Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Jacopo GUARANA (1720 - 1808)

g196

» Nanebovstúpenie Krista, freska na klenbe lode vo far. kostole sv. Mareka v Crespano del Grappa (Treviso); pred 1754,
medirytina a lept Francesco Bartolozzi (1760?)
Kompozícia reprodukovaná stranovo prevrátene v dvoch častiach, naspodu kurzívou: "Archetypus sub coelo Templi D. Marco dicati, Crispano"; pod zobrazením znač. "Iacobus Guarana inv. et Pinx. - F. Bartolozzi scul."; tlač. J. Wagner v Benátkach (Herbst des Barock 1998, s. 446, obr. 2; pozn. 14 na s. 481);
Grafická reprodukcia nie podľa fresky, ale podľa olejového bozzetta, dnes v Joanneum Graz (Kat. Mit kühnen Pinselstichen. Barocke Ölskizze der Alten Galerie
in Graz 2008, s. 44-45); - K. Garas: Appunti per Jacopo Amigoni e Jacopo Guarana. Arte Veneta 32/1975, s. 383, 388
Stephan Dorffmaister, freska kupoly presbytéria far. kostola v Kemenesszentpéter, 1779
(L. Kostyál, in: Kat. Dorffmaister, Szombathely 1998, s. 21, 38, obr. 11 na s. 30; - stranovo prevrátene);
Jan Václav Spitzer, návrhová kresba olt. obrazu Zmŕtvychvstanie, Strahovská knižnica (A. Podlaha: Z umělecké činnosti malíře J. V. Spitzera, in: Památky archaeologické a místopisné XX/1902-1903, s. 27, č. 5, Tab. X; - kópia celej hornej časti);
Alois Keller, Nanebovstúpenie Krista na klenbe lode far. kostola St. Martin v Missen, 1819 (Herbst des Barock 1998, Taf. 89, 92; - spodná časť prevrátene, doplnené - Zmŕtvychvstalý Kristus podla C. Vanloo a i.);
Franz Seraph Kirzinger, freska v Antdorf, ca. 1780 (Corpus BD I/1976, s. 373; - celok, stranovo prevrátene)

g196.1 Figúry apoštolov zo spodnej časti Bartolozziho rytiny (No. 33-2)


g196.1 a Johann Lucas Kracker, figúry troch apoštolov na obraze Nanebovzatie Panny Márie na hlav. oltári, 1778
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
EZo spodnej časti Bartolozziho rytiny prevzaté postavy a gestá - stojaci apoštol so zdvihnutými rukami a ďalší dvaja zboku (vpravo a pri ľavom okraji); odvodená aj hlava sv. Jána

g196.1 b Figúry apoštolov na obraze Nanebovzatie Panny Márie, 19./20. stor.?
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
DZo spodnej časti Bartolozziho rytiny prevzatý stojaci apoštol a druhý za ním z profilu a polosediaci Peter v popredí vpravo, s ľavou rukou nad hlavou, pravou rukou sa opierajúci o zem (celok kompozície doplnený postavami z "Nanebovzatia" G. B. Piazzettu)

      

+ Apoštoli a anjel na obraze hlav. oltára v Székesfehérvári (Szilárdfy);
Alois Keller, na freske "Nanebovstúpenie Krista" v Dornbirn-Haselstauden 1826/28 (Herbst des Barock 1998, Taf. 103); a apoštoli na freske "Nanebovzatie P. Márie" na klenbe lode far. kostola St. Peter und Paul v Hopfen am See, 1828 (Taf. 107; - skombinované s motívmi z Ch. Le Bruna, G. F. Romanelliho a G. B. Tiepola - schéma obr. 7 na s. 450)
Stanisław Stroiński na "Nanebovzatí P. Márie", Dubno 1764 (Michalczyk, BHS 2015/1, s. 159);
a na freske "Nanebovzatie a Korunovanie P. Márie" na klenbe far. kostola, Hussaków, 1777 (Michalczyk, s. 161 a obr. 6; - horná časť Najsv. Trojica a letiaci anjel vľavo z Guaranu, doplnená Assumpta);
Johann Weiß, dvaja z apoštolov na freske "Odovzdávanie kľúčov Petrovi" z r. 1764 na klenbe lode klášt. kostola St. Peter v Salzburgu (ÖKT XII/1913, s. 9 a fig. 23: "F. X. König"; - aj dvojica anjelov z C. Ferriho); atď.

g196.2 » Vznášajúci sa anjel so zopätými rukami zo spodnej časti


g196.2 a Jozef Lerch, » figúra anjela uprostred stropu lode, 1790
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, far. kostol
DDoplnené dvojicami anjelov z hornej časti Guaranovej kompozície

g196.2 b Stephan Dorffmaister, figúra anjela na klenbovej freske Nanebovstúpenie Krista, 1779
KEMENESSZENTPÉTER, far. kostol
Kat. Dorffmaister, Szombathely 1998, s. 30, obr. 11;
CV celku odvodenom z Guaranovej kompozície "Zmŕtvychvstania; stranovo prevrátene+ Anjela so zopätými rukami zakomponoval G. B. Göz do fresky s Najsv. Trojicou na nebesiach oslávenou anjelmi na klenbe presbytéria býv. kostola saleziánov (Schulkirche) sv. Augustína
v hornofalckom Ambergu z r. 1758/59. Trojicu pôvodne zobrazil s personifikovaným Duchom sv. ako treťou Božou osobou (na zachovanej návrhovej kresbe k freske - Isphording 1984, č. 103), z ktorého zostala len holubica (Isphording 1997, s. 71, pozn. 365, obr. 70);
J. B. Enderle, anjel na freske "Uctievanie Baránka" na klenbe presbytéria kostola sv. Martina
v Schwabmühlhausen, 1759 (aj letiaci anjel s roztiahnutými rukami z Guaranovho "Oslávenia Najsv. Trojice")
F. A. Zeiller, anjel so zopätými rukami na freske "7 darov Ducha sv." v Ottobeuren (1766)

g196.3 » Anjeli v oblakoch vpravo


g196.3 a Jozef Lerch, » dvojica anjelov na strope lode, 1790
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, far. kostol
DSkombinované s dvojicou anjelov vľavo a letiacim anjelom so zopätými rukami zo spodnej časti Bartolozziho reprodukcie Guaranovej kompozície

g196.3 b Stephan Dorffmaister, anjel na návrhovej kresbe klenbovej fresky
"Oslávenie Najsv. Trojice", 1770-te r.
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (K 436)
CAj ďašie prevzaté anjelské figúry Dorffmaister zakomponoval do celku, odvodeného z Bartolozziho rytinových reprodukcií klenbových fresiek J. Guaranu v Crespano del Grappa


+ Meinrad von Au, dvojica anjelov zakomponovaná na freske "Prijímanie apoštolov" na klenbe kostola St. Martin v Meßkirch, 1773 (aj motív Najsv. Trojice s anjelom z Guaranu);
Joseph Keller na freske "Posledný súd" vo far. kostole Sarmenstorf, 1785 (Herbst des Barock 1998, Taf. 40; - aj dvojica anjelov s krížom z Guaranovho "Oslávenia Najsv. Trojice")
Jakob Fröschle na freske "Martýrium sv. Justíny" vo Wörishofen (sign. "Jacob Fröschle pict. in Krumbach. Ano 1780"
Johann Baptist Enderle, anjeli na klenbovej freske v Lauingen (1791)
Caspar Johann Fibich, anjel na oblaku na freske "Zoslanie Ducha sv." na konche hlav. oltára Domherrenkapelle v Grazi (Brucher 1973, obr. na príl.)

g196.4 » Dvojica vznášajúcich sa anjelov (vľavo)


g196.4 Jozef Lerch,  » figúry anjelov uprostred stropu lode, 1790
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, far. kostol
DDvojice letiacich anjelov na oblakoch z hornej časti a letiaci anjel so zopätými rukami zo spodnej časti Bartolozziho reprodukcie Guaranovej kompozície

Anjeli na freskách a olt. obrazoch Stephana Dorffmaistera:

g196.4 a Dvojica anjelov na freske klenby presbytéria, 1779
NOVA, far. kostol
L. Kostyál: Dorffmaister Zalában. MÉrt 1995/3-4, s. 215-219, obr. 9 na s. 220
DCelkový kompozičný rozvrh klenby vychádza z Guaranovej kompozície "Najsv. Trojica a anjeli s krížom"

g196.4 b Dvojica anjelov na návrhovej kresbe klenbovej maľby Oslávenie Najsv. Trojice, 1770-te r.
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (K 436)
CLetiaca dvojica vpravo a ďalší z anjelov na oblaku z hornej časti rytiny, zakomponovaní do celku kompozície odvodenej z Guaranovej fresky Oslávenia Najsv. Trojice; (oproti Bartolozziho rytinám stranovo prevrátene)

g196.4 c Anjel na "Oslávení Najsv. Trojice" na klenbe presbytéria, 1779
KENYERI, far. kostol
Garas 1955, s. 177; - L. Boros, MÉrt 1974, s. 270; - Kat. Dorffmaister, Szombathely 1997, s. 234;
EFigúra letiaceho anjela na ľavej strane klenbovej fresky prevzatá z hornej časti Bartolozziho rytiny

g196.4 d Anjel na klenbovej freske "Alegória Viery", 1781
NIKITSCH (Füles), kaplnka kaštieľa Zichy-Meskovcov
Garas 1955, s. 170; - Kat. Dorffmaister, Sombathely 1997, s. 234;
E

g196.4 e Dvojica anjelov na obraze Najsv. Trojice na hlav. oltári, 1774
SITKE, far. kostol
Aj olejová skica v Bisk. paláci, Szombathely; - Kat. Dorffmaister, Szombathely 1997, s. 28, obr. 7 (olt. obraz); s. 253, kat. č. 13, obr. s. 335 (skica);
EStranovo prevrátene

g196.4 f Letiaci anjel na olejovej skici k freske "Oslávenie Panny Márie"
Kat. Dorotheum Wien 27.03.2003, s. 266-267, č. 256;
E


+ J. Keller, dvojica anjelov na freske "Sv. Jozef ako orodovník" na klenbe lode far. kostola v Zell, 1775 (Herbst des Barock, Taf. 9), anjel na freske far. kostola St. Peter und Paul v Stötten am Auerberg, 1781-83 (Taf. 23; stranovo prevrátene), na freske "Posledný súd" klenbe presbytéria far. kostola v Sarmenstorf, 1785 (Taf. 40; - prevrátene; aj dvojica anjelov s krížom)
E. Gabriel, anjel na klenbovej freske vo far. kostole v Reute, 1766/67 (M. Kunze, in: Herbst des Barock, s. 144, obr. 9; stranovo prevrátene, celok kompozície podľa Tiepola, vľavo hore dvojica anjelov s kadidlom z Trogera);
J. Rybkiewicz na freske "Zvestovanie P. Márii" na klenbe klášt. kostola františkánov konventualnych v Prezmyśli, 1771/78 (J. Dzik 2014, obr. XII b; - Dzik 2015, obr. 16);
J. B. Enderle, anjeli na freske "Najsv. Trojica s Pannou Máriou a víťazstvo pri Lepanto" na klenbe far. kostola St. Ulrich v Seeg im Allgäu, 1769/70 (aj letiaci anjel zo S. Concu);
A. Wintergerst, anjel nad P. Máriou na freske far. kostola St. Leonhard v Oberliezheim (1780)
F. A. Zeiller, anjel na klenbovej freske v Ottobeuren (1766)
J. W. Baumgartner, anjeli na freske Nájdenie sv. Kríža na klenbe presbytéria, 1758 (Bergen bei Neuburg/Donau, far. kostol)
F. Zugno, odvodená figúra anjela na freske "Apoteóza sv. Petra a Pavla";
K. Švestka(?), odvodné figúry anjelov zakomponované na "Oslávení P. Márie" na klenbe presbytéria františkánskeho kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Bardejove (po 1878? obnov. 1906?); atď.

g197

» Najsv. Trojica na nebesiach s anjelmi, freska na klenbe presbytéria far. kostola v Crespano del Grappa (Treviso), medirytina Francesco Bartolozzi, pred 1754 (1764?)
Kompozícia reprodukovaná stranovo prevrátene (Kristus po ľavici Boha Otca!); znač. "N.o 33 4 - Guarana pinx. - Franc. Bartolozzi sculp. app. Wagner Venezia C.P.E.S.", 476 x 447 mm; - Pallucchini 2012, s. 123, č. 611 + lit., obr. s. 402 (exemplár v Museo Civico, Padova); - Kat. Oradea 2005, č. 8 na s. 144 +lit. (orezaný exemplár); + Michalczyk, BHS 2015 (rec. Dzik), obr. 4 na s. 163
g197 a Jozef Lerch(?), maľba na klenbe lode, 1794
TREBUŠOVCE, kostol sv. Ladislava
Kostol postav. 1791; luiséznu výmaľbu interiéru (s obrazom Zázrak sv. Ladislava na iluzívnom hlav. oltári) dokončili 1794 - dedikač. nápis Kláry Tahy, vdovy po gr. Ladislavovi Pongáczovi
BFigúry vznášajúcich sa anjelov a anjelikov v oblakoch prevzaté z predlohy rozmiestnené po stranách v kruhovom priehľade na plochej fabiónovej klenbe lode (Najsv. Trojica vo vrchole zmenená)


g197 b Stephan Dorffmaister, návrhová kresba klenbovej maľby Oslávenie Najsv. Trojice, 1770-te r.
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (K 436)
Návrh fresky na klenbe presbytéria: "Cupel oder Plavon Von / Sancduarium"; Znač. "Stephanus Dorffmaister Fecit. Ex Caes. Reg(.) Wie(.) / Academi(ae)";
DNajsv. Trojica a anjeli s krížom, stranovo prevrátene (letiaci anjel nahradený dvojicou anjelov z Nanebovstúpenia Krista J. Guaranu)


g197 c Stephan Dorffmaister, freska na klenbe presbytéria, 1779
NOVA, far. kostol
L. Kostyál: Dorffmaister Zalában. MÉrt 1995/3-4, s. 215-219, obr. 9 na s. 220
CZ Guaranovej kompozície vychádza iba celkový kompozičný rozvrh klenby (kríž nenesú anjeli, ale je pri Kristovi; ako na návrhovej kresbe namiesto vznášajúceho sa anjela vľavo vložená dvojica anjelov z hornej časti Guaranovho Nanebovstúpenia Krista, atď.)


g197 d Konrád Švestka, kresbová kópia, 1880-te r.
BRATISLAVA, SNG (K-18553)
K. Beňová, Akvizície..., in: Ročenka SNG - Galéria 2009, s. 116; - K. Beňová / K. Chmelinová: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí a Konrád Švestka. Martin 2013, obr. s. 185;
ACelok kompozície, obrysová perokresba tušom z grafiky, štvorcová sieť ceruzou (ako návrh klenbovej maľby?)

+ Maľovaná kópia celku kompozície podľa grafiky, sign. "LB p: ad 1772", ol/pl, 48 x 48 cm (Die Sammlung Reuschel. Ein Beitrag zur Geschichte der Barockmalerei. München 1963, kat. 61, s. 130-131: "skica k neznámej freske, motívy z Trogera"); a ďalšie maľované kópie v Mníchove (Bayerisches Nationalmuseum, inv. č. 14/109, ol/pl, grisaille na polimente, 55,4 x 56 cm) a Würzburgu (Mainfränkisches Museum, "G. A. Urlaub?") - Reuschel 1963, s. 130;
Franz Freund, freska Najsv. Trojica, 1773 (Bengel, Kreis Bernkastel-Wittlich, Springiersbach, Sankt Abrunculus);
Sebastian Rechenauer st. na klenbe pútneho kostola v Schwarzlack Lk. Rosenheim, 1811 (Corpus BD 12/II, 2006, s. 485-486 text ikonogr. bez predlohy, obr. s. 483 - namiesto ľavého anjela orodujúca Mária kľačiaca na oblaku);
Gabriel Sławiński, Adorácia Najsv. Trojice, freska na prednej časti klenby lode, kon. 18. stor. (Bieliny, kostol sv. Vojtecha) a freska z r. 1784 na klenbe lode kostola sv. Ludovíta, Włodawa /Trojica opačne/ (M. Szyndlarewicz, Gabriel Sławinski - malarz fresków i obrazów, in: Między Wrocławiem a Lwowem. Wrocław 2011, obr. 4 a 5 na s. 356);
Stanislaw Stroiński, Trojica korunuje nanebovzatú P. Máriu na klenbe far. kostola, Hussaków, 1777 (Michalczyk, BHS 2015/1. obr. 6 na s. 164; doplnená Assumpta, dvojica anjelov s krížom vypustená, spodná časť apoštoli podľa Guaranovho Nanebovstúpenia Krista!); Trojica s anjelmi v hornej časti fresky Zázrak sv. Vincenta Ferrer na klenbe presbytéria kostola dominikánov, Tarnopol 1777 (Michalczyk, obr. 3 na s. 162); a Boh Otec s anjelmi na klenbe kostola františkánov, Przemyśl, 1771/78 (J. Dzik 2014, obr. XIIa: "J. Rybkiewicz"; - rec. Michalczyk, obr. 5 na s. 163: "S. Stroiński s dielňou"; - anjeli s krížom vypustení, figúra Krista vpravo prerobená na anjela!);
Josef Stern, odvodená kompozícia Najsv. Trojica na nebesiach a anjeli s krížom, návrh klenbovej maľby zámockej kaplnky v Borotíne, okolo 1753? (Kat. Josef Stern, Olomouc 2015, s. 101, č. III.2)

197.1 » Letiaci anjel pod Najsv. Trojicou
(zboku, s roztiahnutými rukami a nohami dozadu):


197.1 a Jozef Lerch(?), vznášajúci sa anjel na klenbe lode, 1794
TREBUŠOVCE, kostol sv. Ladislava
BAj dvojica anjelov s krížom (celok klenbovej maľby odvodený z Guaranovej kompozície

197.1 b Anjel pod zemeguľou Boha Otca na olt. obraze Sv. Augustína (a Panna Mária s vteleným Slovom?)
BREZOVÁ pod Bradlom, far. kostol
Rešt. ŠRA 2006/2007
E


197.1 c Johann Stephan Bojack s A. Schmidtom, anjel na freske Uctievanie Baránka na klenbe lode, 1752
PRIEVIDZA, kostol piaristov
E

197.1 d Anton Schmidt, anjel pod Bohom Otcom na freske klenby, 1756
SVATÝ ANTON, kaplnka sv. Jána Nepomuka
JM 2013, kat. I.13;
E


197.1 e Anton Schmidt, anjel na freske v  » klenbovom poli v zadnej časti lode, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia P. Márie
JM 2013, kat. I.16d
DAnjel s ozdobným zlatým písmenom "A" z Mena Panny Márie (figúra odvodená, prispôsobená) zakomponovaná do celku s motívmi prevzatými z J. Guaranu (dve figúry anjelov s písmenami "R I"; dve personifikácie Cností) a J. G. Bergmüllera (Archanjel bleskom zrážajúci Satana a modloslužobníka); - JM 2013, kat. I.16d


197.1 f Franz Lieb, anjel na klenbovej maľbe grófovej spálne, 1769/70
EDELÉNY, kaštieľ Istvána Esterházyho (L´Huillier-Coburg)
A. Jávor, MÉrt 2000/3-4, s. 167-186; - Medvecký, in: Zb. Galavics 2010, s. 437-438, obr. 7a (predloha); - Jávor, MÉrt 2013/2, pozn. 33 na s. 269; - Jávor: Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon. Budapest 2019, s. 32-33, obr. s. 109
CVznášajúca sa okrídlená figúra na oblakoch (Jupiter na orlovi uprostred klenby odvodená z J. G. Bergmüllera); do výmaľby zakomponované aj emblémy nad dverami a oknami (z Vanossiho "Idea sapientis")


197.1 g Erasmus Schrött, anjel na iluzívnej konche záveru presbytéria, 1796/97
KOŠICE, kostol premonštrátov
Súčasť iluzívnej architektúry hlav. oltára; sign. "MDCCLXXXXVII / HANC / PINXIT / E. SCHROT. P. Graph."; prekrytá novším ústredným obrazom Oslávenie Panny Márie (olejomaľba Jozef Pesky 1854); - K. Kolbiarz Chmelinová: Ekonomiczna kalkulacja? Ołtarze iluzionistyczne XVIII wieku na terenie Słowacji, in: Techne 1/2018, s. 165-166
EAj predný anjel z dvojice s krížom


197.1 h Anjel nesúci obraz Čiernej Madony na obraze hlav. oltára, kon. 18. stor.
HORNÝ BAR, far. kostol sv. Štefana kráľa
Ol/pl, 240 x 100 cm; obraz na boč. oltári Loretánskej Panny Márie, s dedikač. nápisom: "EX VOTO ADAMUS TALICSKAI"
EPrevzatá figúra, ruky upravené, pavicou podopiera obraz)

+ Anjel s roztiahnutými rukami a nohami dozadu zakomponovaný na freskách F. A. Zeillera, 1766 (Ottobeuren), J. M. Rottmayra; a i.
Joseph Keller, anjel na freskách v Zell, 1775; Pfronten-Berg, 1780 (stranovo prevrátene, kompozícia odvodená z C. Ferriho) a Stötten am Auerberg 1781/83 (Herbst des Barock 1998, obr. 9, 23, Taf. 18);
Johann Georg Dieffenbrunner na klenbovej freske "Oslávenie sv. Vavrinca" v bavorskom Sittenbach, 1760/61 (Corpus 5, 1996, s. 249, obr. C);
Meinard von Au, Najsv. Trojica a letiaci anjel na freske "Oslávenie sv. Martina" v Meßkirch, 1773 (aj dvojica anjelov v oblakoch vpravo z Guaranu);
Giuseppe Appiani, letiaci anjel pod P. Máriou na klenbovej freske klášt. kostola v Lindau (1749);
Johann Baptist Enderle, anjel na freske "Uctievanie Baránka" na klenbe presbytéria kostola sv. Martina v Schwabmühlhausen, 1759 (aj letiaci anjel so zopätými rukami z Guaranovho "Nanebovstúpenia Krista")
Najsv. Trojica s letiacim anjelom, stranovo prevrátene na klenbovej freske "Všetci svätí" v Niedersonthofen (aj dvojica svätíc z Guaranovej mytologickej kompozície; a odvrátený anjel zo S. Concu, prevrátene);
Stanislaw Stroiński na freske "Adorácia Božej Prozreteľnosti" na klenbe presbytéria klášt. kostola minoritiek v Przemyśli, 1773-77 (J. Dzik 2014, obr. XXI);
Jan Rybkiewicz na freske "Boh Otec s anjelmi" na nebesiach na klenbe klášt. kostola františkánov v Prezmyśli, 1771-78 (J. Dzik 2014, obr. XII a);
Giacomo Manzoni na klenbovej maľbe "Oslávenie sv. Apollinara" biskupa a martýra, 1900/1901(!) vo far. kostole Sant´ Apollinare vo Frosinone (R. Giorgi: I Santi giorno per giorno tra arte e fede. Milano 2005, s. 428-429);
Stephan Dorffmaister, anjel na obraze Najsv. Trojice na hlav. oltári far. kostola, Kiskomárom (Kat. Dorffmaister 1997, s. 55, obr. 16)

g197.2 Dvojica anjelov s Kristovým krížom:


197.2 a Václav Zettler(?), anjeli s krížom na klenbe presbytéria, 1785
BREZNO, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
DV obežnej kompozícii s Najsv. Trojicou korunujúcou nanebovzatú Pannu Máriu (obraz hlav. oltára) zakomponovaný aj anjel na oblaku z "Odovzdávania kľúčov" G. B. Pittoniho, atď.

197.2 b Anjel s krížom na freske Alegória vykúpenia na 2. klenbovom poli,
1770-te r.
BRATISLAVA, kaplnka Corporis Christi
JM (2011)2012, obr.;
B


197.2 c Anton Schmidt, anjel s krížom na freske klenby presbytéria, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. I.16a;
D


197.2 d Anjeli s krížom na olt. obraze najsv. Trojice, 2. pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.144)
EStranovo prevrátene


197.2 e Anjeli s krížom na obraze najsv. Trojice na hlav. oltári, 19. stor.
LIPTOVSKÁ LÚŽNA, kat. kostol
NKP na Slovensku. Okres Ružomberok 2008, s. 180;
E?Stranovo prevrátene (Najsv. Trojica iná)


197.2 f Stephan Dorffmaister na návrhovej kresbe klenbovej maľby Oslávenie najsv. Trojice, 1770-te r.
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (K 436)
CAj Najsv. Trojica, stranovo prevrátene. Doplnené anjelmi z Guaranovho Nanebovstúpenia

197.2 g Erasmus Schrött, anjel na iluzívnej konche záveru presbytéria, 1796/97
KOŠICE, kostol premonštrátov
Súčasť iluzívnej architektúry hlav. oltára,, sign. dat. 1797; - K. Kolbiarz Chmelinová: Ekonomiczna kalkulacja? Ołtarze iluzionistyczne XVIII wieku na terenie Słowacji, in: Techne 1/2018, s. 165-166
DLen predný z dvojice, bez kríža; spolu s letiacim anjelom s roztiahnutými rukami vľavo)


197.2 h Jozef Lerch(?), anjeli s krížom na klenbe lode, 1794
TREBUŠOVCE, kostol sv. Ladislava
BAj figúra vznášajúceho sa anjela s roztiahnutými rukami (celok kenbovej maľby odvodený z Guaranovej kompozície)

+ Wolfgang Andreas Heindl, anjel s krížom na jednej z klenieb boč. lode far. kostola, Pfarrkirchen bei Bad Hall (OÖ);
+ Joseph Keller, dvojica s krížom na klenbových freskách v švajčiarskom Altendorf, 1790 (skombinovaná s Najsv. Trojicou z Bergmüllerovho cyklu "Symbolum Apostolicum"; - Herbst des Barock 1998, Taf. 44) a v Sarmenstorf, 1785 (Taf. 40; oproti aj letiaci anjeli z Guaranovho "Nanebovstúpenia Krista");
+ Franz Xaver Bucher, odvodená figúra anjela s krížom na klenbovej freske kaplnky sv. Hrobu vo far. kostole v Balatonalmádi-Vörösberény, 1779 (len ľavý anjel s krížom, okolo anjelici s Arma Christi iní); - JM 2010, s. 437 (predloha); - Barokk freskófestészet Magyarországon I. Budapest 2019, s. 218 a pozn. 42 (Sz. Serföző), obr. H na s. 237
+ Tobias Sweighardt, anjeli s krížom na freske Korunovanie P. Márie na klenbe "Schatzkammer" benediktínskeho pútneho kostola v Celldömölk, 1774 (donátori Juraj Erdődy a Terézia Esterházy);
+ Anton Lerchinger, kupolová freska kaplnky sv. Kríža v Zagrebe-Nova Ves, 1787 - len jeden anjel s krížom a Trojica (A. Cevc, Lerchinger, NG Ljubljana 2007, obr. s. 207);
+ Johann Martin Heigl, dvojica anjelov s Arma Christi (bez kríža) na freske Aleg. vykúpenia na klenbe far. kostola v bavorskom Buch am Buchein, 1762 (Corpus BD 7, 2001, s. 67, obr. B);
+ Franz Xaver König, anjeli s krížom (stranovo prevrátene) na klenbovej freske nad hlav. oltárom St. Michaelskirche v Salzburgu, 1770;
+ Sebastian Rechenauer st., anjeli s krížom a Najsv. Trojica na klenbe pútneho kostola v Schwarzlack Lk. Rosenheim, 1811 (Corpus BD 12/II, 2006, s. 485-486, obr. s. 483);
+ František Vavřinec Korompay, dvojica anjelov s krížom na obraze Korunovanie P. Márie na hlav. oltári kostola Najsv. Trojice, Fořt-Černý Důl, 1775 (M. David: F. V. Korompay - Život a dílo malíře moravského pozdního baroka. Mgr. dipl., UPOL Olomouc 2016, s. 107-108, kat. 7.1.15);
+ Anjel s krížom na medirytine "Ježiš Nazaretský z Varšavy", 3. štvrtina 18. stor. (Witko: Trinitári 2002, č. 74);
+ Anjel na návrhovej kresbe oltára pre "Karfreitag-Dekoration" (na Veľký piatok) Sv. Hrobu, pol. 18. stor., pripís. sochárovi Johannovi Georgovi Linckovi v Speyr (Kat. Süddeutsche Entwurfzeichnungen zur Dekorationskunst in Residenzen und Kirchen des 18. Jahrhunderts. Kunstbibliothek Berlin 1976, č. 91 na s. 46, obr. 47);
+ Anjel na býv. oltárnom obraze Nanebovzatie P. Márie (Néprajzi Múzeum Budapest); atď.

g198

Mytologický výjav  » Oslávenie Diany (Diana s ďalšími božstvami na nebi), grafická reprodukcia podľa klenbovej fresky, akvaforta F. Bartolozzi; vyd. J. Wagner v Benátkach 1760
R. Pallucchini 1941 (2012), s. 123, č. 610: znač. "Varana(!) pinx. - Franc. Bartolozzi sculp. app. Wagner Venezia C.P.E.S."


g198 a Michal Wurzinger, maľba na klenbe sály, 1796
TUZSÉR, kaštieľ Lónyayovcov
Výmaľba sály reštaurovaná v r. 2000
B


g198 b Anton Schmidt, dva páry postáv na freske v  » klenbovom poli v zadnej časti lode, 1766/67
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. I.16d;
DDvojica personifikácií Cností (Fides, Spes) a dvojica geniov s ozdobnými zlatými písmenami Mena Panny Márie ("R I") zakomponované po obvode kruhovej kupolovej klenby do celku s ďalšími motívmi prevzatými z J. Guaranu (letiaci anjel) a J. G. Bergmüllera (Archanjel bleskom zrážajúci Satana a modloslužobníka)


g198 c Dvojica svätíc medzi Všetkými svätými na freske na klenbe lode
NIEDERSONTHOFEN (Oberallgäu), SS. Alexander und Georg
DGuaranove mytologické postavy zmenené na panny-mučeníčky sediace na oblakoch s ich atribútmi a palmovými ratolesťami (sv. Margareta s drakom a sv. Uršula so šípmi)
Vo vrchole mnohofigúrovej kompozície aj motív prevzatý z Guaranovej Najsv. Trojice s letiacim anjelom, naspodu odvrátená anjelská figúra zo S. Concu, sv. Ján Nepomuk z F. A. Maulbertscha, atď.


g198 d Johann Georg Unruhe, dva páry postáv zakomponované na mytologicko-alegorickej freske na klenbe schodiska, 1768
PASSAU, Biskup. rezidencia (Neue Residenz)
EUpravené, zmenené na Minervu s Apolónom a personifikáciu Pasova korunovanú geniom Večnosti

g198 e Wilhelm Eppleué, dvojica letiacich anjelikov na obraze Videnie sv. Antona z Padovy, okolo 1770
BRATISLAVA, kláštor františkánov(?)
Rešt. VŠVU
EIdentická dvojica anjelikov už na klenbovej maľbe E. J. K. Wohlhauptera s personifikáciami Cností (Fides a Patientia) vo Fulda, 1726/30


g198 f Johann Weiss, dvojica vznášajúcich sa anjelov na freske klenby, 1764
SALZBURG, benediktínsky kostol St. Peter
ÖKT XII/1913, s. 9: "F. X. König"(?); - P. Stoll: F. X. König, J. Weiß und die Deckenfresken der Benediktinerstiftskirche St. Peter in Salzburg, s. 7, obr. 4
Ekatalógtop