Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Matthaeus MERIAN st. (1593 - 1650)

(m297-305) Medirytinové ilustrácie Biblie ("Icones Biblicae", Frankfurt 1625-27, 1627; Straßburg 1629-30, 1630)
1. vyd. Frankfurt a.M. 1625 - 1. zošit, vdova Joh. Theodora de Bry (50 medirytín, Mojžiš 1-5); 1626 - 2. zošit, Merian v Officina Bryana (64 rytín, Josua - 2 Kr); 1627 - 3. zošit (42 rytín, zvyšok St. zákona); 1627 - 4. zošit (77 rytín Nový zákon); na jeseň 1627 prvé kompletné vydanie (233 rytín). 1629 predal platne do Straßburgu, vyd. Lazarus Zetzners Erben: Straßburg 1629 ( zošit 1-2) a 1630 (3-4) a kompletné vyd. 1630 (1-4). Vyd. folio 1630, s textom M. Luthera. + Vyd. Frankfurt 1704 (233 platní kúpené naspäť Merianovými dedičmi) . Naposledy použité 1740 pre katolícku "Mainzer-Bibel", vyd. Johannes Amos. Nemecké, francúzske a anglické vydávané v 18. stor. (orig. Merianove jednotlivé platne a stranovo prevrátené kópie). + kópia Susanna Maria von Sandrart (Hollstein).
L. Wüthrich: Das druckgraphische Werk von Matthaeus Merian d. Ae. 3. Die großen Buchpublikationen. Hamburg 1993 (Die Merianbibel, s. 2-59); - Matthäus Merian d. Ä. - Ätzkünstler und Verleger. Mit Beiträgen von G. Drescher, U. Müller und M. Bucher. Kat., Schweinfurt 2003 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Schweinfurt 17); - Matthaeus Merian. Die Bilder zur Bibel. Hg. und eingeleitet von Peter Meinhold. Hamburg 1965.

Merian vo svojich ilustráciách preberal viaceré staršie predlohy kompozícií iných autorov (Raffael, D. Barendsz, F. Salviati, C. Cort, A. Carracci, Fr. Sustris, J. Palma Giovane, M. de Vos, atď.), ktoré si prispôsobil, doplnil a upravil na jednotný formát, alebo motívy z nich (Raffael / Veronese a pod.) navzájom skombinoval do novej kompozície. - Wütrich Bd. 3, 1993, s. 45 n.; - Ulrike Fuß: Merians Icones Biblicae und ihre Bildvorlagen, in: Kat. Merian, Frankfurt 1993, s. 256-261; - F. Baudouin: P. P. Rubens und M. Merian der Ältere, in: Rubens in context, selected studies. Schoten 2005, s. 137-151

m297Jonáš vyvrhnutý rybou na breh (Jon 2,11):
Iconum Biblicarum Part III (1630), s. 49; + Aj neskoršie stranovo prevrátené kópie (in: "La Saincte Bible, Contenant le Vieil et la Nouveau Testament", franc./latin., vyd. Gérard Jollain 1670; + "L'Histoire du Vieux et du Nouveau Testament", franc., Nicolas Fontaine 1670, zv. 2, s. 148); Claude Aauguste Duflos (1700, s. 337); atď.


m297 a Tabuľová maľba epitafu Jonáša Gelitnika, 1635
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
Galavics 2008, obr. s. 59 (predloha); - DSVU Renesancia 2009, č. 223 na s. 868-869 (JM);
BUpravené na štvorcový formát tabule


m298Šalamúnov súd (1Kr 3,16-28)
Kópia Raffaelovej kompozície; medirytinová ilustrácia G. Freman ("G. Freman delin. - J. Kip. scul."; stranovo prevrátene); grafická reprodukcia Angelo Zaffonato, zač. 19. stor. (GMB); atď.


m298 a Olejomaľba, 18. stor.
BARDEJOV, Šarišské múzeum
Ol/pl; v expozícii múzea
BPrimitívna kópia podľa Merianovej grafikym298x2Eliášovo nanebovzatie (2Kr 2,8)


m298x2 a Mayer (Kramer?): Eliáš na ohnivom voze a Elízeus chytajúci plášť, maľba na parapete severného (mládeneckého) chóru, po 1717
KEŽMAROK, drevený artikulárny kostol ECAV
Z cyklu výjavov s príslušnými biblickými citátmi vo výplniach dreveného parapetu;
BKópia podľa pravej časti grafického zobrazenia s Elízeom na brehu chytajúcim Eliášov plášť
Ďalšie starozákonné výjavy podľa ilustrácií Jana Luykena (Abrahámova obeta) a Caspara Luykena, vyd. Chr. Weigel (Adam a Eva, Abrahamova hostina, Jonáš)m299Krst Krista v Jordáne
Kompoz. ústredných postáv prevzatá z rytiny C. Corta z r. 1575 podľa Francesca Salviatiho (Krst Krista s asistujúcimi anjelmi a Bohom Otcom navrchu)
+ Kópie a varianty kompozície odvodené z Meriana: ilustrácia anglického vyd. Biblie, lept Wenceslaus Hollar (redukovaná kompoz., stranovo prevrátene, na výšku) a početné ďalšie kópie ilustrácií v rôznych vydaniach "Bilderbibel"


m299 a Olejomaľba, 19. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (SM-1146)
Ol/pl, 68 x 50 cm (Herucová / Novotná 2008, č. 125; predloha).
BZredukované na ústredné figúry, na výšku, krajina zmenená, pridané mesto v pozadí299X
+ Obrazy epitafov: Bosau (sever. Nemecko), ev. kostol, 1636; + Neuhausen (východ. Prusko), ev. kostol, ca. 1700; - Herucová / Novotná 2008, k čís. 125;
+ Sebastian Hann, kruhový medailón na krstiteľnici z r. 1685 v zb. Múzea Brukenthal v Sibiu (V. Guy Marica: Die Radierungen von Matthaeus Merian d.ae. und die siebenburgische Goldschmiedekunst, in: Ars Transilvaniae II. Cluj-Napoca 1992, s. 93-107; na s. 102-103, obr. 7, 8)

m300Sťatie sv. Jána Krstiteľa:


m300 a Tabuľová maľba (ústredný obraz epitafu nezn. rodiny), pol. 17. stor.
BRATISLAVA, Historické múzeum SNM (UH 11876)
Pôv. epitaf, použitý ako boč. oltár kat. kostola v Šindliari; - Kat. Sochárstvo 16.-18. stor. na Slovensku zo zbierok SNM HM, 1989, nestr.; - Vystavené na výstave "Sakrálne umenie...", SNM 1992 (mimo kat.) a v expozícii "Na slávu a chválu. Kresťanské motívy zo zbierok výtvarného umenia SNM - Historického múzea" (Bratislavský hrad, sept. 2022-);
BUpravené na polkruhovo zakončený výškový formát tabule

m301Kristus zachraňuje apoštola Petra (chodí po vlnách Galilejského jazera)
Stranovo prevrátená kópia mediyrtiny Cornelisa Corta (podľa M. de Vos?);
+ Kópie podľa Meriana v neskorších vydaniach (Catholische Bibel, Norimberg 1763); + J. P. Funck, medirytinová ilustrácia Biblie, 1. pol. 18. stor. (SNG, G 8054); atď.; + Figurálny motív prevzatý aj na medirytine vyd. Claesom J. Visscherom, zakomponovaný do krajiny s listnatými stromami na brehu


m301 a Ústredný obraz boč. oltára sv. Petra apošt., zač. 18. stor.?
NOVÉ MESTO nad Váhom, prepoštský kostol
BUpravené na oválny formát na výšku

m301x2Ježiš s učeníkmi na loďke (utíšenie búrky na jazere, Mk 4,35-41)
Stranovo prevrátená kópia medirytiny Aegidia Sadelera II podľa Friedricha Sustrisa;
+ Kópia figurálneho motívu so zmeneným pozadím na rytine Lukasa Schnitzera podľa Meriana (novoročný list, medirytina a kníhtlač, vyd. Wilhelm Weber, Norimberg 1648/49), atď.


m301x2 a Trnavský maliar (Jakob Rost?): Plavba po mori (zázrak
s krabom) z cyklu zo života sv. Františka Xavera v kartušiach štukovej klenby boč. kaplnky, 1655/60
TRNAVA, býv. jezuitský Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa (Katedrála)
DSVU Barok 1998, s. 458, č. 203 (JM);
C?Zobrazenie vychádza zo Sustrisovej verzie biblického výjavu (resp. z Merianovej kópie), odvodené a upravené ako výjav z legendy sv. Františka Xavera (prevzatá nachýlená loď so sťažňom na vlnách a postavy troch apoštolov, pridaný sv. František s krucifixom a krabom)

m302Premenenie Pána na hore Tabor:
S. Dohe 2014, s. 178-179, obr. 54; - V Merianovej verzii kompozície prevzatí apoštoli Ján a Jakub oproti s rukou nad hlavou z hornej časti Raffaelovho Premenenia (Transfiguratio); apoštol Peter sediaci uprostred z kompozície Veroneseho olt. obrazu Premenenia (rytina L. Kilian);
Kópie a varianty kompozície odvodené z Meriana: ilustrácia Biblie anglicky, medirytina W. Hollar (formát na výšku, stranovo prevrátene, apoštol Jakub vľavo zmenený); + medirytina M. H. Renz, 1725 (Mojžiš a Eliáš zmenení);
+ anonymná medirytinová ilustrácia (in: J. Hübner, Zweymal zwey und funffzig Auserlesene Biblische Historien, Leipzig 1778, s. 312/313), atď.; - Dohe 2014, s. 178, obr. 55


m302 a Spišský maliar: Premenenie, ústredný obraz epitafu Georga Günthera,
po 1651
KEŽMAROK, far. kostol (Bazilika minor) Povýšenia Sv. Kríža
Tempera na dreve; epitaf dnes v sakristii. - K. Chmelinová: Výzdoba kaplnky..., in: N. Barátová a kol.: K stavebným dejinám Kežmarského hradu, 2014, s. 129; - K. Chmelinová, in: Skarby baroku, MN Krakow 2017, s. 26, kat. č. 11 (predloha);
Epitaf reštaur. J. Dušková a J. Karpjaková Balážiková, obraz Bc. D. Závodská, VŠVU 2015 (D. Ondreková, PaM 2016/4, s. 42-45);
BPrekomponované na výškový formát tabule


m302 b Prešovský maliar: Premenenie, obraz boč. oltára
PREŠOV, far. kostol sv. Mikuláša
Ol/pl; na oltári zo zač. 18. stor. (obraz nový?);
BPrekomponované na výškový formát


m302 c Kramer(?), figúra apoštola (Jakub) na Premenení Pána vo výmaľbe interiéru
KEŽMAROK, drevený evanj. artikulárny kostol
EDo stredu pod Kristom umiestnená pololežiaca postava so zdvihnutou rukou, Merianom prevzatá z Raffaelovho "Premenenia"
(Na parapete chóru biblické výjavy podľa ilustrácií vyd. M. Merianom a Chr. Weiglom)


m302 d Figúry troch apoštolov na obraze Všetci svätí
BANSKÁ ŠTIAVNICA, SBM
DPeter, Jakub a Ján v skupine apoštolov a evanjelistov vľavo (od chrbta zobrazená postava pololežiaceho sv. Jakuba presunutá doľava)

m302 e Figúry apoštolov Petra a Pavla na býv. oltárnom obraze Všetci svätí,
1770-te r.?
BRATISLAVA, SNG (O 5805)
Ol/pl, 272 x 159,5 cm; - M. Keleti, Fontes 2, SNG 1983, s. 149, č. 130 ("nezn. stredoslovenský maliar");
DSediace postavy sv. Petra s kľúčami a sv. Jána (zmenený - ako bradatý apoštol Pavol, s pridaným mečom v ruke) zakomponované v skupine apoštolov vľavo.
(Horná časť mnohofigúrového zobrazenia, s Pannou Máriou prijímanou Najsv. Trojicou na nebesiach, odvodená z kompozície Martina Johanna Schmidta, 1768)
302X
Príklady použitia Merianovej verzie Premenenia v nástenných a tabuľových maľbách na epitafoch
a emporách evanj. kostolov (Dohe 2004, s. 214-220, obr. 81-85)

m303Posledná večera:


m303 a Tabuľová maľba  » v predele oltára, 1636
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 210 na s. 850, obr. (predloha)
BPozadie neutrálne, bez architektúry interiéru, vymenené portrétym304Ukladanie do hrobu
(Kompoz. prevzatá z D. Barendsza, stranovo prevrátene, upravená na šírkový formát);
Z Merianovej verzie Ukladania do hrobu vychádza zobrazenie na medirytine s pašiovými scénami a Arma Christi ("Christi Mors", č. 84 zo 100 ilustrácií Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti, vyd. J. S. a J. B. Klauberovci v Augsburgu 1748).


m304 a Olejomaľba, 17.-18. stor.
KREMNICA, Múzeum mincí a medailí (K-1762)
Kat. MMM Kremnica 2007, č. 97: "2. pol. 17. stor."(?)
B304X
+ "Ukladanie do hrobu" z cyklu lunetových obrazov v ambite Lorety v areáli, Poutní Římov
(L. Ourodová-Hronková: Světecké obrazové cykly na jihu Čech. České Budějovice 2011, s. 107, č. 26 a obr. 97;
+ Elias Dollhopf, XIV. zastavenie Krížovej cesty v klášt. kostole Waldsassen, 1767 (odvodená kompoz., doplnená postava donátora vpravo)m305Posledný súd (Mt 25,31-46)
+ Kópia stranovo prevrátene, ilustrácia Biblie, rytina Jonas Paulus Funck, 1. pol. 18. stor.; znač. "J. P. FuncK sculpebat." (SNG, G 8063);


m305 a,b Ústredný obraz a obraz v nadstavci boč. oltára Michaela archanjela, zač. 18. stor.?
NOVÉ MESTO nad Váhom, prepoštský kostol
BNa oválnom ústrednom obraze spodná časť kompozície, v nadstavci Kristus Sudca, Mária, svätci a anjeli na oblakoch

m305 c Olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor františkánov
BOproti Merianovej rytine stranovo prevrátene; šesťuholníkový formát, s erbom donátora(?) naspodu (foto Archív PÚ SR, po reštaurovaní)

m305x1Klaňanie Troch kráľov
Prevzatú kompozíciu Annibale Carracciho (rytina znač. "Anibal Caratius inuentor et fecit - Iustus Sadeler excudit") Merian prekomponoval na šírku a doplnil. Medirytinová ilustrácia použitá v rôznych vydaniach "Icones Biblicae" (1625/27, 1630 a nasl.); "Historiae sacrae...", vyd. Nicolaes Visscher 1650, atď.
+ Kompar.: kráľ kľačiaci pred Ježiškom na medirytine (univ. tézy) J. G. Rugendasa


m305x1 a Postava kráľa kľačiaceho pred Pannou Máriou s Ježiškom
na olejomaľbe  » Klaňanie Troch kráľov, pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 2463)
DZ Merianovej verzie odvodený Gašpar, kľačiaci bradatý kráľ držiaci pravou rukou nohu Ježiška (pridaná otvorená skrinka so zlatým darom), aj jeho orientálny turban s korunou položený na zemi; celok doplnený postavami prevzatými z "Klaňania Troch kráľov" J. F. Reina, B. Luiniho a ďalších predlôh

katalógtop