Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Heinrich RAAB

r365

Séria portrétov hunských a staromaďarských vojvodcov a uhorských kráľov, medirytina, tlač Norimberg, 1666
Legenda nadpísaná "Abbildung und Beschreibung aller Heydnischen und Christl. Herzogen und Könige so iemahls in dem Königreich Ungarn das Regiment geführet haben."; Jednolist, hore 60 portrétov, po Leopolda I. (ako busty, kópie podľa Nádasdyho "Mausolea") v 6 radoch s označujúcimi nápismi, znač. "Henricus Raab sculp."; V dolnej časti stručné životopisy nemecky v 4 stĺpcoch. Vytlačil Paul Fürst v Norimbergu, 1666. - Rózsa 1973, s. 73, obr. 129; - Kat. Történelem - Kép 2000, č. VI-29 (G. Galavics), obr. s. 395; - Knapp 2001, č. 60-62, 142-144; + č. 126 (kópia, medirytina Hieronymus Löschenkohl, 1790)
r365 a Portrétne medailóny na stenách zasadacej siene, 1822
NOVÁ BAŇA, býv. radnica
Divald, Művészet 1912, s. 240; - Súpis II/1968, s. 393. K návšteve arcikniežaťa Jozefa, uhorského palatína v r. 1822 (dedikač. nápis). Rešt. V. Plekanec.
B"Franciscus II" (František II., uhorský kráľ a posledný rímsko-nemecký cisár 1792-1806) a ďalšie oválne medailóny odvodené na spôsob "Mausolea", resp. Raaba;

  

RAFFAEL  (Raffaelo Santi da Urbino, 1482 - 1520)

r366

Premenenie Pána na hore Tabor (Transfiguratio), rytina Johannes Sadeler I podľa Raffaelovho posledného diela, olejomaľby
z r. 1519/20 (horná časť)
Tempera na dreve, 405 x 278 cm, dnes vo Vatikánskych múzeách.
Grafické reprodukcie: Kat. Raffael und Folgen 2001, 25 grafických reprod.: č. C 22.1 (Nicolas Beatrizet); + C.22.2 (Agostino Veneziano, vyd. Salamanca 1538); + C 22.3 (Cornelis Cort, vyd. Giovanni Orlandi, Rím 1602; - exemplár UBI Roschmann XX, s. 69); + 22.4 (Johannes Sadeler I); + 22.5 (Arnold van Westerhout 2x); + 22.6 (Simon Thomassin, stranovo prevrátene; znač. "Simon Thomassin Gallus, incidit, et delineavit Romae, in Academia Regia, ex famosa Tabula Raphaelis Urbin. An. 1680"; - Gramaccini / Meier 2003, č. 47); + C 22.7 (Nicolas Dorigny 1705; - Gramaccini / Meier 2003, kat. 59, obr. IV a,b; - "Diverse Gravure...", vyd. Paris 1835, taf. 19); + C 22.8 (Jacques Chéréau ml., Paríž); + C 22.9 (Girolamo Carattoni, obrysový lept so 4 kompoz.); + C 22.10 (Anonym, Francúzsko 1803); + C 22.11.1-18 (Johann Nepomuk Strixner, in: "Zeichenbuch...", Mníchov 1804); + C 22.12 (Abraham Girardet, Paríž 1805); + C 22.14 (Raffael a Antonio Morghen, ca. 1795/96?; + 22.14a-b Raffael Morghen, dalšie 2x); + C 22.15 (Giuseppe Craffonara, zač. 19. stor.); + 22.16 (Achille Réveil, 1829); + C 22.17 (Auguste Gaspard Louis Desnoyers, 1839); + Medirytina Benedetto Eredi 1778 (Kat. Artificio et elegantia, Regensburg 2003, č. 71); atď.
G. Bernhart-Königstein: Raffaels Weltverklärung - Das berühmteste Gemälde der Welt. Petersberg 2007, 130 obr.; - S. Netzer: Raphael: Reproduktionsgraphik aus vier Jahrhunderten. Coburg 1984 (Kataloge der Kunstsammlungen der Veste Coburg 42); - S. Dohe: Die Transfiguration als visuelle Autorität, in: Leitbild Raffael - Raffaels Leitbilder. Das Kunstwerk als visuelle Autorität. Petersberg 2014, s. 33-224, tab. 2, č. 69-117, 191-224, obr. 13-39 (grafické reprodukcie a kópie zo 16.-19. stor.), č. 126-130, obr. 40- (príklady kópií v populárnej grafike 19./20. stor.)
Varianty  » kompozície "Premenenia" (len horná časť) - postavy apoštolov po stranách na medirytine Matthäusa Meriana, 1630 a nasl. (o.i. aj kópia M. H. Renz, 1725)

Príklady preberania výjavu "Premenenie na hore Tabor" z hornej časti Raffaelovej kompozície
v 18.-19. storočí:
r366 a Ústredný obraz z býv. oltára, 1694?
KOKAVA nad Rimavicou, kostol ECAV
Pôvodný oltár od rezbára Martina Čereni z r. 1694 prenesený 1794 do ev. kostola Petrova pri Roštári (Kresánek 2009, obr. s. 418) - Pam VK, 166: Kokava: "oltár z r. 1912 s obrazom žehnajúceho Krista"!
B


r366 b Ústredný obraz hlav. oltára, pôv. 1767?
PEZINOK, kostol Premenenia Pána ("dolný")
Archív PÚ SR neg. 224.984 obraz iný - pôvodný? (údajne sign. "Georgius Schmahez 1767")
ANa dnešnom oltári rozmerná kópia podľa Raffaela (z r. 1949?); - celok hornej časti, stranovo prevrátene.


r366 c Michal Polónyi(?), býv. oltárny obraz, 1781
MENGUSOVCE, kat. kostol
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 21.822); - Súpis I/1968, s. 312; - Herucová 2015, pozn. 189
BLen horná časť, stranovo prevrátene, upravené na výškový formát


r366 d Klenbová maľba, 19. stor.?
KOMÁRNO, kostol sv. Rozálie
(foto Archív PÚ SR)
B


r366 e Záves. obraz, 19. stor.?
TOPOLČIANKY, zámocká kaplnka
(Archív PÚ SR, neg. 8.215)
AKópia, celok kompozície


366 f Záves. obraz, 19. stor.
(PZ SR - datbáza ukradnutých predmetov) = Mutné?
BPostava Krista zmenená - stojí s rukami spustenými (ako v Hybe)


366 g Obraz boč. oltára, 19. stor.
HYBE, kat. kostol Všetkých sv.
BPostava Krista zmenená - stojí na hore, s rukami spustenými

366 h Býv. oltárny obraz, zač. 19. stor.
SPIŠSKÉ VLACHY, kat. kostol
Herucová 2015, s. 46 a pozn. 188, obr. 38, 39 (predloha);
B


366 i Ján Rombauer, ikona Premenenie na ikonostase z r. 1844
CERNINA, gr.-kat. kostol
(len horná časť); - Kat. Rombauer, SNG 2010, s. 143, obr. 11 a predloha obr. 12 (rytina Raphael Morghen 1801/11);
B


366 j Jozef Czauczik (pripis.), obraz hlav. oltára, 1825/30
CHYŽNÉ, kostol ECAV
Ev. kostol posvätený 1786; - T. Kowalski: Oltár evanjelického kostola v Chyžnom - pričlenenie k tvorbe Jozefa Caucika, www.pamiatky.sk; máj 2020 (predloha);
B


r366 k Ďalšie novodobé kópie na oltároch ev. kostolov (Lišov 1871; Bohunice, atď.)
J. Krivošová: Evanjelícke kostoly na Slovensku. 2001, obr.;
B


366X
+ Kresby a štúdie podľa motívov Raffaelovej kompozície (Rubens a i.) - Dohe 2014, tab. 2, č. 173-190; + Kópie podľa Raffaela (príklady zo 16.- zač. 20. stor. - Dohe 2014, tab. 2, č. 1-68);
+ Franz Joseph Spiegler, freska z cyklu na klenbách transeptu klášt. kostola benediktínov St. Peter v Schwarzwald, 1727/28 (Neubert 2007, s. 120, obr. 81); + Thomas Christian Wink, odvodená kompoz. fresky na klenbe presbytéria far. pútneho kostola v Bettbrunn, 1784 (Corpus BD 13/2008, obr. D na s. 64); + Odvodená kompozícia fresky Daniela Grana v "rondeli" prelatúry kláštora premonštrátov na Hradisku pri Olomouci, 1739 (E. Knab: Gran 1977, 110-111; - Suchánek 2007, s. 100); + Kópia podľa rytinovej reprodukcie, olejomaľba z 18. stor. (95 x 64 cm) v kaplnke zámku Vizovice (zb. Acta Artis Academica, Praha 2014, s. 92 a obr. 7a, 8); + Johann Georg Häring, rozmerná kópia celku kompozície, olejomaľba z r. 1638 v kostole Najsv. Salvátora v pražskom Klementine (reštaur. T. Berger 2018); + Príklady v Poľsku - J. Miziołek: Inspiracje twórczością Rafaela Santi w polskiej kulturze artystycznej, in: Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Olomouc 2005, s. 297-314 ("Transfiguratio Domini", s. 298-304: Hlav. oltár kostola kapucínov vo Varšave, piaristov v Krakove, atď.)

r366.1

Figúra sediaceho apoštola Petra v spodnej časti kompozície
+ Varianty sediacej figúry na kompozíciách "Premenenie Pána" P. Veroneseho, resp. Matthäusa Meriana
r366.1 a Andreas Zallinger, Peter apoštol a vznášajúci sa Kristus na oltárnom obraze Nanebovstúpenie, 1780
SZARVAS (Békés m.), far. kostol ECAV
Genthon MME II/1960, s. 262. Oltár do nového evanj. kostola objedn. farár S. Tešedík 1780
DZakomponované do výjavu zostaveného z figúr prevzatých z rôznych predlôh

r367

Klaňanie pastierov, medirytina Cornelis Bloemaert II v Ríme
Vyd. J. B. Franceschini v Benátkach. Na sokli vpravo "RAPHAEL VRBINAS PINXIT", naspodu dedikácia cis. Ferdinandovi III. a jeho dcére Márii Anne, "Joannes Baptista Franceschi Venetus" (vydavateľ, jeho portrét v medailóne na stĺpe vpravo). Naspodu zľava: Cornelius Bloemaert sculpsit Romae..." a privilégium.
+ Aj medirytina a lept Pietro del Po (Holl. 27 II); - Katalog rycin Biblioteky PAN w Krakowie. Szkola niderlandzka..., cz. I. (1991), č. 60; (Zbiory Wroclawskie); - Raffael und Folgen 2001, C 26.2 a obr. 90 na s. 69 (Bloemaert); C 26.1. a obr. 292 na s. 281 (del Po);
Predlohou medirytiny P. del Po nebol Raffael, ale olejomaľba Andrea Meldolla zv. Schiavone! - exemplár Bergamo, Accademia Carrara (Lombardia BeniCulurali)
r367 a Maľba na vnútornej strane dvierok príborníka, 18. stor.
TOPOĽČIANKY, Zámok
I. Cónová, PaM 1995/1, obr. s. 28;
BZredukované, len hlavné postavy (pendant Zvestovanie podľa H. Goltziusa)367X
+ Kópia, olejomaľba na dreve (Dorotheum: "Girolamo da Treviso - nasledovník")r368

Sv. Rodina (s malým sv. Jánom Krstiteľom), medirytina Marcantonio Raimondi, 1520/25
Grazia Bernini / Stefania Massari / Simonetta Prosperi: Raphael Invenit. Stampe da Raffaello nelle collezioni dell'Istituto Nazionale per la Grafica, Roma 1985.
(Aj Giulio Romano: Madona s Ježiškom a malým Jánom Krstiteľom, 1520/24?)


r368 a Slabá kópia, olejomaľba na dreve
BRATISLAVA, SNG
Rešt. VŠVU 1995/96 (Z. Géczová, Renovatio 1998, s. 24-27);
B

r368x2

Navštívenie Panny Márie, medirytina nezn. rytec, pol. 16. stor.
Vyd. Antonio Lafrery v Ríme


r368x2 a Martin Michael Speer, ústredné postavy na obraze hlav. oltára Navštívenie Panny Márie, ca. 1738
BRATISLAVA, klášt. kostol Milosrdných bratov
Petrová-Pleskotová 1983, s. 21;
Speerovu kompozíciu prevzal aj J. Zirkler (obraz hlav. oltára far. kostola v Tiszaörs, 1785)
FOdvodené pózy a gestá oboch ústredných postáv


r368x2 b Johann Georg Dominikus Grasmair, ústredné postavy na olt. obraze Navštívenie
KOLSASS, far. kostol
Ringler, Barocke Tafelmalerei in Tirol 2, obr. F 4; - J. Kronbichler, Kat. Grasmair, Innsbruck 2010, č. B 66
F
r368x3

Svätá Rodina so sv. Alžbetou s chlapcom Jánom Krstiteľom a anjelmi, medirytina Pierre Drevet, 1. pol. 18. stor.
Grafické reprodukcie Raffaelovho obrazu z r. 1518 (Musée du Louvre), medirytiny P. Drevet, Jacob Frey st., atď.


r368x3 a Adolf Springer, ústredný obraz oltára, 1895
TEPLIČKA na Spiši, filiálny kostol Narodenia Panny Márie
Ol/pl, 185 x 125 cm; sign. "Springer A. 1895"; - Pam. VK, s. 386; - Oltár z 1. pol. 18. stor. s novým obrazom, 1997 premiestnený z boč. lode do svätyne ako hlav. oltár kostola; reštaur. 2020 (J. Sendrei, KN 23. 04. 2020); - Herucová 2022, pozn. 40 na s. 114;
ASlabá kópia celku kompozície podľa grafickej reprodukcie368x3X
+ J. Drechsler: Sv. Rodina, obraz boč. oltára v piaristickom kostole, Bruntál, 1730-te r.? (M. Schenková / J. Olšovský: Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. Opava 2001, s. 34-35) - v hornej časti pridaná skupina anjelikov na pozadí chrámového interiéru    
Joseph Friedrich REIN (1720 - 1785)

r369

Klaňanie troch kráľov, medirytinová ilustrácia podľa nezn. predlohy
Znač. "I. Frid. Rein Sc. / Negot. Acad. excud. Viennae et Aug. Vind." (vyd. Kayserlich-Franciscische Akademie Freier Künste v Augsburgu);  + Aj stranovo prevrátená kópia(?) J. E. Nilson


r369 a Postavy na obraze  » Klaňanie Troch kráľov, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2463)
Ol/pl, 188,5 x 318 cm, z kostola klarisiek (Petrová-Pleskotová 1983, obr.); - Kat. Ave Maria, GMB 2013, č. A.56: "Nemecký maliar, 1760-70"; - J. Papco: Palkovské štúdie II. Bojnice 2014, s. 524, obr. 6 (detail); obr. 2 na s. 534-535 (celok);
DPrekomponované na šírku, z rytiny prevzatý stojaci mudrc v turbane (kráľ Melichar) s kadidlom, letiaci anjelik nad ním a okrídlené hlavičky, aj postava v pozadí (ako sv. Jozef); Panna Mária s Ježiškom stranovo prevrátene.
Doplnené figúrami z iných predlôh (tvár Panny Márie, pred ňou kľačiaci bradatý kráľ Gašpar prevzatý z M. Meriana; Baltazár stojaci vľavo z B. Luiniho)

(Pendant "Klaňanie pastierov" podľa J. G. Bergmüllera a P. P. Rubensa)REMBRANDT Harmensz van Rijn (1606 - 1666)

r369x2

Ecce Homo, lept Jan Georg van Vliet, 1636
"REMBRANDT f. 1636 ..." (exemplár v GMB, C 8066);
+ Neskoršie kópie, medirytina Georg Leopold Hertel (18. stor.); lept Jacques Philippe Lebas (po 1775); atď.


r369x2 a Kristus pred Pilátom, olejomaľba, 2. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 1797)
Olejomaľba na dreve, 152 x 131,5 cm; - Rusina 2006, kat. č. 191 (1952 zo zvozu NKK v kaštieli
v Čakanoch); - Web umenia: "Stredoeurópsky maliar z 1. polovice 17. stor."
A


+ Kópia, olejomaľba z 2. pol. 17. stor. v klášt. kostole, Pińczów (Michalczyk 2016, s. 753, obr. 365c) prekomponované na šírkový formát

Johann Georg REMMELE 

r370

S. THERESIA (sv. Terézia z Ávily), medirytina, Augsburg, 1. pol. 18. stor.


r370 a Jozef Zanusi: Extáza sv. Terézie, obraz boč. oltára, 1781
RIMAVSKÁ SOBOTA, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
Ol/pl, 450 x 190 cm; sign. "Josephus Zannusy Pinxit Tyrnav. Ao. 1781" (Fototéka ÚDU SAV, neg. 3.587); - Guntherová, VČ 1966/4; - Petrová-Pleskotová 1983, s. 35; - Herucová / Novotná, Kat. Bohyne a svätice 2011, s. 201, č. 226;
BStranovo prevrátene; odvodená póza a gesto rehoľníčky, celá postava v interiéri pri oltári, hore doplnený letiaci anjel so šípom


r370 b Jozef Zanusi(?): Sv. Terézia z Ávily, oltárny obraz, 1788
TRNAVA, far. kostol (Bazilika) sv. Mikuláša
Ol/pl, 310 x 153 cm; Spolu s pendantom (Sv. Jozef Pestún) objednal kanonik J. L. Schwartzer 1788; obrazy dnes na boč. oltároch z r. 1945 v kaplnke Trnavskej Panny Márie. - H. Radváni / M. Dobšovič: Bazilika sv. Mikuláša v Trnave. Ba 2011, s. 246;
BStranovo prevrátene; redukované, stojaca postava svätice (ako na Zanusiho olt. obraze) bez anjela; namiesto planúceho srdca šíp v hrudi
Guido RENI (1575 - 1642)

r371 - r377

José de RIBERA  "Lo Spagnoletto" (1591 - 1652)

r378

Martýrium sv. Bartolomeja, medirytina a lept, 1624
IB 44/1978, s. 274; + Rôzne neskoršie varianty a kópie zo 17.-18. stor.;
+ Kópia, medirytina Philipp Kilian v Augsburgu 1678 podľa predlohy Daniela Karla Komíneka; - stranovo prevrátene, doplnená kartuša so znakom jezuitov a anjelik s nápisovou stuhou: "S. BARTHOL. PATRON. CONV. 1678" (jezuitského konventu sv. Bartolomeja v Prahe); - P. Zelenková: Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české. NG Praha 2009, s. 104-105, č. 42;


r378 a Jozef Czauczik, výjav martýria v pozadí na obraze sv. Bartolomeja na hlav. oltári, pred 1832
HNIEZDNE, kostol sv. Bartolomeja
Ol/pl, ca. 250 x 160 cm; - Herucová / Novotná 2008, č. 170; - M. Herucová, Czauczik, PaM 2015/1, s. 20, obr. s. 22; - Herucová 2015, s. 53, obr. 47b, 48 (predloha); - - Herucová: Sakrálne umenie 19. storočia na Spiši, in: Historia Scepusii II., Ba 2016, s. 930, obr. 150 a,b
Aj Czauczikova skica k obrazu, olej na lepenke (SNM - Spišské múzeum Levoča, SM 3288); - Jozef Czauczik, Ján Jakub Müller a Probstnerovci, SM Levoča 2001, obr. s. 30 ("Sv. Ondrej"); - M. Herucová / M. Novotná: Mytologické a kresťanské príbehy, SNM 2008, s. 130; - Herucová, PaM 2015, s. 21;
E378X
+ Stephan Kessler: Martýrium sv. Bartolomeja, olejomaľba, býv. oltárny obraz (ca. 1670), rozvedené do mohofigúrovej kompozície a redukovaná verzia maľovaná na dreve (TLF Innsbruck); - Stephan Kessler. Ein Tiroler Maler der Rubenszeit. Diözesanmuseum Hofburg Brixen 2005, s. 49, obr. 10, 11 na s. 46;
+ Kópia Gabriel Kranovetter 1778, obraz hlav. oltára kostola sv. Bartolomeja, Gyöngyös (v hornej časti doplnené anjelikmi na oblakoch); - Heves megye műemlékei III. Bp 1978, s. 71, obr. 54;
+ Kópia podľa rytiny, bavorský maliar, 18. stor. (Au am Inn, kostol Nanebovzatia P. Márie); a pod.Sebastiano RICCI (1659 - 1734)

r379

L´ANGELO CUSTODE (Madona s dieťaťom a Anjel Strážny), reprodukcia Pietro Monaco, akvaforta, 1743
Podľa Ricciho olt. obrazu z r. 1733 v Scuola dell'Angelo Custode v Benátkach: PITTURA DI SEBASTIANO RIZZI POSSEDUTA DALLA VEN. SCOLA DELL´ANGELO CUSTODE A SS. APOSTOLI"; citát: "Angelus meus vobiscum est. Baruch VI.5."; In: "Raccolta di cento dodici stampe di pitture della storia sacra...", Venezia 1743, č. 15 (Kat. Apolloni 2000, č. 15 na s. 146-147 +lit.)
+ P. Monaco aj v neskorších vydaniach albumu 1763, 1772, 1789 (L'opera completa di Sebastiano Ricci, Milano 1976, č. 502 na s. 135) a 1819-1822.
Verzia kompozície aj obraz Francesca Guardiho v Drážďanoch (Kat. Dal Ricci al Tiepolo, 1969, č. 44-45)
r379 a Anton Schmidt: Anjel Strážny, olejomaľba, pol. 18. stor.
SVÄTÝ ANTON, kat. fara
Ol/pl, 90 x 72 cm; z filiálneho kostola v Beluji (pendant Sv. Ján a Pavol); - Medvecký, VČ 1978/1, s. 34 (predloha); - JM 2006a, s. 104 a pozn. 32, obr. 2 a,b; - JM 2013, obr. 103; kat. II.74;
BArchanjel Rafael s chlapcom a had z Ricciho kompozície, stranovo prevrátene


r379 b Bratislavský maliar, Archanjel Rafael a Gabriel na obraze  » Archanjeli ochrancovia, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A-2470)
Ol/pl, 500 x 565 cm; neznačené. - B. Davidson / J. Luková: Barokový obraz s motívom Panny Márie Kráľovnej anjelov, in: PaM 2018/3, s. 30-33 (predloha);
DZ Ricciho kompozície prevzaté postavy Anjela Strážneho s chlapcom a anjela pod oblakom (prerobený na celú postavu ako archanjel Gabriel); doplnený Michael archanjel s váhami vpravo podľa anonymnej augsburskej rytiny; zakomponované do zobrazenia vychádzajúceho z rytinovej ilustrácie R. Sadelera (1622); figúry anjelov kľačiacich na oblakoch odvodené z G. Reniho a iných predlôh.


r379 c István ml. Dorffmaister, anjel nadvihujúci oblaky na obraze "Sv. Imrich skladá sľub čistoty Panne Márii" na hlav. oltári, 1805
KŐSZEG, kostol sv. Imricha
K. Mentényi, in: Reneszánsz és barokk Magyarországon. Bp 2021, II., s. 117, obr. 9;
DOkrem anjela zo S. Ricciho v hornej časti olt. obrazu zakomponovaný aj ďalší anjel (prevzatý z kompozície G. B. Pittoniho) a figúra Michaela Archanjela (odvodená z M. Unterbergera);

    

r380

Nanebovzatie Panny Márie, obraz ľavého boč. oltára Karlskirche vo Viedni, 1734 (rytinové reprod.?)
Modello z Esterházyho zb. (Szépművészeti Múzeum Budapest); - Z. Waźbiński: "Mariae Himmelfahrt" von Sebastiano Ricci für die Karlskirche in Wien. Der Weg von der Konzeption zur Verwirklichung eines Themas, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, XXIV, 1971, s. 101-106; + Kópie skice (NG Praha, múzeum Nysa, atď.)
r380 a Anton Schmidt, obraz z hlavného oltára niekdajšieho farského kostola v Kremnici, 1763
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM
JM 2006a, pozn. 24; - JM 2013, kat. II.44 +lit. Z kostola františkánov kúpilo SNM-HM, po zreštaurovaní exponované v koncertnej sieni Bratislavského hradu.
BPodľa pôvodnej verzie kompozície na skici (apoštol Peter s rukou na hrudi, bez dvojice letiacich anjelikov na ľavej strane); v hornej časti vypustený zadný anjel vpravo; anjelik pod oblakom vymenený za Schmidtovho anjelika odvodeného zo S. Concu


r380 b Olejomaľba, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 2218)
Olejomaľba na medenom plechu, 40 x 31 cm; - Rusina, VČ 1973/4, s. 188-189 (predloha; ako "Schmidt"); - Kat. DSVU Barok 1999, č. 490 ("Bratislavský maliar"); - Papco 2003/II, č. 444 ("Zallinger?");
BZredukované, anjeli pod Pannou Máriou vypustení


r380 c Andreas Zallinger, apoštoli okolo Máriinho hrobu na obraze Nanebovzatie Panny Márie na hlav. oltári, 1789
PEZINOK, kostol Nanebovzatia Panny Márie
Petrová-Pleskotová, Ars (predloha); - Papco 2003/II, s. 866;
CFigúry apoštolov redukované a mierne upravené, horná časť zmenená (anjelské figúry vypustené, doplnený iba veľký vznášajúci sa anjel pod Pannou Máriou)


r380 d Assumpta, obraz hlav. oltára, 1. pol. 19. stor.
STARÉ, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Ol/pl, 480 x 200 cm;
BIba Panna Mária na oblakoch nesených anjelmi (z Ricciho predlohy iba jeden anjel podopierajúci oblak a anjelik vedľa neho), doplnená figúra iného anjela držiaceho oblak sprava380X
+ Stephan Schaller, obraz hlav. oltára far. kostola, Klostermarienberg, 1757 (Garas 1992, s. 87, pozn. 21 /Borsmonostor/; - Dehio Burgenland 2011, s. 153)

r380x2

Prijímanie apoštolov, rytina Jean-Honoré Fragonard podľa Ricciho obrazu z r. 1723 v kostole Corpus Domini v Benátkach
L´opera completa di Sebastiano Ricci, Milano 1976, s. 400-401, č. 405, 406; - Gramaccini / Meier 2003, č. 157. Ricciho olejová skica (Milano, súkrom. zb.) a prípravná kresba, 1720-te r.? (1946 v Kunstmuseum, Düsseldorf)


380x2 a Obraz na boč. oltári niekdajšieho kostolíka sv. Leopolda (zbúraný
v r. 1953)
LEOPOLDOV, pevnosť
(archívna fotografia interiéru kaplnky bola v expozícii múzea-pamätnej izby)
B

g381

Povýšenie sv. Kríža (sv. Helena), rytinová reprodukcia obrazu
Olejomaľba S. Ricciho z r. 1732-34 na boč. oltári Chiesa di San Rocco v Benátkach (L´opera completa di Sebastiano Ricci. Milano 1976, č. 521)
+ Kópia, olejomaľba Nicola Grassi, 1735/40 (Residenzgalerie Salzburg) - skica k nezn. oltárnemu obrazu, alebo predloha pre rytinu?


g381 a Henrik Schweizer(?), obraz hlav. oltára
LELES, býv. kláštorný kostol premonštrátov Povýšenia sv. Kríža
Ol/pl, 300 x 140 cm; - G. Györffy Katalin, MÉrt 2006/2, s. 291, obr. 17;
BZrejme podľa rytinovej reprodukcie Grassiho verzie kompozície

f381x2

Posledná večera, rytinová reprodukcia obrazu
Ricciho olejomaľba (Oxford, Worcester College), jej kópie a dielenské repliky; - L´opera completa di Sebastiano Ricci. Milano 1976, č. 432, 433, 434;
+ Kópia, olejomaľba Francesco Fontebasso (Galleria dell´Accademia v Benátkach)


r381x2 a Nástenná maľba v býv. refektári na prízemí, 1. pol. 18. stor.
TRENČÍN, býv. kláštor jezuitov (piaristov)
B

Johann Elias RIDINGER (1698 - 1767)

r382

Ukrižovanie (Golgota), mezzotinta
Redukovaná kópia kompozície "Ukrižovania" Jacoba Jordaensa (medirytina Schelte a Bolswert) - prevzaté postavy Márie, Jána a sediacej M. Magdalény, stranovo prevrátene; ďalšia žena s dieťaťom v pozadí vypustená, pridaná veľká lebka na zemi.
Kópia (podľa Ridingerovej verzie), rytinová ilustrácia Sámuel Czetter, in: "Officium Rakoczianum...", Budae 1779 (Knapp 2000, č. 67, obr. 150 na s. 101)


r382 a Olejomaľba, kon. 18. stor.
DOLNÝ KUBÍN, Oravská galéria (O 463)
Ol/pl, 193 x 126 cm; býv. oltárny obraz z kostola sv. Kozmu a Damiana v Sedliackej Dubovej
BMagdaléna kľačiaca, oproti rytine stranovo prevrátene; Kristus na Kríži zmenený - frontálne, z inej predlohy    

r382x2

"Matre Dei" (Immaculata), medirytina
Znač. "I. E. Ridinger inv. fec. et excud. A. V.";
Póza Márie vychádza z kompozície S. Concu (medirytina J. Frey), resp. z nej odvodenej verzie "Immaculaty"
od F. Bartolozziho (medirytina F. Berardi)


r382x2 a Panna Mária (korunovaná Najsv. Trojicou) na olt. obraze ochrancov proti moru
PEZINOK - Cajla, kostol Povýšenia sv. Kríža
Obraz z niekdajšieho hlav. oltára, zrušeného pri obnove kostola v r. 1968. Renov. Augustín Barta 1947 (?);
BKľačiaci sv. Karol Boromejský a sv. František Xaver s morovým (cholerovým) krížom
a Panna Mária (bez ľalie a hviezdnej glorioly), korunovaná Najsv. Trojicour382x3

Tanec smrti, mezzotinta, Augsburg, pol. 18. stor.
Znač. "Ioh. El. Ridinger excud. Aug. Vindel."; Kópia kompozície, vychádzajúca z medirytiny vyd. Gerhard Altzenbach (alebo Paul Fürst?) v Norimbergu pred pol. 17. stor. (aj iná verzia nezn. rytec, pol. 17. stor.); a jej neskoršej kolorovanej kópie, vyd. I. P. Wolff dedičia, Augsburg, zač. 18. stor.


r382x3 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
RIMAVSKÁ SOBOTA, Gemersko-malohontské múzeum
Z františkánskeho kostola sv. Anny v Rožňave (spolu s ďalšou moralitou "9 cudzích hriechov"), reštaurované; - Sprievodca stálou vlastivednou expozíciou 2002, s. 17 a fareb. obr. s. 33;
B


r382x3 b Olejomaľba, kon. 17. stor.
KRAKOV, kaplnka sv. Anny v kostole františkánov
Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Krakowie, Kraków 1938, s. 130-132; - Tomkiewicz, BHS 1951/2-3, s. 36-38, obr.; - Moisan-Jablonska 2002, obr. 356; - Aleksandra Koutny: Dancing with Death In Poland. Print Quarterly vol. 22 (2005), no. 1, s. 14-30; (www.lamortdanslart.com/danse/Pologne/dmpologne.htm); + Taniec śmierci w kościele Bernardynów w Krakowie (pl.wikipedia.org);
B

    
Sebastian ROLAND

r383

Snímanie z kríža z drevorezových ilustrácií Krížovej cesty (XIII. zastavenie), 18. stor.
Ilustrácie podľa neznámych predlôh


r383 a Maľba z pašiového cyklu na parapete empory, pol. 18. stor.
BREŽANY, drevený gr.-kat. kostol sv. Lukáša Evanjelistu
Tempera na drevených doskách; Kostol postav. 1727, ikonostas z r. 1733, hlav. oltár z r. 1782
BRustikálne maľby cyklu podľa rôznych predlôh (napr. "Bičovanie Krista" podľa medirytiny
z Dürerových Pašií, atď.)

Giulio ROMANO a Gianfrancesco PENNI 

r384

Noli me tangere, medirytina Giovanni Battista Cavalieri 1570 (podľa olt. obrazu G. Romana a G. Penniho v kaplnke Márie Magdalény v rímskom kostole SS. Trinità dei Monti, pred 1524)
Znač. "Joannes baptista de Cavalleris / incidebat 1570", naspodu citát (Ján 20): "NOLI ME TANGERE NONDVM ENIM ASCENDI AD PATREM Io.XX." - Christopher L. C. E. Witcombe: The Chapel of the Courtesan and the Quarrel of the Magdalens. The Art Bulletin, Vol. 84, No. 2, (Jun., 2002), s. 273-292, obr. 1 na s. 274 (obraz), obr. 2 na s. 275 (rytina).
r384 a Olejomaľba na medenom plechu, 17. stor.
TRNAVA, Západoslovenské múzeum (P 3267)
Obrázok zo zb. C. Paráka. - Medvecký, Ars 2003, s. 106, obr. 8 a-c (predlohy); - Papco 2003/I, č. 10 ("rakúsky? alebo nemecký? maliar 17. stor."); - JM, in: Renesancia 2009, obr. s. 309 (s predlohou);
DKristus nižšie, Magdalénina ruka na kolene; v pozadí krajina s bralom podľa Paula Brila384X
+ Príbuzná kompozícia Dionysio (Denys) Calvaert: Noli me tangere (Bologna, Pinacoteca); - Kat. Gemäldesammlung G. Grzimek, Langenargen 1997, s. 197-200, obr. s. 200 (k tabuľovej maľbe Jakub Apoštol, kon. 16. stor., obr. 58 = štýlovo príbuzný trnavskému Kristovi)

Johann Heinrich ROOS (1631 - 1685)

r384x2

Narodenie v Betleheme, mezzotinta Johann Heinrich Roos
Pražské univ. tézy (NK ČR, Th 224)


r384x2 a Samuel Mialovics: Narodenie, oltárny obraz, 1771
HRONSEK, drevený artikulárny kostol ECAV
Ol/pl; (Pam. SK 1970, s. 30); zo súboru 6 obrazov rovnakého formátu s dedikač. nápismi naspodu, odvodených z rôznych predlôh (Zvestovanie P. Márii, Nanebovstúpenie Krista, Zoslanie Ducha sv.), vymieňaných na oltári podľa sviatkov a období cirkev. roka; - P. Kajba / J. Filo: Hronsek, artikulárny kostol. História, obnova, reštaurovanie. 2014, s. 46-49; obrazy reštaur. M. Šurin a kol. (s. 76, Narodenie obr. na s. 77);
BPrispôsobené na výškový formát olt. obrazu; ožiarené okrídlené hlavy anjelikov vypustené, nahradené lúčmi z neba uprostred

Domenico ROSSETTI (Roselli, 1650 - 1736)

r385

Zázrak sv. Ladislava, medirytina (zo série 50 ilustrácií životopisu sv. Ladislava od jezuitu Istvána Tarnócziho, vyd. Viedeň 1681)
(Udiera maršalskou palicou do skaly, ľavú ruku vbok, dole pes, v pozadí vojsko.)
Okrem Benátčana Rossettiho aj signatúry troch dalších rytcov ("lerch f."?). - Szilárdfy 1984, s. 36: "Roselli"; - Kat. Történelem-Kép 2000, č. V-27; - Szilárdfy 2001, s. 23-26, obr. 24 (D. Roselli 1683).
Kat. Die Fürsten Esterházy, Eisenstadt 1995, s. 267-268: Domenico Rossetti. Medirytina (Trophaeum palatino) s bustou Pavla I. Esterházyho atď., predtitulný list, in: "Duodecim Stephani Heroes Ungariae" (palatínovi venovaná zbierka oslavných básní študentov rétoriky na Trnavskej univerzite), vyd. v Trnava 1691 (kat. V/14, obr. s. 267)


r385 a Obraz hlav. oltára, okolo 1700?
MOJMÍROVCE, kat. kostol sv. Ladislava
Na obojku psa monogram maliara(?) "VA". Zo staršieho kostola? (oltár z 2. pol. 18. stor.);
C?Po bokoch medailóny podľa ďalších ilustrácií Tarnócziho knižky (Szilárdfy 2001, s. 24)Martino ROTA 

r386

Posledný súd, medirytina, 1576
"podľa Tiziana"?, s dedikáciou 1576 cis. Rudolfovi II.
(Kompar.: sediaca obnažená figúra sv. Jána Krstiteľa na medirytine "Agnus Dei", B. Franco, pol. 16. stor.)


r386 a Figurálne motívy na tabuľovej maľbe Vzkriesenie mŕtvych k Poslednému súdu, ústredný obraz epitafu nezn. rodiny, 1640-te r.
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 345)
Figúra obnaženého sediaceho muža s hadom na zdvihnutej ruke v pravom spodnom rohu; aj póza Krista vo vrchole;
DSVU Barok 1998, s. 454, č. 191 (J. Lenhart); - Z. Ludiková, kat. DSVU Renesancia, SNG 2009, s. 99, č. III.1.10; - K. Chmelinová, in: Skarby baroku..., MN Krakow 2017, s. 24-26, kat. 11;
DPoskladané z figurálnych motívov prevzatých z rôznych predlôh (postava vyliezajúca zo zeme vľavo podľa "Posledného súdu" J. Sadelera, atď.)Hans ROTTENHAMMER (Johann st., 1564 - 1625)

r387

Krst Krista, medirytina Lucas Kilian, Benátky, zač. 17. stor. (a kópia Conrad Hillebrand, Norimberg, pred 1608)
Znač. "Io. Rottnh: pinx. Venet. / L. Kilian. f. ibid." (Szilárdfy 2008, CD č. 065); - KZSP seria nowa, t. I. zeszyt 1. Woj. Krośnieńskie. Krosno, Dukla i okolice. Warszawa 1977, obr. 229 (Kilian); - Kat. ... (Hillebrand)
r387 a Ústredný obraz boč. oltára, pol. 18. stor.
JABLONICA, far. kostol sv. Štefana Kráľa
Ol/pl, 115 x 90, oválny formát; - Oltár prenesený 1817 zo zrušeného františkánskeho kláštorného kostola sv. Kataríny pri Naháči. (V nadstavci Boh Otec);
BKvalitná kópia podľa grafiky, upravené na oválny formát


r387 b Ústredný obraz hlav. oltára, kon. 17. stor.
LIPTOVSKÝ JÁN, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
Ol/pl; - Pam. SK, s. 125; - Súpis I/1968, s. 235;
BKompozcícia odvodená z grafiky, čiastočne modifikovaná (Ježiš stojí frontálne, zopäté ruky doprava), zmenené postavy dvoch anjelov za sv. Jánom i krajina s riekou Jordán v pozadí.
(V nadstavci oltára "Zmŕtvychvstanie Krista" podľa J. Heintza)387X
+ Ústredný obraz epitafu A. Cramera, 1. pol. 17. stor. v býv. klášt. kostole, Bebenhausen (Baden-Württemberg); + Dielňa Johanna Michaela Rosnera, freska na parapete chóru Schutzengelkirche
v Eichstätt, 1718 (Corpus BD 13/2008, obr. s. 150; bez predlohy); + Maľba na sever. stene v lodi evanj. kostola Sankt Peter, Weilheim an der Teck (1601);
+ S. Rechenauer ml., dve figúry v popredí na freske Krst Krista z cyklu na parapete chóru far. kostola v hornobavorskom Ruhpolding, 1826 (Corpus BD 11, 2005, s. 122, obr. EB1); + Dve repoussoirové figúry zakomponované na ľavej strane obrazu Krst Krista na predele oltára, 1730 (Augsburg, evangelische Ulrichskirche)

   

r388

Zvestovanie Panne Márii, lept Raphael II Sadeler, zač. 17. stor.
Znač. "Ioan Rothamer inuentor. Raphael Sadeler Junior scalpsit..." - Holl. 2; - Kat. Sadeler 1992, č. 78;
(Aj drevorezová kópia v čínskom vydaní z r. 1640 - Schall's 'Jincheng shuxiang'. Print Quarterly 2006,
obr. 117)


r388 a A. Guginer(?): Olejomaľba na plátne, pôv. 1634
KREMNICA, MMM (inv. č. 573/03)
Premaľované pri renovácii 1861: "A. Guginer / 1634 - Renov: G. Wisz 1861" (Kat. MMM Kremnica 2007, č. 96);
BModifikované, redukované (hlava Márie rovno, pozadie neutrálne, namiesto baldachýnu stĺp s drapériou, namiesto stolíka len váza s kvetmi, holubica presunutá hore, v oblakoch len Boh Otec)


r388 b Olejomaľba na plátne, kon. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.321)
Záves. obraz v novom lištovom ráme;
BUpravené - ľalia v Gabrielovej ruke neproporčne zväčšená, v hornej časti namiesto Boha Otca s anjelikmi v oblakoch holubica Ducha sv.r388x2

Panna Mária s Ježiškom a malým sv. Jánom Krstiteľom, medirytina Crispijn de Passe I,
zač. 17. stor.


r388x2 a Olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 6002)
Olejomaľba na medenom plechu, 31,7 x 24,9 cm; - WebUmenia: "Taliansky maliar z 1. pol. 18. storočia";
BStranovo prevrátená kópia celku kompozície prevzatej z grafiky

ROTTER (= Josef Tadeáš?, 1701 - 1763)

r389

Bl. Jozef Kalazanský, medirytina Michael Heinrich Rentz, 1750-te r.?
Rytina ešte pred kanonizáciou (1767) pre neznáme piaristické gymnázium v Čechách. (Szilárdfy neuvádza) - Znač. "Rotter del. et pinxit - Rentz fe." (J. Šerých: Michael Rentz fecit. Praha 2007, s. 380, kat. VII/49, obr. s. 379; aj zmenšený variant - kat. VII/50);
Pred Máriou so stojacim dieťaťom, vpravo anjel nachýlený nad chlapcom v dobovom odeve s knižkou.
r389 a Anton Rosier(?), obraz boč. oltára, 1749
SVÄTÝ JUR, kostol piaristov
A. Koltai 2010, č. B.3;
FHore zmenené - Mária s Ježiškom ináč, pridaný anjel


r389 b Obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
NITRA, kostol piaristov
Na 2. oltári vpravo, ol/pl, ca. 360 x 135 cm (Koltai 2010, č. B.2);
B


r389 c Franz Schön, oltárny obraz v kaplnke, 1820
MOSONMAGYARÓVÁR, kaplnka kláštora piaristov
Ol/pl, 170 x 110 cm; vyradený obraz vo far. kostole (Művészet Magyarországon 1780-1830, kat. MNG Budapest 1980, s. 204, č. 136), premiestnený do Budapešti (Szilárdfy 1992, obr. 30; Koltai 2010, č. B 52); 1994 vrátený piaristom. - Genthon MME I/1959, s. 204; - K. Tánczosová: Bratislavský maliar František Schön: najvýznamnejšie cirkevné objednávky, in: Mecénstvo umenia okolo roku 1800, Ba 2020, s. 91, 100-105, obr. 9-11
COdvodená kompozícia - bez Márie, na nebi len symbol Trojice a anjelské hlavičky; svätec ľavou rukou ukazuje hore, pravou drží doplnenú postavu ďalšieho čitajúceho žiaka stojaceho pri ňom (ako na verzii zobrazenia na Mansfeldovej rytine)389X
+ J. Stern, anjel s chlapcom na obraze sv. Jozefa Kalazan. na boč. oltári (Kroměříž, kostol sv. Jána Krstiteľa); + Nezn. maliar, olt. obraz v kostole piaristov Kecskeméte, 1751 - Koltai, č. B.10 (300 x 155 cm; Primitívne, rozšírená kompozícia anjelikmi hore - chlapec v uhorskom šľachtickom odeve Koháry?); + F. I. Leicher, býv. olt. obraz od piaristov v Tata, 1767; - Budapest, stála výpožička z Kuny Zsigmond Múzeum, Tata (Kompozícia iba vychádza z rytiny); + József Schwartz, olejomaľba v kláštore piaristov v Budapešti, 1819; - Szilárdfy 1992, obr. III; Koltai 2010 (190 x 130 cm, odvodené, rozšírené, bez anjela)

Johann Michael ROTTMAYR  (1656 - 1730)

r390

Salome s hlavou sv. Jána Krstiteľa, obraz boč. oltára, 1693 (Passau, Dóm)
E. Hubala: Rottmayr 1981, obr. 105


r390 a Vincenz Fischer, obraz hlav. oltára, ca. 1780
RIMAVSKÁ SOBOTA, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
Ol/pol; reľtaur. M. Keleši 2022; - Súpis III/1969, s. 34 (Vincenz Fischer); - Pam. SK 1970 ("August Fischer"); - Petrová-Pleskotová 1983, obr. 43 ("Vincenz Fischer"); - Papco 2003/II, s. 924 k čís. 474: "Sťatie sv. Jána Krstiteľa na hlav. oltári far. kostola v Rožňave/??/ Vincenz Fischer podľa Rottmayrovej kompoz. v Passau" (dtto aj Papco: Znalectvo umenia / Umenie(?) znalectva. Bojnice 2016, s. 46);
BOdvodený variant Rottmayrovej kompozície, zredukované (Herodias a ďalšia postava na ľavej strane vypustené, v hornej časti namiesto anjelov dvojica anjelikov so stuhou, atď.)390X
+ Kópia celku Rottmayrovej kompozície, obraz hlav. oltára, 1730 (Reichenau im Mühlkreis OÖ, far. kostol sv. Jána Krstiteľa)Peter Paul RUBENS (Pieter Pauwel, 1577 - 1640)

r391 - r417

Georg Philipp RUGENDAS (st., 1686 - 1742)

r418

Jazdecká bitka, mezzotinta (č. 1 zo série 4 grafík - Schabkunst "Malé jazdecké bitky")
Znač. "Georg Philipp Rugendas Pictor, del et Sc."; - Aj Rugendasova prípravná perokresba s rudkou - Rugendas. Eine Künstlerfamilie in Wandel und Tradition. B. R. Kömmer, Hg. Augsburg 1998, č. 56, 57 na
s. 91-91; - A. Teuscher: Die Künstlerfamilie Rugendas 1666-1858. Werkverzeichnis zur Druckgraphik. Augsburg 1998, s. 30, č. 45 (aj II - séria neskôr vytlačená, znač. "Klauber Cath. excud. Aug. Vind.")


r418 a Olejomaľba, zač. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 4596)
Ol/pl, 98,3 x 146 cm; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 79; - Ž. Grajciarová, PaM 2002/2 (predloha);
Ar419

Dvaja jazdeckí dôstojníci; Jazdci v rozhovore, lepty zo série 6 jazdeckých vojenských výjavov
Znač. "G. Philipp Rugendas Inv. et fec. - Ierem. Wolff excud. Aug. Vind." (VirtKupf); - Teuscher 1998, s. 18, č. 12 a 13 (aj II: "I. El. Ridinger excud. A.V."
r419.1 a Anton Schmidt, dvaja jazdci (» jazdecký výjav I) zo série olejomalieb vsadených do dreveného obloženia v salóne, 1754
SVÄTÝ ANTON, Kaštieľ (ANT 0599)
Papco, VŽ 1989, s. 52 (Schmidt); - Petrová-Pleskotová, PaM 1992, s. 63; - Papco 2003/II,
č. 405 ("A. Schmidt: Jazdecký oddiel"); - Z 8 obrazov v salóne, vyúčtovaných 1754. - JM 2010; - JM 2013, obr. 100, 100a (predloha); kat. II.67;
DDvaja jazdeckí dôstojníci na čele oddielu podľa rytiny č. 12 (doplnené strieľajúcim jazdcom v pozadí vpravo z rytiny č. 203 zo série Jazdeckých bitiek)


r419.1 b A. Schmidt, jazdecký dôstojník a vojaci na portréte generála Jána Pálffyho
BOJNICE, Zámok (SNM - Múzeum Bojnice, inv. č. XI-1269)
Ol/pl, 158 x 125 cm; - Kat. DSVU Barok 1999, č. 180; - Papco 2003/II, č. 405, obr. s. 788; - JM 2013, kat. II.35;
+ Kópia portrétu z Bojníc, dnes v SNM - Múzeu Červený Kameň, inv. č. O 608 (K. Malečková: Nájdené zbierky grófa Jána Pálffyho a obraz španielskeho infanta z Kráľovej, in: Familia Pálffy. Zbor. príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie. SNM Múzeum Bojnice 2020, s. 70, pozn. 7)
EMotív odvodený z výjavu s dvoma dôstojníkmi na čele vojenského oddielu na Rugendasovej rytine
č. 12 zo série vojenských výjavov, zakomponovaný v pozadí na portréte generála kavalérie gr. Pálffyho


r419.2 A. Schmidt, dôstojník na koni (» jazdecký výjav II) zo série olejomalieb vsadených do dreveného obloženia stien v salóne, 1754
SVÄTÝ ANTON, Kaštieľ (ANT 0601)
Papco 1989, 52 (Schmidt); - Petrová-Pleskotová, PaM 1992, 63; - JM 2010; - JM 2013, obr. 101, 101a (predloha); kat. II.68;
DJazdec na bielom koni a muž s drevom na pleci podľa č. 13 (doplnené vojakom stojacim vľavo z č. 15 a ležiacim koňom v pozadí z rytiny č. 201 zo serie Jazdeckých bitiek)


r419.3 A. Schmidt, stojaci vojak v rozhovore s jazdeckým dôstojníkom
(v  » jazdeckom výjave II zo série olejomalieb vsadených do dreveného obloženia stien v salóne), 1754
SVÄTÝ ANTON, Kaštieľ (ANT 0601)
Papco 1989, 52 (Schmidt); - Petrová-Pleskotová, PaM 1992, s. 63; - Z 8 obrazov v salóne vyúčtovaných 1754 - JM 2010; - JM 2013, obr. 101, 101a (predloha); kat. II.68;
DVojak so zdvihnutou rukou stojaci vľavo z rytiny č. 15 (postava doplnená na ľavej strane výjavu II s jazdcom na bielom koni a mužom s drevom na pleci podľa rytiny č. 13; v pozadí na pravej strane doplnený motív s ležiacim koňom z rytiny č. 201 zo série Jazdeckých bitiek)

r419x2

Jazdecké bitky, lepty G. C. Bodenehr zo série 8 výjavov jazdeckých bitiek (séria D)
Znač. "G. P. Rugendas inv. et del. - I. Wolff excud. Aug. Vind. - G. C. Bodenehr sc."; - Teuscher 1998, s. 62, č. 201 a 203 (aj II: Rugendas, Bodenehr, "I. El. Ridinger excud. A.V.")
r419x2.1 a Anton Schmidt, útočiaci oddiel so strieľajúcim jazdcom
na  » jazdeckom výjave I zo série olejomalieb v salóne, 1754
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ (ANT 0599)
Papco 1989, 52 (Schmidt); - Petrová-Pleskotová, PaM 1992, s. 63; - Papco 2003/II, č. 405 ("A. Schmidt: Jazdecký oddiel"); - JM 2013, kat. II.67;
DMotív z rytiny č. 203 doplnený do pozadia výjavu s dvoma jazdeckými dôstojníkmi podľa Rugendasovej rytiny č. 12 zo série vojenských výjavov


r419x2.2 a A. Schmidt, ležiaci kôň na  » jazdeckom výjave II zo série olejomalieb v salóne, 1754
SVÄTÝ ANTON, kaštieľ (ANT 0601)
JM 2013, kat. II.68;
DMotív z rytiny č. 201 doplnený do pozadia výjavu s jazdeckým dôstojníkom podľa Rugendasovej rytiny č. 13 zo série vojenských výjavov

Georg Philipp (ml., 1701 - 1774) a Johann Lorenz (st., 1730 - 1799) RUGENDAS

r420

"Statio VIIIva" (Ježiš utešuje jeruzalemské ženy) z cyklu medirytín 14 zastavení Krížovej cesty


r420 a Obraz z Krížovej cesty (VIII. zastavenie), kon. 18. stor.
OKOLIČNÉ, klášt. kostol františkánov
Ol/pl, 160,5 x 105 cm; - Pam. SK 1970, s. 135; - 30 rokov ORA v Levoči. Katalóg realizovaných reštaurátorských prác, Levoča 2013, s. 63 (Krížová cesta)
BKompozícia s redukovaným počtom postáv, dosť nekvalitná interpretácia vychádzajúca z grafickej predlohy.
Zastavenie XI. (Pribíjanie na kríž) a XIV. (Ukladanie do hrobu odvodené z medirytín podľa predlôh G. B. Göza, vyd. Klauber v Augsburgu 1740

katalógtop