Oltárny obraz Smr sv. Františka Xavera v Banskej Bystrici (1740)