Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Karel van MANDER (1548 - 1606)

m264

Judášov bozk (zajatie Krista v Getsemane), medirytina Zacharias Dolendo


m264 a Judášov bozk, olejomaľba, zač. 18. stor.?
HRONSEK, drevený artikulárny kostol ECAV
Ol/pl, monochrómna maľba en grisaille na zadnej strane krídla oltárneho triptychu (pôv. prenosný obojstranne maľovaný oltár s ústredným obrazom Narodenie Pána); - P. Kajba / J. Filo: Hronsek, artikulárny kostol. História, obnova, reštaurovanie. 2014, s. 52-57; obrazy reštaur. M. Šurin a kol. (s. 82-85, obrazy zadnej strany oltára obr. s. 85);
B

Johann Ernst MANSFELD (1739 - 1796)

m265

Sv. Jozef Kalazanský so žiakom, medirytina, 1767/70
A. Koltai 2010, č. A.39 (A. Mansfeld); + Mezzotinta? nezn. autor (ÖNB)


m265 a Franz Schön, olejomaľba, 1820
SVATÝ JUR, kláštor piaristov
(foto PÚ SR - Š. Pisoň 1952)
CCelé postavy, pridaný ďalší žiak, rozvedené do výjavu v interiéri


m265 b Olejomaľba, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 3915)
Ol/pl, 130,5 x 87,5 cm, ovál v obdĺžniku, aj s kartušou s nápisom. (1971 kúpené z Krupiny; - Keleti, Fontes 1983, s. 134, č. 93);
B


m265 c Olejomaľba, kon. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV)
BIdentická kópia podľa grafiky (ako obraz v SNG), drobné odlišnosti v detailoch orámovaniam266

Sv. Jozef Kalazanský so žiakmi pred Pannou Máriou, medirytina, po 1767
Znač. "J. E. Mansfeld sc. Viennae"; + Kópia nezn. rytec, 1800/1810 (A. Koltai 2010, č. A.54); - Z. Szilárdfy: Kalazanci szent József ikonográfiája metszetek tükrében, in: Piaristák Magyarországon 1642-1992. bp 1992, s. 28-36, obr. 19;

m266 a Olejomaľba na menze oltára v boč. kaplnke, 1776/90
TRENČÍN, kostol piaristov (pôv. jezuitský sv. Františka Xavera)
Papco 2005: "Zallinger"; - Koltai 2010, č. B.43
BPridaný anjel s planúcim srdcom a jazykom(?) pri Márii; namiesto chlapca donátor
v šľachtickom odeve (= "Jozef II. v chlapčenskom veku"?);


+ Podľa Mansfeldovej rytiny aj votívny obrázok piaristu Stephana Daniela (Benedictus a Sanctissima Trinitate), medirytina, po 1767 (Szilárdfy 1992, obr. 20); + Sátoraljaújhely, olt. obraz (Koltai); + vo Veszpréme maľba v nike na fasáde, pred 1780; v kostole bol boč. oltár sv. Jozefa Kalazanského s obrazom od F. X. Büchera, 1840/50 (1911 nahradený novým?) - Koltai 2010, č. B.65    
Sebastian(?) MANSFELD 

m266x2

Anjelici nesú obraz andrássyovskej Madony s Ježiškom a pohľad na hrad Krásna Hôrka, medirytina, 1790
Obraz Madony na hlav. oltári hradnej kaplnky na Krásnej Hôrke.
Aj Dorneckova kópia podľa Mansfelda, 1835 (ilustr. in: Jordánszky; krajina naspodu zredukovaná, bez súsošia Jána Nepomuckého a erbu Andrássyovcov)


m266x2 a Jozef Czauczik, olejomaľba
BETLIAR, kaštieľ(?)
M. Herucová, Czauczik, PaM 2015/1, s. 24, obr. s. 26 ("upravené, ako Cranachova P. Mária Pomocná" /??/)
CAnjelici zmenení, v spodnej časti namiesto schematického pohľadu skutočná krajina s hradom Krásna Hôrka   
Carlo MARATTA (Maratti, 1625 - 1713)

m267 - m285

Alessandro MARCHESINI  (1664-1738)

m286x1

Sv. Barbora, mezzotinta Gottlieb Heiss v Augsburgu 1729
Pražské univ. tézy (NK ČR, Th 367) - manuscriptorium.com
m286x1 a Sv. Barbora, podmaľba na skle, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 417)
Tempera na skle, 26,7 x 21,8 cm; - Kat. GMB 1977, č. 182; - Mučenícke legendy, Kat. GMB 2012, s. 52, č. B 17, obr. s. 53;
A

Olejomaľba, Bogota, Arcibiskupstvo (PESSCA 1953A,B)Pietro MARCHESINI 

m286x2

Mária Immaculata, medirytina, 1729
Poprsie v oválnom orámovaní na výšku, po obvode hore: "MATER PVRISSIMA ORA PRO NOBIS".
Marcello Leopardi, Immaculata (rytina François Morel, kon. 18. stor.) - variant, polpostava s rukami priloženými k hrudi, s talianskym veršom naspodu
m286x2 a Andreas Zallinger(?), olt. obraz
CHTELNICA, far. kostol Najsv. Trojice
Obraz na boč. oltári, ol/pl, 240 x 120 cm;
CCelá figúra, s anjelmi okolo+ Kompar.: gesto Márie s rukami preloženými na hrudi na olt. obraze "Immaculata s anjelmi" Giuseppe Rossiho (medirytina Pietro Leone Bombelli, 1759); P. Márie "Mater amabilis" Carla Marattu (medirytina znač. "Ioao Strebele Lvsitano fec. Roma"); Immaculaty (lept Francisco Bayeu y Subias); a pod.

    

Agostino MASSUCCI 

m286x3

Apoteóza sv. Jána Nepomuka, medirytina Giovanni Battista Sintes, Rím 1727
Znač. "Agustino Massuccius inv. et del. - Io. Baptista Sintes Scul. Romae 1727". Titulný list prehlásenia kardinála Alvareza Cienfugeos SJ ku kanonizácii sv. Jána Nep. (Kat. Svatý na mostě, Praha 2009, obr. s. 68);
Kópia?, medirytina Girolamo Rossi ("Hieronymus Rossi delin. sculp.")


m286x3 a Franz Schön, anjelik s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka
VEĽKÉ RIPŇANY, kat. kostol
M. Herucová, in: Umenie na Slovensku v hist. a kultúrnych súvislostiach 2007, Trnava 2008, obr. 7 na s. 59 (Archív PÚ SR neg. 195.012);
DPóza svätca zmenená, anjelik s prstom na ústach vľavo z F. A. Maulbertscha+ Kópia podľa Rossiho rytiny (PESSCA 2586 A/B)    

Jean MATHIEU / MATHEUS (1590 - 1672)

m287

Boreas a Oreithyia ("Rapt d´Orythie, Lib. VI."), medirytinová ilustrácia, 1619
In: Nicholas Renouard, Les Métamorphoses d'Ovide, Traduites en Prose Françoise, et de nouveau soigneusement reveues, corrigées en infinis endroits, et enrichies de figures a chacune Fable. Avec XV. Discours Contenans l'Explication Morale et Historique…, Paris 1619 (rozšírené vyd. 1637), ilustrácia
na s. 177.
(Kompoz. vychádza z drevorezovej ilustrácie Virgila Solisa (1563). Ďalšie komparácie a analógie (+ zoznam)


m287 a Carpoforo Tencalla, freska na strope miestnosti na poschodí, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 2015, s. 122-123, obr. 137, 138
FFranz Anton MAULBERTSCH (1724 - 1796)

m288 - m294

Hans MAYR (MEYER) 

m295x1

Korunovácia Maximiliána II. v Prešporku 8. septembra 1563, drevorez, 1563/64
Drevorez znač. "HM" (Hans Mayr) a "MG" (rezač štočku?), kolorovaná verzia na jednoliste s latin. textom
J. Sambuca, vyd. Michael Zimmermann vo Viedni 1564; + verzia s nemeckým textom, tlač. Caspar Steinhofer vo Viedni 1566 (GMB Bratislava, C 7196);
Závadová 1974, s. 32; - M. Čičo: Gloria et miseria, GMB Bratislava 2002, s. 12, č. 1; s. 42, č. 1; - DSVU Renesancia, Bratislava 2009, s. 903-905, č. 263 + lit. (M. Čičo); - Z. Ludiková, kat. DSVU Renesancia, SNG 2010, s. 39-40, č. II.1.11,12 (Donat Hübschmann?)


m295x1 a"Possonia", freska z cyklu vedút na stenách prvého nádvoria, 1565
FLORENCIA, Palazzo Vecchio
Veduty 16 vybraných miest Habsburskej monarchie podľa rôznych predlôh (pre Mediciovcov pri príležitosti svadby Francesca Medici s Francescou Habsburskou) podľa nápisu namaľovali "Sebastiano Veronese, Giovanni Lombardi Veneziano, Cesare Baglioni Bolognese". Zle zachovaný pohľad na Bratislavu (ktorý vychádzal pravdepodobne z Mayrovho drevorezu korunovácie) čiastočne zrekonštruovali pri poslednom reštaurovaní 2014/15.
Závadová 1974, s. 32 (predloha); - I. Kvetánová: Veduta Possonie (Bratislavy) v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej ukrytý príbeh, in: ARS 49/2016, č. 1, s. 20-41; - E. Stopková: Porovnanie veduty Bratislavy na freske v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej hypotetickej predlohy pomocou priestorovej transformácie, in: Tamtiež, s. 68-81; - I. Kvetánová / M. Musilová, in: PaM 2016/2, s. 57-62;
C?Claude MELLAN (1598 - 1688)

m295x2

Sv. Ignác z Loyoly (Videnie v La Storta), medirytina
Kat. Mirabili disinganni. Andrea Pozzo pittore e architetto Gesuita. (R. Bösel, L. Salviucci Insolera, ed.). Roma, Istituto Nazionale per la Grafica 2010, s. 104, Fig. 104


m295x2 a Obraz boč. oltára, 1699
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava
Ol/pl, 350 x 150 cm; Obrazy dovezené z Banskej Bystrice 1699?
NKP Levoča 2016, s. 214-215 ("1697"); v nadstavci Sv. Ladislav
CStranovo prevrátene, v hornej časti doplnené zjavenie Krista s krížom a anjelikmi na nebiGiustino MENESCARDI (v Benátkach 1751-76)

m296

Ecclesia (Religio), rytina a akvaforta Francesco Bartolozzi 1758 podľa Menescardiho fresky (v  Benátkach?)
Znač. "I. Menescardi pinxit - Fra. Bartolozzi scul. - appo Wagner, Venezia C.P.E:S. / No. 33-5"; - Le Blanc 82; - Exempláre v múz., Oradea (Silaghi, Anna Martin: Gravura Venetiana din secolul al XVIII-lea in colectia muzeului Tari Crisurilor. Ars Transilvaniae II/1992, s. 113-119, na s. 115 a obr. 2) a Brukenthal Muzeul Brukenthal Sibiu (Csáki 1906, s. 9; - A. Avram, Kat. Gravura italiana, sec. XVI-XIX, Sibiu 1976, č. 70: "Religio"; - Anna Martin: Gravuri din Settecento-ul venetian pastrate la Oradea si Sibiu. Ars Transsilvaniae XII-XIII/2002-2003, s. 225-226, kat. 11 na s. 235 + lit., obr. 1; + A. Martin, kat. Oradea 2005, č. 143 na s. 143 +lit.: "Triumf Viery"); + Staatsgalerie Stuttgart, Graph. Sammlung, inv. č. A 28438; + The British Museum; atď.
m296 a Anton Schmidt: Alegória Viery (Triumf katolíckej Cirkvi), freska klenbového poľa lode, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Medvecký, in: DSVU Barok 1998, č. 476 (predloha); - JM 2006a, s. 104 a pozn. 33; - JM 2013, s. 148, obr. 139, 139a; kat. I.16c;
BAnjelik s kľúčom vpravo iný, anjel so skríženými rukami vynechaný, zakomponovaný na klenbovom poli v zadnej časti lode (m296.1 a)


m296 b Konrád Švestka: Triumf Viery, maľba na klenbovom poli v lodi,
po 1899
ŽILINA - Bytčica, kostol sv. Imricha
Aj návrhová kresba ceruzou, 1899 (SNG Bratislava, K-18555); - K. Beňová / K. Chmelinová: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí a Konrád Švestka. Martin 2013, s. 48, 175-179, č. 45, obr. 45 C,D;
CÚstredná figúra Cirkvi stranovo prevrátená, anjel a anjelici rozmiestnení po obvode klenbového poľa 8 x 8 m, so 4 evanjelistami v cípoch


+ Joseph Keller, freska na klenbe lode far. kostola v švajčiarskom Cham, 1785 (Herbst des Barock 1998, s. 406, Taf. 39 na s. 155; predloha neuvedená)

m296.1 Anjel na oblakoch
(Polpostava na oblaku, s rukami prekríženými, cez plece hľadí dole)
Kompar.: anjel v identickej póze, kresba Charlesa Le Brun


m296.1 a Anton Schmidt, anjel na zadnom » klenbovom poli v lodi, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. I.16d;
DZačlenený do centrálnej kompozície klenbového poľa (Oslava Mena Panny Márie?) zostavenej z figurálnych motívov prevzatých z J. G. Bergmullera a J. Guaranu


m296.1 b A. Schmidt, anjel na olt. obraze Sv. Peter z Alcantary
BRATISLAVA, SNG
JM 2013, kat. II.38 +lit.; - Obraz z oltára v Loretánskej kaplnke kláštora františkánov v Kremnici;
E


m296.1 c Konrád Švestka, anjel a anjelici na návrhovej kresbe klenbovej maľby
BRATISLAVA, SNG (K-18551)
(Nerealizované?); - Beňová / Chmelinová 2013, obr. s. 185;
EAnjelik s vínnou révou s hroznami nad hlavou vľavo, anjel a anjelik vpravoMatthaeus MERIAN st. (1593 - 1650)

m297 - m305

Valentin METZINGER (1699 - 1763)

m305x2

Maria Immaculata (Maria Victoria), medirytina Jeremias Gottlieb Rugendas, Augsburg 1749
Metzingerova kresba podľa staršej predlohy; znač. "Valentinus Metzinger delineavit Luboci"; + Aj Rugendasova ďalšia verzia, vyd. J. D. Herz st. v Augsburgu, s nápisom naspodu: "SODALITATIS TEUTONICAE LABACENSIS 1750" (Linz, Graphische Sammlung Nordico, inv. Stb 58)
m305x2 a Stephan Schaller, býv. oltárny obraz
GYŐR, Xantus János Múzeum
Z hlav. oltára z kostola uršulínok v Győri;
B


m305x2 b Slovinský maliar, olejomaľba
KROMBERK, far. kostol
B


+ F. J. Spiegler, freska z cyklu v lunetách nad oratóriami v lodi, 1747 (Zwiefalten);
+ V. Metzinger(?), olejomaľba z Valesova, oválny formát, stratené (First 2000, obr. 29)

Johann Martin van MEYTENS  (1695 - 1770)

m306

"Iosephus Archi Dux Austriae", arcivojvoda Jozef ako dieťa, medirytina Gabriel Bodenehr ml., ca. 1743
Cisár Jozef II. (nar. 1741) v uhorskom magnátskom odeve s plášťom sediaci na vankúši, s reťazou-kolanou Rádu zlatého rúna v rukách podľa Meytensovej predlohy;
+ Kópia, medirytina Jacobus Houbraken, 1743 (A. Olszewska, Katalog rycin PAU... Kraków 2013, s. 79, kat. 246, obr. 74) - bez orámovania, s nápisom naspodu; + Kópia, medirytina Klauberovci v Augsburgu (Znač "Jos. et Joa. Klauber Cath. Sc. et exc. A. V.")
B. Lisholm: Martin van Meytens d. y., Malmö 1974, kat. 109, 219, taf. 38-39; - F. Polleroß: Austriacus Hungariae Rex. Zur Darstellung der Habsburger als ungarische Könige in der frühneuzeitlichen Graphik, in: "Ez világ, mint egy kert…" Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Budapest 2010, s. 69


"CAROLUS Archi Dux Austriae", ako dieťa, mezzotinta Georg Christoph Kilian
Identické zobrazenie chlapca aj s rokajovým orámovaním, nápisom v kartuši označené ako "arcivojvoda Karol" Habsburský (cisár Karol III./VI.)
Znač. "Ioann. Meydens pinx. - Ge. Christ. Kilian excud." (Das Zeitalter Maria Theresias. Meisterwerke des Barock. Wien 2006, s. 62-66; - G. M. Lechner / B. Rameder: Österreichs Glorie am Trogerhimmel. Die Göttweiger Kaiserstiege. Benediktinerstift Göttweig 2012, s. 243, kat. P 217)
m306 a Arcivojvoda Jozef ako dieťa, olejomaľba, pol. 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
BNamiesto reťaze nápis na šabli

m306 b Arcivojvoda Jozef ako chlapec, olejomaľba, pol. 18. stor.
TRENČÍN, Trenčianske múzeum (H 1496?)
Ol/pl, 150 x 115 cm; - Kat. Ilešháziovci. Rodová zbierka obrazov, TM Trenčín 1998, s. 34, obr. 29 ("maliar viedenského dvorského okruhu, okolo 1745"); - Papco 2003/II, s. 544, obr. ("J. G. Auerbach? F. A. Palko?")
CZobrazenie odvodené z rytiny, stranovo prevrátene, upravené - sediaci chlapec v uhorskom(?) magnátskom odeve na nohách čižmy; doplnená zvlnená drapéria vpravo, atď.

    

Giovanni MIEL (Miele, 1599 - 1664)

m307

Pastier hrajúci na gajdy, medirytina, pol. 17. stor.
Znač.: "Gio Miele fecit et inv." (IB I/1978, s. 318, č. 1; - Holl. XIV/1956, s. 34, č. 11)


m307 a Kópia, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 1800)
Ol/pl, 107,5 x 155 cm; znač. "V. G. F." - Z. Ludiková: Poznámky k strateným dielam Giovanniho Miela. In: Ročenka SNG - Galéria 2009. Ba 2009, s. 99-102, obr. 1, 2 (predloha)
A

Niccolò MIGNARD (1608 - 1668)

m308

Krst Krista, rytina Claude (Auguste) Duflos podľa Mignardovho olt. obrazu, ca. 1660
Znač. "peint par Mr Mignard" (B. First: Maratta 2000, obr. 75) /v orámovaní/
+ Zrkadlovo obrátená rytina Niccolò Bazin, vyd. Mariette excud. (Ján Krstiteľ vľavo, bez hornej časti s anjelmi - B. First, obr. 76) a jej verzia (kópia?); + Kópia,
rytina Loisel(?), 17. stor.; + pražské univerzitné tézy, medirytina Bal. van Westerhout 1708 (NK ČR, Th 097); + mezzotinta Elias Christoph Heiss, Augsburg 1726 (NK ČR, Th 364; - manuscriptorium.com); + Kópia D. Langlois (in: "Histoire de la Vie de Jésus-Christ", Paris 1804); + medirytina James Minde, 1737;
s anglickým citátom a dedikáciou (redukované na ústredné postavy bez anjelov, stranovo prevrátene), atď.
m308 a Maľba na krídle tabernákulovej skrine, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
BZredukované, len ústredné figúry a kľačiaci anjel s drapériou;
(Sv. Ján Evanjelista na ľavom krídle odvodený z G. Lanfranca)


m308 b Oltárny obraz, 19. stor.?
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 21.794)
BLen postavy Ježiša a sv. Jána a letiaci anjel s drapériou


m308 c Dvojica anjelikov vpravo na obraze sv. Jána Kapistrána, 18. stor.
TRNAVA, Západoslovenské múzeum
E

+ Mignardovou kompozíciou sa inšpiroval aj C. Maratta (olt. obraz z r. 1720 v Neapole);
+ Nezn. rakúsky maliar, olt. obraz v Poysdorf, 19. stor. (odvodené pózy Krista a Jána);
+ Príklady v Latin. Amerike - PESSCA č. 712A/713B (Kolumbia), 1040A/1040B (Peru)

    Pierre MIGNARD (1610/12 - 1695)

m309

Sv. Karol Boromejský zaopatruje nemocných na mor 1576 v Miláne, medirytina François Poilly podľa Mignardovho obrazu
na hlav. oltári v S. Carlo ai Catinari v Ríme, ca. 1656
(Obraz nahradený 1667 iným od Cortonu). Mignardova skica v súkrom. zb., Neapol, aj kópia Múzeum Le Havre. + Poillyho rytina stranovo prevrátene, znač. "Pierre Mignard ... pinxit Romae" (UBI - Roschmann XXIV, s. 77); - Kat. Artificio et elegantia, Regensburg 2003. č. 47, obr. s. 121.
+ Ďalšie rytiny Johann Franck, Kaufberen, 2. pol. 17. stor. (Kat. Heiligenporträts, Gottweig 1988, č. 121; znač. "H. Frank sc.", naspodu: "Ora pro nobis
S. CAROLE"
, redukovaná na hlavné postavy v popredí); + Pražské univ. tézy, mezzotinta Gottfrid Heiss/Heuss 1717 (NK ČR, Th 393 - manuscriptorium.com);
+ Na šírku roztiahnutá kompoz., stranovo prevrátená, medirytina Abraham Bosse 1670 (Christine M. Boeckl: Images of Plague and Pestilence. Iconography and Iconology. Truman State University Press, Kirksville 2000, Fig. 3.3 na s. 51); atď.
m309 a Olt. obraz, 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV)
B


+ Olejomaľba, ca. 1731 (Diecézne múzeum, Vác) - oproti rytine stranovo prevrátenem310

Mystické zasnúbenie sv. Kataríny, mezzotinta Georg Philipp ml. a Johann Lorenz st. Rugendasovci (podľa Mignardovho obrazu z r. 1669, dnes v Ermitáži, Petrohrad)
Znač. "Georg Philipp et Ioh. Lorenz Rugendas Sculpsit et excudit Aug. Vind." zo série 158 číslovaných biblických výjavov a svätcov. - Teuscher 1998, s. 132, č. 507 (autora predlohy neuvádza)
Rytinová reprodukcia Mignardovho obrazu François de Poilly a kópia, medirytina Jeana-Louisa Roulleta (N. Gramaccini / H. J. Meier: Die Kunst der Interpretation. Französische Reproduktionsgraphik 1648-1792. München - Berlin 2003, s. 100, č. 42)


m310 a Olejomaľba, 18. stor.
SVÄTÝ ANTON, kat. fara
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.877)
BDole namiesto meča otvorená kniha   
MICHELANGELO Buonarroti (1475 - 1564)

m311

Posledný súd, freska na oltárnej stene Sixtínskej kaplnky (1536-41), medirytina Giorgio Ghisi (10 častí, vyd. G. J. de Rubeis
v Ríme, 1556):
Znač. "GEORGIUS MANTUANUS FECIT" - IB 31/1986, č. 25; - The Engraving of Giorgio Ghisi. MMA New York 1985, č. 9, s. 53-55; - Kat. Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika. NG Praha 1997, č. 123, s. 261-266 (A-L); - Kat. VM Košice (L?); - Kat. L'opera incisa di Giorgio Ghisi (P. Bellini), Vicenza 1998, s. 20-26, 213-225; - Kat. Vita di Michelangelo. Firenze 2001, č. 65-74 na s. 103-107 +lit. (A-L).
(I - s písmenami naspodu; II - s písmenami v spodných rohoch každej časti; III s figúrami zahalenými drapériou alebo tieňovaním)
Do konca 16. stor. aj viaceré ďalšie rytinové reprodukcie Michelangelovej fresky: veľkoformátové prvý Niccolo della Casa, z 12 platní, vyd. A. Salamanca 1543
(M. Bury: Niccolo della Casa's Last Judgement Dissected. Print Quarterly 27/ 2010, č. 1, s. 3 n.); potom G. Ghisi a kópia Nicolas Beatrizet (z 10 platní, vyd. A. Lafrery); atď. - La Sistina riprodotta. Gli affreschi di Michelangelo dalle stampe del Cinquecento alle campagne fotografiche Anderson, a cura di A. Moltedo. Kat. Roma 1991, s. 68-72, č. 17; + Rytina Martino Rota (M. Pelc: Rotina grafička interpretacja Michelangelova "Posljednjeg suda", in: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 17/2, Zagreb 1993, s. 32-42).
Michelangelo e la Sistina: la tecnica, il restauro, il mito. Roma 1990; - Kat. Il primato del disegno. Firenze 1980, č. 750-765 na s. 276-278

311.1 Ľavá strana, časť "H" (spravodliví idú do neba)

m311.1 a Paul Juvenel (pripis.), na tabuľovej maľbe » Posledný súd v nadstavci Thurzovho oltára "Speculum Justificationis", 1611
NECPALY, far. kostol ECAV
J. Medvecký, Ars 2003, s. 112-118, obr. (predlohy); - Galavics 2008, obr. 23 (tabuľa) a obr. 25 (Ghisi) na s. 66; - DSVU Renesancia 2009, s. 845-847 (JM); - K. Chmelinová: Necpaly, in: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. Bratislava 2016, s. 67;
DTri nahé mužské figúry na ľavej strane. Kompozícia doplnená motívmi z "Posledného súdu" Christopha Schwarza

    

311.2 Ľavá strana, časť "L" (mužské postavy vstávajúce z hrobu naspodu)
Zachov. aj Michelangelova kresbová štúdia polpostavy muža opierajúceho sa o ruky (British Museum); + Kópia Alessandro Allori (Musée du Louvre) a i.; + Rytinová reprodukcia figúry podľa Michelangela ako ilustrácia Ludovica Carracciho in: "Scuola Perfetta Per imparare a Disegnare tutto il corpo Humano Cavatta dallo studio, e disegni de Caracci" (zač. 17. stor.); ďalej preberaná a kopírovaná inými autormi (napr. Paul Fürst: Theoria Artis Pictoriae, Das ist: Reiß-Buch..., Nürnberg 1656, p. 35; ďalšie vyd. 1666, 1700; "Neues Reiß Buch an Tag Gegeben und Verlegt durch Johann Ulrich Krauß in Augspurg", zač. 18. stor.)

m311.2 a Paul Juvenel (pripis.), muž opierajúci sa o ruky na tabuľovej maľbe  » Posledný súd v nadstavci Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, far. kostol ECAV
JM, Ars 2003, s. 112-118, obr. (predlohy); - G. Galavics 2008, obr. 23 a 25 na s. 66; - DSVU Renesancia 2009, s. 845-847 (JM);
D


m311.2 b,c Muž opierajúci sa o ruky a vyliezajúci muž spredu na tabuľovej maľbe  » Ezechielova vízia, zač. 17. stor.
KREMNICA, Múzeum mincí a medailí (K-1403/U 37)
Medvecký, Ars 2003, s. 112-118, obr. 10-13 (predlohy); - Kat. MMM Kremnica 2006, s. 100-103, č. 95 (JM); - DSVU Renesancia 2009, s. 839-840, č. 202 (JM);
DOstatné figúry z ďalších predlôh (Bertani/Ghisi, Fontana, Schwarz/Sadeler, Stradanus/Goltzius, Vos/Sadeler)  

Hieronymus Francken II, tabuľová maľba Posledný súd, 1605-10 (KHM Wien - Salzburg; - aj motívy zo Schwarza a Goltziusa);
+ Torunský maliar, na obraze epitafu rodiny von der Linde, ca. 1584 v kostole P. Márie, Toruń (J. Flik, in: Niderlandyzm, s. 379, obr. 12; - aj Goltzius
a Schwarz); + Sediaci muž od chrbta opretý rukami aj na ilustrácii Biblie Matthäusa Meriana (Potopa sveta 1 M 7,17-23), 1630; - hlavu otočenú doľava; + Francesco Vanni, figurálne motívy z Michelangela a Meriana na rytine Posledný súd (Internet Culturale; "Surgite morui venite ad iudicum / F. V. F")

m312

Snímanie z kríža, kresba rudkou, ca. 1533/40 (Haarlem, Teylers Museum, F 330)
Kresba pripis. Michelangelovi (Knapp) resp. jeho škole (Brinckmann) je prototypom kompozície, modifikovanej a doplnenej v pol. 16. stor. (G. Vasari?, D. da Volterra, N. Mostaert) a rozšírenej v temer identických dielach komorného charakteru v sochárstve a rezbe 17.-18. stor. prostredníctvom voskových modelov
(a pravdepodobne aj podľa nejakej dosiaľ neznámej grafickej predlohy?). - András Szilágyi: Zwei Reliefs nach Kompositionen Michelangelos. Ars decorativa 5, 1977, s. 43-61; - JM, in: Kolíska kresťanstva 2011, s. 236-255
m312 a Michelangelo (pripis.), kresba rudkou, ca. 1536/40
HAARLEM, Teylers Museum (F 330)
(Pripisovaná aj Danielovi da Volterra, alebo Sebastianovi del Piombo). - Szilágyi 1977, obr. 2; - Romani, kat. Daniele da Volterra, Firenze 2003, obr. 42; - Kreuzabnahme. Berlin 2005, obr. s. 121 ("um 1533")

m312 b Daniele da Volterra (G. Vasari?), perokresba, ca. 1550
KÖLN, súkrom. zb.
Tolnay, Pantheon 25/1967, s. 20-26; - Szilágyi 1977, obr. 3

m312 c Podľa Michelangela?, kresba
VIEDEŇ, Albertina (inv. č. 274)
Hnedá a biela olejová farba na hnedom papieri, 525 x 373 mm (19 figúr, rebríky len dva). Z pôv. zbierky Alberta Sasko-Tešínskeho. Pripis. Luca Pennimu (Braun, 54; - Albertina. Die italienische Zeichnungen. Gesamtverzeichnis, I-IV, 1992-1997)

m312 d Daniele da Volterra(?), štukový reliéf, ca. 1550
FLORENCIA, Casa Buonarroti (Museo)
Szilágyi 1977, s. 44, obr. 4; - aj viaceré ďalšie verzie v Guardaroba Medici (Správa hnuteľ. majetkov vo Florencii).

m312 e Voskový reliéfny model, pripis. Danielovi da Volterra, ca. 1570
FLORENCIA, Museo Nazionale del Bargello (inv. Cere 1914, n. 420)
36 x 22 cm; z medicejských zbierok. - V. Romani, kat. Daniele da Volterra amico di Michelangelo. Firenze 2003, s. 76, kat. 11, obr. s. 77

m312 f Nicolas Mostaert, slonovinový reliéf, 1579
FLORENCIA, Palazzo Pitti (Museo degli Argenti, inv. Avori n. 197)
Kópia nezachovaného originálu, ktorý podľa kresby Daniela da Volterra zhotovil sochár Nicolo Piper z Arrasu (potaliančene Pippi; = Mostaert) r. 1579 ako dar veľkovojvodu Cosima Medici vicekráľovi Katalánska Don Ermandovi de Toledo; - Szilágyi 1977, s. 44, obr. 5 ("doložený 1579 u Mediciovcov spolu s ďalšou replikou, dnes vo Vatikánskych zb."); - Romani 2003, obr. 43

m312 g N. Mostaert, slonovinový reliéf, okolo 1579
VATIKÁN, Musei Vaticani (Museo Cristiano, inv. 62445)
Slonovinový reliéf 29 cm x 22,7 cm, na platni v ebenovom ráme zdobenom striebornými intarziami s anjelikmi s Arma Christi; získal r. 1835 pápež Gregor XVI. od Tommasa Pansieriho (https://goo.gl/images/Zacf2Q); - Kat. Treasures of Vatican, MMA New York 1993, s. 114, č. 53

m312 h Slonovinový reliéf
Aukcia Alain R. Truong (Marc Arthur Kohn, Monte Carlo 28. 7. 2011);
- "sur support d´ardoise", 29 x 22,5 cm; "podobný Mostaertovmu vo Vatikánskych múzeách"


m312 i Mostaertov(?) slonovinový reliéf
LYON, Musée des Beaux-Arts
Reliéf s rámom 34,9 x 24,5 cm; múzeu v 1. pol. 19. stor. venoval J.-A. Lambert; - Ph. Malgouvres: Baroque Ivory (rec. výstavy vo Florencii), in: The Burlington Magazine 45, nov. 2013, s. 795, obr. 50

m312 j1 Štukový polychromovaný reliéf, Florencia, 16. stor.
LONDÝN, Victoria and Albert Museum (Sculpture Collection, A.1:1-1941)
reliéf 32,5 x 23 cm; - J. Pope-Hennessy, Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert Museum. London 1964, s. 434-435 ("Michelangelova škola; podobný poškodenému štukovému reliéfu v Museo Buonarroti vo Florencii"); - Szilágyi 1977, s. 44 (v zbierkach "2 reliéfy - bronzový pozlátený a terrakotový")

m312 j2 Bronzový reliéf, Taliansko, kon. 16. stor.
LONDÝN, Victoria and Albert Museum (Sculpture Collection, A.2-1941)
Szilágyi 1977, s. 44

m312 k Melchior Gelb, strieborný liaty a tepaný reliéf, Augsburg 1608
LONDÝN, Victoria and Albert Museum (M 362/1956)
Reliéf 57 x 36,5 cm, zasadený do drevenej dosky; znač. "1608 - M.G."; - Kat. Welt im Umbruch. Augsburg zwischen Renaissance und Barock, Augsburg 1980, Bd. II., č. 697 na s. 314, obr. na s. 314; (možno identický s exemplárom vydraženým r. 1865 Christie´s Londýn?)

m312 l Voskový reliéf, 16. stor.?
MNÍCHOV, Schatzkammer der Residenz (inv. č. 75)
Katalog der Schatzkammer der Residenz München 1970, č. 75; (+ ďalší voskový odliatok podľa Snímania z kríža "von Michel Angelo Bonarota" spomínaný v korešpondencii Philippa Hainhofera 1610 v Augsburgu)
+ Grafická reprodukcia Feodor Iwanowitsch Kalmück, 1. tretina 19. stor. (lept, 417 x 277 mm; znač. "Feodor inc."); Naspodu: "Modello di Bassorilievo fatto da Michel Angelo Buonarota, / esistente nella Galleria Reale di Monaco, inciso nell´istessa grandezza dell´Originale / eseguito in cera." (The British Museum Collection Online)


m312 m Slonovinový reliéf, Augsburg, pol. 17. stor.
St. FORIAN, zbierky kláštora augustiniánov
Aj pendant Ukrižovanie; slonovinové reliéfy v drevenom orámovaní; - Welt des Barock, Katalog. Oberösterreichische Landesausstellung St. Florian. Linz 1986, s. 347, obr. s. 348; - ÖKT XLVIII. Stift St. Florian. Wien 1988, obr. 463; - JM 2011, s. 239

m312 n Ústredný kamenný reliéf Szelepcsényiho oltára, pol. 17. stor.
NITRA, Katedrála sv. Emeráma, dolný kostol
Oltár s použitím dvoch starších reliéfov Snímanie z kríža a Ukladanie do hrobu (získaných pred
r. 1652 údajne z Talianska) realizoval salzburský kamenosochár Hans Pernegger ml. 1662 (sign. IOANN PERNNEGGER FECIT / A 1662"; - L. Éber: Szelepcsényi György oltára a nyitrai székesegyházban. Archaeologiai Ért. 38/1918-1919, s. 57-65; - Szilágyi 1977, s. 44, 52; - DSVU Barok 1998, s. 429, komentár k č. 113 (I. Rusina); - J. Medvecký, Oltár Snímania z kríža v Dolnom kostole, in: Kolíska kresťanstva na Slovensku 2011, s. 236-255;
CJediný známy rozmerný, plnoplastický reliéf, kompozícia predlohy modifikovaná a rozšírená (postavy na zemi v pozadí za krížom vypusteníé, na pravej strane pridaný stojaci Ján Evanj. a muž s košom na treťom rebríku; atď.)


m312 o Reliéf z korytnačiny na striebornom domácom oltáriku, Augsburg, 17. stor.
MEDLEŠICE, okr. Chrudim, zámocká kaplnka sv. Jána Nepom. (?)
Oltárik s ústredným reliéfom Snímanie z kríža, v predele Ukladanie do hrobu, v nadstavci Ukrižovanie (Kristus na kríži s Máriou a Jánom); v = 105 cm, šírka 42 cm; bol v domácej kaplnke (neexistuje?) - Soupis památek... Politický okres chrudimský, Praha 1900, s. 156 ("Kaplička domácí, zasvěcená sv. Rodině Kristově), Tab. VI. (celok) a obr. 146 na s. 155 (reliéf); - JM 2011, s. 239-240

m312 p Reliéf v rokajovom orámovaní, pol. 18. stor. (?)
ÖKT, obr. (= St. Florian?)

m312 q Christoph Joseph Itelsperger (pripis.), ebenový reliéf z domáceho oltárika?, Regensburg, kon. 18. stor.
BUDAPEST, Iparművészeti Múzeum (inv. 73.181)
reliéf 16,6 x 13 cm; - Szilágyi 1977, s. 43-45, obr. 1 a 6 (juhonem., kon. 18. stor.); - Kat. Baroque and Rococo, IM Bpest 1991, č. 1.56

m312 r Tepaný reliéf s luiséznym orámovaním s festonmi a rozetami použitý ako menšie spodné dvierka tabernákula na hlav. oltári, kon. 18. stor.?
ŠAŠTÍN, pútny chrám Sedembolestnej Panny Márie
JM, in: Kolíska kresťanstva... 2011, s. 240 (sekundárny?)
BĽavá postava stojaca frontálne na rebríku zmenená na ženu(??), pridané krajinné pozadie so stomami, ruinou a mostom vpravo, atď.


m312 s Terakotový(?) reliéf
BRIXEN, Diözesanmuseum Hofburg
V stálej expozícii zbierok tirolského umenia 17.-18. storočia; adjustovaný v ráme pod sklom
na spôsob obrazu, nedat.


m312 t Caspar Franz Sambach (pripis.), olejomaľba en grisaille, 2. pol. 18. stor.
Ol/pl, 38 x 29 cm; neznačené (umelec. obchod - aukcie 2005, 2006; - www.artnet.com)

m312 u Reliéf zo solnhoferského kameňa, okolo 1600?
MNÍCHOV, Bayerisches Nationalmuseum
(https://www.bildindex.de/document/obj22023132)

m312 v Hans Manhart ml., strieborný reliéf
reliéf 29 x 18,5 cm (umelec. obchod, aukcia - www.artnet.com)

m312 w Bronzový reliéf, Taliansko, 16. stor.
BERLÍN, Staatliche Museen zu Berlin (Skulpturensammlung und Museum
für Byzantinische Kunst, Inv.-Nr. 5972)
reliéf v = 28,5 cm;

m312 z Slonovinový reliéf, (Florencia?), 16. stor.
Okolo 1850 reprodukoval Davide Testi (akvaforta v lombardskej súkrom. zb. - Fondazione Cosway Maria, Lodi); Pod zobrazením text: "DEPOSIZIONE DALLA CROCE / dal Bassorilievo della stessa dimensione scolpito in dente d'ippopotamo : lavoro attributo a Michelangelo Buonarotti"; pod tým dedikácia: "Dedicata all'Ill.mo Sig.r Conte Paolo Tosi"; na spodnom okraji: "L'Originale sta in deposito presso il. Cav. Paolo Toschi da Fiorentino Marobbio proprietario dell'originale" (http://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/schede/5r010-00262/)

m312 x Ďalšie reliéfy "podľa da Volterru":
JANKOV (u Votic okr. Benešov alebo okr. České Budějovice?);
DÜLMEN (Vestfálsko)

Joseph Ignaz MILDORFER  (1719 – 1775)

m312x2

Sv. Jozef Pestún, medirytina Jakob Mathias Schmutzer podľa olejomaľby (ca. 1751)
Znač. "J: Mülltorfer Pinx: - JM:Schmutzer sc:"; - Leube-Payer: J. I. Mildorfer, Wien - Köln - Weimar 2011, s. 184-186, obr. 129; s. 264;
Obraz zo súkrom. maj. v Linzi (ol/pl, 56 x 48,5 cm), predaný na aukcii Dorotheum Wien (apríl 2013, č. 141)


m312x2 a Sv. Jozef Pestún, obraz boč. oltára, pol. 18. stor.
STARÁ TURÁ, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
COdvodený motív sv. Jozefa s Ježiškom v náručí oproti rytine stranovo prevrátene, prekomponované na celú postavu, doplnené figúrou sediaceho anjelika s rozkvitnutou palicou v popredí a letiaceho anjelika hore
(Pendant Sv. Ján Nepomuk s krucifixom od toho istého maliara)

François LE MOINE (Lemoyne, 1688 - 1737)

m313

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Laurent Cars, Paríž 1728
s dedikáciou Louisovi Antoinovi de Pardaillanovi de Gondrin, "Directeur général des Batiments et Jardins du Roy, Arts Manufactures er Academies Royales"
(The British Museum prints);
+ Kópia, lept Innocente Alessandri (vyd. Joseph Wagner v Benátkach); + Mezzotinto Georg Christoph Kilian (univ. tézy Innocenta Ki/n/dla vo Viedni), znač.
"F. le Moine pinxit - Georg Christoph Kilian sculpsit" (exemplár 1989 na Bohosloveckej fakulte); + Kópia Philipp Andreas Kilian, celostr. ilustrácia "Kilian-Bibel", s. 21 (Steiner 2004, obr. 86a); + Kópia, medirytina Charles Grignion, 1763/67 (BM London); + stranovo prevrátená redukovaná kópia, lept Andrea Rossi a Marco Alvise Pitteri, Rím, pol. 18. stor. (znač. "Moine inv. - And. Rossi sculp. cui praef. M. Pitteri" - Kat. Göttweig 2005, č. III.46); + "Salutatio Angelica", anonymná rytinová kópia (PESSCA 2863A); + Ilustrácie používané v anglických vydaniach Biblie ("The Annunciation", medirytina Abraham Hunter (Osterwald´s Bible, vyd. Matthew Brown); ilustrácia v "Bowyer Bible" (19. stor.), atď.
m313 a Olejomaľba, býv. oltárny obraz, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 11.702)
Obraz vyrezaný z oltára, zabavený pri pokuse o prepašovanie do cudziny. Rešt. VŠVU 1985-87. - Učníková, in: Kat. Sakrálne umenie SNM 1992, s. 6, č. 15 a obr. 26 ("Francesco Albani - okruh, pol. 17. stor."); - Papco 2003/II, fareb. obr. s. 579 ("F. A. Palko(?) (kópia? podľa?)"; - JM 2006a (predloha);
A


m313 b Samuel Mialovics, Panna Mária na olt. obraze Zvestovanie, 1771
HRONSEK, drevený artikulárny kostol ECAV
Ol/pl, zo súboru 6 obrazov rovnakého formátu s dedikač. nápismi naspodu, vymieňaných na oltári podla období cirkev. roka; - Pam. SK, obr. s. 31; - P. Kajba / J. Filo: Hronsek, artikulárny kostol. História, obnova, reštaurovanie. 2014, s. 46-49; obrazy reštaur. M. Šurin a kol. (s. 76, Zvestovanie obr. s. 77);
DFigúra kľačiacej Márie s rukami priloženými k hrudi a košík so šatkou naspodu; archanjel z inej predlohy


m313 c Reliéf Zvestovanie z mariánskeho cyklu na parapete organového chóru
ŠAŠTÍN, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
CStranovo prevrátene, upravené na šírkový formát; ústredné figúry zasadené do interiéru s baldachýnovým oltárom a stĺpovým portálom po stranách


+ Záves. obraz v zb. biskupstva, Oradea (Sabău 2005, obr. 240, 241) + Obraz vo far. kostole, Nadarzyn, zač. 19. stor. (KZSP t. X woj. Warszawskie, z. 17 pow. Pruszkowski, Wwa 1970, obr. 52: "kópia podľa Murilla"!); + olt. obraz ca. 1630 v kostole sv. Michala archanjela, Zebrzydowice (Maryja matka Christusa, Wwa 1987, obr. 189); + Sklomaľba podľa Kiliana, J. Mangold v Oberamengau, 1. pol. 19. stor. (Steiner 2004, s. 202-203, obr. 86, 86a); + F. X. König, kópia podľa rytiny, obraz boč. oltára Michaelskirche v Salzburgu (1770)
Zo vznášajúceho sa Gabriela odvodil postavu archanjela s ľaliou pokľaknutú na oblaku J. W. Bergl vo výjave Zvestovania na klenbe pútneho kostola Klein Mariazell (so schýlenou Pannou Máriou zo "Zvestovania" P. Trogera)

    Franz Anton MOSER 

m314

Stretnutie sv. Jána z Mathy a Felixa z Valois, medirytina Johann Andreas Pfeffel, ca. 1730
Witko: trinitári, repr.; + Motív aj na anonymnej rytine, v hornej časti Boh Otec s telom Krista z rytiny J. A. Schmutzera podľa oltárnej fresky A. Lanzaniho u trinitárov vo Viedni (J. Zapletalová, ÖZKD 2011/4, obr. 341 na s. 401);
Aj rytina vyd. M. Engelbrecht ("Imago Altaris Majoris in pariete depicta / Viennae Austriae, in Ecclesia P.P. Discalce, / ati Ordinis Sanctissimae Trinitatis, de / Redemptione Captivorum")


m314 a Olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Ž. Grajciarová: Neznáme barokové obrazy zo zbierky GMB, PaM 2002/2, obr. s. 41 (Bratislavský maliar, 18. stor.);
BMajster M S 

m315

Drevorytové ilustrácie Lutherovej Biblie (1. vyd. Hans Lufft, Wittemberg 1534)
Ilustrovaná Biblia v preklade M. Luthera, vydávaná vo Wittembergu 1534-1545. Štočky predané do Prahy a potom do Krakova (české a poľské vydania Biblie 1537-1575)
Príbuzné stvárneniu jednotlivých výjavov v skorších ilustrovaných vydaniach, napr. "Biblia cum concordantiis Veteris et Novi Testamenti..." s drevorytmi Erharda Schöna, tlač. Anton Koberger v Norimbergu 1519 (Holl. German, 50, s. 83, Nr. 14.63). atď.
m315.1 a Kráľ Šalamún (Šalamúnov súd?), zvyšky fasádovej maľby na pravej strane priečelia, 1560-te r.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Trojičné nám. 8
M. Smoláková: K problematike renesančných nástenných malieb v Banskej Štiavnici, in: Umenie Slovenska - jeho historické funkcie. Ba 1999, s. 75-81; - Smoláková, in: DSVU Renesancia 2009, s. 293, 814 +lit. (predlohy);
CZvyšky troch starozákonných výjavov s nápismi v nemčine. Len hlavné postavy a zvyšok nápisu: "IIIREGX" (3. Kn. Kráľov, verš 10 = 1 Kr 10,8)


m315.2 a Jób v rozhovore s priateľmi, Elíhúa a Jóbova manželka, zvyšky figúr a nápisu na ľavej strane
CZ tretieho neidentif. výjavu na ľavom okraji len zvyšky - stojaca žena s rukou na pleci kľačiacej postavy so zopätými rukami a ďalšia postava. (Figúra Judity pri okne vyššie k nim nepatrí);

m315.2 b Jób v rozhovore s priateľmi, zvyšok figurálnej maľby na sever. stene presbytéria, pred 1642?
HENCKOVCE, kostol Všetkých svätých
Fragmenty výmaľby na stenách presbytéria z obdobia obnovy kostola (Ev. vizitácia 1642) objavené sondážnym výskumom r. 2017. Súvislejšie zachované na sver. stene so štyrmi stojacimi postavami; námet identifikovaný latin. citátmi (Jób 2.9). - M. Kalinová / S. Paulusová: Pamiatkový výskum Kostola Všetkých svätých v Henckovciach, in: Monumentorum tutela 27, 2018, s. 87-108 (predloha);
B?Jan Harmensz. / Harmen Jansz. MULLER (1540 - 1617)

m316

Adorácia dieťaťa s poklonou Troch kráľov, medirytina, 1598 a okolo 1600
Znač. "Harmen Muller excude." (B.2); - Kat. Köln 1982, č. 126; - Filedt Kok, Print Quarterly, 1994, č. 3, s. 244, obr. 121 a 122 na s. 242 (aj nátlačok bez pozadia). podľa vlastnej kresby - B. 2; - Ackley, Kat. Boston 1980-81, č. 8; - (Bartsch vol. 3, s. 161); - UBI Roschmann XII, s. 118
m316 a Komparz výjavu Vzkriesenie Lazara, ústredný obraz epitafu Marthy Teufelovej, 1638
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Olejomaľba na plátne, nalepené na drevenej tabuli. - Rešt. ORA od 2005 (Kat. ORA Levoča 2008); - Medvecký, Ars 2006/2, s. 208, obr. 8 a,b (predloha); - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 222 na s. 867-868, obr.; - NKP Levoča 2016, s. 155-156;
Marta Gantzová, manželka košického Christopha Teufela, zomr. 51-ročná 1638 (nápisová tabuľa a erbová kartuša z epitafu v expozícii SM Levoča).
DVložené ústredné postavy Ježiša a pred ním kľačiacej Lazarovej sestry Marty (odvodené z medirytiny L. Kiliana "Ježiš a Kanáňanka" podľa Jacopa Palma Giovane) a Lazara prevzatého zo Sadelerovej medirytiny "Jonáš a veľryba" podľa Dircka Barendsza. Výjav s dosadenými portrétmi zomrelej (stojacej pri Kristovi) a jej manžela Christopha Teufela (vpravo pri sarkofágu)


Mullerovým mnohofigúrovým výjavom sa inšpirovali ďalší autori, napr. Paul Decker v 1. pol. 18. stor. pri komponovaní predlohy pre medirytinu "Polonus" zo série alegorických zobrazení kráľovstiev, vyd. v Augsburgu (znač. "Paul Decker inv. et delin. - Philip Andreas Kilian sculpsit - Martin Engelbrecht excudit Aug. Vind.");
+ Kópia, olejomaľba na plátne podľa Mullera bola vo WRM Köln (1942 zničené - archívne foto www.bildindex.de)

Bartolomé Estéban MURILLO (1617 - 1682)

m317

Kajúcnica Mária Magdaléna, grafické reprodukcie olejomaľby (medirytina Raphael Morghen, 1801; a i.)
Aj neskoršie devočné tlače - rytina "Adr. Schlrich sc." (vyd. P. Gypen´s Kunstverlag München) a pod.


m317 a Olejomaľba, zač. 19. stor.
BRATISLAVA, SNG
Ol/pl, 108 x 63 cm;
BPrimitívna kópia podľa niektorej z grafických reprodukcií    

m317x2

Madona (Mária s Ježiškom), olejomaľba z r. 1650/55
Obraz dnes v zb. Palazo Pitti vo Florencii.


m317x2 a Kópia, olejomaľba, 18./19. stor.?
IVANKA pri Dunaji, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
(Návrh na vyhlásenie za NKP; PhDr. Ingrid Gajdošová, PÚ SR, febr. 2009). Možno z majetku gr. Júlie Hunyad de Kéthely v 2. pol. 19. stor.;
A


m317x2 b Kópia, olejomaľba, 19. stor.?
TOPOĽČIANKY, zámocká kaplnka
A

(317X)

Ďalšie novodobé kópie podľa Murilla:
Immaculata, 1678 (Museo del Prado): olt. obraz špitálskeho kostola v Spišskej Novej Vsi, 1856 (Herucová 2015, obr. 81); + obraz J. B. Klemensa z r. 1856
na boč. oltári far. kostola v Žiline (obr. 82); + Oválny obraz na ikonostase gr.-kat. kostola v Kremnej (Herucová, s. 70) a voľná kópia na oltári v kaplnke sv. Anny
v Trenčíne (ÚZPF 1325/3; - Gajdošová 2009); + Kópia z 1. pol. 19. stor., ol/pl, 105 x 79 cm (GMB Bratislava, A 1163); atď.
Mária s Ježiškom rozdávajúcim chlieb pútnikom, 1678 (z Esterházyho zb., SzM Budapest inv. 777) kópia z r. 1917 od Mathiása na na oltári ev. kostola v Huncovciach (Herucová 2015, pozn. 294 +lit., obr. 72, 73)
Sv. Jozef s Ježiškom (Musée Conde, Chantilly): obraz z boč. oltára far. kostola v Spišských Vlachoch (Herucová, obr. 84, 85); doplnené - celá sediaca postava (rovnako ako pendant z druhého boč. oltára, Sv. Ján Evanjelista podľa Domenicchina)
Videnie sv. Antona Pad. (Gal. Caylus, Madrid): grafická reprodukcia, lept z 2. pol. 19. stor. (Múzeum Bojnice, XI 2740 - Herucová / Novotná 2008, č. 164); obraz na boč. oltári v Starej Ľubovni (zač. 20. stor. - Herucová 2015, obr. 192, 193); + ďalšie kópie v zbierkach SNM (Herucová / Novotná 2008)

Girolamo MUZIANO 

m318

Kristus nesie kríž (Veronika mu podáva šatku), medirytina Cornelis Cort, 1567
+ Kópia, medirytina a lept Crispijn de Passe (Köln 1600)


m318 a Paul Demosch, Kristus nesie kríž (stretá Matku), tabuľová maľba
» krídlového oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
G. Galavics, in: Mátyás király öröksége, Bp. 2008, II, obr. 45 a 45/a na s. 76 (predloha); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55;
BŠimon a kľačiaca Veronika vypustení, pozadie zmenené; namiesto jazdcov stromy

Johann Esaias NILSON  (1721 - 1788)

m318x2

"SIMSON" (Samson trhá leva), medirytina Balthasar Sigmund Setletzky
Vyd. Johann Georg Hertel v Augsburgu (č. 45 zo série); v rokajovom orámovaní s postavou Dalily navrchu


m318x2 a Juda Tadeáš Josef Supper, lavírovaná kresba, 1752
BRATISLAVA, SNG
B  Kópia podľa grafiky, znač. "T. S. Anno 1752"

n318x3.1-2

Sv. Jozef Pestún (dva varianty):


3.1"Sanctus Iosephus", medirytina podľa vlastnej predlohy
Vyd. J. M. Motz v Augsburgu; znač. "E. Nilson, del. et sc. - Joannes Michael Motz Pictor exc. Aug."

n318x3.1 a Johann Ignaz Cimbal: Sv. Jozef Pestún, olejomaľba
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 11268)
Ol/pl, 43 x 33 cm; - Kat. Sakrálne umenie..., HM SNM 1992; - Papco 2003/II, s. 688-689 (Cimbal)
BOdvodené, upravené - Ježiško hľadí smerom hore, v pravej ruke krížik, Jozef bez jablka, atď.

3.2 Obraz sv. Jozefa, medirytina
Nápis "Conditor Orbis / Sub Cura S. Iosephi"
n318x3.2 a Sv. Jozef Pestún, olejomaľba, 19. stor.?
BRATISLAVA, súkrom. maj.
Olejomaľba na dreve, 21,2 x 14,5 cm;
BVariant odvodený z Nilsonovej rytiny+ Sv. Jozef s Ježiškom, olejomaľba, 2. pol. 18. stor. (Füssen, St. Mang)

Jan ONGHERS

o318x4

Sv. Tomáš Akvinský, medirytina Johann Franz Fischer, 1. pol. 18. stor.
"S. THOMAS de Aqvino quintus Ecclesiae Doctor, ..."; znač. "Ongers del. - I. Fischer sc. Pragae"


318x4 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
ŠAŠTÍN, býv. kláštor pavlínov
CZobrazenie voľne vychádzajúce z grafiky

Carlo ORSOLINI (1704 - 1784)

o319

Zmŕtvychvstanie Krista, rytinová ilustrácia, Benátky 1731
Znač. "Car. Orsolini In. et Sculp."; in: Missale Romanum..., Venetiis, Ex Typographia Balleoniana, MDCCLXIV (1764); aj v ďalších vydaniach z r. 1768 (Venetii,
Nicolaus Pezzan), 1784, 1827 ("Car. Orsolini Sculp.", "Car. Orsoli fecit"); + kópia ilustrácie z predošlých vydaní? ("A. Nani inc.", podľa "M. Beylbrenck[?] Eques delin. et Sculpsit").
Aj mezzotinta a lept John Simon "The Resurrection of Christ", Londýn, pol. 18. stor.; stranovo prevrátene (The British Museum prints: "podľa Rubensa"/?/; aj kópia - ručne kolorovaný exemplár znač. "R. Sayer Excudit").

+ Kompar.: sediaci anjel v pozadí na rytinovej ilustrácii "Evanjelista sv. Matúš", vyd. Paul Fürst v Norimbergu; + Odvodená aj postava vojaka so štítom a Kristus
na rytine G. B. Göza (Missale Romanum, Augsburg 1740)
o319 a Anton Schmidt, býv. oltárny obraz
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 1467)
Ol/pl, 263,5 x 180 cm; zo súboru obrazov z kostola sv. Kataríny. - Petrová-Pleskotová 1983,
s. 72, obr. 100; – M. Čelková, Kat. SBM 1990, s. 32; – Kat. Čelková, in: Zb. Schmidt 2008,
s. 64-65 a pozn. 25 (predloha); - Industriálna krajina?, SNG 2010, kat. č. 114, obr. 11 na s. 169; - JM 2013, kat. II.12, obr. 145;
BKristus v ľavej ruke zástavu; doplnená postava tretieho vojaka s kopijou, na zemi položený štít; ľavá strana zmenená - dve postavy a anjel vypustení, nahradené figúrou anjela sediaceho na prázdnom hrobe (ako na verzii J. Simona)


o319 b Obraz v nadstavci oltára z r. 1681
PÔTOR, kostol ECAV
BKompozícia podľa verzie J. Simona - Kristus bez zástavy, na ľavej strane len jedna postava s rukou nad hlavou a sediaci anjel v pozadí

    

o320

Všetci svätí (kráľ Dávid a Peter apoštol, proroci a svätci, P. Mária pod Najsv. Trojicou), litografia, in: Missale Romanum, Benátky 1827
Kópie rytinových ilustrácií podľa rôznych predlôh, používané v benátskych vydaniach 1731 - 1827


o320 a Jozef Moravčík, olt. obraz, 1830
TRSTENÉ, kat. kostol
Sign. na rube Jozef Moravčík z Liptov. Mikuláša (IR 2015);
B

Adriaen van OSTADE (1610 - 1685)

o321

Fajčiari (alegória Čuchu?), rytinové reprodukcie obrazu, 2. pol. 17. stor.
Medirytiny, oproti obrazu stranovo prevrátene Johannes de Visscher (naspodu: "A. van Ostade pinxit - Joann. de Visscher fecit. - Justus Danckerts excudit"); Johannes Wierix; atď.;- Holl. 1992


o321 a Kópia, olejomaľba na plátne, 19. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 505)
Ol/pl, 22,5 x 28,8 cm; - I. Rusina, Bludní Holanďania 2006, kat. s. 187 ("asi podľa rytiny");
A

o321x2

Rodina (matka s dievčatkom načahujúcim sa za bábikou), lept, 1679


o321x2 a Karol Wolucki, maľba na stene miestnosti na prízemí, 1770
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, niekdajší letný kaštieľ Szirmayovcov (zbúraný 1904)
Výjavy v maľovanom rokajovom orámovaní na stenách jednej z miestností (zachovaný len popis a fotodokumentácia interiérov kaštieľa od Kornéla Divalda z r. 1904); - K. Divald, Művészet 1904, s. 382-387; - Divald: Felvidéki séták. Bp 1928; - Garas 1955, s. 192; - PP 1983; - A "szentek fuvarosa". Divald Kornél felső-magyarországi topográfája és fényképei 1900-1919. OMH Budapest 1999, s. 290-293;
BNa vedľajšej širšej stene boli dve ďalšie žánrové moralizátorské scény z holandských satirických komédií podľa ilustrácií Cornelisa Troosta)

katalógtop