Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Guido RENI (1575 - 1642)

r371

Assumpta na oblakoch nesená anjelmi, grafické reprodukcie obrazu z r. 1642 (Alte Pinakothek Mníchov)
Olejomaľba na hodvábe (inv. č. 446); rytiny Pietro Bettelini (pred 1828), stranovo prevrátene Jean Thouvenin (pred 1828), Ferdinand Piloty (1810/21), a i.
- Kat. Guido Reni und das Reproduktionsstich. Albertina (1630-te r.).
Obraz objednaný 1631 pre hlav. oltár kostola Confraternità di Santa Maria degli Angioli di Spilamberto (Modena), dokončený 1642. R. 1661 zadĺžené bratstvo obraz predalo (G. C. Cavalli / C. Gnudi: Guido Reni. Firenze 1955, s. 50)
r371 a Jozef Czauczik, oválny obraz v nadstavci barokového hlav. oltára, 1828
ĽUBICA, far. kostol
A. Petrová-Pleskotová, Czauczik 1961, kat. 245; - M. Herucová, PaM 2015/1, s. 21; - M. Herucová: Sakrálne umenie 19. storočia na Spiši, in: Historia Scepusii II., Ba 2016, s.926, obr. 145, 146 (predloha)
B


r371 b J. Czauczik, obraz na hlav. oltári, 1835
BOBROV, kaplnka Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii
Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Ba 2002, s. 100; - Pútnické miesta na Slovensku. Trnava 2010, obr. s. 217: kaplnku postav. 1837, pôv. Czauczikov obraz Nanebovzatia, dnes nesign. obrazy (Pam. SK, obr. s. 81: ako "obraz boč. oltára, Mutné"!); - Herucová, PaM 2015/1, s. 21;
B


r371 c Záves. obraz, zač. 19. stor.
LEVOČA, kostol sv. Ladislava
NKP Levoča 2016, s. 229 (Nanebovzatie, podľa Reniho); - medzi vyradenými obrazmi, aj ďalšie kópie;
B


r371 d Ústredný obraz na hlav. oltári z r. 1643
DOMANIŽA, far. kostol sv. Mikuláša
Pôv. ústredný obraz oltára "Klaňanie Troch kráľov" nahradený v 20. stor. remeselnou kópiou Reniho Assumpty; - D. Stojkovičová / Z. Ludiková, in: Acta Artis Academica, Praha 2014, s. 198 a obr. 5;
B


r371 e Olejomaľba, 1863
LIPTOVSKÁ LÚŽNA, far. kostol Najsv. Trojice
NKP na Slovensku. Okres Ružomberok. Ba 2008, s. 181 (predloha), obr. s. 180;
BBez spodných anjelov (podľa Lorenziniho?)


r371 f Primitívna kópia, rustikálna práca z 19./20. stor.?
MUTNÉ, kaplnka Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii(?)
Ol/pl, 133 x 95 cm (ukradnuté? - databáza PZ SR); - Pam. SK 1970, s. 82, obr. s. 81 (na boč. oltári v kostole sv. Márie Magdalény); - Pútnické miesta na Slovensku. Trnava 2010, obr. s. 232;
B


r371 g Obraz na hlav. oltári, 18/19. stor.?
ĽUTINA, gr.-kat. kostol
Pútnické miesta na Slovensku. Trnava 2010, obr. s. 192 (Milostivý obraz Nanebovzatia Panny Márie);
B


r371 h Nanebovzatie Panny Márie, ústredný obraz hlav. oltára, (19./20. stor.?)
MOTYČKY, kat. kostol
CHorná časť kópia podľa Reniho, doplnené dole apoštolmi pri hrobe

r371 i Jozef Czauczik (pripis.), obraz na pravom boč. oltári, 1822?
HRANOVNICA, kat. kostol
M. Herucová, PaM 2015/1, s. 21; - Herucová 2015, s. 48, obr. 43, 44 (predloha);
B


r371 j Ján Rombauer, ikona na ikonostase z r. 1844
CERNINA, gr.-kat. kostol sv. Kozmu a Damiana
Kat. Rombauer, SNG 2010, s. 140, obr. 9 na s. 142 + obr. 10 (predloha F. Piloty);
B


r371 k Doeringer(?), obraz hlav. oltára, 1807
HEĽPA, kostol Nanebovzatia Panny Márie
Ol/pl, 309 x 198 cm; - Rešt. Alexander Koreň 2011 (Kat. Znovuzrodené pamiatky / Újjászületett műemlékek, Galéria Limes Komárno 2011/12, s. 34-36); - Herucová 2015, pozn. 208 (predloha);
B


r371 l Maximilian Ratskay st., olejomaľba, 1. pol. 19. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria (O 461)
Obojstranne maľovaný obraz (na rube Immaculata), ol/pl, 83,8 x 67 cm;
B


371X
+ Jedna z početných kópií? dnes v Alte Pinakothek v Mníchove (maľba na hodvábe, 295 x 208 cm; Kat. 1986, s. 422, č. 446); + Johann Franz Huber, klenbová freska ca. 1730 vo far. kostole, Wang (Corpus BD 8, 2002, s. 284, obr. B); + Maľovaná zmenšená kópia, Schlossmuseum Linz; + Kópia (reprodukcia?) v kostole, Partizánske-Šimonovany, atď.r372

Archanjel Michael v boji s diablom, medirytina Jacob Frey st. 1734 (reprodukcia Reniho olt. obrazu z r. 1635 v rímskom kostole kapucínov S. Maria della Concezione)
Dole nápis: "Michael et Angeli eius proeliabantur cum Dracone - et projecttus est Draco", medirytina znač. "Iacobus Frey delin. et incidit an 1734";
Ďalšie kópie a rytinové reprodukcie (Michalczyk 2016, s. 747-748, obr. 362 a-f);  + Medirytina Girolamo Frezza ("Guido Renus Pinx., Ios. Sincerus Praenest: delin. - Io: Hieron. Frezza scul.");  + Medirytina John Fillian (pol. 17. stor.);  + Mezzotinto Elias Christoph Heiss, univ. tézy, pred 1708 (Holl. 212);  + Univ. tézy na pražskej univerzite, mezzotinta Gottfried Heiss v Augsburgu 1708 (NK ČR, Th 130);  + Philipp Andreas Kilian, rytinová ilustrácia "Kilian-Bibel", s. 53; Augsburg (Steiner 2004, obr. 104a);  + Rôzne neskoršie variácie zobrazenia - napr. anonymná rytinová ilustrácia, 18. stor. (zjednodušená, stranovo prevrátene, archanjel so štítom, namiesto meča kopija), a pod.
r372 a Olejomaľba na medenej doske, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 11.935)
D. Učníková, in: Sakrálne umenie SNM 1992, č. 6 a obr. 14 ("slovenský maliar - napodobňovateľ Hieronyma Pisciusa /Girolamo Pesce/, po polovici 18. stor.");
BMierne modifikované


r372 b Novodobá kópia K. Wolf, obraz hlav. oltára, 1911
LEVICE, far. kostol
Ol/pl, 400 x 170 cm. Fototéka ÚDU SAV, neg. 2.104 (1973). Zasadený v iluzívnej architektúre z r. 1793, premaľovanej pri obnove 1991/92. - Súpis II, 187; - Baumerthová, dipl. 2008, s. 66, kat. č. 05 (inf. Dr. Ernst Alt: predošlý obraz zhorel a r. 1911 vtedajší dekan Ladislav Báthi dal namaľovať kópiu Q. Reniho, namaľoval ju Karol Wolf priamo v Ríme");
A


r372 c Obraz hlav. oltára, kon. 18. stor.?
NITRA, kostol sv. Michala
Obraz na pôvodnom drevenom hlavnom oltári kaplnky, postavenej 1739 (archívne foto PÚ SR, neg. 18.997); - R. E. Pročka, in: Príbehy pamiatok a obrazov. Trnava 2018, s. 70-71, obr. s. 80;
(Dnešný ónyxový oltár podľa návrhu M. Harminca z r. 1731, nad oltárom nový obraz Michaela archanjela, na klenbe maľba Krst Krista od E. Massányiho)
B(Nový obraz s inou kompozíciou)


r372 d Tempera na dreve, ovál
MARTIN, SNM
Papco, in: Naše kresťanské mená. Kat. Bojnice 2010, č. 115 na s. 194 (predloha);
BOdvodené z Reniho kompozície


r372 e Obraz s dedikačným nápisom z r. 1774
TRNAVA, far. kostol - Bazilika sv. Mikuláša
Ol/pl, v pôv. luiséznom ráme. V nápise v spodnej časti uvedený donátor, kanonik Simon Faba (Radváni / Dobšovič: Bazilika sv. Mikuláša v Trnave. Trnava 2011, s. 163);
BPorazený diabol v spodnej časti kompozície zmenený


r372 f Girolamo Pesce, obraz na boč. oltári, 1725
ZLATÉ MORAVCE, far. kostol
Sign. "Hieronimus Piscius 1725";
FOdvodená kompoz.


r372 g Perokresba kolorovaná akvarelom, 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (C 4476)
286 x 215 mm;
BInsitná kresba nezn. autora podľa niektorej z grafických reprodukcií


r372 h Nástenná maľba na fasáde nádvoria, 18.-19. stor.?
NOVÉ MESTO nad Váhom, areál rím.-kat. fary
Sondážnym výskumom odkryté poškodené fragmenty fasádových malieb (archanjeli Michael, Gabriel, Rafael)
COdvodená postava archanjela Michaela s mečom, nohy a spodná časť zobrazenia zmenené (premaľované?)


r372 i Početné ďalšie novodobé kópie z 19.-20. stor. (vo far. kostole v Banskej Štiavnici, mozaika vo Voderadoch, atď.)372X
+ Kópia Hubert Maurer; + Kópia z 18. stor., olt. obraz v kostole sv. Michala v Olomouci; + odvodil aj J. L. Kracker (olt. obraz v boč. kaplnke sv. Michala v kostole sv. Mikuláša na Malej Strane 1761/64 a návrhová kresba v Móra F. Múzeum, Szeged - Jávor 2005, obr. s. 84); + Príklady obrazov z 18.-19. stor. v Poľsku - Michalczyk 2016, s. 748-750, obr. 362 g-p; + príklady aj v Latinskej Amerike (PESSCA č. 1068 A,B), atď.

     

       

r373

Krst Krista, rytinová reprodukcia obrazu z r. 1622/23 (dnes v KHM Wien)
Obraz od r. 1723 v cisárskych zbierkach Karola VI. vo Viedni (reprod. Anton Brenner podľa Fransa de Stamparta, in: "Prodromus, / seu Praeambulare lumen / reserati / Portentosae Magnificentiae / Theatri, / quo omnia / ad Aulam Caesaream / in / Augustissimae Suae Casareae, et Regiae Catholicae / Majestatis nostri gloriosissiné Regnatis Monarchae / Caroli VI. / metropoli, et residentia / Viennae / recondita / artificiorum, / et pretiositatum / decora / Praecipué copiosissima, quae ibidem asservantur, tabularum, pictura-/rum, Statuarum, Imaginum, aliorumque ab Artificum Principibus / elaboratorum operum / miracula / Fideliter, et absque defectu aeri sunt incisa, et annexa / brevi Introductione / Moecenatum utilitati, et voluptati / edita / a / Francisco de Stampart, et Antonio Brenner / Caesareae Camerae pictoribus. / Anno Domini MDCCXXXV. / Viennae Austriae, Typis Joannis Petri van Ghelen, Sacrae Caesareae Regiaeque Catholicae Majestatis Aulae Typographi" (1735), 30-31

Verziu kompozície (dnes KHM Wien, GG 222) graficky reprodukoval Johann Peter Pichler (mezzotinta, pred 1807), Paul Gledisch (medirytina, ca. 1827) a i.
r373 a Obraz hlav. oltára, 18. stor.
(PETROVA VES ?), kat. kostol
Archív PÚ SR, neg. 19.562: ako "Petrova Ves"; - nezachovaný? (Kostol sv. Ducha v Petrovej Vsi obnovený 1762, prestavali a rozšírili r. 1931; vtedy aj dnešný oltár s novým patrocíniom?);
C?Hore pridaná dvojica anjelov na oblakoch?


r373 b Obraz boč. oltára, zač. 19. stor. (1830?)
TVAROŽNÁ, far. kostol sv. Mateja apošt.
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 21.999). Ol/pl, 185 x 95 cm; - Herucová 2015, s. 36 a pozn. 143 (predloha);
BKompozícia zredukovaná, anjel stojaci za Kristom vypustený. (Pendant Pieta podľa J. E. Holzera na druhom boč. oltári)


r373 c Jozef Czauczik, obraz hlav. oltára, po 1825
SOLIVAR - Soľná Baňa, kostol
A. Petrová-Pleskotová, Czauczik 1961, s. 148, kat. 244 (predloha); - M. Herucová, PaM 2015/1, s. 19, 21; - Herucová 2015, pozn. 143;
A


r373 d Obraz hlav. oltára, 19. stor.?
MARCELOVÁ (Marcelove Kesy), kostol sv. Jána Krstiteľa
Ústredný obraz barokového oltára zo staršieho kostola?;
B


r373 e Olejomaľba, 19. stor.
BARDEJOV, SNM - Šarišské múzeum
Obraz vystavený na výstave "Svätci a svätice vo výtvarnom umení" (ŠM Bardejov, máj - okt. 2016);
B


373X
+ Kópia Christian Schröder (pražský dvor. maliar, kopista) pre gr. J. J. Slavatu po 1674, dnes na hlav. oltári kostola minoritov, Jindřichův Hradec;  + Početné kópie z 19. stor. - napr. obraz na barokovom ikonostase z r. 1785, "rác-templom" v Egeri (Heves megye műemlékei II. Bp 1972, s. 579, obr. 667); obraz na hlav. oltári kat. kostola, Füzesabony (Pál Balkay, ca. 1840; - Heves I, obr.); a pod.

   

r374

Aurora (Apolónov triumf), rytinové reprodukcie klenbovej fresky v Palazzo Pallavicini-Rospigliosi v Ríme (1612-14)
Stranovo prevátené rytinové reprodukcie (Reniho a Guercinových fresiek), medirytiny Giovanni Battista Pasqualini, 1625. Neskoršie reprodukcie: "Bonarum Artium Cultoribus", medirytina Jacob Frey st., 1722; Giovanni Volpato (ca. 1800), Raphael Morghen, atď.
r374 a Giovanni Giacomo Tencalla (pripis.), Triumf Jari(?), olejomaľba v štukovom ráme na strope knižnice, 1680-te r.
SITZENBERG (NÖ), zámok bisk. F. A. z Losensteinu
JM, Olomouc 2014 (zb. 2015, obr.); - JM, ARS 2014/1 (predlohy);
DDve Hóry vľavo vymenené za nymfy-múzy z fresiek Carpofora Tencallu na Červenom Kameni (1655), odvodené z rytín J. W. Baura (1641) a P. Brebietteho (ca. 1625). Aj letiace putti na pravej strane z Tencallových fresiek (Dóm v Passau a i.)374X
+ Giuseppe Bragalli (pripis.), freska v kabinete malostranského Valdštejnského paláca v Prahe, ca. 1680 (M. Mádl, Umění 2011, s. 350-379, obr.)
+ Béla Pállik, klenbová maľba v niekdajšom paláci Zichy-Waldstein v Budapešti-Várpalota, 1871 (H. Boncz, Ars Hungarica 43/2017, č. 3, s. 355-368, obr. 2)
+ Kópia podľa Reniho, ol/pl, 100 x 210 cm; zo zb. gr. Lamberga (od r. 1822 v Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Kunste in Wien, inv. č. 459); a pod.

r375

Kajúcnica Mária Magdaléna, rytinová reprodukcia Reniho obrazu z r. 1632, medirytina Cornelis van Caukercken, 2. pol. 17. stor.
Olejomaľba (Rím, Galleria Nazionale d´Arte antica), zmenšený variant (Glasgow, Art Gallery and Museum), atď.; - L´opera completa di Guido Reni. Milano 1999, č. 116;
(Motív dvojice letiacich anjelikov zopakoval Reni zo svojho obrazu "Extáza sv. Františka z Assisi" z r. 1631)
r375 a Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 2802)
K. Vaculík, kat. Prírastky... SNG 1985, č. 207 ("stredoeurópsky maliar, 18. stor."); - Papco 2003/II, č. 286 ("F. A. Palko?"); - Papco: Palkovské štúdie II. Bojnice 2014, kap. 6. Mária Magdaléna(?) alebo svätá Genovéva(?) v SNG v Bratislave, s. 65-67; obr. s. 64;
BGesto ľavej ruky upravené, bez lebky a kríža; hore namiesto dvojice anjelikov len okrídlené hlavičky


r375 b Franz Xaver Wagenschön, olejomaľba zo série záves. obrazov svätcov, 1765
BUDAPEŠŤ, jezuitský kostol sv. Anny na Budíne
Schoen, A budai Sz. Anna..., obr.;
B375X
+ Elżbieta Sirani(?), obraz vo far. kostole, Maciejowice, pol. 17. stor. (KZSP X/2, Wwa 1967, s. 17 a obr. 35); + Kópia nezn. maliar, Bogota, S. Ignazio (PESSCA č. 2608 A,B)

r376

Mater Dolorosa rytinová reprodukcia obrazu


r376 a Kópia, olejomaľba na plátne
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. B 54 (predloha);
A?


r376 b Jozef Czauczik, olejomaľba na lepenke, 1834
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
Petrová-Pleskotová, Czauczik 1961, kat. 120; - Herucová / Novotná 2008, kat. 114; - M. Herucová, PaM 2015/1, s. 21-22, obr. s. 22 (predloha);
BUpravené, ako modliaca sa Panna Máriar377

Sv. Jozef Pestún, rytinová ilustrácia Johann Ulrich Krauss
Podľa obrazu G. Reniho v Bazilike sv. Jána a Pavla (San Zanipolo) v Benátkach; + Grafické reprodukcie 17.-18. stor. (medirytina G. Longhi, atď.);
+ Aj iný variant zobrazenia sv. Jozefa s Ježiškom v náručí, obraz Guida Reniho (ca. 1620); jeho novodobé grafické reprodukcie používané ako predlohy ešte v 19.-20. storčí (oltár vo far. kostole, Stará Ľubovňa; nást. maľba vo far. kostole, Litava a pod.)


r377 a Luca Antonio Colomba, obraz v nadstavci boč. oltára, 1705/10
SKALICA, klášt. kostol Milosrdných bratov (býv. karmelitánsky)
Oltár sv. Jána z Boha (pôv. Jána z Kríža);
BStranovo prevrátene; Jozef bez glorioly, v ruke pridaná ľalia


r377 b Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 196)
Ol/pl, 56 x 46,5 cm; neznačené; - Ž. Grajciarová, Expozícia Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo v zbierkach GMB Mirbachov palác (b.r.), s. 52, č. 9/6 (Rakúsky maliar, 2. pol. 18. stor.);
BStranovo prevrátene; sv. Jozef tmavovlasý, doplnená ľalia377X
+ Obraz z r. 1734(?) na boč. oltári vo františkánskom kostole, Cluj (N. Sabău 2005, obr. 75 a)    

r377x2

Extáza sv. Františka z Assisi, medirytina Gillis Rousselet
Maliarske kópie a ďalšie grafické reprodukcie Reniho obrazu z r. 1610 (dnes v Musée du Louvre) zo 17.-19. storočia
+ Kópia, medirytina Cornelis Bloemaert II (pol. 17. stor.); + Kópia, medirytina Cornelis van Merlen (zač. 18. stor.);  + Mezzotinto nezn. autora, 17. stor. (len polpostava svätca s lebkou);  + Medirytinová ilustrácia Sebastian Langer, zo série obrázkov svätcov odvodených z rôznych starších predlôh (Sv. Štefan Kráľ z tej istej série, atď.), znač. naspodu: "Nebst der Lebensbeschreibung herausgegeben von S. Langer in Wien", vyd. vo Viedni 1814 (aj skoršie vydanie ca. 1790; - Z. Szilárdfy, Ars Hungarica 1996/2, s. 226);


r377x2 a Lavírovaná perokresba, 2. pol. 18. stor. (ca. 1760-80)
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (C 4210)
Perokresba na papieri, 21,5 x 16 cm; neznačené; - Barock in der Slowakei (PaM 1992), s. 60, obr. 174
BKresebný náčrt nezn. bratislavského maliara podľa niektorej z mnohých grafických reprodukcií Reniho kompozície (stranovo prevrátene)


r377x2 b Kópia, olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2107)
Ol/pl, 81 x 64 cm; - Web umenia: "Stredoeurópsky autor z 18. storočia"
A


r377x2 c Olejomaľba, 19./20. stor.?
BARDEJOV, SNM - Šarišské múzeum
Obraz zo zbierok múzea, vystavený na výstave "Svätci a svätice vo výtvarnom umení" (ŠM Bardejov, máj - okt. 2016);
BRedukovaná kópia podľa Langerovej ilustrácie (len polpostava)


r377x2 d Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 12627)
Ol/pl; vystavené v expozícii "Na slávu a chválu. Kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia SNM - Historického múzea (Bratislavský hrad, sept. 2022-);
BZobrazenie odvodené z niektorej z rytinových ilustrácií    

r377x3

Lukrécia, rytinová reprodukcia strateného Reniho obrazu (1622/23)
L´opera completa di Guido Reni (Classici dell´Arte, 48). Milano 1966, s. 103, č. 124: "e un´incisione nel Kunsthistorisches Museum di Vienna"(?);
Olejomaľby (Dulwich College, Londýn = predloha pre rytinu?; súkrom. zb., Reggio Emilia), početné repliky a stranovo prevrátené kópie (S. Dohe 2014, s. 272, pozn. 1597); - Die Gallerie der Starken Frauen. Regentinnen, Amazonen, Salondamen. (Kat., Kunstmuseum Düsseldorf), München - Berlin 1995, s. 304-305;
+ Kópia Gaetano Savorelli, kresba kriedami, 1753 (MG Brno, B 2625)


r377x3 a Olejomaľba, 18./19. stor.?
? (súkrom. maj.)
CPrevzatá polpostava prerobená na celú stojacu figúru, doplnené stĺpom a závesom v pozadí

r377x4

Najsv. Trojica, adorovaná anjelmi, lept a medirytina Louis Dorigny, 1702
Boh Otec a Duch sv. s ukrižovaným Kristom, naspodu: "Deo Trino Uni Opt. Max."; + Aj mezzozinta, pražské univ. tézy (NK ČR, Th 305);
Reniho olejomaľba z r. 1625 na hlav. oltári S. Trinità dei Pellegrini v Ríme (L´opera completa di Guido Reni. Milano 1999, č. 119)


r377x4 a Anjeli na obraze  » Archanjeli ochrancovia, pol. 18. storočia
BRATISLAVA, GMB (A-2470)
Ol/pl, 500 x 565 cm; reštaur. 2018 v GMB, inštalovaný v kaplnke sv. Jána Evanj. pri kostole františkánov; - B. Davidson / J. Luková: Barokový obraz s motívom Panny Márie Kráľovnej anjelov, PaM 2018/3, s. 30-33;
DRôzne variované kľačiace figúry adorujúcich anjelov, rozmiestnené symetricky na oblakoch (štyria vľavo, piati vpravo - 9 Chórov anjelských), s rukami zopätými alebo skríženými
Celok skomponovaný z motívov prevzatých z rôznych predlôh - Panna Mária s Ježiškom strieľajúcim z luku z medirytinovej ilustrácie R. Sadelera; doplnené v spodnej časti archanjelmi Rafaelom (Anjel Strážny) a Gabrielom z kompozície S. Ricciho; a Michaelom z anonymnej augsburskej rytiny    

r377x5

Ježiš Kristus s Jánom Krstiteľom ako deti, medirytina
Anonymná rytina podľa neznámeho obrazu G. Reniho


r377x5 a Obraz v nadstavci boč. oltára sv. Jána Krstiteľa, 1. pol. 18. stor.?
HNIEZDNE, far. kostol sv. Bartolomeja
Ol/pl, 80 x 80 cm, v štvorlistovom orámovaní uprostred nadstavca oltára s ústredným obrazom Krst Krista; - Pam. VK 1969, s. 396;
BPóza a gestá oboch chlapcov odvodené z Reniho kompozície s malými úpravami; situovaní do zalesnenej krajiny, baránok premiestnený na ľavú stranu

katalógtop