Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Vysvetlivky ku kódom použitým v katalógu
označujúcim stupeň závislosti od identifikovaných predlôh a spôsoby práce s grafickými predlohami

A Kópie
Zámerné kópie maliarskych diel zhotovené profesionálnymi kopistami podľa originálu, alebo prostredníctvom grafických reprodukcií, snažiace sa imitovať štýl a rukopis pôvodného autora.
Sem možno zaradiť aj autorské repliky a dielenské kópie, resp. dobové kópie považované za práce z "okruhu" známych majstrov


B Kompozičné predlohy
Prevzatie celku alebo časti graficky reprodukovanej kompozície mechanicky prekopírovanej z grafiky (imitatio), bez ohľadu na štýlové vlastnosti predlohy, adaptované iba s čiastočnými úpravami a korekciami (formát, proporcie...). Celky sú spravidla zjednodušené, detaily redukované, kolorit iba dosadený. Zámerom nebolo vytvoriť kópiu (A) cudzieho diela, ale použitie grafickej predlohy ako hotového riešenia pre zobrazenie požadovaného námetu.
Náročnejší prístup v práci s použitými predlohami predstavujú ich podstatnejšie modifikácie (C); diela vytvorené kombináciou viacerých predôh (D), alebo iba začlenenie prevzatého motívu vo vlastnom diele (E)


C Deriváty
Odvodené kompozície vychádzajúce z prevzatých graficky reprodukovaných cudzích diel, zredukovaných alebo rozvedených a doplnených o ďalšie motívy (ďalší stupeň je tvorivá interpretácia - F)


D Kompilácie
Diela vytvorené kombináciou figúr a motívov povyberaných z jednej alebo viacerých rôznych predlôh (bez ohľadu na námet), organicky alebo iba mechanicky skomponovaných maliarmi rôznych schopností do nového, "originálneho" celku (contaminatio).
Obvyklé u ambicióznejších maliarov, preukazujúcich tak svoj rozhľad, schopnosti a invenčný prístup.


E Citáty
Použité "citáty" motívov prevzatých z jednej alebo viacerých predlôh, prispôsobené a začlenené do nového kontextu. Adaptované motívy sú často maliarmi osvojené a používané potom ako vlastné (autocitácie)


F Interpretácia a parafráza
Diela, v ktorých je voľne interpretovaná (kompozičná, ikonografická) predloha iba východiskom pre vlastné dielo (aemulatio)


G Inšpirácia
Diela preukázateľne inšpirované cudzími predlohami, na ktoré schopnejší maliari tvorivo nadväzujú pri kreovaní vlastnej kompozície


H Príbuznosť
Vysledovateľná iba všeobecná príbuznosť s prototypom (kompozícia, spôsob zobrazenia, ikonografia)


X Ostatné
Iné, špecifické prípady závislosti či súvisu s predlohami


 Katalóg