Heinrich RAAB

r365

Séria portrétov staromaďarských vojvodcov a uhorských kráľov, medirytina, tlač Norimberg, 1666
Legenda nadpísaná "Abbildung und Beschreibung aller Heydnischen und Christl. Herzogen und Könige so iemahls in dem Königreich Ungarn das Regiment geführet haben."; Jednolist, hore 60 portrétov, po Leopolda I. (ako busty, kópie podľa Nádasdyho "Mausolea") v 6 radoch s označujúcimi nápismi, v dolnej časti stručné životopisy nemecky v 4 stĺpcoch. Vytlačil Paul Fürst v Norimbergu, 1666. - Rózsa 1973, s. 73, obr. 129; - Kat. Történelem - Kép 2000, č. VI-29, obr. s. 395 (G. Galavics). + Holl. German
r365 a Séria portrétnych medailónov na stenách zasadacej siene, dat. 1822
NOVÁ BAŇA, býv. radnica
Divald, Művészet 1912, s. 240; - Súpis II/1968, s. 393. K návšteve arcikniežaťa Jozefa, uhorského palatína (dedikač. nápis). Rešt. V. Plekanec.

 

RAFFAEL  (Raffaelo Santi da Urbino, 1482 - 1520)

r366

Premenenie Pána na hore Tabor (Transfiguratio), rytina Johannes Sadeler I podľa Raffaelovho posledného diela, olejomaľby
z r. 1519/20 (horná časť)
Tempera na dreve, 405 x 278 cm, dnes vo Vatikánskych múzeách.
Grafické reprodukcie: Kat. Raffael und Folgen 2001, 25 grafických reprod.: č. C 22.1 (Nicolas Beatrizet); + C.22.2 (Agostino Veneziano, vyd. Salamanca 1538); + C 22.3 (Cornelis Cort, vyd. Giovanni Orlandi, Rím 1602; - exemplár UBI Roschmann XX, s. 69); + 22.4 (Johannes Sadeler I); + 22.5 (Arnold van Westerhout 2x); + 22.6 (Simon Thomassin, stranovo prevrátene; znač. "Simon Thomassin Gallus, incidit, et delineavit Romae, in Academia Regia, ex famosa Tabula Raphaelis Urbin. An. 1680"; - Gramaccini / Meier 2003, č. 47); + C 22.7 (Nicolas Dorigny 1705; - Gramaccini / Meier 2003, kat. 59, obr. IV a,b; - "Diverse Gravure...", vyd. Paris 1835, taf. 19); + C 22.8 (Jacques Chéréau ml., Paríž); + C 22.9 (Girolamo Carattoni, obrysový lept so 4 kompoz.); + C 22.10 (Anonym, Francúzsko 1803);
+ C 22.11.1-18 (Johann Nepomuk Strixner, in: "Zeichenbuch...", Mníchov 1804); + C 22.12 (Abraham Girardet, Paríž 1805); + C 22.14 (Raffael a Antonio Morghen, ca. 1795/96?; + 22.14a-b Raffael Morghen, dalšie 2x); + C 22.15 (Giuseppe Craffonara, zač. 19. stor.); + 22.16 (Achille Réveil, 1829); + C 22.17 (Auguste Gaspard Louis Desnoyers, 1839); + Medirytina Benedetto Eredi 1778 (Kat. Artificio et elegantia, Regensburg 2003, č. 71); atď.
G. Bernhart-Königstein: Raffaels Weltverklärung - Das berühmteste Gemälde der Welt. Petersberg 2007, 130 obr.; - S. Netzer: Raphael: Reproduktionsgraphik aus vier Jahrhunderten. Coburg 1984 (Kataloge der Kunstsammlungen der Veste Coburg 42); - S. Dohe: Leitbild Raffael - Raffaels Leitbilder. Das Kunstwerk als visuelle Autorität. Petersberg 2013
Varianty  » kompozície "Premenenia" (len horná časť) - postavy apoštolov po stranách na medirytine Matthäusa Meriana, 1630 a nasl. (o.i. aj kópia M. H. Renz, 1725)
r366 a Ústredný obraz z býv. oltára, 1694?
KOKAVA nad Rimavicou, kostol ECAV
Pôvodný oltár od rezbára Martina Čereni z r. 1694 prenesený 1794 do ev. kostola Petrova pri Roštári (Kresánek 2009, obr. s. 418) - Pam VK, 166: Kokava: "oltár z r. 1912 s obrazom žehnajúceho Krista"!

r366 b Ústredný obraz hlav. oltára, 1767
PEZINOK, far. kostol na námestí
Archív PÚ SR neg. 224.984 obraz iný - pôvodný? (údajne sign. "Georgius Schmahez 1767")
/Rozmerná kópia, celok hornej časti, stranovo prevrátene.


r366 c Michal Polónyi(?), býv. oltárny obraz, 1781
MENGUSOVCE, kat. kostol
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 21.822); - Súpis I/1968, s. 312; - Herucová 2015, pozn. 189
/len horná časť, stranovo prevrátene, upravené na výškový formát/


r366 d Klenbová maľba, 19. stor.?
KOMÁRNO, kostol sv. Rozálie
(foto Archív PÚ SR)

r366 e Záves. obraz, 19. stor.?
TOPOLČIANKY, zámocká kaplnka
Kópia, celok kompozície (Archív PÚ SR, neg. 8.215)

366 f Záves. obraz, 19. stor.
Postava Krista zmenená. (PZ SR - datbáza ukradnutých predmetov) = Mutné?

366 g Obraz boč. oltára, 19. stor.
HYBE, kat. kostol Všetkých sv.
/Postava Krista zmenená/

366 h Býv. oltárny obraz, zač. 19. stor.
SPIŠSKÉ VLACHY, kat. kostol
Herucová 2015, s. 46 a pozn. 188, obr. 38, 39 (predloha)

366 h Ján Rombauer, ikona Premenenie na ikonostase z r. 1844
CERNINA, gr.-kat. kostol
(len horná časť); - Kat. Rombauer, SNG 2010, s. 143, obr. 11 a predloha obr. 12 (rytina Raphael Morghen 1801/11)

r366 i Novodobé kópie na oltároch ev. kostolov (Lišov 1871; Bohunice, atď.)
J. Krivošová: Evanjelícke kostoly na Slovensku. 2001, obr.+ Kresby podľa Raffaelovej kompozície (Rubens atď.; - figúru apoštola s rukou nad hlavou vpravo prevzal aj Merian a i.).
Príklady v Poľsku - J. Miziolek: Inspiracje twórczościa Rafaela Santi w polskiej kulturze artystycznej, in: Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Olomouc 2005, s. 297-314 (Transfiguratio s. 298-304: Hlav. oltár kostola kapucínov vo Varšave, piaristov v Krakove, atď.);
+ Franz Joseph Spiegler, freska z cyklu na klenbách transeptu klášt. kostola benediktínov St. Peter v Schwarzwald, 1727/28 (Neubert 2007, s. 120, obr. 81); + Thomas Christian Wink, odvodená kompoz. fresky na klenbe presbytéria far. pútneho kostola v Bettbrunn, 1784 (Corpus BD 13/2008, obr. D na s. 64); + odvodená kompozícia fresky Daniela Grana v "rondeli" prelatúry kláštora premonštrátov na Hradisku pri Olomouci, 1739 (E. Knab: Gran 1977, 110-111; - Suchánek 2007, s. 100); + kópia podľa rytinovej reprodukcie, olejomaľba z 18. stor. (95 x 64 cm) v kaplnke zámku Vizovice (zb. Acta Artis Academica, Praha 2014, s. 92 a obr. 7a, 8); a pod.

r367

Klaňanie pastierov, medirytina Cornelis Bloemaert II v Ríme
Vyd. J. B. Franceschini v Benátkach. Na sokli vpravo "RAPHAEL VRBINAS PINXIT", naspodu dedikácia cis. Ferdinandovi III. a jeho dcére Márii Anne, "Joannes Baptista Franceschi Venetus" (vydavateľ, jeho portrét v medailóne na stĺpe vpravo). Naspodu zľava: Cornelius Bloemaert sculpsit Romae..." a privilégium.
+ Aj medirytina a lept Pietro del Po (Holl. 27 II); - Katalog rycin Biblioteky PAN w Krakowie. Szkola niderlandzka..., cz. I. (1991), č. 60; (Zbiory Wroclawskie); - Raffael und Folgen 2001, C 26.2 a obr. 90 na s. 69 (Bloemaert); C 26.1. a obr. 292 na s. 281 (del Po);
Predlohou medirytiny P. del Po nebol Raffael, ale olejomaľba Andrea Meldolla zv. Schiavone! - exemplár Bergamo, Accademia Carrara (Lombardia BeniCulurali)
r367 a Maľba na vnútornej strane dvierok príborníka, 18. stor.
TOPOĽČIANKY, Zámok
(Zredukované, len hlavné postavy). - I. Cónová, PaM 1995/1, obr. s. 28 (pendant Zvestovanie podľa H. Goltziusa)


+ Kópia, olejomaľba na dreve (Dorotheum: "Girolamo da Treviso - nasledovník")r368

Sv. Rodina (s malým sv. Jánom Krstiteľom), medirytina Marcantonio Raimondi, 1520/25
Grazia Bernini / Stefania Massari / Simonetta Prosperi: Raphael Invenit. Stampe da Raffaello nelle collezioni dell'Istituto Nazionale per la Grafica, Roma 1985.
(Aj Giulio Romano: Madona s Ježiškom a malým Jánom Krstiteľom, 1520/24?)


r368 a Slabá kópia, olejomaľba na dreve
BRATISLAVA, SNG
Rešt. VŠVU 1995/96 (Z. Géczová, Renovatio 1998, s. 24-27)

REMBRANDT Harmensz van Rijn (1606 - 1666)

r369

Ecce Homo, rytina, 1636


r369 a Kristus pred Pilátom, olejomaľba na plátne, 2. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 1797)
Rusina 2006, kat. č. 191 (1952 zo zvozu NKK v kaštieli v Čakanoch)

Johann Georg REMMELE 

r370

S. THERESIA (sv. Terézia z Ávily), medirytina, Augsburg, 1. pol. 18. stor.


r370 a Jozef Zanusi: Extáza sv. Terézie, obraz boč. oltára, 1781
RIMAVSKÁ SOBOTA, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
Ol/pl, 450 x 190 cm; sign. "Josephus Zannusy Pinxit Tyrnav. Ao. 1781" (Fototéka ÚDU SAV, neg. 3.587); - Herucová / Novotná, Kat. Bohyne a svätice 2011, s. 201, č. 226
(stranovo prevrátene; odvodená len póza a gesto rehoľníčky, celá postava v interiéri pri oltári, hore letiaci anjel so šípom)


r370 b J. Zanusi: Sv. Terézia z Ávily, záves. obraz v kaplnke Trnavskej Panny Márie, 1788
TRNAVA, far. kostol sv. Mikuláša
Pendant sv. Jozef s Ježiškom; pôv. obrazy z boč. oltárov? objedn. kanonik J. L. Schwartzer (farár 1771-79); - H. Radváni: Bazilika sv. Mikuláša v Trnave. Trnava 2011, s. 246
(stranovo prevrátene; redukované, stojaca postava svätice bez anjela; namiesto planúceho srdca šíp v hrudi)
Guido RENI (1575 - 1642)

r371 - r377

José de RIBERA 

r378

Martýrium sv. Bartolomeja, medirytina a lept, po 1624
IB 44/1978, s. 274


r378 a Jozef Czauczik, motív martýria v pozadí na obraze hlav. oltára, pred 1832
HNIEZDNE, kostol sv. Bartolomeja
Herucová / Novotná 2008, č. 170; - M. Herucová, Czauczik, PaM 2015/1, s. 20, obr. s. 22; - Herucová 2015, s. 53, obr. 47b, 48 (predloha)
Aj Czauczikova skica k obrazu, olej na lepenke (SNM - Spišské múzeum Levoča, SM 3288); - M. Herucová / M. Novotná: Mytologické a kresťanské príbehy, SNM 2008, s. 130; - Herucová, PaM 2015, s. 21.
Kompar.: Antonio Tempesta: Sv. Bartolomej (č. 11 zo série 15 listov - Kristus, P. Mária, 12 apoštolov - B XVII, 344-357) a kópie (Johann Ulrich Stapff, 2. pol. 17. stor. - Holl. German LXXVII,
č. 155; + nezn. rytec, vyd. J. von Sandrart exc. - Holl. XXXIX, 704-718)Sebastiano RICCI (1659 - 1734)

r379

L´ANGELO CUSTODE (Madona s dieťaťom a Anjel Strážny), reprodukcia Pietro Monaco, akvaforta, 1743
Podľa Ricciho olt. obrazu z r. 1733 v Scuola dell'Angelo Custode v Benátkach: PITTURA DI SEBASTIANO RIZZI POSSEDUTA DALLA VEN. SCOLA DELL´ANGELO CUSTODE A SS. APOSTOLI"; citát: "Angelus meus vobiscum est. Baruch VI.5."; In: "Raccolta di cento dodici stampe di pitture della storia sacra...", Venezia 1743, č. 15 (Kat. Apolloni 2000, č. 15 na s. 146-147 +lit.)
+ P. Monaco aj v neskorších vydaniach albumu 1763, 1772, 1789 (L'opera completa di Sebastiano Ricci, Milano 1976, č. 502 na s. 135) a 1819-1822.
Verzia kompozície aj obraz Francesca Guardiho v Drážďanoch (Kat. Dal Ricci al Tiepolo, 1969, č. 44-45)
r379 a Anton Schmidt: Anjel Strážny, olejomaľba, pol. 18. stor.
SVÄTÝ ANTON, kat. fara
Obraz z filiálneho kostola v Beluji; pendant Sv. Ján a Pavol; - Medvecký, VČ 1978/1, s. 34 (predloha); - JM 2006a, s. 104 a pozn. 32, obr. 2 a,b; - JM 2013, obr. 103; kat. II.74
(Archanjel Rafael s chlapcom a had z Ricciho kompozície, stranovo prevrátene)


r379 b Bratislavský maliar, Archanjel Rafael a Gabriel na obraze Archanjeli ochrancovia, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A-2470)
Ol/pl, 500 x 565 cm; neznačené. - B. Davidson / J. Luková: Barokový obraz s motívom Panny Márie Kráľovnej anjelov, in: PaM 2018/3, s. 30-33 (predloha)
Z Ricciho kompozície prevzaté len postavy Anjela Strážneho s chlapcom a anjela pod oblakom (prerobený na celú postavu ako archanjel Gabriel), zakomponované do zobazenia vychádzajúceho z rytinovej ilustrácie Raphaela Sadelera (1622).

    

r380

Nanebovzatie Panny Márie, obraz ľavého boč. oltára Karlskirche vo Viedni, 1734 (rytinové reprod.?)
Modello z Esterházyho zb. (Szépművészeti Múzeum Budapest); - Z. Waźbiński: "Mariae Himmelfahrt" von Sebastiano Ricci für die Karlskirche in Wien. Der Weg von der Konzeption zur Verwirklichung eines Themas, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, XXIV, 1971, s. 101-106; + Kópie skice (C. Diziani, múzeum Nysa), atď.
r380 a Anton Schmidt, obraz z hlav. oltára býv. farského kostola v Kremnici, 1763
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM
JM 2006a, pozn. 24; - JM 2013, kat. II.44 +lit. Z kostola františkánov kúpilo SNM-HM, po zreštaurovaní exponované v koncertnej sieni Bratislavského hradu.
/Podľa pôvodnej verzie kompozície na skici (apoštol Peter s rukou na hrudi, bez dvojice letiacich anjelikov na ľavej strane); v hornej časti vypustený zadný anjel vpravo/


r380 b Olejomaľba na plechu, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2218)
/anjeli hore vypustení/ - Rusina, VČ 1973/4, s. 188-189 (predloha; ako "Schmidt"); - Kat. Barok 1999 (nezn. mal.); - Papco 2003/II, č. 444 ("Zallinger?")

r380 c Andreas Zallinger, apoštoli okolo Máriinho horbu na obraze Nanebovzatie Panny Márie na hlav. oltári, 1779
PEZINOK, kostol Nanebovzatia Panny Márie
PP Ars (predloha); - Papco 2003/II, s. 866;
/horná časť zmenená/+ Stephan Schaller, olt. obraz v Borsmonostor, 1757 (Garas 1992, s. 87, pozn. 21)

r381

Prijímanie apoštolov, rytina Jean-Honoré Fragonard podľa Ricciho obrazu v kostole Corpus Domini
Gramaccini / Meier 2003, č. 157. Ricciho olejová skica (Milano, súkrom. zb.) a prípravná kresba, 1720-te r.? (1946 v Kunstmuseum, Düsseldorf)


381 a Obraz na boč. oltári niekdajšieho kostolíka sv. Leopolda (zbúraný 1953)
LEOPOLDOV, pevnosť
(archívne foto interiéru kaplnky v expozícii múzea-pamätnej izby)

Johann Elias RIDINGER (1698 - 1767)

r382

Ukrižovanie, mezzotinta
Postavy Márie, Jána a M. Magdalény prevzaté z Ukrižovania Jacoba Jordaensa (medirytina Schelte a Bolswert);
/stranovo prevrátená kópia; ďalšia žena s dieťaťom v pozadí vypustená, pridaná veľká lebka na zemi/


r382 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria (O 463)
Ol/pl, 193 x 126 cm; býv. oltárny obraz z kostola sv. Kozmu a Damiana v Sedliackej Dubovej
/Magdaléna kľačiaca, oproti rytine stranovo prevrátene; Kristus na Kríži zmenený - frontálne, z inej predlohy/    

r382x2

"Matre Dei" (Immaculata), medirytina
Znač. "I. E. Ridinger inv. fec. et excud. A. V.";
Póza Márie vychádza z kompozície S. Concu (medirytina J. Frey), resp. z nej odvodenej verzie "Immaculaty"
od F. Bartolozziho (medirytina F. Berardi)


r382x2 a Panna Mária na olt. obraze ochrancov proti moru
PEZINOK - Cajla, kostol Povýšenia sv. Kríža
Obraz z niekdajšieho hlav. oltára, zrušeného pri obnove kostola v r. 1968.
Kľačiaci sv. Karol Boromejský a sv. František Xaver s morovým (cholerovým) krížom a P. Mária (bez ľalie a hviezdnej glorioly), korunovaná Najsv. Trojicour382x3

Tanec smrti, mezzotinta, Augsburg, pol. 18. stor.
Znač. "Ioh. El. Ridinger excud. Aug. Vindel."; Kópia kompozície, vychádzajúca z medirytiny vyd. Gerhard Altzenbach (alebo Paul Fürst?) v Norimbergu pred pol. 17. stor. (aj iná verzia nezn. rytec, pol. 17. stor.); a jej neskoršej kolorovanej kópie, vyd. I. P. Wolff dedičia, Augsburg, zač. 18. stor.


r382x3 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
RIMAVSKÁ SOBOTA, Gemersko-malohontské múzeum
Z františkánskeho kostola sv. Anny v Rožňave (spolu s ďalšou moralitou "9 cudzích hriechov"), reštaurované; - Sprievodca stálou vlastivednou expozíciou 2002, s. 17 a fareb. obr. s. 33

r382x3 b Olejomaľba, kon. 17. stor.
KRAKOV, kaplnka sv. Anny v kostole františkánov
Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Krakowie, Kraków 1938, s. 130-132; - Tomkiewicz, BHS 1951/2-3, s. 36-38, obr.; - Moisan-Jablonska 2002, obr. 356; - Aleksandra Koutny: Dancing with Death In Poland. Print Quarterly vol. 22 (2005), no. 1, s. 14-30; (www.lamortdanslart.com/danse/Pologne/dmpologne.htm); + Taniec śmierci w kościele Bernardynów w Krakowie (pl.wikipedia.org)
    
Sebastian ROLAND

r383

Snímanie z kríža z drevorezových ilustrácií Krížovej cesty (XIII. zastavenie), 2. pol. 18. stor.
ilustrácie podľa neznámych predlôh


r383 a Maľba z pašiového cyklu na parapete empory, pol. 18. stor.
BREŽANY, drevený gr.-kat. kostol sv. Lukáša Evanjelistu
Tempera na drevených doskách; Kostol postav. 1727, ikonostas z r. 1733, hlav. oltár z r. 1782
("Bičovanie Krista" podľa medirytiny z Dürerových Pašií)

Giulio ROMANO a Gianfrancesco PENNI 

r384

Noli me tangere, medirytina Giovanni Battista Cavalieri 1570 (podľa olt. obrazu G. Romana a G. Penniho v kaplnke Márie Magdalény v rímskom kostole SS. Trinità dei Monti, pred 1524)
Znač. "Joannes baptista de Cavalleris / incidebat 1570", naspodu citát (Ján 20): "NOLI ME TANGERE NONDVM ENIM ASCENDI AD PATREM Io.XX." - Christopher L. C. E. Witcombe: The Chapel of the Courtesan and the Quarrel of the Magdalens. The Art Bulletin, Vol. 84, No. 2, (Jun., 2002), s. 273-292, obr. 1 na s. 274 (obraz), obr. 2 na s. 275 (rytina).
r384 a Olejomaľba na medenom plechu, 17. stor.
TRNAVA, Západoslovenské múzeum (P 3267)
(Kristus nižšie, Magdalénina ruka na kolene); v pozadí krajina s bralom podľa Paula Brila; - Medvecký, Ars 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predlohy); - Papco 2003/I, č. 10 ("rakúsky? alebo nemecký? maliar 17. stor."); - JM, DSVU Renesancia 2009, obr. s. 309 (s predlohou)


+ Príbuzná kompozícia Dionysio (Denys) Calvaert: Noli me tangere (Bologna, Pinacoteca); - Kat. Gemäldesammlung G. Grzimek, Langenargen 1997, s. 197-200, obr. s. 200 (k tabuľovej maľbe Jakub Apoštol, kon. 16. stor., obr. 58 = štýlovo príbuzný trnavskému Kristovi)

Domenico ROSSETTI (Roselli, 1650 - 1736)

r385

Zázrak sv. Ladislava, medirytina (zo série 50 ilustrácií životopisu sv. Ladislava od jezuitu Istvána Tarnócziho, vyd. Viedeň 1681)
/Udiera maršalskou palicou do skaly, ľavú ruku vbok, dole pes, v pozadí vojsko./
Okrem Benátčana Rossettiho aj signatúry troch dalších rytcov ("lerch f."?). - Szilárdfy 1984, s. 36: "Roselli"; - Kat. Történelem-Kép 2000, č. V-27; - Szilárdfy 2001, s. 23-26, obr. 24 (D. Roselli 1683).
Kat. Die Fürsten Esterházy, Eisenstadt 1995, s. 267-268: Domenico Rossetti. Medirytina (Trophaeum palatino)
s bustou Pavla I. Esterházyho atď., predtitulný list, in: "Duodecim Stephani Heroes Ungariae" (palatínovi venovaná zbierka oslavných básní študentov rétoriky na Trnavskej univerzite), vyd. v Trnava 1691 (kat. V/14, obr. s. 267)


r317 a Obraz hlav. oltára, okolo 1700
MOJMÍROVCE, kat. kostol
Na obojku psa monogram maliara(?) "VA". Po bokoch medailóny podľa ďalších ilustrácií Tarnócziho knižky - Szilárdfy 2001, s. 24Martino ROTA 

r386

Posledný súd, medirytina, 1576
"podľa Tiziana"?, s dedikáciou 1576 cis. Rudolfovi II.
(Kompar.: sediaca obnažená figúra sv. Jána Krstiteľa na medirytine "Agnus Dei", B. Franco, pol. 16. stor.)


r386 a Figurálne motívy na tabuľovej maľbe Vzkriesenie mŕtvych k Poslednému súdu, ústredný obraz epitafu nezn. rodiny, ca. 1640-te r.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum
Figúra sediaceho muža s hadmi v rukách v pravom spodnom rohu a póza Krista vo vrchole (DSVU Barok 1998, obr. epitaf)
(postava vyliezajúca zo zeme vľavo podľa Posledného súdu J. Sadelera)Hans ROTTENHAMMER (Johann st., 1564 - 1625)

r387

Krst Krista, medirytina Lucas Kilian, Benátky, zač. 17. stor. (a kópia Conrad Hillebrand, Norimberg, pred 1608)
Znač. "Io. Rottnh: pinx. Venet. / L. Kilian. f. ibid." (Szilárdfy 2008, CD č. 065); - KZSP seria nowa, t. I. zeszyt 1. Woj. Krośnieńskie. Krosno, Dukla i okolice. Warszawa 1977, obr. 229 (Kilian); - Kat. ... (Hillebrand)
r387 a Ústredný obraz boč. oltára, pol. 18. stor.
JABLONICA, far. kostol
Oltár prenesený 1817 zo zrušeného františkánskeho kláštorného kostola sv. Kataríny pri Naháči


+ Ústredný obraz epitafu A. Cramera, 1. pol. 17. stor. v býv. klášt. kostole, Bebenhausen (Baden-Württemberg); + Dielňa Johanna Michaela Rosnera, freska na parapete chóru Schutzengelkirche v Eichstätt, 1718 (Corpus BD 13/2008, obr. s. 150; bez predl.); + S. Rechenauer ml., dve figúry
v popredí na freske Krst Krista z cyklu na parapete chóru far. kostola v hornobavorskom Ruhpolding, 1826 (Corpus BD 11, 2005, s. 122, obr. EB1)

   

r388

Zvestovanie Panne Márii, lept Raphael II Sadeler, zač. 17. stor.
Znač. "Ioan Rothamer inuentor. Raphael Sadeler Junior scalpsit..." - Holl. 2; - Kat. Sadeler 1992, č. 78;
(Aj drevorezová kópia v čínskom vydaní z r. 1640 - Schall's 'Jincheng shuxiang'. Print Quarterly 2006, obr. 117)


r388 a A. Guginer(?): Olejomaľba na plátne, pôv. 1634
KREMNICA, MMM (inv. č. 573/03)
Premaľované pri renovácii 1861: "A. Guginer / 1634 - Renov: G. Wisz 1861" (Kat. MMM Kremnica 2007, č. 96)
/modifikované, redukované: hlava Márie rovno, pozadie neutrálne, namiesto baldachýnu stĺp
s drapériou, namiesto stolíka len váza s kvetmi, holubica presunutá hore, v oblakoch len Boh Otec/


r388 b Olejomaľba na plátne, 18. stor.?
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.321)
Záves. obraz v novom lištovom ráme. Horná časť (Boh Otec s anjelikmi v oblakoch) vypustená.ROTTER (= Josef Tadeáš?, 1701 - 1763)

r389

Bl. Jozef Kalazanský, medirytina Michael Heinrich Rentz, 1750-te r.?
Rytina ešte pred kanonizáciou (1767) pre neznáme piaristické gymnázium v Čechách. (Szilárdfy neuvádza) - Znač. "Rotter del. et pinxit - Rentz fe." (J. Šerých: Michael Rentz fecit. Praha 2007, s. 380, kat. VII/49, obr. s. 379; aj zmenšený variant - kat. VII/50)
Pred Máriou so stojacim dieťaťom, vpravo anjel nachýlený nad chlapcom v dobovom odeve s knižkou.
r389 a Anton Rosier(?), obraz boč. oltára, 1749
SVATÝ JUR, býv. kostol piaristov
A. Koltai 2010, č. B.3
Hore zmenené - Mária s Ježiškom ináč, pridaný anjel


r389 b Obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
NITRA, kostol piaristov
Na 2. oltári vpravo, ol/pl, ca. 360 x 135 cm (Koltai 2010, č. B.2)

r389 c Franz Schön, býv. olt. obraz z kaplnky piaristov v Mosonmagyarováre, 1820
BUDAPEST, Kalazantinum
Ol/pl, 170 x 110 cm (Koltai 2010, č. B 52)
Len odvodená kompozícia, bez Márie, rozšírená o ďalšieho chlapca pri svätcovi, atď.+ J. Stern, anjel s chlapcom na obraze sv. Jozefa Kalazan. na boč. oltári (Kroměříž, kostol sv. Jána Krstiteľa); + Nezn. maliar, olt. obraz v kostole piaristov Kecskeméte, 1751 - Koltai, č. B.10 (300 x 155 cm; Primitívne, rozšírená kompozícia anjelikmi hore - chlapec v uhorskom šľachtickom odeve Koháry?); + F. I. Leicher, býv. olt. obraz od piaristov v Tata, 1767; - Budapest, stála výpožička z Kuny Zsigmond Múzeum, Tata (Kompozícia iba vychádza z rytiny); + József Schwartz, olejomaľba
v kláštore piaristov v Budapešti, 1819; - Koltai 2010 (190 x 130 cm, odvodené, rozšírené)

Johann Michael ROTTMAYR 

390

Salome s hlavou sv. Jána Krstiteľa, obraz boč. oltára, 1693 (Passau, Dóm)
E. Hubala: Rottmayr 1981, obr. 105


r390 a Vincenz Fischer, obraz hlav. oltára, ca. 1780
RIMAVSKÁ SOBOTA, far. kostol
Súpis III/1969, s. 34 (Vincenz Fischer); - Pam.SK ("August Fischer"); - PP-1983, obr. 43 ("Vincenz Fischer"); - Papco 2003/II, s. 924 k čís. 474: "Sťatie sv. Jána Krstiteľa na hlav. oltári far. kostola
v Rožňave/??/ Vincenz Fischer podľa Rottmayrovej kompoz. v Passau" (dtto aj Papco: Znalectvo umenia / Umenie(?) znalectva. Bojnice 2016, s. 46)Peter Paul RUBENS (Pieter Pauwel, 1577 - 1640)

r391 - r417

Georg Philipp RUGENDAS (st., 1686 - 1742)

r418

Jazdecká bitka, mezzotinta (č. 1 zo série 4 grafík - Schabkunst "Malé jazdecké bitky")
Znač. "Georg Philipp Rugendas Pictor, del et Sc."; - Aj Rugendasova prípravná perokresba s rudkou - Rugendas. Eine Künstlerfamilie in Wandel und Tradition. B. R. Kömmer, Hg. Augsburg 1998, č. 56, 57 na s. 91-91;
- A. Teuscher: Die Kunstlerfamilie Rugendas 1666-1858. Werkverzeichnis zur Druckgraphik. Augsburg 1998,
s. 30, č. 45 (aj II - séria neskôr vytlačená, znač. "Klauber Cath. excud. Aug. Vind.")


r418 a Olejomaľba, zač. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
Grajciarová, PaM 2002/2 (predloha)r419

Dvaja jazdeckí dôstojníci; Jazdci v rozhovore, lepty zo série 6 jazdeckých vojenských výjavov
Znač. "G. Philipp Rugendas Inv. et fec. - Ierem. Wolff excud. Aug. Vind." (VirtKupf); - Teuscher 1998, s. 18, č. 12 a 13 (aj II: "I. El. Ridinger excud. A.V."
r419.1 a Anton Schmidt, dvaja jazdci (» jazdecký výjav I) zo série olejomalieb vsadených do dreveného obloženia v salóne, 1754
SVÄTÝ ANTON, Kaštieľ (ANT 0599)
Dvaja jazdeckí dôstojníci na čele oddielu podľa rytiny č. 12;
(doplnené strieľajúcim jazdcom v pozadí vpravo z rytiny č. 203 zo série Jazdeckých bitiek).
Papco, VŽ 1989, s. 52 (Schmidt); - Petrová-Pleskotová, PaM 1992, s. 63; - Papco 2003/II, č. 405: "A. Schmidt: Jazdecký oddiel".
Z 8 obrazov v salóne, vyúčtovaných 1754. - JM 2010; - JM 2013, obr. 100, 100a (predloha); kat. II.67


r419.1 b A. Schmidt, jazdecký dôstojník a vojaci na portréte generála Jána Pálffyho
BOJNICE, Zámok (SNM - Múzeum Bojnice, inv. č. XI-1269)
Motív odvodený z výjavu s dvoma dôstojníkmi na čele vojenského oddielu na Rugendasovej rytine č. 12 zo série vojenských výjavov, zakomponovaný v pozadí na portréte generála kavalérie gr. Pálffyho.
Papco 2003/II, č. 405, obr. s. 788; - JM 2013, kat. II.35


r419.2 A. Schmidt, dôstojník na koni (» jazdecký výjav II) zo série olejomalieb vsadených do dreveného obloženia stien v salóne, 1754
SVÄTÝ ANTON, Kaštieľ (ANT 0601)
Jazdec na bielom koni a muž s drevom na pleci podľa č. 13;
(doplnené vojakom stojacim vľavo z č. 15 + ležiacim koňom v pozadí z rytiny č. 201 zo serie Jazdeckých bitiek).
Papco 1989, 52 (Schmidt); - Petrová-Pleskotová, PaM 1992, 63; - JM 2010; - JM 2013, obr. 101, 101a (predloha); kat. II.68


r419.3 A. Schmidt, stojaci vojak v rozhovore s jazdeckým dôstojníkom
(v » jazdeckom výjave II zo série olejomalieb vsadených do dreveného obloženia stien v salóne), 1754
SVÄTÝ ANTON, Kaštieľ (ANT 0601)
Vojak so zdvihnutou rukou stojaci vľavo z rytiny č. 15;
(postava doplnená na ľavej strane výjavu II s jazdcom na bielom koni a mužom s drevom na pleci podľa rytiny č. 13; v pozadí na pravej strane doplnený motív s ležiacim koňom z rytiny č. 201 zo série Jazdeckých bitiek)
Papco 1989, 52 (Schmidt); - Petrová-Pleskotová, PaM 1992, s. 63
Z 8 obrazov v salóne vyúčtovaných 1754 - JM 2010; - JM 2013, obr. 101, 101a (predloha); kat. II.68

r420

Jazdecké bitky, lepty G. C. Bodenehr zo série 8 výjavov jazdeckých bitiek (séria D)
Znač. "G. P. Rugendas inv. et del. - I. Wolff excud. Aug. Vind. - G. C. Bodenehr sc."; - Teuscher 1998, s. 62, č. 201 a 203 (aj II: Rugendas, Bodenehr, "I. El. Ridinger excud. A.V.")
r420.1 a Anton Schmidt, útočiaci oddiel so strieľajúcim jazdcom na » jazdeckom výjave I zo série olejomalieb v salóne, 1754
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ (ANT 0599)
Motív z rytiny č. 203 doplnený do pozadia výjavu s dvoma jazdeckými dôstojníkmi podľa Rugendasovej rytiny č. 12 zo série vojenských výjavov - Papco 1989, 52 (Schmidt); - Petrová-Pleskotová, PaM 1992, s. 63; - Papco 2003/II, č. 405: "A. Schmidt: Jazdecký oddiel"; - JM 2013, kat. II.67

r420.2 a A. Schmidt, ležiaci kôň na » jazdeckom výjave II zo série olejomalieb
v salóne, 1754
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ (ANT 0601)
Motív z rytiny č. 201 doplnený do pozadia výjavu s jazdeckým dôstojníkom podľa Rugendasovej rytiny č. 13 zo série vojenských výjavov - JM 2013, kat. II.68

Georg Philipp (ml., 1701 - 1774) a Johann Lorenz (st., 1730 - 1799) RUGENDAS

r420x2

"Monstra te esse Matrem" - milostivý obraz Panny Márie v kláštore Uršulínok v Landshute, medirytina Georg Philipp (ml.) a Johann Lorenz Rugendas, Augsburg, pol. 18. stor.
"Miraculosa imago in monasterio S. Ursula Landshuet"; znač. "G. Phil. et Joh. Lorenz Rugendas Sculpsit et excudit Aug. Vind." (Teuscher 1998, č. 509); + medirytina S. Th. Sondermayr (Augsburg, ca. 1750); + medirytina znač. "Joh. M. Gutwein Sc. A.V." (kolorovaný exemplár, kláštorná práca v zb. Z. Szilárdfyho)
Iná verzia, Milostivý obraz Panny Márie v Kropa/Kropp, rytina J. V. Kaupertz (Ljubljana, Narodni muzej Slovenije)


r420x2 a Anjelici nesú milostivý obraz Panny Márie, olejomaľba, pol. 18. stor.
BÁNOVCE nad Bebravou, kaplnka na cintoríne (?)
Obraz stratený? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 5.321)
Porov. letiacich anjelikov na oltárnych obrazoch Michelangela Unterbergera    

katalógtop