Poznámky I

01   K práci s predlohami v maliarskych dielňach neskorého stredoveku najnovšie porov. napr. K. Ketmanová: Grafické předlohy v českém pozdně gotickém umění. (Mgr. dipl.), MU Brno 2010; - I. Ciulisová: Archanjel Michal vážiaci duše zo Spišskej Kapituly, in: Monument revue 4/2015, č. 1, s. 2-5

02   M. Oberschall: Dürer magyarországi hatásának kritikai áttekintése, in: Archaeologiai Értesítő 43/1929, s. 266-268; - E. Hoffmann: Die Verwendung von Stichen im Kunstbetrieb Ungarns, in: A Műgyüjtő 5/1931, s. 69-70; - A. M. Olszewski: Wpływy grafiki Marcina Schongauera na malarstwo i rzezbe Sląska, in: Biuletyn historii sztuki, 29/1967, s. 232-235; → Olszewski 1975. Novšie napr. → Zb. Bologna 1982; → Kunze 1993; → Deluga 1993, s. 219-231; - Smith 2009, s. 5-22; - I. Kyzourová: Pozdní gotika, nebo rané baroko? Albrecht Dürer a jeho současníci jako vzory v 17. století, in: Barokní Praha - barokní Čechie 1620-1740. Praha 2004, s. 721-743; → Vogt 2008; - Lisa Pon (ed.): Raphael, Dürer and Marcantonio Raimondi. Copying and the Italian Renaissance Print. Yale 2004

03   Z mnohých doložených príkladov napr. drevorezové ilustrácie Lutherovho prekladu Biblie, používané v r. 1534-1575 nielen vo Wittembergu, ale i v Prahe a napokon v Krakove (→ DSVU Renesancia 2009, kat. 177. 2) - porov. → Geisberg 1931. Viaceré originálne štočky alebo kópie takto kolovali po Európe až do 19. storočia. Porov. E. Šefčáková: Drevené štočky. Zbierka Historického múzea SNM v Bratislave. CD-ROM (1998) 2000; - Tá istá: Fortunatus. Správa o skutočnom a fiktívnom putovaní štočkov, in: Pocta K. Kahounovi. Jubilejný zborník 3. Bratislava 2006, s. 89-97.

04   Kat. Il primato del disegno. Firenze 1980, s. 276-278, kat. č. 750-765; → Zb. Bologna 1982; - Michelangelo e la Sistina: la tecnica, il restauro, il mito. Roma 1990; - La Sistina riprodotta. Gli affreschi di Michelangelo dalle stampe del Cinquecento alle campagne fotografiche Anderson, a cura di A. Moltedo. Roma 1991, s. 68-72, č. 17; → Graven images 1993; - Hoper 2001; - Pon 2004.
Naproti tomu graficky reprodukované slávne Raffaelove kompozície sa ako predlohy u nás významnejšie uplatnili až v 19. storočí. - S. Netzer: Raphael: Reproduktionsgraphik aus vier Jahrhunderten. Coburg 1984 (Kataloge der Kunstsammlungen der Veste Coburg 42); → Raffael und die Folgen 2001; - G. Bernhart-Königstein: Raffaels Weltverklärung - Das berühmteste Gemälde der Welt. Petersberg 2007; - S. Dohe: Leitbild Raffael - Raffaels Leitbilder. Das Kunstwerk als visuelle Autorität. Petersberg 2013.

05   Porov. súhrnné spracovania (napr. v poľskom neskorogotickom maliarstve skatalogizované → A. Olszewskim (1975) a množstvo špecializovaných štúdií analyzujúcich jednotlivé konkrétne diela; - u nás napr. A. Glatz: Ikonografické a motivické inšpirácie a vzory skulptúr a tabuľových malieb levočského hlavného oltára, in: Ars 2001, s. 153-203; → I. Ciulisová 2015 (kompozície Rogiera van der Weyden) a pod.

06   V maliarstve 17. storočia napr. → Steinborn / Oszczanowski 2003, s. 54-79; → Medvecký 2006b, s. 199-212; → Medvecký 2007a, s. 251-263; → Galavics 2008, s. 54-85.

07   → Medvecký 1998a, s. 117-145; → Galavics 2008, s. 54-85.

08   Napr. v Uhorsku až do konca barokového obdobia populárne "Mausoleum Regni Apostolici Regum et Ducum", vytlačené v Norimbergu 1664. → Rózsa 1973 (časť I. "A Nádasdy-Mausoleum királyképei és a magyar uralkodóábrázolások tipológiája, s. 13-80); - Kat. Történelem - Kép. Budapest 2000, s. 63-72 (G. Galavics); s. 411-424 (E. Buzási); č. VI-24, s. 389-390 (Á. Mikó); - Kat. Mátyás király öröksége. MNG Budapest 2007, č. II-41, s. 112-113 (Á. Mikó).

09   "Tableaux du Cabinet du Roy" (vyd. Paris 1677); - "Davidis Teniers Antverpensis pictoris et a cubiculis /.../ Theatrum Pictorium /.../" (Brussel 1660) s reprodukciami zbierky Leopolda Wilhelma; esterházyovská rodová galéria fiktívnych portrétov "Trophaeum..." (E. Buzási, in: Történelem - kép, 411-424; - Buzási, in: AHA 43/2002, 227-246); atď., či neskoršie albumy F. Bartolozziho a Pietra Monaca ("Raccolta di cento dodici stampe di pitture della storia sacra...", vyd. Venezia 1743, 1763, 1772, 1789), a pod. - porov. Astrid Bähr: Repräsentieren, Bewahren, Belehren: Galeriewerke (1660-1800). Von der Darstellung herrschaftlicher Gemäldesammlungen zum populären Bildband. Hildesheim 2009.

10   U nás zo 17. storočia napr. rozsiahly cyklus apoteózy Ferdinanda II., zrealizovaný na Bratislavskom hrade norimberským maliarom Paulom Juvenelom st. (1579-1643), ktorý sa zachoval len v rytinových reprodukciách z 18. storočia. → Rózsa 1973 (časť II. - "A barokk világi apoteózis Magyarországon: P. Juvenel pozsonyi festményei"), s. 81-106, obr. 144-169.

11   Napriek obľube klasických autorov, ktorých poznanie bolo súčasťou všeobecného humanistického vzdelania, sa napr. mytologické námety u nás uplatnia až v maliarstve raného baroka. Okrem fresiek Carpofora Tencallu na pálffyovskom hrade Červený Kameň (1655) napr. vo výzdobe Benického domu na námestí v Banskej Bystrici z 1660-tych r. (detské bakchanálie na klenbe otvorenej loggie prevzaté z cyklu medirytín V. Hollara; Zápas Kentaurov s Lapitmi na klenbe sály podľa ilustrácie Ovídiových Metamorfóz J. W. Baura). - K ilustrovaným vydaniam Ovídiových Metamorfóz: → Henkel 1930; → Ovid 1995; - K recepcii Ovídia v barokovom maliarstve R. Miltová: Mezi zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě. Brno 2009.

12   Lejsková-Matyášová 1956, s. 96-104; - Andresen 1973; - Ubisch 1989.

13   K Fričovciam → DSVU Renesancia 2009, s. 805-806, č. 168 +lit. (M. Smoláková); → Medvecký 2009a, obr. s. 310 (predloha V. Solis); najnovšie → Janošíková 2012, s. 129-136 (V. Solis, H. S. Beham, É. Delaune, M. de Vos).

14   Napr. → DSVU Renesancia 2009, kat. 209, 212 atď. (bardejovské epitafy Grünwaldovcov, ústredný obraz oltára v Hrachove a mnohé podobné dodnes zachované diela tohto druhu). - K tomu porov. → Medvecký 1998a, s. 117-145; → Medvecký 2002a, s. 145-190; → Galavics 2008, s. 54-85.

15   M. Bohatcová: Bratrské tisky ivančické a kralické (1564-1619). Praha 1951, s. 25-26; - V. Fialová: Zachariáš Solín, tiskař Kralické Bible. Brno 1968, s. 46; → Medvecký 1998a, s. 122, obr. 2 a,b; - J. Medvecký: Speculum Justificationis. The 1611 Thurzo Altarpiece and its Nuremberg Model, in: Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Prague 2007, s. 197-204; → Galavics 2008, s. 60; → DSVU Renesancia 2009, kat. 215 (G. Galavics), kat. 216 (J. Medvecký); - Kat. Renesancia 2009, s. 85-86, č. II.7.4 (Z. Ludiková); - M. Šroněk: Bratrská Bible z roku 1596. Příběh výzdoby a polemiky. In: In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Praha 2013, s. 217-232, na s. 222.

16   Za zmienku stojí, že medzi maliarskymi dielami, ktoré vznikli preukázateľne podľa identickej predlohy (napr. len v Sliezsku evidovaných min. 5 prípadov jej použitia v rokoch 1587-1620 (→ Steinborn / Osczanowski 2003, č. 76-79) nájdeme aj podobné, ale vydarenejšie riešenie v Nemecku, príbuzné Khienovmu aj zasadením šírkovej kompozície do maľovaného rollwerkového orámovania na spôsob medailóna (Aufkrichen, ev. farský kostol).

17   H. Mielke: Antwerpener Druckgraphik in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der Thesaurus veteris et novi Testamenti des Gerard de Jode (1585) und seine Künstler, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 38/1975, s. 29-83.

18   Die Bibel in Bildern 1983; - Das Bild in der Bibel 1995; → van den Coelen 2002; → Telesko 2005, s. 50-58; - Münch 2009, kap. V.5., s. 121-135.

19   "... Malern, Goldschmieden und anderen Künstlern, denen die Bibel selbst zu teuer sein würde, sowie für diejenigen Christen, die des Lesens nicht kundig seien" (vydavateľ Feyerabend v úvode k prvému vydaniu "Biblische Figuren" z r. 1560). - von Ubisch 1989, s. 44.

20   Cit. podľa Münch 2009, s. 132-135.

21   Predlohou ústredného obrazu "Jákobov sen" na epitafe G. Buchwaldta r. 1602 napr. bol drevorez Josta Ammana; pre obraz toho istého námetu v nadstavci epitafu D. Hirschera r. 1608 drevorez Tobiasa Stimmera (→ DSVU Renesancia 2009, kat. 217, 218), atď.

22   L. H. Wührich: Das druckgraphische Werk von Matthaeus Merian d. Ae. 3. Die großen Buchpublikationen. Hamburg 1993 ("Die Merianbibel", s. 2-59); - Kat. Matthäus Merian d. Ä. - Ätzkünstler und Verleger. Mit Beiträgen von G. Drescher, U. Müller und M. Bucher. Schweinfurt 2003 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Schweinfurt 17).

23   → DSVU Renesancia 2009, kat. 223, 211 (J. Medvecký).

24   Až v 19. storočí ich potom v popularite vystriedali biblické ilustrácie J. Schnorra von Carolsfeld (1851) a G. Doré (1866).

25   Porov. príklady in: → DSVU Renesancia 2009, kat. 176, 178, 196, 198-200, 231 (Dürer); kat. 177.3, 178 (Beham); kat. 175, 176 (Cranach). - Vorbild Dürer: Kupferstiche und Holzschnitte Albrecht Dürers im Spiegel der Europäischen Druckgraphik des 16. Jahrhunderts. Kat. výstavy, Nürnberg - München 1978; - I. Ciulisová: Prints as Commodities : the Circulation and Reception of Schongauer´s Prints in Central Eastern Europe, in: Van Eyck to Dürer. Early Netherlandish Painting & Central Europe 1430-1530. Lannoo 2010, s. 113-121; a ďalšia lit. v → pozn. 02.

26   D. Freedberg: Prints and the Status of Images in Flanders, in: → Zb. Bologna 1982, s. 39-54; - Ph. Sénéchal: Les graveurs des écoles du Nord a Venise (1585-1620), I. Les Sadeler: entremise et enterprise. Paris 1987; - D. Limouze: Aegidius Sadeler (1570-1629): Drawings, Prints and the Development of an Art Theoretical Attitude. In: Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. Beiträge. Essen 1988, s. 183-193; - I. de Ramaix: Les Sadeler. Graveurs et éditeurs. Bruxelles 1992; - D. Limouze: Umění rytiny na císařském dvoře v Praze. In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha - Londýn - Milán 1997, s. 172-178; - Th. Vignau-Wilberg: Grafika a teorie umění kolem roku 1600. Tamtiež, s. 179-188; → Steinborn 2003, s. 54-62; - P. Oszczanowski: Quattuor Europae Nationes - przyczynek do kariery sadelerowskich wzorców graficznych, in: "Magni nominis umbra". Rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w. Wrocław 2005.

27   Ako charakteristický príklad možno uviesť úspech medirytiny Zvestovanie Panne Márii Johannesa Sadelera I podľa nezvestného obrazu P. Candida, ktorá sa stala aj u nás jednou z najobľúbenejších a najvyhľadávanejších grafických predlôh pre maliarske diela s týmto námetom. - Porov. tiež kópie podľa Sadelerovej rytiny v Muzeu umění Olomouc (Umění 2004/5, s. 445-449; - Olomoucká obrazárna III. Olomouc 2008, č. 19 na s. 42-44); + kópia Magnus Rueber 1674, ďalšia kópia na medi a zlátený reliéf v NG Praha (H. Seifertová, kat. Německé malířství, NG Praha 1989, č. 61, s. 80-81; - A. Rousová: Malířská dílna v barokních Čechách, in: Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce Sbírky starého umění NG v Praze. Praha 2005, s. 111- 113, č. 104-107); + olejomaľba na dreve (MN Warszawa) a kópia Sotheby´s (Steinborn / Ziemba, Kat. MN Warszawa 2000); + Olejomaľba v obrazárni kláštora Kremsmünster; + ďalšie príklady → Cvetnić 2007, s. 102-104, obr. na príl. s. 103 (Zagreb, Helsinki, Praha, Bergamo); atď.

28   Z množstva takýchto diel napr. "Il Lamento di pittura" F. Zuccariho, skopírovaná z hornej časti medirytiny Cornelisa Corta na olejomaľbe v Banskej Štiavnici, alebo Ukladanie do hrobu J. Sadelera podľa D. Barendsza, atď.

29   Vo výklade k Žalmu CXI z r. 1530; cit. podľa H. Oertel: Das protestantische Abendmahlsbild im niedersächsichen Raum und seine Vorbilder, in: Niedersächsiche Beiträge zur Kunstgeschichte, 13/1974, s. 225.

30   → Medvecký 1994c, s. 14-19; → DSVU Renesancia 2009, kat. 208 (J. Medvecký); - Kat. K počiatkom jezuitov na Spiši / Ján Voško - z reštaurátorskej tvorby. Spišské Podhradie 2013, s. 65-67 (M. Novotná).

31   Porov. príklady použitia Sadelerovej rytiny v obrazoch protestantských epitafov (→ Steinborn / Osczanowski 2003, č. 187-189; → DSVU Renesancia 2009, kat. 219), alebo v nástennej maľbe (kostol sv. Juraja, St. Georgen am Leithagebirge / Lajtaszentgyörgy; → Galavics 2008, obr.). Motívy zo Schwarzovej kompozície boli používané v nespočetnom množstve ďalších diel po celej Európe od konca 16. až do začiatku 19. storočia, napr. v klenbových maľbách Josepha a Antona Kellerovcov a i. - E.-M. Seitz, in: → Herbst des Barock 1998, s. 384 a katalóg diel.

32   Napr. v predele protestantských oltárov v Štítniku (1636), Púchove (1643), Partizánskej Ľupči (1644/54) a i. → DSVU Renesancia 2009, kat. 201, 218, 222 (J. Medvecký).

33   → Oertel 1974, obr. 8a; → Steinborn 2003, č. 76-79. Sú obdobou napr. kryptoportrétov vladárov ako jedného z Troch kráľov na výjavoch Klaňania, rozšírených najmä v 15. stor. - K tradícii F. B. Polleroß: Das sakrale Identifikationsporträt. Ein höfischer Bildtypus vom 13. bis zum 20. Jahrhundert. Worms 1988, II.2, s. 233 (Manuskripte zur Kunstwissenschaft in der Wernerschen Verlagsgesellschaft 18).

34   → Medvecký 1998a, obr. 8 a,b; → DSVU Renesancia 2009, kat. 221 (J. Medvecký); - Porov. tiež príklady použitia Barocciho kompozície in: → Steinborn / Oszczanowski 2003, č. 152-155.

35   Alegorické figúry H. Goltziusa prevzaté v nástenných maľbách Cností na klenbe pod severnou emporou farského kostola (→ DSVU Renesancia 2009, kat. 184) aj medzi oknami priečelia radnice (doplnené ďalšími podľa rytín M. Greutera a A. Eisenhoita), ale napr. aj na maľovaných tabuliach kostolnej lavice (muzicírujúce dámy podľa postáv z Goltziusovej série Deväť múz) a na maľovanej truhlici (Fides a Spes z ďalšej série Cností a Nerestí), dnes v zbierkach SNM - Spišského múzea.

36   → Medvecký 2006b, s. 207-208; → Galavics 2008, s. 74-75; → DSVU Renesancia 2009, s. 850-851, č. 210, 211; s. 853-855, č. 213 (J. Medvecký).

37   Jedným z najznámejších príkladov použitia kompozícií vplyvného Rubensa je napr. zachovaný ústredný obraz z niekdajšieho protestantského oltára mestského farského kostola v Bardejove, pomerne vydarené dielo miestneho maliara Petra Stöckela z r. 1655. Jeho stvárnenie aj vďaka zvolenej predlohe vynikne diametrálne v porovnaní s dovtedajšou maliarskou produkciou v meste, ovládanou v prvej polovici 17. storočia bratmi Grünwaldovcami, pracujúcimi s predlohami v tom čase už anachronickými. → Medvecký 1998a, obr. 10 a,b; → Galavics 2008, s. 76-77, obr. 48-51. - Porov. tiež → Cvetnić 2007, s. 118-141, s. 66-94; → Jakubec 2007, s. 18 n. O všeobecnej popularite Rubensa, podnietenej masovou produkciou rytinových reprodukcií jeho diel, svedčia mnohé dobové kópie maľované podľa nich, zastúpené aj v zbierkových fondoch našich múzeí a galérií.

38   Napr. tabuľové maľby epitafu v Brezovici 1600 (predloha 1596), či oltárov v Štítniku 1636 (predloha 1630), Partizánskej Ľupči 1644 (predloha po 1634), atď.

39   → Medvecký 1998a, s. 117-145.

40   → Medvecký (1997)1998, s. 156-160.

41   → DSVU Renesancia 2009, kat. 184, 204, 208, 211; ďalšie príklady in: Medvecký (→ 1998a, s. 117-145; → 2006b, s. 199-212; → 2007a, s. 251-263; → 2009a, s. 307-315). - Porov. tiež → Galavics 2008; → Steinborn / Osczanowski 2003, s. 63-79.

42   → Medvecký 2004, s. 118-135; → Togner 2010.

43   → Medvecký 2006a, s. 39-41, pozn. 22; → Galavics 2008, s. 65.

44   → Medvecký 1994c, s. 14-19 (predlohy); → Medvecký 2006b, s. 204, obr. 4 a,b; → Medvecký 2008, obr. 13 a,b; → DSVU Renesancia 2009, s. 847-848, kat. 208 (J. Medvecký); → Galavics 2008, s. 65, obr. 36, 37; - Kat. K počiatkom jezuitov na Spiši / Ján Voško - z reštaurátorskej tvorby. Spišské Podhradie 2013, s. 65-67 (M. Novotná).

45   K teologickej explikácii námetu Z. Szilárdfy: "Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk...": Liturgia és kompozíció, in: Művészettörténeti Értesítő, 39/1990, s. 86; - H. Jacoby: Hans von Aachen 2000, s. 116 n.

46   → DSVU Renesancia 2009, s. 853-855, kat. 213 (J. Medvecký).

47   → DSVU Renesancia 2009, s. 841, kat. 203 (J. Medvecký); → Medvecký (2011)2012, obr. s. 73 (predlohy).

48   → Togner 2010.

49   → Medvecký 2004, s. 118-135, obr. 6 (predloha); → Togner 2010.

50   → Medvecký 2011(2012), obr. s. 73 (predloha).

51   Samozrejme, bez procesie vchádzajúcej do chrámu a figúry pápeža na predlohe kľačiaceho v popredí, s knihami symbolizujúcimi jeho učenosť, ale i proti Lutherovi zamerané protireformačné úsilie. → DSVU Renesancia 2009, s. 841, kat. 203 (J. Medvecký).

52   Th. Winkelbauer: Fürst und Fürstendiener: Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters. Oldenbourg 1999, cit. na s. 429.

53   → Medvecký 1994a, s. 78-102; → Medvecký 2003, s. 92-121; → Medvecký 2007c, s. 197-204; → DSVU Renesancia 2009, s. 843-847, kat. 205-207; - NKP na Slovensku - okres Martin. Bratislava 2012, s. 430-431. (Porov. Kap. I.2).

54   → Medvecký 2006, s. 42-44; → DSVU Renesancia 2009, s. 845-847, kat. 206, 207.

55   Možno predpokladať, že v tomto prípade voľba neobvyklej predlohy bola prianím zadávateľa; iniciátorom zámeru pretlmočiť norimberskú predlohu do podoby monumentálneho oltára pritom nemusel byť sám palatín Juraj Thurzo.

56   → Medvecký 2003, s. 104-105, obr. 6 a-d; → DSVU Renesancia 2009, s. 845-847, kat. 206, 207 (J. Medvecký).

57   → DSVU Renesancia 2009, s. 846-847 (Necpaly); s. 855-857, kat. 214 (Dol. Strehová).

58   → Medvecký 2006b, s. 208, obr. 8 a,b (predloha); → Kat. ORA Levoča 2008; → DSVU Renesancia 2009, s. 867-868, kat. 222 (J. Medvecký).

59   → Medvecký 2003, s. 112-118, obr. 10-13; → Kat. Kremnica 2006, s. 100-103, č. 95 (J. Medvecký); → DSVU Renesancia 2009, s. 839-840, kat. 202 (J. Medvecký).
Z analogických zahraničných príkladov pomeňme napr. na dreve maľovaný obázok Posledného súdu z r. 1605/10 (KHM Wien, inv. č. 1102; - G. Groschner: "Wer verführst Du, Thamar?" Ikonographische Studien zu Gemälden der Residenzgalerie Salzburg. Salzburg 1993, s. 161-163, obr. 73), ktorého kompozíciu jeho autor Hieronymus Francken II skompiloval podobným spôsobom, takisto s použitím postáv prevzatých z diel Michelangela, Schwarza a Goltziusa.

60   → Medvecký 1994b, s. 237-311; → Medvecký (2005)2007a, s. 251-263; - J. Medvecký: Zu den Quellen von Tencallas Malstil, in: Ars 40/2007, č. 2, s. 237-244; - J. Medvecký: "Man fand bey ihm eine richtige Zeichnung, ein vernünftiges Kolorit, und sinnreiche Zusammensetzungen..." Carpoforo Tencallas Deckenmalereien auf der Burg Červený Kameň, in: Baroque Ceiling Painting in Central Europe / Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the International Conference, Brno - Prague, 2005. Praha 2007, s. 189-194; → Medzi zemou a nebom 2009, s. 12-25 (J. Medvecký); → Medvecký 2015.

61   → Medvecký (2011)2012, s. 75, obr. (predloha); → Medvecký 2015, s. 173, pozn. 108.

ŠTÚDIE