Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Andrea SACCHI (1599 - 1661)

s421

Alegória Božskej Múdrosti - La Divina Sapientia (Sap. 6,22, "Sedes Sapientiae"), rytina Pietro Aquila
Rytinová reprodukcia Sacchiho klenbovej fresky v Palazzo Barberini v Ríme z r. 1629-33;  + Ústredná časť kompozície, lept Michel Noël (ca. 1635/49), atď.


s421 a Maľovaná kópia ústrednej časti, zač. 18. stor.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 1996)
Ol/pl, 82 x 87 cm; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 494 (predloha)
Bs421x2

Sv. Ľudovít na nebesiach dostáva kráľovskú korunu Francúzska, medirytina Charles Simonneau
Vyd. Noël Coypel (ilustrácia k historickému eposu Pierra Le Moyne "St. Louys ou la Sainte Couronne Reconquise")


s421x2 a Anjel na obraze bočného oltára Bolestnej Panny Márie, 1728?
BRATISLAVA, býv. kostol trinitárov (Najsv. Trojice)
K. Garas (rec. P-P 1983), AHA 1984, s. 184; - Papco 2003/II, č. 290 ("F. A. Palko")
Anjeli nesú obraz milostivej Piety z Kráľovej, na ktorom Kristovo telo zázračne krvácalo 1683 (dnes u jezuitov vo Wiener Neustadte); Oltár donáciou palatína Mikuláša Pálffyho z r. 1728;
EFigúra ľavého anjela nesúceho obraz v identickej póze ako anjel pridržiavajúci sv. Ľudovíta na Sacchiho kompozícii    

Aegidius SADELER II (1570 - 1629)

s422

Chlapec sv. Ján Krstiteľ s baránkom, medirytina podľa nezn. predlohy
Znač. "EG: S: sculp."; + kópia, medirytina Cornelis Galle


s422 a Tabuľová maľba na kazateľnici, ca. 1640
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Olejomaľba na dreve, vsadená do zadnej steny rečniska
CPóza chlapčenskej postavy odvodená z grafických predlôh, upravené (porov. tiež identické zobrazenia sv. Jána v dospelom veku)    

Johannes / Jan SADELER I (1550 - 1600)

s423x1

Ukrižovaný Spasiteľ s anjelmi (Starý a Nový zákon), medirytina podľa nezn. predlohy
Znač. "I. Sadeler sculp. et excud. Monachii B."


s423x1 a Anjeli (s tabuľami Desatora a kalichom s hostiou) na maľovanej tabuli s Kristom na kríži, zač. 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5385)
Tempera na dreve, 125 x 46 cm; stredná tabuľa erdődyovského oltára zo Smoleníc (Bubryák 2013, s. 95-97, obr. 51 a-b, 52, 53; - predloha). Po stranách smútiaca Mária (podľa Goltziusa)
a sv. Tomáš apošt., osobní patróni Márie Ungnadovej a Tomáša Erdődyho
Cs423x2

Posledný súd, medirytina podľa nezn. predlohy (Th. Barendsza?)
Znač. "T. Bern:/?/ A. in. - I. Sad: sculp: ex:"


s423x2 a Postava vyliezajúca zo zeme na tabuľovej maľbe Vzkriesenie mŕtvych k Poslednému súdu, 1640-te r.?
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 345)
Tempera na dreve; ústredná tabuľa epitafu nezn. rodiny;
DSVU Barok 1998, s. 454, č. 191 (J. Lenhart); - Z. Ludiková, kat. DSVU Renesancia, SNG 2009, s. 99, č. III.1.10; - K. Chmelinová, in: Skarby baroku..., MN Krakow 2017, s. 24-26, kat. 11;
DHlava zmenená, otočená frontálne (sediaca figúra muža vpravo a póza Krista Sudcu vo vrchole podľa Posledného súdu M. Rotu, 1576)Johannes / Jan SADELER II (1588 - 1665)

s424

Emblémy, medirytiny, in: Diego de Saavedra Fajardo (1640?)
1. španiel. vydanie 1640, ďalších 64 reedícií a vydaní v rôznych jazykoch v 17. stor., ilustrované modifikovanými kópiami pôvodných rytín J. Sadelera z r. 1640 (Cristoforo Bianchi 1649, a atď.);
V Uhorsku až v 18. stor. (É. Knapp / G. Tüskés, Emblematics in Hungary, Tübingen 2003, s. 59-60); - "Didaci Saavedrae Faxardo eq. Idea Principis Christiano-Politici, centum symbolis expressa, Pestini 1748 (dve verzie, ďalšia 1759); - "https://archive.org/details/didacisaavedrae/00saav"
s424 a 5 reliéfnych medailónov v štukovej výzdobe na priečelí, 1770?
PREŠOV, Palác Klobušických (Hlavná ul. 22)
Reštaurované 1999 (Kat. 30 rokov ORA v Levoči, Levoča 2013, s. 72); - L. Ďurčeková / P. Megyeši: Emblémy na priečelí Paláca Klobušických v Prešove. PaM 64/2015, č. 4, s. 15-22 (predlohy); - L. Megyeši Ďurčeková / P. Megyeši: Prolegomena k aplikovanej emblematike na Slovensku, in: Príbehy pamiatok a obrazov. Trnava 2018, s. 320-322, obr. s. 335;
CPoužité emblémy č. 45, 51, 61, 78, 97; odvodené zobrazenia stranovo prevrátene, nápisové pásky bez textov. Doplnené rodovým erbom Klobušických v prvom medailóne

  

424X
+ Z niektorého z francúzskych vydaní prevzatých je 12 maľovaných emblémov (s lemmami vo francúzštine) v štukovej výzdobe na strope miestnosti vo východnom krídle zámku Doudleby (M. Lejsková-Matyášová: Barokní emblémy v zámku v Doudlebech nad Orlicí. Umění 16/1968, s. 59-68; - P. Štěpánek: Resonancias de Saavedra Fajardo en Bohemia, in: Monteagudo 86/1984, s. 63-68; - T. Vomočilová: Fresková a štuková výzdoba zámku Doudleby nad Orlicí. Bc. dipl., FF UPOL, Olomouc 2015, s. 24-27, obr. 23-46 na príl.; - P. Megyeši: Philothei symbola christiana. Emblémy v zámku Doudleby nad Orlicí. Umění 64/2016, č. 2, s. 122-136, lit. v pozn. 3);
+ Maľované emblémy v kostoloch Kratonohy (P. Panoch, in: Theatrum historiae 2007/2, s. 176), Sulejów (J. Pelc: Slowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych. Kraków 2002, s. 237);
+ Kópie 99 emblémov (asi z latinského vydania "Idea principis...", Bruxellae 1649) s komentármi v skicári krakovského maliara Andrzeja Radwańskeho (1755/60, MN Krakov) - Z. Michalczyk, in: Między Wrocławiem a Lwowem, Wrocław 2011, s. 362-363, obr. 5;
+ Maľované emblémy (p. 61 a i. z bruselského vydania 1649?) ako súčasť výzdoby štukového stropu galérie zámku Eggenberg v Grazi (B. Kaiser: Schloss Eggenberg. Landesmuseum Joanneum Graz 2006, s. 140)
Raphaël SADELER II (1584 - 1632)

s424x2

Rytinová ilustrácia, in: Jeremias Drexel, Horologium Auxiliaris Tutelaris Angeli, Mníchov 1622
1. vyd. "Horologium Auxiliaris Tutelaris Angeli / Auctore Hieremia Drexelio..., Monachii, Sadelerus 1622 (VD17 12:101163F); - K. Mészárosová: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava 2018, s. 130 (UKBa 17G2705); + ďalších 5 vydaní 1623-1631; + v nemeckom preklade "SchutzEngels Weckuhr" (vyd. 1622, 1623, 1625).
s424x2 a Zobrazenie (Panna Mária, dieťa Ježiš s lukom a zemeguľa obtočená hadom s hlavou prestrelenou šípom) na obraze  » Archanjeli ochrancovia, pol. 18. storočia
BRATISLAVA, GMB (A-2470)
Veľkorozmerná olejomaľba na plátne (500 x 565 cm) neznámej proveniencie zachovaná v býv. kostole klarisiek; obraz prevzatý do GMB, po skončení reštaurovania v r. 2017 exponovaný v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu pri kostole františkánov; - B. Davidson / J. Luková: Barokový obraz s motívom Panny Márie Kráľovnej anjelov, PaM 2018/3, s. 30-33;
DZobrazenie odvodené zo Sadelerovho prototypu, rozvedené a doplnené ďalšími motívmi - kľačiace anjelské figúry (9 Chórov anjelských) zoradené symetricky, v spodnej časti doplnené postavy archanjelov Rafaela - Anjela Strážcu s chlapcom, Gabriela v oblakoch (prevzatí z kompozície Sebastiana Ricciho)
a Michaela s mečom a váhami podľa anonymnej rytiny; vo vrchole frontálne zobrazenie Boha Otca
s holubicou Ducha sv.

    
Ventura SALIMBENI (Bevilacqua)

s425

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Wolfgang Kilian, vyd. Justus Sadeler, ca. 1600/1610
Salimbeniho lept/aquaforta podľa vlastnej fresky, Rím 1594 (celok kompozície - na výšku, s anjelmi v hornej časti; - IB 38 Vol. 17 Italian Masters..., č. 4 (192) na s. 12; - F. Bellini: Un peintre-graveur senese: Ventura Salimbeni, in: Kat. L'arte a Siena sotto i Medici 1555-1609. Siena, Palazzo Pubblico, 1980, s. 249-250). + kópie podľa Salimbeniho: vyd. Giovanni Orlandi, vyd. Nicolas van Aelst, atď. (The British Museum, prints).
+ Salimbeniho prípravná kresba v Musée du Louvre, Fonds des dessins et miniatures, inv. 1638r (P. A. Riedl: Disegni dei Barocceschi senesi. Firenze 1976, č. 79; - F. Viatte: Musée du Louvre. Inventaire général des dessins italiens. III. Dessins toscans XVIe-XVIIIe siècles, t. I: 1560-1640. Paris 1988, č. 424: kópia podľa Salimbeniho);
Kilianova kópia Salimbeniho kompozície z r. 1594 - len spodná časť s ústrednými postavami; + aj ďalšia kópia (1594/1600);
s425 a Tabuľová maľba v nadstavci oltára sv. Kríža, 1629
SPIŠSKÁ KAPITULA, Katedrála sv. Martina
Medvecký, PaM 1994/5-6, s. 14-19, obr. (predloha Salimbeni); - JM, Ars 1998, obr. 7 a,b; - JM 2006b, s. 204, obr. 4 a,b; - Galavics 2008, obr. 39 a 40 na s. 74; - K. Chmelinová: Výzdoba kaplnky..., in: N. Baráthová a kol.: K stavebným dejinám Kežmarského hradu. Zbor. z odborného seminára 2014, s. 98-113, na s. 118: sochy po stranách nadstavca hlav. oltára podľa Zvestovania "Schwarza z r. 1580" /??/; - v poznámke: "podľa tej istej predlohy obraz v nadstavci oltára sv. Kríža v Sp. Kapitule 1629, na lavici zo zb. Východoslov. múzea 1630, na tabernákule oltára z Liptovskej Mary, reliéf Grossa v SNG" (!); - M. Novotná, in: Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule, 2017, s. 306;
BPodľa Kiliana, stranovo prevrátene (len ústredné postavy v spodnej časti kompozície, bez anjelov na nebesiach)

    

s425x2

Zasnúbenie Panny Márie, lept/suchá ihla, 1590
Aj kópia vyd. Nicolas von Aelst; + Stranovo prevrátená kópia, medirytina Justus Sadeler, zo série 18 rytín z Máriinho života podľa rôznych predlôh (Kat. Göttweig 2005, č. III.6d); + rytinová ilustrácia Wierix; + Rytinová ilustrácia Raphael Sadeler excudit, vyd. Augsburg 1616 (in: "IOSEPHVS hoc est, Sanctissimi Educatoris CHRISTI DOM. DEIQ. nostri in Terris apparentis, Aeternae Virginis MARIAE Sponsi VITAE HISTORIA /.../ AUCTORE F. CAROLO STENGELIO ORD. S. BENEDICTI, MON. S.S. VLDARICI ET AFRAE AVGVSTAE VIND. /.../ MDCXVI"..."; - B. Mikuda-Hüttel: Vom Hausmann zum Hausheiligen des Wiener Hofes. Zur Ikonographie des hl. Joseph im 17. und 18. Jahrhundert. Marburg 1997, obr. 40)
s425x2 a Carpoforo Tencalla, freska v kartuši štukovej klenby kaplnky, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
B
425x2X
+ Kompar.: Marco Tullio, Zasnúbenie podľa A. Mantegnu

     

Bernard SALOMON (1506 - 1581)

s426

Drevorezové ilustrácie "Bilderbibel" Bernarda Salomona (Lyon 1551-1583 a ďalšie vydania)
"La sainte bible...", 1551 (nemecky a latinsky 1554, flámsky 1557); "Quadrins Historiques de la Bible", Lyon 1553 (vydanie vo francúzštine, angličtine a španielčine); "Biblia sacra...", Lyon 1556; atď.;
Kopírované aj ďalej v ilustráciách rôznych vydaní Biblie až do 17. storočia

426.1 Premenenie Pána na hore Tabor
"Biblia sacra...", Lyon 1556;

s426 a Levočský maliar, tabuľová maľba v nadstavci epitafu Sophie Greffovej,
rod. Hirscherovej (zomr. 1609)
LEVOČA, farský kostol sv. Jakuba St.
Epitaf reštaur. ORA Levoča 2006. - DSVU Renesancia 2009, s. 857, 863-864, kat. č. 219 (JM); - NKP Levoča 2016, s. 153-154;
CPrevzatá kompozícia, v spodnej časti zmenená - po stranách sv. Ján a Jakub s dlhými špicatými bradami (Jakub posunutý doľava), apoštol uprostred nahradený frontálne zobrazenou pokľaknutou postavou sv. Petra s rukami preloženými; Navrchu doplnený Boh Otec na nebesiach
Ako predlohy pre ďalšie obrazy epitafu použité medirytiny Jana Sadelera I (ústredný obraz "Posledný súd" podľa kompozície Christopha Schwarza; v hornej etáži nadstavca "Trojica" podľa A. M. Vianiho)

426.2 Abrahámova obeta
("Biblia sacra...", Lyon 1556, s. 11; - vyd. 1583, "Genese XXII.")

426.3 Jákobov sen
("Biblia sacra...", Lyon 1553, s. 33: "Vision de l´Echelle de Jacob")
Francesco SALVIATI

s427

Krst Krista, medirytina Cornelis Cort 1575
(Staatliche Graphische Sammlung, Mníchov). Aj lavír. perokresba podľa Salviatiho? (Braunschweig, HAUM: "Maarten de Vos")
Ústredné figúry prevzali v rytinových ilustráciách M. Merian, 1630 (bez anjelov, s krajinou v pozadí) aj A. Tempesta ("Evangelium sanctum Domini Nostri Iesu Christi...", vyd. G. B. Raimondi 1590);
427.1  Crispijn de Passe, odvodený variant Salviatiho kompozície (medirytina znač. "Crisp. Passe invenit et pinxit Sadeler sculpsit")
s427 a Paul Demosch, tabuľová maľba » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
JM 2006a (predloha); - Galavics 2008, obr. s. 75; - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55;
BPodľa verzie C. de Passe, zredukované; len ústredné postavy, bez asistujúcich anjelov, Kristus zahalený do plášťa, Ján má v ľavej ruke palicu, v pozadí doplnený strom a hornatá krajina s kostolom427X
+ Georg Kery, anjelik (zo Salviatiho verzie kompozície) na obraze Krst Krista na hlav. oltári, 1675 (Kirchschlag NÖ, far. kostol)

   

Andrea SCACCIATI

s428

Sv. Alojz Gonzaga, lept, 1725
Znač. "And. Scacciati incid." podľa nezn. (talianskej?) predlohy;
Kópie a varianty: medirytinové ilustrácie J. S. a J. B. Klauber, Augsburg; na stuhe: "INNOCENTEM NON SECUTI / POENITENTEM IMITEMUR"; aj stranovo prevrátená verzia (PESSCA Archive 4304A) a variant zobrazenia s anjelskými hlavičkami v hornej časti ("Klauber Cath. sc. A.V."); + medirytina J. E. Mansfeld (Szilárdfy 2, 1995, č. 442); + medirytina znač. "M. Weinman sc. Posony", kon. 18. stor. (Szilárdfy č. 443); + medirytinová ilustrácia Jakob Adam, kon. 18. stor. ("gestochen von Jakob Adam in Wienn - Borosuki/?/ verlegt"); + medirytina Franz Sebastian Schaur ("Fr: Schaur sc: Viennae"); + kópia, medirytina Samuel Berken ("gest. von Berken in Pressburg 1815" - GMB Bratislava, C 4184: "János Berken"/?/); + "St. Aloysius", medirytina (č. 203 zo série modlitebných obrázkov), vyd. J. Biermann vo Viedni, zač. 19. stor.; + medirytina G. B. Göz, 1748 (Szilárdfy 2008, č. 296); + medirytina M. A. Pitteri(?); a rôzne devocionálne tlače až do 20. stor.;
+ Zobrazenie použité ako "B. Michael de Sanctis", anonymná medirytina (prevzatá polpostava z profilu schýlená nad krucifixom, atribúty na stole upravené - bez koruny, v trinitárskom rádovom odeve)
s428 a Imrich Jagušič, obraz na boč. oltári
LEVOČA, gymnaziálny kostol sv. Ladislava
Ol/pl, 170 x 85 cm; - NKP Levoča 2016, s. 218-219, obr.;
Obraz na oltári z konca 17. stor. - pôvodný vymenený? Naspodu nápis "INNOCENTEM..." (ako na Klauberovej rytine);
B


s428 b Olejomaľba
BRATISLAVA, kláštor jezuitov
Obraz v pôv. vykrajovanom ráme kazulovitého tvaru, zavesený na stene býv. výdajne liekov kláštornej lekárne (J. Haľko / Ľ. Rojka: Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773. Ba 2015, obr. s. 134);
B


s428 c Olejomaľba, pol. 18. stor.
TRENČÍN, piaristický (pôv. jezuitský) kostol sv. Františka Xavera
Obraz v zdobenom rokajovom ráme ako tabernákulum na menze oltára Najsv. Trojice v boč. kaplnke;
B


s428 d Olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 900)
Ol/pl, 64 x 45 cm; neznačené;
B


s428 e Kláštorná práca s obrázkom sv. Alojza Gonzagu, 18. stor.
TRNAVA, Západoslovenské múzeum (ZM 3306)
Textil, kovové fólie, koláž, výšivka na rytine (97 x 57 mm), adjustované v polionom zdobenom orámovaní, zarámované pod sklom, 26,5 x 21 cm; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 511;
X428X
+ Akvarel na pergamene, ca. 1740 (Iparművészeti Múzeum Budapest - Szilárdfy 2003, č. 470); + Olejomaľba pripis. Giambettino Cignarolimu (Gorizia, 1760/65) a rytina M. A. Pitteri podľa nej(?); + F. X. Wagenschön, obraz zo série svätcov, 1765 (Budapešť, jezuitský kostol sv. Anny na Budíne); + Príklady v Latin. Amerike (PESSCA 4304B, 4749B, 4750B), atď., až po modlitebné obrázky (20. stor.)
Gerard SEGHERS (1591 - 1651)

s429

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Schelte a Bolswert, pol. 17. stor.
Aj neskoršie rytiny: stranovo prevrátené kópie Johann Georg Waldreich 1661; + Nezn. rytec, vyd. Pierre Mariette; + Jean Antoine Pierron (nar. 1755); + nesign. pražské univ. tézy, 1695 (NK ČR, Th 094 - manuscriptorium.com); + Mária na medirytine nezn. autora (vľavo, Gabriel vpravo na oblaku iný) - Kat. Maria, Göttweig 2005, č. III.50


s429 a Mária a holubica Ducha sv. na tabuľovej maľbe Zvestovanie, 2. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 151)
Olejomaľba na dreve, 170 x 116 cm; Získané pred r. 1938 od františkánov v Malackách. Rešt. M. Šurin 1983. - Učníková, in: Kat. Sakrálne umenie SNM 1992, s. 6, č. 14 a obr. 27 ("Pietro Testa - dielňa alebo okruh, 1. pol. 17. stor."); - Kat. DSVU Barok 1999, č. 24; - Papco 2003/I, č. 12, s. 44-45 ("Baltazár Neumann?"); - JM 2006b, s. 207, obr. 7 b,c (predlohy); Vystavené na výstave "Na slávu a chválu..." (Bratislavský hrad, sept. 2022-) ako "Baltazár Neuman okolo 1643, zo Smoleníc" (??)
DArchanjel Gabriel a pozadie výjavu z kompozície Maria Arconia429X
+ Príklady preberania Seghersovej kompozície na obrazoch zo 17. stor. v Poľsku - Michalczyk 2016, s. 768-769, obr. 378 c-g     

s429x2

Sv. Sebastián, medirytina Paul Pontius
Seghers sa inšpiroval zobrazením sv. Sebastiána od Tiziana (medirytina a lept Nicolas Bazin a i.), z ktorého prevzal figúrku anjelika vyťahujúceho šíp, i atribúty položené na zemi;
+ S. SEBASTIANUS, kópia podľa P. Pontiusa, medirytina znač. "Jean Marin exc." (Holl. 36); + Medirytina Jeremias/?/ Wolff (Szilárdfy 2, 1995, č. 467); + Stranovo prevrátené neskoršie kópie: François Ragot, Johann Hoffmann; + anonymná rytina podľa Pontiusa (GNM Norimberg); atď.;
s429x2 a Franciszek Lekszycki, olt. obraz v kaplnke, po 1642
KRAKOV, kostol kamaldulov na Bielanach
Kornecki 1987;
CBez anjelika, podľa niektorej stranovo prevrátenej rytiny


s429x2 b Jan Thomas, kresba kriedami, 1669
BUDAPEŠŤ, MNG (inv. č. 2005.1M)
Modello k olt. obrazu vo far. kostole Lockenhaus (Burgenland) z r. 1669; - G. Galavics: Niederländer in Wien - Auftraggeber aus Ungarn. Ein unbekanntes Modello für ein Altarbild des Rubens-Schülers Jan Thomas, in: Barock in Mitteleuropa. Werke, Phänomene, Analysen (Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte Bd. LV/LVI, 2006/2007), s. 209-223, obr. 1 a 4;
- Galavics: Jan Thomas, der letzte Rubens-Schüler und seine ungarische Mäzene, in: Flemish art in Hungary. Brussel 2004, s. 45-54 (maďarsky in: MÉrt 54/2005, s. 19-40)
ALen svätec pri strome, verzia bez anjelika vyťahujúceho šíp (na olt. obraze hlava zmenená, s tvárou fúzatého muža hľadiceho hore)


s429x2 c Olejomaľba
St. PÖLTEN, Dóm
CKópia podľa rytiny? (bez anjelika)

s429x2 d Anjelik so šípom na obraze Sv. Sebastián
BRUCK a.d. Leitha, far. kostol Najsv. Trojice
D  Doplnený k postave svätca pri strome z "Martýria sv. Sebastiána" J. Palma Giovane)

s429x2 e Sv. Sebastián s anjelikom na obraze ochrancov proti moru, 1714
FRAUENKIRCHEN, pútny kostol františkánov
D

s429x2 f Sv. Sebastián na obraze so sv. Rochom, 19./20. stor.?
BARDEJOV, SNM - Šarišské múzeum
Olejomaľba (kostolná zástava?) zo zbierok múzea; vystavené na výstave "Svätci a svätice vo výtvarnom umení" (ŠM Bardejov, máj - okt. 2016)
BPre postavu sv. Sebastiána pripútaného k stromu prebodaného šípmi použitá ako predloha niektorá z grafických reprodukcií Seghersovho prototypu (bez anjelika)    
429x2X
Príklady v Malopoľsku: M. Kornecki, Gerarda Seghersa "Święty Sebastian" w Polsce. Przyczynek do problemu zapozyczeń, adaptacji i aktualizacji barokowych kompozycji malarskich. Roczniki Humanistyczne XXXV, 1987/4, s. 65-87, obr. 1-15 (s anjelikom i bez);
+ J. T. Fischer, figúra sv. Sebastiána na obraze martýria, ca. 1700 (Benediktbeuren, St. Benedikt) - doplnené postavami drábov z verzie J. Palma Giovane;
+ J. G. Wolcker, obraz boč. oltára, 1752 (Marktoberdorf);  + Obraz oltára v zbierkach Dekanatsmuseum v štajerskom Haus im Ennstal (17. stor.); a pod.

s429x3

Klaňanie Troch kráľov, medirytina Paul Pontius
Rytinová reprodukcia Seghersovho obrazu (IB)


s429x3 a Paul Demosch, tabuľová maľba  → krídlového oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
BStranovo prevrátene, redukované

s429x3 b Tabuľová maľba z nezn. oltára, 17. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV)
B429x3X
+ Príklady preberania Seghersovej kompozície na obrazoch zo 17. stor. v Poľsku - Michalczyk 2016,
s. 766-767, obr. 377c, 377f

Francesco SESONE  (1705 - ?)

s429x4

Sv. František z Assisi na modlitbách, medirytina, pol. 18. stor.
V spodnej časti nápis s dedikáciou: "Effigie del Serafico Patriarcha S. FRANCESCO d´ Assisi, / dedicata alla divozione dell Illmo: ed Eccmo: Sig.re D. GIOVAN/NI VENATI Duca di Santa Teodora: c: / Fran. Sesone Sculp"


s429x4 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
PRUSKÉ, kláštor františkánov
Obraz lunetového formátu v nadpraží vstupných dverí v predsieni
BÚstredný motív svätca kľačiaceho s krucifixom v ruke, rozšírené po stranách krajinným pozadím (lesnatá krajina s kopcami a riekou); okrídlené serafínske hlavičky vypustené

Christoph Thomas SCHEFFLER (1699 - 1756)

s430

Sv. František z Assisi (Videnie v Portiuncule), medirytina?, po 1737
Grafická reprodukcia oltárneho obrazu z r. 1737 v kostole františkánok v Dillingene (S. Hartmann: Christoph Thomas Scheffler 1699-1756. Visualisierung barocker Frömmigkeit. Regensburg 2015, kat. Nr. G61, Taf. 59);
+ Redukovaný variant kompozície (Kristus s pravicou priloženou k hrudi), rytinová ilustrácia in: Marianischer Gnaden-Himmel..., Bamberg 1766, p. 493;


s430 a Henrik Schweizer(?), obraz boč. oltára, pol. 18. stor.
JABLONICA, far. kostol sv. Štefana Kráľa
Ol/pl, 115 x 90 cm (v nadstavci Stigmatizácia sv. Františka). Oltár prenesený 1817 zo zrušeného kláštorného kostola františkánov sv. Kataríny pri Naháči
Kompozícia prevzatá iba s malými úpravami (anjel pri svätcovi posunutý do stredu, atď.), upravené na oválny formát


s430 b Henrik Schweizer(?), obraz hlav. oltára, 1760
SZENDRŐ, far. kostol (pôv. františkánov)
K. Györffy, MÉrt 2006/2, s. 275-305, obr. 14 na s. 288;
Redukovaný variant identickej kompozície (bez anjela uprostred, sv. František s rukou natiahnutou pred seba)430X
+ Z predlohy odvodená aj kompozícia obrazu Johanna Baptistu Zimmermanna z r. 1758/59 na boč. oltári far. kostola sv. Michaela archanjela v Berg am Laim (Mníchov);

Giuseppe SEVERONI

s430x1

Sv. Alojz Gonzaga, medirytina Anton Birckhart, 1. pol. 18. stor.


s430x1 a Johannes Mollner(?), obraz na boč. oltári, kon. 18. stor.
KOŠICE, kostol Najsv. Trojice (pôv. jezuitský, akademický)
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.836); - K. Kolbiarz Chmelinová, in: Mecénstvo umenia okolo r. 1800, Ba 2020, s. 125, 135, obr. 9 (1784-1800)
DPrerobené na celú postavu, pridané pozadie a dvojica sediacich anjelikov s ľaliou (prevzatá z Carla Marattu)

Matthias SCHEITS (ca. 1625 - 1700)

s430x2

Ilustrácie obrazovej "Sternsche Bibel" podľa Scheitsových predlôh (153 medirytín od 14 rôznych rytcov), vyd. 1672
In: "Biblia, Das ist: Die gantze H. Schrifft Alten und Newen Testaments / Deutsch / D. Martin Luthers...", tlač. Johann a Heinrich Stern, Lüneburg 1672;
Zachovaný súbor Scheitsových predlôh, lavír. perokresby (P. Prange: Deutsche Zeichnungen 1450-1800. Die Sammlungen der Hamburger Kunsthalle Kupferstichkabinett, Bd. I. Köln 2007, s. 310-311)
2.1. Krst Krista v Jordáne (Mk I), medirytina Abraham Blooteling
s430x2.1 a Krst Krista, obraz boč. oltára, pol. 18. stor.?
VRAKÚŇ, far. kostol sv. Jakuba St.
COdvodené ústredné postavy, doplnený Kristus s učeníkmi vpravo a anjelici s nápisovou páskou s chronogramom

2.2. Ukrižovanie (Ján 19,17-30), medirytina Jan de Visscher
Predloha, lavír. perokresba (Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinett, inv. č. 1951-12);
s430x2.2 a Ukrižovanie, pol. 19. stor.
HRONSEK, drevený artikulárny kostol ECAV
Ol/pl, záves. obraz na parapete chóru; - P. Kajba / J. Filo: Hronsek, drevený artikulárny kostol. História, obnova, reštaurovanie. Vyd. J. Filo 2014, s. 62, obr. s. 65; rešt. M. Šurin (s. 76, obr. s. 80);
BDo kompozície prevzatej ako celok doplnená kľačiaca postava M. Magdalény objímajúcej kríž a listnatý ker naspodu uprostred
Georg Friedrich SCHMIDT (1712 - 1775)

s430x3

Principium Musicum, medirytinová ilustrácia, pol. 18. stor.
Znač. "G. F. Schmidt fec."


s430x3 a Anton Schmidt, výjav z kováčskej vyhne na maľovanom paraváne
SVATÝ ANTON, kaštieľ (Múzeum, ANT 0625)
Ol/pl, 114,4 x 103,5 cm; ako paraván na imitácii krbu v kabinete; zo série obrazov vyúčtovaných 1754; - JM 2013, s. 103, kat. č. II.62;
DZ inej, anonymnej rytinovej ilustrácie odvodení aj dvaja kováči podkúvajúci koňa na pravej straneMartin Johann SCHMIDT - Kremser Schmidt (1719 - 1801)

s430x4-5 Kompozície oltárnych obrazov (bočných oltárov Katedrály vo Váci z r. 1770 a i.); zo série grafických reprodukcií vlastných diel
R. Feuchtmüller: Der Kremser Schmidt, Innsbruck - Wien 1989, kat. 369, 375; - J. Jernyei Kiss: Barokk mennyország. Vallásos képzelet és festett valóság. Budapest 2009, s. 74-77;
+ Aj medirytinové kópie, medirytiny Paul Haubenstricker (Jernyei Kiss, s. 74, obr. 26, 27)

s430x4Apoteóza sv. Jána Nepomuka (príhovorca za zomierajúcich na mor), lept, 1770
("Ein Plat in Ungarn zu Waitzen in Dum...")
s430x4 a Obraz pravého boč. oltára, 1. pol. 19. stor. (1823?)
DETVA, far. kostol sv. Františka z Assisi
BZ grafiky prevzatý celok kompozície s malými úpravami (anjelik pod svätcom otočený frontálne, pridaný anjel na oblaku vpravo)

s430x5Sv. Mikuláš (ochranca lodníkov), lept, 1771
"In Ungarn zu Waitzen in Dom, ..." (MG Brno, inv. č. ES 1951);
Pre zobrazenie biskupa na oblakoch s anjelikmi sa Kremserschmidt inšpiroval staršími predlohami - napr. postava sv. Ulricha v identickej póze na mezzotinte B. Vogela z r. 1735 podľa predlohy J. G. Bergmüllera (Bauer / Epple 1, 2021, č. Th 74)
+ Aj skorší variant kompozície, Schmidtov lept podľa olt. obrazu sv. Mikuláša z hlavného oltára far. kostola
v Krems a.D.-Stein: "Ein Plat in Stein bey Crems..." (MG Brno, inv. ES 1948; GNZ 1628)
s430x5 a Sv. Mikuláš ochranca lodníkov, obraz hlav. oltára, kon. 18. stor.
RÁBASZENTMIKLÓS, far. kostol sv. Mikuláša
Barokk freskófestmények Magyarországon III. Bp. 2022, s. 277, obr. a)
BKópia celku Kremserschmidtovej kompozície vo Váci


s430x5 b Sv. Mikuláš s anjelikmi na oblakoch na obraze hlav. oltára, 18./19. stor.?
KUCHYŇA, far. kostol sv. Mikuláša biskupa
Ol/pl, 335 x 220 cm; oltár s erbom Pálffy
BPodľa Kremserschmidtovej verzie vo Váci; iba postava biskupa s mitrou na hlave na oblakoch s anjelikmi (výjav stroskotania v spodnej časti nahradený krajinou s pohľadom na obec a Malé Karpaty)

s430x6Korunovanie Panny Márie, lept, 1768
"Krönung Mariä" (znač. "Martin Joa. Schmidt fecit 1768");
s430x6 a Prijatie Panny Márie Najsv. Trojicou na nebesiach, v hornej časti býv. oltárneho obrazu Všetci svätí, ca. 1770?
BRATISLAVA, SNG (O 5805)
Ol/pl, 272 x 159,5 cm; - M. Keleti, Fontes 2, SNG 1983, s. 149, č. 130 (Nezn. stredoslovenský maliar, 18. stor.);
DMnohofigúrová kompozícia zostavená z postáv prevzatých z rôznych predlôh (sv. Peter a Pavol v skupine apoštolov na ľavej strane z medirytiny "Premenenie na hore Tabor" Matthäusa Meriana atď.);
Z kompozície M. J. Schmidta odvodená horná časť zobrazenia (Kristus a Panna Mária, anjelik pod ňou pridržiavajúci jej plášť a anjel s Kristovým krížom na ľavej strane); Boh Otec presunutý doprava


s430x6 b Prijatie Panny Márie Najsv. Trojicou na nebesiach, v hornej časti obrazu Všetci svätí na hlavnom oltári, kon. 18. stor.
VEĽKÝ KLÍŽ, kostol Všetkých svätých
Ol/pl, 230 x 175 cm; reštaur. E. Massányi 1957;
DCelok zostavený z postáv prevzatých z rôznych predlôh (jeho variantom je aj kompozícia obrazu hlav. oltára v Skačanoch z r. 1812, vo vrchole s Korunovaním Panny Márie)
Z predlohy M. J. Schmidta prevzatá horná časť zobrazenia (Kristus s Pannou Máriou a Boh Otec nad nimi)


    
    

Franz Leopold SCHMITTNER (1703 - 1660/61)

s431

Anjel Strážny - "S. ANGELUS CUSTODIS", rytinová ilustrácia (in: "Officium Rakoczianum...", Trnava 1742)
(chlapec v uhorskom odeve) - Podľa Knapp, Officium 2000, s. 67, obr. 66: neznač. rytina z trnavského vydania 1753! (signovaný len titulný list); iný variant vo vydaniach "Officium..." (Trnava 1769; - obr. 77 na s. 71); atď.; + dalšia verzia v iných vydaniach (Košice 1756 - Knapp, obr. 118 na s. 88) - prototyp P. da Cortona
a Marattov obraz podľa neho?
s431 a Obraz hlav. oltára, olejomaľba, 1754
DOLNÝ LIESKOV, kostol Sv. Anjelov Strážcov
Ol/pl, 450 x 235 cm
COdvodené, doplnení anjelici (chlapec iný = portrét?)


s431 b Vyradený býv. oltárny obraz, pol. 18. stor.?
ŠAŠTÍN, pútny kostol Sedembolestnej Panny Márie
Ol/pl, 450 x 240 cm; plátno v zlom stave, premaľované a poškodené; veľkosť obrazu a tvar pôvodného rámu sú identické s obrazmi boč. oltárov kostola od J. L. Krackera a J. I. Mildorfera (na oltári Anjela Strážneho je dnes iný obraz);
CPrerobené, iba odvodené (póza a gesto disproporčne zobrazenej nakročenej figúry archanjela sú totožné, namiesto chlapca v uhorskom odeve žena(?), rozšírené komparzom (mužské a ženské postavy v dobových odevoch so zástavami po stranách)

     

s432

Najsv. Trojica s pohľadom na Budín, medirytinová ilustrácia (frontispice), vyd. Viedeň 1773
G. Tüskés / É. Knapp: Graphische Darstellungen in den Publikationen barockzeitlicher Bruderschaften, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, Bd. 52/1989, Heft 3, s. 353-372, obr. 16;
(Schmittner podľa nejakej zo starších predlôh)


s432 a Boh Otec na maľbe Najsv. Trojica nad triumfálnym oblúkom zo strany lode, 1. pol. 18. stor.?
HRONSKÝ BEŇADIK, farský kostol sv. Egídia
CKristus zmenený, celok podľa staršej predlohy, z ktorej čerpal aj Schmittner

s432x2

Dubnická Madona, medirytina, po 1756
Znač. "Fr. Le. Schmitner fec. Viennae"; Milostivá socha Panny Márie s dieťaťom a anjelikmi na baldachýnovom hlav. oltári v Dubnici nad Váhom (konsekrovaný 1756). Naspodu erb Uhorska, nad a pod zobrazením nápisy v slovenčine : "Utessena a Milostiwa Welika Uherskeho Narodu Pani Preb. P. Maria / Ctí se na Panstwi geho Excell. P(?) Groffa Illyeshaziho dubniczi v Uhrich"; - Z. Szilárdfy / G. Tüskés / É. Knapp: Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről. Bp. 1987, č. 199;


s432x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BUDAPEŠŤ, MNG (inv. 50.1)
Ol/pl, 157 x 98 cm; bez nápisov, na stuhe naspodu: "CLara Mater DVbnICzae" (chronogram 1756); - D. Radocsai: A Rudnicza-i Madonna. MÉrt 1952, s. 75; - A Magyar Nemzeti Galéria régi gyűjtemény. Bp. 1984, s. 165-166 (E. Buzási);
AZobrazenie totožné, pomerne kvalitná olejomaľba neznámeho autora (možno predloha pre Schmittnerovu rytinu?)

Andreas (1700-1740)  a Joseph (1695-1740)  SCHMUTZER

s433

Zázrak sv. Ladislava (Ladislav na koni kopijou otvára prameň), medirytina 1731
(Exemplár SNG, inv. č. G 6870); - K. Garas: F. A. Maulbertsch, Budapest 1960, s. 188 a pozn. 280; - Kat. M. Unterberger, Salzburg 1995, obr. 144; (Prototypom medirytina Domenica Rossettiho / Roselliho v životopise sv. Ladislava od jezuitu Istvána Tarnócziho z r. 1631).
Rytina Schmutzerovcov vyd. aj tlačou, in: "Oratio Panegyrica de sancto Ladislao rege Hungariae", Viedeň 1747. + Neskoršia(?) rytina Joan Adam Napert (so zmeneným nápisom, erby tie isté). + Výjav bez spodnej časti do podrobností kopíruje ešte ilustrácia Josefa Kovatscha "Szent László, a Magyarok Mózese" z r. 1823 (Pataky 1951, obr.); + "Szent László Magyarok Királya...", rytina Johann Christoph Winkler vo Viedni - modifikovaná kompozícia, na oblakoch Madona s dieťaťom, dole namiesto psa husár naberajúci vodu (Knapp / Tüskés 2004, s. 193, obr. 111; - Szilárdfy 2008, č. 263)
s433 a Bratislavský maliar (Josef Kurtz?): Zázrak sv. Ladislava, akvarel na pergamene, 1737
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 413)
330 x 255 mm; s nápisom a Esterházyho erbom; - DSVU Barok 1998, s. 465, č. 221a (JM); - Kat. DSVU Barok 1999, č. 37;
B


s433 b M. Raub(?), obraz hlav. oltára, 1779
NITRA, kostol piaristov sv. Ladislava
Oltár na obj. gr. Grassalkovicha. - Szilárdfy 2001, s. 24;
BDoplnené v hornej časti figúrou letiacieho anjela


s433 c Joseph Zanusi, obraz hlav. oltára, 1805
ŽEMLIARE, far. kostol sv. Ladislava
Ol/pl, 380 x 180 cm; - Szilárdfy 2001, s. 24;
B


s433 d Franz Lieb, sekundárny motív v pozadí na olejomaľbe Apoteóza sv. Ladislava, obraz hlav. oltára, 1770-te r.
KRÁĽ (Sajószetkirály), kaplnka v býv. kaštieli Vécseiovcov
CLen motív z legendy v pozadí; kôň v skoku, pridaný štít, svätec hľadí hore

s433 e Franz Anton Maulbertsch, ústredný motív kráľa s kopijou na koni na freske kupoly, 1781
BRATISLAVA, kaplnka sv. Ladislava v Primaciálnom paláci
Csákós, Forum 1938; - Garas 1960
CVoľne odvodené, stranovo prevrátene


s433 f Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Ol/pl, 134 x 62,5 cm;
DStranovo prevrátene, bez vojska v pozadí; kôň sivočierny, s hlavou privrátenou; doplnené P. Máriou s dieťaťom a anjelom (figúra kľačiaceho anjela na oblaku pri Panne Márii z kompozície G. B. Pittoniho "Oslávenie sv. Jána Nepomuka")


s433 g Vincenz Zawodnik, návrh na fontánu(?), okolo 1800
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (C 4832)
Štetcová kresba na kartóne, 15 x 16 cm; znač. "Pinx. Vincenz Zawodnik" (web umenia: 1790-1820);
BSv. Ladislav s kopijou na koni prevzatý z grafiky433X
+ M. Unterberger, olt. obraz pre jezuitov v Tirgu Mures, ca. 1754 a návrhová kresba v TLF Innsbruck (Kat. Unterberger, Salzburg 1995, obr. 145); + J. L. Kracker(?), olt. obraz v Sihaloms433x2

"Mariazeller Gnadenaltar", medirytina, 1728
Znač. "J. E. Fischers ab Erlach S.C.M. Consiliarius et Architectus invenit - Andreas Josephus Schmuzer chalc: vien: Sculp:"
Zobrazenie strieborného oltára v pútnom chráme Narodenia Panny Márie v Mariazell, s milostivou sochou Madony pod baldachýnom, podľa návrhu Josepha Emanuela Fischera von Erlach, realizovaný augsburským zlatníkom Philippom Jakobom Drentwettom 1726/27; - Triumph der Phantasie. Barocke Modelle von Hildebrandt bis Mollinarolo, ÖG Belvedere Wien 1998, s. 114-115, kat. č. 16 (W. G. R.);
+ Kópia nezn. rytec, univerzitné tézy, 1727 (Graphische Sammlung Stift Göttweig);
+ J. S. Negges, medirytina (pred 1733), v spodnej časti pôdorys; zo série zobrazení oltárov vyd. Salomonom Kleinerom vo Viedni (označenie Antonia Beduzziho ako inventora zrejme omylom - "Ant. Beduzzi, invent. - I. S. Negges excud.") - podoba oltára ešte bez anjelikov na volútach po bokoch tabernákula, doplnených až v r. 1733; - Triumph der Phantasie 1998, s. 114, kat. č. 15; - Ungarn in Mariazell - Mariazell in Ungarn. Geschichte und Erinnerung. Bp. 2004, obr. s. 140;
+ Johann Jacob Lidl, "Mariazeller Gnadenaltar", medirytina, pol. 18. stor.; - Mariazell 2004, obr. s. 432;
+ Johann Assner, medirytina, 1748 (znač. "Assner sc."); obojstranný obrázok "Wahre Abbildung des Kostbaren sil/ber Altar in dem Wunderthätigen / Gnaden orth Maria Zell in Steyermarckh" (na prednej strane milostivá socha P. Márie) - Mariazell 2004, s. 487, kat. XI-13, obr. s. 432;
+ Anonymná medirytina, ca. 1730; text: "ALTARE EX ARGENTO FABRE ERECTUM Ao MDCCXXVII..." (Z. Szilárdfy: A magánáhítat szentképei / Kleine Andachtsbilder III, Szeged - Bp. 2008, s. 490-491, č. 375)
s433x2 a Josef Zanusi: Milostivý oltár v Mariazell, olejomaľba, 1802
OSTRIHOM, Arcibiskupský kňazský seminár
Rozmerný obraz, pôv. asi z oltára, sign. "Jos. Zannusy Pinxit Tyrnaviae Ao 1802"; dole text mariánskeho hymnu "Salve Regina". Prenesené z Trnavy v r. 1850, keď kňazský seminár preložili do Ostrihomu. - Mariazell 2004, s. 431-432, kat. VI-1 (Z. Szilárdfy / Sz. Serfőző); - Sz. Serfőző: "Vera effigies" - a mariazelli kegyszobor másolatai Magyarországon, AH 2005/1, s. 265;
BAnthoni SCHOONJANS (1631 - 1716)

s434

Triumf cisára Leopolda I., mezzotinta Georg Andreas Wolfgang st. (univ. tézy Ladislava Szunyogha vo Viedni, 1695)
Znač. "Antonius Schoonyans pinxit - Georg Andreas Wolfgang sculpsit et excudit Augustae Vind. 1695" (z 8 častí, 230 x 165 cm; exempláre Museum der Stadt Wien, MNM Tört. Képcsárnok); - Die Türken vor Wien 1983, s. 248-249; - Galavics 1986, obr. 85; - Rózsa, AHA 1988, s. 268-269, obr. 16; - Kat. Crossroads 1993, s. 351-354, č. 144, obr. (GG); - Galavics, in: Die Jesuiten in Wien, s. 125 a č. 20


s434 a Olejomaľba na grafike nalepenej na plátne?
BOJNICE, SNM - Múzeum
AJohann Sigmund SCHOTT (1654 - 1699)

s435

Sv. Štefan, Imrich a Ladislav, medirytinové ilustrácie, in: (G. Hevenesi), "Ungariae Sanctitatis indicia", Tyrnaviae 1692;
druhé doplnené vyd. 1732
Rusina / Zervan 2016, s. 417-430 a jednotlivé heslá
Sv. Štefan, pag. 1, znač. "Schott sc." (Knapp 2001, s. 153, kat. 71); - Sv. Ladislav (1692, pred s. 15) na štíte meč ovinutý ružencom: "S. Ladislaus Rex Ungariae, rosario ensi obvoluto pugnare Solitus ibyt 1093 27 iun. Sep. Varad:" (Z. Silárdfy: Sajátos típusok a magyar szentek barokk kori ikonográfiájában, in: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Keresztény Múzeum, Esztergom 2000, s. 55-88; nemec. vydanie 2001).
(Ďalšie rytiny sign. "Hoffmann sc." a nesignované nezn. trnavskí rytci)
s435 a Gabriel Barna(?): figúry sv. Štefana, Ladislava a Imricha (vrátane orámovania), na sever. stene svätyne vo výmaľbe interiéru dreveného kostola, 1711 (pred 1731)
ORAWKA, kat. kostol sv. Jána Krstiteľa
Güntherová: Orava 1944, s. 53-57; - Szilárdfy 2003?; - Rusina / Zervan 2016, č. 1, 3, 8;
B  (Postavy ďalších uhorských svätcov a svätíc podľa rytinových ilustrácií J. J. Hoffmanna a nesign.)


s435 b Josef Zanusi(?): Sv. Ladislav, olejomaľba zo série svätcov a svätíc
BOJNICE, SNM - Múzeum
BStranovo prevrátene; - Zo série obrazov štvorlistového formátu (aj sv. Svorad podľa Hoffmannovej ilustrácie Hevenesiho)

    
Johann Heinrich SCHÖNFELD (1609 - 1682/83)

s435x2

Apoteóza sv. Františka Xavera so zomierajúcimi na mor, medirytina Matthäus Küsell, 1670
Rytinová reprodukcia Schönfeldovho obrazu na hlav. oltári jezuitského kostola v štajerskom Leobene (K. Läufer, in: Barockberichte 16/17, Salzburg 1998, s. 25, obr. 4 na s. 27)


s435x2 a Ústredný obraz boč. oltára, 1699?
LEVOČA, býv. jezuitský kostol sv. Ladislava (starý minoritský, gymnaziálny)
Ol/pl, 350 x 150 cm; obrazy dovezené z Banskej Bystrice 1699?
NKP Levoča 2016, s. 214-215: "1697"; (v nadstavci Traja košickí mučeníci);
B

Christoph SCHWARZ (1545 - 1592)

s436

Ukrižovanie (Kalvária), medirytina Aegidius Sadeler II, 1590
Znač. "Christophorus Schwartz monachien. pinx. - Gilis Sadler Sculpsit A. 1590"; - F. W. H. Hollstein, F. W. H.: Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, ca. 1450-1700. vol. 21. Amsterdam (b.r.), č. 53 na s. 18; - IB 72/2 (1998), č. 055 na s. 86-87; - UBI Roschmann IV, s. 16; atď.
+ Kópia, lavírovaná perokresba (predloha pre grafiku?), znač. "S M 1607" (HAUM Braunschweig, Kupferstichkabinett) - kópia Schwarzovej kompozície (Kristus frontálne), v orámovaní po stranách personifikácie FIDES a LEX
s436 a Obraz boč. oltára Piety, olej na dreve, 1656
SMOLENICE, far. kostol Narodenia Panny Márie
Na oltári bol dedikačný nápis: "Deo Immortali mortuo et sepulto posuit, dicavit, sacravitque Jakobus Hassko parochus Szomolensis MDCLVI" (cit. Gábriš, Dejiny prepozitúry... 1968, s. 38), v r. 1703 do pohrebnej kaplnky Erdődyovcov na cintoríne (Kanonic. vizit. 1731), po jej zbúraní späť do kostola?
BPrekomponované symetricky do polkruhovo zakončeného formátu, zboku orezané; Kristus zmenený - frontálne, nohy rovno, hlava vľavo k pravému plecu (ako v Slovenskej Ľupči = iná predloha?)


s436 b Ukrižovanie, olejomaľba, 18/19. stor.?
SLOVENSKÁ ĽUPČA, kostol ECAV
BLen spodná časť, primitívne zredukované, pozadie iné (bez lotrov po stranách, aj Kristus iný)

s436 c Olejomaľba, 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
BLen spodná časť, primitívne zredukované, pozadie neutrálne, bez lotrov po stranách, aj Kristus iný (ako v Slov. Ľupči)

s436 d Paul Juvenel (pripis.), Kristus na kríži na tabuľovej maľbe » Ukrižovanie na krídle oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
JM 2003, s. 104-105, obr. 6 a-d (predlohy); - Galavics 2008, s. 65, obr. 19;
DDoplnený postavami Panny Márie pod krížom (podľa A. van Qert) a sv. Jána Evanjelistu (z "Ukrižovania" H. Goltziusa)


s436 e Obraz z býv. hlavného oltára, olejomaľba, kon. 18. stor.
BIJACOVCE, far. kostol
M. Herucová: Spišské oltáre 19. storočia, Ba 2015, s. 24 a pozn. 84; obr. 13, 14 (predloha);
B  (+ zmenšená kópia v kaštieli Csákyovcov?)


s436 f Olejomaľba, 18. stor.
? (SOGA 2005)
Ol/pl, 133 x 99 cm, neznačené; - 59. jesenná aukcia SOGA, okt. 2005, č. 215 ("Nezn. stredoeurópsky maliar, okolo 1730");
AKópia podľa rytiny436X
+ Obraz vo far. kostole, Koniecpol (KZSP t. III Woj. Kieleckie, z. 12 Powiat Wloszczowski, Wwa 1966, s. 20 a obr. 122: "nizozem. škola, 2. pol. 16. stor., s autoportrétom maliara"); + 3 obrazy v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 135-137); + ďalšie príklady v Poľsku (M. Morka: "Ukrzyzowanie" Christopha Schwarza - polskie warianty. Rocznik Historii Sztuki XX, 1994, s. 87-108, obr.1-6, 9-14); + 2 epitafy v Durínsku (Hermann Weyer 1609, Paul Keil 1604 - Szilvia Bodnár, AHA 50/2009, s. 14, obr. 3 a pozn. 8 na s. 17: čiastková kópia v Stuttgarte a ďalšie príklady - kópie, varianty a kompilácie (20 obrazov, 6 reliéfov, 4 kresby) uvádza H. Geissler: Christoph Schwarz (rkp. dizert., Freiburg i. Br. 1960, s. 81, 219-222, 271-272); + Olej na plechu 44 x 34 cm, zo súkrom. zb. (73. Kunstauktion Alte Meister, im Kinsky 21. 4. 2009, kat. č. 55: Nezn. okolo 1600, "wohl Dürer Nachfolger" /sic/)

s437

Posledný súd, medirytina Johann Sadeler I, 1580-te r.
Kruhový formát, znač. "Pinxit [dedikácia] Cris: Schuuartz" - "Celsitud Suae / Chalco Joa[n] Sadeler fecit". - Nagler 143; - Holl. 21/1980, č. 260 na s. 129; - IB 70/2 (2001), č. 224
na s. 3); - UBI Roschmann IV, s. 17; - H. Geisler: Christoph Schwarz. Freiburg 1960, s. 223-226 (G III, 13); - W. Deluga: The Influence of Prints on Painting in Eastern Europe, in: Print Quarterly 10/1993, No. 3, s. 224-225
Aj Schwarzova lavírovaná perokresba, obdĺžnikový formát na výšku (Stuttgart, Staatsgalerie, Graphische Sammlung, inv. C 67/1474)

s437.1 Matthäus Merian st., medirytina podľa Sadelera (prekomponované na obdĺžnikový formát na šírku), 1630
Znač. "Matthaeus Merian Basiliensis"; - Holl. 45/1995, č. 7 na s. 98; - Deluga 1993, obr. 127 na s. 224;

s437.2 Nezn. rytec podľa Sadelera (štvorcový formát), 18. stor.
s437 a Ústredná tabuľová maľba epitafu Sophie Greffovej rod. Hirscherovej, zomr. 1609
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Deluga 1993, s. 226; - JM, in: DSVU Barok 1998, s. 123 (predloha); - JM, Ars 1998/1-3, obr. 4c; - Galavics 2008, s. 71; - DSVU Renesancia 2009, s. 863-864, č. 219 (JM); - NKP Levoča 2016, s. 74, 153-154, obr.;
BLevočský maliar prevzal celok Schwarzovej kompozície, ktorá patrila všeobecne k najrozšírenejším predlohám protestantských epitafov, s obvyklou korekciou (Panna Mária po pravici Krista Sudcu odsunutá na čelo skupiny novozákonnných svätcov vľavo; skupiny anjelov po stranách zredukované na dvoch letiacich anjelov, atď.). Spodnú časť kruhového formátu predlohy upravil na pravouhlý, pričom ľavý spodný roh vyplnil vkomponovaním kostlivca s rubášom cez hlavu, prevzatého z Goltziovej rytiny zo série Posledný súd podľa Stradanusa (na Merianovej obdĺžnikovej verzii je roh prázdny, na štvorcovej kópii nezn. rytca je do ľavého rohu presunutá figúra muža od chrbta s ľavou rukou zdvihnutou nad hlavou)
(V nadstavci epitafu je tabuľová maľba Trojica podľa Sadelerovej rytinovej reprodukcie kompozície A. M. Vianiho)


s437 b Tabuľová maľba z epitafu spišskej proveniencie, kruhový formát s kolopisom dat. 1594?
BRATISLAVA, SNG (O 126)
SNG prevzala 1972 z pozostalosti gr. Czobélovej v Strážkach. Olejomaľba na dreve, priemer 126 cm, rešt. A. Kubová, SNG 2009;
Keleti, Fontes 2, s. 117-118 (O 5092-5093; lit.); - Deluga 1993, s. 226 a obr. 128; - JM 1998a, s. 122-123, obr. 4b (predloha); - Kat. Renesancia 2009, s. 86-87, č. II.7.7. (K. Chmelinová); - K. Chmelinová / A. Kubová: Neznámy maliar a rezbár: Epitaf s výjavom Posledného súdu, in: Ročenka SNG Galéria 2010 (2011), s. 105-108
BNeznámy spišský maliar z rytiny prevzal celok kruhovej kompozície, ktorú zjednodušene reprodukuje (v hornej časti Mária pri Kristovi presunutá do ľavej skupiny svätcov, počet sväteckých postáv je zredukovaný, anjeli po stranách Krista sú vypustení úplne).


s437 c Paul Juvenel (pripis.), figurálne motívy na tabuľovej maľbe » Posledný súd v nadstavci Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
JM 2003 (predlohy); - JM, in: DSVU Renesancia 2009; - K. Chmelinová: Necpaly, in: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. Bratislava 2016, s. 67
DVlastný výjav maliar skomponoval s použitím figurálnych motívov prevzatých z Posledného súdu Chr. Schwarza (Kristus Sudca v gloriole a anjeli s trúbami pod ním, motív Pekla vpravo, odvodený je aj ženský akt podpieraný anjelom) a z ľavej strany Michelangelovej fresky.


s437 d 5 postáv komparzu na tabuľovej maľbe  » Vízia proroka Ezechiela v Kremnici, zač. 17. stor.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí
JM 1998a, obr. 4 a-c (predlohy); - JM 2003, s. 106-111, obr. 9-11; - Kat. Kremnica 2006, s. 100-103, č. 95 (JM); - Galavics 2008, s. 71, obr. 23, 24 na s. 66; - DSVU Renesancia 2009, s. 839-840, č. 202 (JM)
DCelok kompozície zložený z figurálnych motívov, prevzatých z min. šiestich rôznych predlôh - okrem figúr z Posledného súdu Chr. Schwarza, Michelangela, M. van Hemskercka, Stradanusa aj postavy z Ezechielovej vízie G. B. Fontanu a G. Bertaniho


s437 e Trnavský maliar, postavy na ústrednom obraze hlav. oltára, 1637
DECHTICE, far. kostol Všechsvätých
Ústredný obraz tempera na dreve, oltár datovaný donátorským nápisom z r. 1637. Reštaur. M. Polgár a F. Šmigrovský, 1991 (Kat. Reštaurátorská tvorba, Senica 1992, nestr.);
DKľačiaci Mojžiš s desatorom a ďalší prorok sediaci pri ňom vľavo (pokračuje mučeníkmi), Ján Krstiteľ kľačiaci na oblaku a mierne upravený Kristus na guli vo vrchole zakomponovaní do výjavu Všetci svätí (Mária iná, odsunutá doľava - oltár pôv. protestantský?); doplnené ďalšími postavami z iných predlôh (dole uprostred sv. Vavrinec z Collaertovej rytiny podľa M. de Vos)437X
Príklady preberania Schwarzovej kompozície "Posledný súd" v Poľsku: W. Deluga: The Influence of Prints on Painting in Eastern Europe. Print Quarterly 1993/3, obr. s. 224-225; + Olejomaľba na plátne, 17. stor., do 1945 v kostole sv. Jakuba, Szczecin (M. Glinska, in: Zb. Niderlandyzm, obr. 13 na s. 178); + Hermann Moller, obraz Spravodlivosti pre radnicu v Stadthagen, ol/pl, 1623 - vľavo Posledný súd, vpravo Šalamúnov súd (Kat. Renaissance in Weserraum, Berlin 1989, fareb. obr. 153); + Tabuľová maľba z nadstavca hlav. oltára v kostole sv. Bartolomeja, dnes MN Gdansk (K. Cieslak: Miedzy Rzymem, Wittenberga i Genewa. Wroclaw 2000, obr. 35); + Mramorový reliéf (ovál na šírku) v nadstavci epitafu Wedelovcov z r. 1615 v kostole v Krepcewo (M. Glinska, in: Zb. Niderlandyzm, obr. 5 na s. 169); + Obraz vo far. kostole, Świecie - Mária pri Kristovi! (KZSP, Tom XI Woj. Bydgoskie, Zeszyt 15 Powiat Świecki, Wwa 1970, obr. 102); + Steinborn / Oszczanowski, maľby sliezskych epitafov, č. 187-189 ("podľa Sadelera 1590 alebo Meriana"); + Torunský maliar: Detail obrazu na epitafe rodiny von der Linde, ca. 1584 v kostole P. Márie, Toruń (J. Flik, in: Niderlandyzm, s. 379, obr. 12; - aj Michelangelo a Goltzius!); + Maľba vo far. kostole, Krosno (Zabytki sztuki w Polsce. Malopolska. Wwa 2016, s. 719); atď.
Príklady v Rakúsku: Egidius de Rye(?), časť klenbovej maľby z Burgkapelle v Grazi, okolo 1600 (transfer na zámku Söding); + Hieronymus Francken II: Posledný súd, tabuľová maľba, 1605-10, KHM Wien - Salzburg (aj motívy z Michelangela a Goltziusa); + Nást. maľba v kostole sv. Juraja, Lajtaszentgyörgy / St. Georgen am Leithagebirge, 1623 (Galavics 2008, obr. 29)
Príklady v Nemecku: Olejomaľba, 17. stor. (Köln, Diözesanmuseum); + Drevený epitaf s obrazom Posledného súdu, ca. 1650 (Eisenach, Georgenkirche); + Ústredný obraz epitafu H. Heynrodeho (Sangerhausen, Sankt Jakobi); + J. von Ennum, obraz epitafu rod. Merfeldt, 1597 (Flensburg, Marienkirche) - Ketelsen-Volkhardt, Schleswig-Holsteinische Epitaphien, 1989, obr. 95 (+ ďalšie dva maľované epitafy v Schleswig-Holsteinsku); + Mnoho ďalších kópií podľa rytiny (napr. Brenz, Esslingen; Weinsberg, atď.)
Príklady na Morave a v Čechách: + Kópia, celok podľa Sadelerovej rytiny, ol/pl, 115,5 x 148 cm (MG Brno, Z 2634); + Horná časť ústrednej olejomaľby epitafu W. Brunlachera zomr. 1599, Muzeum města Brna (Kat. Ku věčné památce..., Olomouc 2007, s. 90-92, č. 2; - doplnené postavami z Heemskercka a Solisa); + Ústredný obraz epitafného oltára z pohrebnej kaplnky Jana Čecha z Kozmáčova, po 1597, Muzeum Jindřichohradecka (O. Jakubec 2015, s. 199-200, obr. 64; - motív zatratených vpravo vypustený)
+ Množstvo ďalších prevzatých alebo odvodených kompozícií oltárnych a epitafných obrazov zo 17.-18. stor. po celej Európe; aj na maľovaných stropoch a emporách a pod.; ďalšie príklady v lit.
Motívy Schwarzovej úspešnej kompozície používané ešte na prelome 18./19. storočia (porov. E.-M. Seitz, in: Herbst des Barock 1998, s. 384 a katalóg diel); Napr. klenbová freska "Posledného súdu" Josepha Kellera vo far. kostole v Kalksburgu (1797/99) a skica k nej (Dom- und Diözesanmuseum Wien - Seitz, s. 379, obr. 9), skombinovaná s použitím motívov prevzatých zo Schwarza, C. Ferriho, D. Grana a J. G. Bergmüllera (s. 408, Taf. 63), ktorú s obmenami zopakoval aj na klenbe lode far. kostola v Tannheim, 1804 (Taf. 69); + Franz Seraph Zwinck, motív diablov odnášajúcich zatratených do pekla odcitovaný na obraze "Posledný súd", 1762 (Ettal, opátstvo P. Márie); a pod.

s438

Ukrižovanie (Kristus na kríži s Máriou a Jánom), medirytina Johannes Sadeler I, 1589
Znač. "Pinxit Christoph. Schwartz Monachiaes - Joa. Sadeler Belga scalpsit Monachii". Záverečná rytina z cyklu 9 reprodukcí obrazov Pašiového oltára kňažnej Renaty Bavorskej: "Precipua Passionis D.N. IESV CHRISTI mysteria. Ex Serenissimae Principis Bavariae Renatae sacello desumpta", Mníchov 1589. - UBI Roschmann IV, č. 15; - Holl. 21/22, č. 233-241 (Ukrižovanie č. 241); - Rom in Bayern. Bayerisches Nationalmuseum München 1997, č. 129 na s. 437-443 (Ukrižovanie obr. s. 443); Ukrižovanie jediný zo Schwarzových obrazov zachovaný (olejomaľba na medi - kat. 130 na s. 444-445);
+ Kópia, medirytina Elias van den Bosche, vyd. Peter Overradt v Kolíne n. Rýnom

438.1 Sv. Ján Evanjelista stojaci pod krížom
Identická postava prevzatá na medirytine "Ukrižovanie" M. Greutera (vyd. J. Bussemacher, Köln ca 1600).


s438.1 a Jacob Khien, sv. Ján Evanj. pod krížom a Ukrižovaný na strednej tabuli → epitafu Petronely Zmeškalovej, 1600
BREZOVICA, kostol Všechsvätých
DCelok výjavu prevzatý z medirytiny Matthäusa Greutera vložený do oválneho medailónu na kompozícii prevzatej z titulného listu Kralickej Biblie z r. 1596

s438.1 b Ján Evanj. pod krížom na tabuľovej maľbe na krídle  » oltára Narodenia, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
BCelok z Bussenmacherovej medirytiny podľa M. Greutera (bez svätožiar, Mária Magdaléna pod krížom a nápisové pásky vynechané)

    

s438x2

Vzkriesenie Lazara, rytina podľa Schwarzovej predlohy, kon. 16. stor.
Sign. kresba kompozície, lavírovaná perokresba s kriedou (Braunschweig, HAUM)


s438x2 a Olejomaľba na plátne, 18. stor.?
BRATISLAVA, GMB (A 192)
B438x2X
+ Nemecký maliar, kópia, tabuľová maľba, ca. 1600? (Würzburg, Martin-von Wagner-Museum)

s438x3

Ukrižovanie (Vztýčenie kríža), medirytina Aegidius/?/ Sadeler podľa Schwarzovej predlohy, kon. 16. stor.


s438x3 a Obraz na krídle boč. oltára Ukrižovania, 1. pol. 17. stor.?
LIPTOVSKÝ JÁN, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
Pam SK, s. 125 (oltár "neskorogotický zo začiatku 16. stor."!); Obojstranne maľovaná tabuľa zo 4 výjavov pašiového cyklu na zatvorených oltárnych krídlach, tempera na dreve (retabulum retardovanej formy krídlového oltára muselo vzniknúť až v 17. stor.)
BRustikálna maľba redukovanej kompozície podľa grafickej predlohy (z postavy vojaka vpravo vidno iba ruku s povrazom, atď.)
Ústredný obraz oltára podľa kompozície "Ukrižovanie" Pompea Aquilu; na otvorených krídlach oltárnej skrine 4 evanjelisti (Sv. Matúš podľa rytiny vyd. Paul Fürst v Norimbergu, 1. pol. 17. stor.)

Franz SIGRIST (1727 - 1803)

s439

Vzkriesenie Lazara ("S. LAZARUS / Frater M. Magdal."), medirytina M. Wehrlin, 1755
Znač. "Fr. Sigrist pinxit: - M. Wehrlin sc."; In: (R.D. Josephus Giulini), "Tägliche Erbauung eines wahren Christen...", zv. 4., vyd. v Augsburgu 1755 a 1764 (s rytinami rôznych rytcov podľa predlôh J. W. Baumgartnera a Franza Sigrista).


s439 a Vzkriesenie Lazara, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
ROUDNICE nad Labem, Galerie moderního umění (O 0884)
Ol/pl 41 x 30,5 cm ("Nezn. stredoeurópsky/?/ autor, 18. stor.")
BKópia celku kompozície podľa grafiky

s439x2

Mojžiš udiera palicou do skaly, medirytinová ilustrácia, vyd. J. G. Hertel v Augsburgu, pol. 18. stor.
Kolorovaný exemplár v GMB, inv. č. C 1459 (M. Vyskupová: Grafické kabinety v Mirbachovom paláci, GMB Bratislava 2014, s. 154, č. 263)
Sigristova predloha, olejomaľba en grisaille na papieri, 31 x 21 cm (ÖG Wien Inv. č. 5541)


s439x2 a Podmaľba na skle, kon. 18. stor.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 3126)
25 x 18,5 cm; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 165 (predloha);
BRedukovaná kompozícia, mierne upravená (stranovo prevrátene)

Israel SILVESTRE (1621 - 1691)

s440

Sibylin chrám v Tivoli, medirytina, 1640-te r.
Nápis "Tempio della Sibilla in Tivoli", zo série scenérií a vedút (v Taliansku ca. 1640, 1643/44 a 1653); - UBI Roschmann 1756 ("Venetianische Kunstlerre und ainig andere, meistens Welsche", Tomus II, Bd. 28)


s440 a Carpoforo Tencalla, freska v medailóne nad oknom saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 2015, s. 78-79, obr. 86, 87 (predloha);
C  (Ďalšie krajinárske motívy cyklu v lunetách klenby saly terreny odvodené z rytín J. W. Baura, S. della Bella, N. Beatrizeta a N. Perelle)Johann Kaspar SING (1651 - 1729)

s441

Ján Nepomuk ako mučeník mlčanlivosti, mezzotinta Elias Christoph Heiss podľa obrazu J. K. Singa, Augsburg, pred 1707
Grafický list použitý pre univ. tézy Paula Wodiczku z Plzne na pražskej univerzite 1707 (Nepomuk ešte nekanonizovaný). Znač. "Joh Caspar Sing pinx. Monachii - Elias Christophorus Heüss sculps. et excud. Aug. Vind." (NK ČR Praha, Th 359; - Blažíček, univ. tézy 1967-1972; - manuscriptorium.com); - Kat. Johannes von Nepomuk 1393-1993, Bayerisches Nationalmuseum, Munchen 2003, s. 237-238, č. 160, obr. s 239
+ kompozičný variant použitý ako "Apoteóza sv. Heracliusa martýra", mezzotinta J. J. Thummer 1709 (pražské univ. tézy - NK ČR, Th 156, Th 208?); - stranovo prevrátene, atribúty a podoba svätca - kňaza zmenené, anjelik hore vypustený
s441 a Obraz v nadstavci hlav. oltára, 1. pol. 18. stor.?
TRNAVA, kostol pavlínov sv. Jozefa
Ol/pl; neznámej proveniencie. (Pôvodné oltárne obrazy zničené požiarom v r. 1961 pri reštaurovaní hlav. oltára nahradili inými)
BLev s korunou kráľa Václava vypustený


s441 b Olejomaľba, zač. 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 2531)
Ol/pl, 148 x 87 cm; reštaur. VŠVU 1983; - Kat. "Sakrálne umenie...", SNM 1992, č. 5 a obr. 15 ("Jozef Kurtz?"); - Vystavené v expozícii "Na slávu a chválu. Kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia SNM" (Bratislavský hrad, sept. 2002-);
BLev ležiaci na zemi vypustený, nahradený glóbusom441X
+ Kópia Caspar M. B. Otypka, olt. obraz, 1760, Těrlicko-Kostelec (Schenková / Olšovský II, s. 59, č. M.24.3);
+ Obraz boč. oltára, 1730 (Havlíčkův Brod, býv. klášt. kostol augustiniánov);
+ Obraz v kartuziánskom kláštore Ittingen, ca. 1741 (M. Früh: Ein Gemälde mit dem heiligen Johannes von Nepomuk in der Kartause Ittingen, in: Unsere Kunstdenkmäler, Bern 1987, č. 4, s. 528-532, obr. 1);
+ Redukovaný variant - len anjel vpravo na olt. obraze Jacoba Zanusiho, ca. 1740 (St. Johann in Tirol, far. kostol);

    
Jan SNELLINCK (1574 - 1638)

s441x2

Triumf Krista (Víťaz nad smrťou a hriechom), medirytina Johann Sadeler I

s441x2 a Vzkriesený Kristus na tabuľovej maľbe Zmŕtvychvstanie v oltárnom nadstavci, 1629
HRACHOVO, far. kostol ECAV
Obraz uprostred nadstavca oltára z r. 1629 z pôv. kostola (s ústredným obrazom "Klaňanie pastierov" podľa J. Bassana)
Súpis I/1968, s. 448; - Pam. SK 1970, s. 280; - M. Turoňová, PaM 2000/2, s. 20-22; - DSVU Renesancia 2009, č. 209 na s. 849 (JM); - A. Moravčíková / K. Damjanovová, in: Monument revue 2015/1, s. 6-11;
CPrimitívna maľba temperou na dreve, skomponovaná z figúr prevzatých z rôznych predlôh (v mandorle vzkriesený Kristus so zástavou z J. Snellincka, dvaja vojaci vľavo odvodení zo "Zmŕtvychvstania" G. Clovia)441x2X
+ Rovnakým spôsobom prevzaté postavy vzkrieseného Krista podľa J. Snellincka a vojakov z pravej strany kompozície G. Clovia na obraze "Zmŕtvychstanie" Simóna Pereynsa, olejomaľba na dreve, 1584-85 (Iglesia de San Miguel, Huejotzingo, Puebla, Mexico; - PESSCA 5400B) - možno ďalšia, iná spoločná predloha?Francesco SOLIMENA (1657 - 1747)

s442

Jákob a Ráchel pri studni v Haran, akvaforta Pietro Monaco (podľa Solimenovho obrazu dnes v Galleria dell'Accademia v Benátkach);
In: Raccolte di cinquanta cinque storie sacre incise in altrettanti rami...", vyd. Venezia 1743 a nasl., č. 50
UBI Roschmann XIX, s. 12; - Kat. Apolloni 2000, s. 216-217 +lit.; - Pigler: Barockthemen 1974, III, obr. 21


s442 a Kópia, olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (inv. č. 1723)
D. Učníková, in: Kat. Sakrálne umenie SNM 1992, s. 6, č. 17 a obr. 30 (olt. obraz, kon. 17. stor., "dielenská replika známeho obrazu F. Solimenu"). Rešt. VŠVU 1984;
BRedukovaná kópia kompozície - bez oviec a stáda v pozadí, krajina zmenená442X
Stojacu postavu Ráchel prevzal a upravil ako Samaritánku s Kristom pri studni G. P. Nusbiegel na medirytinovej ilustrácii, ca. 1750 (exemplár v SNG - Rusina / Zervan: Príbehy Nového zákona. Ikonografia. SNG Bratislava 2000, obr. s. 92)s443

Obrátenie Šavla cestou do Damašku, reprodukcia fresky v sakristii kostola teatínov S. Paolo Maggiore v Neapole z r. 1689,
medirytina a lept M. M. Speer
Kat. Barock in Neapel, Napoli 1993, pozn. 40, s. 90-91, obr. s. 79 (freska na sever. stene; pendant Pád Šimona mága); exemplár rytiny v The British Museum
Aj Solimenova skica (Nationalmuseum Stockholm). - R. Palmer: Francesco Solimena's Frescoes in the Sacristy of S. Paolo Maggiore, Naples. Patronage, Iconography, Reception, in: Regnum Dei. Collectanea Theatina 119, 1993, s. 61-100 (na s. 82 cit. z Diario teatínov: "Solimena ha preso una gran fama per questa Opera"); - S. Pisani: "Ce peintre étant un peu delicat..." Zur europaiischen Erfolgsgeschichte von Francesco Solimena. Zeitschrift f. Kunstgeschichte 65/2002, obr. 4 na s. 48; - S. Roettgen: Wandmalerei in Italien, München 2007, s. 292-305, taf. 132, 133
s443 a Olejomaľba (kópia podľa skice?), 1. pol. 19. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI 1222)
Ol/pl, 128,5 x 100 cm, kúpené 1959. - Herucová / Novotná 2008, č. 194;
AV horných cípoch pridané iné figúry anjelov443X
+ Kompozíciu F. Solimenu a jednotlivé figurálne motívy z nej používal viackrát jeho žiak Martin Michael Speer : okrem rytinovej kópie aj veľkorozmerné kópie Solimenových fresiek v S. Paolo namaľované pre Kamennú sálu kniežacej arcib. rezidencie vo Freisingu; orezané 1960/61 a použité ako olt. obrazy (Kat. Barock in Neapel: "1734/37");  + Obrátenie sv. Pavla, obraz oltára v južnej boč. kaplnke sv. Pavla, ca. 1738 (Vierzehnheiligen, far. pútny kostol Nanebovzatia Panny Márie);  + Redukovaná kompozícia, olt. obraz v kaplnke zámku Himmelberg v Metten (1756);
+ Podobná kompoz. rytina Lenardiho; + póza Šavela a kôň na olt. obraze J. M. Rottmayra v Passau 1693

s444

Oslávenie sv. Dominika, rytinová reprodukcia fresky na klenbe sakristie kostola dominikánov S. Domenico Maggiore v Neapole
Aj neskoršia rytina znač. "Dessiné par / du Plessys Berteaux; Gravé par Martini 1778; Plafond peint par Solimens dans la sacristie de l'Eglise des Dominiquins
a Naples"
; medirytina a lept, in: Saint Non: Voyage pittoresque de Naples et de Sicile, vyd. 1781 (exemplár The British Museum)
s444 a Figúra (od chrbta, so zdvihnutou rukou) zo skupiny zvrhnutých démonov naspodu na obraze hlav. oltára
DOBRÁ NIVA, far. kostol sv. Michala Archanjela
Súpis I/1967: "Ján Anton Schmidt 1734" (sic!);
D444X
+ Kópia skice celku kompozície, J. G. Etgens (MG Brno); + Celá spodná skupina a identické figúry na freskách C. D. Asama, J. J. Zeillera (Fürstenzell, klenba lode); + Freska B. Altomonteho na klenbe sakristie prelatúry v kláštore St. Florian, 1739 (B. Heinzl: Bartolomeo Altomonte 1964, s. 30, obr. 16)

Virgil SOLIS (1514 - 1562)

r445 - r452

Hans SPECKAERT (1540 - 1577)

s452x2

Nanebovzatie Panny Márie, medirytina Aegidius (Gillis) Sadeler I
"Joan. Speccard in. / G. Sadler Scalp. (Hn?) ex. / 6"


s452x2 a Kópia, olejomaľba na dreve, kon. 16. stor.?
? (SOGA 2010)
46,5 x 36 cm; - ponúkané na 93. aukcii SOGA, okt. 2010, č. 218: "Marcellus Coffermans, okolo 1560(?)";
A

Johann von SPILLENBERGER (1628 - 1679)

s452x3

Vyučovanie Panny Márie, medirytina Jeremias Jakob Sedelmayr (Viedeň, pred 1747?)
G. Brucher, obr. 233; - Kat. Gottweig 2005, č. II.8;
Rytinová reprodukcia Spillenbergerovho obrazu z býv. oltára sv. Anny v Loretánskej kaplnke kostola Augustiniánov vo Viedni (R. Baljöhr, Spillenberger 2003, obr. 13, kat. M 12 na s. 225);


Príklady preberania kompozície na oltárnych obrazoch v 18. storočí:
a) Cajetano Rosa, oltárny obraz (1744?)
b) Býv. oltárny obraz, pol. 18. stor. (Krems a.D., far. kostol St. Veit);
c) Augustyn Mirys, oltárny obraz, ca. 1760 (Tyczyn, kostol Nanebovzatia P. Márie)
Michalczyk , obr. 146;
d) Kópia, olejomaľba (Eger, klášt. kostol Milosrdných)
Heves megye műemlékei II, obr. 430;

Bartholomäus SPRANGER (1546 - 1611)

s453

Klaňanie pastierov a anjelský koncert, medirytina Jan Harmensz. Muller, 1606
B. 65; + Olejomaľba Matthäusa Gundelacha podľa B. Sprangera (NG Praha) + lit.;
+ Neskoršie kópie Sprangerovej kompozície (drevorez Christoffel Sichem, pol. 17. stor.) a pod.
s453 a Anjelský chór hudobníkov na votívnom obraze bisk. Salixa, pred 1661
SKALICA, far. kostol sv. Michala Archanjela
JM 1998a, obr. 6 a,b (predloha); - JM, in: Rudolf II, Prague and the World 1998, s. 156-160; - JM, in: Historická Olomouc XIII (2002), s. 279-280, obr. 5; - JM, PaM 2006/3, obr. s. 22; - DSVU Renesancia 2009, č. 204 na s. 842-843 (JM)
DSpodná časť prevzatá z medirytiny R. Sadelera "Madona so svätcami pod baldachýnom" podľa P. de Witte - Candida z r. 1591+ Obraz na boč. oltári, 1654 (Wiener Neustadt, Dóm); + J. G. Schmidt(?), anjelský koncert v hornej časti obrazu Sv. Vitovi sa zjavuje nebeská sláva, ca. 1740 (Krems a. D., far. kostol St. Veit; - Dehio NÖ, s. 558:
"J. G. Schmidt - okruh"); + Anjelský koncert v hornej časti obrazu Zasnúbenie sv. Kataríny na hlav. oltári, 17. stor. (Krakov, kostol sv. Kataríny?)

s453x2

Sv. Rodina s chlapcom Jánom Krstiteľom a anjelmi-hudobníkmi, medirytina Lucas Kilian (vyd. Dominicus Custos, Augsburg 1605)
Znač. "S.C.M. Pictor B: / Spranger pinxit" (Kat. Göttweig 2005, č. IV.3)


s453x2 a Sv. Rodina v kvetinovom venci, olejomaľba, 2. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 3781)
Rusina 2006, kat. s. 167 +lit. (flámsky maliar, 2. pol. 17. stor.) Na rube dodatočný nápis "G. P. Verbruggen" (+ Porov. obraz Alexandra Adriaensena v Gente);
BAnjeli s hudobnými nástrojmi vynechaní; zasadené do kvetinovej girlandyJacques STELLA (1596 - 1657)

s453x3

Hry a zábavy detí, medirytiny a lept Claudine Bouzonnet Stella, 1657
Séria 50 detských hier podľa predlôh Jacquesa Stellu, vyd. v Lyone 1657

s453x3 a Norman Brandl(?), podokenné reliéfy použité na fasádach, 1856
BRATISLAVA, niekdajší Neszterov palác na Hviezdoslavovom námestí
M. Herucová: Interpretácia reliéfov na Neszterovom paláci v Bratislave, in: Zb. MMB Bratislava 31/2009 (2020), s. 94-115; - Herucová 2022, s. 44-46, obr. 13 a,b na s. 45 (s predlohou);
BAko predlohy použité rytiny ("Le Masque", "La Rangette", atď.) s malými úpravamiLudovico STERN (1709 - 1777)

s454

Martýrium sv. Fidelisa zo Sigmaringen, medirytina Pietro Campana, 1746
Rytinová reprodukcia nezvestného Sternovho obrazu (ku kanonizácii sv. Fidelisa zo Sigmaringen a Giuseppeho z Leonessy v bazilike sv. Petra v Ríme 1746); - F. Petrucci / D. Marignoli: Ludovico Stern (1709-1777). Pittura Rococo a Roma. Roma 2012, s. 58, 157, kat. G3; - P. Arijčuk: Zapomenuté obrazy římského malíře Ludovica Sterna ve východních Čechách. Zprávy památkové péče 78/2018, č. 6, s. 639-649; na s. 643, obr. 4;
+ Anonymná primitívna kópia, medirytina na zelenom hodvábe v zbierke devočnej grafiky (Praha, Knihovna Národního muzea, inv. Přibil 187)
s454 a Johann Baptist Baumgartner (pater Norbert), obraz boč. oltára, 1749?
BRATISLAVA, kláštorný kostol kapucínov
Ortvay 1905 (oltár 1750); - Garas 1955, s. 208; - I. Szántó, AHA 45/2004, s. 47-107; - Kronbichler, ÖZKD 2007/4, s. 609-622 (prvý datovaný obraz po návrate z Talianska); - Botek, PaM 2001, č. 2, s. 13-18, obr. s. 17 (oltár 1749);
CNa ľavej strane zmenené - namiesto vojaka s oštepom dráb ťahajúci povraz; doplnený repoussoirový motív dvoch sediacich ženských postáv naspodu


s454 b Obraz boč. oltára, okolo 1750? (Johann Georg Walter 1773?)
PEZINOK, kláštorný kostol kapucínov
Petrová-Pleskotová 1983, s. 18: "predloha pre obraz u bratislavských kapucínov"; - A. Botek, Kapucínsky kostol Najsv. Trojice v Pezinku, PaM 2001/2, s. 19-21 ("slabšie maľovaná verzia bratislavskej Baumgartnerovej kompozície")
Obrazy na ostatných oltároch sú od Josefa Kurtza (1728 a 1730-35); podľa kláštornej kroniky ich v r. 1773 renovoval modranský maliar Johann Georg Walter (K. Kolbiarz Chmelinová: Academician on the Perpiphery. Johann Georg Walter in Modra, in: Opuscula historiae artium 71, 2022/1-2, s. 113)
BKópia celku kompozície podľa rytiny454X
+ J. P. Molitor, pripis. olt. obraz v kapucínskom kostole sv. Jozefa v Prahe (Arijčuk 2018, s. 643)

454.1Dvojica putti s kvetmi, mučeníckou palmovou ratolesťou a vavrínovým venčekom
Motív z hornej časti Sternovej kompozície prevzatý (stranovo prevrátene) na medirytine J. S. a J. B. Klauberovcov "Smrť sv. Františka Xavera" podľa predlohy Franza Martina Kuena (A. Epple, in: Gestochen in Augsburg, Augsburg 2013, obr. 9 na s. 233 a pozn. 12). Použitá pre univ. tézy Josefa Caldarara u jezuitov v pražskom Klementine, tlač Augsburg 1754; - A. Alsterová: Pražská grafika 17. a 18. století v univerzitních tezích, in: AUC - Philosophica et Historica 1, Příspěvky k dějinám umění IV. Praha 1987, s. 103-143, obr. s. 121);
Identickú dvojicu (s pridanými alegorickými atribútmi) zakomponoval aj G. B. Göz na medirytine "Vera effigies B.V. MARIAE de Bono Consilio Genazzani", Augsburg, ca. 1760 (Z. Szilárdfy: Ikonográfia - Kultusztörténet, Bp. 2003, príl. CXXVII na s. 220)

   

s454x2

Bl. Jozef Kalazanský, medirytina Pietro Campana, pol. 18. stor.
Znač. "Lodouicus Stern Romanus inv. et pin. - P. Campana de Soriano scul. Romae sup.per." vyd. v Ríme (Rijksmuseum, RP-P-1909-4814);
+ Apoteóza sv. Jozefa Kalazanského, medirytina Klauber, Augsburg, po 1767 (znač. "Klauber Cath. sc. et exc. A. V."); + Medirytina Sv. Jozef Kalazanský, nezn. rytec podľa Klauberovcov?, 1767 (exemplár v Piarista Múzeum, Budapest - A. Koltai 2010, č. A.52 a A.38)


s454x2 a Imrich Jagušič: Sv. Jozef Kalazanský s rádovou konštitúciou a znakom OSPPE, olejomaľba
Naspodu: "S. Josephus Calasancti, à Matre Dei / Scholarum Piarum Fundator A D /MDC7/?". Obraz z Podolínca? (1952 Svätý Jur, kláštor - Archív PÚ SR, neg. 908/16, foto Pisoň); od 1965 Dolné Orešany, piaristický domov;
B  Kópia podľa grafiky; upravené (stĺp na sokli v pozadí vypustený, na stole namiesto biretu mitra)+ Olejomaľba z neznámej lokality (od 1950 Kecskemét, dnes Kalazantium Budapest); - Koltai 2010, B 17; - Szilárdfy 1992, obr. 24   

Marc Christoph STEUDNER (1660 - 1704)

s455

Ecce Homo, medirytinová ilustrácia Jacob Andreas Fridrich
znač. "MC: Steudl. del: - Iac. Andr. Fridrich sc. et exc. A. V." (exemplár SNG, G 5899); - pravdepodobne zo 40 ilustrácií in: Johann Weidner, "Glaubiger Kinder Gottes Creutz-Schule..." (5 vydaní v Augsburgu 1714 - 1756)?


s455 a Jozef Zanusi, » Kristus pred Pilátom na obraze boč. oltára, 1774
BREZOVÁ pod Bradlom, far. kostol Najsv. Trojice
Býv. oltárny obraz?, ol/pl, 350 x 140 cm; - Güntherová, VČ 1966/4; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 35;
DCelok kompozície zostavený z figúr prevzantých z rytinových ilustrácií G. B. Göza a Klauberovcov; Kristova postava modifikovaná - hlavu nachýlenú, pootočenú smerom hore, ako na iných rytinách (napr. lept Bartholomäus Ignaz Weiss, ca. 1780 a pod.)

Tobias STIMMER (1539 - 1584)

s456

Jákobov sen o rebíku do neba, drevorezová ilustrácia Biblie ("Neue Künstliche Figuren Biblischer Historien", 1. vyd. Johann Fischart, Basel 1576)
Vyd. 1567 (ilustr. na výšku);, vyd. 1575 (ilustr. na šírku, s bordúrami Ludwiga Friga (činný 1570-95)
Aj medirytinová ilustrácia in: Flavius Josephus: Historien und Bucher, Strasbourg 1578 (Klessmann: Adam Elsheimer, fig. 63 k č. kat. 5)
+ Iný Stimmerov "Jákobov sen", 1578 (in: "Biblia sacra veteris et novi testamenti", Baslilaeae M.D.L.XXVIII)


s456 a Tabuľová maľba v nadstavci epitafu Daniela Hirschera, zomr. 1608
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
DSVU Renesancia 2009, s. 861-863, č. 218, predloha (JM);
BJohann Christoph STORER (1620 - 1671)

s457

Claudiov triumfálny vjazd na Forum, medirytina Giacomo Cotta 1652
Reprodukcia podľa Storerovej maľovanej výzdoby slávobrány postavenej v máji 1649 v Miláne na privítanie Márie Anny Rakúskej, manž. španielskeho kráľa Filipa IV. in: "La Pompa della solenne entrata fatta dalla Serenissima Maria Anna Austriaca..." Milano 1652. - Bora 1980, 128, fig. 24-29; - Moli Frigola, M., Arte Lombarda 110/111, 1994, s. 179, obr. 1; - Appuhn-Radtke: Storer 2001, s. 64-66
s457 a Carpoforo Tencalla, sediaca figúra žobráka na freske z cyklu postáv v medailónoch nad oknami saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM, Ars 1994/3, s. 255, 308, obr. (predloha); - G. Mollisi, in: Kat. Tencalla 2005, s. 60, 63-64, obr. 1,2, pozn. 10 a 35 na s. 86; - JM, Tencalla 2015, s. 90-91, obr. 97, 98;
E


s457 b C. Tencalla, dve postavy stojace v popredí vľavo na freske Sťatie sv. Pavla apoštola na stene chóru, 1659
MAROGGIA, far. kostol S. Pietro
I. Proserpi, in: Kat. Tencalla 2005, s. 29, pozn. 9 na s. 86; - G. Mollisi, tamtiež, s. 60, 63-64, pozn. 10 a 35 na s. 86, fareb. obr. XI.
Prestavbu kostola a výzdobu financoval Giovanni Pietro Petrucci (zomr. 1659), kanonik a apoštolský protonotár v Olomouci, Brne a Kroměříži, dvor. radca cis. Ferdinanda II./=III.?/ a Leopolda I. (Proserpi, s. 28);
E

STRADANUS (Jan van der Straet, 1523 - 1605)

s458.1-2

Posledný súd, séria 4 medirytín (kruhový formát) Hendrik Goltzius ca. 1577, vyd. Philips Galle v Antverpách
W. L. Strauss: Hendrik Goltzius. The Complete Engravings and Woodcuts. New York 1977, vol. I, č. 6 a 8; - IB III/1980, č. 281-284; - Holl. Dutch VIII, s. 112, č. 225-228; - Baroni Vannucci 1997, Catalogo delle stampe in serie, č. 690/1-4 na s. 361 (Paríž, Bibliothèque nationale); - The British Museum, Dep. Prints and Drawings (Reg. N. 2001,U97 a U95)

s458.1 "Otvorenie 6. pečate" New Hollstein 119.I (Johannes Stradanus); - Hirschmann 325; - Hollstein 325.I; - Strauss 6; - Baroni Vannucci 690.1; - Bartsch III.86.281; + aj neskoršie kópie a reprodukcie (litografia Pierre Bouillon podľa Jeana Cousina/?/, in: "Monuments des arts du dessin...", 4. Paris 1829, tab. 277; obdĺžnikový formát, stranovo prevrátene) a i.
s458.1 a Stojaci ženský akt a polpostava muža na tabuľovej maľbe
» Ezechielova vízia, zač. 17. stor.
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí (inv. č. K-1403/U 37)
JM 2003, s. 112-118, obr. 10-13 (predlohy); - JM 2006b, s. 209, obr. 9 a,b; - DSVU Renesancia 2009, č. 202 na s. 839-840, obr. (JM);
D


s458.1 b Kostlivec s rubášom cez hlavu na tabuli Posledný súd, ústredný obraz epitafu S. Greffovej, 1609
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 864, obr. s. XX);
DKruhová kompozícia Posledný súd podľa Chr. Schwarza doplnená v ľavom spodnom rohu smrtkou

s458.2 "Spravodliví idú do neba"
New Hollstein 121.I (Johannes Stradanus); - Hirschmann 327; - Hollstein 327.I; - Baroni Vannucci 690.4; - Strauss 8; - Bartsch III.87.283
s458.2 a Kľačiaci ženský akt na tabuľovej maľbe  » Ezechielova vízia
KREMNICA, NBS - Múzeum mincí a medailí
JM, Ars 2003, s. 112-118, obr. 10-13 (predlohy); - DSVU Renesancia 2009, č. 202 na s. 839-840 (JM);
D

458X
+ Hieronymus Francken II: Posledný súd, tabuľová maľba, 1605-10 (KHM Wien - Salzburg; - aj figúry z "Posledného súdu" Michelangela a Schwarza); + Torunský maliar: Detail obrazu na epitafe rodiny von der Linde, ca. 1584 v kostole P. Márie, Toruń (J. Flik, in: Niderlandyzm, s. 379, obr. 12; - aj Michelangelo a Schwarz); - stojaci ženský akt a kostlivec zakomp. do výjavu Ezechielova vízia na krídle tabule "Symbolum Apostolorum" Thodora Ghisi 1604 (Graz, Joanneum)

s459

Pribíjanie Krista na kríž, medirytina Philipps Galle (z cyklu Pašií?)
+ Stranovo prevrátená kópia na výšku, rímsky rytec (znač. monogr. "CCf"), in: "Vita dell´anima desiderosa di cauar frutto grande dalla Sant.,a Passione di Giesù Christo Operetta affettuosa e copassionevole..." (Rím, po 1614)

s459 a Olejomaľba, kópia zo zač. 19. stor. (1833?) v kaplnke Božieho hrobu
BOBROV, far. kostol sv. Jakuba St.
Kaplnka ku kostolu pristavaná v r. 1833. - Güntherová-Mayerová 1944, s. 33; - Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Ba 2002, s. 100;
AJedna z troch rozmerných kópií podľa olt. obrazov Franciszka Lekszyckeho z r. 1658 v kaplnkách na Kalwarii Zebrzydowskej (Ukrižovanie podľa Rubensa, Snímanie z kríža podľa Abrahama van Diepenbeck)   

s460

Zvestovanie Panne Márii, medirytina, vyd. Raphael Sadeler I
Znač. "Ioa. Stradanus inuent. R. Sadeler excudit Cum priuilegio:"; - IB 71/2, s. 123, č. 2; - Holl. Dutch XXI, s. 295, č. 1;

s460 a Obraz v nadstavci boč. oltára Panny Márie Matky Milosrdenstva (Bratstva Sv. Ruženca), po 1661?
SKALICA, far. kostol sv. Michala archanjela
B

s461

Bičovanie Krista, medirytina Joannes Collaert, vyd. Philipps Galle, Antverpy 1584/87
Z cyklu "Passio, mors et resurrectio dn. Nostri Iesu Christi" (The British Museum)

s461 a Tabuľová maľba na  » krídle oltára, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
BKompozícia prevzatá z grafiky, do pozadia zakomponovaná bradatá tvár farizeja(?) v turbane461X
+ Tabuľová maľba z pašiového cyklu vo výplniach parapetu empory, 1602-1604 (Źórawina)

Bernardo STROZZI (ca. 1581 - 1644)

s461x2

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Pietro Monaco
Rytinová reprodukcia obrazu (dnes v zbierkach Szépművészeti Múzeum Budapest), s nápisom naspodu: "PICTURA DI BERNARDO STROZZI DETTO IL PRETE GENOVESE POSSEDUTA DAL N.H. TOMASO QUERINI AL PONTE DI CANAL REGGIO"; znač.: 'Pietro Monaco scol. e forma in Venezia' (č. 48 zo série "Raccolta di 112 stampe di pitture della storia sacra", vyd. v Benátkach, 1730-te r.)

s461x2 a Max Kurth, kópia ("štúdia k Zvestovaniu"), 1897
PREŠOV, Šarišská galéria (O 798)
Olejomaľba na lepenke, 46 x 22 cm; kópia podľa Strozziho originálu - na zadnej strane nápis: "Budapest im October 1897 Max Kurth"
A461x2X
Kompar.: Olejová skica F. A. Maulbertscha, Musée du Louvre (variant kompozície, inšpirovaný predlohou)

Friedrich SUSTRIS

s462

Ježiš s učeníkmi na loďke (utíšenie búrky na jazere, Mk 4,35-41), medirytina Aegidius Sadeler II
Rytinová reprodukcia obrazu Fr. Sustrisa, s nápisom naspodu: "E tabula picta FSustriss: D. D. Wolfgangi Iacobi Comitis à Schwartzenberg / G. Sadler transcripsit Monachij"
Aj stranovo prevrátená kópia ako ilustrácia Merianovej Biblie, 1630 a nasl.; + Lukas Schnitzer podľa Meriana, kópia zobrazenia na novoročnom liste s biblic. výjavom Kristus s učeníkmi na vlnách Genezaretského jazera, medirytina a kníhtlač, vyd. Wilhelm Weber, Norimberg 1648/49; atď.


s462 a Trnavský maliar (Jakob Rost?): Plavba po mori (zázrak s krabom) z cyklu zo života sv. Františka Xavera v kartušiach štukovej klenby boč. kaplnky, 1655/60
TRNAVA, býv. jezuitský Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa (Katedrála)
Maľby olejom na omietke v kartušiach na klenbe kaplnky sv. Františka Xavera a v špalete arkádového oblúka z lode; Cyklus výjavov zo života sv. Františka odvodených z rôznych predlôh (František vyslaný na misie, Zázraky v Potami, Smrť sv. Františka atď.); - DSVU Barok 1998, s. 458, č. 203 (JM);
CZobrazenie vychádza zo Sustrisovej verzie biblického výjavu, odvodené a upravené ako výjav z legendy sv. Františka Xavera (prevzatá nachýlená loď so sťažňom na vlnách a postavy troch apoštolov, pridaný sv. František s krucifixom a krabom)Juraj SZELEPCSÉNYI

s463

Svätá Rodina - chlapec Ježiš medzi Máriou a Jozefom ("pozemská Trojica" - Trinitas terrestris; Hl. Wandel); stredná časť medirytiny, 1695
Znač. "Geor. Szelepschényi inv. et fecit"; - H. F. de Langraffen sc. Tyrnaviae;" - Soltész Zoltánné: Szelepcsényi György ismeretlen rézmetszete, MÉrt 4/1955, s. 216, obr. 1; - Szilárdfy, obr. 391; - Szilárdfy, Eigenständige Typen... 2001, s. 12, obr. 8: frontispis vydania kázní P. Pázmánya, celok s orámovaním (Patrona Hungariae vo vrchole, sv. Vojtech a Štefan po stranách); - Knapp 2001, s. 154, kat. 72
Varianty kompozície rozšírenej devočnou grafikou, vychádzajúce pravdepodobne zo zobrazenia P. P. Rubensom (kompar.: rytina Schelte a Bolswert podľa Rubensa a kópie - J. Chr. Hafner, atď.); + anonymné rytinové ilustrácie (Szilárdfy 2008, CD č. 100); "Jesus, Maria y José", 1844 (GMB Bratislava, C 25426); drevorez Anthonie Wierix (Aggházy 1959/III, Szilárdfy), a pod.
K ikonografii: iná verzia "ET ERAT SVBDITVS ILLIS", medirytina Franz Brun ml. podľa Rubensovej predlohy (vyd. Gerhard Altzenbach, 1. pol. 17. stor.)
s463 a Sv. Rodina v medailóne naspodu obrazu Dobrý pastier na boč. oltári, 1696?
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Oltár s novým obrazom vysvät. 1696, renov. 1875. - NKP Levoča 2016, s. 150, obr.;
CLen odvodená kompozícia (so sv. Jozefom nakročeným doprava), hore namiesto holubice a Boha Otca iba žiara z neba


s463 b Sv. Rodina (Návrat sv. Rodiny z Egypta), olejomaľba, pol. 18. stor.
? (SOGA 2016)
Ol/pl, 47 x 63 cm; ponúkané na 130. aukcii SOGA v okt. 2016, č. 174 ("Nezn. stredoeurópsky maliar, okolo 1750")
BKópia podľa niektorej z grafických predlôh; bez hornej časti, s lesnatou krajinou v pozadí, prerobené na "Návrat sv. Rodiny z Egypta"


s463 c Sv. Rodina, olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
ŠEMŠA, kostol sv. Ondreja apoštola
Pam. VK 1969, s. 111, obr. 44 ("1760-1780")
BOdvodené z variantu kompozície (s kráčajúcim sv. Jozefom, s palicou namiesto ľalie v ľavej ruke)463X
+ Obraz na oltári sv. Rodiny, pol. 18. stor. (Zsira, kat. kostol) + Obraz bočného oltára vo far. kostole sv. Jakuba St., Böheimkirchen, 1. pol. 18. stor. (Dehio NÖ, s. 31)

    

katalógtop