014, s. 166, obr. 47: "po 1750")


t482 e Obraz na oltári v kaplnke sv. Jozefa, 20. stor.?
SEBECHLEBY, far. kostol sv. Michala archanjela
Na hlav. oltári v kostole je obraz od Ľudovíta Schrameka z r. 1928;
CRedukovaná kompozícia, v pozadí stojaci dvaja anjeli, za Ježišom okno, navrchu frontálne letiaci anjelik so zdvihnutou rukou482X
+ Trogerovu kompozíciu prevzali o.i. Franz Zoller a N. Streicher;  + J. Winterhalder st., kresebná kópia ústredných postáv v MG Brno (Kroupa 2009. obr. 291);  + olomoucký Josef Pilz, obraz v kostole piaristov v Lipníku, 1768 (zjednodušené, len tri ústredné postavy);  + Josef Rotter, sign. návrhová kresba k olt. obrazu pre Bystré u Poličky, 1753 v zbierkach MG Brno; - kazulovitý formát, Boh Otec vypustený (Bulletin MG 37/ 1984, s. 35; - J. Kroupa: Kresby Josefa Rottera v Moravské galerii, in: Umělci, objednavatelé, styl. Brno 2006, s. 288- 290, obr. 74);  + Ďalšie kópie na Morave (Kroupa 2009, s. 290): Uherské Hradiště františkáni, Horní Dubňany (prekomponované na šírku), Oleksovice, Horní Brežany (Arijčuk, ZPP 2013/6, s. 509);  + Kópia z kláštora benediktínov, Broumov (Arijčuk: Unterberger, Opuscula hist. artium 62/2013, č. 2, pozn. 17 na s. 98);  + Kópia skice? v expozícii NG Praha v Žďáre nad Sázavou;  + Kópia skice na dražbe Dorotheum 2008; + Kópia kompozície, býv. oltárny obraz v kostole sv. Martina, Szombathely (reštaur. 2005) a množstvo ďalších kópií a odvodenín z Trogerovho obrazu;
Postavu Boha Otca s natiahnutou rukou odvodil napr. J. J. Zeiller na freske v Ottobeuren; a pod. (Boha Otca z Trevisaniho verzie napr. Josef Stern na freske "Narodenie Panny Márie" na klenbe presbytéria kostola minoritov v Krnove, 1766)

t483

Videnie sv. Antona z Padovy so sediacim Antonom Pustovníkom, kompozícia olt. obrazu z r. 1734 v Zwettl (NÖ)
Aschenbrenner / Schweighofer 1965, č. 17; - Kronbichler 2012, kat. G 51, obr. s. 109;
Aj kresbová štúdia k olt. obrazu v zbierkach MG Brno (alebo kresba sochára J. Winterhaldera st. podľa neho?) - Kat. V zrcadle stínů, obr. s. 67; + Kópia kompozície, lavír. perokresba J. Tribus (Graphische Sammlung Albertina, inv. č. 25597)
Univ. tézy na pražskej univerzite, mezzotinta G. A. Müller vo Viedni 1737 (NK ČR, Th 058 - manuscriptorium.com)
t483 a Anton Schmidt, svätec so stojacim Ježiškom na býv. oltárnom obraze, 1760-te r.?
DETVA, rím.-kat. fara
Ol/pl, 300 x 150 cm; vyradený oltárny obraz z pôvodného far. kostola zbúraného 1804/5? - Pam. SK 1970, s. 345 (záves. obraz v lodi kostola); - J. Medvecký, VČ 1978, s. 35, obr.; - JM 2013, kat. II.51);
CStranovo prevrátene. Aj anjelici s ľaliou hore, svätec ľavú ruku nie na hrudi, ale spustenú vedla tela, bez Antona Pustov. - namiesto neho otvorená kniha a zvinutá rohož?, kompoz. rozšírená, doplnená P. Mária pod baldachýnom


t483 b Andreas Zallinger na obraze Videnie sv. Antona Pad. z boč. oltára kostola františkánov v Beckove z r. 1767
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 2547)
Ol/pl, 180 x 110 cm; sign. "Andreas Zellinger pinxit". Od r. 1953 v SNM; rešt. P. Klimeš 1992; D. Učníková, in: Kat. Sakrálne umenie SNM 1992, č. 9, obr. 20; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 127;
BTiež stranovo prevrátene, len ústredné figúry, pozadie neutrálne, namiesto Antona Pustov. drapéria zo stolčeka


t483 c Olejomaľba Sv. Anton Pad. s Ježiškom, nezn. autor z Trogerovho okruhu
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (M-143/179)
Ol/pl, 61 x 47 cm; - Papco 2003/II, s. 878 k čís. 450 ("Troger"); - P. Arijčuk, Opuscula historiae artium F 46, Brno 2002, s. 96 ("Cimbal"); - Markusková, kat. GUEZ N. Zámky 2017, s. 46 ("P. Troger, okolo 1750");
B


t483 d Olejomaľba, 19. stor.?
TRNAVA, Galéria Jána Koniarka (O 142)
Novodobá kópia, ol/pl, 124 x 78,5 cm. - Web umenia (2023): "Svätý František"/??/, Stredoeurópsky maliar z 19. storočia (1850-1900)";
B


483X
+ M. Reindl, ustredný motív klenbovej fresky, 1769 (Eger, kostol minoritov); + C. F. Sambach, oválny obraz na menze boč. oltára sv. Františka Xav., 1752 (Székesfehérvár, býv. jezuitský kostol - cisterciti) /redukované, len poprsie svätca a Ježiško/; + Obraz boč. oltára v kostole sv. Vavrinca, Koryčany (B. Samek: "okruh I. Raaba, 1770-te r."); + a i. variácie. + z Trogera vychádza o.i. J. L. Kracker na obraze v Znojme, 1766/68? /svätcova ruka tiež spustená dole/, a pod.

    

t484

Najsv. Trojica na nebesiach, rytina podľa obrazu na hlav. oltári liechtensteinského votívneho kostola (pútny farský kostol Narodenia Panny Márie) vo Vranove u Brna, 1739
Celý oltár Gottfrieda Fritscha z r. 1739 s Trogerovým obrazom na medirytine J. A. Schmutzera podľa kresby J. O. Nevidala (M. Stehlík, in: Barok v soše, Brno 2006, obr. s. 100). Rytinová reprodukcia obrazu nie je známa. - A. Gamerith: Das Altarbild der Allerheiligsten Dreifaltigkeit von Paul Troger in der Liechtensteinischen Votivkirche in Vranov, in: F. A. Maulbertsch und Mitteleuropa. Langenargen / Brno 2007, s. 166-183; - Kronbichler 2012, kat. G 102, obr. s. 114.
Trogerova skica 1738/39 v súkrom. zb. na zámku Wasserburg bei Pottenbrunn (St. Pölten, NÖ) - Gamerith, obr. 3; - R. Jacobs 1930, obr. s. 137; - Kronbichler, kat. G 103); replika v Slezskom zemskom muzeu Opava (Gamerith, obr. 6: "po 1739"; - Kronbichler, kat. G 104);
+ Trogerova(?) kompozícia v nadstavci hlav. oltára, Loosdorf a.d. Donau (Jacobs, s. 136)
t484 a Olejomaľba, kópia podla Trogera, 2. pol. 18. stor.?
PRESTAVLKY, kat. kostol
(Archív PÚ SR, neg. 209.811)
B

484X
+ Najsv. Trojica, skica J. J. Zeillera, s anjelmi naspodu, 1759 (TLF Innsbruck - Ringler, Die barocke Tafelmalerei in Tirol, 1973, II, obr. 154); rozvedené aj na obraze hlav. oltára klášt. kostola v Ottobeuren (1763) a na klenbovej freske tamtiež; + Kópie kompozcie: olejové skice (Opava, Pottenbrunn); olt. obrazy v Mauer (v ÖKT - Wien XXIII pripis. F. Zollerovi) a v Gaming (Gamerith 2007, s. 177); + Obraz J. F. Greipela, Malá Morávka (Kronbichler, Barockberichte 38/39, 2005, s. 642); + Kópia v MNG Budapest (Kat. MNG 1984, s. 161-162, z Miskolc-Tapolca); + Klenbová freska v Kirnberg a.d. Mank (1754); + F. X. Strattmann, obraz hlav. oltára v Letenye, Zala m., 1792 (M. Mojzer, MÉrt 1981, rec. MNG s. 39-49, na s. 44-45, 58: "L". Strattmann; - Gamerith 2007, obr. 9); + Obraz v Drážďanoch (Jávor, in: Ex fumo lucem, pozn. 10 na s. 48); + ďalšie na Morave: Josef Stern, obraz hlav. oltára vo far. kostole, Drnholec (1757, skica v MG Brno); + Ignaz Mayer st., hlav. oltár Střelice u Brna; + Variant kompozície F. V. Korompay, Troskotovice (Arijčuk, ZPP 73/2013, č. 6, s. 509); + Kópia v kostole sv. Petra a Pavla, Broumov, úplne premaľovaná (Arijčuk, Unterberger, Opuscula hist. artium 62/2013, č. 2, pozn. 17 na s. 97); + B. Werkstätter, Najsv. Trojica v hornej časti obrazu "Sv. Zigmund s krucifixom pri hrobe sv. Martina" na hlav. oltári St. Sigismundkirche v Strobl, 1760 (J. Kronbichler: Der Salzburger Hofmaler Jacob Zanusi. Dommuseum Salzburg 2001, s. 75, obr. 78); + Obraz v Altstadtkirche St. Peter und Paul (Drosendorf an der Thaya); atď.

t485

Sv. Kozma a Damian ošetrujú chorých, lept a suchá ihla, ca. 1735-38
(Exemplár v Albertine). Znač. neobvykle "Pl: Trog: Fecit - IC Winkler Ex. Vien" (= rytec Philipp Troger?); - Aschenbrenner / Schweighofer 1965, s. 154, kat. č. 294 +lit. (aj Trogerova stranovo prevrátená prípravná kresba, Museum der bildenden Künste, Leipzig - s. 136, kat. č. 104); - Kat. Georg Raphael Donner, ÖG Wien 1993, č. 175 na s. 586, obr. s. 587; - Szilárdfy 2002, 24-29; - Szilárdfy 2008, č. 230 ("ca. 1740"); - Kronbichler 2012, s. 463, 564, kat. K 19; - G. M. Lechner: Österreichs Glorie am Trogerhimmel. Göttweig 2012, s. 97, kat. A 22.
t485 a Josef Zanusi, obraz boč. oltára, ca. 1770/75
LUDANICE, kat. kostol
Ol/pl, 195 x 105 cm, neznačené; - Petrová-Pleskotová, in: Wien u. mitteleuropäische Barock 1986, s. 112-113 (predloha); - P-P, Ars 1990/2, obr. s. 102 ("Nezn. nasledovník P. Trogera, ca. 1770/75");
BPridané ďalšie figúry na pravej strane výjavu a pozadie zmenené485X
+ Kópia, olejomaľba 50,5 x 34 cm; v galérii kláštora Vyšší Brod (P. Arijčuk, ZPP 2013/6, s. 514; - Š. Burešová: Obrazárna cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, dipl. Mgr., MUNI Brno 2015, s. 38, kat. č. 110 na s. 98, obr.); + J. L. Kracker, postava umierajúceho na obraze sv. Barbory 1756 (Louka u Znojma)

t485x2

Panna Mária s Ježiškom, medirytina Johann Caspar Schwab podľa nezn. Trogerovho obrazu
Znač. "P. Troger Inv. et pinx: - J: C. Schwab del. et sculp. Vienae"; - Kronbichler 2012, s. 564, kat. K 20;
Mierne pozmenený variant kompozície s Máriou schýlenou k Ježiškovi spiacemu na slamenom lôžku, známej z replík a kópií (Klagenfurt - kat. Gg 72; Linz; Belvedere Wien - kat. Gg 174) a na Trogerovom lepte "Sv. Rodina" (kat. K 4);


t485x2 a Olejomaľba, pol. 18. stor.?
? (SOGA 2017)
Ol/pl; - Ponúkané na aukcii - Kat. SOGA 2017, s. 135-136, č. 196: ako "Antonio Balestra - v štýle" (!), okolo 1750;
BPriemerná kópia podľa grafiky

t486

Kristus na Olivovej hore, rytina? podľa Trogerovej kompozície
Olejomaľba, ca. 1735 (Diözesanmuseum Brixen), podľa Aschenbrennerovej (1965, s. 90) len jedna z dielenských kópií obrazu v St. Peter v Salzburgu, ca. 1728/30 (rytinové reprodukcie nie sú známe).
+ Iný Trogerov variant kompozície v Barockmuseum ÖG Wien (M. Krapf: "Christus am Ölberg" im Werk Paul Trogers. Barockberichte 38/39, s. 596-601);
+ Olejomaľba (pendant Mater Dolorosa), s ďalšími obrazmi kúpil z depozitu Schulische Stiftung vo Viedni 1808 Lerinc Marcibanyi pre kostol Najsv. Trojice v Čoka, Vojvodina (D. Škorić, in: Barockberichte 55/56, 2010, s. 576-577 a obr. 4); + Kópia v GNM Norimberg; atď.
t486 a Kópia, olejomaľba, 18. stor.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí
Kat. MMM Kremnica 2007, č. 124;
BFarebnosť zmenená, upravený sklon hlavy anjela, atď.


t486 b Anton Schmidt - dielňa: Kristus na Olivovej hore a duše v očistci, olejomaľba, pol. 18. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 931)
Ol/pl, 74 x 114 cm; (z jezuit. kostola Nanebovzatia P. Márie; Reštaur. VŠVU 1999); - Čelková 1995, č. 17; - M. Čelková, in: Zb. Schmidt 2008, s. 59, obr. 12 na s. 83; - JM 2013, kat. II.21.
V Ban. Štiavnici "Congregatio Agoniae Christi" založené v 17. stor.; bratstvo "Pomoci dušiam v očistci" (Kresťanskej lásky) pri farskom slovenskom kostole založené 1742);
BKristus s anjelom v hornej časti486X
+ A. E. Zs. Falkonerová: Srdce Ježišovo, Kristus na Olivovej hore a Mária orodujúca za duše v Očistci, býv. obraz boč. oltára od klarisiek na Budíne, 1748 (dnes vo far. kostole, Piliscsaba);
+ Obraz pripis. J. L. Krackerovi vo far. kostole Miroslav, 1755 (P. Arijčuk, ZPP 2013/6, obr.)

t487.1-2

Triumf Krista / Oslávenie sv. Mikuláša; kompozície Trogerových klenbových fresiek v niekdajšom kostole sv. Mikuláša na Landstrasse z r. 1740/41 (zničené po r. 1784)

t487.1 Triumf Krista (Zmŕtvychvstalý Kristus ako víťaz nad smrťou a diablom)
Trogerova pôv. olejová skica v TLF Innsbruck (Kronbichler 2012, kat. G 156, obr. s. 152), replika v Salzburgu (Zb. Rossacher, inv. č. RO 0036) a početné kópie: NÖ Landesmuseum St. Pölten, Bayerisches Nationalmuseum München (Zb. Reuschel, inv. č. RI 43; pripis. Josef Schopfovi?); súkrom. zb., Tirolsko, atď.; - Aschenbrenner / Schweighofer 1965; + Gamerith, 61. Bulletin MG Brno 2005, s. 230-231; + Matsche, Zeiller 1983 (pre Niklaskirche); + Gamerith, in: Baroque Ceiling Painting, 2007, 61-62; - Kat. Vision und Andacht, St. Pölten 2012, s. 115 +lit., obr. s. 114 (Salzburg)

t487.1 a Anton Schmidt: Triumf Krista na klenbe ústredného priestoru, 1745
BANSKÁ ŠTIAVNICA, kostol sv. Kríža na Kalvárii
JM, VČ 1976, s. 35 (predloha); - JM 2006a, s. 104-105; - JM 2013, s. 54, obr. 37, 43, kat. I.2b +lit.;
D  Celá horná časť kompozície (Kristus so zástavou a anjeli) rozvinutá po obvode klenby, doplnené motívmi z fresky D. Grana v Eckartsau (1732); Najranejšie použitie tejto Trogerovej kompozície ako predlohy pre klenbovú maľbu


t487.1 b Johann Lucas Kracker, dvojica anjelov v oblakoch na freske klenby bočnej kaplnky, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
E(Dvojica anjelov v oblakoch prevzatá napr. aj na freskách J. J. Zeillera a A. Schmidta)487.1X
Celok kompozície "Triumf Krista" a figurálne motívy z nej neskôr preberané Trogerovými žiakmi a nasledovníkmi: J. J. Zeiller (Fürstenzell), J. M. Holzhay, Joseph Schöpf? (skica v zb. Reuschel), Eustachus Gabriel (freska na klenbe kaplnky v Osterhofen, 1762); M. Knoller na kupolovej freske v Neresheim, 1771 (Gamerith 2007, obr. príl. XXXVIII; - odvodený len ústredný motív, stranovo prevrátene);  + J. L. Strickner, freska kupoly Kalvarienbergkirche v tirolskom Zirl, 1805, atď.

t487.1.1Dvojica vznášajúcich sa anjelov s kadidlom:

t487.1.1 a Johann Lucas Kracker, anjeli na oltárnom obraze Apoteóza sv. Norberta, 1762-65
JASOV, kláštorný kostol premonštrátov sv. Jána Krstiteľa
Obraz boč. oltára, ol/pl, 550 x 360 cm;
EZ Trogera odvodený figurálny motív zakomponovaný v hornej časti obrazu487.1.1X
Dvojica vznášajúcich sa anjelov:
Th. Valtinger a J. Waginger na klenbovej freske vo far. kostole sv. Ulricha, Lavant (1771);
J. M. Seltenhorn na freske "Nanebovzatie Panny Márie" na klenbe lode far. a pútneho kostola v Pürten, 1757 (Corpus BD 8/2002, obr. s. 227; aj Anjelský koncert" nad chórom podľa Trogerovej skice);
E. Gabriel na klenbovej freske far. kostola v Reute, 1666/67 (M. Kunze, in: Herbst des Barock 1998, s. 144, obr. 9; - celok kompozície odvodený z Tiepola, anjeli v hornej časti z Guaranu a Trogera);
J. Hölz na freske "Oslávenie Eucharistie štyrmi Svetadielmi" na klenbe presbytéria, 1758 (Hailtingen, St. Georg); - podľa Trogera aj freska "Nanebovzatie P. Márie" na klenbe lode;
t487.2 Oslávenie sv. Mikuláša

t487.2 a Andreas Urlaub: Oslávenie sv. Valentína bisk. na klenbe lode, 1760
LADCE, kaplnka býv. kaštieľa
Sign., dat. 1760; zvyšky klenbových malieb úplne premaľované pri poslednej renovácii (v 1990-tych r.?). - JM, Tri príspevky... VČ 1975 (predloha);
BPodľa Trogera aj "Sv. Cecília a anjelský koncert" nad chórom; (+ anjelici na oblakoch na konche nad hlav. oltárom z C. Ferriho)


t487.2 b Johann Lucas Kracker, obraz Apoteóza sv. Pavla Pustovníka na boč. oltári, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
GOdvodená póza osláveného svätca a anjel pod oblakom (totožné aj na bozzete k olt. obrazu)487.2X
+ Celok kompozície a motívy preberané Trogerovými žiakmi a nasledovníkmi (aj J. L. Kracker vo freskách v Japons a u sv. Mikuláša na Malej Strane v Prahe, atď.)t488

Anjelský koncert, kompozícia Trogerovej fresky nad chórom býv. jezuitského kostola sv. Ignáca v Győri, 1747
Kronbichler 2012, obr. s. 81, kat. F 53 (Győr); - - Sz. Serfőző: A győri szent Ignác-templom belső kialkítása a 18. század közepén, in: Jezsuita jelenlét Győrben
a 17.-18. században. Győr 2017, s. 241-269, obr. s. 266/267; - Barokk freskófestmények Magyarországon III. Bp. 2022, s. 90, 96, obr. A;
Repliky a kópie Trogerovej skice - Aschenbrenner / Schweighofer 1965; - Kat. Vision und Andacht, St. Pölten 2012, s. 117 +lit., obr. s. 116 (Salzburg).
+ Trogerov variant kompozície, freska nad chórom Dómu v Brixene, 1748-50 (Kronbichler kat. F 60, obr. s. 86)
t488 a Andreas Urlaub, Anjelský koncert na klenbe nad chórom, 1760
LADCE, kaplnka býv. kaštieľa
JM, Tri príspevky..., VČ 1975 (predloha). Pri poslednej renovácii úplne premaľované na zvyškoch pôv. výmaľby klenieb a stien.
B(podľa Trogera aj "Oslávenie sv. Valentína" na klenbovom poli v lodi kaplnky)


t488 b Johann Lucas Kracker(?), putto s tympanmi na freske Anjelský koncert nad chórom, 1757
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
E488X
+ J. M. Seltenhorn, Anjelský koncert, freska nad chórom far. a pútneho kostola v Pürten, 1757 (Corpus BD 8, 2002, s. 224, obr. A; (aj na klenbe lode dvojica anjelov z Trogerovej skice Triumf Krista);
+ M. A. Seltenhorn, figúra anjela sediaceho na oblaku hrajúceho na harfe na klenbovej freske, Gars am Inn (1778);
+ Th. Valtinger a G. Waginger, Anjelský koncert na klenbe nad chórom far. kostola sv. Ulricha, Lavant 1771 (východ. Tirolsko); a i.

t489

Pieta, lept a suchá ihla
Znač. "Paulus Troger in: fecit."; - Aschenbrenner / Schweighofer 1965, s. 153, kat. 282 +lit.; - Kronbichler 2012, s. 563, kat. K 18; + Kópia stranovo prevrátene, mezzotinto Johann Gottfied Haid (Kronbichler, s. 565, kat. K 22)
t489 a Sv. Ján Evanjelista na obraze Pieta na boč. oltári, 19. stor.?
LEVICE, far. kostol Michala archanjela
Ol/pl, 180 x 100 cm, neznačené;
DCelok kompozície podľa M. de Vos; k Panne Márii doplnená nachýlená postava sv. Jána Evanj.489X
+ F. V. Korompay, "Pieta" podľa Trogerovej grafiky, obraz z cyklu Krížovej cesty;
+ Preberanie Trogerovej kompozície - C. I. Carlone, F. J. Spiegler, F. Zoller, M. J. Schmidt, J. Hölz (Kronbichler, s. 565)katalógtop