Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Antonio TEMPESTA (1555 - 1630)

t464

"Nero Augustus", rytina (č. VI) zo série rímskych cisárov, 1596
"XII Caesares in eqvestri / Forma elegantissime ef/ficti Antonio Tempesta Flore/ntino Inventore atq Incisore: Battista Panzera Parmen / formis. Romae 1596, (dedik. historikovi Giacomo Bosiovi).
Identické kópie, medirytiny M. Meriana, séria jazdeckých portrétov prvých dvanástich rímskych cisárov, s doplnenými krajinami v pozadí (č. 6 "Nero Augustus": B XVII, 146.601; - Holl. German XXV, 164.212; - Wüthrich I, 277)
+ Kompar.: "Ferdinandus", medirytina Crispijn de Passe, č. VIII zo série cisárov


t464 a Kôň a póza jazdca ("Mikuláš II. Pálffy"), na olejomaľbe, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
I. Štibraná, diz. 2006, kat. 14 s. 236-241, obr. 81; zvyšok nápisu: "PETRVS ... DOLFVS / DVCIS / ENVAE XXXIII" (?). Rešt. Slov. pam. ústav 1958 a Z. Preisová, dipl. VŠVU 2004/2006 (Štibraná, obr. 79 s. 239 pred rešt.; - Štibraná, Reštaurovanie jazdeckých portrétov..., PaM 2007/2);
CStranovo obrátene, jazdec v brnení s čipkovým golierom en face, v pravici spustenej rovno dole palcát; kôň s dobovo aktualizovanným postrojom, bez pštrosích pier, atď.    

t465

"Il Danese Paladino" - "Orlando Paladino", rytiny, 1597
Il Danese Paladino aj kópia Egbert van Paenderen podľa Tempestu: "Kôň poľský" (ten istý kôň, len chvost nie dole, ale vlajúci, bez jazdca, v pozadí otvrená krajina s mestom, riekou a horami - M. Morka: Polski nowozytny portret konny i jego europejska geneza. Oss. 1986, obr. 69 - z Hollsteina)


t465 a Kôň a póza jazdca ("Mikuláš III./?/ Pálffy"), olejomaľba, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
I. Štibraná, diz. 2006, kat. 6, s. 191-199;
CKôň stranovo prevrátene (z "Il Danese Paladino", znač. "Ant Tempesto jnvent f."), jazdec v brnení, v pravici natiahnutej dopredu maršalskú palicu, ľavou v lakti zohnutou drží opraty (z "Orlando Paladino" z tej istej série, znač. "Joannis Orlandi a Pasquino formis Romae 1597 - ATf"), hlava nahradená Pálffyho "portrétom" en face (Štibraná, s. 196, obr. 34)David TENIERS ml. (1610 - 1690)

t466

Krčmový výjav, medirytina Quiryn Boel
Znač. "D. Teniers in et excud cum priuilegio - Quiryn Boel f."; - Holl. Dutch;


t466 a Olejomaľba na dreve, 2. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 294)
22,5 x 16,1 cm; - Rusina 2006, kat. s. 197: "Fajčiaci sedliaci" (asi podľa grafiky);
BRedukovaná kópia odvodená z grafiky, prekomponované na výšku (namiesto skupiny kartárov dvaja muži pri kozube; močiaci muž pri stene v pozadí vypustený)

Jacob Gottlieb THELOT (1708 - 1760)

t467

Sv. Anna vyučuje Máriu, medirytina Johann Daniel Hertz st., Augsburg, pol. 18. stor.
Znač. "Iacob Gottlieb Thelot Sculpsit. - Ioh. Daniel Hertz delin. et excud. A. V."; - Kat. Göttweig 2005, č. II.7;
+ Rytina v maďarskom vydaní "Officium Rakoczianum", Buda 1790 (Knapp 2000, obr. 138) - ústredné figúry stranovo prevrátene, odvodené, pozadie iné


t467 a Obraz v nadstavci boč. oltára sv. Antona Pad., 2. pol. 18. stor.
SPIŠSKÝ ŠTVRTOK, far. kostol sv. Ladislava
BBez pozadia, len postavy Anny s Máriou

t468

Sv. Štefan dáva kráľovstvo pod ochranu Panny Márie, medirytina,
vyd. Johann Daniel Hertz st., Augsburg 1746
Znač. "J. G. Thelot sculp. - D. Herz exc.", v rokajovom orámovaní; pražské univ. tézy (NK ČR, Th 099; - manuscriptorium.com);
Z. Szilárdfy: Magyar barokk szentképek, MÉrt 30/1981, č. 2, s. 114-135, obr. 18 na s. 124; - Knapp 2001, s. 181, kat. 99 (znač. "Jacob Gottlieb Thelot sculp."; Augsburg, pol. 18. stor.); + kópia, kolorov. medirytina, ca. 1800 (s. 236, kat. 154); + Medirytina, jednolist (GMB, C 4257), len obrazová časť v obdĺžnikovom ráme;


t468 a Obraz hlav. oltára, kon. 18. stor.
NÁLEPKOVO, far. kostol sv. Štefana kráľa
Ol/pl, 338 x 223 cm; Rešt. 1993/94 Árpád Mézes a Alexander Koreň (Kat. Znovuzrodené pamiatky / Újjászületett műemlékek, Galéria Limes Komárno 2011/12, s. 86-88); - Pam VK, s. 361; - M. Herucová: Levočské obrazy Vergíliovej Eneidy a Johann Andreas Thelot, in: Acta musaei Scepusiensis 2015, s. 180-197 (predloha "Johann Andreas Thelot 1655-1734"); - Herucová 2015, s. 15 a pozn. 42 (dtto);
BJohann Daniel THER PORTTEN 

t469

Docente magistra. Religionis Abb(ate) Rup(ertus), medirytina, Trnava, 2. pol. 17. stor.
Sv. Ignác pred jaskyňou v Manrese píše Duchovné cvičenia inšpirovaný Pannou Máriou (č. 5 zo série ilustrácií, znač. "Iohan. Daniel Ther Portten / sculpsit Tirnauiae"; asi z trnavského vydania 1679?).
Stranovo prevrátená kópia rytinovej ilustrácie obmieňanej v rôznych vydaniach "Exercitia Spiritualia S.P. Ignatii Loyolae Fundatoris Societ: Jesu", vyd. v Ríme (1659, 1695 a i.). Exempláre vyd. v Prahe 1680 (UKBa, sign. 17G2580) a 1735 (UKBa LF233), s frontispice a rytinovými ilustráciami sign. "Samuel Dworzak sc: Ao 1673";
Identická ilustrácia použitá aj vo vydaniach Jacob Masen: "Dux Viae Ad Vitam Piam, Perfectam:", Trier 1667 (UKBa 17G2754), Köln 1684 (UKBa 21G19587) a ďal., frontispice a 10 emblémových ilustrácií, znač. "Joseph Goosens sculps."; atď. - K. Mészárosová: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava 2018, s. 208, 209, 216, 217
+ Aj neskoršia zmenená verzia zobrazenia s Pannou Máriou s Ježiškom (rytinové ilustrácie "Klauber Cath. Sc. A.V." a i.) z 18. stor.
t469 a Anton Schmidt a dielňa, Mária na oblaku na nást. maľbe toho istého námetu v kaplnke Bolestného srdca Panny Márie, okolo 1750
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Dolný kostol na Kalvárii
JM 2013, s. 62 (predloha), obr. 53, kat. I.7-3c;
DOkrem celkovej scenérie Schmidt prevzal z rytiny len figúru Márie na oblaku (bez anjelov okolo). Sediacu postavu mladého bradatého jezuitu nahradil frontálne zobrazeným píšucim sv. Ignácom so svätožiarou okolo hlavy a holubicou Ducha sv., odvodeným z Klauberovej rytiny

    

Giovanni Battista TIEPOLO  (1696 - 1770)

t470

Vyučovanie Panny Márie, rytinová reprodukcia obrazu z r. 1732 na boč. oltári v S. Maria della Consolazione (della Fava) v Benátkach
F. Pedrocco: Giambattista Tiepolo. Venezia - Milano 2003, s. 223-224, č. 83, obr. s. 64
t470 a Obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
TAJNÁ, far. kostol
Papco 2003/II, č. 512: asi pôv. z Nitry, "G. A. Galliarti"/sic!/ (na oltári v Tajnej pôv. obraz Jána Nepomuka! - S-III, 270); - Papco, in: Naše kresťanské mená. Kat. Bojnice 2010: "nie Galliarti, kompoz. Tiepolovho olt. obrazu"; - Papco, Palkovské štúdie II, 2014, s. 522
CPozadie neutrálne, Joachim zmenený, hore anjel iný, s vencom ruží


t470 b Wilhelm Eppleué, obraz boč. oltára, ca. 1770
BRATISLAVA, kostol františkánov
BNaspodu doplnené putto s ľaliou

t470 c Obraz hlav. oltára, 19./20. stor.?
LEHOTA (okr. Nitra), kostol sv. Anny;
B

Ďalšie príklady obrazov odvodených z Tiepolovej kompozície: + Johann Lucas Kracker: Vyučovanie Panny Márie, Seefeld, far. kostol sv. Anny, ca. 1750? (T. Valeš: Příběhy slávy a zapomění, Brno 2014, obr. príl. XX) - ústredné figúry, stranovo prevrátene; + F. A. Sebastini, Prostějov 1765 (J. Gorzelik: Italianizm w malarstvie i rzeźbie Górnego Śląska w XVIII wieku, in: Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Olomouc 2005, s. 290); + Ferdinand Licht, Píšť 1782; redukovaná kompoz. (Schenková / Olšovský 2001, s. 57, č. M.24.1.; - Gorzelik 2005, s. 290); + Jakob Zeiller (Suben); + Gottfried Locher, Biberach (Kat. F. A. Maulbertsch und sein schwäbisches Umkreis, Langenargen 1996, s. 520; - Gorzelik, s. 291); + Kópia spodnej časti, olejomaľba v zb. A. Sammera (Kat. Barocke Kostbarkeiten, Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmuseum Wien, s. 50-51: "Michelangelo Unterberger - okruh, okolo 1740"); + Podmaľba na skle, 2. pol. 18. stor. (W. Steiner: Tiroler Hinterglasmalerei 1550-1850, Diözesanmuseum Hofburg Brixen 2009, obr. 111); a pod.

t471

Krst Krista, rytinová reprodukcia obrazu, medirytina Giovanni Domenico Tiepolo 1747


t471 a Bratislavský maliar (A. Zallinger?), obraz hlav. oltára, 1770/72
IVANKA pri Dunaji, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
BUpravené na výškový formát, v hornej časti doplnená figúry vznášajúceho sa anjela s anjelikom

(471X)

Preberanie Tiepolových kompozícií juhonemeckými freskármi - M. Kunze: Im Banne Tiepolos? Zur Resonanz der Kunst Giambattista und Domenico Tiepolos in der süddeutschen Malerei des 18. Jahrhunderts, in: Herbst des Barock 1998, s. 137-164:
Klaňanie troch kráľov (Tiepolov lept ca. 1740) použil J. B. Enderle v Markt Wald 1766 (Kunze, s. 144, obr. 11); + F. M. Kuen v Roggenburgu 1764 (Kunse, s. 161, obr. 13); + Kópie Tiepolových kompozícií Posledný súd (Casa di Risparmo v Benátkach); + Ukrižovanie, Premenenie, fresky Livio Reti na klenbách Ordenskapelle zámku Ludwigsburg, 1747/48 (Kunze, s. 137, obr. 2-3), atď.

Jacopo TINTORETTO (Robusti, 1518 - 1594)

t472

Zmŕtvychvstanie Krista, medirytina Aegidius Sadeler podľa Tintorettovho obrazu (z cyklu olejomalieb, dnes v Benátkach, Scuola grande di San Rocco)
Znač. "I: Tintoret pinx. - G. Sadler sculp Venetia" (UBI Roschmann XVIII, s. 33); - IB 70/3, s. 228, č. 034; - Kat. Immagini dal Tintoretto, Roma 1982, s. 64, č. 54; - Kat. Tintoretto e suoi incisori, Milano 1994, s. 33, č. 8.1.
+ Aj neskoršia knižná ilustrácia (drevorezová kópia?), in: "Collectanea in Sacram apocalypsis D. Joannis apostolici et evangelistae", Trnava 1682; stranovo prevrátene (MS sign. Pr 289 - Fototéka ÚDU SAV, neg. 30.379).


t472 a Zvyšok tabuľovej maľby v nadstavci epitafu Hansa Wolfa, zomr. 1625
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
JM, Slovo a obraz 2006, pozn. 18 (predloha trnavská tlač); - JM, in: DSVU Renesancia 2009 (= kompozícia obrazu odmietnutého Fuggerom?); - NKP Levoča 2016, s. 157;
BStranovo prevrátenet472x2

Ukrižovanie Krista (Vztýčenie kríža), medirytina Aegidius Sadeler, po 1589
Tlač Marcus Sadeler v Benátkach. Stranovo prevrátená kópia podľa medirytiny Agostina Carracciho (dat. 1589), reprodukujúcej Tintorettov obraz z r. 1565 v Scuola Grande di S. Rocco (ol/pl, 5,36 x 12,24 m); - Kat. Artificio et elegantia, Regensburg 2003, s. 80-81, č. 27 (+ lit.); - E. E. Venhorst: Die "Kreuzaufrichtung Christi" im Dom zu Gurk. Zur Verbreitung eines Kupferstichs von Ägidius Sadeler, in: Barockberichte 42/43, s. 808 a obr. 3;
+ Kópia, lept Elias Heinzelmann, tlač Jeremias Wolff v Augsburgu; znač. "Jacob Tinctoretus pinx. - Elias Heinzelmann Sc. Aug. Vind." (Kat. Venezianische Veduten, Graphisches Kabinett Göttweig 1990, s. 112-113, č. 68);


t472x2 a Johann Carl von Reslfeld(?), olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 1828)
Olejomaľba na plechu, 55 x 105,3 cm; nezreteľná sign.; - Web umenia: "Johann Carl von Reslfeld, 16. stor." (??)
AKópia podľa grafiky, mierne modifikované (ústredná postava Krista na kríži zmenená, atď.)
+ Temer identická kópia (ol/pl, 56 x 120 cm) v zbierkach Gemäldegalerie der bildenden Künste vo Viedni (inv. č. 201; z pozostalosti Carla Rahla 1876)Domenico TINTORETTO (1560 - 1635)

t472x3

Mária Magdaléna kajúcnica, medirytina Justus Sadeler
Rytinová reprodukcia obrazu, ca. 1598 (dnes Musei Capitolini); - aj medirytina Raphaela Sadelera I? (IB 4 Supplement 7101.093); stranovo prevrátená kópia "Sadeler ex." (IB 70, 7003.163; PESSCA 81A/81B); + "La Magdelaine", francúzska medirytina; atď.


t472x3 a Kópia, olejomaľba na dreve, okolo 1700?
? (SOGA 2016)
62 x 51 cm; dražené na 129. letnej aukcii SOGA v júni 2016, č. 145 ("Nezn. stredoeurópsky maliar, okolo 1700");
AZjednodušená kópia podľa rytiny    

TIZIAN (Tiziano Vecelli, 1477 - 1576)

t473

Nanebovzatie Panny Márie, rytinové reprodukcie obrazu, 16.-19. stor.
Tizianov obraz z r. 1518 na hlav. oltári Santa Maria Gloriosa dei Frari v Benátkach
t473 a Lajos Tary, obraz z hlav. oltára, 1915
SPIŠSKÁ STARÁ VES, far. kostol
Herucová 2015, s. 110, obr. 147, 148 (predloha); Archív PÚ SR, foto 1952, 1958, 1973 (zakrýval pôvodný obraz Ružencovej Madony so sv. Dominikom a Františkom z Assisi?); + 1964 foto oltára bez obrazu (reštaurovaný?)
AKópia celku kompozície, bez Boha Otca vo vrchole


473 b,c Dve kópie, olejomaľby nezn. proveniencie (deponované
v gymnaziálnom kostole sv. Ladislava v Levoči)
A

t473 d-x Novodobé kópie na hlav. oltároch (v kostole dominikánov v Košiciach, katedrálnom kostole v Rožňave, a pod.)
A


+ Porov. pózu Márie na Maulbertschovej freske hlav. oltára vo Váci, 1770/71 (Navštívenie, celkový rozvrh inšpirovaný Jouvenetom); - Jernyei Kiss: Barokk mennyország..., Bp. 2010, s. 131, obr. 30, 31 (Jouvenet) a 51, 52 (Tizian)

t474

Ukladanie do hrobu, rytinové reprodukcie, 17. stor.:
Medirytiny Paulus Pontius, Peter Overadt (1. pol. 17. stor.); lept z Pašiového cyklu, vyd. Jakob von Sandrart v Norimbergu (Holl. German XXXIX, 247, č. 695), atď.

+ Obraz z cyklu Krížovej cesty, 18. stor. (Schönbach, kostol býv. hieronymitánov);
+ Odvodená maľba Kladenie do hrobu z cyklu zo života Krista na stenách, 1711? (Orawka, drevený kat. kostol sv. Jána Krstiteľa)
+ F. V. Harovník, maľba v zrkadle štukovej klenby zámockej kaplnky, Nové Město nad Metují, ca. 1660; - M. Závorková, Pam. archeol. 38/1932, s. 62–69 (predloha); - V. Prostředníková: Nástěnné malby Fabiána Václava Harovníka na zámku v Novém Městě nad Metují (Bc. dipl.), UP Olomouc 2015, s. 121-122, kat. XI/15, obr. 163 (stranovo prevrátene, upravené).

474.1 Kompar.: Ukladanie do hrobu, iný variant kompozície, medirytina Giulio Bonasone 1563
podľa Tizianovej olejomaľby z r. 1559 (Museo del Prado)
Kópia Ventura Salimbeni, rytina Jacques Callot, ca. 1609/11 (The British Museum prints)


t474.1 a Ilustrácia (XIV. zastavenie Krížovej cesty), vyd. Trnava 1763
TRNAVA, Múzeum knihy
(reprod. Fototéka ÚDU SAV)
A    

t475

Hrajúce sa deti (rytiny?) podľa maľovaného vlysu (po 1560) v Tizianovej vile v Biri na S. Canciano
Časti vlysu s rôznym počtom detských postáv rozpredané - časť so 4 figúrami pred 2. svet. vojnou v zb. Bruckmann, Mníchov; druhá časť s tromi figúrami zo zb. Lanckronski vo Viedni, potom zb. Chrysler Jr. - H. E. Wethey: The Paintings of Titian, III. The Mythological and Historical Paintings. London 1975, s. 172, kat. č. 31 +lit.; B. Suida Manning: Tizian, Veronese and Tintoretto in the Collection of Walther P. Chrysler Jr., in: Arte Veneta 16/1962, s. 50, 52, obr. 61; ďalších 8 častí, kúpených v 19. stor. Benátkach, je dnes v Musée des Beaux-arts v Chambéry; z tých však Tencalla nepoužil žiadnu. - JM, ARS 1994/3.
t475 a Carpoforo Tencalla, detské postavy v zrkadle štukovej klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
(aleg. 5 Zmyslov?)
F  Pôvodná kompozícia troch figúr uprostred - rytina Giacomo Francia, 1510/30? (The British Museum prints; aj anonymná kópia, ca. 1600); + Variant kompozície s troma figúrami, lavír. perokresba Leonardo Scaglia, ca. 1640/50 (The Metropolitan Museum of Art)


t475 b C. Tencalla, detské postavy v druhom zrkadle tamtiež
(štyri figúry pri múriku). - JM, Ars 1994/3, obr. (predlohy); - JM: Zu den Quellen von Tencallas Malstil, ARS 40/2007, č. 2, s. 241-242, obr. 3 a,b; obr. 4 a,b; - JM 2015, s. 68-72, obr. 62-68;
FTizianov maľovaný vlys mohol Tencalla poznať aj z autopsie ešte na pôvodnom mieste, ale motív z jednej časti použil oproti maľbe stranovo prevrátene = z grafickej reprodukcie?(475X)

+ Použitie Tizianovej kompozície v barok. freske: "Abrahám obetuje Izáka", Tizianov obraz na strope sakristie S. Spirito in Isola (dnes S. Maria della Salute)
v Benátkach, rytinová reprodukcia Johann Gottfried Saiter - podľa nej freska Josepha Kellera na klenbe presbytéria far. kostola vo Wald, 1782 (Herbst des Barock 1998, Taf. 27)

Francesco TREVISANI (1656 - 1746)

t476

Ukrižovanie (I), rytina Georg Philipp ml. a Johann Lorenz st. Rugendasovci, Augsburg, 1740 (podľa Trevisaniho olt. obrazu z r. 1695/96 v boč. kaplnke S. Silvestro in Capite v Ríme)
Teuscher, A.: Die Künstlerfamilie Rugendas 1666-1858. Werkverzeichnis zur Druckgraphik. Augsburg 1998, č. 515 na s. 134
t476 a Anton Schmidt, postavy sv. Jána a Márie Magdalény so zamdletou Máriou na býv. oltárnom obraze Ukrižovanie, ca 1763
BRATISLAVA, SNG
Z boč. oltára niekdajšieho far. kostola v Kremnici, deponovaný v kostole františkánov; kúpené 2006 do SNG. - JM, VČ 1978 (predloha); - Chmelinová 2006, s. 166-167; - JM 2013, s. 131-133, kat. II.36;
DStranovo prevrátene, Kristus vymenený - z Birckhartovej (Mullerovej) rytiny "Fons Pietatis"; pridaní anjelici s arma po stranách+ Obraz boč. oltára sv. Kríža, 1760-te r. (Kuks, kostol Milosrdných Najsv. Trojice)

t477

Ukrižovanie (II) - Ukrižovaný s Máriou, Jánom a Magdalénou pod krížom, medirytina Anton Birckhart, Praha, pred 1729
S latin. textom naspodu; znač. "Pinxit Romae Franc: Treuisanii: - Birckhart sculp: Pra/gae/". Rytina podľa (nezachovaného) Trevisaniho obrazu z r. 1721, na obj. gr. F. A. Trauttmannsdorffa za 1400 zl. pre hlav. oltár piaristického kostola Povýšenia sv. Kríža v Litomyšli (J. Neumann: Francesco Trevisani v Čechách. Žamberský obraz a jeho autor. Vysoké Mýto 1979, s. 29; - M. Pavlíček: Kaňka, Braun and Trevisani co-production. Podoba a osudy hlavního oltáře piaristického kostela Nalezení svatého Kříže v Litomyšli, in: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 14. Litomyšl 2013, s. 37–55);
Exemplár rytiny Szilárdfy 2008 (CD 102); + Devocionálna tlač, stranovo prevrátená kópia podľa Birckharta, anonymná medirytina; atď.
Aj Trevisaniho modeletto, ol/pl, 97 x 62 cm; znač. "Franciscus Trevisani pinxit Roma Anno 1721", dnes Regionální muzeum Litomyšl, inv. č. OP 601 (Kat. Sláva barokní Čechie, č. I/4.32; - J. Neumann: Trevisaniho modelletto pro litomyšlské Ukřižování, Umění 48/2000, s. 394–406); - Sláva barokní Čechie, Praha 2001, s. 158, kat. I/4.32; - M. Pavlíček: Kaňka, Braun & Trevisani co-production, in: Pomezí Čech a Moravy, sv. 14, Litomyšl 2013, s. 37–53; - T. Jiroušková: Umění baroka v Litomyšli, dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2016, s. 133-136, kat. č. 40; - D. Lešovský, in: Petr Brandl. Studie. NG Praha 2017, s. 149, obr. 137; - P. Arijčuk, ZPP 78/2018, č. 6, s. 640, obr. 1;
t477 a Anton Konikovič(?), kópia, olejomaľba na plátne, 2. pol. 18. stor.;
BRATISLAVA, SNG (O 1692)
JM 2006a, pozn. 25 (predloha); - Ol/pl, 191 x 105 cm (Fontes 2, č. 66: "slovenský maliar zo 17. stor." !); Obraz rešt. 1926 (nápis?); do SNG prevedený v r. 1960 z MNV Žilina.
A


t477 b Obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
ŽILINA, kostol sv. Štefana kráľa
BKristus stranovo prevrátene (doprava?!)

t477 c František Vavřinec Korompay, olejomaľba, ca. 1760
TŘEBÍČ, kostol sv. Prokopa
Pavlíček 2013, s. 45; - M. David: F. V. Korompay. Život a dílo malíře moravského pozdního baroka. Mgr. dipl., UPOL Olomouc 2016, s. 42, 151-152, kat. 7.2.50 (predloha);
B


t477 d Vincenz Fischer, obraz na hlav. oltári, 1778
LITOMYŠL, kostol Nájdenia sv. Kríža
Neumann 2000, s. 400; - Jiroušková 2016, s. 135 +lit.
BKópia kompozície, odvodená z Birckhardovej reprodukcie, objednaná namiesto Trevisaniho olt. obrazu, zničeného požiarom 1775


t477 e Anton Schmidt, zamdletá Panna Mária na olt. obraze Snímanie z kríža, 1760-te r.
BRHLOVCE, kat. kostol (kaplnka pri kaštieli)
Na anonymnej rytine text: "Nachdem der Sohn den Geist aufgeben, / Empfindt die Mutter fast kein Leben";
DCelok kompozície prevzatý z obrazu M. Altomonteho v obrazárni kláštora Heiligenkreuz
Z Trevisaniho odvodená len póza a sklon hlavy Panny Márie; (Porov. tiež zamdletú Pannu Máriu na olt. obraze Snímanie z kríža podľa C. I. Carloneho z r. 1764, Dinkelsbühl; na medirytine Oplakávanie Simona Grimma (Augsburg, 2. pol. 17. stor.), a pod.)


+ "S. Crucifix Littomisliensis", kópia podľa grafiky, maľba na papieri, 18/19. stor. (Regionální muzeum Litomyšl, inv. č. 20A-307; - Jiroušková 2016, s. 182, kat. č. 58); + Početné ďalšie kópie a odvodeniny Trevisaniho kompozície v Čechách - Pavlíček 2013, s. 37–53 (kostol sv. Jakuba St., Zbraslav, atď.); aj sochárske spracovania (súsošie v kostole sv. Anny, Benešov u Prahy)t478

Madona (čítajúca Panna Mária so spiacim dieťaťom), medirytina Francesco Bartolozzi; vyd. G. Wagner v Benátkach
Stranovo prevrátená rytinová reprodukcia Trevisaniho obrazu (Galleria Nazionale d´Arte Antica, Palazzo Corsini v Ríme); - Waterhouse: Italian Baroque Painting, London 1962, obr. s. 83; - Frank R. DiFederico: Trevisani, Washington 1977, č. 59
t478 a Kópia (z 19. stor.?) podľa rytiny
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.150)
AStranovo prevrátene, pridaná gloriola z hviezd

+ Kópia, olejomaľba na plátne (Dorotheum, Salzburg 2003, č. 21: "nasledovník C. Marattu"; - Papco 2003/I, s. 172: "G. Pesce?")t479

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi, rytinové reprodukcie Trevisaniho obrazu na hlav. oltári v S. Stigmate di S. Francesco v Ríme
Medirytiny G. B. Sintes (Rím, konvent Sacre Stigmate di S. Francesco); V. Franceschini (1720), atď.; + Medirytina znač. "Archangelus Magini Fanen. sculpsit Laureti" (A. Epple, Augsburger Kupferstiche aus der Sammlung von Alois Epple, 2. Teil, č. 273);
Identická kompozícia univ. tézy, mezzotinta G. H. Müller podľa P. Strudela, pol. 18. stor. (znač. "Petrus S.R.J. Lib. Baro a Strudel pictor Princeps pinxit - G. H. Müller S.C.M. Chalcographus sc Viennae"), exemplár v GMB?; (na rytinách pridaný letiaci anjelik hore uprostred)
t479 a Lavír. perokresba frátra Benedikta Mayerla v kronike františkánskeho kláštora v Kremnici z r. 1742
L. Šášky, Zb. SNM - História 8/1968, 249-267; - J. Papco, in: Naše kresťanské mená. Bojnice 2010, kat. č. 11.2 na s. 47;
BPodľa fresky na priečelí kláštora). Len postava svätca, vľavo vpredu doplnená figúra adorujúceho rehoľníka (z rytiny M. Engelbrechta), v pozadí kremnická Kalvária


t479 b Apoteóza sv. Františka, medirytina(?) s pohľadom na kláštor a erbom fundátora arcib. Lippaya
Nalepené v kronike?
BLen identická póza svätca


t479 c Johann Volnhoffer, obraz boč. oltára, 1791
NOVÉ ZÁMKY, klášt. kostol Františkánov
Sign.: "Volnhoffer Fe"; - Garas 1955, s. 168 + lit. (ako Volnhoffer "Ferencz"); - Súpis II/1968, s. 407; - I. Fehér: Volnhoffer János egy pesti festő a 17-18./??/ század fordulójáról, MÉrt 2004/1-4, s. 157;
COdvodená len póza svätca a anjelici hore, pridaná figúra anjela a dvojica sediacich anjelikov


t479 d Obraz boč. oltára
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol
BOdvodená len póza svätca, za ním sediaci mních a anjelici hore

    

t480

Bičovanie Krista, rytinová reprodukcia obrazu v S. Silvestro in Capite v Ríme z r. 1695/96
J. Neumann: Francesco Trevisani v Čechách. Žamberský obraz a jeho autor. Vysoké Mýto - Žamberk 1979480.1 Sediaca figúra v popredí
Trevisanim odvodená z obrazu Ludovica Carracciho (dnes Bologna, Pinacoteca);
+ Aj Trevisaniho štúdijné kresby figúry (WRM Köln)

t480 a Johann Bojack (J. S. Bopovsky), sediaci muž na obraze Ukrižovanie na boč. oltári, 1752/53
PRIEVIDZA, kostol piaristov
E
+ Kópie podľa Trevisaniho "Bičovania": olejomaľba na plátne (Neumann 1979, obr.);
+ olejomaľba miestneho maliara Karla Biega v Engen z r. 1722; a pod.(480X)

+ Z kompozície Trevisaniho obrazu Smrť sv. Jozefa (1712) na oltári v boč. kaplnke S. Iganzio v Ríme (vychádzajúcej z obrazu Carla Marattu z r. 1676) odvodil svoj
oltárny obraz rovnakého námetu Paul Troger (boč. oltár niekdajšieho kostola sv. Mikuláša na Landstrasse vo Viedni, ca. 1741)
Iná Trevisaniho kompozícia Smrť sv. Jozefa (olt. obraz v Katederále sv. Víta v Prahe, po 1720); prevzal o.i. Johann Lucas Kracker (olt. obraz, Eger)


Paul TROGER (1698 - 1762)

t481 - t489    - pozri tiež kompar. x33 - x40

Cornelis TROOST (1696 - 1750)

t489x1

Cyklus ilustrácií s výjavmi na motívy z divadelných satirických komédií, medirytiny a lept Pieter Tanje, Amsterdam 1757
Zo série 31 nečísl. grafických listov s holandskými a francúzskymi textami v oddelených dvoch stĺpcoch naspodu; znač. "C. Troost pinxit - P. Tanje fecit"; - Cornelis Troost and the Theatre of his Time (kat. výstavy), The Hague - Zwolle 1993;

489x1.1 "Prefíkaná dcéra, alebo oklamaný tútor"
"De listige vryster, of De verschalkte voogd / La fille rusée, ou le tuteur trompé", komédia Ysbranda Vincenta (1. vyd. 1690; s medirytinou Adriaena Schoonebeeka)
Kompar.: Identický motív aj na rytinových ilustráciách francúzskych knižných vydaní Molièrovej "Školy manželov" (François Chauveau, L'Escole des maris, Paris 1661, frontispice); Pierre Brissart (titulné strany, medirytiny Jean Sauvé, in: Les Oeuvres de M. de Molière, Paris 1682; znač. "P.B.d. - I.S.F."); medirytina Jan Punt ("J. Punt delin. et fecit, 1738"), atď.

489x1.2 "Falošná cnosť, alebo predstieraný žiaľ"
"De ontdekte schijndeugd: de geveinsde droefheid van Geertruy / La fausse vertu, ou La feinte tristesse", komédia Davida Lingelbacha (vyd. 1687, 1690, 1734)
+ Aj kópia s anglickým textom "Feign´d Sorrow or the Prudent Husband", medirytina James Wilson, vyd. Londýn (1766/84) - The British Museum

t489x1.1-2 a Karol Wołucki, moralizátorské žánrové výjavy vo výmaľbe interiérov, 1770
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, niekdajší letný kaštieľ Szirmayovcov (zbúraný v r. 1904)
Výjavy v maľovanom rokajovom orámovaní boli na stenách jednej z miestností (zachovaný len popis a fotodokumentácia interiérov kaštieľa od Kornéla Divalda z r. 1904); - K. Divald, Művészet 1904, s. 382-387; - Divald: Felvidéki séták. Bp 1928; - Garas 1955, s. 192, obr. CIV; - PP 1983; - A "szentek fuvarosa". Divald Kornél felső-magyarországi topográfája és fényképei 1900-1919. OMH Budapest 1999, s. 290-293, reprod. s. 292;
BNa ďalšej stene žánrový výjav z rodinného života podľa Adriaena van Ostade (1679)

Alessandro TURCHI (1578 - 1649)

t489x2

Ježiš vyzliekaný z rúcha z cyklu rytinových ilustrácií Krížovej cesty podľa predlôh A. Turchiho?
t489x2 a Stephan Wölcsey, olejomaľba (X. zastavenie Krížovej cesty)
KREMNICA, býv. františkánsky kostol
BOstatné obrazy podľa "Krížovej cesty" G. B. Göza a ďalších predlôhJonas UMBACH (ca. 1624 - 1693)

u490.1-2

Rytinové ilustrácie Andreas Matthäus Wolfgang, in: Matthaeus Hemer: "Vita et admiranda historia Seraphici S.P. Francisci,
Ordinis Minorum fundatoris, iconibus et elogiis Latino-Germanicis illustrata"
. Augspurg, M. Magdal. Utz Schneiderin 1694
Znač. "I.V. del. - "A.M.W. fecit". Aj neskoršie vyd. "Vita et admiranda historia...", vyd. Maria Magdal. Utzschneiderin, Augsburg 1702; + Reprint z exemplára
1. vydania v Museo Francescano (Roma, Istituto Storico dei Cappucini 2000)

490.1 Povolanie sv. Františka z Assisi
(Kristus z kríža prevráva ku kľačiacemu mládencovi)
u490.1 a Olejomaľba (stredná časť), 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor kapucínov
Obraz reštaur. na VŠVU 2001-2002
BPo obvode ďalšie scény zo života svätca podľa ilustrácii jeho "Vita..." (Narodenie v stajni, Návšteva anjela v podobe pútnika, Muž kladie na zem plášť pred chlapca, atď.)

490.2 Sv. František a sv. Dominik ochraňujú zem pred Božím hnevom
Motívy Umbachom prevzaté z oltárnej kompozície Cirkev bojujúca Paola Piazza (medirytina R. Sadeler 1607)

u490.2 a Dvojica svätcov (sv. Dominik a František z Assisi) na obraze hlav. oltára, 18. stor.(?)
BYTČA, far. kostol Všechsvätých
DĎalšie postavy z Rubensovej kompozície)

Michelangelo UNTERBERGER (1695 - 1758)

u491

Oslávenie sv. Juliusa martýra, medirytina Franz Leopold Schmittner (podľa Unterbergerovho olt. obrazu vo "wälschen Kapelle" profesného domu jezuitov am Hof vo Viedni)
Znač. "MA Unterberger P. - F. L. Schmitner Viennae" (obraz po zrušení jezuitov stratený). - J. Kronbichler, ÖZKD 1991/1-2, s. 53; - Kat. Unterberger, Salzburg 1995, s. 247 +lit. a obr. 99; + aj Schmittnerova mierne upravená verzia s polpostavou svätca, medirytinový obrázok (palmovú ratolesť drží letiaci anjelik s vencom)
+ Letiaci anjelik s vencom nad hlavou svätca identický na medirytinovom obrázku J. E. Mansfelda "S. IULIUS M. / Dessen Heil. Leichnamth in der K. K. Hof-Pfarr-Kirchen bey St Michael in Wienn zur ofentlichen Verehrung ausgesezet ist"; - Kat. St. Michael 1288-1988, č. 274 (iné zobrazenie svätca, bez pozadia, vpravo dole len anjel s listinou).
u491 a Sv. Julius(?), olejomaľba, 18. stor.
CHTELNICA, kostol sv. Trojice
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 12.689);
CLen polpostava, anjelik s vencom hore posunutý, bez ostatných anjelikov na oblakoch naspodu


u491 b Oslávenie sv. Kataríny Alexandrijskej, olejomaľba
BRATISLAVA, z oltára v kaplnke sv. Kataríny na Michalskej ul.
CPóza svätice a anjelik s vencom hore

u491 c Apoteóza sv. Juraja, maľba na klenbe oratória, 2. pol. 18. stor.
TRENČÍN, kostol piaristov
CPóza svätca, anjelik s vencom hore aj anjelik pod svätcom, pridaní ďalší anjeli

u491 d Josef Zanusi, svätec a anjelik s vencom na obraze Apoteóza sv. Jakuba apošt. na hlav. oltári z r. 1794/95
TRNAVA, kostol františkánov
CV 1823: nový hlav. oltár 1794 z milodarov, 8.4.1795 slávnostne posvätil bisk. Mikuláš Konde (J. Šimončič, Kultúrne dejiny 2016 Supplement, s. 44).
CAj póza, hlava a ruky svätca, ten ale zrkadlovo obrátene; hore pridaný druhý anjelik


u491 e Imrich Jagušič, svätec a anjelik s vencom na obraze sv. Eustacha martýra
TOPOREC, far. kostol
COdvodené, celá postava, v pozadí výjav martýria

u491 f Spišský maliar (I. Jagušič?): Sv. Julius(?) martýr, obraz v nadstavci
boč. oltára
? (Fototéka ÚDU SAV)
BAnjelik na oblaku vpravo vypustený, doplnení anjelici s atribútmi naspodu


u491 g Caspar Schneider, svätec a anjelik s vencom na obraze sv. Florián
TRNAVA, kostol sv. Jozefa
Znač. "I. C. Schneider Fecit" (Fototéka ÚDU SAV, neg. 9.774);
C


u491 h Andreas Zallinger(?), anjelik s vencom na olt. obraze Panny Márie, ca. 1780?
BRODZANY, kostol Všetkých svätých
DZobrazenie Požehnanej P. Márie ako Immaculaty, odvodené z devočnej grafiky, doplnené archanjelom s ľaliou z kompozície "Sen sv. Jozefa" C. I. Carloneho

u491 i Anjelik s vencom na olt. obraze Vyučovanie Panny Márie, 19. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV)
E


u491 j Sebastian Majsch, anjelik s vencom na obraze sv. Alžbety so žobrákom na hlav. oltári, ca. 1850
KAPLNÁ, far. kostol sv. Alžbety
Ol/pl, 284 x 172,7 cm; rešt. 1985. - Francová / Grajciarová, kat. Bratislavská maliarska rodina Majschovcov, GMB 2001, s. 70; - Herucová / Novotná, kat. Bohyne a svätice 2011, s. 117, č. 120 +lit.; obr. s. 103;
E

   u492

Michael archanjel poráža diabla, medirytina Johann Caspar Schwab podľa olt. obrazu z býv. hlav. oltára v Michaelerkirche, 1752
Hlav. oltár v kostole Cler. Regul. S. Pauli bey S. Michael ("Hofpfarrkirche" - oltár s obrazom, rytina Gabriel Müllner - Mollinarolo ca. 1779 - repr. Kat. Triumph der Phantasie č. 107) nahradili 1781 novým, so štukovým reliéfom K. G. Mervillea
J. Kronbichler: Die Engelsturz-Darstellungen im Werk von Michael Angelo Unterberger, in: Der Schlern 59/1985, s. 395-421; - Kat. Unterberger 1995, č. G 107, obr. 26 (obraz, sign. dat. 1752); - č. G 153, obr. 105 (skica v Cavalese), - č. G 106, obr. 156 (replika? v GNM Norimberg), - č. Z 7, obr. 155 (kresba v SzM Budapest) a Schwabova rytina s. 247 a obr. 25. Aj žiacka replika skice s. 231, obr. 242 (Erzb. Dom- u. Diözesanmuseum);
u492 a Kópia - pseudoskica, 1853?
BRATISLAVA, SNG (O 507)
Modello? k olt. obrazu v Gbeloch; olejomaľba na lepenke, 44,5 x 23,5 cm;
M. Keleti, Fontes 2, č. 76 ("slovenský maliar, 1760-80"); - J. Papco, in: Naše kresťanské mená. Bojnice 2010, č. 117 na s. 195 (pseudoskica, bratislavský(?) maliar z 18. stor. alebo novodobá kópia podľa M. Unterbergera); - Tánczosová 2019, s. 24-25, obr. 5
CZ Unterbergera len hlavné figúry, anjeli okolo vypustení, namiesto druhého archanjela s mečom vpravo pridaný archanjel s kopijou (= z inej predlohy?)


u492 b Franz Russ st. (1817-1892): Obraz hlav. oltára, 1853
GBELY, far. kostol sv. Michala Archanjela
Ol/pl, sign. "F. Ruß Wien 1853"; - J. Matejka: Památka Poswicaňá biskupského slawného Chrámu Mestečka Egbel w Arcibiskupstwí Ostrihomském, w Ďekanstwí Šaščinském, na slawném Pánstwí Císarsko=Králowském Holičském, Roku 1859 Dňa 13. Juniusa wikonaného. Skalica, 1859; - K. Tánczosová: Diela maliara Franza Russa staršieho v Trnavskom kraji - poznámky k výskumu. Monument revue 1/2019, s. 23-25, obr. 2,3;
COproti skici v SNG hlava archanjela zmenená


u492 c Gaspar Schnajder: Obraz oltára v boč. kaplnke, 1808
TRNAVA, far. kostol sv. Mikuláša
BLen figúra archanjela odvodená; diletantské - skratka pravej nohy, zredukované, upravené (štít oválny atď.)

u492 d Obraz na hlav. oltári, kon. 18. stor.
ZÁVADA (okr. Topoľčany), kat. kostol
B

     
+ Skica v ÖG Wien (Garas 1983, obr. 151) a ďalšie Unterbergerove kresby sú iná kompozícia (možno nezach. Unterbergerov "prijímací kus" predložený na Akadémii r. 1753?); + Kronbichler, Kat. Unterberger, Salzburg 1995, s. 145: omylom "Ein Kompositions-entwurf von Franz Xaver Palko" k obrazu boč. oltára u trinitárov v Bratislave (= skica v GMB, iná kompozícia olt. obrazu Franza Sebalda Unterbergera v Mergetheim!); + Spodná časť totožná na stropnej maľbe Marienkapelle v Hüttlingen (MI), kompozícia rozvedená ďlšími motívmi

u493

Videnie sv. Antona z Padovy, rytina? podľa oltárneho obrazu v Stephansdome z r. 1744
Boč. oltár r. 1873 zrušený, obraz dnes v Diecéznom múzeu Wien (Kronbichler 1995, s. 57-59, obr. 199, kat. G 44,45; kópie a verzie kompozície s. 230-232);
+ Unterbergerova skica v obrazárni Cavalese, Magnifica Comunità
u493 a Henrik Schweizer(?): Obraz hlav. oltára, 1766
KOŠICE, kostol františkánov
Petrová-Pleskotová 1983, s. 62 (Unterberger); - Garas (rec. PP-83), MÉrt 1984/3, 186,
obr. s. 183; - Györffy, MÉrt 2006/2, obr. 18 na s. 292 (Schweitzer);
BSlabá kópia kompozície Unterbergerovho olt. obrazu zo Stephansdomu (K. Garas)


+ Sabău 2005, obr. 202: olt. obraz v kostole piaristov, Sighetu Marmatiei (bez Márie, anjelici iní); + Kópia, 2. pol. 18. stor., Sibiu, Muz. Brukenthal (I. Mesea, Brukenthal Acta Musei II.2, 2007, obr. s. 80: "Mathias Kager"/?/); + Olejomaľba vo vyrezávanom pozlátenom ráme, 89 x 49,5 cm z viedenskej súkrom. zb. (Dorotheum 15. 10. 2008, kat. s. 196, č. 390: skica alebo pensiero?); + Kópia: Uherčice, olt. obaz zámockej kaplnky (T. Valeš: Michael Angelo Unterberger und seine Nachfolger im Dienst des bohmischen und mährischen Adels, in: ÖZKD 67/2013, Heft 1/2, s. 178-179, obr. 227); + J. I. Cimbal, obraz boč. oltára v kostole sv. Vavrinca, Koryčany, 1770-te r.; bez P. Márie, pridaný anjel (B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999, obr. 222); + Ústredný motív nachýleného svätca bozkávajúceho ruku stojaceho Ježiška odvodil aj F. I. Leicher, atď.

u494

Extáza sv. Františka z Assisi, rytinová reprodukcia(?) olt. obrazu z r. 1745 na boč. oltári Leopoldskirche vo Wiener Neustadt
J. Kronbichler: Unbekannte Altarbilder Michael Angelo Unterbergers, ÖZKD 45/1991, č. 1-2, s. 53, obr. 72, 76; - Kronbichler, kat. M. A. Unterberger, Salzburg 1995, obr. 115; + návrhová kresba, TLF Innsbruck (obr. 114), skica v súkrom. maj. Innsbruck (obr. 214), kópia podľa Unterbergera, olt. obraz Francesco Antonio Vanzo 1840 (obr. 213); - J. Ringler, Die barocke Tafelmalerei in Tirol, 1973, Bd. 2, obr. 86;


u494 a Olejomaľba, kon. 18. stor.(?)
BRUTOVCE, far. kostol sv. Vavrinca
(Fototéka ÚDU SAV); - Pam. VK 1969, s. 323: obraz nad boč. oltárom, 205 x 120 cm (pendant Sv. Lucia, kon. 18. stor.)
B

Karl Jakob UNTERHUEBER (1700 - 1752)

u495

Portrét Jánosa Rovina a jeho manželky Sáry, rytina podľa Schmutzerovej reprodukcie obrazu z r. 1724(?)
Jednolistový leták vyd. 1724 s textami v maďarčine, nadpis: "A Magyar Országi Hoszszas Életnek ritka Példája", s vyobrazením podľa obrazu z cis. zbierok
(od 1881 v KHM Wien, inv. č. 2439, ol/pl, 220 x 132 cm - Kat. Die Gemäldegalerie des KHM in Wien. Verzeichnis der Gemälde. Wien 1991, s. 125, obr. na Taf. 632; + R. Vartaciu Medelet, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum, Petersberg 2014, Bd. 2, obr. 9 na s. 375). Dole nápis: "Janos Rovin Seines Alters 172 und Sara dessen Eheweib 164 Jahr alt, graeci ritus, /.../ beyde geburtig und wohnhaft zu Szadova in den Caranschener District Temesvarer Banats /.../ Depinxit Carolus Unterhuber den 25. Aug: 1695"/sic/; - É. Knapp, G. Tüskés: Populáris grafika a 17.-18. században. Bp. 2004, s. 219, obr. 124
Gerlinde Gruber: Janos und Sara Rovin - ein vergessenes Gemälde der Sammlung Kaiser Karls VI. un sein Maler, Carolus Unterhuber. Acta Historiae Artis Slovenica II/2006, s. 163-176. Rovinovcov dal portrétovať 1718 generál gr. Claudius Florimund Mercy (prvý guvernér Temešváru po dobytí Banátu), ktorý obrazy údajne venoval cisárovi Karolovi VI. (obr. 9 a 10 na s. 171). 1720-1772 v inventári cis. obrazárne v Stallburg, aj v "Prodromus zum Theatrum artis pictoriae" F. von Stamparta a A. von Prennera (1728/35) reprodukovaný ich dvojportrét od C. Unterhubera (obr. 5 na s. 168). + Rytina Johanna Adama Schmutzera, in: "Das Merckwurdige Wienn..." 1827, fig. XIII. (obr. 6 na s. 169) variant, odlišnosti (bez mačky atď.), asi podľa inej verzie dvojportrétu. Ďalšie verzie v Drohobycz a 1996 v Dorotheu (ako "G. F. Cipper" predaný obraz do súkrom. zbierky, opakuje aj s nápisom, "/ .../ Depinxit Carolus Unterhuber, Viennensis Anno..." (nečitateľ.) a čiastkové kópie (portrét Sáry Rovin, Berlín)
u495 a "Zriedkavý prípad dlhého života", olejomaľba zo súboru 4 obrazov, 18. stor.
KRÁSNA HÔRKA, Hrad (expozícia Múzea Betliar)
Dvojmo, spolu na rámoch: "Starý bubeník na koni", András Dobos; / "Zriedkavý prípad dlhého života", ol/pl, 177 x 115 cm; Rešt. O. Kuc 1984. - Kat. 25 rokov ORA v Levoči 1983-2008, Levoča 2008, s. 186; - M. Herucová, Czauczik, PaM 2015/1, s. 23: kópie J. Czauczika (z r. 1826, resp. 1823) pre Andrássyovcov v Betliari;
Akatalógtop