Poznámky II


01   Napr. G. Galavics: Die Identifizierung einer Budapester Maulbertsch- Skizze mit Bemerkungen zum Schaffensprozess bei Maulbertsch, in: Acta historiae artium, 50, 2009, s. 133.

02   Najsv. Trojica, obraz hlav. oltára kostola paulánov vo Vranove u Brna; Smrť sv. Jozefa a Maria Victoria, obrazy boč. oltárov z býv. kostola sv. Mikuláša na viedenskej Landstrasse (od r. 1843 vo far. kostole Platt bei Zellendorf, NÖ) a mnohé ďalšie. - J. Medvecký: K problematike výskumu pamiatok výtvarného umenia, in: Pamiatky a príroda, 1976, č. 6, s. 32-35; - A. Jávor: Über Kracker, Troger und weitere Werkstattarbeiten in Ungarn, in: Ex fumo lucem. Baroque Studies in Honour of Klára Garas, II. Budapest 1999, s. 48; - W. Koberl: Beobachtungen zu Trogers Kompositionen, in: Barockberichte 38/39. Salzburg 2005, s. 633-636; - A. Gamerith: Das Altarbild der Allerheiligsten Dreifaltigkeit von Paul Troger in der Liechtensteinschen Votivkirche in Vranov, in: Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen. Langenargen am Bodensee - Brno 2007, s. 167-183, s niektorými príkladmi na s. 177; - P. Arijčuk: Tvorba J. L. Krackera pro loucké premonstráty. Příspěvek k recepci kompozičních motivů Paula Trogera. Zprávy památkové péče, 73/2013, č. 6, s. 507-518.

03   Bozzetto v Rossacherovej zbierke a viaceré kópie a repliky. - Visionen des Barock. Entwürfe des 17. und 18. Jahrhunderts. Salzburger Barockmuseum, Sammlung Rossacher. Gesamtkatalog, bearbeitet von Kurt Rossacher. Salzburg 1983, s. 464-465, obr. s. 38. Trogerovu kompozíciu vo freske použil J. Michael Holzhay z Kempten (Isny, 1757/58), korutánsky maliar Eustachius Gabriel (Osterhofen, 1762; Reute bei Bad Waldsee, 1766/67) a i.

04   → Medvecký (2006)2007, s. 105; → Medvecký (2007)2008, s. 23, obr. 9 a-c; → Medvecký 2013, s. 171, kat. I.2a.

05   → Medvecký 2009b, s. 75-86; → Medvecký 2010b, s. 178-212; →  Medvecký 2011, s. 208-391.

06   Napr. Krackerove štúdijné kresby podľa Marattu z jeho raného viedenského obdobia. - K. Garas: Der italienische Einfluß und der Wiener Akademiestil zur Zeit von Franz Anton Maulbertsch, in: Franz Anton Maulbertsch und der Wiener Akademiestil. Sigmaringen 1994, s. 95-96; - A. Jávor: Johann Lucas Kracker. Ein Maler des Spätbarock in Mitteleuropa. Budapest 2005, s. 29.

07   Viaceré grafické listy zachované dodnes v Graphische Kabinett kláštora "tragen neben Farbflecken ein Netzgitter (Quadraturen) aus Rotelstift- oder Graphitlinien und sind dadurch nachweislich als gezielte Vorlage in Verwendung gewesen". - G. M. Lechner: Das Graphische Kabinett in Göttweig als Kremser Schmidts Studien-"Akademie", in: Göttweig und Kremser Schmidt. Zum 200. Todesjahr des Malers Martin Johann Schmidt (1718-1801). Göttweig 2001, s. 47-57.

08   → Medvecký 2006a, s. 98-113; → Medvecký (2007)2008, s. 19-40; → Medvecký 2010c, s. 104-141; → Medvecký 2013, s. 153 n.

09   → Herbst des Barock 1998, s. 408 (Kalksburg) a názorne demonštrované na schéme tamtiež, obr. 7 na s. 450 (Hopfen).

10   Porov. príklady recepcie Marattu napr. v slovinskom barokovom maliarstve, systematicky spracované in: → First 2000.

11   Graficky reprodukovaná N. Dorignym, R. van Audenaerde a ďalšími. Známa je tiež rytinová kópia Hieronyma Sperlinga podľa Marattovho obrazu, ktorú vydal J. G. Bergmüller v Augsburgu (pred 1762). - G. M. Lechner OSB: Heiligenporträts. Kat. výstavy, Graphisches Kabinett Göttweig 1988, s. 110, č. 117, obr. s. 109.

12   Porov. M. Togner: Antonín Martin Lublinský 1636-1690. Olomouc 2004, s. 212, kat. č. 6. 1.2, obr. VI.; - Kat. Prinz Eugen und das barocke Österreich, Marchfeldschlösser Schlosshof und Niederweiden 1986, s. 383-384, kat. č. 18.19; → Medvecký (2007)2008, s. 22, obr. 8.

13   Medirytiny Nicolasa Dorignyho (1657 - 1746), vyd. Giovanni Giacomo de Rossi v Ríme 1690. Séria pozostáva z ôsmich veľkoformátových listov (celok kupoly na titulnom liste a reprodukcie jednotlivých častí).

14   Figurálne motívy z Ferriho fresky okrem nástenných malieb aj na oltárnych obrazoch G. A. Galliartiho (Nitra) a jeho nasledovníka J. Kurtza (Modra).

15   H. Trottmann: Cosmas Damian Asam 1686-1739. Tradition und Invention im malerischen Werk. Nürnberg 1986, s. 21, obr. 16-27; → Herbst des Barock 1998, obr. 18, 22, 45, 50, 61, 69, 78, 100; a viaceré ďalšie príklady možno nájsť napríklad pri listovaní jednotlivých zväzkov Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland.

16   → Friedlmaier 1988, č. D 154-167; → Herbst des Barock 1998, s. 20-22, obr. 11-24; - R. Wildmoser: Gottfried Bernhard Göz (1708 – 1774) als ausführender Kupferstecher, Teil 2. In: Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte e. V. Jg. XIX, 1985, s. 281–283, kat. č. 3–501-001 až 014; → Kat. Bergmüller 1988, obr.; → Medvecký 2013, s. 155.
Vďačný motív dvojice anjelikov s knihou na titulnom liste albumu (prevzatý z Concu) napríklad do svojich obrazov a fresiek zakomponovali mnohí maliari aj u nás, zo známejších napr. J. Kurtz, J. G. D. Grasmair, L. Mussinger, A. Schmidt, E. Jagušič, J. L. Kracker, A. Zallinger a i. - J. Medvecký: Joannes Cantius confessor. K ikonografii Krackerovho banskobystrického obrazu, in: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2004. Trnava 2005, s. 60-69, obr. s. 63.

17   → Medvecký 2006a, s. 105-107, obr. 3-7; → Medvecký (2007)2008, s. 24-25, obr. 12-15; → Medvecký 2013, s. 159-160; - A. Cevc: Valentin Metzinger. Kat. výstavy, NG Ljubljana 2000, č. 57, 82, 116, 166, 319; → Murovec 2001, s. 103-122; - A. Cevc: Anton Jožef Lerchinger. Kat. výstavy, NG Ljubljana 2007, obr. s. 80.
S motívmi prevzatými z Bergmüllerových kompozícií z cyklu "Symbolum Apostolicum" sa stretneme vo freskách Josefa Hagera v Čechách (Praha, po 1767), Judu Tadeáša Suppera na Morave (Tatenice 1765), Antona Josefa Lerchingera v Slovinsku (Šmarje pri Jelšah 1738), nezn. rakúskeho maliara v Altenburgu, B. Furtnera (Evenhausen 1749/50) a Josepha Kellera (Thalhofen 1803) v Bavorsku a mnohých ďalších.

18   → Medvecký 2013, s. 157, pozn. 16; - A. Mariuz, in: G. B. Piazzetta. Disegni - incisioni - libri manoscriti. Vicenza 1983 (Grafica veneta 4), s. 48-53; - D. Appoloni: Pietro Monaco e la Raccolta di cento dodici stampe di pitture della storia sacra. Venezia 2000.

19   Kompozíciu Triumf Viery (rytina a akvaforta Francesco Bartolozzi podľa fresky G. Menescardiho, ca. 1745/50) s malými úpravami prevzal napr. Anton Schmidt vo freske na jednom z klenbových polí v lodi farského kostola v Banskej Bystrici (1766/67). - Porov. tiež → Herbst des Barock 1998 (klenbová freska Josepha Kellera vo far. kostole v švajčiarskom Cham z r. 1785).

20   K. Garas: Appunti per Jacopo Amigoni e Jacopo Guarana, in: Arte Veneta 32, 1978 (1979), s. 383-389; - A. Martin: Stampa veneţiană din secolul al XVIII-lea. Diffuzione europeană şi frecvenţa în colectiile româneşti. Kat. výstavy, Oradea 2005, s. 144, kat. č. 8; → Herbst des Barock 1998, obr. 2 na s. 446, obr. 89, 90, 103; - Mit kühnen Pinselstrichen. Barocke Ölskizzen der Alten Galerie in Graz. Kat. výstavy, Landesmuseum Joanneum, Graz 2008, s. 44-45 (Guaranovo bozzetto "Nanebovstúpenie Krista").

21   L. Kostyál: Der Kirchenmaler Stephan Dorffmaister I. 1760-1780, in: "Stephan Dorffmaister pinxit". Kat. výstavy, Szombathely 1998, s. 38, obr. 11 (predlohu nespomína). Figúru letiaceho anjela so zopnutými rukami z Bartolozziho rytiny podľa Guaranu Dorffmaister zakomponoval už predtým na obraze hlav. oltára Najsv. Trojica (Sitke, far. kostol, 1774). → tamtiež, obr. 7.

22   A. Jávor: Johann Lucas Kracker. Ein Maler des Spätbarock in Mitteleuropa. Budapest 2005, s. 288, kat. č. 240 (za predlohu považuje fresku hlavného oltára Martina Altomonteho vo Wilhering).

23   Skombinované s ďalšími apoštolmi z Nanebovzatia G. B. Pittoniho. - Z. Szilárdfy: A Székesfehérvári királyi bazilika utolsó berendezési tárgyai a XVIII. században, in: Ikonográfia - kultusztörténet. Képes tanulmányok. Budapest 2003, s. 172-174, obr. 316 (Guaranovu predlohu nespomína, uvádza iba všeobecné ikonografické inšpirácie zobrazeniami Nanebovzatia od Tiziana, Marattu, Rubensa a Reniho; obraz omylom datuje "okolo 1700").

24   Napr. maľovaná kópia neznámej proveniencie v Sammlung Reuschel a ďalšie dve kópie v Bayer. Nationalmuseum München a Mainfränkischen Museum vo Würzburgu. - W. Reuschel: Die Sammlung Wilhelm Reuschel. Ein Beitrag zur Geschichte der Barockmalerei. Kat., München 1963, s. 130-131, č. 61 (ako "Süddeutsch- österreichischer Monogrammist LB von 1772"; predlohu neuvádza žiadnu, uvažuje o analógiach na Trogerovej freske Dómu v Győri).

ŠTÚDIE