Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Albrecht DÜRER (1471 - 1528)

d134

"Malé Pašie", séria 37 drevorezov, 1508-9

d134.1 Zvestovanie Panne Márii, 1511 (B 19)
d134.1 a Carpoforo Tencalla, Panna Mária na freske Zvestovanie v štukovej klenbe hradnej kaplnky, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
F?Póza Márie aj na Tencallovej freske Zvestovanie v Ennsegg; postava archanjela Gabriela odvodená zo "Zvestovania" H. von Aachen

d134.2 Zajatie v Getsemane (Judášov bozk, Peter odtína ucho Malchusovi)
Exemplár v GMB (C 5368); aj neskorá kópia, medirytina V. R. Grünera, 1832 (C 10213)
Z Dürerovej kompozície je odvodená rytina z Pašiového cyklu Crispijna de Passe (1600);
+ Porov. tiež verziu kompozície rovnakého námetu od Denysa Calvaerta (olejomaľba na medi/dreve?, 5,8 x 4,6 cm (Historické múzeum SNM, UH 1731); zo série 4 medailónov (UH 1731-1733, UH 1752); z Pálffyho kaštieľa v Pezinku

d134.2 a Paul Demosch, tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
BPrevzatá kompozícia vo verzii C. de Passe

d134.3 Kristus pred Kaifášom, 1508-9
(B VII, 120.29)
d134.3 a Paul Demosch, tabuľová maľba  » na krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
CPre zobrazenie Krista pred Kajfášom Demosch zreme nepoužil žiadnu priamu predlohu. K dispozícii bol široký výber grafík s námetom Pašií, z ktorých povyberané figurálne motívy bolo možné skombinovať do nového celku. Aj Demosch takto skomponoval vlastný variant kompozície, rešpektujúc ikonografickú tradíciu zobrazovania tohto námetu ustálenú od stredoveku. Rôzne modifikácie záväznej schémy v 16.-17. storočí nadväzujú najčastejšie na rozšírenú Dürerovu verziu, z ktorej aj Demosch pri komponovaní celku výjavu vychádza (vojak v brnení s prilbicou na hlave v pozadí, s pravou rukou pred telom zdvihnutou k úderu) a preberá aj niektoré detaily (vankúš pod rukou Kajfáša, sediaceho v kresle s baldachýnom).
Kajfáša rukami trhajúceho svoj šat na hrudi na rozdiel od Dürera a ďalších zobrazil frontálne (podobne ako na Sadelerovej medirytine).
Ježiš privedený pred veľkňaza stojí s rukami zviazanými pred telom; zobrazený je zboku, s hlavou so špicatou bradou z profilu (ako na rytinových ilustráciách A. Wierixa podľa M. de Vos); druhý vojak v zbroji za ním pravou rukou drží povraz v úrovni pása (ako na kompozícii van Mandera)


d135

"Rytinové Pašie" (Die Kupferstichpassion), séria 16 medirytín, 1512

d135.1 Bičovanie Krista, 1512
B.8 (1512); aj drevorez ("Malé Pašie", B.33);
+ Kópia, medirytina vyd. Jan Baptist Goosens (Kolín n./R., 1611)

d135.1 a Tabuľová maľba, 1. pol. 18. stor.?
KOŠICE, Východoslovenské múzeum (S 172)
Tempera na dreve, 137,5 x 116 cm; - Kat. Gotické umenie z košických zbierok 1995, s. 102, č. 51 + lit. (A. Glatz); Zmenšená kópia tabuľovej maľby z epitafu v Dóme sv. Alžbety (vľavo dosadený portrét), podľa zvyšku nápisu z r. 1522, premaľovanej v 17. a 18. stor. (MNG Budapest, inv. č. 55.912; tempera na dreve, zlátenie, olejomaľba, 205 x 143 cm). - Kat. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn, Schallaburg 1982; - Kat. Mátyás király öröksége, Budapest 2008, s. 173, č. V-25 + lit. (Á. Mikó); - Kat. Renesancia, SNG Bratislava 2009, s. 14-15, č. I.1.12 (Z. Ludiková), obr. s. 15;
B


d135.1 b Maľba z pašiového cyklu na parapete chóru, pol. 18. stor.
BREŽANY, drevený gr.-kat. kostol sv. Lukáša Evanjelistu
Tempera na drevených doskách (kostol postav. 1727, ikonostas z r. 1733, hlav. oltár z r. 1782)
BStranovo prevrátene. Ďalšie maľby na parapete podľa iných predlôh ("Snímanie z kríža" podľa drevorezovej ilustrácie S. Rolanda a i.)

d135.2 Ukrižovanie (Kristus na kríži s Máriou a sv. Jánom Evanjelistom), 1511
(IB 10/7, s. 15; Holl. German, 13); - Olszewski, Pierwowzory graficzne, 1975, s. 111
d135.2 a Kristus na kríži na knižnej maľbe zo zač. 17. stor.?
BUDAPEST, Magyar Nemzeti Múzeum (61.53c)
Mestské a banské právo Banskej Štiavnice, pergamenový rukopis z r. 1573; na fol. 2v celostranová maľovaná ilustrácia: Ukrižovaný s M. Magdalénou objímajúcou kríž, v pozadí krajina s jazdcom a mestom; okolo renes. bordúra v tvare triumfálneho oblúka s aleg. ženskými figúrami a citátom (Izaiáš, verš 53) v kartuši.
Güntherová / Mišianik: Stredoveká knižná maľba na Slovensku. Ba 1961, s. 64, č. 60, obr. 163; - DSVU Renesancia 2009, s. 874, č. 231 +lit. (D. Buran): "posledná tretina 16. stor."
C
d136

Rozlúčka Krista s Matkou, drevorez, 1502/05
Dürer II, č. 182 na s. 268-270. Exemplár v Múzeu mesta Bratislavy (Zborník MMB 20/2008, obr. s. 16)


d136 a Tabuľová maľba H. Koehlera z r. 1522, premaľovaná Hansom Grünwaldom 1614
BARDEJOV, SNM - Šarišské múzeum (H 904)
Tempera na dreve, 176 x 103 cm, premaľba olej. - Myskovszky 1879, s. 131 (predloha); - Radocsay 1955, s. 27; - Medvecký 2002, s. 161; - Gutek 2006, s. 119; - Gutek, in: DSVU Renesancia 2009, s. 837, č. 200; - Z. Ludiková, Kat. DSVU Renesancia 2009, s. 98, č. III.1.7. ("ex voto bardejovského mešťana Jána Koellera"); - Čovan 2016, s. 104-105, č. 62 (1622 "Johannes pictor" za obraz 2 fl.)
Na spodnej tabuli pripojenej r. 1614 nápisy - citát latinsky (kapitálou), nemecky, maďarsky a slovensko-poľský (fraktúrou) a staroslaviansky v cyrilike (J. Šedivý: Historické nápisy a ich nosiče. Ba 2018, s. 241, obr. 169)
CKompozičný rozvrh a pózy postáv. Doplnené svätožiary, v pozadí pridaná tretia žena, drevená brána nahradená architektúrou s portálom, atď.d137

Mária s dieťaťom na mesačnom sŕpku v gloriole (Apokalyptická žena), medirytina, 1508
(B 31)


d137 a Tabuľová maľba (epitaf Imricha Czobora) zo Skalice, ca. 1520
BRATISLAVA, SNG (O 385)
Tempera na dreve, 215,3 x 134,8 cm; z klášt. kostola františkánov v Skalici. Premaľované v r. 1622 (doplnená tretia dvojica anjelov naspodu, figúra rytiera a erb zatreté). Premaľby odstránené, reštaur. v SNG 1973/74.
Kat. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn, Schallaburg 1982, s. 627-628, č. 764 (M. Mojzer): "epitaf grófa (Petra?) zo Sv. Jura a Pezinka"; - A. Glatz: Gotické umenie v zbierkach SNG 1983, č. 64; - I. Gerát: Das Epitaph des jagiellonischen Diplomaten in Preßburg: Jagiellonische Bildproduktion und Marienverehrung, in: Die Jagiellonen. Nürnberg 2002, s. 159-165; - J. Ch. Smith: Albrecht Dürer and Eastern Europe, Ars 42/2009, č. 1, s. 14-15, obr. 4 a 5; - D. Buran, in: Sakrálne umenie, Kat. SNG 2023, s. 40-41;
DZ medirytiny A. Dürera ("Veraikon s anjelmi", 1513; B.25) prevzaté aj figúry anjelov držiacich korunu nad hlavou Márie (M. Mojzer) a postava ležiaceho rytiera z medirytiny Sv. Juraj, 1502/3 (D. Buran)


137X
+ Stanisław Samostrzelnik, P. Mária s dieťaťom a kľačiacim poľským kráľom, miniatúra v knižke modlitieb Žigmunda I. ("Modlitewnik Zygmunta Starego"), 1524; - B. Miodońska: Miniatury Stanislawa Samostrzelnika. Wwa 1983 (British Library London, Add. MS 15281)

d138

"Der Eülen seyndt alle Vögel neydig und gram", drevorez, 1515
Jednolist, tlač. Hans Glaser v Norimbergu; + novotlač? bez textovej časti; exemplár v GMB (C 7153)


d138 a Nástenná maľba v miestnosti na prízemí domu L. Polirera, dat. 1542
LEVOČA, "Hainov dom" na námestí č. 40 (Spišské múzeum)
Chalupecký / Král, VČ 1982, 64-67 (predloha); - J. Medvecký, in: Problémy umenia 16.-18. storočia, Ba 1987, s. 48-56; + Medvecký, Ars Hungarica 1988/2, s. 181-187; + JM, in: DSVU Renesancia 2009, s. 816-818, č. 178, obr.; - NKP Levoča 2016, s. 71, 345; - Z. Čovanová Janošíková: Renesančná a manieristická maľba na Spiši, in: Historia Scepusii II, 2016 s. 798, obr. 15 a;
CPendant zobrazenie "Der Welt Lauf" podľa B. Behamad139

Dvojica putti naspodu bordúry titulného listu, drevoryt, 1513
In: "Plutarchos", vyd. Friedrich Peypus, Norimberg 1513, s erbom Willibalda Pirckheimera; - K. A. Knappe: Dürer. The Complete Engavings, Etchings and Woodcuts. London 1965, obr. 307; - A. F. Butsch: Handbook of Renaissance Ornament, Dover Pictorial Archive, New York 1969, č. 35
Aj variant Hans Springinklee v hornej časti titulného listu "Biblia cum concordantiis veteris et noui testamenti...", vyd. Anton Koberger, Norimberg 1516
(Butsch 1969, č. 39)
d139 a Dvojica putti s vázou, maľba nad oknom vo výklenku rytierskej sály, okolo 1562
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Starý zámok
K. Lux, in: Magyarország műemlékei IV. Budapest 1915, s. 34; - M. Smoláková: K problematike renesančných nástenných malieb v Banskej Štiavnici, in: Umenie Slovenska - jeho historické funkcie. Ba 1999, s. 76 (predloha); - Smoláková: K renesančnej prestavbe Starého zámku v Banskej Štiavnici, in: Pocta V. Menclovi. Zb. štúdií k otázkam interpretácie stredovekého umenia. Ba 2000, s. 217-218, obr. 6 a 7;
CLen dve predné figúrky, strany navzájom vymenené, namiesto znaku váza.


139X
+ Použité napr. v českej knižnej maľbe - kompletný motív štítonosov s ďalšími figúrkami so znakom mesta Louny na iluminácii z r. 1530 (Lounský graduál Pavla Mělnického, fol. 1v, SOA Louny; - M. Šárovcová, Umění 55/2007, s. 383, obr. 11 na s. 384)

katalógtop