Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Antonio TEMPESTA (1555 - 1630)

t464

Alexander Veľký, medirytina Matthaeus Merian, 1615
č. III (Alexander hovorí k svojmu vojsku) z albumu rytín "ALEXANDRI MAGNI / PRAECIPVAE RES GESTAE / Delineate ab Antonio Tempesta: Florentino. - M. Merian faciebat / cb bc XV"


t464 a Luca Antonio Colomba: Bitka pri Clavijo so zjavením sv. Jakuba, freska v bočnej kaplnke, 1700-1702
FRAUENKIRCHEN, Bazilika (pútny kostol Narodenia Panny Márie)
V štukovom ráme na stene pod klenbou v 3. severnej kaplnky.
CPrevzatá figúra koňa, postava jazdca upravená (namiesto Alexandra astúrsky kráľ Ramiro I. so žezlom v natiahnutej ruke vedie kresťanské vojsko do víťaznej bitky s Maurami)t464x2

"Il Danese Paladino" - "Orlando Paladino", rytiny, 1597
Il Danese Paladino aj kópia Egbert van Paenderen podľa Tempestu: "Kôň poľský" (ten istý kôň, len chvost nie dole, ale vlajúci, bez jazdca, v pozadí otvrená krajina s mestom, riekou a horami - M. Morka: Polski nowozytny portret konny i jego europejska geneza. Oss. 1986, obr. 69)


t464x2 a Kôň a póza jazdca ("Mikuláš III./?/ Pálffy"), olejomaľba, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
I. Štibraná, diz. 2006, kat. 6, s. 191-199;
CKôň stranovo prevrátene (z "Il Danese Paladino", znač. "Ant Tempesto jnvent f."), jazdec v brnení, v pravici natiahnutej dopredu maršalskú palicu, ľavou v lakti zohnutou drží opraty (z "Orlando Paladino" z tej istej série, znač. "Joannis Orlandi a Pasquino formis Romae 1597 - ATf"), hlava nahradená Pálffyho "portrétom" en face (Štibraná, s. 196, obr. 34)Carpoforo TENCALLA (1623 - 1685)

t465

Zmŕtvychvstanie Krista, medirytina Melchior Küsell, Augsburg, ca. 1670
Znač. "Carpoforo Tencala in. - M. Küsell f."; č. XII z cyklu rytín podľa Tencallových fresiek z r. 1668 v kaplnkách zastavení Krížovej cesty v záhradnom múre zámku Schönbrunn (Lusthaus cisárovnej-vdovy Eleonory Gonzaga z Mantovy);


t465 a Zmŕtvychvstanie, tempera na dreve, 1712
OZDÍN, far. kostol ECAV
Tempera na dreve, 130 x 72 cm; (Pam. SK 1970, s. 170: v podveží)
BOdvodené z prevzatej kompozície, v spodnej časti doplnené;
Kompar.: vojak s prilbou na pravej strane Tencallovej kompozície opakuje gesto bradatého vojaka so zdvihnutou rukou na jednej z verzií "Zmŕtvychvstania" Maartena de Vos (medirytiny Jan Sadeler, Jakob Petrus, a i.)

David TENIERS ml. (1610 - 1690)

t466

Krčmový výjav, medirytina Quiryn Boel
Znač. "D. Teniers in et excud cum priuilegio - Quiryn Boel f."; - Holl. Dutch;


t466 a Olejomaľba na dreve, 2. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 294)
22,5 x 16,1 cm; - Rusina 2006, kat. s. 197: "Fajčiaci sedliaci" (asi podľa grafiky);
BRedukovaná kópia odvodená z grafiky, prekomponované na výšku (namiesto skupiny kartárov dvaja muži pri kozube; močiaci muž pri stene v pozadí vypustený)

Jacob Gottlieb THELOT (1708 - 1760)

t467

Sv. Anna vyučuje Máriu, medirytina Johann Daniel Hertz st., Augsburg, pol. 18. stor.
Znač. "Iacob Gottlieb Thelot Sculpsit. - Ioh. Daniel Hertz delin. et excud. A. V."; - Kat. Göttweig 2005, č. II.7; - A. Göschl: Johann Daniel Hertz, Vater und Sohn. Dipl. (MA), Universität Wien 2014, s. 185, kat. 14;
+ Kópia, rytina v maďarskom vydaní "Officium Rakoczianum", Buda 1790 (Knapp 2000, obr. 138) - ústredné figúry stranovo prevrátene, odvodené, pozadie iné


t467 a Obraz v nadstavci boč. oltára sv. Antona Pad., 2. pol. 18. stor.
SPIŠSKÝ ŠTVRTOK, far. kostol sv. Ladislava
Ol/pl, 90 x 60 cm, osemuholníkový formát; - M. Herucová 2022, s. 127, pozn. 141;
BBez pozadia, len postavy Anny s Máriou

t468

Sv. Štefan dáva kráľovstvo pod ochranu Panny Márie, medirytina,
vyd. Johann Daniel Hertz st., Augsburg 1746
Znač. "J. G. Thelot sculp. - D. Herz exc.", v rokajovom orámovaní; pražské univ. tézy (NK ČR, Th 099; - manuscriptorium.com);
Z. Szilárdfy: Magyar barokk szentképek, MÉrt 30/1981, č. 2, s. 114-135, obr. 18 na s. 124; - Knapp 2001, s. 181, kat. 99 (znač. "Jacob Gottlieb Thelot sculp."; Augsburg, pol. 18. stor.); + kópia, kolorov. medirytina, ca. 1800 (s. 236, kat. 154); + Medirytina, jednolist (GMB, C 4257), len obrazová časť v obdĺžnikovom ráme;


t468 a Obraz hlav. oltára, kon. 18. stor.
NÁLEPKOVO, far. kostol sv. Štefana kráľa
Ol/pl, 338 x 223 cm; Rešt. 1993/94 Árpád Mézes a Alexander Koreň (Kat. Znovuzrodené pamiatky / Újjászületett műemlékek, Galéria Limes Komárno 2011/12, s. 86-88); - Pam VK, s. 361; - M. Herucová: Levočské obrazy Vergíliovej Eneidy a Johann Andreas Thelot, in: Acta musaei Scepusiensis 2015, s. 180-197 (predloha "Johann Andreas Thelot 1655-1734"); - Herucová 2015, s. 15 a pozn. 42; - Herucová 2022, s. 128 a pozn. 141, obr. 1 (Jacob Gottlieb Thelot)
BZ grafickej predlohy prevzatý celok kompozícieJohann Daniel THER PORTTEN 

t469

Docente magistra. Religionis Abb(ate) Rup(ertus), medirytina, Trnava, 2. pol. 17. stor.
Sv. Ignác pred jaskyňou v Manrese píše Duchovné cvičenia inšpirovaný Pannou Máriou (č. 5 zo série ilustrácií, znač. "Iohan. Daniel Ther Portten / sculpsit Tirnauiae"; asi z trnavského vydania 1679?).
Stranovo prevrátená kópia rytinovej ilustrácie obmieňanej v rôznych vydaniach "Exercitia Spiritualia S.P. Ignatii Loyolae Fundatoris Societ: Jesu", vyd. v Ríme (1659, 1695 a i.). Exempláre vyd. v Prahe 1680 (UKBa, sign. 17G2580) a 1735 (UKBa LF233), s frontispice a rytinovými ilustráciami sign. "Samuel Dworzak sc: Ao 1673";
Identická ilustrácia použitá aj vo vydaniach Jacob Masen: "Dux Viae Ad Vitam Piam, Perfectam:", Trier 1667 (UKBa 17G2754), Köln 1684 (UKBa 21G19587) a ďal., frontispice a 10 emblémových ilustrácií, znač. "Joseph Goosens sculps."; atď. - K. Mészárosová: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava 2018, s. 208, 209, 216, 217
+ Aj neskoršia zmenená verzia zobrazenia s Pannou Máriou s Ježiškom (rytinové ilustrácie "Klauber Cath. Sc. A.V." a i.) z 18. stor.
t469 a Anton Schmidt a dielňa, Mária na oblaku na nást. maľbe toho istého námetu v kaplnke Bolestného srdca Panny Márie, okolo 1750
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Dolný kostol na Kalvárii
JM 2013, s. 62 (predloha), obr. 53, kat. I.7-3c;
DOkrem celkovej scenérie Schmidt prevzal z rytiny len figúru Márie na oblaku (bez anjelov okolo). Sediacu postavu mladého bradatého jezuitu nahradil frontálne zobrazeným píšucim sv. Ignácom so svätožiarou okolo hlavy a holubicou Ducha sv., odvodeným z Klauberovej rytiny

    

Giovanni Battista TIEPOLO  (1696 - 1770)

t470

Vyučovanie Panny Márie, rytinová reprodukcia obrazu z r. 1732 na boč. oltári v S. Maria della Consolazione (della Fava) v Benátkach
Vyd. Joseph "Appo" Wagner, pol. 18. stor. (č. 74); - F. Pedrocco: Giambattista Tiepolo. Venezia - Milano 2003, s. 223-224, č. 83, obr. s. 64;
Tiepolovi pripis. redukovaná verzia ústredných postáv sv. Anny s Pannou Máriou zo zb. gr. Jána Pálffyho (predané v aukcii v Piešťanoch; v súkrom. maj., do r. 1989 v AJG Hluboká n. Vltavou; - K. Malečková, in: Familia Pálffy, Bojnice 2020, s. 74, obr. s. 73)
t470 a Obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
TAJNÁ, far. kostol
Papco 2003/II, č. 512: asi pôv. z Nitry, "G. A. Galliarti"/sic!/ (na oltári v Tajnej pôv. obraz Jána Nepomuka! - S-III, 270); - Papco, in: Naše kresťanské mená. Kat. Bojnice 2010: "nie Galliarti, kompoz. Tiepolovho olt. obrazu"; - Papco, Palkovské štúdie II, 2014, s. 522
CPozadie neutrálne, Joachim zmenený, hore anjel iný, s vencom ruží


t470 b Wilhelm Eppleué(?), obraz boč. oltára, ca. 1770?
BRATISLAVA, kostol františkánov
Nový oltár z r. 1826 (V. Maszárik 1897, s. 89)
BNaspodu doplnené putto s ľaliou


t470 c Obraz hlav. oltára, 19./20. stor.?
LEHOTA (okr. Nitra), kostol sv. Anny
B

t470 d Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.?
KOŠICE, Východoslovenské múzeum
B

  
470X
Ďalšie príklady obrazov odvodených z Tiepolovej kompozície: + Johann Lucas Kracker: Vyučovanie Panny Márie, ca. 1750 (Seefeld, far. kostol sv. Anny; - T. Valeš: Příběhy slávy a zapomění, Brno 2014, obr. príl. XX; ako hlav. oltár filiálneho kostola Grosskadolz) - stranovo prevrátene; bez stojaceho sv. Jozefa, vo vrchole figúra veľkého anjela;  + F. A. Sebastini, Prostějov 1765 (J. Gorzelik: Italianizm w malarstvie i rzeźbie Górnego Śląska w XVIII wieku, in: Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Olomouc 2005, s. 290);  + Ferdinand Licht, Píšť 1782; redukovaná kompoz. (Schenková / Olšovský 2001, s. 57, č. M.24.1.; - Gorzelik 2005, s. 290);
 + Gottfried Locher, Biberach (Kat. F. A. Maulbertsch und sein schwäbisches Umkreis, Langenargen 1996, s. 520; - Gorzelik, s. 291);  + J. B. Enderle, olejomaľba, 1754 (Donauwörth, Cassianeum);  + Príklady olt. obrazov v Poľsku (Maryja Matka Chrystusa. Wwa 1987, obr. 139; - Michalczyk 2016, s. 575, obr. 200 a-d);  + Kópia spodnej časti, olejomaľba v zb. A. Sammera (Kat. Barocke Kostbarkeiten, Erzbischöfliches Dom- und Diözesanmuseum Wien, s. 50-51: "Michelangelo Unterberger - okruh, okolo 1740");  + Podmaľba na skle, 2. pol. 18. stor. (W. Steiner: Tiroler Hinterglasmalerei 1550-1850, Diözesanmuseum Hofburg Brixen 2009, obr. 111); a pod.

t471

Krst Krista, rytinová reprodukcia obrazu, lept Giovanni Domenico Tiepolo 1747


t471 a Bratislavský maliar (A. Zallinger?), obraz hlav. oltára, 1770/72
IVANKA pri Dunaji, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
BUpravené na výškový formát, v hornej časti doplnená figúry vznášajúceho sa anjela s anjelikom

t471x2

Bellerophon na Pegasovi, rytinová reprodukcia fresky G. B. Tiepola (lept Giovanni Domenico Tiepolo?)
Freska na strope slávnostnej sály Palazzo Labia v Benátkach z r. 1747/50; - A. Pallucchini: L´opera completa di Giambattista Tiepolo. Milano 1968, s. 113, č. 187 A; - F. Pedrocco: Giambattista Tiepolo. Milano 2003, s. 114-116, kat. s. 275-276, č. 201/1;


t471x2 a  Jozef Lerch(?), figuálne motívy na alegorickej maľbe na klenbe nad schodiskom, okolo 1800
JELŠAVA, kaštieľ Mikuláša II Koháryho
Súpis I/1967, s. 523; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 84-85; - JM 2013, s. 165 a pozn. 17;
Z archívnych fotografií fragmentov klenbových malieb je zrejmé, že neznámy autor (Jozef Lerch?) mytologicko-alegorické maľby, ktoré mali byť zrejme apoteózou rodu Koháry, jeho cností a zásluh, skomponoval z figurálnych motívov odvodených z rôznych predlôh, ktorými sa inšpiroval (postava Minervy - Pallas Athény ako alegória múdrosti, vied a umení prevzatá z J. G. Bergmüllera, Mars ako boh vojny podľa D. Grana, atď.)
Z kompozície Tiepolovej fresky s rovnakým námetom odvodil skupinu so vzpínajúcim sa Pegasom, mužom s halapartňou vľavo od neho a letiacim puttom pod ním
COdvodené a upravené, bez Glorie sediacej s pyramídou Večnosti v hornej časti. - Bellerophonovi sediacemu na okrídlenom Pegasovi z podhľadu (v stranovom prevrátení) doplnil štít a meč v zdvihnutej ruke

Tiepolo (X)

Preberanie Tiepolových kompozícií juhonemeckými freskármi - M. Kunze: Im Banne Tiepolos? Zur Resonanz der Kunst Giambattista und Domenico Tiepolos in der süddeutschen Malerei des 18. Jahrhunderts, in: Herbst des Barock 1998, s. 137-164:
"Klaňanie troch kráľov" (Tiepolov lept ca. 1740) použil J. B. Enderle v Markt Wald 1766 (Kunze, s. 144, obr. 11); + F. M. Kuen v Roggenburgu 1764 (Kunse, s. 161, obr. 13); + Kópie Tiepolových kompozícií "Posledný súd" (Casa di Risparmo v Benátkach); + "Ukrižovanie", "Premenenie", fresky Livio Reti na klenbách Ordenskapelle zámku Ludwigsburg, 1747/48 (Kunze, s. 137, obr. 2-3), atď.

Jacopo TINTORETTO (Robusti, 1518 - 1594)

t472

Zmŕtvychvstanie Krista, medirytina Aegidius Sadeler podľa Tintorettovho obrazu (z cyklu olejomalieb, dnes v Benátkach, Scuola grande di San Rocco)
Znač. "I: Tintoret pinx. - G. Sadler sculp Venetia" (UBI Roschmann XVIII, s. 33); - IB 70/3, s. 228, č. 034; - Kat. Immagini dal Tintoretto, Roma 1982, s. 64, č. 54; - Kat. Tintoretto e suoi incisori, Milano 1994, s. 33, č. 8.1.
+ Aj neskoršia knižná ilustrácia (drevorezová kópia?), in: "Collectanea in Sacram apocalypsis D. Joannis apostolici et evangelistae", Trnava 1682; stranovo prevrátene (MS sign. Pr 289 - Fototéka ÚDU SAV, neg. 30.379).


t472 a Zvyšok tabuľovej maľby v nadstavci epitafu Hansa Wolfa, zomr. 1625
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
JM 2002a, pozn. 18 (predloha trnavská tlač); - JM, in: DSVU Renesancia 2009 (= kompozícia obrazu odmietnutého Fuggerom?); - NKP Levoča 2016, s. 157;
BStranovo prevrátenet472x2

Ukrižovanie Krista (Vztýčenie kríža), medirytina Aegidius Sadeler, po 1589
Tlač Marcus Sadeler v Benátkach. Stranovo prevrátená kópia podľa medirytiny Agostina Carracciho (dat. 1589), reprodukujúcej Tintorettov obraz z r. 1565 v Scuola Grande di S. Rocco (ol/pl, 5,36 x 12,24 m); - Kat. Artificio et elegantia, Regensburg 2003, s. 80-81, č. 27 (+ lit.); - E. E. Venhorst: Die "Kreuzaufrichtung Christi" im Dom zu Gurk. Zur Verbreitung eines Kupferstichs von Ägidius Sadeler, in: Barockberichte 42/43, s. 808 a obr. 3;
+ Kópia, lept Elias Heinzelmann, tlač Jeremias Wolff v Augsburgu; znač. "Jacob Tinctoretus pinx. - Elias Heinzelmann Sc. Aug. Vind." (Kat. Venezianische Veduten, Graphisches Kabinett Göttweig 1990, s. 112-113, č. 68);


t472x2 a Johann Carl von Reslfeld(?), olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 1828)
Olejomaľba na plechu, 55 x 105,3 cm; nezreteľná sign.; - Web umenia: "Johann Carl von Reslfeld, 16. stor." (??)
AKópia podľa grafiky, mierne modifikované (ústredná postava Krista na kríži zmenená, atď.)
+ Temer identická kópia (ol/pl, 56 x 120 cm) v zbierkach Gemäldegalerie der bildenden Künste vo Viedni (inv. č. 201; z pozostalosti Carla Rahla 1876)Domenico TINTORETTO (1560 - 1635)

t472x3

Mária Magdaléna kajúcnica, medirytina Justus Sadeler
Rytinová reprodukcia obrazu, ca. 1598 (dnes Musei Capitolini); - aj medirytina Raphaela Sadelera I? (IB 4 Supplement 7101.093); stranovo prevrátená kópia "Sadeler ex." (IB 70, 7003.163; PESSCA 81A/81B); + "La Magdelaine", francúzska medirytina; atď.


t472x3 a Kópia, olejomaľba na dreve, okolo 1700?
? (SOGA 2016)
62 x 51 cm; dražené na 129. letnej aukcii SOGA v júni 2016, č. 145; ako "Rozjímajúca Mária Magdaléna (Vanitas)", nezn. stredoeurópsky maliar, okolo 1700";
AZjednodušená kópia podľa rytiny    

TIZIAN (Tiziano Vecelli, 1477 - 1576)

t473

Nanebovzatie Panny Márie, rytinové reprodukcie obrazu, 16.-19. stor.
Tizianov obraz z r. 1518 na hlav. oltári Santa Maria Gloriosa dei Frari v Benátkach;
(Kópie Tizianovej kompozície sa u nás uplatnili až v 19. - zač. 20. stor.)
t473 a Lajos Tary, obraz z hlav. oltára, 1915
SPIŠSKÁ STARÁ VES, far. kostol
O/pl; ústradný obraz na barokovom hlav. oltári z 1760-tych r.; - Pam. VK 1969, s. 410 (P. Mária Ružencová); - Herucová 2015, s. 110, obr. 147, 148 (Nanebovzatie podľa Tiziana);
Archív PÚ SR, foto 1952, 1958, 1973 (zakrýval pôvodný obraz Ružencovej Madony so sv. Dominikom a sv. Františkom z Assisi od I. Jagušiča?); + 1964 foto oltára bez obrazu (reštaurovaný?)
AKópia celku kompozície, bez Boha Otca vo vrchole


473 b,c Dve kópie, olejomaľby nezn. proveniencie (deponované
v gymnaziálnom kostole sv. Ladislava v Levoči)
A

t473 d-x Novodobé kópie na hlav. oltároch - napr. v kostole dominikánov v Košiciach (1872), katedrálnom kostole v Rožňave (1891), na oltári v býv. kaplnke kaštieľa v Haliči (archívne foto), a pod.
A


473X
+ Porov. pózu Márie na Maulbertschovej freske hlav. oltára vo Váci, 1770/71 (Navštívenie, celkový rozvrh inšpirovaný Jouvenetom); - Jernyei Kiss: Barokk mennyország..., Bp. 2010, s. 131, obr. 30, 31 (Jouvenet) a 51, 52 (Tizian)

t474

Ukladanie do hrobu, rytinové reprodukcie Tizianovej kompozície, 17. stor.
Tizianova olejomaľba (KHM Wien); Medirytiny Paulus Pontius, Peter Overadt (1. pol. 17. stor.); lept z Pašiového cyklu, vyd. Jakob von Sandrart v Norimbergu (Holl. German XXXIX, 247, č. 695), atď.

474X
+ Olejomaľba, XIV. zastavenie z cyklu Krížovej cesty, 2. pol. 18. stor. (Schönbach, býv. kostol hieronymitánov);
+ Odvodená maľba Kladenie do hrobu z cyklu zo života Krista na stenách, 1711? (Orawka, drevený kat. kostol sv. Jána Krstiteľa)
+ F. V. Harovník, maľba v zrkadle štukovej klenby zámockej kaplnky, Nové Město nad Metují, ca. 1660; - M. Závorková, Pam. archeol. 38/1932, s. 62–69 (predloha); - V. Prostředníková: Nástěnné malby Fabiána Václava Harovníka na zámku v Novém Městě nad Metují (Bc. dipl.), UP Olomouc 2015, s. 121-122, kat. XI/15, obr. 163 (stranovo prevrátene, upravené).

474.1 Kompar.: Ukladanie do hrobu, iný variant kompozície, medirytina Giulio Bonasone 1563
podľa Tizianovej olejomaľby z r. 1559 (Museo del Prado); + rôzne varianty Tizianovej kompozície (olejomaľba benátskeho maliara z kon. 16. stor., Hartford, Conn.), atď.
Kópia Ventura Salimbeni, rytina Jacques Callot, ca. 1609/11 (The British Museum prints)


t474.1 a Ilustrácia (XIV. zastavenie Krížovej cesty), vyd. Trnava 1763
TRNAVA, Múzeum knihy
(reprod. Fototéka ÚDU SAV)
A    

t474x2

Abrahám obetuje Izáka, medirytina a lept Giuseppe Maria Mitelli, 1669
Grafické reprodukcie Tizianovho obrazu na strope sakristie S. Spirito in Isola (dnes S. Maria della Salute);
+ Lept Valentin Lefebre (in: "Opera Excellentiora à Clarissimi nominis Pictoribus Titiano Vecellio, Cadubriensi, & Paulo Caliari, Veronensi, Inventa, atque picta, ab Ingeniosissimo pictore Valentino LeFebre Bruxellensi", Venetii 1682), atď.;  + Neskoršie reprodukcie (medirytina Johann Gottfried Saiter, Londýn, pol. 18. stor.)
t474x2 a Abrahámova obeta, obraz v nadstavci hlav. oltára, 1785?
BRETEJOVCE, kat. filiálny kostol Sedembolestnej Panny Márie
Obraz v nadstavci oltára z r. 1785, s ústredným obrazom Šaštínskej Piety
B474x2X
Joseph Keller, freska na klenbe presbytéria far. kostola sv. Mikuláša vo Wald, 1782 (E.-M. Seitz, in: Herbst des Barock 1998, s. 405, Taf. 27);
Samuel Bottschild, lavírovaná perokresba podľa Tizianovho obrazu (Drážďany, Kupferstichkabinett)

    

t475

Hrajúce sa deti (rytiny?) podľa maľovaného vlysu (po 1560) v Tizianovej vile v Biri na S. Canciano
Časti vlysu s rôznym počtom detských postáv rozpredané - časť so 4 figúrami pred 2. svet. vojnou v zb. Bruckmann, Mníchov; druhá časť s tromi figúrami zo zb. Lanckronski vo Viedni, potom zb. Chrysler Jr. - H. E. Wethey: The Paintings of Titian, III. The Mythological and Historical Paintings. London 1975, s. 172, kat. č. 31 +lit.; B. Suida Manning: Tizian, Veronese and Tintoretto in the Collection of Walther P. Chrysler Jr., in: Arte Veneta 16/1962, s. 50, 52, obr. 61; ďalších 8 častí, kúpených v 19. stor. Benátkach, je dnes v Musée des Beaux-arts v Chambéry; z tých však Tencalla nepoužil žiadnu. - JM, ARS 1994/3.
t475 a Carpoforo Tencalla, detské postavy v zrkadle štukovej klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
(alegória 5 Zmyslov?)
F  Pôvodná kompozícia troch figúr uprostred - rytina Giacomo Francia, 1510/30? (The British Museum prints; aj anonymná kópia, ca. 1600, Rijksmuseum Amsterdam); + Variant kompozície s troma figúrami, lavír. perokresba Leonardo Scaglia, ca. 1640/50 (The Metropolitan Museum of Art)


t475 b C. Tencalla, detské postavy v druhom zrkadle tamtiež
(štyri figúry pri múriku). - JM 1994b, obr. (predlohy); - JM 2007, s. 241-242, obr. 3 a,b; obr. 4 a,b; - JM 2015, s. 68-72, obr. 62-68;
FTizianov maľovaný vlys mohol Tencalla poznať aj z autopsie ešte na pôvodnom mieste, ale motív z jednej časti použil oproti maľbe stranovo prevrátene = z grafickej reprodukcie?t475x1

Putto s tamburínou, medirytina Pieter van Lisebetten, 1650-te r.
Stranovo prevrátená reprodukcia Tizianovho obrazu (z albumu "Theatrum Pictorium", 1673);
+ Putto s tamburínou ako alegória Pominuteľnosti (doplnené o symbolické atribúty - presýpacie hodiny so šípom obtočené hadom, kvetinový venček, líška naháňajúca zajaca v krajine v pozadí a latin. nápis naspodu), medirytina Jacob Matham, zač. 17. stor. (exemplár PNP Praha, IG 729);


t475x1 a Kópia, olejomaľba, okolo 1890?
? (SOGA 2015)
Ol/pl, 53 x 47 cm; ponúkané na 126. zimnej aukcii SOGA, dec. 2015, č. 182 ("Nezn. stredoeurópsky maliar, okolo 1890")
ANovodobá kópia (podľa Tizianovho originálu?)    

Johann Michel TOBRIAS (TOBERIAS) 

t475x2

Zázrak sv. Františka Xavera, medirytina Matthäus Küsell
(PESSCA Archive 1500/A)

t475x2 a Nástenná maľba v bočnej kaplnke sv. Pavla apošt., ca. 1700(?)
GYŐR, býv. jezuitský kostol sv. Ignáca z Loyoly
A. Haris: "Olyan gyorsan szaladt, mint a ló" - A győri jezsuita templom Szent Pál kápolnája. In: Enigma no. 102/2021, s. 48-49, obr. 7, 8 (predloha); - Barokk freskófestmények Magyarországon III. Bp. 2022, s. 116, obr. g3;
COdvodená kompozícia, prevzatá ústredná postava stojaceho svätca
+ Ďalšie maľby na klenbe a stenách kaplnky s výjavmi podľa iných predlôh - G. B. Gaulli, E. Quellinus (Haris 2021)

Francesco TREVISANI (1656 - 1746)

t476

Ukrižovanie (1) - Ukrižovaný s Máriou, Jánom a Magdalénou pod krížom, rytina Georg Philipp ml. a Johann Lorenz st. Rugendasovci,
Augsburg, 1740
Podľa Trevisaniho olt. obrazu z r. 1695/96 v boč. kaplnke S. Silvestro in Capite v Ríme;
Teuscher, A.: Die Künstlerfamilie Rugendas 1666-1858. Werkverzeichnis zur Druckgraphik. Augsburg 1998, č. 515 na s. 134;
t476 a Anton Schmidt, postavy sv. Jána a Márie Magdalény so zamdletou Máriou na býv. oltárnom obraze Ukrižovanie, ca 1763
BRATISLAVA, SNG (O 6891)
Ol/pl, 450 x 280 cm; obraz z boč. oltára niekdajšieho far. kostola v Kremnici, deponovaný v kostole františkánov; kúpené 2006 do SNG. - JM, VČ 1978 (predloha); - Chmelinová 2006, s. 166-167; - JM 2013, s. 131-133, kat. II.36; - K. Chmelinová, in: Skarby baroku..., MN Krakow 2017, s. 117-118, kat. č. 102; - Terdik 2021, s. 166 a obr. 6 ("Franz Anton Schmidt"/??/; omylom medzi obrazmi podľa Birckhartovej rytiny Trevisaniho verzie "Ukrižovania" v Litomyšli !)
DOproti rytine stranovo prevrátene, Kristus vymenený (prevzatý z Birckhartovej alebo Müllerovej rytiny "Fons Pietatis"); doplnení anjelici s arma po stranách476X
+ Obraz boč. oltára sv. Kríža, 1760-te r. (Kuks, kostol Milosrdných Najsv. Trojice)

   

t477

Ukrižovanie (2) - Ukrižovaný s Máriou, Jánom a Magdalénou pod krížom, medirytina Anton Birckhart, Praha, pred 1729
S latin. textom naspodu; znač. "Pinxit Romae Franc: Treuisanii: - Birckhart sculp: Pra/gae/". Rytina podľa (nezachovaného) obrazu z r. 1721, Trevisaniho variantu kompozície olt. obrazu v Ríme, objedn. gr. F. A. Trauttmannsdorff za 1400 zl. pre hlav. oltár piaristického kostola Povýšenia sv. Kríža v Litomyšli (J. Neumann: Francesco Trevisani v Čechách. Žamberský obraz a jeho autor. Vysoké Mýto 1979, s. 29; - M. Pavlíček: Kaňka, Braun and Trevisani co-production. Podoba a osudy hlavního oltáře piaristického kostela Nalezení svatého Kříže v Litomyšli, in: Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Sborník prací ze společenských a přírodních věd, sv. 14. Litomyšl 2013, s. 37–55);
Exemplár rytiny Szilárdfy 2008 (CD 102); + Devocionálna tlač, stranovo prevrátená kópia podľa Birckharta, anonymná medirytina; atď.
Aj Trevisaniho modeletto, ol/pl, 97 x 62 cm; znač. "Franciscus Trevisani pinxit Roma Anno 1721", dnes Regionální muzeum Litomyšl, inv. č. OP 601 (J. Neumann: Trevisaniho modelletto pro litomyšlské Ukřižování, Umění 48/2000, s. 394–406; - Kat. Sláva barokní Čechie, Praha 2001, s. 158, kat. I/4.32);
+ Olejová skica (replika?), od r. 1948 v zb. Yale University Gallery Art Gallery, New Haven (inv. č. 1980.16; ol/pl, 99 x 60,3 cm) - Francesco Trevisani´s ´Crucifixion´, in: Yale University Art Gallery Bulletin (2010), s. 102-105, fig. 1-4);
M. Pavlíček: Kaňka, Braun & Trevisani co-production, in: Pomezí Čech a Moravy, sv. 14, Litomyšl 2013, s. 37–53; - T. Jiroušková: Umění baroka v Litomyšli, dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2016, s. 133-136, kat. č. 40; - D. Lešovský, in: Petr Brandl. Studie. NG Praha 2017, s. 149, obr. 137; - P. Arijčuk, ZPP 78/2018, č. 6, s. 640, obr. 1; - Sz. Terdik: Francesco Trevisani Keresztre feszítés-festményének hatása Közép-Európában. Cseh- és magyarországi példák, in: Reneszánsz és barokk Magyarországon, Bp 2021, II., s. 159-169;
t477 a Anton Konikovič(?), kópia, olejomaľba na plátne, 2. pol. 18. stor.;
BRATISLAVA, SNG (O 1692)
Ol/pl, 191 x 105 cm; reštaur. 1926 (nápis?); do SNG prevedený v r. 1960 z MNV Žilina (M. Keleti, Fontes 2, SNG 1983, č. 66: "slovenský maliar zo 17. stor." !);
JM 2006a, pozn. 25 (predloha); - Terdik 2021, s. 165, obr. 4;
A


t477 b Obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
ŽILINA, kostol sv. Štefana kráľa
BKristus stranovo prevrátene (doprava, ku sv. Jánovi?!)

t477 c Vincenz Fischer, obraz na hlav. oltári, 1778
LITOMYŠL, kostol Nájdenia sv. Kríža
Neumann 1979, s. 32; - Neumann 2000, s. 400; - Jiroušková 2016, s. 135 +lit.; - Terdik 2021, s. 164, obr. 2;
BKópia kompozície, odvodená z Birckhardovej reprodukcie, objednaná namiesto Trevisaniho olt. obrazu, zničeného požiarom 1775


t477 d Anton Schmidt, zamdletá Panna Mária na olt. obraze Snímanie z kríža, 1760-te r.
BRHLOVCE, kostol Sedembolestnej Panny Márie (pôv. kaplnka pri kaštieli)
JM 2013, kat. II.45; (Na anonymnej rytine text: "Nachdem der Sohn den Geist aufgeben, / Empfindt die Mutter fast kein Leben")
DCelok kompozície prevzatý z obrazu Martina Altomonteho v obrazárni kláštora Heiligenkreuz.
Z Trevisaniho odvodená len póza a sklon hlavy Panny Márie (porov. postavu zamdletej Márie na obrazoch C. I. Carloneho, P. Brandla, J. G. Bergmüllera, M. Altomonteho)

   

477X
+ Celldömölk, býv. benediktínsky kláštor, maľba v ráme na spôsob olt. obrazu na bočnej stene v miestnosti fary, ca. 1774 (Barokk freskófestészet Magyarországon, III. Bp 2022, s. 392, obr. b1);
+ Teodor Ilics Ceşliar, Panna Mária na obraze "Ukrižovanie" z r. 1786 v boč. kaplnke Dómu, Oradea (N. Sabău: Metamorfoze ale Barocului Transilvan. Vol. 2. Pictura. Cluj-Napoca 2005, s. 174, obr. 133; - Terdik 2021, s. 167 a obr. 6: "predloha Trevisani"); - z Trevisaniho prevzatá len postava zamdletej Panny Márie, zakomponovaná do výjavu podľa iných predlôh (dve Márie podpierajúce zamdlievajúcu P. Máriu, predklonený sv. Ján Evanjelista a rímski vojaci v pozadí)
+ Obraz v súkrom. zb. (pôv. z Máriapócs - Szilárdfy 1996, s. 157-158, obr. 13-15; - Terdik 2021, s. 167 a obr. 7);
+ Obraz na hlav. oltári far. kostola sv. Jakuba, Unter-Retzbach, pol. 18. stor.? (Dehio NÖ, s. 359);
+ "S. Crucifix Littomisliensis", kópia podľa grafiky, maľba na papieri, 18/19. stor. (Regionální muzeum Litomyšl, inv. č. 20A-307; - Jiroušková 2016, s. 182, kat. č. 58);
+ František Vavřinec Korompay, sv. Ján Evanjelista na olt. obraze Ukrižovanie, ca. 1760 (Třebíč, kostol sv. Prokopa); - postavy Panny Márie a Márie Magdalény prevzaté z kompozície P. Brandla;
+ Početné ďalšie dobové kópie a odvodeniny Trevisaniho kompozície v Čechách - Pavlíček 2013, s. 37–53 (kostol sv. Jakuba St., Zbraslav, atď.); aj sochárske spracovania (súsošie v kostole sv. Anny, Benešov u Prahy);
+ Chtelnica, nový obraz (kópiu-reprodukciu Trevisaniho kompozície v Litomyšli) inštalovali namiesto už neexistujúceho pôvodného obrazu na oltári kaplnky Ukrižovania v jednom z pavilónov areálu niekdajšieho kaštieľa Erdődyovcov po obnove (2016)

t478

Madona (čítajúca Panna Mária so spiacim dieťaťom), medirytina Francesco Bartolozzi; vyd. G. Wagner v Benátkach
Stranovo prevrátená rytinová reprodukcia Trevisaniho obrazu (Galleria Nazionale d´Arte Antica, Palazzo Corsini v Ríme); - Waterhouse: Italian Baroque Painting, London 1962, obr. s. 83; - Frank R. DiFederico: Trevisani, Washington 1977, č. 59
t478 a Kópia (z 19. stor.?) podľa rytiny
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.150)
AStranovo prevrátene, pridaná gloriola z hviezd

478X
+ Kópia, olejomaľba na plátne (Dorotheum, Salzburg 2003, č. 21: "nasledovník C. Marattu"; - Papco 2003/I, s. 172: "G. Pesce?")t478x2

Sv. Rodina s chlapcom Jánom Krstiteľom, mezzotinto podľa predlohy F. Trevisaniho
Pražské univ. tézy (NK ČR, Th 487)

t478x2 a Olejomaľba, pol. 18. stor.?
NIEDZICA, far. kostol sv. Bartolomeja
Ol/pl, ústredný obraz boč. oltára sv. Rodiny; - R. Monita / A. Skorupa: Niedzica. Kościół św. Bartołomieja. Kraków 2013, s. 38, obr. ("talianskej proveniencie?");
AKópia podľa grafiky;
(V oltárnom nadstavci obraz "Sv. Rodina v Jozefovej stolárskej dielni" od Szymona Kawalskeho z r. 1770 podľa medirytiny J. B. a J. S. Klauberovcov)

t479

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi, rytinové reprodukcie Trevisaniho obrazu na hlav. oltári v S. Stigmate di S. Francesco v Ríme
Medirytiny G. B. Sintes (Rím, konvent Sacre Stigmate di S. Francesco); V. Franceschini (1720), atď.; + Medirytina znač. "Archangelus Magini Fanen. sculpsit Laureti" (A. Epple, Augsburger Kupferstiche aus der Sammlung von Alois Epple, 2. Teil, č. 273);
Identická kompozícia univ. tézy, mezzotinta G. H. Müller podľa P. Strudela, pol. 18. stor. (znač. "Petrus S.R.J. Lib. Baro a Strudel pictor Princeps pinxit - G. H. Müller S.C.M. Chalcographus sc Viennae"), exemplár v GMB?; (na rytinách pridaný letiaci anjelik hore uprostred)
t479 a Lavír. perokresba frátra Benedikta Mayerla v rkp. kronike františkánskeho kláštora v Kremnici - "Historia Cremniciensis Conventus" z r. 1742
L. Šášky, Zb. SNM - História 8/1968, 249-267; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 345; - J. Papco, in: Naše kresťanské mená. Bojnice 2010, kat. č. 11.2 na s. 47;
BPodľa fresky na priečelí kláštora). Len postava svätca, vľavo vpredu doplnená figúra adorujúceho rehoľníka (z rytiny M. Engelbrechta), v pozadí kremnická Kalvária


t479 b Apoteóza sv. Františka, medirytina(?) s pohľadom na kláštor a erbom fundátora arcib. Lippaya
Nalepené v kronike?
BLen identická póza svätca


t479 c Johann Volnhoffer, obraz hlav. oltára, 1791
NOVÉ ZÁMKY, klášt. kostol Františkánov
Sign.: "Volnhoffer Fe"; - Garas 1955, s. 168 + lit. (ako Volnhoffer "Ferencz"); - Súpis II/1968, s. 407; - I. Fehér: Volnhoffer János egy pesti festő a 17-18./??/ század fordulójáról, MÉrt 2004/1-4, s. 157;
COdvodená len póza svätca a anjelici hore, pridaná figúra anjela a dvojica sediacich anjelikov


t479 d Obraz boč. oltára
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol
BOdvodená len póza svätca, za ním sediaci mních a anjelici hore

t479 e Anton Schmidt (dielňa), maľba na stene južnej kaplnky, 1751
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Kalvária, dolný kostol
JM 2013, s. 174, kat. I.7-2c
BOdvodené zobrazenie

    

t480

Bičovanie Krista, rytinová reprodukcia obrazu v S. Silvestro in Capite v Ríme z r. 1695/96
J. Neumann: Francesco Trevisani v Čechách. Žamberský obraz a jeho autor. Vysoké Mýto - Žamberk 1979


480X
+ Kópie podľa Trevisaniho "Bičovania": olejomaľba na plátne (Neumann 1979, obr.);
+ olejomaľba miestneho maliara Karla Biega v Engen z r. 1722; a pod.480.1 Sediaca figúra v popredí
Trevisanim odvodená z obrazu Ludovica Carracciho (dnes Bologna, Pinacoteca);
+ Aj Trevisaniho štúdijné kresby figúry (WRM Köln)

t480.1 a Johann Bojack (J. S. Bopovsky), sediaci muž na obraze Ukrižovanie na boč. oltári, 1752/53
PRIEVIDZA, kostol piaristov
ETrevisani (X)

Z kompozície Trevisaniho obrazu Smrť sv. Jozefa (1712) na oltári v boč. kaplnke S. Iganzio v Ríme (vychádzajúcej z obrazu Carla Marattu z r. 1676) odvodil svoj
oltárny obraz rovnakého námetu Paul Troger (boč. oltár niekdajšieho kostola sv. Mikuláša na Landstrasse vo Viedni, ca. 1741)
Iná Trevisaniho kompozícia Smrť sv. Jozefa (olt. obraz v Katederále sv. Víta v Prahe, po 1720); prevzal o.i. Johann Lucas Kracker (olt. obraz, Eger)

Paul TROGER (1698 - 1762)

t481 - t489    - pozri tiež kompar. x33 - x40

Cornelis TROOST (1696 - 1750)

t489x1

Cyklus ilustrácií s výjavmi na motívy z divadelných satirických komédií, medirytiny a lept Pieter Tanje, Amsterdam 1757
Zo série 31 nečísl. grafických listov s holandskými a francúzskymi textami v oddelených dvoch stĺpcoch naspodu; znač. "C. Troost pinxit - P. Tanje fecit"; - Cornelis Troost and the Theatre of his Time (kat. výstavy), The Hague - Zwolle 1993;

489x1.1 "Prefíkaná dcéra, alebo oklamaný tútor"
"De listige vryster, of De verschalkte voogd / La fille rusée, ou le tuteur trompé", komédia Ysbranda Vincenta (1. vyd. 1690; s medirytinou Adriaena Schoonebeeka)
Kompar.: Identický motív aj na rytinových ilustráciách francúzskych knižných vydaní Molièrovej "Školy manželov" (François Chauveau, L'Escole des maris, Paris 1661, frontispice); Pierre Brissart (titulné strany, medirytiny Jean Sauvé, in: Les Oeuvres de M. de Molière, Paris 1682; znač. "P.B.d. - I.S.F.");  + medirytina Laurent Cars podľa predlohy Françoisa Bouchera (pol. 18. stor.);  + medirytina Jan Punt ("J. Punt delin. et fecit, 1738"), atď.

489x1.2 "Falošná cnosť, alebo predstieraný žiaľ"
"De ontdekte schijndeugd: de geveinsde droefheid van Geertruy / La fausse vertu, ou La feinte tristesse", komédia Davida Lingelbacha (vyd. 1687, 1690, 1734)
+ Aj kópia s anglickým textom "Feign´d Sorrow or the Prudent Husband", medirytina James Wilson, vyd. Londýn (1766/84) - The British Museum

t489x1.1-2 a Karol Wołucki, moralizátorské žánrové výjavy vo výmaľbe interiérov, 1770
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY, niekdajší letný kaštieľ Szirmayovcov (zbúraný v r. 1904)
Výjavy v maľovanom rokajovom orámovaní boli na stenách jednej z miestností (zachovaný len popis a fotodokumentácia interiérov kaštieľa od Kornéla Divalda z r. 1904); - K. Divald, Művészet 1904, s. 382-387; - Divald: Felvidéki séták. Bp 1928; - Garas 1955, s. 192, obr. CIV; - PP 1983; - A "szentek fuvarosa". Divald Kornél felső-magyarországi topográfája és fényképei 1900-1919. OMH Budapest 1999, s. 290-293, reprod. s. 292;
BNa ďalšej stene žánrový výjav z rodinného života podľa Adriaena van Ostade (1679)

Alessandro TURCHI (1578 - 1649)

t489x2

Ježiš vyzliekaný z rúcha z cyklu rytinových ilustrácií Krížovej cesty podľa predlôh A. Turchiho?
Olejomaľba na bridlici (Christie's, Londýn, aukcia č. 6743, 8.7.2003: ako "A. Turchi - nasledovník")

t489x2 a Stephan Wölcsey, olejomaľba (X. zastavenie Krížovej cesty)
KREMNICA, býv. františkánsky kostol
BOstatné obrazy podľa "Krížovej cesty" G. B. Göza a ďalších predlôh

Jonas UMBACH (ca. 1624 - 1693)

u490.1-2

Rytinové ilustrácie Andreas Matthäus Wolfgang, in: Matthaeus Hemer: "Vita et admiranda historia Seraphici S.P. Francisci,
Ordinis Minorum fundatoris, iconibus et elogiis Latino-Germanicis illustrata"
. Augspurg, M. Magdal. Utz Schneiderin 1694
Znač. "I.V. del. - "A.M.W. fecit". Aj neskoršie vyd. "Vita et admiranda historia...", vyd. Maria Magdal. Utzschneiderin, Augsburg 1702; + Reprint z exemplára
1. vydania v Museo Francescano (Roma, Istituto Storico dei Cappucini 2000)

490.1 Povolanie sv. Františka z Assisi
(Kristus z kríža prevráva ku kľačiacemu mládencovi)
u490.1 a Olejomaľba (stredná časť), 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor kapucínov
Obraz reštaur. na VŠVU 2001-2002
BPo obvode ďalšie scény zo života svätca podľa ilustrácii jeho "Vita..." (Narodenie v stajni, Návšteva anjela v podobe pútnika, Muž kladie na zem plášť pred chlapca, atď.)

490.2 Sv. František a sv. Dominik ochraňujú zem pred Božím hnevom
Motívy Umbachom prevzaté z oltárnej kompozície Cirkev bojujúca Paola Piazza (medirytina R. Sadeler 1607)

u490.2 a Dvojica svätcov (sv. Dominik a František z Assisi) na obraze hlav. oltára, 1696
BYTČA, far. kostol Všechsvätých
Oltár z r. 1696 s erbom bisk. Andreja Matúšeka
DĎalšie postavy z Rubensovej kompozície)

    Michelangelo UNTERBERGER (1695 - 1758)

u491

Oslávenie sv. Juliusa martýra, medirytina Franz Leopold Schmittner (podľa Unterbergerovho obrazu z r. 1749 na oltári "wälschen Kapelle" profesného domu jezuitov Am Hof vo Viedni)
Znač. "MA Unterberger P. - F. L. Schmitner Viennae" (obraz po zrušení jezuitov stratený). - J. Kronbichler, ÖZKD 1991/1-2, s. 53; - Kat. Unterberger, Salzburg 1995, s. 247, obr. 99;
+ aj Schmittnerova mierne upravená verzia s polpostavou svätca (palmovú ratolesť drží letiaci anjelik s vencom), medirytinový obrázok s nápisom "S. IULIUS M. / Colitur Viennae in Sacello Italico S.I."; znač. "Unterberger delin. - Schmittner sc. Vind.";
+ Letiaci anjelik s vencom nad hlavou svätca identický na medirytinovom obrázku J. E. Mansfelda "S. IULIUS M. / Dessen Heil. Leichnamth in der K. K. Hof-Pfarr-Kirchen bey St Michael in Wienn zur ofentlichen Verehrung ausgesezet ist"; - Kat. St. Michael 1288-1988, č. 274 (iné zobrazenie svätca, bez pozadia, vpravo dole len anjel s listinou).
u491 a Sv. Julius(?), olejomaľba, 18. stor.
CHTELNICA, kostol Najsv. Trojice
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 12.689); - J. Polakovič / V. Žatko: Rím.-kat. farský kostol Najsv. Trojice
v Chtelnici. Chtelnica, b.r., s. 6 ("sv. Florián")
CLen polpostavapodľa Schmittnerovej verzie; anjelik s vencom hore posunutý, bez ostatných anjelikov na oblakoch naspodu


u491 b Oslávenie sv. Kataríny Alexandrijskej, olejomaľba
BRATISLAVA, z oltára v kaplnke sv. Kataríny na Michalskej ul.
CPóza svätice na oblaku a anjelik s vencom hore

u491 c Apoteóza sv. Juraja, maľba na klenbe oratória, 2. pol. 18. stor.
TRENČÍN, kostol piaristov
CPóza svätca pokľakntého na oblakoch, anjelik s vencom hore aj anjelik pod svätcom, pridaní ďalšie anjelské figúry

u491 d Josef Zanusi, svätec a anjelik s vencom na obraze Apoteóza sv. Jakuba apošt. na hlav. oltári z r. 1794/95
TRNAVA, kostol františkánov
CV 1823: nový hlav. oltár 1794 z milodarov, 8.4.1795 slávnostne posvätil bisk. Mikuláš Konde (J. Šimončič, Kultúrne dejiny 2016 Supplement, s. 44).
Canjelik s vencom aj póza, hlava a ruky svätca (ten ale zrkadlovo obrátene); hore pridaný druhý anjelik


u491 e Imrich Jagušič, svätec a anjelik s vencom na obraze sv. Eustacha martýra
TOPOREC, far. kostol
COdvodené, celá stojaca postava, v pozadí výjav svätcovho martýria

u491 f Imrich Jagušič: Sv. Julius(?) martýr, obraz v nadstavci boč. oltára
? (Fototéka ÚDU SAV)
BPodľa Unterbergerovej oltárnej kompozcie (aj s anjelikmi s palmovou ratolesťou naspodu)


u491 g Caspar Schneider, stojaci svätec a anjelik s vencom na obraze sv. Florián
TRNAVA, kostol sv. Jozefa
Znač. "I. C. Schneider Fecit" (Fototéka ÚDU SAV, neg. 9.774);
C


u491 h Andreas Zallinger(?), anjelik s venčekom na olt. obraze Panny Márie, ca. 1780?
BRODZANY, kostol Všetkých svätých
Ol/pl; na boč. oltári;
DZobrazenie Požehnanej P. Márie ako Immaculaty, odvodené z devočnej grafiky, doplnené archanjelom s ľaliou z kompozície "Sen sv. Jozefa" C. I. Carloneho


u491 i Anjelik s vencom na olt. obraze Vyučovanie Panny Márie, 19. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV)
EPrevzatá vznášajúca sa figúra zakomponovaná v hornej časti zobrazenia


u491 j Sebastian Majsch, anjelik s vencom na obraze sv. Alžbety so žobrákom na hlav. oltári, ca. 1850
KAPLNÁ, far. kostol sv. Alžbety
Ol/pl, 284 x 172,7 cm; rešt. 1985. - Francová / Grajciarová, kat. Bratislavská maliarska rodina Majschovcov, GMB 2001, s. 70; - Herucová / Novotná, kat. Bohyne a svätice 2011, s. 117, č. 120 +lit.; obr. s. 103;
E


u491 h Sv. Julius? (Svätica?), olejomaľba, pol. 18. stor.
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Ol/pl; (Reštaurovanie. Mária Bidelnicová, Ba 2023, s. 215-217);
BPolpostava podľa Schmitnerovej verzie, zobrazenie svätca (svätice - panny kresťanskej mučeníčky?) bez individuálnych atribútov491X
Franz Sebald Unterberger, anjelik s venčekom zakomponovaný na obraze "Martýrium sv. Sebastiána" podľa H. von Aachen

   u492

Michael archanjel poráža diabla, medirytina Johann Caspar Schwab podľa olt. obrazu z býv. hlav. oltára v Michaelerkirche, 1752
Hlav. oltár v kostole Cler. Regul. S. Pauli bey S. Michael ("Hofpfarrkirche" - pôv. oltár s Unterbergerovým obrazom, medirytina Gabriel Müllner - Mollinarolo ca. 1779; - Triumph der Phantasie, kat. č. 107) nahradili 1781 novým, so štukovým reliéfom K. G. Mervillea
J. Kronbichler: Die Engelsturz-Darstellungen im Werk von Michael Angelo Unterberger, in: Der Schlern 59/1985, s. 395-421; - Kat. Unterberger 1995, č. G 107, obr. 26 (olt. obraz, sign. dat. 1752); - Skica v Cavalese (č. G 153, obr. 105) a repliky v Erzb. Dom- u. Diözesanmuseum Wien (s. 231, obr. 242) a v GNM Norimberg (č. G 106, obr. 156); - Návrhová kresba v SzM Budapest (č. Z 7, obr. 155) a Schwabova rytina podľa obrazu v Michaelerkirche (G 107, s. 247 a obr. 25).
+ Prvý, mierne odlišný variant Unterbergerovej kompozície z r. 1749 (ďalšie prípravné kresby v SzM Budapest a olejová skica v ÖG Belvedere Wien; - Garas 1983, obr. 151: možno nezach. Unterbergerov "prijímací kus" predložený na Akadémii r. 1753?);
u492 a Kópia - pseudoskica, 1853?
BRATISLAVA, SNG (O 507)
Modello? k olt. obrazu v Gbeloch; olejomaľba na lepenke, 44,5 x 23,5 cm;
M. Keleti, Fontes 2, č. 76 ("slovenský maliar, 1760-80"); - J. Papco, in: Naše kresťanské mená. Bojnice 2010, č. 117 na s. 195 (pseudoskica, bratislavský(?) maliar z 18. stor. alebo novodobá kópia podľa M. Unterbergera); - Tánczosová 2019, s. 24-25, obr. 5
CZ Unterbergera len hlavné figúry, anjeli okolo vypustení, namiesto druhého archanjela s mečom vpravo pridaný archanjel s kopijou (= z inej predlohy?)


u492 b Franz Russ st.: Obraz hlav. oltára, 1853
GBELY, far. kostol sv. Michala Archanjela
Ol/pl, sign. "F. Ruß Wien 1853"; - J. Matejka: Památka Poswicaňá biskupského slawného Chrámu Mestečka Egbel w Arcibiskupstwí Ostrihomském, w Ďekanstwí Šaščinském, na slawném Pánstwí Císarsko=Králowském Holičském, Roku 1859 Dňa 13. Juniusa wikonaného. Skalica, 1859; - K. Tánczosová: Diela maliara Franza Russa staršieho v Trnavskom kraji - poznámky k výskumu. Monument revue 1/2019, s. 23-25, obr. 2,3;
COproti skici v SNG hlava archanjela zmenená


u492 c Gaspar Schnajder, oltárny obaz, 1808
TRNAVA, far. kostol (Bazilika) sv. Mikuláša
Ol/pl, 300 x 137 cm; na oltári v severnej podvežovej kaplnke; - H. Radváni / M. Dobšovič: Bazilika svätého Mikuláša v Trnave. Ba 2011, s. 255;
BLen figúra archanjela odvodená; diletantské - skratka pravej nohy, zredukované, upravené (štít oválny atď.)


u492 d Gaspar Schnajder, skica k oltárnemu obrazu, 1808
BRATISLAVA, GMB (A 207)
Ol/pl, 56,5 x 32 cm; (web umenia: "Stredoeurópsky maliar z 1. polovice 18. storočia")
BSkica (alebo zmenšená replika?) oltárneho obrazu v Trnave


u492 e Obraz na hlav. oltári, kon. 18. stor.
ZÁVADA (okr. Topoľčany), kat. kostol
B

u492 f István Dorffmaister ml., Michael Archanjel na obraze "Sv. Imrich skladá sľub čistoty Panne Márii" na hlav. oltári, 1805
KŐSZEG, kostol sv. Imricha
K. Mentényi, in: Reneszánsz és barokk Magyarországon. Bp 2021, II., s. 117, obr. 9;
DV hornej časti oltárneho obrazu zakomponované figúry Archanjela Michaela (odvodená z M. A. Unterbergera), anjela s venčekom v zdvihnutej ruke (prevzatá z kompozície G. B. Pittoniho) a anjela dvíhajúceho oblaky (zo S. Ricciho)492X
+ Kronbichler, Kat. Unterberger, Salzburg 1995, s. 145: omylom "Ein Kompositions-entwurf von Franz Xaver Palko" k obrazu boč. oltára u trinitárov v Bratislave (= skica v GMB, iná kompozícia olt. obrazu Franza Sebalda Unterbergera v Absam!);
+ Spodná časť kompozície totožná na stropnej maľbe Marienkapelle v Hüttlingen (MI), kompozícia rozvedená ďlšími motívmi;

u493

Videnie sv. Antona z Padovy, rytina? podľa býv. oltárneho obrazu v Stephansdome z r. 1744
Boč. oltár r. 1873 zrušený, obraz dnes v Diecéznom múzeu Wien (Kronbichler 1995, s. 57-59, obr. 199, kat. G 44,45; kópie a verzie kompozície s. 230-232);
+ Unterbergerova skica v obrazárni Cavalese, Magnifica Comunità (G 44); + Kresba v zb. Tiroler Landesmuseum Innsbruck (Kronbichler: Die Zeichnungen Michael Angelo Unterbergers, In: Veröffentlichungen des TLF, Bd. 60, 1980, obr. 9)
u493 a Henrik Schweizer(?): Obraz hlav. oltára, 1766
KOŠICE, kostol františkánov
Ol/pl, 480 x 240 cm; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 62 (Unterberger); - Garas (rec. PP-83), MÉrt 1984/3, s. 186, obr. s. 183; - Györffy, MÉrt 2006/2, obr. 18 na s. 292 (Schweitzer);
BSlabá kópia kompozície Unterbergerovho olt. obrazu zo Stephansdomu (K. Garas); čiastočne modifikované - Mária s hlavou odvrátenou nabok493X
+ Sabău 2005, obr. 202: olt. obraz v kostole piaristov, Sighetu Marmatiei (bez Márie, anjelici iní); + Kópia, 2. pol. 18. stor., Sibiu, Muz. Brukenthal (I. Mesea, Brukenthal Acta Musei II.2, 2007, obr. s. 80: "Mathias Kager"/?/); + Olejomaľba vo vyrezávanom pozlátenom ráme, 89 x 49,5 cm z viedenskej súkrom. zb. (Dorotheum 15. 10. 2008, kat. s. 196, č. 390: skica alebo pensiero?); + Kópia: Uherčice, olt. obaz zámockej kaplnky (T. Valeš: Michael Angelo Unterberger und seine Nachfolger im Dienst des bohmischen und mährischen Adels, in: ÖZKD 67/2013, Heft 1/2, s. 178-179, obr. 227); + J. I. Cimbal, obraz boč. oltára v kostole sv. Vavrinca, Koryčany, 1770-te r.; bez P. Márie, pridaný anjel (B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999, obr. 222; - P. Arijčuk, Opuscula historiae artium F 46, 2002, s. 95-96, obr. 3); + Ústredný motív nachýleného svätca bozkávajúceho ruku stojaceho Ježiška odvodil aj F. I. Leicher, atď.

u494

Extáza sv. Františka z Assisi, rytinová reprodukcia(?) olt. obrazu z r. 1745 na boč. oltári Leopoldskirche vo Wiener Neustadt
J. Kronbichler: Unbekannte Altarbilder Michael Angelo Unterbergers, ÖZKD 45/1991, č. 1-2, s. 53, obr. 72, 76; - Kronbichler, kat. M. A. Unterberger, Salzburg 1995, obr. 115; + Návrhová kresba, TLF Innsbruck (obr. 114), skica v súkrom. maj. Innsbruck (obr. 214), kópia podľa Unterbergera, olt. obraz Francesco Antonio Vanzo 1840 (obr. 213); - J. Ringler, Die barocke Tafelmalerei in Tirol, 1973, Bd. 2, obr. 86;


u494 a Olejomaľba, kon. 18. stor.(?)
BRUTOVCE, far. kostol sv. Vavrinca
(Fototéka ÚDU SAV); - Pam. VK 1969, s. 323: obraz nad boč. oltárom, 205 x 120 cm (pendant Sv. Lucia, kon. 18. stor.)
B

Karl Jakob UNTERHUEBER (1700 - 1752)

u495

Portrét Jánosa Rovina a jeho manželky Sáry, rytina podľa Schmutzerovej reprodukcie obrazu z r. 1724(?)
Jednolistový leták vyd. 1724 s textami v maďarčine, nadpis: "A Magyar Országi Hoszszas Életnek ritka Példája", s vyobrazením podľa obrazu z cis. zbierok
(od 1881 v KHM Wien, inv. č. 2439, ol/pl, 220 x 132 cm - Kat. Die Gemäldegalerie des KHM in Wien. Verzeichnis der Gemälde. Wien 1991, s. 125, obr. na Taf. 632; + R. Vartaciu Medelet, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum, Petersberg 2014, Bd. 2, obr. 9 na s. 375). Dole nápis: "Janos Rovin Seines Alters 172 und Sara dessen Eheweib 164 Jahr alt, graeci ritus, /.../ beyde geburtig und wohnhaft zu Szadova in den Caranschener District Temesvarer Banats /.../ Depinxit Carolus Unterhuber den 25. Aug: 1695"/sic/; - É. Knapp, G. Tüskés: Populáris grafika a 17.-18. században. Bp. 2004, s. 219, obr. 124
Gerlinde Gruber: Janos und Sara Rovin - ein vergessenes Gemälde der Sammlung Kaiser Karls VI. un sein Maler, Carolus Unterhuber. Acta Historiae Artis Slovenica II/2006, s. 163-176. Rovinovcov dal portrétovať 1718 generál gr. Claudius Florimund Mercy (prvý guvernér Temešváru po dobytí Banátu), ktorý obrazy údajne venoval cisárovi Karolovi VI. (obr. 9 a 10 na s. 171). 1720-1772 v inventári cis. obrazárne v Stallburg, aj v "Prodromus zum Theatrum artis pictoriae" F. von Stamparta a A. von Prennera (1728/35) reprodukovaný ich dvojportrét od C. Unterhubera (obr. 5 na s. 168). + Rytina Johanna Adama Schmutzera, in: "Das Merckwurdige Wienn..." 1827, fig. XIII. (obr. 6 na s. 169) variant, odlišnosti (bez mačky atď.), asi podľa inej verzie dvojportrétu. Ďalšie verzie v Drohobycz a 1996 v Dorotheu (ako "G. F. Cipper" predaný obraz do súkrom. zbierky, opakuje aj s nápisom, "/ .../ Depinxit Carolus Unterhuber, Viennensis Anno..." (nečitateľ.) a čiastkové kópie (portrét Sáry Rovin, Berlín)
u495 a "Zriedkavý prípad dlhého života", olejomaľba zo súboru 4 obrazov, 18. stor.
KRÁSNA HÔRKA, Hrad (expozícia Múzea Betliar)
Dvojmo, spolu na rámoch: "Starý bubeník na koni", András Dobos; / "Zriedkavý prípad dlhého života", ol/pl, 177 x 115 cm; Rešt. O. Kuc 1984. - Kat. 25 rokov ORA v Levoči 1983-2008, Levoča 2008, s. 186; - M. Herucová, Czauczik, PaM 2015/1, s. 23: kópie J. Czauczika (z r. 1826, resp. 1823) pre Andrássyovcov v Betliari;
AJohann Baptist UNTERSTEINER (+ 1713)

u495x2

Sv. Filip Apoštol, medirytina Jacob Andreas Fridrich st., 1. pol. 18. stor.
Zo série medirytín (Kristus, apoštoli, sv. Jána Krstiteľ); - Graphisches Kabinett Stift Göttweig;
Untersteinerova predloha Fridrichovej rytiny vychádza zo zobrazenia postavy apoštola v identickej póze na medirytine "Sv. Filip" Hieronyma Wierixa zo zač. 17. stor. (č. 8 zo série 14 medirytín Krista a apoštolov; - M. Mauquoy-Hendrickx: Les estampes de Wierix II. Bruxelles 1979, s. 169-170; Filip č. 875)
u495x2 a Sv. Jakub Apoštol, obraz boč. oltára, 1767
MARTIN, far. kostol sv. Martina bisk.
Oltár (z r. 1710?), dedikač. nápis s erbom biskupa Pavla Révaya; - Pam SK, s. 198; - NKP okres Martin, Ba 2012, s. 123;
BPrevzatá stojaca postava sv. Filipa, mierne upravená (tmavé vlasy a brada apoštola, bez svätožiary okolo hlavy) a zmenenými atribútmi (namiesto kríža Jakubova pútnická palica)

    

katalógtop