Poznámky I.1


01   → Garas 1953, s. 116, 136 +lit.; → Medvecký 1994a, s. 89-91; → DSVU Barok 1998, s. 451-452, č. 186 (J. Medvecký); → Medvecký 1998a, s. 119-120, 122; → Medvecký 2002a, s. 161-165; → Medvecký 2006b, s. 201, 203, obr. 2 a,b; - Kat. Mátyás király öröksége, Budapest 2008, s. 172-173, č. kat. V-24 (Á. Mikó); → Galavics 2008, s. 58, 60-61, obr. 9-11; → DSVU Renesancia 2009, s. 857-860, č. 215 (G. Galavics); č. 216 (J. Medvecký); - J. Medvecký: Epitaf Petronely Zmeškalovej z roku 1600 a eschatologické témy v protestantskom umení 17. storočia na Slovensku, in: Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17.-18. storočia. Zost. G. Gáfriková. Bratislava 2010, s. 86-100, obr. príl. s. 239-244.

02   → DSVU Renesancia 2009, s. 857-858, č. 215 (G. Galavics); → Medvecký 2010, c.d., s. 86-100.

03   Takéto zobrazenie interiéru apsidy kostola či kaplnky s oltárom v pozadí kľačiacej rodiny, vyskytujúce sa od osemdesiatych rokov 16. stor., býva v literatúre označované za sliezske špecifikum.

04   → Medvecký 1998a, s. 119-120, obr. 2 a,b na s. 122; → Medvecký 2006b, s. 201, 203; → Galavics 2008, s. 60-61, obr. 9, 10; → DSVU Renesancia 2009, s. 857-860, č. 215 (G. Galavics), č. 216 (J. Medvecký); - Kat. Renesancia, SNG Bratislava 2009, II.7.5 (Z. Ludiková); - M. Šroněk: Bratrská Bible z roku 1596. Příběh výzdoby a polemiky, in: In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Praha 2013, s. 222. (Exemplár jednodielneho vydania Kralickej Biblie z r. 1596 aj v ÚK SAV, z Lyceálnej knižnice, Lyc. 118-II1 Aa 5).

05   → Medvecký 1998a, s. 119-120, 122; → DSVU Renesancia 2009, s. 857-860, č. 215 (G. Galavics); č. 216 (J. Medvecký); → Šroněk 2013, c. d. (v pozn. 4), s. 222.

06   Petronela Gelethfyová nezomrela v Levároch na Záhorí (LEWARE), ale pravdepodobne u sestry v Brezovici. - k tomu porov. M. Čovan: Sepulkrálie na Šariši v stredoveku a ranom novoveku, in: Epigraphica et sepulcralia IV, Praha 2013, s. 73-116; pozn. 55 na s. 89.

07   Kat. Mátyás király öröksége, Budapest 2008, č. kat. V-24 (A. Mikó), obr.; - Kat. Renesancia 2009, SNG Bratislava 2009, č. II.7.5 (Z. Ludiková).

08   Tkáč, in: Pamiatky a múzeá 1998, s. 67-68; - Kat. Reštaurátorská tvorba 1995-2000. ORA Levoča 2001, s. 103-107 (M. Novotná).

09   R. Ragač, in: Monumentorum tutela 16/2005, s. 247-255; - B. Balážová, in: Generationen 2007, s. 22.

ŠTÚDIE