Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Antonio BALESTRA (1666 - 1740)

b027

Sv. Alojz Gonzaga a sv. Stanislav Kostka, medirytina Gottfied Bernhard Göz, po 1742
Maľovaná zástava, 1727 (Museo del Castelvecchio, ol/pl, 318 x 194 cm, namaľ. pre jezuitov vo Verone k octiduum ku kanonizácii svätcov); 5 talianskych rytinových reprodukcií (G. Albricci: Contributi per un catalogo delle incisioni di Antonio Balestra, in: Saggi e Memorie di Storia dell´Arte 13/1982, s. 37-88); - A. Quinzi: Podobica sv. Alojzija Gonzage in Stanislava Kostke Gottfrieda Bernharda Göza po sliki Antonia Balestre. Acta historiae artis Slovenica 14/2009, s. 167-170;
Kópie - ďalšie medirytiny: Georg Gotfrid Winckler (znač. "Ant. Balestra inv. et pinx. Ver. - I. D. Herz excud. A.V. - G. Gotfr. Winckler sc."); Pietro Perfetti (a stranovo prevrátená kópia Carlo Orsolini), atď.

b027.1 Figúra vznášajúceho sa anjela:
Motív G. B. Göz prevzal pravdepodobne zo staršej augsburskej predlohy ("Sv. Príbuzenstvo", mezzotinto Georg Kilian 1727 podľa predlohy Carla Cignaniho; - pražské univ. tézy, NK ČR Th 504);  Figúru anjela v identickej póze zakomponoval aj Philipp Andreas Kilian na medirytine "Sv. Jozef Pestún" podľa predlohy J. G. Bergmüllera (univ. tézy Bauer / Epple 1, 2021, č. Th86); a J. B. Klauber na medirytine "Oslávenie sv. Jána Nepomuka medzi svätcami", 1751 (pražské univ. tézy - NK ČR, Th 233); a i.


b027.1 a Franz (Anton?) Palko: Figúra anjela na olejovej skici, 1747
(Ex voto nezn. šľachtica k sv. Jánovi Almužníkovi?)
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (M-97/117)
Ol/pl, 45,9 x 39 cm; - Kat. Zmeták N. Zámky 1986, č. 143 ("František Karol Palko: Donátor so svätým patrónom"); - Kat. DSVU Barok 1999, č. 259; - J. Medvecký: Palkovci v Bratislave (rec. Preiss), ARS 2001/1, s. 96-97 (F. A. Palko); - J. Papco, Palkovské štúdie II., 2014, kap. s. 180, 184, obr. 1 ("F. X. Karl Palko"); - H. Markusková, Kat. GUEZ N. Zámky 2017, s. 35 ("Franz Karl Palko");
EStranovo prevrátene (odvodené aj pózy šľachtica a svätca)


b027.1 b Imrich Jagušič, varianty figúry anjela (B) na obrazoch:
EPrevzatú figúru anjela držiaceho oblak (stranovo prevrátene) Jagušič obmieňa na obrazoch "Nanebovzatie Panny Márie" (súkr. maj.), "Oslávenie sv. Mikuláša" (TG Poprad), "Sv. Pavol Pustovník" (Kežmarok); "Videnie bl. Jozefa Kalazanského" (Prievidza)

b027.1 c Stephan Wölcsey, anjel podopierajúci oblaky na klenbovej maľbe s Bohom Otcom na nebesiach, 1773
KREMNICA, kaplnka sv. Anny
Ľ. Husovská: Kaplnka svätej Anny v Kremnici. PaM 1998/1, s. 28-29; - JM 2013, s. 164 (Völcsey);
E

    

027.1X
Figúra vznášajúceho sa anjela:
M. Günther, anjel pod Ecclesiou uctievanou Svetadielmi na kupolovej freske, 1779 (Grins, St. Nikolaus) a jeho variant na druhej kupole v lodi;
J. F. Fromiller, anjel s opátskou berlou na freske "Oslávenie sv. Benedikta" na klenbe sály kláštora v Ossiachu, pred 1753 (Barock in Kärnten, Klagenfurt 2000, s. 143, obr. 89; ďalšie motívy z J. G. Bergmüllera); a anjel pod svätcom na freske "Apoteóza sv. Domitiána" v apside Burgkapelle v Klagenfurte, 1733/34 (tamtiež, s. 125 a obr. 81; - motív prevzatý z Bergmüllera, aj svätec podpieraný anjelom a Najsv. Trojica vo vrchole); variant figúry aj na Fromillerovom obraze "Oslávenie sv. Mikuláša" na hlav. oltári v Straßburgu, ca. 1750 (s. 175, obr. 102; - aj dvojica putti z C. Marattu);
J. B. Zimmermann, anjel v oblakoch pod Najsv. Trojicou na freskách na klenbe presbytéria far. kostola v Prien am Chiemsee (1738); a na klenbe lode v Beyharting, 1730 (Corpus BD 12/1, 2006, s. 109, obr. s. 107);
P. Molciani, anjel nesúci oblak na freske "Oslávenie sv. Benedikta" vo far. kostole v Ramponio, 1776 (E. Bianchi, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum. Petersberg 2014, Bd. I, obr. 5 na s. 238);
F. J. Soll, anjel s atribútmi sv. Ambróza na kupolovej freske "Mária kráľovná nebies" v Tacherting, 1766/67 (Corpus BD 11, 2005, s. 170);
F. A. Maulbertsch, anjel pod P. Máriou na olejovej skici k olt. obrazu "Nanebovzatie Panny Márie" (1758);
(Porov. rôzne ďalšie variácie figúry anjela pôv. z G. Lanfranca/?/ u Pittoniho, Bergmüllera, Bellucciho, Trogera, Cimbala, atď.

b028

Klaňanie pastierov, mezzotinta Gottlieb Heiss 1738
Pražské univ. tézy 1738 (NK ČR, Th 225 - manuscriptorium.com)


b028 a Býv. oltárny obraz, kon. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 436)
Ol/pl, 183 x 83 cm; z kláštora františkánov Sv. Anton (Báč), kúpené 1933 do Mestského múzea (Kat. Ave Mária, GMB 2013, s. 45, kat. č. A.42); - web umenia (2021): "Antonio Balestra - napodobňovateľ, Stredoeurópsky maliar z 1. polovice 18. storočia";
BPrekomponované na užší výškový formát oltárneho obrazu (postavy sv. Jozefa a pastierov z oboch strán posunuté do stredu, anjelské hlavičky pri Panne Márii s dieťaťom vypustené)

b028x2

Predstavenie v chráme, rytinová reprodukcia Balestrovho obrazu, medirytina Pietro Monaco
In: Raccolte di cinquanta cinque storie sacre incise in altrettanti rami...", Venezia 1743 (UBI Roschmann XIX,
s. 120); + Aj variant kompozície s latin. a nemec. textami, medirytina znač. "Anton. Balestra pinx. - I. Frid. Rein sculp." (stranovo prevrátene)


b028x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
ORLOVÉ, kaplnka v kaštieli?
Pendant Klaňanie pastierov podľa S. Voueta (obrazy v pôvodných rámoch boli v kaplnke?)
B   

b028x3

Abraham a anjeli, lept Pietro Rotari
Kompozícia A. Balestru používaná v rytinových reprodukciách - ilustráciach Biblie (1 Mojž. XIX), prekomponovaná na výšku: Medirytina "Kilian sc. A.V."; rytina Charles Grignion ("Christian Family Bible", 1763-67), atď.
+ Anjel na alegorickej medirytine Gottfrieda Heissa (vyd. J. D. Herz v Augsburgu)


a) Livio Retti, Abraham a anjeli (Ludwigsburg)
b) Francesco Guardi, Abraham a anjeli, 1750-55 (The Cleveland Museum of Art)
c) Johann Michael Wild, anjel na obraze boč. oltára "Oslávenie Sviatosti oltárnej Svetadielmi", 1765 (Auerbach, far. kostol sv. Jána Krstiteľa)
d) Johann Baptist Zimmermann, postava muža na freske "Uzdravenie nemocných a milostivý obraz Panny Márie", 1755 (Andechs, klášt. kostol)
e) Anjel na obraze "Sv. Alojz Gonzaga so sv. Ignácom z Loyoly a Pannou Máriou" (Bologna, Pinacoteca);
f) Jacob Carl Stauder (pripis.), anjeli na obraze "Sv. Augustín" z cyklu na chórových stallách, 1720/21 (Pielenhofen, kostol Nanebovzatia P. Márie)   b028x4

Kristus pri stĺpe, rytinová reprodukcia Balestrovej kompozície
Olejomaľba v Santuario della Madonna della Corona, Ferrara di Monte Baldo


028x4 a Olejomaľba, 1. pol. 19. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 03259)
Olejomaľba na lepenke, 35 x33 cm; pôv. z kostola na Starých Horách
BDiletantská kópia podľa grafickej reprodukcie kompozície A. Balestru (stranovo prevrátene); doplnená dve okrídlené hlavičky anjelikov

Dirck BARENDSZ (Theodor Barendszon, 1534 - 1592)

b029

Jonáš vyvrhnutý rybou na breh, medirytina Johann Sadeler I, 1582
Albertina 7922; znač. "Theodor B. Amst. figurauit - Ioan Sadler sculpsit / et excud."; - IB 70/1 (1999), č. 113 na s. 125-126). Pôvodná Barendszova kresebná predloha (Albertina 7922), rytinová kópia Joachim von Sandrart (Wolfenbüttel), a stranovo prevrátené kópie: medirytina Dominicus Custodis, vyd. Joachim von Sandrart st. (VirtKupf), znač. "T B. invent." a drevorez monogr. Marc Anton Hannas, 2. pol. 17. stor. (Drážďany, Kupferstichkabinett); + kópia Theodore Bernard de Heuvel, atď.
b029 a Paul Juvenel (pripis.), tabuľová maľba na krídle  » Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
Tempera na dreve, 121 x 55 cm; - JM 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predlohy); - JM 2006b, pozn. 24; - Galavics 2008, s. 65, obr. 20 (Jonáš) a obr. 21 (predloha); - JM, in: DSVU Renesancia 2009; - Z. Ludiková, kat. DSVU Renesancia 2009, s. 84, č. II.7.3; - G. Galavics, in: Ige - Idők. A reformáció 500 éve, 1. Tanulmányok. MNM Budapest 2019, s. 307
DNorimberský maliar (P. Juvenel?) pozadie nahradil motívom brala na pobreží prevzatým z medirytiny "Jonáš do mora zhodený" P. Brila


b029 b Postava Lazara na tabuľovej maľbe Vzkriesenie Lazara (ústredný obraz epitafu M. Teufelovej, zomr. 1638)
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
JM 2003, s. 106 (predlohy); - NKP Levoča 2016, s. 155-156, obr. s. 75 (Lazar);
DPostavy Krista a Marty prevzaté z medirytiny L. Kiliana "Ježiš a Kanáňanka" podľa J. Palma Giovane; doplnené komparzom z "Klaňania troch kráľov" J. Mullera, s dosadenými portrétmi Chr. Teufela a jeho zosnulej manželky (1 a,b)029X
+ Jonáš, reliéf v kaplnke, Aerzen (podľa verzie M. Hannasa)

b030

Ukladanie do hrobu, medirytina Johann Sadeler I, ca. 1586
Judson: Dirk Barendsz 1970, fig. 26a; - IB 70/1, s. 213. - Kresebná predloha k rytine, Rijksprendenkabinet Amsterdam (skoršia verzia Bowdoin College Museum
of Art, Brunswick, Maine). Barendszova kompozícia inšpirovaná Tizianom (obraz dnes v Museo del Prado); - Kat. "I Sadeler una dinastia di incisori", Padova 1992;
+ Redukované kópie v rôznych devočných tlačiach - "S. NICODEMUS" (medirytina a kníhtlač, Nemecko, 18. stor.) a pod.
Kompozíciu prevzal aj Matthäus Merian (stranovo prevrátene, upravené na šírkový formát) - Meinhold, s. 252
b030 a Anton Schmidt, býv. oltárny obraz, 1760-te r.
BRHLOVCE, kaplnka pri kaštieli A. Körmendyho
Ol/pl, 336 x 206 cm; - Medvecký, VČ 1978, s. 35; - JM 2006a, pozn. 39 na s. 111 (predloha); - JM 2013, s. 36, kat. II.46;
BPrevzatý celok kompozície


b030 b Olejomaľba, 18. stor.
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
BKópia celku kompozície podľa grafiky, zúžené orezaním po stranách na výškový obdĺžnikový formát

b030 c Olejomaľba na plátne, 18. stor.?
? (Archív PÚ SR, neg. 64.378)
BPrimitívna lineárna maľba, len spodná figurálna časť kompozície, upravené na šírku (Golgota vľavo)

030X
+ Obraz epitafu, pripis. M. van Achten, 1593 (Ketelsen-Volkhardt, Schleswig-Holsteinische Epitaphien, 1989, obr. 63); + Obraz v kaplnke, Chelmno (KZSP t. XI Dawne województwo Bydgoskie, z. 4 Dawny powiat Chelmski, Wwa 1976, obr. 216); + Kópia "Rosso Fiorentino" (pripis.), olejomaľba na plátne, z chiesa del Buonconsiglio a Città di Castello, rešt. 1993/94 (Marco Baldicchi, in: Pagine Altotiberine, č. VIII/2002); + Olejomaľba Juan Rodríguez Suárez, zač. 18. stor. (Puebla?); + Akvarelová kópia Luis Legarto, 1612 (pintoreslatinoamericanos.com); + ďalšie príklady v Latin. Amerike (PESSCA 1757B, 1785B, 3313B, 3394B, 3395B); atď.
Federico BAROCCI (1526 - 1612)

b031

Nesenie Krista do hrobu, medirytina Aegidius Sadeler II, 1595 (podľa Barocciho olt. obrazu z r. 1582 v kaplnke Confraternità della Croce e Sagramento v kostole Santa Croce, Senigallia)
Holl. 1976, č. 2, 1980, č. 55; - IB 1998, s. 89-91, č. 57; - Olsen 1962, kat. č. 33; - Emiliani 1985/I, s. 150-167; - M. Burry: The Print in Italy 1550-1620. London 2001, s. 108-109, č. 68; - A. Cerboni Baiardi: Federico Barocci e la calcografia, in: Nel segno di Barocci, Milano 2005, s. 85-87; - E. Borea: Stampe dal Cinquecento all´Ottocento derivate da Barocci, in: Federico Barocci 1535-1612. L´incanto del colore (Kat. Siena 2009/2010), Milano 2009, s. 84-85. + Barocciho kresebná predloha Rijksmuseum Amsterdam (inv. 1977:37).
Ďalšie rytinové reprodukcie Barocciho kompozície: Raffaelo Guidi (1598); Philippo Thomassina (1585/90, stranovo prevrátene); Crispijn de Passe (1600); Johann Sadeler II (1615); Peter Overradt (vyd.); Philip Galle, Marcus Christoph Sadeler (1. pol. 17. stor., stranovo prevrátene; - UBI Roschmann XXI), Adam Fuchs (FAMSF); + Klauber, medirytina zo série "Coelum Christianum..." (Augsburg, 1749); atď.
b031 a Levočský maliar (monogr. "JHSP" ?), tabuľová maľba, ústredný obraz epitafu Hansa Wolffa, zomr. 1625
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Aggházy 1959/1 (Barocci "v Padove"/?/); - JM 1998a, obr. 8 a,b (predlohy); - Galavics 2008, obr. 31 a 32 na s. 71; - JM, in: Renesancia 2009, č. 221 na s. 865-866, obr.; - NKP Levoča 2016, s. 156-157;
BOválny formát, celok kompozície (podľa rytiny z Pašiového cyklu Crispijna de Passe, 1600)


b031 b Olejomaľba na plátne, 18. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum
B

b031 c Olejomaľba na plátne, zač. 18. stor.?
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 248)
Ol/pl, 113 x 74 cm; - (PÚ SR, foto 1946); - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. A.92: "Stredoeurópsky? maliar, zač. 18. stor." (do 1945 zb. E. Mirbacha, potom MMB, prevedené 1959 do GMB);
BKópia kompozície podľa grafiky


b031 d Tabuľová maľba v nadstavci hlav. oltára, kon. 17. stor.?
VÝBORNÁ, kat. kostol sv. Uršule
Olejomaľba na dreve, 70 x 50 cm; Pôv. (evanj.?) oltár zo 17. stor., doplnený ca. 1720; v štíte namiesto horného obrazu maľovaný erb, nápis v kartuši chýba?; ústredný obraz sv. Uršule, ol/pl., sign. Stanislav Skalský, kon. 18. stor. (Pam. VK, 200; diap. Repozitár PÚ SR)
B

    

031X
+ Kópie, olejomaľby v obrazárni kláštora Seitenstetten, v zbierkach Diecézneho múzea, Brixen, atď.; + Sadelerova rytina bola predlohou pre dva maľované epitafy v Schleswig-Holsteinsku (Ketelsen-Volkhart 1989, obr. 65, ca. 1598; obr. 132a, z r. 1602), 4 obrazy v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 152-155); + ďalšiu maľbu na parapete empory z r. 1733 vo far. kostole, Jelenia Góra (aj "Zmŕtvychvstanie" podľa C. Orsoliniho); + Kópia S. Czechowicz (Ľvov, Galéria umenia - Z. Michalczyk, BHS 2013/4, obr. 1); + Identickú predlohu použil Martin Johann Schmidt (Kremserschmidt) ešte v r. 1777 (Nesenie do hrobu zo série 18 grisaille oltárnych závesov z klášt. kostola v Garsten - Kat. NÖ Landesmuseums 1969, č. 69); + J. A. Strauss, obraz vo filiál. kostole Lifai pri Praßbergu (Š. Cobelj: Die Barockmaler Strauss. Klagenfurt 1969, II, obr. 59); + Kamenný reliéf Michael Kern (1720); + František Lichtenreiter, odvodená kompoz. výjavu Ukladanie do hrobu z cyklu nástenných olejomalieb schodiska konventu kláštora v Břevnove, ca. 1745 (Benediktini I, Praha 2016, kat. Ib.1/9.a2, obr. I/148 na s. 241); + Kópia podľa grafiky, olejomaľba v kaplnke zámku Fertőd (Sporon és környéke műemlékei, Bp 1953, obr. 146); + Barocciho kompozíciu odcitoval Anton Stevens v pozadí na obraze Bolestnej P. Márie, 1661 (Š. Vácha / R. Heisslerová: Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635-1680, Praha 2017, s. 371-373, kat. St-A-23, obr. 204); atď.
Francesco BARTOLOZZI (1727 - 1815)

b032

Immaculata, medirytina Fabio Berardi podľa Bartolozziho predlohy
"In Conceptione tua Immaculata fuisti"; (znač. "Bartolozzi del. - Berardi scul. appo Wagner Vene/zia/ C.P.E.S.");
Póza Márie s rukami založenými na hrudi odvodená z kompozície S. Concu (medirytina J. Frey)
+ ďalší kompozičný variant, stranovo prevrátene, medirytina "Matre Dei" J. E. Ridingera
b032 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor Milosrdných bratov
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 16.642);
BOválny formát na výšku, stranovo prevrátene


b032 b Olejomaľba, býv. oltárny obraz
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice
Papco 2003/II, obr.;
DMária so zloženými rukami a schýlenou hlavou (anjelik s ľaliou vpravo iný, vľavo zakomponovaná polpostava anjela odvodená z G. B. Piazzettu)b032x2

Matka s dieťaťom (Panna Mária so spiacim Ježiškom?), medirytina Francesco Bartolozzi
Aj anonymná kópia, mediryina a lept, kon. 18. stor.; stranovo prevrátene, naspodu text nemecky: "Mutter und Kind";
b032x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
CHTELNICA, cirkev. majetok (?)
(Fototéka ÚDU SAV)
AKópia podľa grafikyb032x2X
+ Kópia (ol/pl, 65 x 50 cm; 18. stor.?) zo súkrom. zbierky v Linzi, ponúkaná na on-line aukcii Dorotheum Wien 1. 8. 2023b032x3

Ukrižovaný Kristus s Máriou Magdalénou pod krížom ("Jesus amor meus Crucifixus est"), medirytina Fabio Berardi podľa predlohy F. Bartolozziho
Vyd. Giuseppe Wagner v Benátkach (znač.: "Bartolozzi del. - Berardi scul. appo Wagner Ven/ezia/ C.P.E.S.")
032x3 a Spišský maliar (I. Jagušič?), obraz boč. oltára
LEVOČA, kostol sv. Ducha
Ol/pl, 230 x 145 cm; - NKP Levoča 2016, s. 252-253 (pendant oltár sv. Jána Nepomuka);
Magdaléna tvárou otočená ku Kristovi, ľavou rukou drží kríž


032x3 b Obraz boč. oltára
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.069)
Magdaléna ako na oltárnom obraze v Levoči, Kristus s hlavou sklonenou k ľavému ramenu
Jacopo BASSANO (Jacopo dal Ponte, ca 1517 - 1592)

b033

Zvestovanie pastierom, medirytina Aegidius Sadeler II, 1593/95 podľa obrazu z r. 1558
Rytinové reprodukcie kompozície (Rím, Galleria dell´Accademia di S. Lucca), verzia prekomponovaná na výšku (olejomaľba, ca 1558; Belvoir Castle, Leicestershire a National Gallery of Arts vo Washingtone - Samuel H. Kress Collection) - M. Lichner, Bull. 95/2001, obr. 64 (Ae. Sadeler) a obr. 74 (Kress Coll.)
b033 a Kópia, olejomaľba na plátne, 18. stor.?
BOJNICE, SNM - Múzeum (G-XI-154)
ako "Pastorálna idyla" (?)
BCelok kompozície upravený na ležatý formát (na pravej strane rozšírené)
033X
+ Sklomaľba pdľa Sadelerovej rytiny (Švajčiarsko, 2. pol. 18. stor.) v zbierke W. Steinera; - Steiner 2004,
s. 62-63, obr. 16, 16ab033x2

Nesenie do hrobu, medirytina Jeremias Falck podľa Bassanovho olt. obrazu vo Vicenze?
Olt. obraz, Vicenza, S. Croce (rytina stranovo prevrátene, Kupferstichkabinett Drážďany). Aj variant kompoz. (Padova,
S. Maria in Vanzo)


b033x2 a Kópia podľa rytiny, 18. stor.?
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum (O-413)
Ol/pl, 67 x 50 cm;
AStranovo prevrátene; spodná figurálna časť kompozície, bez stromov a krajiny v pozadí

b034

Kuchynská scéna (s chudobným Lazarom pri stole boháčovom - Lk XVI), medirytina Jan Sadeler I, ca. 1598
V dedikač. nápise naspodu: "...pinxit Iacobus da Ponte Bassan et ... Bauariae Ducis chalcograph Ioan Sadeler sculps. et dd."; - Holl. 43; - I. de Ramaix: Les Sadeler. Graveurs et éditeurs. Bruxelles 1992, s. 37, kat. 32a (zo série "sadelerovských kuchýň" podla J. Bassana s biblickými výjavmi - Večera v Emauzoch, Kristus u Marty a Márie);
+ Stranovo prevrátená kópia s biblickým citátom naspodu, medirytina Cornelis Galle (znač. "Jacob. Bassan Pinx. - C. Galle")


b034 a Kópia podľa rytiny, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 463)
Ol/pl, 65,5 x 112 cm; ("Kuchyňa, Leandro/?/ Bassano - kópia, 1760-1780")
B

b035

Narodenie (Klaňanie pastierov), medirytina Hendrick Goltzius, 1594
IB 3: Hendrik Goltzius, N.Y. 1980; - Lipińska: Wewnętrzne światlo. Poludniowoniderlandzka rzeżba alabastrowa..., Wrocław 2007, obr. 129;
+ Kópia stranovo prevátene, medirytina I. Paulini a C. Graffico, kon. 16. stor.;
b035 a Monogr. PS (LS?), tabuľová maľba, ústredný obraz oltára, 1629
HRACHOVO, kostol ECAV
Tempera na dreve, ústredný obraz oltára z r. 1629 z pôv. kostola; primitívne premaľované 1767? - Súpis I/1968, s. 448; - Pam. SK 1970, s. 280; - M. Turoňová, PaM 2000/2, s. 20-22; - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 209 na s. 849, obr. (predloha); - A. Moravčíková / K. Damjanovová: Nové objavy pri reštaurovaní sakrálnych objektov na juhu stredného Slovenska, in: Monument revue 2015/1, s. 8 (len opakované z Renesancia 2009, bez cit.); sign. "16 P/L?/S 29";
BCelok, stranovo prevrátene, anjeli hore vypustení;
(V strede oltárneho nadstavca obraz "Zmŕtvychvstanie Krista" s figúrami odvodenými z G. Clovia, J. Snellincka a M. de Vos)


b035 b Mária s dieťaťom a Jozef na obraze Narodenie, 19. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum (ev. č. XI 759)
Ol/pl, 170 x 120 cm (Herucová / Novotná 2008, č. 84: 2. pol. 19. stor.)
BNa výšku, stranovo prevrátene. Odevy zmenené, doplnené vľavo pastiermi v iných pózach.

   

Pompeo Girolamo BATONI (1708 - 1787)

b035x2

Madona (Panna Mária s dieťaťom držiacim srdce s tŕňovou korunou a krížikom), rytinová reprodukcia Antonio Capellan
Medirytina a tlač A. Capellan podľa kresbovej kópie Nicolu Antonia Montiho podľa Batoniho obrazu
Aj neskoršie kópie (medirytina L. A. Faldoni) a rôzne devočné tlače, napr. medirytina A. Schön (znač. "P. Batoni pinx. - Aloys Schön sc.")
b035x2 a Andreas Zallinger, olejomaľba, kon. 18. stor.
TOPOĽČIANKY, kaplnka kaštieľa
Ol/pl; na rube plátna nápis: "Von Zollinger Anno 17??" (Papco 2003/II, č. 442)
BKópia podľa rytiny
035x2X
+ Modifikovaný variant - obraz v nadstavci boč. oltára, ca. 1805 (Wasserburg/Bodensee, far. kostol St. Georg) a identický obraz v býv. jezuitskom kostole, Konstanz, ca. 1770/73 (H. Hosch: Andreas Brugger 1737-1812. Maler von Langenargen. Sigmaringen 1987, s. 217, kat. B VII, obr. 265); - Ježiško s pravicou zdvihnutou - ako na inom variante od Sebastiana Concu (na ktorom Srdce Ježišovo drží P. Mária, Ježiško s krížikom v ruke jej stojí na kolenách bez vankúša)Johann Wolfgang BAUMGARTNER (1702 - 1761)

b035x3

Svätci a svätice, rytinové ilustrácie podľa predlôh J. W. Baumgartnera
In: (R.D. Josephus Giulini), "Tägliche Erbauung eines wahren Christen zu dem Vertrauen auf Gott und Dessen Dienst : in Betrachtung seiner Heiligen auf alle Tage des Jahrs : in auserlesenen Kupfern und deren Erklärung, auch erbaulichen Betrachtungen und andächtigen Gebeten an die Hand gegeben", vyd. v Augsburgu 1753 (zv. 1, jan. - marec; zv. 2, apríl - jún), 1754 (zv. 3, júl - sept.), 1755 (zv. 4, okt. - dec.) a 1764, s rytinami rôznych rytcov podľa predlôh J. W. Baumgartnera a Franza Sigrista.

035x3.1 Sv. Alexius (17. júl), medirytina Matthaeus Steidlin
S. Alexius Romanus ("Tägliche Erbauung...", zv. 3, Augsburg 1754, s. 582); + Baumgartnerova návrhová perokresba sépiou
b035x3.1 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 1141)
Ol/pl, 88,5 x 67 cm; ("Stredoeurópsky maliar, okolo 1760"). V spodnej časti z rytiny prepísaný aj text legendy ()
BKópia podľa rytiny


035x3.2 Sv. Margareta (20. júl), medirytina Johann Jacob Eberspach
S. Margarita Virgo, et Martyr ("Tägliche Erbauung...", zv. 3, Augsburg 1754, s. 588)
b035x3.2 a Olejomaľba, 18. stor.
PÚCHOV, kostol Všetkých svätých
BKópia podľa rytiny


035x3.3 Sv. Mikuláš Tolentínsky (19. sept.), medirytina Tobias Lobeck
S. Nicolaus Tolentinus ("Tägliche Erbauung...", zv. 3, Augsburg 1754); znač. "I. W. Baumgartner pinxit. - Tob. Lobeck sc."
b035x3.3 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
BERNOLÁKOVO, kaplnka sv. Anny
Záves. obraz, ol/pl, 121 x 97 cm; Naspodu pod zobrazením: "Tolentinoi St. Miklós" (pôvodný nemecký nápis: "Nikolaus von Tolent. ein grosser Patron..." ?); pendant sv. Vincent Ferrer
BKópia podľa rytiny, stranovo prevrátene

035x3.4 Sv. Karol Boromejský (4. nov.), medirytina G. D. Hermann
S. Carolus Borromeus Card. ("Tägliche Erbauung...", zv. 3, Augsburg 1754);
Z. Szilárdfy: Magyar vonatkozások Borromei Szent Károly kultuszában és ikonográfiájában, in: Ikonográfia - kultusztörténet. Képes tanulmányok. Bp 2003, s. 262, obr. 425 na príl. ccxiii;
+ Neskoršie kópie zobrazenia kľačiaceho kardinála na modlitbách s atentátnikom v pozadí (anonymná ilustrácia, 19. stor.; - Herucová 2015, obr. 46 a)

b035x3.4 a Jozef Czauczik: Sv. Karol Boromejský (atentát na Karola Boromejského 1569), olejomaľba, 1847
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (SM 2306)
Ol/pl, 176 x 107 cm; obraz z oltára zbúranej pohrebnej kaplnky gr. Karola Csákyho v Levoči.
M. Herucová: Spišské oltáre 19. storočia, b.m., 2015, s. 52, obr. 46 a,b
BZjednodušená kópia podľa rytiny

b035x4

Ježiš Kristus ("PRINCEPS PASTORUM. I. Petr. IV."), Panna Mária ("REGINA APOSTOLORUM. Eccles.") a apoštoli, séria 15 medirytín podľa Baumgartnerových predlôh, vyd. Klauberovci v Augsburgu, pol. 18. stor. (séria B);
Znač.: "W. Baumgartner inv. et del. - Klauber sc. et exc. A.V.";

035x4.1 Apoštol a evanjelista sv. Matúš (č. 11 "Matthaeus Ap. Aethiopiae")


b035x4.1 a Jan Fignowski, tabuľová maľba z kazateľnice, kon. 18. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria (O 472)
Tempera na dreve; - Papco 2017, s. 500, obr. 28
B(sedí, anjelik s kalamárom vpravo)
Pendant Evanjelista sv. Marek (inv. č. O 471) podľa rytinovej ilustrácie Biblie vyd. Chr. Weigelom


b035x4.1 b Obraz boč. oltára, 18. stor.
BABINÁ, far. kostol sv. Matúša
CStojí pri pultíku, ľavicu na otvorenej knihe ("Evangelium secun// Matheum"), pod nohami kopija; anjelik s kalamárom vľavo, hore okrídlené anjelské hlavičky035x4.1X
Kompar.: Evanjelista sv. Matúš, maľba vo výplni na parapete empory za oltárom dreveného artikulárneho kostola ECAV v Leštinách (odvodené, Matúš stojí s pravicou vystretou, s otvorenou knihou v ľavej ruke, anjelik inak)

035x4.2 Apoštol sv. Jakub Ml. (č. 12 "S. Iacobus Ap. Palestinae")


b035x4.2 a Sv. Jozef, maľba v štítovom nadstavci z oltárika, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 5387)
Olejomaľba na plátne nalepenom na dreve, 46,7 x 72,3 cm; vo vyrezávanej rokajovej kartuši z nadstavca oltárika (s oválnymi obrazmi sv. mučeníkov Štefana, Rocha, Vavrinca a Sebastiána na krídlach O 5388 - 5391), pôv. z kláštora Milosrdných bratov v Bratislave. - M. Keleti, Fontes 2, SNG 1983, s. 154-155, kat. č. 146: "Svätá Dorota držiaca v rukách stvol s ružami" (??); Reštaur. v SNG 1966, 1976 a 1992-94 (L. Gregorová, D. Krupová, VŠVU);
BPostavou prekrytá pôvodná maľba Panny Márie s Ježiškom a nápismi na stuhách; figúra prevzatá z rytiny bez anjela, upravená ako sv. Jozef; pridaná ľalia v ľavej ruke
035x4.2X
+ Ako Evanjelista sv. Lukáš, ikona na ikonostase z Czyże, pol. 18. stor. (dnes Múzeum ikon, Supraśl; - Michalczyk 2016, obr. 295 a,b; (zmenené atribúty - pridaný obraz Madony na maliarskom stojane a otvorená kniha s citátom z evanjelia)b035x5

Sv. Mária Magdaléna, medirytina (vyd. Klauber?), 1750-te r.
Baumgartnerova predloha pre rytinu, lavírovaná kresba zo zb. baróna Ferdinanda Rotschilda (Waddesdon Manor, Aylesbury, Buckinghamshire - https://waddesdon.org.uk/the-collection/


b035x5 a Moravský maliar, Mária Magdaléna s krucifixom, 2. pol. 18. stor.
OLOMOUC, Arcibiskupstvo olomoucké (inv. č. II3C1-2434)
Priemerná kópia podľa rytiny, ol/pl, 72 x 53 cm; - M. Togner a kol.: Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malíŕství 16.-18. století z olomouckých sbírek. Olomouc 2008, s. 253, kat. 206b035x6

Narodenie - Klaňanie pastierov ("S. IOSEPHUS à Pastoribus cum IESU et MARIA..."), medirytina a lept J. B. Klauber podľa Johanna Wolfganga Baumgartnera
No. 3 zo série 10 rytín "VITAE HISTORIA S. JOSEPHI Christi Domini Deique Nostri Nutritiii ac B. MARIAE Virginis Sponsi Virginei Iconibus Illustrata", Augsburg, 1750-te r.;
+ Baumgartnerova predloha pre rytinu (lavír. perokresba v zb. MMA)


b035x6 a Ústredný obraz oltára, 2. pol. 18. stor.
IVANČINÁ, kostol ECAV
Ol/pl; - Pam. SK, s. 191-192: oltár z r. 1736(?), nadstavcová časť so sochami a obrazom Poslednej večere zo staršieho oltára z konca 17. stor.; - Kresánek 2009, obr.;
B

Johann Wilhelm BAUR (1607 - 1642)

b036 - b042

Antonio Maria Nicolao BEDUZZI (1675 - 1735)

b042x2

Kristus na hostine v dome farizeja Šimona, medirytina Joseph a Andreas Schmutzer
b042x2 a Johann Nicolaus Dietrich, maľba na klenbe presbytéria, po 1753
GYÖNGYÖSTARJÁN, far. kostol
Heves megye műemlékei III. Bp 1978, s. 240, obr. 281;
BPrevzatý celok kompozície, vypustené dve postavy komparzu (stojaca a sediaca) na stupňoch v popredíBarthel BEHAM (1502 - 1540)
Hans Sebald BEHAM (1500 - 1550)

b043 - b044
b045 - b050

Stefano della BELLA (1610 - 1664)

b050x2

Tri koráby na rozbúrenom mori, lept, 1646
č. 6 zo série "Divers Embarquements / Faicts par S. D. Bella / et / Mis en lumiere par Israel."; (vyd. Israël Henriet 1646); znač. "S. D. Bella in. et f. - Israel ex. cum priuil. Regis";
b050x2 a Carpoforo Tencalla, Koráby na rozbúrenom mori, freska z cyklu krajinárskych výjavov v štukových kartušiach, 1655
Hrad ČERVENÝ KAMEŇ, sala terrena
JM 2015, s. 78-82, obr. 85
B  Ďalšie krajinárske motívy cyklu odvodené z rytín N. Beatrizeta, J. W. Baura, N. Perelle
a I. Silvestre; (JM 2015)Johann Georg BERGMÜLLER (1688 - 1762)

b051 - b075

F.  C.  BERNHARD

b076

Sen Ľudovíta Veľkého, medirytina (17. stor.)
Kolorovaný exemplár rytinového obrázku (Wien, Österreichisches Museum für Volkskunde); - Sz. Serfőző: Die Verehrung des Schatzkammerbildes und der Schatzkammeraltar, in: Ungarn und Mariazell - Mariazell und Ungarn. Geschichte und Erinnerung. Bp. 2004, obr. s. 155; - Gy. Rózsa: Über die barocke Erweiterung der Ikonographie der Ludwigslegende : Der Traum des Königs, tamtiež, s. 319-332;
+ Kompar.: zobrazenia tohto námetu v devočných tlačiach 18. stor. - napr. "Sen Ľudovíta Veľkého" (kráľ Ľudovít s ikonou Mariazellskej Panny Márie), anonymná medirytina, 18. stor. (naspodu: "Des König Ludwigs Schild / Ist Dießes Gnaden Bild."), atď.


b076 a Karol Wolucki, klenbová maľba, 1770
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, býv. kaplnka kaštieľa Szirmayovcov
Maľba na klenbe kaplnky; na empore nápis: "Az egészet festette 1770 Volucki Károly"; - K. Divald, Művészet 11/1912, s. 239; - Garas 1955, s. 192; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 81, obr. 114; - Rózsa 2004, s. 322; s. 357-358 (ku kat. č. II-15), obr. s. 357;
CWolucki sa inšpiroval zobrazením kráľa Ľudovíta I. Veľkého na rytine zo 17. storočia (leží v brnení pod stanom vo vojenskom tábore, dostáva v spánku od Panny Márie zázračný obraz) so zjavením Mariazellskej Madony na nebi. Staršiu predlohu si prispôsobil; - namiesto nakloneného anjela mu obraz dáva Panna Mária, atď.
Votívny obraz gr. Tomáša Szirmaya ml. s Mariazellskou P. Máriou ("Schatzkammerbild") z r. 1748 sa zachoval v klenotnici baziliky Mariazell

Giovanni Battista BERTANI (1516 - 1576)

b076x2

Ezechielova vízia o konci sveta, medirytina Giorgio Ghisi, 1554
Znač. "Io. Baptista Britano Mantuan´. In. - Georgius De Ghisi Mantuan F"; Vyd. A. Lafrery v Ríme; - IB 31/1986, č. 69 na s. 146-148 (4 verzie); - The Engravings
of Giorgio Ghisi. S. Boorsch, Catalogue raisonné by M. and R. E. Lewis. MMA New York 1985, č. 15, s. 75-77
b076x2 a Ležiaci kostlivec-skelet na tabuľovej maľbe » Ezechielova vízia,
zač. 17. stor.
KREMNICA, MMM (K-1403/U 37)
JM 2003, s. 112-118, obr. 10-13 (predloha); - Kat. MMM Kremnica 2006 (JM); - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 202 na s. 839-840, obr.
DZakomponované do celku zostaveného z motívov prevzatých z min. ôsmich(!) rôznych predlôh (JM 2003, 2006, 2009)Anton BIRCKHART (1677 - 1748)

b077

"Fons Pietatis" (Ukrižovaný Kristus ako prameň spasenia - Heilbrunnen, Fons Salutis), medirytina
Szilárdfy 2003, s. 90 ("predloha Birckhart"); + Mezzotinta pripis. Gustav Adolph Müller (univ. tézy /saleziána?/ Franza Mandera, u Schotten vo Viedeň 1733 - OKT Wien III, s. 282, č. 19, obr. 295: pred 1733, bez aut.). - A. Szilágyi: Hogger János oltárképe a szeged-alsóvárosi ferences templomban. Egy 1733. évi bécsi tézislap kompozíciójának rendhagyó utóélete, in: Zb. Galavics 2010, s. 455-464, obr. 2 ("Muller?")
b077 a Olejomaľba, 18. stor.
SPIŠSKÉ PODHRADIE, kostol ECAV
Ol/pl (Fototéka ÚDU SAV, neg. 21.878); s nemeckým citátom z Izaiáša 12:3 naspodu: "Ihr werdet mit Freüden wasser schöpffen / aus der Heybrunnen. Isa. Cap. 12 Vers 3";
(Na Müllerovej grafike citát z Izaiáša 12 v latinčine; - Szilágyi, s. 460)
B


b077 b Obraz z hlav. oltára, 1741
ROŽŇAVA, kostol Panny Márie Bolestnej na Kalvárii
Ol/pl, 80 x 60 cm (ovál); Rešt. Alexander Koreň 1996 (Kat. Znovuzrodené pamiatky / Újjászületett műemlékek, Galéria Limes Komárno 2011/12, s. 37-38); - Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku 2002, obr. s. 31;
BOválny formát na výšku; zobrazenie primitívne, redukované, okolo kašny len 5 postáv


b077 c János Hogger, obraz z oltára Sv. krvi, 1747
SZEGED-Alsóváros, kostol františkánov Panny Márie Snežnej
Szilárdfy 2003, s. 90 a obr. 29; - Szilágyi 2010, s. 459-463, obr. 5 (na objednávku gvardiána kláštora, pátra R. Császtu OFM)
BDoplnené naspodu motívom duší v očistci


b077 d Anton Schmidt, postava apoštola Petra na oltárnom obraze Premenenie Pána, 1750-te r.
BANSKÝ STUDENEC, kat. kostol
JM 2013, s. 132, kat. II.30;
DPóza a gesto postavy Krista podľa "Premenenia" od Maartena de Vos


b077 e A. Schmidt, Kristus na kríži na býv. oltárnom obraze Ukrižovanie, 1763
BRATISLAVA, SNG (O 6891)
Ol/pl, 450 x 280 cm; obraz z boč. oltára niekdajšieho far. kostola v Kremnici, od 2006 v SNG; - JM 2013, s. 131-133, kat. II.36;
DSpodná časť kompozície podľa "Ukrižovania" F. Trevisaniho (rytina G. Ph. a J. L. Rugendasovci, 1740)077X
+ Olejomaľba nezn. viedenského autora vo Versammlungszimmer kláštora-opátstva Saleziánov vo Viedni, ca 1750? (Szilágyi 2010, s. 461, obr. 7); aj ďalšia, menej kvalitná verzia (ÖKT 41, Wien III., 1974, s. 244, obr. 235 na s. 246)

   

b077x2

Nájdenie ostatkov sv. Jána Nepomuka (Vyzdvihnutie tela z Vltavy), medirytina, 1724
Naspodu nápis "B. Ioannes NepoMVCenVs per steLLas proDItVs aqVIs." (chronogram 1724) a legenda. Birckhart sa inšpiroval obrazom Petra Brandla s týmto námetom (1720), z ktorého prevzal iba niektoré motívy (telo svätca, letiaci anjel s palmovou ratolesťou); - D. Lešovský: Brandlovy kresby a grafické listy podle jeho předloh, in: Petr Brandl 1668-1735. Studie. NG Praha 2018, s. 130-131, obr. 114


b077x2 a Nájdenie ostatkov a oslávenie sv. Jána Nepomuka, obraz bočného oltára, 2. pol. 18. stor.
NITRA, piaristický kostol sv. Ladislava
DOslávený svätec s anjelikmi na oblakoch z anonymnej rytiny podľa S. Concu; v spodnej časti doplnený výjav vynášania tela sv. Jána z Vltavy podľa Birckhartovej rytiny.

b077x3

Pražské Jezuliatko, medirytiny, 1. pol. 18. stor.
Zobrazenie Jezuliatka na oltári v malostranskom kostole bosých karmelitánov v Prahe; rôzne verzie Birckhartových rytín podľa predlohy Georga Schmidta:
1. V orámovaní naspodu: "Gratioso IESULO apud P.P. Carmelit. Disc. Pragae" (znač. "Georg Schmidt del. - Birckhart sculp."); aj verzia bez adorujúcich anjelov (Szilárdfy 2, 1995, č. 565);
2. Bez orámovania, text na stuhe navrchu: "Das gnadenreiche Jesukindlein welches schon uber 100. Jahr bey denen barfüssigen Carmeliterinnin in Prag verehret wirdt" (znač. "Birckhart - sc. Pragae"); - J. Royt: Kristus v křesťanské ikonografii, 2010, obr. s. 27


b077x3 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 146)
Ol/pl, 57,5 x 47,5 cm; ("Stredoeurópsky maliar, okolo 1760)
BPodľa verzie (1) bez adorujúcich anjelov po stranách podstavca; pozadie neutrálne, formát rozšírený, po stranách doplnená zavesená drapéria    
Bartolomeo BISCAINO (1632 - 1657)

b078

Klaňanie Troch kráľov, lept, ca. 1650/57
Znač. "B. Biscainus in et F. - Daman. ex"; - IB 47/1983 Italian Masters of the 17th Century, 4718 č. 009, obr. na s. 310 (S 5 exemplár v Miláne, Bertarelli: "podobná kompoz. obraz Valerio Castello")


b078 a Andreas Zallinger (pripis.), olt. obraz, kon. 18. stor.
GALANTA, far. kostol sv. Štefana kráľa
Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.350; - Ol/pl, neznač. (J. Papco: "Zallinger?"); - Reštaur. Mgr. art. Veronika Šmigrovská 2009;
CV hornej časti doplnená figúra vznášajúceho sa anjela (pôv. z kompozícií F. A. Maulbertscha) a anjelici v oblakoch

Abraham BLOEMAERT (1564 - 1651)

b079

Vzkriesenie Lazara (1599), medirytina Jan Harmensz. Muller, zač. 17. stor.
UBI Roschmann VII, s. 18; - Mander zv. R, obr. 67; + Kópia, 2. pol. 18. stor.; len ústredná skupina na výšku (kolorovaná rytina v GMB)
b079 a Ústredné postavy Krista a Lazara na olejomaľbe  » Vzkriesenie Lazara, okolo 1730
LEVOČA, kostol ECAV
Ol/pl, 112 x 184 cm, nezreteľná signatúra, dat. 1731 (1732?). Rešt. ORA Levoča 2005/2006 (Spaleková, Kat. ORA Levoča 2008, s. 152-157; predlohy s. 155); - NKP Levoča 2016, s. 267;
DKomparz po stranách výjavu doplnený postavami z kompozície S. Bourdona; (pendant Abrahámova obeta)


b079 b Paul Gross st.: Ústredný polychrómovaný reliéf epitafu Mikuláša Haina, zomr. 1659
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
K. Chmelinová: Grossovci 2003 (predloha); - tiež in: Terra Scepusiensis, obr. 1 a 4; - NKP Levoča 2016, s. 188-189; - Kolbiarz Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Kraków 2017, s. 35 (predloha);
BStranovo prevrátene, upravené na oválny formát na výšku079X
+ Marten van Achten, obraz epitafu W. Topsena, 1607 (Ketelsen-Volkhardt, Schleswig-Holsteinische Epitaphien, 1989, obr. 99, kat. s. 298); + Kópia, ol/pl, zo súkrom. maj. (Dorotheum Wien 19. 6. 2007, kat. s. 76, č. 100: "Bloemaert - nasledovník"); atď.

b080

Sv. Pavol apoštol, medirytina Jacques Callot, vyd. Pierre Mariette I, Paríž ca. 1611/22
Kópia, medirytina W. Swannenburg, in: Lumen picturae; vyd. Frederick de Wit, Amsterdam 1660/75
(Reprint Lumen picturae. Handbuch der Zeichenkunst, Köln 2010, s. 109); aj "Neueroffnete Schule der Zeichnungskunst,... durch Gerhard de Lairesse", Leipzig 1745, s. 78; + "Saint Paul", kópia podľa Callota, medirytina Pierre Drevet (Paríž, zač. 18. stor.)


b080 a Olejomaľba, pol. 18. stor.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 4060)
Ol/pl, 82 x 59 cm (Kat. DSVU Barok 1999, č. 210);
BKópia podľa grafiky


b080 b Sv. Pavol apoštol na obraze hlav. oltára, 2. pol. 18. stor. (1760-te r.?)
ZEMPLÍNSKY BRANČ, far. kostol sv. Petra a Pavla
Ol/pl, 230 x 120 cm; - Pam. VK, s. 468 (Fototéka ÚDU SAV, neg. 32.213);
E(Postava sv. Petra stojaceho vľavo podľa nezn. nemeckej/?/ grafickej predlohy)


b080 c Ako ústredná postava sv. Petra apoštola na obraze Všetci svätí na hlav. oltári
NITRA - KYNEK, filiálny kostol Všetkých svätých
CPeter a Pavol podľa medirytiny "Všetci svätí" Philippa Andreasa Kiliana, ktorý exponovanú sediacu postavu apoštola Petra (s rukou na otvorenej knihe, pravicou ukazuje za seba) odvodil z Bloemaertovho sv. Pavla; fyziognómia zmenená, s krátkou bradou, doplnené Petrove kľúče    b081

Kajúcnik Peter apoštol, medirytina W. Swannenburg, in: Lumen picturae (vyd. Frederick de Wit, Amsterdam 1660/75)
Znač. "ABloemaert Inv. / W. Swannenb. Sculps. / et excud." (Reprint "Lumen picturae. Handbuch der Zeichenkunst", Köln 2010, s. 109); aj "Neueröffnete Schule
der Zeichnungskunst,... durch Gerhard de Lairesse", Leipzig 1745, s. 76.
+ Kópia, medirytina, vyd. Denis Landry v Paríži;  + "S. PETRVS", len polpostava, medirytina nezn. rytec ("A Paris chez Audran");  + Pražské univ. tézy, mezzotinto Georg Kilian v Augsburgu 1723 (NK ČR, Th 220 - manuscriptorium.com); + Bartholomäus Kilian, postava sv. Petra na medirytine Dobrý pastier (B 125);
Rôzne ďalšie variácie sediacej polpostavy so zopätými rukami:  P. P. Rubens, medirytina Schelte a Bolswert;  + "S. Petrus Poenitens", rytina Klauber;  + Medirytina "S. Petrus", v rokajovom orámovaní ("Klauber Cath. Sc. et exc. A.V.");  + Pražské univ. tézy, mezzotinto Gottlieb Heiss / Heüss 1722 (NK ČR, Th 002);  + Johann Andreas Pfeffel 1713 podľa Guida Reni (Th 131);  + Elias Christoph Heiss 1722 podľa "Feurlin Pinx." (Th 241);  + "S. PETRUS", medirytina Ambros Diettel;  + "S. Petrus Apostolus", medirytina Joseph Wagner, Benátky 1777 (Galéria umenia E. Zmetáka Nové Zámky, G 148);  + Joseph Hartmann, pol. 18. stor. (GMB Bratislava, C 13010);  + "S. PETRUS A.", devočná tlač Martin Engelbrecht v Augsburgu; atď. + Ignaz Günther, socha apoštola sv. Petra na hlav. oltári kostola dominikánok sv. Petra a Pavla, Altenhohenau (ca. 1760); atď.
+ Johann Lorenz Haid, Kajúcnik sv. Peter s ajelmi, mezzotinto Christian Johann Rugendas, univ. tézy, Augsburg 1738 (exemplár vytlačený na hodvábe v SNG; - M. Šugár: "Hodvábna" univerzitná téza z Augsburgu. Antik I/2005, č. 1, s. 42-46);
b081 a Václav Willer, maľba na dreve, 1780-te r.
OPÁTKA, kostol sv. Floriána
Vo výplni na bočnej strane spovednice; - Pam. VK 1969, obr. 41; (Fototéka ÚDU SAV, neg. 13.344)
BZobrazenie kajúcnika vychádza z graficky reprodukovanej Bloemaertovej kompozície


b081 b Olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum Bojnice (XI-2191)
Papco, Kat. Maliarstvo 16.-18. storočia, Bojnice 1989, s. 98, obr. s. 99 ("Juhonemecký maliar")
BPolpostava (kompar. celá postava NG Praha, DO 5235)


b081 c Ján Krátky, olejomaľba, 1841
LEVOČA, kostol býv. sv. Ladislava
Zo súboru záves. obrazov dvanástich apoštolov medzi rôznymi obrazmi spišskej proveniencie deponovanými v kostole. Na obraze sv. Matúša znač.: "Ioannes Kratky pinxit studiosus ... Podolini. Mensa septe 1841"; - NKP Levoča, Ba 2016, s. 234
FPolpostava apoštola so zopätými rukami odvodená z Klauberovej rytiny (bez kohúta; naspodu nápis: "FIRMA PETR A" a pápežský znak)


b081 d Imrich Jagušič, olejomaľba, ca. 1770?
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 11922)
Ol/pl; z kaštieľa vo Veľkých Levároch. Vystavené ako dielo nezn. maliara v expozícii "Na slávu a chválu. Kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia SNM - Historického múzea" (Bratislavský hrad, sept. 2022-)
BZobrazenie polpostavy kajúceho sa apoštola odvodené z niektorej z rytinových ilustrácií, doplnené (kľúče na stužke zavesené na zopätých rukách apoštola, otvorená kniha pred ním, okrídlené anjelské hlavičky)

   b082

Klaňanie pastierov, medirytinová reprodukcia Boëtius Adams Bolswert, 1618
Olejomaľba z r. 1612 (Musée du Louvre), stranovo obrátene - na rytine Mária vpravo. Znač.: "A. Bloemaert hanc tabulam pro summo Altari Sylvaeducensim D.ae Clarae Monialium pinxit. B. ABolsverd sculp. et excudit.", dedikácia a dat. 1618. - Holl. 4 I; - Kat. PAN w Krakowie 1991, č. 418 na s. 83 (inv. č. 5198, Zbiory Wroclawskie).
b082 a Paul Demosch, ústredný obraz  » krídlového hlav. oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 214 na s. 855-857, obr. (s predlohou); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55
BOproti obrazu stranovo prevrátene, postava v klobúku za Máriou vypustená, horná časť iná - anjeli a Boh Otec.


b082 b Tabuľová maľba v nadstavci oltára, 1654
DOLNÁ STREHOVÁ, kostol ECAV
Olejomaľba na dreve, 70 x 70 cm;
BOproti obrazu stranovo prevrátene, na pravej strane rozšírené


b082 c Oltárny obraz, 18. stor.?
? (Fototéka ÚDU SAV)
BNa výšku, polkruhovo zakončený formát. Kompozícia prevzatá bez hornej časti - len jeden anjel uprostred; dole v popredí pridané dve holubice.


b082 d Kópia, ol/pl 51 x 39,5 cm, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2208)
Ol/pl, 50 x 40 cm; - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. A.44 (predloha);
B?082X
+ Kópia (olejomaľba na dreve, 52 x 40 cm) v zbierkach Gemäldegalerie der bildenden Künste vo Viedni (inv. č. 305); + Obraz vo far. kostole, Nieszawa (KZSP XI, Bydgoscz, z. 1, Warszawa 1969, obr. 77); + Príklady aj v Latinskej Amerike - Peru (PESSCA 942 A,B)

b082x2

Kráľ Dávid s harfou, medirytina Willem de Passe, zač. 17. stor.


b082x2 a Maľba vo výplni parapetu empory, 1. pol. 18. stor.
ĽUBICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Tempera na dreve; - Pam. VK 1969, s. 171 ("maľby zo zač. 18. stor. opravované a doplňované v 19. stor.");
BFigúra odvodená z rytiny, pozadie zmenené na exteriér

Samuel BOTTSCHILD (1642 - 1706)

b083

Anjeli smrti porážajú Senacheribovo asýrske vojsko (II Kr. 19), lept, 1693
Z cyklu 48 leptov "Opera varia historica, poetica et iconologica", vyd. Johann Christoph Weigel ml., Norimberg 1693 (Holl. German IV/1957, 141, 1-48); niektoré lepty sám ("Bottschild invenit et fecit"), ostatné s Moritzom Bodenehrom. Variant prípravná lavír. perokresba č. "5" v Staatsgalerie Stuttgart (M. Kunze, Barockberichte 20/21, 1998, s. 269, obr. 6)

b083 a Gottlieb Anton Galliarti, vojaci v spodnej časti kompozície Zmŕtvychvstanie na klenbe dolného kostola, 1722
NITRA, Katedrála sv. Emeráma
DLen tri figúry identifikovateľné na Massányiho rekonštrukcii zničeného výjavu - vojak držiaci štít sa obzerá hore, vojak so zdvihnutou rukou a ďalší z pozadia (bližšie verzii na príprav. kresbe - vpravo bez kolesa bojového voza)François BOUCHER (1703 - 1770)

b084

Diana (Jupiter) a Kallisto, stranovo prevrátená rytinová reprodukcia obrazu z r. 1759, medirytina René Gaillard (vyd. Buldet, Paris 1760)
Jupiter premenený v Dianu zvádza jej obľúbenú nymfu Kalisto (Ovid, Met. II), olejomaľba dnes v Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City (Kat. Boucher 1986,
č. 70, s. 285-287 + lit.; a 6 kópií podľa grafiky).
b084 a Zmenšená kópia podľa rytiny
BRATISLAVA, SNG (O 3122)
Olejomaľba na dreve, 39,6 x 50,2 cm; znač. "f. Boucher"; kúpené 1977 (Kat. Európske umenie
v zbierkach SNG, 1991, č. 101: "Dve nymfy s amorkami"/!/); - Web umenia (2023): "Artemis a Kallistó; François Boucher - autor predlohy, 1760-1770" (Z. Ludiková)
A084X
+ Sklomaľba podľa grafiky, dovážaná z Číny, ca. 1770 (Steiner 2004, s. 154-155, obr. 62, 62a;
- W. Steiner: Eleganz und Glanz. Die hohe Kunst der Hinterglasmalerei und ihre graphischen Vorbilder. Barockberichte 42/43, Salzburg 2005, obr. 18)

b085

La Musique (Lekcia hudby v parku), rytinová reprodukcia Boucherovho obrazu, medirytina Pierre Alexandre Aveline, ca. 1735
F. Blei, Geist und Sitten des Rokoko, obr. s. 191; + Olejomaľba pripis. Boucherovi, 1759 (Paríž, Musée Cognacq-Jay)


085 a Anton Schmidt, obraz v obložení steny kabinetu (boisserie), 1754
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
JM 2006a, pozn. (predloha); - JM 2008 (dtto); - JM 2013, s. 103, kat. II.63;
BPrekomponované na šírku

b086

"Les charmes de la vie champêtre", rytinová reprodukcia Boucherovho obrazu, medirytina F.-A. Aveline (vyd. J.-G. Huquier 1742)
Rustikálnejšia verzia kompoz. olejomaľby nezn. proveniencie, dnes v Musée du Louvre. - P. Jean-Richard:
L´oeuvre gravé de François Boucher dans la Collection Edmond de Rotschild. (Musée du Louvre, Cabinet des Dessins... École française, I). Paris 1978, č. 197.
Aj neskoršia rytina Jean Daullé, 1751 (Jean-Richard, 571-572; - A. Ananoff, D. Wildenstein: Francois Boucher I-II. Lausanne - Paris 1976, č. 147, 148; - Kat. Boucher 1986, s. 75)


b086 a Anton Schmidt, obraz v obložení steny kabinetu (boisserie), 1754
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ
Papco 2003/II, č. 404, fareb. repr.: "Galantná scéna v parku"
BLen ústredná figurálna skupina, upravené na šírku a doplnené; pozadie zmenenéBoucher (X)
+ Galantný motív ústredných postáv mileneckého páru v prírode z Boucherovho obrazu (1761) prevzatý a rozvedený na olejomaľbe znač. monogramom "T. R." z roku 1910(?), vydraženej na 59. aukcii SOGA v r. 2005 (č. 203; ol/pl, 70 x 141 cm);
+ Narodenie, Boucherov obraz pre kaplnku zámku Bellevue Mme Pompadour, dnes v Musée des Beaux-arts Lyon ("La Lumière du Monde", rytinová reprodukcia Étienne Fossard, 1761); a kópia Klaňanie pastierov, Anton Donat 1775 v Pécsi; - E. Buzási: A pécsi püspökség festészeti gyűjteménye. Művek a 16.-19. századból. MÉrt 2016/1, s. 51, č. 26, obr. 10, 11)

Louis de BOULLOGNE ml. (1654 - 1733)

b087

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Louis Delafosse, po 1710
Znač. "Louis de Boullogne le jeune - L. Delafosse sculpsit" (UBI - Roschmann XXV, s. 25); Grafický prepis obrazu z r. 1709/10 pre oltár kráľovskej kaplnky - Chapelle de la Vierge vo Versailles
Ďalšie kópie a grafické reprodukcie: pražské univ. tézy 1716 a 1726, mezzotinta Gottlieb Heiss podľa Louisa de Boullogne (NK ČR, Th 413 - manuscriptorium.com);  + Stranovo prevrátená kópia, ilustrácia v Missale Romanum (1768 a nasl.) /dvojica putti navrchu vypustená/  + Modifikovaná verzia, medirytina Johann Christoph Hafner (Kat. Ave Mária, GMB 2013, s. 30, č. A.25) - Gabriel ruku s ľaliou priloženú k hrudi; anjeli a anjelici v hornej časti nahradení dvojicou anjelov a figúrou Boha Otca na nebesiach.
Kompar.: gestá a pózy Gabriela s ľaliou a Panny Márie na Zvestovaní Luca Giordana, Gregoria Lazzariniho (Concordia, Katedrála);
Identická figúra archanjela na inej verzii Zvestovania, anonymná rytinová ilustrácia (frontispice, in: Jean Grasset: Geistliche Betrachtungen, Regensburg 1736) - Mária s oboma rukami priloženými na hrudi, hore iba holubica Ducha sv.) podľa nej nást. maľba F. A. Wassermanna z r. 1757 vo far. kostole, Schongau (P. Volk: Ignaz Günthers Verkündigungsgruppe in Weyarn, in: Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. Kraków 2016, s. 403, obr. 6 na s. 782); + Variant figúry Gabriela na ilustrácii Zvestovanie (Mária zmenená), tlač. J. A. Pfeffel v Augsburgu; atď.
b087 a Zvestovanie, maľba na krídlach dverí paramentára (spišskej proveniencie?),
pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (UP-I 84)
Skriňa v = 196 cm; monochrómne maľby v okrových tónoch na výplniach dverných krídel z vonkajšej strany. (Web umenia: "Stredoeurópsky autor z 18. storočia");
BStranovo prevrátene, rozdelené na dve časti (Archanjel Gabriel a Panna Mária); hore doplnení ďalší anjelici


b087 b Zvestovanie Panne Márii, obraz hlav. oltára, 1804?
TESÁRSKE MLYŇANY, far. kostol Zvestovania Pána
Pútnické miesta na Slovensku. Trnava 2010, obr. s. 166 (kostol 1763, uprav. 1804)
BRedukovaná a zjednodušená kompozícia, podľa verzie v niektorom z neskorších vydaní "Missale Romanum"; anjelici na oblakoch vypustení, iba dva páry okrídlených hlavičiek


b087 c Zvestovanie, olejomaľba, 1727
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (H 2551)
Ol/pl, 186,5 x 123 cm; datovanie chronogramom v latinskom nápise naspodu. - M. Herucová 2022, s. 63 a pozn. 133, 134; obr. 21 c na s. 65 (s predlohou);
BCelok kompozície prevzatý z grafickej predlohy, stranovo prevrátene; bez anjelov, na oblakoch v hornej časti iba jedna dvojica anjelikov


b087 d Bratislavský maliar, Archanjel Gabriel na Zvestovaní, maľovaný ciferník hodín, 1751
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 2431)
Hodiny znač. "I. RITTIG Presburg 1751". - Kat. Sakrálne umenie zo zbierok Historického múzea SNM 1992, č. 83, obr. 84;
DPanna Mária zo "Zvestovania" podľa J. G. Bergmüllera

    

087X
+ Zvestovanie, obraz J. L. Krackera z fary v Kápolna, dnes v MNG Budapest (Heves megye műemlékei III/1978, s. 332: ol/pl, 45 x 27 cm, "Krackerova skica k olt. obrazu, ca. 1770", obr. 399 na s. 331; aj pendant Vyučovanie P. Márie, obr. 400); - stranovo prevrátene;
+ Obraz z r. 1780 vo far. kostole, Gogolewo (Maryja matka Christusa, Warszawa 1987, obr. 188, stranovo prevrátene);
+ Obraz v rokokovom ráme na stene presbytéria far. kostola v Hainburgu (stranovo prevrátená kópia);
+ Johann Georg Schmidt, anjelici na oblakoch v hornej časti obrazu z r. 1747 ("Nanebovzatie Panny Márie" podľa J. G. Bergmüllera) na boč. oltári vo far. kostole sv. Petra a Pavla, Weitra (Dehio NÖ, s. 376);
(Podobná póza archanjela Gabriela aj na Tencallovej freske Zvestovanie v Trautenfels), atď.

b088

Obetovanie v chráme, mezzotinta Georg Christian Kilian, Augsburg 1728
Znač. "L. Boullogne pinxit - Georg Christoph Kilian sculpsit - Georg Kilian excudit Aug. Vind."; univ. tézy J. Spitzingera na pražskej univerzite 1728 (NK ČR, Th 493 - manuscriptorium.com);
Ďalšie rytiny Philipp Andreas Kilian (medirytina zo série 130 ilustrácií "Bilderbibel", Augsburg 1758; - A. Epple, Augsburger Kupferstiche..., 1. Teil, č. 24) a stranovo prevrátená kópia, znač. "Davenport sculp." (č. 24x);  + Robert Laurie (vyd. Robert Sayer a John Bennet 1774 (Michalczyk 2016, s. 726, obr. 354 b,c);
Kompozícia na šírkový formát: medirytina Pierre-Imbert Drevet 1725/26 (Michalczyk 2016, s. 726, obr. 354a);  + I. A. Joninger, stranovo prevrátená redukovaná kópia, rytina z neidentif. ilustrovaného vydania Nového zákona, 18. stor. (SNG, G 8047)
b088 a Anton Schmidt, pozadie na oltárnom obraze  » Zasnúbenie Panny Márie, 1742
VIEDEŇ, Curhauskapelle
JM 2013, s. 30, kat. II.80;
DPostava vľavo zapaľujúca sviecu podľa J. Jouveneta; figúra sv. Jozefa podľa J. G. Bergmüllera


b088 b Ústredné postavy na reliéfe Obetovanie v chráme z mariánskeho cyklu
na parapete organového chóru, 1771
ŠAŠTÍN, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
CPrevzaté postavy Simeona s Ježiškom na rukách, kľačiacej Panny Márie a za ňou stojaceho sv. Jozefa s holubmi v klietke (Purificatio); ostatné postavy vypustené. Výjav situovaný do interiéru, rozšíreného na pravej strane na ležatý formát reliéfnej výplne
(Cyklus reliéfov podľa rôznych predlôh - "Zvestovanie" podľa F. Le Moine; "Útek do Egypta" podľa
J. Jordaensa, atď.)088X
+ J. A. Zoller, stranovo prevrátene prevzaté ústredné postavy Simeona s kľačiacou P. Máriou, doplnené a rozvedené na freske klenby filiálneho kostola sv. Jozefa v tirolskom Oberpettnau (1774);
+ Príklady preberania kompozície v maľbách z 18.-19. stor. v Poľsku a na Ukrajine - Michalczyk 2016,
s. 726-727, obr. 354 d-gSébastien BOURDON (1616 - 1671)

b089

Vzkriesenie Lazara, stranovo prevrátená rytina(?) podľa obrazu ca. 1648/49 (Dijon, Musée Magnin)
J. Thuillier: Sébastien Bourdon, Catalogue critique et chronologique de l´oeuvre complet, Paris 2000, č. 141, obr. s. 283
b089 a Komparz po stranách výjavu na olejomaľbe  » Vzkriesenie Lazara, okolo 1730
LEVOČA, kostol ECAV
Ol/pl, 112 x 184 cm, nezreteľná signatúra, dat. 1731 (1732?); pendant Abrahámova obeta. Rešt. ORA Levoča 2005/2006 - Spaleková, Kat. Levoča 2008, s. 152-157 (predlohy s. 155); - NKP Levoča 2016, s. 267.
DÚstredné figúry Krista a Lazara prevzaté z A. Bloemaertab089x1

Abrahámova hostina ("Hladných nasýtiť" z cyklu Sedem skutkov milosrdenstva), medirytina a lept podľa vlastného obrazu, 1668/71
Séria medirytín venovaná ministrovi Colbertovi; v dedikačnom nápise naspodu: "Sebastianus B. Montpeliensis in regia Picturae et Sculpturae Academia Rector Pinxit, Sculpsit, Dicanitq". Bourdonov cyklus siedmich olejomalieb z r. 1666/68 (dnes Ringling Museum of Sarasota, Florida); - R. van Bühren: Die Werke der Barmherzigkeit in der Kunst des 12.-18. Jahrhunderts. Hildesheim 1998, s. 212; - R. Stalla (ed.): Es muß nicht immer Rembrandt sein..., München 1999, s. 68-69, kat. č. 10;
+ Stranovo prevrátená kópia, medirytina Louis Audran (naspodu nápis: "Hüreux celui qui donne à manger à ceux qui ont faim. Pseau : 145.7");  + Kópia, medirytinová ilustrácia Melchior Küsel (in: Icones Biblicae 1679, p. 14)


b089x1 a Kópia, olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 4346)
Ol/pl, 104 x 159,5 cm; (web umenia: "Biblický motív, Taliansky maliar zo 17. storočia")
A

Peter BRANDL (1668 - 1735)

b089x2

Ukrižovanie (Ukrižovaný Kristus s Pannou Máriou Bolestnou a sv. Jánom), medirytina Michel Heinrich Rentz
Grafická reprodukcia Brandlovho obrazu z r. 1730/31 v staromestskom kostole sv. Bartolomeja v Prahe (skica v Litoměřiciach?);
Rentzova rytina tlač. v Kukse, podľa kresebnej predlohy P. Antona Hiebla (znač. "Pet. Brandel pinxit. / P. Ant. Hiebel S.I. del. / Rentz Kuccus Baad in Bohem. sc.");
+ Kópia, mezzotinta J. S. Klauber 1753 (univ. tézy NK Praha, Th 303); - J. Neumann: Petr Brandl. NG Praha 2016, II, kat. IV-12; - I, obr. 254 (Klauber), obr. 255 (Rentz);
b089x2 a František Vavřinec Korompay, olejomaľba, ca. 1760
TŘEBÍČ, kostol sv. Prokopa
M. Pavlíček: Kaňka, Braun and Trevisani co-production. Podoba a osudy hlavního oltáře piaristického kostela Nalezení svatého Kříže v Litomyšli, in: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 14. Litomyšl 2013, s. 45; - M. David: F. V. Korompay. Život a dílo malíře moravského pozdního baroka. Mgr. dipl., UPOL Olomouc 2016, s. 42, 151-152, kat. 7.2.50 (predloha Trevisani);
DZamdletú Pannu Máriu namiesto sv. Jána Evanjelistu (na Brandlovej predlohe) podopiera Mária Magdaléna v tej istej póze. Stojaca predklonená postava sv. Jána držiaceho ruku Panny Márie a Kristus na kríži odvodené z Trevisaniho verzie zobrazenia tohto námetu (olt. obraz r. 1721 v Litomyšli)Pierre BREBIETTE (1598? - 1642)

b090

Oslávenie Diany, medirytina podľa vlastnej predlohy, ca. 1617/25
List č. 5 zo série 12 vlysov s mytologickými výjavmi božstiev a bakchanálií, vyd. François Langlois v Ríme, ca. 1617/1625. Lept? (taille-douce), 260 x 70 mm; znač.
"P. Brebiette fecit. IN: roma." Naspodu: "F.L.D. Ciartres excudit Cum Priuilegio"; vpravo: "5". - Nancy, Musée des Beaux-Arts, inv. č. TH.99.15.870. (Herman, Sandrine: Estampes françaises du XVIIe siècle. Une donation au Musée des beaux-arts de Nancy, Éditions du CTHS, Paris, 2008, č. 263.4. na s. 96, obr. s. 97);
+ exemplár v Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Kunstbibliothek (14093536 - www.ornamentalstiche OS 4318)
b090 a Carpoforo Tencalla, ako tancujúce nymfy na klenbe saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
JM 1994b ("Caspar Dughet podľa Nicolasa Poussina"); - JM 1998a (Brebiette); - JM 2015, s. 64, obr. 58, 59;
DLen dvojica tančiacich nýmf, doplnená ďalšími dvoma a postavou Athény podľa "Zenobie" Claude Vignona (1647)


b090 b Giovanni Giacomo Tencalla(?), postava nymfy na olejomaľbe Triumf Flory(?) v štukovom ráme na strope knižnice, okolo 1690
SITZENBERG, zámok F. A. z Losensteinu
Rešt. A. Dabrowska 2003. - JM 2014 (Olomouc 2015); - JM 2014, obr.
DPostava obzerajúcej sa nymfy so zdvihnutou nohou vľavo (z fresky C. Tencallu) doplnená vedľajšou predklonenou nymfou z J. W. Baura, obidve zakomponované do celku odvodeného z "Triumfu Apolóna" Guida Reniho (namiesto Apolóna na voze Flora)090X
+ Nicolas Loir, freska na strope sály Hôtel Vigny v Paríži, 1669 (len 4 postavy zo strednej časti - dvojica tancujúcich nýmf a satyr s ďalšou nymfou)

Jan BREUGHEL st.

b091

Mytol. alegórie 4 Živlov - elementov, (rytinové reprodukcie?) obrazov Jana Breughela a Hendricka van Balen (Rím, Galleria Doria Pamphili)


b091 a,b Amfitrité v prímorskej krajine; Venuša vo Vulkánovej dielni
(Voda a Oheň zo série Živlov)
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Vlastivedné múzeum (483/69-UH 966; 485/69)
Olejomaľby na dreve, 21 x 28,5 cm; - M. Togner, rec.: J. Vacková, Nizozemské malířství 15. a 16. stol. Československé sbírky. Praha 1989, in: ARS 1991/2, na s. 160;
BStranovo prevrátene, redukovanéPaul BRIL (1554 - 1626)

b092

Jonáš do mora zhodený, medirytina Justus Sadeler
Rytina podľa Brilovej olejomaľby (Lille, Musée des Beaux-Arts). Znač. "Paulus Bril inuentor - Ju. Sadeler excudit". - Holl. 22/1980, č. 33 na s. 176; - Sénéchal, diz. 1989, s. 17; - Kat. Sadeler 1992, č. 57.
Motív brala opakuje Hendrik Goltzius (pripis.): Arkadická krajina (s pastierom oviec), nedat. chiaroscuro (IB 3/1980, č. 241)
b092 a Paul Juvenel (pripis.), motív brala so schodiskom v pozadí výjavu "Jonáš a veľryba", tabuľová maľba na krídle  » Thurzovho oltára, 1611
NECPALY, kostol ECAV
Tempera na dreve, 121 x 55 cm; - JM 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predloha); - JM 2006, pozn. 24 (norimberský maliar P. Juvenel?); - Galavics 2008, obr. 20 a 22 na s. 65; - K. Chmelinová: Necpaly, in: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. Bratislava 2016, s. 67;
D"Jonáš vyvrhnutý rybou na breh" podľa D. Barendsza (1582), pozadie vymenenéb092x2

Krajina v Campanii, rytina, ca. 1590
Znač. "Paulus Bril Inv. / & Fecit". Charakteristický motív rozoklaného brala so zálivom aj na rôznych Brilových kresbách, rytinách a obrazoch (medirytina znač. "P. Bril inuentor / Franciscus vanden Wijngaerde excud."; "Kristus chodí po vlnách", medirytina Raphael Sadeler a i.); - Fr. Cappelletti: Paul Brill e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630, Roma 2006;


b092x2 a Bralo v pozadí obrázku "Noli me tangere", 17. stor.
TRNAVA, Západoslovenské múzeum (P 3267)
Olejomaľba na medi; - Papco 2003/I, č. 10; - JM 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predlohy)
DFigurálna kompozícia podľa G. Romano a F. Penni; pozadie vymenenéAdriaen BROUWER (1605/6 - 1638)

b093

Potulný huslista, medirytina
Variant Brouwerovej kompozície (medirytina Cornelis de Visscher II; znač. "A. Brouwer pinx." a latin. citát naspodu: "Trahit sua quemque voluptas"; - Holl. Dutch III., 248.105) a neskoršie kópie


b093 a Willem van Herp I: Dedinský huslista, olejomaľba na dreve, ca. 1650
BRATISLAVA, SNG (O 1006)
Ol/dreve, 57,6 x 40,1 cm; reštaur. M. Spoločníková 1962-63; - I. Rusina: Bludní Holanďania, SNG 2006, s. 110-111, reprod. 40; - Z. Ludiková: Nizozemská maľba, SNG 2016, kat. V.8, obr. s. 62 ("Potulný huslista, 1650-1660");
A

Pieter BRUEGEL st. (ca. 1525 - 1569)

b094

Kristus a cudzoložnica, rytinová reprodukcia Pieter (Pierre) Perret, 1579
Znač. "BRVEGEL M.D.LXV. - P. Perret sc. 79"; Vyd. Pieter de Jode v Antverpách. Rytinová reprodukcia Bruegelovho obrazu (monochrómna olejomaľba na dreve 26 x 34 cm, sign. 1565), dnes v Courtauld Institute od Arts v Londýne. - Bruegel in Black and White. Three Grisailles Reunited. K. Serres et al., London 2016, kat. č. 4;
+ Farebná kópia, olejomaľba Pieter Bruegel ml. (1628)


b094 a Kópia, olejomaľba na plátne, 17. stor.
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM (UH 1803)
Rusina 2006, kat. s. 161;
Bkatalógtop