Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Sebastiano CONCA (1688 - 1762)

c117

Klaňanie pastierov, rytinová reprodukcia Jakob Frey st. podľa obrazu z r. 1720
Obraz dnes v The Getty Museum; - Kat. Sebastiano Conca 1680-1764. Gaeta 1981, s. 94 n., obr. 5; - Bätschmann, J. Frey, Bern 1997, obr. 121;
Aj rytinová reprodukcia Francesco Bartolozzi ("Seb. Conca pinxit - F. Bartolozzi sculp."); + mezzotinta Georg Christoph Kilian; + redukovaná kópia, in: Missale Romanum, vyd. Antwerpen, Plantin 1744; + neskoršie kópie: rytina Gaspar Fróís Machado (1777), in: Missale Romanum, vyd. Lisabon 1781 (PESSCA); + reprint-novotlač medirytiny, 1810? (Lisabon, Biblioteca Nacional); atď.;
c117 a Spišský maliar, býv. oltárny obraz
LEVOČA, kostol sv. Ladislava
Obraz bol medzi vyradenými obrazmi a sochami rôznej proveniencie, deponovanými v kostole sv. Ladislava (Fototéka ÚDU SAV, neg. 5.326, 25.405; - Pam.VK 1969, s. 353; - Petrová-Pleskotová 1983, pozn. 111: zo zbierok býv. Diecézneho múzea - ako "Narodenie P. Márie"/?/; - NKP Levoča 2016)
CPrimitívna kópia, pridané ďalšie postavy a anjeli (aj dvojica na oblakoch z inej kompozície Sebastiana Concu)


c117 b Olejomaľba, býv. oltárny obraz, kon. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 27.907)
BRedukovaná kópia podľa verzie v "Missale Romanum", len ústredné postavy (figúra pastiera s ovcou vľavo a postavy v pozadí vypustené)

c117.1 Pastier držiaci ovcu
Detail motívu pastiera s ovcou, lept nezn. taliansky rytec (exemplár Bergamo, Accademia Carrara - Lombardia BeniCulturali ako "Sv. Ján Krstiteľ, 17. stor."/!/); stranovo prevrátene

c117.1 a Pastier na olejomaľbe Narodenie, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
Papco 2003/II, č. 440
EPostava pastiera stranovo prevrátene, zakomponovaná do výjavu pred architektúrou; odvodená len približne je aj Panna Mária (vľavo Zvestovanie pastierom, vpravo Útek do Egypta?)

+ Postava pastiera s ovcou na freske J. Chr. Handkeho Klaňanie pastierov(?); tiež stranovo prevrátene, zakomponovaná pred stĺpovou architektúrou; + Kópia celku, olt. obraz F. Caló (Andria, S. Nicola); a i.c118

» Sv. Filippo Neri pred Immaculatou, medirytina (s akvafortou?) Jacob Frey st.
Podľa olt. obrazu S. Concu pre oratórium Sv. Filipa Neri v Torine, ca. 1723 (Michela Di Macco: San Filippo a Torino : pale d’altare d’"eccellente pennello" nella Chiesa Nuova de Filippo Juvarra, in: La Regola e la fama. San Filippo Neri e l’arte, Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, 1995, s. 252-277, kat. č. XX, obr. 265 na s. 26; - Kat. výst. Sebastiano Conca 1680-1764. Gaeta, Palazzo de Vio, 1981, č. 38, s. 164
Rytina znač. "Seb. Conca pinx. - Iac: Frey..."; - Le Blanc II, s. 253, č. 34; - Bénezit: Dictionnaire... Paris 1976, tome IV, p. 522; - Marie Therese Bätschmann: Jakob Frey (1681-1752). Kupferstecher und Verleger in Rom. Bern 1997, s. 201, obr. 143.
+ Stranovo prevrátená redukovaná kópia hornej časti - Mária s anjelmi po stranách, "Seb. Conca pinx. - I. D. Herz exc. A.V. - T. Lorbeck sculp."
+ Redukovaná verzia kompozície, medirytina Antonio Gramignani (stranovo prevrátene, len spodná časť s kľačiacim svätcom, hore Madona s dieťaťom);
+ Redukovaná kópia, skica Giambettino Cignaroli? (Musei Civici di Pavia) - bez anjela vpravo, aj dvojica anjelikov zmenená

Preberaný celok kompozície, jej časti i jednotlivé  » figurálne motívy začleňované rôznymi maliarmi do nových kompozícií fresiek a obrazov bez ohľadu na námet:

+ Horná časť ako Immaculata korunovaná Najsv. Trojicou na freske Giuseppe Milaniho z r. 1772 na klenbe presbytéria v kostole benediktínov (olejová skica v Pinacoteca Comunale, Cesena); + Boh Otec, P. Mária a anjel na olt. obraze Korunovanie P. Márie F. J. Spieglera, 1747 (Scheer a.d. Donau, St. Nikolaus; - M. Neubert: F. J. Spiegler, Weissenhorn 2007, obr. 6, 231); + Anton Polcke (Palko), anjeli s Pannou Máriou na obraze Korunovanie P. Márie Najsv. Trojicou vo far. kostole, Jaźwina (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 723); + Kópia hornej časti kompozície podľa grafiky?, 2. pol. 19. stor. (Punsk); + Cosmas Damian Asam na návrhovej kresbe (StGrS Mníchov) a na freske Nepoškvrnené počatie z mariánskeho cyklu na stenách lode klášt. kostola benediktínov v Kladruboch, 1725/26 (M. Mádl, in: Benediktini II. Barokní nástěnná malba v českých zemích, Praha 2016, s. 725-726, kat. XVIIIa/1.2, predloha Conca; obr. XVIII/15 na s. 729) - stranovo prevrátene, póza Márie zmenená (drží v rukách Ježiška s ľaliou); doplnené figúrou ďalšieho anjela s rukami zopätým nad hlavou, prevzatou z Carla Marattu;
Póza a gesto Márie odvodené na kompozíciách F. Bartolozziho (rytina F. Berardi) a J. E. Ridingera

c118.1Dvojica anjelikov naspodu (sediaci s knihou nad hlavou, stojaci s ľaliou)
Reprod. aj J. G. Bergmüller - titulný list "Unterschidliche Engel..." (Friedlmaier, s. 38-39, č. D 113).
Medvecký 2006a (predlohy):


c118.1 a Josef Kurtz, putto s knihou nad hlavou na obraze boč. oltára » Oslávenie sv. Jána Nepomuka, ca. 1730
ŠAMORÍN, kostol býv. paulánov
D  Aj letiaci anjel z Concu a anjel na oblakoch z M. L. Willmanna

c118.1 b Epigón A. Schmidta (Georg Intibus?), dvojica putti zakomponovaná na oltárnom obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka
DUBNICA nad Váhom, far. kostol sv. Jakuba St. (?)
E

c118.1 c Johann Lucas Kracker, dvojica putti s knihou na návrhovej kresbe Oslávenie svätca, po 1770
SZEGED, Móra F. Múzeum
A. Jávor, MÉrt 1993/3-4; - J. Papco 2003/II, s. 672-675; - Nerealizovaný variant kompozície "Jan Kanty s anjelom pred P. Máriou" pre Banskú Bystricu. - J. Medvecký: Joannes Cantius confessor. K ikonografii Krackerovho banskobystrického obrazu, in: Umenie na Slovensku
v historických a kultúrnych súvislostiach 2004, Trnava 2005, s. 60-69, obr. s. 63 (predloha);
- A. Jávor: "Sajnos, nem Kracker!" Korrigenda et addenda, MÉrt 60/2011, č. 2, s. 389-90;
ENa realizovanom variante návrhu nahradené inou dvojicou anjelikov, prevzatou
z medirytiny
F. Pozziho (1767)


c118.1 d J. L. Kracker, sediace putto s drapériou nad hlavou zakomponované pod Bohom Otcom na obraze Najsv. Trojice v nadstavci hlav. oltára, 1774
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
E

c118.1 e Andreas Zallinger, putto s knihou na olt. obraze Videnie sv. Jána Nepomuka
ŽILINA, Považské múzeum (?)
E

c118.1 f Imrich Jagušič, putto s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Jána Nepomuka
LEVOČA, kostol sv. Ducha
Ol/pl, 240 x 145 cm; - NKP Levoča 2016, s. 251-252, obr. (boč. oltár z konca 1760-tych r.; pendant boč. oltár Ukrižovaný s M. Magdalénou)
E

c118.1 g I. Jagušič, putto s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Mateja apoštola
TVAROŽNÁ, kat. kostol
E

c118.1 h Mathias Hanisch, putto s knihou na olt. obraze Oslávenie sv. Vavrinca, 1787
MALÁ HRADNÁ, far. kostol sv. Vavrinca
Obraz na hlav. oltári z r. 1779; ol/pl, 200 x 160 cm; sign. objavená pri reštaurovaní (2017-19); identif. B. Matáková: Mathias Hanisch – "nepoznaný maliar" oltárneho obrazu v kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej; - www.pamiatky.sk/ (24.04.2020)
DPrevzaté motívy z kompozície S. Concu (sediace putto s knihou nad hlavou, vznášajúci sa anjelik z profilu pod ním, nachýlený anjel podpierajúci svätca sprava); stranovo prevrátene, upravené)

    


+ Valentin Metzinger, anjelici s krížom na olt. obraze Sv. Hiacinty Marescotti, ca. 1740 (Kamnik, frant. kláštor - A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 161) a putti s knihou na obraze sv. Hyacinty, ca. 1740 - celá horná časť Immaculata s anjelmi a Boh Otec, olejomaľba sign. 1729! (Brežice, Posavski muzej - Cevc, s. 76-77, č. 2);
Juda Tadeáš Rotter, anjelici s knihou na olt. obraze sv. Jozef Kalazanský, 1747? (Strážnice, kostol piaristov);
Johann Christoph Handke, obidvaja na obraze boč. oltára "Mária Víťazná a sv. pápež Pius V." (Bruntál, kostol piaristov); na olt. obraze Videnie sv. Augustína, ca. 1735 (Štěpánov, kostol sv. Vavrinca); a sediaci anjelik s knihou nad hlavou na freske Europa v pendantíve kupoly, 1731 (Sv. Kopeček u Olomouce - Tencalla II/2013, obr. 348);
Georg Wilhelm Neunhertz, v pendantíve kupoly, 1732? (Krzeszów, Mauzoleum Piastów pri cistercit. kostole - Krzeszów uświecony laska. Wroclaw 1997, obr. 125);
Franz Joseph Spiegler, dvojica anjelikov s knihou na olt. obrazoch Videnie sv. Antona Pad. (Liebfrauenkirche v Ehingen, 1729; St. Nikolaus, Feldhausen, 1739; - M. Neubert: F. J. Spiegler, Weissenhorn 2007, s. 66, obr. 111; kat. 163, obr. 178);
Franz Anton Erler na freske klenby opátskeho schodiska kláštora v (Ottobeuren (1731);
Dvojica putti na obraze Sv. Jozef Pestún, kon. 18. stor. (Donauwörth, Casianeum) - namiesto ľalie Jozefova rozkvitnutá palica, na otvorených stranách knihy: "ITE AD IOSEPH";
E. F. Herbert, dvojica putti s otvorenou knihou na obraze Apoteóza sv. Františka Xavera z r. 1756 na boč. oltári far. kostola Nanebovzatia P. Márie, Nový Jičín (B. Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999, obr. 1067); zo S. Concu prevzatý aj anjel pod P. Máriou
Dvojica putti (namiesto ľalie s biskupskou berlou) na ilustrácii životopisu sv. Augustína ("Vita Sancti Augustini...", Augsburg 1758), lepty J. B. a J. S. Klauberovci podľa predlôh Johanna Anwandera ("invenit et delineavit")
Sediaci anjelik na návrhových kresbách G. B. Göza (Sv. Peter apoštol, najsv. Trojica s Máriou Immaculatou na nebesiach)
Kompar.: putto s knihou na skici J. W. Baumgartnera (F. Sigrista?) ku graf. ilustrácii Giuliniho (múz., Regensburg)

c118.2 Dvojica anjelov v oblakoch:
Reprod. aj J. G. Bergmüller v albume "Unterschidliche Engel..." (Friedlmaier D 114);
Motív prevzatý aj na medirytine Tobiasa Lobecka (sculp.) Mária oslávená Svetadielmi podľa G. B. Göza, Augsburg 1746 (pražské univ. tézy, NK ČR Th 246 - manuscriptorium.com) - horná časť s Bohom Otcom a dvojicami anjelov a anjelikov na oblakoch po stranách


c118.2 a Laurentius Mussinger na freske kupoly v kaplnke sv. Jána Evanjelistu, 1758
TRNAVA, býv. šľachtický konvikt (Biskupský palác)
EZo S. Concu aj letiaci anjel pod Pannou Máriou

c118.2 b Spišský maliar na býv. olt. obraze Klaňanie pastierov, kon. 18. stor.
LEVOČA, dnes kostol sv. Ladislava
EMotív doplnený v hornej časti kompozície Klaňanie pastierov podľa S. Concu

c118.2 c Johann Franz Kiets na návrhu olt. obrazu Sv. Jozef Pestún pre Štiavnické Bane, 1781
BANSKÁ ŠTIAVNICA, ŠÚBA
Kašiarová 2010, s. 76-77; - Chmelinová, in: Industriálna krajina 2010, s. 84, obr. 17; - JM 2015, s. 163, pozn. 2;
EDvojica anjelov aj na amatérskej kresbe poslucháča Banskej akadémie v Ban. Štiavnici Sebastiána Muschku datovanej 1782, odvodenej z Kietsovho návrhu


c118.2 d Johann Georg Fux(?) na obraze Nanebovzatie Panny Márie na hlav. oltári, 1786
BREZNO, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Súpis I/1967, s. 218; - G. Balaša, Spravodaj BB 11/1969, s. 58 (Šášky, VČ 1962/4, s. 185 "viedenský mal. Jozef Fischer"?); Renov. Anton Šefanovič 1793 (Súpis I/1967, s. 218), reštaur. P. Mendel 1967/68
EAj dvojica letiacich anjelikov pri P. Márii oproti


c118.2 e Dvojica anjelov na oblakoch pri Panne Márii na býv. oltárnom obraze
» Všetci svätí, 1766?
BRATISLAVA, SNG (O 1484)
Keleti, Fontes 2, 1986, č. 85; - Papco 2003/2, s. 680-681, č. 351 ("J. L. Kracker", inv. č. O 2668, 124 x 119,5 cm ??);
Ol/pl, 220 x 160 cm; Rešt. VŠVU. Asi pôvodný obraz z hlav. oltára kostola Všechsvätých v Poproči? (na oltári z r. 1766 nahradený kópiou Vojtecha Klimkoviča, ca 1870)
DCelok zostavený z motívov prevzatých z rôznych predlôh (S. Conca, C. Ferri a i.)Dvojica anjelov na oblaku:  + B. Altomonte v hornej časti na býv. olt. obraze "Patrona Hungariae", 1737 (Sopron), stranovo obrátene;  + C. D. Asam
na freske "Nepoškvrnené počatie" v Kladruboch, 1725/26 (stranovo prevrátene);  + Fr. Fr. Dent na klenbovej freske "Assumpta nesená do neba anjelmi";  + J. B. Enderle na klenbovej freske, 1756/57 (Welden, Hl. Thekla); na návrhovej kresbe klenbovej fresky "P. Mária a svätci orodujú za duše
v očistci" (MMA 2010.288) a i.;  + F. M. Khuen na stropnej freske, 1752 (Krumbach bei Ulm);  + F. S. Kirzinger na freske "Oslávenie sv. Leonharda ako orodovníka" na klenbe lode, 1765 (Kaufering, St. Leonhard);  + F. Mayr na klenbovej freske "Oslávenie sv. Vavrinca" (1748) v kat. kostole St. Laurentius bavorskom Rumeltshausen (Corpus BD 5, 1996, s. 229, obr. B);  + V. Metzinger v hornej časti na troch olt. obrazoch (Vinji Vrh 1735; Polhov Gradec 1736; Vesela Gora 1738) a na medirytine J. Chr. Wincklera "Smrť sv. Jozefa" podľa Metzingera (ca. 1738); aj stranovo prevrátený variant rytiny zázračného obrazu v kostole františkánov v Ljubljane (M. Lozar Štamcar, Zbor. za umetnostno zgodovino 26, Ljubljana 1990; - B. First, Maratta 2000, obr. 108; - AHAS 17/1, 2012);  + J. Pfunner na obraze "Sv. Rodina" na boč. oltári, pred 1777 (Wyhl am Kaiserstuhl, far. kostol St. Blasius); - aj dvojica letiacich anjelikov pri Bohovi Otcovi oproti;  + Poľský maliar na olt. obraze "Smrť sv. Pavla Pustovníka" (Jasna Góra, pavlíni);  + L. Reti na obraze Posledný súd, 1747/48 (Ludwigsburg);  + J. G. Schmidt na olt. obraze Oslávenie sv. Jána Nepom., po 1731 (St. Andrä a.d. Traisen, NÖ);  + F. J. Spiegler na olt. obraze "Videnie sv. Antona Pad.", 1739 (Feldhausen, St. Nikolaus; - M. Neubert: F. J. Spiegler, Weissenhorn 2007, kat. 163, obr. 178), na freske pod chórom, 1730 (Salem, k. Nanebovzatia P. Márie; - obr. 119) a na skici k olt. obrazu "Oslávenie Immaculaty", 1742 (Zb. Reuschel, Mníchov; - obr. 219)
;  + I. A. Warathi na freske "Immaculata adorovaná mestskými stavmi" na klenbe sály býv. jezuitského kolégia v Burghausen, 1731 (Corpus BD 9, 2003, s. 47, obr. A);  + J. M. Wild na obraze boč. oltára "Oslávenie Sviatosti oltárnej Svetadielmi", 1765 (Auerbach in der Oberpfalz, far. kostol sv. Jána Krst.)

c118.3 Dvojica vznášajúcich sa anjelikov:
(Kompar.: predný z dvojice je variantom anjelika z olt. obrazu "Smrť sv. Františka Xavera" Carla Marattu).
Motív anjelských dvojíc na oblakoch S. Concu aj na medirytine "Mária oslávená Svetadielmi" Tobiasa Lobecka (sculp.) podľa G. B. Göza, Augsburg 1746 (pražské univ. tézy, NK ČR, Th 246 - manuscriptorium.com) - celá horná časť s Bohom Otcom a dvojicami anjelov a anjelikov na oblakoch po stranách


c118.3 a Anton Schmidt, anjelik na obraze Nanebovzatie Panny Márie z hlav. oltára niekdajšieho far. kostola v Kremnici, 1760/63
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM
JM 2006a, obr. 1 a-e (predlohy); - JM 2013, s. 131, obr. 121, 121a; kat. II.44;
EAnjelikom odvodeným zo S. Concu Schmidt nahradil figúrku anjelika v celku kompozície podľa "Nanebovzatia" S. Ricciho


c118.3 b A. Schmidt, vznášajúci sa anjelik na oltárnom obraze » Nanebovzatie Panny Márie, 1750/52
SVÄTÝ ANTON, kaplnka kaštieľa
JM 2006a, obr. 1 a-e (predlohy); - JM 2013, kat. II.59
CCelok kompozície odvodený z "Nanebovzatia" G. B. Piazzettu; dosadené aj viaceré hlavy apoštolov podľa Piazzettu; anjel a ďalší anjelik z J. G. Bergmüllera, atď.


c118.3 c Imrich Jagušič, anjelik so Sviatosťou oltárnou na obraze Sv. František Borgia, 1760-te r.
BANSKÁ BYSTRICA, Stredoslovenské múzeum
Obraz z dielne A. Schmidta (JM 2013, s. 154-155, obr. 147, 147a; kat. II.4) namaľoval I. Jagušič
E


c118.3 d A. Schmidt (dielňa), anjelik so šípom na obraze Sv. Karolíny(?)
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
JM 2013, s. 154-155, obr. 147, 147a; kat. II.18
CDoplnený k figúre svätice odvodenej z personifikácie "Nádeje" J. G. Bergmüllera


c118.3 e Anjelik na obraze sv. Jána Ev. na boč. oltári
BRATISLAVA, kostol trinitárov
E

c118.3 f Johann Georg Fux(?), dvojica anjelikov na obraze Nanebovzatie
na hlav. oltári, sign. 1786
BREZNO, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
EZo S. Concu prevzatá aj dvojica anjelov pri Panne Márii na oblakoch oproti

c118.3 g Vznášajúci sa anjelik na obraze Sv. Mikuláš bisk., 1765?
ILAVA, kat. fara
Ol/pl, 92 x 45 cm; krídlo triptychu prenosného domáceho oltárika s ústredným obrazom Korunovanie Panny Márie
DDoplnený k postave osláveného svätca-biskupa na oblakoch prevzatej z J.-B. M. Pierre


c118.3 h Mathias Hanisch, anjelik na olt. obraze Oslávenie sv. Vavrinca, 1787
MALÁ HRADNÁ, far. kostol sv. Vavrinca
Obraz na hlav. oltári z r. 1779; ol/pl, 200 x 160 cm; sign. objavená pri reštaurovaní (2017-19); identif. B. Matáková: Mathias Hanisch – "nepoznaný maliar" oltárneho obrazu v kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej; - www.pamiatky.sk/ (24.04.2020)
DPrevzaté aj ďalšie motívy z kompozície S. Concu (putto s knihou nad hlavou, nachýlený anjel podpierajúci svätca sprava); stranovo prevrátene, upravené)

Vznášajúci sa pár anjelikov (alebo len predný z nich):
+ Franz Anton Erler na freske "Uvedenie Márie do chrámu" na klenbovom poli v boč. lodi (Kißlegg, far. kostol);  + Franz Martin Kuen na freske vo Wibingen (1744); + Johann Christoph Handke na freske boč. kaplnky býv. jezuitského kostola P. Márie Snežnej v Olomouci;  + Joseph Keller na freske "Oslávenie sv. Mikuláša" na klenbe lode far. kostola, Wald 1782 (Herbst des Barock 1998, Taf. 28);  + Páter Fedele Tirrito na obraze v býv kapucínskom kostole S. Francesco v Casteltermini, 1759/62 (motív zakomponovaný do výjavu "Smrť sv. Jozefa" podľa C. Marattu);  + Johann Pfunner na obraze "Sv. Rodina" na boč. oltári, pred 1777 (Wyhl am Kaiserstuhl, far. kostol); - aj dvojica anjelov na oblaku pri Bohovi Otcovi oproti;  + Na obrazoch Martina Altomonteho, Franza Sebalda Unterbergera, Philippa Jakoba Greila (olt. obraz Oslávenie sv. Vavrinca 1782, far. kostol Tösens; - J. Ringler: Die barocke Tafelmalerei in Tirol, 1973, II, obr. 134); Johanna Georga Wolckera (anjelik na "Nanebovzatí P. Márie" na hlav. oltári, Hulfingen-Simprechtshausen; dvojica anjelikov s krucifixom a ľaliou na obraze "Sv. František Xaver")
Porov. inú verziu figúry vznášajúceho sa putta zboku, z kompozícií C. Marattu (ruka priložená k tvári, drapéria cez bedrá...)

c118.4 Odvrátený anjel:
Motív aj na medirytine Panny Márie Škapuliarskej G. B. Piazzettu ("Regina Carmelitana"); anjel pod Immaculatou Giuseppe Rossiho (medirytina Bombelli, 1759); a pod.


+ C. D. Asam, anjel na freske "Immaculata" v Kladruboch (stranovo prevrátene, aj ďalší anjeli a anjelici z Concu); a na návrhovej kresbe "Korunovanie Panny Márie" (Albertina);
+ G. B. Pittoni na obraze "Oslávenie sv. Kamila Lellis";
+ Johann Georg Liechtmanegger ml., anjel v oblakoch pod Máriou na freske "Korunovanie Panny Márie" na klenbe presbytéria far. kostola v hornobavorskom Gelting, 1785 (Corpus BD 11, 2005, s. 352, obr. B);
+ Johann Christoph Handke na olt. obraze "Sv. Rodina";
+ Anjel zakomponovaný na klenbovej freske "Všetci svätí" v Niedersonthofen (aj ďalšie motívy z Jacopa Guaranu a i.)c118.5 Anjel podpierajúci Pannu Máriu:
Variácie figúry na rytinách J. G. Bergmüllera


c118.5 a Mathias Hanisch, anjel podpierajúci svätca na olt. obraze Oslávenie sv. Vavrinca, 1787
MALÁ HRADNÁ, far. kostol sv. Vavrinca
Obraz na hlav. oltári z r. 1779; ol/pl, 200 x 160 cm; sign. objavená pri reštaurovaní (2017-19); identif. B. Matáková: Mathias Hanisch – "nepoznaný maliar" oltárneho obrazu v kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej; - www.pamiatky.sk/ (24.04.2020)
DPrevzaté motívy z kompozície S. Concu (putto s knihou nad hlavou, vznášajúci sa anjelik z profilu pod ním, nachýlený anjel podpierajúci svätca sprava). Stranovo prevrátene, upravené.c119

» Tróniaca Madona s karmelitánskymi svätcami (bl. Šimon Stock a sv. Ján z Kríža), akvaforta Jacob Frey, 1717
Reprodukcia olt. obrazu S. Concu v Chiesa di S. Teresa v Palerme; - "Ecce Signum Salutis, Salus in periculis"; 640 x 255 mm; znač. "Seb. Conca pinx. - Iac. Frey del. et incidit. Ro/M/ae 1717"; (exemplár v SNG, G 2030 /1719/; Lisabon, Biblioteca Nacional; orezaný exemplár UBI Roschmann XXII, s. 54; The British Museum /1719/; atď.)
JM (2011)2012, obr. s. 78 predloha (Rauscher, Merz, Asam, Zimmermann, Mussinger, Handke, Kurtz)
Obmieňaný celok kompozície:
napr. Franz Ignaz Öfele, na olt. obraze "Zázrak sv. Ruperta" na boč. oltári far. kostola, Oberndorf, 2. pol. 18. stor. (namiesto Šimona Stocka sv. Rupert, namiesto Jána z Kríža nemocní);
Moravský maliar (J. I. Sadler?) na obraze boč. oltára Škapuliarskej Panny Márie z r. 1740 vo far. kostole, Moravská Třebová (P. Mária a anjeli, sv. Šimon Stock); a pod.

c119.1 Figúra  » letiaceho anjela nadvihujúceho drapériu:


c119.1 a Josef Kurtz, anjel podopierajúci oblaky na freske klenby býv. kaplnky sv. Jána Nepomuka, 1737
SVÄTÝ JUR, kostol piaristov
Medvecký, PaM 1992/1, s. 7-8, obr. na s. 6;
DZakomponovaný k dvojici putti s relikviárom svätca, odvodenej z P. Strudela


c119.1 b J. Kurtz, dtto na obraze boč. oltára » Oslávenie sv. Jána Nepomuka, ca. 1730
ŠAMORÍN, býv. kostol paulánov
JM, PaM 1992/1, obr. s. 7;
DZo S. Concu aj anjelik s knihou nad hlavou; anjel so zopätými rukami prevzatý z "Nanebovzatia Panny Márie" M. L. Willmanna


c119.1 c Laurentius Mussinger, letiaci anjel na freske kupoly v kaplnke sv. Jána Evanjelistu, 1757
TRNAVA, pôv. šľachtický konvikt (Arcibiskupský palác)
JM, PaM 1992/1, s. 8;
EZo S. Concu prevzatá aj dvojica anjelov v oblakoch


c119.1 d Anton Schmidt: Anjeli prenášajú sv. Chyžu do Loreta, maľba na dreve, ca. 1760
KREMNICA, Loretánska kaplnka pri kostole františkánov
JM, Kat. Barok 1999, č. 487; - JM 2013, s. 135, kat. II.53 (predloha);
C


c119.1 e Anjel na býv. olt. obraze Nanebovzatie P. Márie z Gelnice, ca. 1780
NÁLEPKOVO, far. kostol sv. Štefana
Archív PÚ SR neg. 10060; neg. 49891; Záves. obraz nad vchodom do sakristie, 450 x 180 cm, v iluzívnom dekoratívnom orámovaní, renov. A. Springer 1903 (Pam VK, s. 361); = zo zaniknutého hlav. oltára kostola Nanebovzatia P. Márie v Gelnici (archívne foto Gelnica 2015)
E
» Letiaci anjel S. Concu:

V južnom Nemecku: + C. D. Asam, anjel s anjelikom na zaniknutej freske v Mníchove, 1720-te r. (hlava a ruky zmenené);  + J. B. Enderle, anjel pri P. Márii na freske "Najsv. Trojica a víťazstvo 1571 pri Lepanto" vo far. kostole, Seeg im Allgäu, 1769/70 (aj dvojica letiacich anjelov z J. Guaranu); anjel s ľaliou pod oslávenou P. Máriou na klenbovej freske "Kráľovná anjelov" v Buggenhofen (1769); na freske "Nanebovzatie a Oslávenie P. Márie" na klenbe lode v Mussenhausen (1756; zopakované na klenbe kaplnky Bolestnej Matky Božej v Eggelhofe); a na klenbovej freske "Oslávenie sv. Martina" v Schwabmühlhausen (1759);  + F. A. Erler na freske "Oslávenie Immaculaty" na klenbe opátskeho schodiska v kláštore Ottobeuren (1731);  + F. I. Frank, anjel pri svätici na nebesiach na freske "Sv. Margareta ako patrónka" na klenbe presbytéria far. kostola v Reichertshofen, 1750 (Corpus BD 14, 2010, obr. s. 239);  + M. Günther na freske "Oslávenie sv. Jána Nepomuka" na klenbe zámockej kaplnky v Mareit (ca. 1738);  + F. M. Kuen na freske "Obetovanie v chráme" na klenbe pútnej kaplnky v Matzenhofen, 1751 (Herbst des Barock 1998, s. 138, 141, obr. 5)  + J. A. Merz, anjel (aj s anjelikom) na klenbovej freske "Triumf Božskej Prozreteľnosti" v klášt. kostole Oberalteich, 1727-30 (F. Markmiller: Barockmaler in Niederbayern. Regensburg 1982, obr. s. 172) a na klenbovej freske "Oslávenie Eucharistie 4 svetadielmi" (podľa Bergmüllera) v kostole Zvestovania P. Márie v bavorskom Leeder, 1740/47 (M. Romberg, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum, Petersberg 2014, s. 492, obr. 9);  + I. Öfele, anjel na obraze boč. oltára "Sv. Rupert pred P. Máriou" (Oberndorf, Nikolauskirche);  + F. A. Rauscher na klenbovej freske "Martýrium sv. Kataríny" v Burgerspitalkirche Deggendorf, 1762 (Markmiller 1982, obr. s. 183) a na olt. obraze "Nanebovzatie P. Márie" v Osterhofen (1760);  + F. J. Spiegler na freske klenby nad hlav. oltárom pútneho kostola v Zwiefalten, 1747/49 (M. Neubert: F. J. Spiegler. Weißenhorn 2007, obr. 248) a na freske "Nanebovzatie Panny Márie" z r. 1739 na klenbe lode v Merdingen (obr. 180);  + J. B. Zimmermann, anjel (aj s anjelikom) na zaniknutej freske Legenda milostivého obrazu "Schuttermutter", 1737/39 v kostole augstiniánov-eremitov, Ingolstadt (Corpus BD 14/2010, s. 125, obr. A); anjel pri Ružencovej P. Márii s Ježiškom na východnej časti klenbovej fresky sign. 1738 vo far. kostole, Prien am Chiemsee Lk Rosenheim (Corpus BD 12/II, 2006, s. 406, obr s. 407); anjel s anjelikom na freske "Nanebovzatie P. Márie" na klenbe lode kostola v hornobavorskom Grafing, 1743 (Corpus BD 11, 2005, s. 360, obr. A); a anjel na freske "Najsv. Trojica" na klenbe presbytéria, 1741 (Dietramszell, Hl. Mariä Himmelfahrt);  + Nemecký maliar na olt. obraze "Apoteóza sv. Lioby", pol. 18. stor. v Skt. Lioba-Kirche, Tauberbischofsheim (Esslingen)

V Rakúsku, južnom Tirolsku a v Slovinsku: + B. Altomonte na freske klenby v Spital/Pyhrn (1737/40) a na skici k freske v Herzogenburgu (1755);
+ V. Metzinger na olt. obraze "Sv. Ján Nepomuk", 1749 (A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 274);  + J. G. Schmidt, anjel (s anjelikom) na olt. obraze cistercitských svätcov, 1732 v klášt. kostole Zwettl;  + Jacob Zanusi na olt. obraze "Anjeli nesú obraz Maria Hilf vo Werfen", 1737 (aj anjelik z C. Marattu);  + Rakúsky maliar(?), anjel dvíhajúci drapériu na návrhovej skici k stropnej maľbe "Apollo a Múzy", 1730-te r.? (MN Krakov, inv. č. MNK XII A-148; - Kat. Arcydzieła malarstwa MN w Krakowie i kolekcja książat Czartoryskich. Wwa 2010: "Daniel Gran") - figúry Apolla, Pegasa a múzy s tamburínou prevzaté z La Fosse (K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 76 a pozn. 50, kat. č. 55);  + Matthias Gusner, anjel dvíhajúci drapériu na obraze "Smrť sv. Jozefa" na boč. oltári, ca. 1765 (Szentgotthárd, kostol cistercitov);  + Juhotirolský maliar na olt. obraze "Oslávenie sv. Jána Nepomuka", kon. 18. stor. (Frauenkirche v krížovej chodbe pri Dóme v Brixene);  + Benátsky maliar (G. B. Pittoni?) na obraze "Apoteóza sv. Karola Boromejského"


Na Morave a v Čechách: + J. Chr. Handke, anjel (s anjelikom) na freske klenby kaplnky Božieho Tela v Olomouci, 1728 (JM, PaM 1992/1, s. 8);
+ K. Kovář, anjel (s anjelikom) na freske klenby v kostole Jána Nepomuka Na Skalce, Praha-Nové Město, 1736 (JM, PaM 1992/1, s. 8); + J. P. Molitor na freske "Oslávenie sv. Jána Nepomuka" v zámockej kaplnke, Hořín u Mělníka (1746) a na freske "Apoteóza sv. Havla" (Gallusa opáta) sign. 1741 v kostole sv. Havla, Liběchov (aj ďalší letiaci anjel C. Ferriho, fol. 4);  + J. T. Rotter na obraze "Videnie sv. Antona Pad." na boč. oltári, 1743 (Strážnice, kostol piaristov);  + E. F. Herbert, anjel pod P. Máriou na obraze Apoteóza sv. Františka Xavera z r. 1756 na boč. oltári far. kostola Nanebovzatia P. Márie, Nový Jičín (B. Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999, obr. 1067); zo S. Concu prevzatá aj dvojica putti s otvorenou knihou naspodu


Grafiky: + G. B. Göz, ako Fama s trúbou na návrhovej kresbe k rytine;  + G. D. Heumann (ako letiaca Fama s trúbou) na medirytine "Apoteóza Karola VI.", 1730-te r. (Zb. Sláva barokní Čechie, kat. I/3. 62 na s. 137)

c120

Neptún a Thetis, medirytina Giacomo Leonardis, 1765
Naspodu text: "Il Tridente ha Nettun, le briglie Teti / Questa regga i Destrier, Quei l'onde aecheti.".
Rytinová reprodukcia obrazu (č. 12 zo série); znač. "Sebastiano Conca inv; et dip. - Giac. Leonardis del; et sculp. in Ven/etia/ 1765";
Výjav S. Concu je variantom kompozície "Triumf Neptúna a Amfitrité" od Louisa de Boullogne - suchá ihla Charles Dupuis 1717 (Chalcographie du Louvre) a kópia, medirytina a lept Louis Desplaces (č. 4 - "AQUA /
L´EAU"
zo série Živlov, 1718); + Stranovo prevrátená kópia Jean-Charles Le Vasseur, 1773 (kolorovaný exemplár v GMB, C 14787; - Kat. Grafické kabinety, GMB 2014, s. 55, č. 70); exemplár v MG Brno, MM 1446/a ("Christophorus ab Aqua Vicentinus")


c120 a Triumf Neptúna a Amfitrité(?), klenbová maľba sály na poschodí, ca 1790?
MARKUŠOVCE, pavilón "Dardanely" pri kaštieli Wolfganga Mariássyho
BPrevzatý celok kompozície. Ďalšie zo šiestich mytologických výjavov na klenbe sály podľa J. Amigoniho ("Venuša a Adonis"; "Bakchus a Ariadna"), J.-B. M. Pierreho ("Triumf Galatey") a L. Giordana ("Paridov súd")


+ Kópia podľa Concu?, olejová skica James Thornhill (aukcie www.artnet.de)c120x2

Archanjel Michael v boji s diablom, (rytinová reprodukcia?) oltárneho obrazu
Olejomaľba S. Concu (ca. 1721) v presbytériu Collegiata S. Maria Maggiore Valmontone; oltárny obraz v Chiesa di S. Maria in Campitelli v Ríme (Kat. S. Conca, Gaeta 1981, s. 140, č. 25 a); variant v Kalábrii, atď.


c120x2 a Kópia, obraz na oltári v boč. kaplnke, 2. pol. 18. stor.?
BANSKÁ BYSTRICA, Katedrála (býv. jezuitský kostol) sv. Františka Xavera
Papco 1998; + Papco 2003/II, fareb. č. 362: "Cimbal?".
Oltár Michaela archanj. a ďalšie tri do boč. kaplniek objednali jezuiti r. 1743 u kremnického sochára M. Räsnera (Pötzl-Malíková 1999) podľa návrhov F. J. Wiedona (aj s jeho olt. obrazmi?). Pri zrušení jezuitov 1773 bol boč. oltár sv. Michaela archanjela na epištolnej strane s obrazom sv. Floriána (Botek, s. 88-89); = dnes medzi vyradenými obrazmi vo far. kostole?
A
katalógtop