Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
KRISTUS PANNA MÁRIA NAJSV. TROJICA POSLEDNÝ SÚD SVÄTCI SVÄTICE STARÝ ZÁKON
ANJELI, PUTTI ALEG. CIRKEVNÉ ALEG. PROFÁNNE MYTOLÓGIA HISTÓRIA ŽÁNRE KRAJINA

Ikonografia:  ALEGÓRIE A SYMBOLY CIRKEVNÉ


"Speculum Justificationis"   → a021 (Amman)

"Credo"   → v426-v431 (de Vos)

"Symbolum Apostolicum"   → b051-056 Bergmüller ("A život večný..." → b055;  + "Amen" → b056)

Starý a Nový zákon (Víťazstvo Nového zákona)   → b056 (Bergmüller)

Triumf katolíckej Cirkvi (Ecclesia)
 → b053 Bergmüller (archanjel bleskom zráža diabla a modloslužobníka → b058.3);
 → m296 (Menescardi)

Cirkev bojujúca (Kristus rozdáva sväté zbrane)   → p339 (Piazza)

Alegória Božskej múdrosti   → s421 (Sacchi)

"Zobrazenie dobrého rehoľníka"   → p338x2 (Pfeffel)

Cnosti:
3 teologické (Fides, Spes, Caritas)   → f157 (Flaxman)
 Fides   → b047 a (Beham);  → g175.1 ag176 (Goltzius);  → m296 a (Menescardi);
 → x024 (Wohlhaupter)
 Spes   → b059.1 (Bergmüller); → g175.1 b, g176 (Goltzius); → s445 c (Solis)
 Caritas   → b059.2 (Bergmüller);  → g175.1 c (Goltzius);  → v532 (de Vos)
Cnosti (7)   → b047 (Beham);  → Fides a Patientia x47 (Wohlhaupter)
 Iustitia   → b059.3 (Bergmüller);  → g175.1d (Goltzius);  → v533 (de Vos);
 Patientia   → v533 (de Vos);
 Prudentia   → g195 a (Greuter);  → s449 (Solis);  → x024 (Wohlhaupter)
 Fortitudo   → b047 b (Beham);  → g175.2 a (Goltzius);  → g195 b (Greuter)
 Temperantia   → e147 a (Eisenhoit)
Personifikácie Cností (...) → x09 (Gran);
 + pozri tiež alegórie a personifikácie profánne (Justitia, Temperantia...)

"Sub Quo curvantur" (Ján 9,13)
 Základ náboženstva (vigneta s adorujúcimi anjelmi → 3x6323x633)

"Deus ubique conservator protector meus"
 pamätný obraz Š. Koháryho s veršami, citátmi a výjavmi zo Starého zákona: → k245 (Krauss)

Uctievanie Eucharistie
 Cirkevní otcovia: → h202 (Haid);  + Anjeli uctievajú Eucharistiu → x46 a,b (Winterhalder?)
 Triumf Eucharistie   → r417X (Rubens)

"Fons Salutis" (Fons Pietatis, Heilbrunnen - Ukrižovaný ako prameň spasenia)
 → b077 (Birckhart);  → h200 (Hafner)

Alegória spasenia (Vtelené Slovo)   → x17 (Leicher)

Triumf Krista - titulný list   → 1x558 (anonym 1596)

Christianizácia Uhorska kráľom Štefanom   → f156 (Fischer)

"Die geistliche Seelen frey Tafel" - leták k Tolerančnému patentu   → 2x590 (anonym, 1783)

"Confesio Augustana"   → 1x588 (anonym)

"Ars bene moriendi"
 Panna Mária ako pomocníčka v hodine smrti → 1x565X;  + Myšlienky hriešnika v hodine
 smrti → 1x587 (anonym);
 Tanec smrti → r382x3 (Ridinger / Altzenbach)

Emblematika
 J. Boschius, Symbolographia → b062.3X; 1x559.2 (Schalckh);  + A. Vanossi, Idea sapientis
 → j220 (Jäger);  + H. Engelgrave, Lux evangelicae → b062.3X (Bergmüller);  + J. Drexel,
"SchutzEngels Weckuhr" → s424x2 a (Sadeler);  + S. de Covarrubias Orozco, Emblematas
 morales
 → b062.3X (Bergmüller);
 Mariánsky emblém: Maria Virgo Deiparae - Panna s jednorožcom → d130 (Domenicchino)[  m e n u  ]