invenit - sculpsit - pinxit ...

Mgr. Jozef Medvecký, CSc.

Dostali ste sa na stránky môjho výskumného projektu

Barokové inšpirácie

Adaptácia a interpretácia predlôh a migrácia motívov v maliarstve 17. - 18. storočia

riešeného na Ústave dejín umenia SAV (grant VEGA č. 2/0087/16 na roky 2016-2017),
ktorého výstupy dopĺňam a postupne zverejňujem na tomto webe (www.barok.me).

Projekt pozostáva z problémových a analytických štúdií spracovaných formou webových stránok
(s hypertextovými odkazmi na obrázky, poznámkový aparát a literatúru).
Jeho súčasťou je aj rozsiahla štúdijná databáza - interaktívny ilustrovaný katalóg analyzovaných príkladov
použitia grafických predlôh maliarskych diel - obrazov a fresiek, s obrazovými prílohami
názorne ilustrujúcimi túto závislosť, základnými údajmi a analytickými komentármi.