Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Jacques CALLOT (1592 - 1635)

c096

Kristus na Olivovej hore ("Il est en prières au jardin des Oliviers"), lept, 1623
Z 12 výjavov cyklu "Petite Passion"


c096 a Postava Krista s anjelom a apoštol vľavo na ústrednom obraze epitafu M. Rompauera, 1640
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
DCelok zložený z motívov prevzatých z dvoch rôznych predlôh (apoštoli Peter a Ján v popredí z kompozície F. Zuccariho)

c097

Kristus Spasiteľ (Salvator mundi), lept, 1632
Znač. "Israel excud. - Cum Regis."; zo série "Salvatoris Beatae Mariae Virginis Sanctorum Apostolorum Icones"


c097 a Olejomaľba na dreve, 17. stor.
SKALICA, kláštorný kostol františkánov
Oltárny nadstavec, súčasť mobiliára v sakristii
D

c097x2

Vzkriesenie Lazara, medirytina a lept Johanna Sibilla Küsel, Augsburg 1672
č. 9 zo série 12 ilustrácií Nového zákona (Holl. German, 301-312); aj stranovo prevrátená kópia podľa Callota (exemplár v GNZ?)


c097x2 a Vzkriesenie Lazara, olejomaľba na plátne(?), 18./19. stor.
ŠIMONOVANY, kaštieľ
DRedukovaná kópia ústrednej časti kompozície podľa grafiky, prekomponovaná na výšku, bola medzi obrazmi v kaštieli (archívne foto interiéru zo zač. 20. stor.)

c098

Námestie Carrière v Nancy ("La Carrière ou la rue Neuve de Nancy"), lept
Na stuhe: "Cariere et rue neufue de Nancy ou se font les /.../ et tourniers Combats et autres ieux de recreation"; Znač. "Iac. Callot In. et fecit"


c098 a Pieter Wouwerman: figurálny komparz na obraze Turnaj na Place des Vosges v Paríži, olejomaľba na plátne, 1655
BRATISLAVA, SNG (O 95)
Ol/pl, 134,7 x 203,5 cm; sign. "P.W. 1655"; z pálffyovských zbierok v Bojniciach. - K. Vaculík: Parížska veduta Pietra Wouwermana zo zbierok SNG, in: Galéria 8. Staré umenie, SNG 1984, s. 92-96 (predloha); - Rusina 2006, s. 118-119 (predlohy), fareb. reprod. 44; - M. Vároš 2006, obr. s. 262 (detail obrazu s kaukliarom na chodúľoch)
DZasadené do architektúry námestia Place des Vosges v Paríži podľa anonymnej rytinyc098x2

Vydrancovanie a vypálenie dediny ("Pillage et incendie d´un village"), lept, 1633
(č. 7 zo série 18 výjavov "Les grandes misères de la guerre", vyd. Paríž 1633)


c098x2 a Olejomaľba, kópia z 2. pol. 17. stor.
BETLIAR, Múzeum (evid. č. H-751)
Ol/pl, 197 x 307 cm; zo série 4 rozmerných obrazov podľa Callotovho cyklu (inv. č. H-413, 416, 751, 765), z pôv. Andrássyho zbierok; boli v muzeálnej expozícii na hrade Krásna Hôrka. Reštaur. O. Kuc 1983; - Kat. ORA Levoča 1983/1988, s. 30-31 (predloha); obr.: "Stredoeurópsky maliar, 1. pol. 18. stor."; - Kat. 25 rokov ORA v Levoči 1983-2008, Levoča 2008, s. 186;
APeter CANDID (Pieter de Witte, ca. 1548 - 1628)

c099

Posledná večera - Coena Domini, medirytina Johann Sadeler I, po 1588
IB 70/1, č. 182 na s. 220; - UBI Roschmann IV, s. 20 (Holl XXII, 206 - iná?)
c099 a Paul Demosch: Apoštoli po stranách na tabuľovej maľbe Posledná večera  » v predele oltára, 1644/55?
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
Upravené 1654?, premaľované; - Medvecký 2006b, s. 204, obr. 3 a,b (predloha); - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 213 na s. 853-855, obr.; - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 56;
CStranovo obrátene, ústredné figúry Krista a Jána zmenené, vpravo dosadený portrét ev. kňaza(?)


c099 b (P. Demosch?), Posledná večera, obraz v predele oltára z r. 1659
ZÁVADA, kostol ECAV
V kostole z r. 1822 prenesený oltár z pôv. evanjelického kostola (fília zboru Ľuboreč), datovaný dedikačným nápisom do r. 1659.
BKompozícia identická s Demoschovou, z Candida prevzatí len apoštoli po stranách.
(Aj ústredný obraz oltára Zmŕtvychvstanie podľa tej istej predlohy ako Demoschov obraz v nadstavci oltára v Partizánskej Ľupči)

Candidova kompozícia ako predloha frekventovaná v juž. Nemecku (Oertel 1974, obr. 10a, + "Posledná večera" na 25 protestantských oltároch z rokov 1597-1727); + Hans le Roy, olejomaľba podľa Sadelera, "ca. 1580" (súkrom. zb., Koblenz); + Obraz zo 17. stor. v kláštore františkánov v Krakove (KZSP, s. 126, obr. 353); + 3 obrazy v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 83-85); + predela oltára 1601, Bakow (Harasimowicz, Treści i funkcje..., Wroclaw 1986, obr. 36); + Anton Vicelli (pripis.), maľba z cyklu na klenbe far. kostola v Heilig Blut am Wasen, 1687 (Corpus BD 12/I, 2006, obr. s. 186)

c100

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Johann Sadeler I, ca. 1589/95
Podľa Candidovho zaniknutého obrazu, znač.: "Petrus CANDIDUS pinxit MONACHII, I. Sadeler scalp.(!) et excudit" (IB 70/1, 1999, č. 146 na s. 171; - Holl. XXII, 176; - New Hollstein: Hans von Aachen, s. 233).
+ Ďalšie rytiny Crispijn de Passe st.; + Godfridt Müller; + Cornelis Cort (IB 52, s. 32); + Giacomo Valesio (orezaný exemplár v GMB - Grajciarová, PaM 2002/2; - Kat. Ave Maria 2013, č. A.24: "I. ualegio. f." - J. Valegio?, 17. stor.); + neskorá replika rytiny Georg Berowsky, 2. pol. 18. stor. (spodná časť?, Pasierb, č. 175)
c100 a Olejomaľba na medenom plechu, zač. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 426)
11,3 x 14,4 cm; - Ž. Grajciarová: Neznáme barokové obrazy zo zbierky Galérie mesta Bratislavy. PaM 2002/2, s. 41-43, obr. s. 42 ("1. pol. 17. stor."); - Kat. Ave Mária, GMB 2013, č. A.27 (stredoeuróp., zač. 18. stor.)
B


c100 b Mária na olejomaľbe Zvestovanie (ovál na výšku), 18. stor.
SKALICA, kostol býv. karmelitánov
DCelé postavy, na výšku; len póza a gesto Márie a kvety na stole; archanjel a pozadie z inej predlohy

+ Kópia podľa grafiky, olej na dreve, 68,5 x 106,5 cm; Muzeum umění, Olomouc (B. Kubíková: Kopie Candidova Zvěstování Panně Marii. Nová akvizice Muzea umění v Olomouci. Umění 2004/5, 445-449; - Olomoucká obrazárna III, Olomouc 2008, č. 19 na s. 42-44); + 2 kópie na medi, NG Praha (H. Seifertová, kat. Německé malířství z československých sbírek, NG Praha 1989, č. 61, s. 80-81; + kópia Magnus Rueber, sign. 1674 - A. Rousová: Malířská dílna v barokních Čechách, in: Umění manýrismu a baroka v Čechách. Pruvodce Sbírky starého umění NG v Praze. Praha 2005, s. 111-113, kat. č. 104-107; + Olejomaľba na dreve (MN Varšava) a kópia Sotheby´s (Steinborn / Ziemba, Kat. Warszawa 2000); + Olejomaľba v obrazárni kláštora Kremsmünster; + ďalšie príklady Cvetnić 2007, s. 102-104, obr. príl s. 103 (Zagreb, Helsinki, Praha, Bergamo)

c101

Zvestovanie Panne Márii (celé postavy), medirytina Johannes Sadeler I, pred 1559
Podľa Candidovho obrazu na mariánskom oltári jezuitského kostola St. Michael v Mníchove. Dedik. kňažnej Renate Bavorskej, znač. "... chalcographo Joan Sadeler Belg." (Holl. 31, č. 175; - UBI Roschmann IV, s. 21; - Rom in Bayern 1997, s. 487-490, č. 155 obraz; č. 156 medirytina).
(+ Aj ďalšie Zvestovanie J. Sadeler podľa Candida - Holl 22, 175)
Kompar.: kľačiaca postava archanjela Gabriela zo Zvestovania Domenicchina (medirytinová reprodukcia "Gabriel Archangelus B.M.V. salutans", znač. Dom. Zampieri pinx - Vanni del - F. Bartolozzi sc.)
c101 a Paul Demosch, tabuľová maľba na krídle  » oltára Narodenia, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
Medvecký 2006b (predloha); - Galavics 2008, obr. 41 a 42 na s. 75; - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55;
BLen spodná časť - postavy Márie a Gabriela s holubicou Ducha sv., bez pozadia+ Zvestovanie z cyklu mariánskych výjavov v kazetách dreveného stropu, Marienkirche v Herrenchiemsee Lk Rosenheim, 1630/32 (Corpus BD 12/I, 2006, obr. s. 205; na s. 202: "Die Darstellungen folgen mit Sicherheit graphischen Vorlagen..."/?/ - bez predl.!); + Len horná časť: obraz ca. 1610, Jedrzychów (Steinborn / Oszczanowski, č. 29); + tabuľa oltárneho krídla, 1602 Boguchwalów (Steinborn / Oszczanowski, č. 28)

c102

Matka Božia pod baldachýnom so svätcami (Stretnutie proroka Simeona s dieťaťom Ježiš), medirytina Raphael Sadeler I, 1591
Dole: "Sereniss. Bavar. Ducis. Petrus Candidus figuravit - Raphaeil Sadeler sculpsit et excud."; - Brigitte Volk-Knuttel: Peter Candid. Gemälde - Zeichnungen - Druckgraphik. Berlin 2010, s. 213 n., 333-336, obr. 142, 279


c102 a Sv. Príbuzenstvo, spodná časť votívneho obrazu biskupa Salixa, 1661
SKALICA, far. kostol sv. Michala
Naspodu dedikač. nápis: "KE CTI A CHWALE PANV BOHV, SWATI ANNE OFIERIVIt a. 1661"; - JM, Ars 1998/1-3 (predlohy); - JM, PaM 2006/3, s. 22; - JM 2006, pozn. 21; - JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 842-843, č. 204;
DNamiesto kľačiaceho Simeona biskup v ornáte s mitrou na hlave; do pozadia namiesto baldachýnu vložený priehľad do arkadickej krajiny s mostom a tempiettom na kopci. Horná časť prevzatá z kompozície B. Sprangera "Klaňanie pastierov a anjelský koncert" (podľa medirytiny J. Mullera z r. 1606)


c102 a Sv. Rodina, spodná časť obrazu, 1. pol. 18. stor.?
NIŽNÁ KAMENICA, kaplnka sv. Anny pri kaštieli Forgáchovcov
Býv. oltárny obraz(?), ol/pl, 210 x 110 cm (Fototéka ÚDU SAV, neg. 13.337: "okolo 1760"); - Pam VK, s. 103 ("1. pol. 18. stor.")
FKľačiaca sv. Alžbeta s chlapcom Jánom Krstiteľom, aj celok figurálnej kompozície odvodená zo Sadelerovej rytiny, upravené (namiesto postavy Simeona kľačiaca sv. Anna, za ňou stojaci Joachim, atď.)c103

Chlapec Ježiš s Máriou a Jozefom, medirytina Johann Sadeler
Exemplár v GMB, inv. č. C 2183 (Kat. Ave Maria 2013, č. A.73)


c103 a Olejomaľba na medi, 18/19. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (SM-4451)
15 x 23 cm; - Herucová / Novotná 2008, č. 87;
A?


c103 b Maľované antependium boč. oltára
NOVÉ MESTO nad Váhom, prepoštský kostol
FOdvodená kompozícia (celé postavy, Ježiš ukazuje zdvihnutou pravicou)c103x2

Anjel s arma Christi (zo série "Theatrum Passionis Christi"), medirytiny Aegidius Sadeler
Holl. Dutch XXI, s. 22, č. 66


c103x2 a Anjel so stĺpom, maľba v medailóne na boku epitafu neznámej rodiny, 17. stor.
OCHTINÁ, kostol ECAV
Epitaf reštaur. VŠVU 2000
BStranovo prevrátene (z medirytiny z tej istej série voľne odvodený je aj anjel s rebríkom v medailóne na pravej strane)c103x3

"S. MICHAEL Archangelus" (socha Archanjela Michaela z jezuitského kostola v Mníchove), medirytina Lucas Kilian podľa kresbovej predlohy Petra Candida
(HAUM; UBI Roschman IV, 23); - Holl. German, 105 A


c103x3 a Archanjel Michael, maľba v strednom zrkadle štukovej klenby bočnej kaplnky sv. Rozálie, 1640-te r.
GYŐR, býv. jezuitský kostol sv. Ignáca z Loyoly
G. Galavics, in: Jezsuita jelenlét Győrben a 17.-18. században. Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez. Győr 2017, s. 209, obr. s. 211
BStranovo prevrátene; pôvodné maľby na klenbe silne premaľovanéCarlo Innocenzo CARLONE  (1686 - 1775)

c104

Sen sv. Jozefa, lept Johann Daniel Hertz podľa Carloneho olt. obrazu z r. 1727
Obraz hlav. oltára kaplnky Zasnúbenia P. Márie v býv. kolégiu piaristov v Slanom - P. Preiss: Kaple piaristické koleje ve Slaném, in: Rozprava o baroku. Sborník příspěvku z kolokvia Barokní umění na území severozápadně od Prahy. Vlastivěd. muzeum ve Slaném, 1993, s. 5-9 (len obraz); - P. Arijčuk, ZPP 78/2018, č. 6, s. 641 ("Zvestovanie P. Márii").
Grafická reprodukcia obrazu znač. "C. Carlone inv: et fecit - Iohann Dan: Herz excudit Aug: Vind." (oproti obrazu stranovo prevrátene).
+ Pražské univerzitné tézy, mezzotinta G. Heiss/Heüss podľa Carloneho, 1734 (NK Praha, Th 408 - manuscriptorium.com); + Archanjel Gabriel na medirytine J. B. Klaubera "Regina Angelorum" (ako Archanjel z 9 Chórov anjelských)


c104 a Archanjel s ľaliou na obraze Panny Márie na boč. oltári, 2. pol. 18. stor.
BRODZANY, kostol Všetkých svätých
DBez sv. Jozefa, namiesto Carloneho Immaculaty Panna Mária odvodená z devočnej grafiky ("Panna Mária Karlovská")  
Agostino CARRACCI 

c105

Pluto (Hádes) a Cerberus, akvaforta podľa obrazu, vyd. Olivier Dauphin, 2. pol. 17. stor.
Carraciho olejomaľba (Modena, Galleria Estense). Poškod.- cenzurovaný exemplár leptu (VirtKupf)


c105 a Jozef Lerch, Pluto na klenbovej maľbe Faetonov pád, 1782
DUBOVICA, kaštieľ
JM, VČ 1975; - PP-1983, s. 84; - JM, in: DSVU Barok 1998, s. 85; - D. Sabol: Barokové maľby v dubovickom kaštieli, PaM 2011/1, s. 29-33; - Herucová / Novotná 2011, č. 34, 75
BCelok kompozície prevzatý zo skice Stephana Dorffmaistera ku klenbovej maľbe sály kaštiela Niczkych v Nebersdorfe (Ligvánd) z r. 1773 (Zsuzsanna Boda, in: Kat. Dorffmaister 1998, s. 199 - predloha: "Ianus, der Gott der Ein- und Ausgänge sowie des Beginns"!)Annibale CARRACCI (1560 - 1609)

c106

Pieta s anjelikom, medirytina Pietro del Po
Podľa Carracciho olt. obrazu z r. 1599 (dnes Neapol, Gallerie Nazionali di Capodimonte).
Ďalšie rytiny (anjelici dvaja): Gillis Rousselet? (J. Dzik: Franciszek Lekszycki 1998, s. 125); + medirytina Stephan Colbenschlag ("Stepha. Colbensius f"), vyd.
v Ríme (www.internetculturale.sbn.it/); + stranovo obrátená kópia nezn. rytca ("Iohann Hofman excudit"); + lept Josse de Pape, ca. 1640 (The British Museum);
+ Telo Krista a anjelik na kópii zo série ilustrácií, vyd. Martin Engelbrecht v Augsburgu, 1. pol. 18. stor.; + Pieta s anjelmi, medirytina Peter Overradt (stranovo prevrátene, namiesto anjelika dvojica anjelov); rytina Pieta - Sedembolestná P. Mária v latinskom vydaní "Officium Rakoczianum", Viennae 1773 (Knapp 2000,
obr. 145; len Pieta, bez anjelov)
c106 a Pieta, obraz boč. oltára, 18. stor.?
BECKOV, kostol františkánov
Oltár Sedembolestnej P. Márie z r. 1696; obraz rešt. ORA Bratislava, A. Šulíková 2007
BStranovo prevrátene, prekomponované na výšku. Anjelik len jeden (ako na rytine Pietra del Po)


c106 b Olejomaľba, 18. stor.
HRONSKÝ BEŇADIK, kat. fara
Obraz z cyklu Krížovej cesty, s maďarskými nápismi naspodu, zostal len s pendantom Bičovanie Krista, v zlom stave
B


c106 c Dvojica anjelikov pri nohách Krista na obraze Snímanie z kríža,
zač. 19. stor. (1833?)
BOBROV, far. kostol sv. Jakuba St.
Kalvárie 2002, s. 100, obr. 4 na s. 102. V kaplnke Božieho hrobu, postavenej 1833.
BJedna z troch kópií olt. obrazov Fr. Lekszyckeho z r. 1658 v kaplnke Ukrižovania na Kalwarii Zebrzydowskej. Kompozíciu A. van Diepenbeecka Snímanie z kríža Lekszycki doplnil dvojicou anjelikov pri tumbe hrobu vľavo (z Carraciho "Piety", stranovo prevrátene)

+ kópia Lorenzo Garbieri (súkrom. zb., Ženeva); + Valentin Metzinger, olejomaľba (A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 245 /hlava Márie inakšia/); + Olt. obraz, Lepoglava (namiesto anjelikov postava M. Magdalény); + obraz boč. oltára, 17. stor., Raba Wyzna pow. Nowotarski (Zabytki sztuki w Polsce. Malopolska. Wwa 2016)

c107

Sv. František z Assisi objíma kríž, rytina podľa neznámeho obrazu A. Carracciho
Kópia, obraz Fr. Lekszyckeho "Sv. František Serafínsky" (ca. 1664) na boč. oltári kostola minoritiek(?) vo Wilne (Vilnjus, Litva), zachov. v neskorších grafických reprodukciách (oceľorytina Fryderyk John a Antoni Oleszczyński "Sy. Franciszek Seraficki" z r. 1850); - J. Dzik: Franciszek Leszycki malarz religijny baroku. Kalwaria Zebrzydowska 1998, s. 149, 161 a obr. 42


c107 a Obraz hlav. oltára, ca. 1830
KOLINOVCE, kostol sv. Františka Assis.
Herucová 2015, s. 60, obr. 65b (Sv. František; obr. 66: "predloha Bernardo Strozzi", ca. 1635)
BDoplnené dolu na obdĺžnikový formát


c107 b Olejomaľba, kon. 18. stor.?
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.340)
Bc108

Latona a sedliaci, lept Cesare Fantetti (podľa predlohy Hieronyma Trudona reprodukujúcej obraz Annibale Carracciho, ca. 1588),
2. pol. 17. stor.
Kúpené do SNG 11/2008; - M. Čičo: Latona a sedliaci - reprodukčná grafika Hieronyma Trudona a Caesare Fanettiho podľa Annibale Carracciho a rovnomenný obraz v zbierke SNG, in: Galéria. Ročenka SNG 2007-2008. Bratislava 2009, s. 79-82
c108 a Kópia (replika?), olejomaľba, 18. stor.?
BRATISLAVA, SNG (O 305)
Ol/pl, 90,6 x 72,8 cm; zo zb. gr. Jána Pálffyho. - Kat. Európske umenie v zbierkach SNG, 1999,
č. 9 (fareb. repr.); - M. Čičo 2009, s. 79-82; + Z. Ludiková, Kat. Talianska maľba, SNG 2013, č. III.1 (rec. Z. Kazlepka, In: Galéria 2012-2013, Ročenka SNG 2014, s. 95: Carracci, orig.); - J. Papco: Atribucionizmus. Prepísaná história obrazov. Bojnice 2017, s. 16-38;
A+ Carracciho verzia, okolo 1588 (Diecézne múzeum Olomouc - L. Daniel: Evropská malířská centra a barokní Olomouc, in: Olomoucké baroko III. Historie a kultura. Olomouc 2011, obr. 79 na s. 124)

c109

Kristus a Samaritánka pri studni, rytinová reprodukcia obrazu
Olejomaľba Agostina Carracciho z r. 1593/94 (Milano, Pinacoteca Brera; verzia KHM Wien), rytinová reprodukcia Guido Reni 1595 (FAMSF) a kópie v rôznych vydaniach "Bilderbibel" (napr. Melchior Küsel,
Icones Biblicae, Augsburg 1679, p. 22); kompoz. na šírku, stranovo prevrátene;
Verzia Annibale Carracciho (Szépművészeti Múzeum Budapest); rytinová reprodukcia Carlo Maratta, 1649; + kópia, olejomaľba (flámsky maliar, 17. stor.?), atď.;


c109 a Jozef Czauczik, oltárny obraz
BETLIAR, kostol ECAV
Petrová-Pleskotová, Czauczik 1961, kat. 141; - M. Herucová, PaM 2015/1, s. 22;
B


c109 b J. Czauczik, olt. obraz, 1834
NÁLEPKOVO, kostol ECAV
Petrová-Pleskotová, Czauczik 1961, kat. 142; - Súpis I/1967, s. 352-353; - M. Herucová, PaM 2015/1, s. 22;
BLudovico CARRACCI (1555 - 1619)

c110

Kristus na Olivovej hore, rytinová reprodukcia obrazu (?)
(Identická kompoz. - obraz z viedenskej súkrom. zbierky, ol/pl 55 x 45 cm - Dorotheum 24. 3. 2004, kat. s. 321, č. 329: "Dielňa Ludovica Carracciho"/?/)


c110 a Olejomaľba na dreve, 17. stor.
Súkrom. maj. (rešt. VŠVU 04/2009)
B

Jean-François CARS (1661 - 1738)

c111

Kristus uzdravuje chorých, medirytina, Paríž 1733
Znač. "Paris Chez I. F. Cars rue Ste jacques au Nom de Jesus". Použité na jezuitských univ. tézach z filozofie, obhájených v Toulouse: "in Collegio Tolosano majori et academico Societatis JESU ... Anno 1733". Vytlač. "TOLOSAE apud Petrum Robert, Collegii Toloseni Societatis Jesu, Typographum et Bibliopolam, sub signo Nominis Jesu";
Antoine Dieu, medirytina G. G. Winckler, vyd. J. D. Herz, Augsburg 1739 ("Ant. Dieu inv. et pinxit - Georg Gottfrid Winckler Sculps. - Iohann Daniel Herz excudit Aug. Vind.") - univ. tézy Michaela Vossa na pražskej univerzite (NK ČR, Th 469; - manuscriptorium.com).


c111 a Anton Schmidt, figurálne motívy na olt. obraze Morových patrónov, 1757
PRIEVIDZA, klášt. kostol piaristov
JM 2013, s. 84, kat. II.58;
EZ prevzatých motívov zostavený výjav morovej epidémie naspodu: Muž dvíhajúci mŕtveho vľavo, dvojica s mŕtvym na nosidlách za ním, muž nesúci na pleci mŕtveho vpravo. Doplnené v popredí figúrou muža ležiaceho naznak; (Figúra sv. Karola Boromejského prevzatá z oltárnej kompozície Carla Marattu)Giuseppe CESARI (Cavaliere d'Arpino)

c112

Bičovanie Krista, medirytina Aegidius Sadeler II, Rím 1593
Znač. "ARPINAS PICTOR quod dicat artis opus 1593. Nicolai van Aelst Bruxellensis formis. G. Sadeler sculp. Romae. Si Stampa in Roma da Gio: Batta de Rosi Milanese in piazza Navona." + Kópie, medirytiny Crispijn de Passe I (Köln 1600); Battista Guidi; atď.
c112 a Paul Demosch, tabuľová maľba na  » krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
JM 2006b, s. 205, obr. 6 a,b (predloha); - Galavics 2008, obr. 46, 47; - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55;
BAko predloha použitá neskoršia rytina z Pašiového cyklu Crispijna de Passe (postavy v pozadí zredukované, balkón prázdny)


c112 b Kópia, podmaľba na skle, 19. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 6295)
Kúpené 1986 zo súkrom. maj. na Morave ako "kópia podľa Anthonyho van Dycka z 2. pol. 17. stor." (Rusina 2006, s. 166: "Anthony van Dyck, kópia"; Web Umenia 2015 dtto);
BKópia podľa Sadelerovej rytiny, stranovo prevrátene; pendant Korunovanie tŕním podľa A. van Dycka+ Nemecký maliar, obraz z cyklu v lunetách klenby ev. kostola v Germau, 1717

Gianbettino CIGNAROLI (1706 - 1770)

c113

Sv. Alojz Gonzaga, rytina, tlač. Giuseppe Wagner, 1751
Aj medirytina Ferenc Újházy SJ, ca. 1760 (Szilárdfy 2003, č. 471)
+ Iný Cignaroliho variant kompozície (svätec z profilu, olejomaľba; - www.alinari.it - ADA-F-027767-0000)
Kompar. staršie varianty zobrazenia: "Sanctus Aloysius Gonzaga / Societatis Jesu / Protector et Liberator meus.", medirytina Antonio Pazzi (znač. P. Ant. Pazzi fe. et delin.), po 1726; + variant polpostavy svätca s krucifixom v rukách, s hlavou z profilu (mezzotinta Chr. Weigela), atď.
c113 a Olejomaľba, 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum
BUpravené, ľavou rukou drží krucifix (ako na verzii A. Pazziho), anjelik vypustený. Zakomponované v kvetinovom venci


+ Obraz vo far. kostole Kuflew, 1788 (KZSP tom X woj. Warszawskie, z. 8 pow. Mińsko-Mazowiecki, Wwa 1968, obr. 49); + Olejomaľba, súkrom. zb., Split (G. Gamulin: Pabirci za sljedbenike G. B. Piazzette. In: Radovi Instituta... I, č. 2, obr. s. 23: "F. Cappella"); + Príklady
v Latin. Amerike (PESSCA 2845B, 3930B; Quito); atď.

    
Giulio CLOVIO (1498 - 1578)

c114

Ukrižovaný s postavami pod krížom, medirytina Cornelis Cort (vyd. H. Lafrery, Rím 1568)
+ Kópia Crispijn de Passe (1600); rozšírený variant kompozície s troma krížmi, v oválnom nápisovom orámovaní (znač. "Crisp. de P. exc. Coloniae")
c114 a Paul Demosch, Mária a Ján na tabuľovej maľbe Ukrižovanie z Pašiového cyklu na skrini » krídlového oltára (zatvorený), 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
JM 2009 (predloha Clovio); - DSVU Renesancia 2009, č. 213 na s. 853-855 (JM); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55;
BKristus opačne, otočený doprava; Mária Magdaléna pod krížom a ostatné asistujúce postavy vypustené+ Jeremias Stranovius, ústredný obraz oltára (od rezbára Johanna Vesta z r. 1680) v ev. kostole - býv. dominikánsky v Sighişoara (Sabău 2005, s. 37 a obr. 2) - bez vojakov, len Kristus, P. Mária, sv. Ján a M. Magdaléna; mesto v pozadí presunuté na ľavú stranu

c115

Zmŕtvychvstanie, medirytina Cornelis Cort, z cyklu Život Krista, 1569
Holl. Dutch, C. Cort vol. II, s. 8, č. 74/I; - IB 52, s. 114, č. 95-I.; + Redukovaná kópia, medirytina a lept, z Pašiového cyklu vyd. Crispijn de Passe I (Holl. Dutch, 74e);
+ "Dominica Ressurectionis Domini", stranovo prevrátená kópia, z biblických ilustrácií vyd. Jaspar Isaacs, 1. pol. 17. stor. (v pozadí doplnený
aj anjel sediaci na prázdnom hrobe); + Kópia taliansky rytec (Cherubino Alberti?), in: "Missale romanum ex decr. sacrosancti Concilij tridentini restitutum, b. Pii V. Pontificis Max. iussu editum, Clementis VIII. ac Urbani VIII. auctoritate recognitum; cui nouissimé additae sunt missae ss. á pluribus summis pontificibus..." (1661);
+ redukovaný variant kompozície v iných vydaniach Missale Romanum, atď.
c115 a Tabuľová maľba v nadstavci epitafu J. Gelitnika, 1635
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
BKristus stranovo prevrátene, bez kríža s ľavou rukou zdvihnutou

c115 b Tabuľová maľba ikonostasu z Olšavice, 18. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
BVojaci stranovo prevrátene

c115 c Tabuľová maľba epitafu rod. Jantvorid, 1646
OCHTINÁ, kostol ECAV
Rešt. Ján Hromada, VŠVU
BRedukované - dolu len štyria vojaci, bez pozadia


+ J. H. Kynast, obraz hlav. oltára, 1757 z ev. kostola, dnes Katedrálny kostol sv. Petra a Pavla, Legnica (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 143);
+ Tabuľová maľba z nadstavca epitafu, 1604 (Braunschweig, Dóm); stranovo prevrátene

    Gillis COIGNET (Cogniet)

c116

Smrť Kleopatry, medirytina Raphael Sadeler I podľa olejomaľby Gillisa Coigneta (vyd. H. Goltzius?)
+ Stranovo prevrátená kópia, in: Theodor de Bry, "Emblemata Nobilitati...", 1593, č. 4 (Balážová 2013, obr. s. 21)
c116 a Carpoforo Tencalla, freska na strope obyt. miestnosti piana nobile hradu Červený Kameň, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Medvecký, Ars 1994/3 (predloha); - JM 2015, s. 120-121, obr. 134, 135
BNamiesto výjavu v pozadí pilastrová architektúra interiéru


c116 b Maľovaná ilustrácia v stammbuchu U. Reuttera, gvaš?
NORIMBERG, GNM (sign. Hs 121165, s. 100v)
Rothenfelder 1929 (predloha Th. de Bry); - Balážová 2013, s. 17, obr. s. 20;
BDoplnené na výškový formát

Sebastiano CONCA (1680 - 1764)

c117 - c120

Jean Baptiste CORNEILLE (1649 - 1695)

c121

Cirkevný otec sv. Augustín, medirytina, vyd. J. Mariette, Paríž 1651
Znač. "J. B. Corneille pinxit - J. Mariette excud., Paris chez J. Mariette rue St. Jacques..."; in: Augustini Hipponensis Episcopi Opera Tomis Undecim Comprehensa..., Paris 1651 (UBI Roschmann XXV, s. 8)


c121 a J. L. Kracker (dielňa?), obraz na opátskom kresle, 1770-te r.
RUDNÍK, kostol sv. Anny
Ol/pl, 160 x 106 cm, vo vyrezávanom rokajovom ráme (pendant Dobrý pastier)


+ Príklady v Latinskej Amerike (PESSCA 1263 A,B)

Michel CORNEILLE (st., 1601 - 1664)

c121x2

Krst Krista, medirytina Nicolas de Poilly, Paríž 1642
+ Kópia s nápisom "ECCE AGNUS DEI", medirytina Johann Alexander Boener, vyd. Paul Fürst v Norimbergu


c121x2 a Krst Krista z cyklu zo života sv. Jána Krstiteľa na stenách presbytéria, po 1673
ORAWKA, kostol sv. Jána Krstiteľa
Súčasť druhej fázy pôvodnej výmaľby interiéru dreveného kat. kostola, postaveného 1651-56.
- A. Güntherová: Dejiny a súpis výtvarných pamiatok Oravy. Turčiansky Sv. Martin 1944, s. 54; na s. 17-18 a v pozn. 62: "Nielen rozdelenie plôch na spôsob veľkých gobelínov, rámovaných v renesančnej ornamentike, ale najmä obrazy /.../ súvisia aj kompozične s Ghirlandajovými freskami" (v kaplnke Ricci v S. Maria Novella vo Florencii - Krst Krista obr. 15, 16 na príl. VIII)
(pózy a gestá ústredných postáv Krista a sv. Jána odvodené z kompoz. M. Corneille)


c121x2 b Olejomaľba (býv. oltárny obraz?), 18. stor.
RIMAVSKÁ SOBOTA, Gemersko-Malohontské múzeum
(odvodená kompoz. ústredných postáv)

Pietro da CORTONA (Pietro Berrettini, 1596 - 1669)

c122

HEROICAE VIRTUTIS IMAGINES / quas eques / Petrus Berettinus Cortonensis / pinxit Florentiae / in aedibus / Sereniss. Magni Ducis Hetrutiae / in tribus cameris / Iovis, Martis, et Veneris";
Album rytinových reprodukcií fresiek P. da Cortonu v troch sálach na 1. poschodí Palazzo Pitti vo Florencii (1641/42); medirytiny rôzni rytci, vyd. Giovanni Giacomo Rossi (Ioannis Iacobi de Rubeis) v Ríme, 1691 (http://warburg.sas.ac.uk/pdf/cnm2877.pdf)
Výjavy z cyklu v lunetách pod klenbou Venušinej sály:
1. Alexander Veľký a Dáreova rodina
Medirytina Conrad Lauwers (znač. "Lauuers Coenradt sculp."; - Holl, 23)
2. Cyrus a Panthea
Medirytina François Spierre (M. Turrio Baldassarri: Pierre de Cortone dans les gravures françaises du XVIIe siècle, in: Gazette des Beaux-arts 137/1995, č. 1518-1519, s. 45, č. 58)

c121.1-2 Kópie podľa grafiky, pendanty, 18. stor.
MARTIN, Turčianske múzeum A. Kmeťa
Inv. č. 218 a 75; ol/pl, 116 x 170,5 cm; pôv. supraporty?, z révayovského majetku; - Kat. Žánrová historická maľba a grafika 18. a 19. stor. zo zbierok martinských múzeí, Martin 1990, č. 9; - Papco 2003/I, s. 156-157; - Trlíková 2011, s. 46 (predlohy); - Kat. Skarby baroku, Kraków 2017, č. 137 na s. 288 (Alexander)

+ K. F. A. Tepper, matka Darea III. kľačiaca pred Alexandrom na freske klenby slávnostnej sály prepoštskej rezidencie v Olomouci, 1729; - Chadraba 1976, s. 284-285; 1979, s. 156-179; 1985, s. 180-181; - Z. Macurová, dipl. MU Brno 2007, s. 13 (predloha); - M. Trlíková: Nástěnná malba v díle Karla Františka Antonína Teppera. dipl. Mgr., MU Brno 2011, s. 41 n., obr. 24 (zakomponované aj postavy vojakov z "Klaňania troch kráľov" Simona Voueta);
+ J. Ruffini a J. P. Ruckenbauer, postava Alexandra Veľkého na freske Alexandrova šlachetnosť ("Clementia Austriaca") na klenbe audienčnej sály cis. apartmánu kláštora St. Florian, 1706 (Welt des Barock. Wien 1986, s. 80, 118; - Papco 2003/I, s. 156-157)

c122x1

Boh Otec a Matka Božia na drakovi, medirytina François Spierre 1662
Znač. "Eques Petrus Berettinus Corton. Pinx. - F. Spierre delin. et Sculp."; Ďalšie rytiny Albert Clouet, stranovo prevrátená kópia François de Poilly 1669/93, atď. (M. Turrio Baldassarri: Pierre de Cortone dans les gravures françaises du XVIIe siècle, in: Gazette des Beaux-arts 137/1995, č. 1518-1519, s. 38-39, č. 32, 33);
Podľa obrazu Pietra da Cortonu z r. 1661 v kostole oratoriánov S. Filippo v Perugii (A. Lo Bianco: Pietro da Cortona e gli Oratoriani in La Regola e la Fama. S. Filippo nell’arte. Milano 1995); - Rytina použitá na titulnom liste Missale Romanum 1662 (aj 1666). - Aj olejomaľba (replika? bozzetto?) P. da Cortonu v Palazzo Venezia v Ríme a početné kópie (Pietro Paolo Aquilini 1670; atď.)

Verzia - len postava Immaculaty (ako Kráľovnej anjelov - naspodu: "Voicy La Reine des Anges"), medirytina Claude Duflos, vyd. Nicolas Bazin v Paríži, po 1686 (Turrio Baldassarri 1995, s. 39, č. 34); + Redukovaná kópia, rytinová ilustrácia (nemecký?) rytec (Kat. Unter deinen Schutz. Das Marienbild in Göttweig, Stift Göttweig 2005, č. II.88); + medirytina M. Engelbrecht, atď.;
+ Panna Mária na polmesiaci pod Najsv. Trojicou na medirytine Jeremiasa Kiliana "Templum SS. Trinitatis" (Kat. Göttweig 2005, č. II.82); - Trojica podľa súsošia vo vrchole Morového stĺpa - Pestsäule am Graben cis. Leopolda I. vo Viedni z r. 1687
c122x1 a Immaculata, olejomaľba, kon. 18. stor.
KOŠICE, kostol uršulínok
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 13.329);
BStranovo prevrátene, odvodená póza a ruky


c122x1 b Imrich Pauliny: Immaculata, olejomaľba, 1837
MARTIN, SNM (ev. č. KH 1719)
Ol/pl, 115 x 73 cm; nápis na rube: "... Pinxit Emericus Pauliny Anno 1837"; - Herucová / Novotná 2008, s. 86, č. 77;
B

    
+ Stranovo prevrátená kópia podľa rytiny, 17. stor.(?), Wrocław, Katedrála sv. Alžbety (M. Karpowicz, BHS 2014/3, s. 485-486, obr. 13); podľa rytiny aj socha v nike na stene lode v kostole sv. Petra a Pavla, Wilno (A. S. Czyź: Kościól św. Piotra a Pawla na Antokolu w Wilnie. Wroclaw 2008, s. 119-123; Karpowicz 2014, obr. 11); + Panna Mária na "Zvestovaní" J. Claessensa (Malarstwo barokowe na Śląsku, Wrocław 2017, s. 201, obr. 280); + M. Altomonte, odvodená figúra na návrhovej kresbe k obrazu boč. oltára klášt. kostola v Admont, ca. 1726 (Albertina); + J. G. D. Grasmair, Immaculata, obraz boč. oltára far. kostola vo Fulpmes, 1731 (Kronbichler, Grasmair 2010, s. 107, č. B 53); + Szymon Czechowicz, obraz v kláštore Wizytek vo Varšave, ca. 1770 (M. Karpowicz, Roczniki Humanistyczne, XXX/1987, č. 4, s. 113-121; doplnené anjelmi z Marattu); + Príklady v Latin. Amerike (Quito - PESSCA 489A/489B)

(c122x2)

Klaňanie pastierov, medirytina François Spierre 1662
Rytinové reprodukcie Cortonovho obrazu z r. 1625/30 ("L´original se trouve chez Monsieur de la Fontaine"; dnes v Providence School of Design).
Ďalšie rytiny Jean Audran, François de Poilly (vyd. Nicolas de Poilly v Paríži), Nicolas Bazin, François Langot, pol. 18. stor., s postavami v životnej veľkosti!; (Turrio Baldassarri 1995, s. 33, č. 8-11); Cornelis Bloemaert, Carlo Grandi, Carlo Orsolini ("Missale Romanum", Venetii 1833); atď.

Michiel COXIE (1499 - 1592)

c123

Zephyr unáša Psyché do zámku Amora, medirytina z cyklu Amor a Psyché, ca. 1532/35
č. 6 z cyklu 32 medirytín (kópie medirytín Maître de Die a Agostina Veneziana podľa Raffaelových predlôh); - B 15, s. 214-215, č. 44; - Corina Höper: Raffael und Folgen. Das Kunstwerk in Zeitalter seiner graphischen Reproduzierbarkeit. Kat. Staatsgalerie Stuttgart 2001, s. 208-220, č. A 94.1.6 na s. 209, obr. 324; - Mollisi, kat. Tencalla 2005, obr. 17 na s. 81; (ďalšie rytiny cyklu o Amorovi a Psyché použil C. Tencalla aj na zámkoch Náměšť nad Oslavou a v Eisenstadte)
Kompar.: póza bezvládne ležiacej mladej ženy so zaklonenou hlavou napr. na obraze M. A. Challe "Smrť Kleopatry" (rytinová reprodukcia J. B. Michel; vyd. Chéreau a Daret v Paríži) a pod.
c123 a Carpoforo Tencalla, freska z cyklu na klenbe sály, 1672
EISENSTADT, zámok P. Esterházyho

c123 b C. Tencalla, freska z cyklu o Amorovi a Psyché na klenbe, 1657
NÁMĚŠŤ nad Oslavou, zámok Ferdinanda z Verdenbergu
Mollisi, kat. 2005, obr. 16 na s. 81

c123 c C. Tencalla, ako Korónis na freske klenby salóna, 1670
TRAUTENFELS, hrad Trautmannsdorfa
Mollisi, kat. 2005, pozn. 34 na s. 86, obr. XXXVI; - celok kompozície odvodený z J. W. Baura (Tencalla I, s. 148-149, obr. 87, 88; - JM 2015, s. 58, obr. 50)

c123 d,e C. Tencalla, odvodená póza Lucretie na olejomaľbe a na freske čelnej stene saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Tencallova olejomaľba (Wien, Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, inv. 216; ol/pl, 72 x 91 cm); - JM 1994/3, obr.; - JM 2015, s. 58-59, obr. 49, 51;
+ Kópia podľa Tencallu, obraz z konca 18. stor. v MMB? (AMB - Archív mesta Bratislavy, zbierka fotografií a negatívov, neg. 3626; foto J. Hofer 1938)


c123 f,g C. Tencalla, ako Smrť Semele na strope sály č. 5; ako Ixion a Nefele(?) a zrodenie kentaurov na klenbe Galleria terrena, 1659
CESANO MADERNO, Palazzo Arese
Spiriti 1999, s. 49; - Mollisi, kat. 2005

c123 h Giovanni Giacomo Tencalla a Giuseppe Muttoni, ako Korónis na freske klenby, 1688
LIBOCHOVICE, zámok
M. Mádl, in: Tencalla I-II. Variant kompoz. fresky Apolón a Korónis v Trautenfels, Carpoforom Tencallom odvodenej z ilustrácie Ovídiových Metamorfóz J. W. BauraCharles-Antoine COYPEL (1661 - 1722)

c124

Božstvá na Olympe, freska v strednom poli klenby Palais Royal v Paríži, medirytina Nicolas Henri Tardieu, po 1701
(exemplár Stuttgart, StGrS - Kat. M. Günther, obr.)


c124 a Privítanie Venuše na Olympe, skica k stropnej maľbe
VARŠAVA, Muzeum Narodowe
MN, Zbiory dawnej sztuki europejskiej, inv. č. M.Ob.2107; ol/pl, 54 x 125 cm; - Mylne pripis. Danielovi Granovi (Chudzikowski, kat. 1964)
Do výjavu na čelný pohľad sú zakomponované figurálne skupiny povyberané z oboch strán Coypelovej kompozície, doplnené postavami z ďalších predloh; zobrazenie zasadené do obdĺžnikového obežného orámovania vo fabióne z podhľadu (v dvoch variantoch)Lukas CRANACH st. (1472 - 1553)

c125

Kristus a apoštoli, cyklus 14 drevorezov, Wittemberg 1515-20
Holl. German VI/1959, s. 30-31, obr. 31, 44


c125 a Fragmenty malieb na bočných stenách presbytéria, po 1580
BRATISLAVA-Rača, far. kostol sv. Filipa a Jakuba
M. Smoláková: Nástenné maľby vo farskom kostole v Rači. PaM 2004/1, s. 23-26, obr. s. 25 (predlohy); - Smoláková, Renesancia 2009, s. 811, č. 175, obr. (Ján Evanj.)      

katalógtop