Poznámky I.4

01   Eva Széchy bola dcérou katolíčky vdovy Márie Széchy, rod. Drugethovej; zosobášili sa 1641 v Jelšave podľa katolíckeho obradu. (→ Federmayer).

02   Cit. podľa Zprávy Liptovského múzea II/1933, č.3 (jan.), s. 82-85.

03   J. Kostka / P. Rychetský: Funkčné chápanie..., in: Musaica 7/1967, s. 119 ("J." Demosch, omylom "Slovenská"/!/ Ľupča).

04   → DSVU Renesancia 2009, s. 853-855, kat. 213 (J. Medvecký).

05   → DSVU Renesancia 2009, s. 853-855, kat. 213 (J. Medvecký); - porov. Kostka / Rychetský 1967, s. 119 a ďalšie zmienky o oltári, na základe omylu v → Súpise pamiatok (II/1968, s. 451) datovanom do r. 1620 (Hnuteľné pamiatky Ss kraja.... Banská Bystrica 1970, s. 139; - tiež L. Cidlinská: Gotické oltáre. Bratislava 1989, s. 21).

06   → DSVU Renesancia 2009, s. 855-857, kat. 214 (J. Medvecký).

07   K predlohám Demoschových tabuľových malieb → Medvecký 2006b, s. 203, 205-206, obr. 3 a 6; tiež → Galavics 2008, s. 74, obr. 41-47 na s. 75-76.

08   → Medvecký (2011)2012, obr. s. 73 (predloha); - Z. Ludiková / D. Stojkovičová: Pieta - tabulová maľba Paula Demoscha. PaM 2015/1, s. 54-58, obr.
Olejomaľba na dreve, sign. monogramom "P.D. 1644" sa zachovala na neskorobarokovom bočnom oltári, ktorý v r. 1965 zrušili. Obraz reštaurovali na VŠVU (J. Demeter, 2010-2011).

09   → Schreiner 1980, s. 872-877.

10   Záznam v účtovných knihách mesta Banskej Bystrice (vedených slovensky a nemecky) za rok 1651: "D. Paulus Demosch / Herr Paul Demosch". - J. Doruľa, in: Slavica Slovaca 2005/2, s. 127.

11   ŠA Levoča, Bürgerbuch (regesta Baranyai Bélané, MtKI 1975). Podľa → P. Horvátha (VČ 1978/1, s. 47) ako "Pavel Demossi"(?), za mešťana prijatý až 1667.

12   V rokoch 1679-82 je maliar a pozlacovač Pál Demesch (Denasch) uvádzaný v matrikách v Sibiu (Nagyszeben). → Garas 1953, s. 132 + lit.; najnovšie → Saur AKL 26/2000, s. 110: heslo "Denasch Paul / Demesch Pál / Demosch Paulus" (Á. Nováky).

ŠTÚDIE