Maarten de VOS (1532 - 1603)


C. Schuckman: → Holl. Dutch vol. XLIV. Maarten de Vos. Text. Rotterdam 1996; vol. XLV. Maarten de Vos. Plates. Rotterdam 1995

(v508 - v511) Credo - Apoštolské vyznanie viery, cyklus 12 medirytín Johan Sadeler I, 1578
Znač. "M. de Vos Inuentor - Johanes Sadeler fecit et ex." (IB 70/II, s. 83-101); aj kópie "XII articuli fidei apostolicae", vyd. N. de Mathonière, Paríž 1611
(Kat. Bilderlust 1984, č. 136 na s. 221)

v508.1Stvorenie sveta (Slnko a Mesiac)


v508.1 a Medailón na obraze s biblickými výjavmi, pol. 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum
Obojstranne maľovaný paraván? s výjavmi zo Starého a Nového zákona v medailónoch
s nemeckými nápismi. - Papco 2003/II, č. 402 ("A. Schmidt", obraz z jezuitského kostola)
(Len figúra, stranovo prevrátene)v508.2Ezechielova vízia o konci sveta
(B. 881?); - Kompar.: Jean Mathieu (podľa M. de Vos): Stvorenie sveta, ilustrácia Ovidiových Metamorfóz,
17. stor. (Lib. I., no. 1: "Le monde sortant des Chaos"), s. 1


v508.2 a Tabuľová maľba, pravé krídlo epitafu (Susanna Darvas svojmu manželovi, zomr. 1634)
DOLNÁ STREHOVÁ, kostol ECAV
Ústredný obraz Trojica podľa A. M. Vianiho; po stranách dve oválne kartuše na výšku (rešt. VŠVU; výjavy zničené?)


+ Kompar. v Latin. Amerike: Miguel de Santiago, zo série olejomalieb podľa M. de Vos, Katedrála v Bogote (PESSCA č. 729A,B)

v509Klaňanie pastierov, medirytina Johann Sadeler I, 1578/79
Znač. "M. d. Vos Inuentor - Johannes Sadeler fecit et excu." - IB 70/2 (2001), č. 288 na s. 87; - Holl. Dutch, Maarten de Vos, part. II. Plates. Rotterdam 1995, s. 43, kat. 873


v509 a Tabuľová maľba z býv. evanj. oltára v mestskom far. kostole, 1592?
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí (inv. č. 1678/56)
(stranovo prevrátene, len ústredná figurálna skupina, doplnený druhý kľačiaci anjel (tiež z M. de Vos?); pozadie iné; + aj portrét muža v čiapke lemovanej kožušinou)
Tempera na dreve, 231 x 198,5 cm; - Čelková, Zb. Kremnica 1992, s. 375-376, obr. s. 368; - Balážová, Ars 2001/1, s. 76 (predloha); - JM, Ars 2003/2, s. 112; - Balážová, in: Zb. Konfrontationen 2005 (predloha); - Balážová, Kat. MMM Kremnica 2007, č. 94, obr.; - Balážová, in: Renesancia 2009, č. 201 na s. 838, obr.+ Johann Hermann, tabuľová maľba z oltára, 1676 (dnes Národné múzeum umenia Cluj; - Sabău 2005, obr. 3) - ovál na výšku, stranovo prevrátene, postavy pastierov zredukované na dvoch;
+ olejomaľba, 1692 v Katedrále Nanebovzatia P. Márie, Zagreb (Svetnić 2007, s. 115-117, obr. 60; pendant Klaňanie 3 kráľov podľa M. de Vos / J. Sadeler 1581 - obr. 63)
+ príklady v Latin. Amerike: Miguel de Santiago, Katedrála v Bogote (PESSCA č. 722A,B)

v510Premenenie Pána na hore Tabor (I), medirytina Johannes II Sadeler, 1578
Zo série 12 rytín "Credo"; znač. "M. de Vos inuent - Johannes Sadeler fecit et excudit"; - Holl. 466 (Johannes I?); - B. 872?; - Kat. Sadeler 1992, č. 39: "Johannes II"; + Kresbová predloha Bruggy, Stedelijke Musea (Kat. C. Van de Velde 1984, 1, č. 0.1777 na s. 105);
+ Kópia vo vyd. N. de Mathonière, Paríž 1611 (Kat. Barocke Bilderlust 1984, č. 136, obr. 133 na s. 156); atď.

(v510.1) Postava Krista variovaná na ďalších kompozíciách Premenenia podľa predlôh M. de Vos - porov. medirytiny J. Sadelera (1585), H. Wierixa (1593) a J. Collaerta


+ Miguel de Santiago, "Premenenie na hore Tabor" podľa M. de Vos (Katedrála v Bogote - PESSCA č. 721A,B)

   

v511Nanebovstúpenie Krista
IB 70 Part II (Supplement), s. 83-101, č 876?


v511 a Tabuľová maľba v štíte → nadstavca oltára, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV


+ Kompar. v Latin. Amerike: Miguel de Santiago, Katedrála v Bogote (PESSCA č. 725A,B)

v512

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Johannes Collaert
(Holl. 861/I) Znač. "Ioan. Collaert sculp. / M. de Vos invent. - Adrian Collaert exc.";
+ Aj kópia vyd. Dominicus Custos v Augsburgu ("D. Custod excud. Aug.")
Kompar.: póza Gabriela na Zvestovaní podľa Hansa Speckaerta (medirytina Aegidius/Gillis Sadeler)


v512 a Tabuľová maľba na → krídle oltára, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV    

v513

Útek do Egypta, medirytina Johannes Sadeler I
(IB 70/1, s. 158, č. 137); + kópia, Sadeler excudit (IB č. 142)


v513 a Spišský rezbár, reliéf na čele kostolnej lavice, 1630
SPIŠSKÁ KAPITULA, Katedrála sv. Martina
Donátori S. Hollo z Krompách a S. Ossolinska z Tenczyna.
Ďalšie reliéfy: Kristus na Olivovej hore podľa F. Zuccariho (rytina C. Cort);
(aj Klaňanie pastierov podľa H. von Aachen?)

v514x1

Premenenie Pána na hore Tabor (II), medirytina Johannes Collaert
Holl. 860/I; znač. "Joan Collaert sculp. / M. de Vos invent. - Adrian Collaert excud." (zo série 12 rytín zo Starého a Nového zákona)


v514x1 a Ústredný obraz oltára (pôv. epitafu) zo Šindliara, 1627
KOŠICE, Východoslovenské múzeum
(podľa M. de Vos aj apoštol Ondrej na krídle)

v514x2

"FORMOSITAS" (Premenenie Pána na hore Tabor III), medirytina Johannes Sadeler I, 1595

+ Postava a gesto Krista na ďalšom variante "Premenenia" (IV) M. de Vos, rytinová ilustrácia "Transfiguratio Christi", medirytina Hieronym Wierix (in: Jerome Nadal, "Evangelicae Historiae Imagines...", 1. vyd. Antverpy 1593, pl. 63); identické ilustrácie vydané ako "Adnotationes et Meditationes in Evangelia quae in sacrosancto Missae sacrificio toto anno leguntur; cum Evangeliorum concordantia historiae integritati sufficienti", Antwerp, 1595, časť III, č. 63 (153 ilustrácií folio, v poradí podľa liturgického roka)


v514x2 a Erhart Josef Grueber, nástenná maľba v boč. kaplnke, 1692
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Z. Dzurňáková: Emblematická alebo tzv. "jezuitská" kaplnka v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Trnave, in: Úvod do novodobej emblematiky a príklady aplikovaných emblémov v Trnave. Trnava 2019, s. 66 a pozn. 105 (predl. ilustrácia in: Nadal, Evangelicae historiae..., Antverpy 1595/96);
Zo zobrazenia M. de Vos prevzatý celok kompozície; iba postava sv. Petra (s ľavou rukou vystretou) nahradená postavou s rukou pozdvihnutou z rytinovej ilustrácie H. Wierixa


v514x2 b Anton Schmidt, postava a gesto Krista na obraze Premenenie na hlav. oltári
BANSKÝ STUDENEC, kat. kostol
JM 2015, kat. II.30
Postava odvodená z rytiny J. Sadelera, rúcho a kontrapost zmenené
(Apoštol Peter pokľaknutý vľavo prevzatý z "Fons Pietatis" A. Birckharta)v515

Posledná večera, medirytina Hieronymus Wierix
(IB); Znač. "Martinus de Vos inventor. - Ioannes Baptista Vrints excudit."


v515 a Tabuľová maľba v predele oltára apoštolov Petra a Pavla, 1640-te r.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum
Kat. Barok 1999, č. 80; Predela reštaurovaná 2018/19

v515 b Tabuľová maľba v predele oltára Trojice, kon. 17. stor.
ZEMIANSKE KOSTOĽANY, kostol ECAV
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 10.686); - Ústredný obraz Trojice podľa A. M. Vianiho.v516

Posledná večera, medirytina Johann I Sadeler (sc., exc.), zo série 12 rytín "Passionis...", 1582
diagonálna kompoz. s postavami pri pri stole (IB 70/1, č. 183 na s. 222; - H. Oertel 1974, obr. 8a);
Kópia Justus Sadeler (GMB, C 2179); + Redukovaná kópia vo vydaniach Missale Romanum;
+ Kópia, rytinová ilustrácia, Pag. 185; znač. "M. Weinmann sc. Viennae" (pozadie zjednodušené)


v516 a Jacob Khien, tabuľová maľba predelovej časti maľovaného » epitafu Petronely Zmeškalovej, 1600
BREZOVICA nad Torysou, kat. kostol
(zrkadlovo prevrátene, primitívne, prekomponované horizontálne)
Sign. naspodu: "DEPIN. IACOB. KHIEN. NEOSOL"; premaľ. Thomas Nanke 1853 (nápis); zreštaurované (ORA Levoča 1998). - JM, Ars 1994/1, obr. (predloha); - JM 2006b, s. 203, obr. 2 a,b (predloha); - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 216, s. 858-859, obr. (s predlohou)+ Oltárna predela?, pol. 17. stor., Aufkirchen (Gerolfingen), far. kostol ECAV; + Oertel 1974: 6x oválna na šírku (obr. 8b), predela (obr. 8c); + 4 obrazy a reliéf v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 76-79; č. 79 aj A. Bek, in: Niderlandyzm, s. 176-177, obr. 8 na s. 175 - reliéf na parapete kazateľnice, Caspar Berger 1588, Legnica); + olt. obraz z Cieszyna (Pawel Reiss, 1587;
- I. Adamczyk: Malarstwo i rzeźba okresu gotyku i renesansu ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, in: Zb. Památky Těšínského knížectví. Praha 2016, s. 57, obr. 7);
+ ústredný obraz krídlového oltára 1592, Wierzbice (Harasimowicz, Treści i funkcje... Wrocław 1986, obr. 37, 38); + Carlo Rosa, olejomaľba, pol. 17. stor. (Acerra, chiesa Corpus Domini);
+ Kópia v súkrom. zb., Janov; atď.

v517

Kristus pred Kaifášom, medirytina A. Wierix
Iná verzia podľa M. de Vos, kolorovaná medirytinová ilustrácia (č. 9), in: "Thesaurus Novi Testamenti elegantissimis iconibus expressus continens historias atque miracula domini nostri Iesu Christi", vyd. Gerard de Jode, ca. 1580 (Holl. 445 I; British Museum)


v517 a Paul Demosch: Kristus pred Kaifášom, tabuľová maľba » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
Len konfigurácia ústredných figúr, póza Krista a vojaka (odvodené a upravené - porov. predobraz
v kompozícii Albrechta Dürera)    

v518

Ukrižovaný s Máriou a Jánom, medirytina A. Wierix (vyd. C. J. Visscher)v518.1 Panna Mária pod krížom (stojaca s rukami skríženými)
Aj na ďalšej verzii Ukrižovania podľa M. de Vos (ruky preložené opačne)
v518.1 a Jacob Khien, Mária na strednej tabuli epitafu Petronely Zmeškalovej, 1600
BREZOVICA nad Torysou, kat. kostol
Celok výjavu podľa Ukrižovania M. Greutera vložený do oválnej kartuše uprostred kompozície prevzatej z titulného listu jednodielnej Kralickej Biblie z r. 1596.

v518.1 b Mária na tabuľovej maľbe Ukrižovanie na krídle » oltára Narodenia, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
(Celok podľa "Ukrižovania" M. Greutera)   

v519

Ukrižovaný s Máriou, Jánom a M. Magdalénou, medirytina Raphael Sadeler
Naspodu dedikácia: "...tri P. Paulo Angelmo Cesenati, voci in deserto clamanti. Raph. Sadeler D.D. Ven." (exemplár v SNG, G 5873: "Marcus Sadeler, 1632"/?/)
+ Aj kópia Jacques Callot, ca. 1610


v519 a Tabuľová maľba v nadstavci oltára, 1655
PÚCHOV, far. kostol ECAV
(odvodený celkový rozvrh, mierne upravené)

v520

Ukrižovaný s Máriou, Jánom a M. Magdalénou, medirytina Johannes Sadeler
(IB? 247); znač. "M. de Vos figuravit / J. Sadeler ex. Venetia"


v520 a Kópia, olejomaľba na dreve
BRATISLAVA, SNG (O 1810)
57,5 x 42,5 cm; (web umenia 2015: "Český maliar zo začiatku 17. storočia - rudolfínsky maliar" ?)

v521

Ukladanie do hrobu, medirytina A. Wierix
Z novozákonného cyklu podľa M. de Vos (tlač J. Visscher); + stranovo prevrátená kópia, nezn. rytec ("GK" ?)


v521 a Obraz v nadstavci boč. oltára sv. Kríža, zač. 18. stor.?
BECKOV, kostol františkánov sv. Jozefa Pestúna
Oltár z r. 1696 (ústredný obraz Ukrižovanie)

v522

Ukladanie do hrobu, medirytina Jan II Collaert
(č. 49 z cyklu "Život a pašije Ježiša Krista" - New Hollstein, 222 IV);
51 ilustrácií podľa predlôh M. de Vos rôzni rytci (J. B. Barbé, J. de Bie, A. Collaert, C. Galle);
1. (nečíslované) a 2. vyd. Adriaen Collaert (3. vyd. Theodor Galle, 4. vyd. Ioann. Galle)


v522 a Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 6460)
Ol/pl, 91,5 x 114 cm; kópia podľa grafikyv523

Zmŕtvychvstanie Krista, medirytina, 1588
Kópia, anonymná medirytina zo série 4 ilustrácií Missale Romanum, 17. stor.
Predloha pre rytinu, lavír. perokresba M. de Vos (Antverpy, Museum Plantin Moretus)


v523 a Matúš Grünwald, figúra vojaka vo výjave Zmŕtvychvstanie (zvyšok ústredného obrazu epitafu Georga Czebnera, zomr. 1610)
BARDEJOV, Šarišské múzeum
V predele bol Czebner s rodinou kľačiaci pred Ukrižovaným. Tempery na dreve, sign. iniciálkami MGP na oboch maľbách. Rešt. ŠRA 1983; - Žebrácky, s. 13; - Garas 1953, s. 78, 115, 134; - Benčeková, Renovatio 9/1990, s. 56; - Gutek, 131-132; - Čovan 2016, s. 243, č. 251: "okolo 1650" (podľa Malečkovej 1979 nie epitaf notára a richtára Juraja Czebnera zomr. 1610, ale jeho syna Juraja?)    

v524

Danielov súd, rytina Theodor Galle
Holl. 1995


v524 a Kópia, olejomaľba na dreve, okolo 1600
BRATISLAVA, SNG (O 5711)
Rusina 2006, kat. č. 204, obr. s. 205 (predloha).

v524x2

Jákobov sen (Gn 2,8), medirytina, ca. 1600
č. 3 zo série ilustr. Genesis (Holl. 70/1);
Zachov. predloha k rytine, lavírovaná perokresba M. de Vos (Victoria & Albert Museum, Londýn)


v524x2 a Kópia, olejomaľba na plátne, 18./19. stor.?
ŠIMONOVANY (Partizánske-), kaštieľ
Primitívna kópia kompozície podľa grafiky, prekomponovaná na výšku, bola medzi obrazmi
v kaštieli (archívne foto interiéru zo zač. 20. stor.)


v524x2 b Anjel na ústrednom reliéfe epitafu J. Mordaxa a jeho manželky Agnesy, po 1562
SVÄTÝ JUR, kostol sv. Juraja
Odvodená stojaca postava veľkého anjela uprostred medzi kľačiacimi postavami manželov, stranovo prevrátene (ďalší anjeli na rebríku do neba prevzatí z rytinovej ilustrácie "Jákobov sen" J. Ammana)

v525

Kristus a 12 apoštolov, medirytiny Joannes(?) Collaert
Aj stranovo prevrátené kópie Collaertovej série, medirytiny, vyd. Jeremias Wolff v Augsburgu, 18. stor.
Varianty postáv zo série Krista a apoštolov s výjavmi martýrií na šírku podľa predlôh M. de Vos (Ondrej apoštol)v525.1 Sv. Ján Evanjelista
v525.1 a Sv. Ján v medailóne na klenbe pôv. presbytéria (dat. monogr. "A.K.F. 1589")
TEPLIČKA nad Váhom, kat. kostol
JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 820-821, č. 182 (predloha).
Aj ostatní traja evanjelisti v kruhových medailónoch? (Šimon a ďalší apoštoli a Trojica uprostred
z iných predlôh)    

v526

Apoštoli Peter, Ondrej, Jakub St., medirytina Adriaen Collaert
Kompar.: Sv. Ondrej zo série apoštolov, vyd. Jacob de Gheyn, 3. štvrt. 16. stor.v526 a Sv. Peter(?) apoštol, maľba na boku nadstavca epitafu Jonáša Gelitnika, 1635
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
Podľa sv. Ondreja z Collaertovej rytiny, zrejme ako sv. Peter, ale s ondrejským krížom; pendant sv. Pavol;
(stranovo prevrátene, upravené - hlava nachýlená, bez knihy v spustenej ruke, pozadie neutrálne)
(Maľby na dreve po bokoch nadstavca s obrazom "Zmŕtvychvstanie Krista" podľa G. Clovia; ústredný obraz epitafu "Jonáš a veľryba" podľa M. M. Meriana)


v526 b Sv. Peter(?) apoštol, maľba na krídle oltára (pôv. epitafu) zo Šindliara, 1627
KOŠICE, Východoslovenské múzeum
Podľa sv. Ondreja z Collaertovej rytiny, zrejme ako sv. Peter(?), ale s ondrejským krížom; pendant sv. Pavol;
(upravené - hlava nachýlená, namiesto knihy si spustenou rukou pridržiava plášť, pozadie neutrálne)
(Podľa M. de Vos aj ústredný obraz "Premenenie na hore Tabor")    

v527

Kristus a apoštoli (s výjavmi martýrií), cyklus 13 medirytín Hendrick Goltzius
Vyd. v troch edíciách (H. Cock vdova, A. Collaert, C. J. Visscher); - Holl. Dutch XLIV, s. 179 n.; + Rôzne neskoršie kópie, rytinové ilustrácie a pod.

527.1 Apoštol sv. Jakub St. (č. 3)
v527.1 a Sv. Jakub St., olejomaľba, okolo 1800
BRATISLAVA, SNG (O 4210)
Ol/pl, 195 x 110 cm; zo série apoštolov, s nápismi naspodu ("Slovenský maliar zo zač. 19. stor.")
Porov. sv. Peter (inv. O 4208) podľa M. Engelbrechta; sv. Ondrej (inv. O 4209) podľa M. de Vos

527.2 Apoštol sv. Ondrej (č. 11)
v527.2 a Sv. Ondrej, olejomaľba, okolo 1800
BRATISLAVA, SNG (O 4209)
Ol/pl, 196 x 110 cm; zo série apoštolov, s nápismi naspodu (pozri sv. Jakub St.)

v527.2 b Sv. Ondrej, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (inv. č. XI-2786)
Kat. Naše kresťanské mená, Bojnice 2000, s. 38, č. 8;
(s knihou v ruke, odvodené z Wolffovej kópie Collaerta?; doplnená krajina so stromom a hradom na kopci v pozadí, okrídlená anjelská hlavička hore)


v527.2 c Sv. Ondrej, olejomaľba, 1801
GALANTA, Vlastivedné múzeum
Reštaur. Mgr. art. V. Šmigrovská 2013
Upravené - ľavé plece odhalené, hlava otočená doprava podľa inej predlohy (porov. hlavu sv. Petra apoštola podľa P. P. Rubensa, resp. J. Klaubera, J. Wagnera a pod.)


v527.2 d Sv. Ondrej, maľba na dreve, 2. pol. 18. stor.
BARTOŠOVA LEHÔTKA, kostol sv. Jána Nepomuka
Z cyklu malieb s postavami Krista a apoštolov vo výplniach parapetu murovanej organovej empory (73 x 56 cm)

   


   

v527x2

Sv. Krištof, medirytina Hieronymus Wierix
Znač. "M. de Vos inven. / Hieronymus Wierix / fecit; - Joannes Baptista / Vrints excudit. / 1586"; - M. Mauquouy-Hendrickx II, Bruxelles 1979, s. 200, č. 1108 (A.890), obr. príl. 148;
Wierixova rytina podľa predlohy M. de Vos interpretuje staršie stvárnenia tradičného námetu (A. Dürer a pod.)


v527x2 a Sv. Krištof, maľba na priečelí Krupekovho domu, 2. pol. 16. stor.
LEVOČA, nám. Majstra Pavla
DSVU Renesancia 2009, s. 813-814, č. 177.1 (M. Smoláková); - NKP Levoča;
Zrekonštruované renes. priečelie domu z obdobia po požiari 1550, s maľovaným iluzívnym kazetovaním a troma figurálnymi maľbami: medzi oknami poschodia postavy sv. Sebastiána (patrón Sebastiána Krupeka, do r. 1565 majiteľa domu) a sv. Krištofa, v edikule uprostred Metercia.


+ Príklady použitia Wierixovej rytiny ešte v 18. stor. aj v Latin. Amerike (PESSCA č. 42B, 485B, 498B, 60B)

v528

S. Martinus - Sv. Martin sa delí o plášť so žobrákom, medirytina Crispijn de Passe
Znač. "Martin de Vos figuravit Crispian de Passe inventor excudit"


v528 a Figúra žobráka na vitráži (z Dómu sv. Martina?), 1667
BRATISLAVA, Mestské múzeum
Vitráže na Slovensku, 2007, obr.

v529

Sv. Svorad pustovník, medirytina Johann Sadeler I (č. 24 z cyklu 29 rytín "Sylvae Sacrae. Monumenta ... Anachoretarum", vyd. Mníchov 1593/94
(Linz, Graphische Sammlung Nordico, inv. Stb 65; UBI Roschmann V.); + stranovo prevrátená verzia F. Le Clerc (ca. 1608);
+ Iná séria "Oraculum anachoreticum", 25 rytín (znač. Marti. de Vos figur. - Ioa. Sadeler sculpsit, [Raphael Sadeler fec.]. - [Venetijs?] : Joan. Sadeler excu. : Raph. Sadeler excud., 1600); + redukovaná verzia, stranovo prevrátene, ilustrácia "Joan. Sadeler fec.", in: Jeremias Drexel, De Aeternitate..., Monachii 1625, p. 192 (Holl. XXIV; - K. Mészárosová: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ba 2018, s. 122)

v529.1 Sv. Andrej-Svorad ("S. Andreas Zoerardus Eremita Nitriae et Trenchiny obyt 27 Iuly Ano 1509" = 1009!); medirytinová ilustrácia, znač. "Hoffmann sc.", 1692
In: G. Hevenesi, "Ungaricae Sanctitatis indicia..., Tyrnaviae 1692, p. 65; - 2. vyd. Tyrnaviae 1727, s. 65-66; (odvodené zo zobrazenia na rytine Sadelera / Le Clerca; redukovaný variant, len polpostava pustovníka
v bútľavom strome)

v529.1 a Josef Zanusi(?), olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (inv. č. XI-357)
Ol/pl, 100 x 100 cm; zo série obrazov štvorlistového formátu z kláštora piaristov v Prievidzi. Na stuhe naspodu skomolene prepísaný označujúci nápis z rytiny. - Kat. Barok 1999, č. 209; - Papco 2003/II; - Kat. Naše kresťanské mená, Bojnice 2010, s. 39, č. 9 ("nezn. domáci maliar 18. stor.")

v529.1 b Emailový medailón na cibóriu z r. 1775 a na kalichu (z kláštora kamaldulov na Zobore)
V. Judák, obr.; - Rusina / Zervan 2016, s. 266

v529.1 c Johann Bojack(?), Sv. Svorad pustovník na freske klenbového poľa
v lodi horného kostola, 1753/54?
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
(Len odvodené, voľne inšpirované grafickým zobrazením)
JM, in: DSVU Barok 1998, s. 265, č. 265 (predloha); - Rusina / Zervan 2016, 33.2 na s. 259-261; - Medvecký 2011, s. 208-391


v529.1 d Gabriel Barna(?), Sv. Svorad z cyklu uhorských svätcov na stenách dreveného kostola
ORAWKA, drevený kat. kostol
(Zobrazenia podľa rytinových ilustrácií J. J. Hoffmanna, J. S. Schotta a nezn. trnavských grafikov
v Hevenesiho knihe, 1692, 1727). - Rusina / Zervan 2016, č. 33+ Aj v Latinskej Amerike - olejomaľba Diego di Borgraf pripis., 17. stor. (Puebla v Mexiku, múzeum; - PESSCA č. 1038 A,B)

v529.2 Sv. Anton Pad. ako mních-pustovník, medirytina Johann Sadeler I
z cyklu pustovníkov podľa M. de Vos (č. 22)
Legenda: "Ut Pataui cives, variasq. ANTONIUS urbes Semina virtutum semota..."
v529.2 a Sv. Benedikt-Beňadik ("S. Benedictus Mar. Eremita prope Trenchinium, in Vagum...", medirytina J. Hoffmann podľa J. Sadelera
(ako benediktín sv. Beňadik pred soškou Márie v jaskyni, stranovo prevrátene, krajina vypustená) - Rusina / Zervan 2016, č. 34.1 na s. 268-270    


v530

Svätí mučeníci, v oblakoch IHS (jezuit.), medirytina Johannes Collaert
(Holl. 1542)


v530 a Trnavský maliar, postava sv. Vavrinca na ústrednom obraze hlav. oltára, 17. stor.
DECHTICE, kat. kostol
Proroci, apoštoli a mučeníci. Prevzaté stranovo prevrátene, sv. Ondrej za ním zmenený na
sv. Štefana Prvomučeníka, doplnené postavami z *Posledného súdu Christopha Schwarza.v530x2

Sv. Vendelín, medirytina Johannes Sadeler
(Kompar.: detail personifikácie "Pauperies", medirytina Thedora Galle podľa M. de Vos)


v530x2 a Franz Xaver Falkoner: Sv. Vendelín, obraz v nadstavci oltára sv. Antona Pad., 1774
SLAVONSKI BROD, kostol františkánov
M. Repanić-Braun, MÉrt 2000/3-4, s. 157-166

v530x2 b Sv. Vendelín na obraze troch patrónov, 1. pol. 18. stor.
Ol/pl, 150 x 192 cm; - (37. jarná aukcia SOGA 18. 3. 2002, č. 135: "Nezn. stredoeurópsky (rakúsky) maliar: Sv. Florián, sv. Hubert, sv. Jakub Väčší"
= Sv. Leonhard so sv. Floriánom (Jurajom?) a sv. Vendelínom (Jakubom St.?)v531

Amor ("VER" - alegória Jari, alegória Mladosti (zo série "Štyri veky človeka"), medirytina Raphael I. Sadeler 1591
Exemplár v The British Museum; - Kat. Tance a slavnosti 16.-18. století, NG Praha 2008, kat. č. 47 (A. Rousová), obr. 71 na s. 211 (Staatliche Kunstsammlungen Mníchov). Na knihách: "Vergilivs / Ovidivs / Bocativs / Amadis / Bassvs".
v531 a Postava hudobníka s lutnou, maľba na parapete stalla - senátorskej kostolnej lavice z 1. pol. 17. stor.
KEŽMAROK, far. kostol sv. Kríža
Pôv. do r. 1651 asi ako parapet organovej empory (ďalšie hudobníčky vo výplniach parapetu podľa iných predlôh). Rešt. 2017 na VŠVU.
(modifikované, len postava bez pozadia a ostatných atribútov)+ Olejomaľba na zámku Hrádek u Nechanic (Kat. NGP 2008, č. 47); + Stranovo prevrátená kvalitnejšia kópia v KHM Wien, inv. č. 2200 (U. Härting, ed.: Kat. Gärten u. Hofe der Rubenszeit, Mainz 2000, č. 219, s. 453)

   

v531x2

Sluch (Auditus) zo série "Päť zmyslov", medirytina Adriaen Collaert
Na zemi položené hudobné nástroje a kľačiaci jeleň, krajinné pozadie so scénami Kázanie sv. Jána Krstiteľa a Adam a Eva; naspodu text: "CERVE . FVGAX . FACILIS . VARIOS . AVDIRE . SONORES"; - Holl. II/IV, č. 437-440; - B 52/1986, s. 266, č. 232; - Kat. Barocke Bilder-Eythelkeit. Allegorie - Symbol - Personifikation, Graphisches Kabinett Göttweig 1993, s. 115-116, č. 31c
+ Kópie, čiastočne modifikované, medirytiny Gregor Fentzel; + Rytina (zo série hudobných motívov?), vyd. Johann Christoph Weigel v Norimbergu, zač. 18. stor. (formát na výšku, len kópia ústrednej postavy s lutnou, bez výjavov v pozadí)
v531x2 a Lutnistka, maľba na parapete stalla - senátorskej kostolnej lavice,
1. pol. 17. stor.
KEŽMAROK, far. kostol sv. Kríža
Maľovaná drevená výplň, pôv. asi z parapetu organovej empory nahradenej 1651 novým organom, vsadená na starších stallách - senátorskej kostolnej lavici. Rešt. 2017 na VŠVU.
(modifikované, len postava bez pozadia a ostatných atribútov)
Ostatné muzicírujúce ženské figúry (z Weiglovej série?) vo výplniach doplnené postavou mládenca hrajúceho na lutnu (podľa medirytiny "Ver" Raphaela Sadelera I.)


+ Personifikácie podľa Collaertovho cyklu vo výmaľbe "sály Piatich zmyslov" na zámku Velthurns pri Brixene (Kat. Göttweig 1993, s. 116)

  

v532

Dieťa Ježiš a Cnosti (?), medirytina Johannes Sadeler
Janošíková 2012, obr. (detail s figúrou Charitas)


v532 a Martin Vaxman, personifikácia "CHARIT(as) - kresťanskej Lásky
v sgrafitovej výzdobe atiky, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ Valentina Bertothyho
Janošíková 2012, obr. (predloha)


+ Kompar.: Andrea del Sarto, Charitas, freska v ambite Chiostro dello Scalzo vo Florencii; - medirytinová reprod. Crueger a stranovo prevrátene lept nezn. talianskeho grafika, 2. pol. 16. stor. (Bartsch XVI, 416, 102: "škola z Fontainebleau"); + Olejomaľba Gillis Coignet, NG Praha (H. Seifertová, in: Orbis artium. Brno 2009, s. 135-141, obr. 1)v533

Mária Magdaléna a personifikácie Cností, medirytina, po 1594
8 alegorických ženských figúr v edikulových rámoch po stranách. - Holl. 44 Maarten de Vos, Rotterdam 1996,
s. 224, č. 1126


v533 a,b "Iustitia" a "Patientia" z cyklu personifikácií na fasáde, 1615?
LEVOČA, Radnica
Z. Čovanová Janošíková: Renesančná a manieristická maľba na Spiši, in: Historia Scepusii II. Bratislava - Kraków 2016, s. 792, obr. 8 a,b (predlohy);
Variant "Iustitie" zo série Cností (medirytiny Matham podľa H. Goltziusa) - tvár spredu, meč zvislo, váhy šikmo. Ďalšie tri personifikácie podľa iných predlôh - "Fortitudo" a "Prudentia" zo série
J. Mathama podľa H. Goltziusa (resp. Greutera); "Temperantia" a nápisy k postavám zo série
A. Eisenhoita (JM)    

katalógtop