Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Jean-Charles DELAFOSSE (1734 - 1789)

d126

Vzorník dekoratívnych motívov, medirytiny Jean Charles Baquoy, 1771


d126 a Josef Zach (s J. L. Krackerom), dekoratívne motívy v iluzívnej architektúre na stenách slávnostnej sály, 1776
ASZÓD, kaštieľ Podmaniczkych
Garas 1955, s. 158, 263; - Sz. Serfőző, MÉrt 2015/1, s. 140-141, obr. 2;
EPrevzaté ozdobné vázy a dekoratívne články, o.i. štyri pilastrové motívy s kanelovaným driekom, hlavicou s festónmi a rozetou, namaľované perspektívne en grisaille, použité ako sokel pre iluzívne busty (Jupiter, Neptún, Pluto, Ceres)

Étienne DELAUNE (1596 - 1675)

d126.1

Diana a Aktaeon, medirytina, 1550/83


d126.1 a Diana premieňa Aktaeona na jeleňa, fragment figurálnej výmaľby s nápisom na sever. stene miestnosti na 1. poschodí vstupnej veže, 1639
KEŽMAROK, Hrad
Z. Čovanová-Janošiková: Renesančná výzdoba Kežmarského hradu a jej ideové východiská, in: N. Baráthová a kol.: K stavebným dejinám Kežmarského hradu. Zbor. z odbornej konferencie 2014, s. 98-113, obr. 64, 65 (predloha Delaune)
Janošíková 2009, s. 49: alebo podľa "Diana a Aktaeon" Crispijna de Passe? (zo série 103 medirytín Metamorphoseon Ovidianarum, 1603; - Holl. Dutch XV, s. 287, č. 852; - I. M. Veldman: Profit and Pleasure. Print books by Crispijn de Passe. Rotterdam 2011, Vol. 4, s. 73 n., 189-240, 317-384);
Alebo kompoz. rytiny Jeana Mignona podľa kresby Luca Penniho? (J. Vacková, Nizozemské malířství 15. a 16. století. Československé sbírky. Praha 1989, obr. 317 na s. 364; - M. Togner, rec. Vacková, ARS 1991/2, na s. 162; - Herucová 2022, s. 24-25;
B?


d126.2

Štyri staroveké ríše, séria medirytín, 1. pol. 17. stor.


(126.2 a-d) Martin Vaxman, odvodené personifikácie štyroch starovekých ríš v sgrafitovej výzdobe na atike, 1630
FRIČOVCE, kaštieľ Valentina Bertothyho
Janošíková 2012, obr. s. 138-139 (predlohy); - Herucová 2022, s. 24;

d126.2 a Asýria  (ASIRIA)
d126.2 b Grécko  (GRAECIA)
d126.2 c Perzia  (PERSIA)
d126.2 d Rím  (ROMA)    

    

Abraham van DIEPENBECK (1596 - 1675)

d127

Snímanie z kríža, medirytina Cornelis Galle II
Holl. Dutch VII, 63; - J. Dzik: Lekszycki, obr. 68 (van Diepenbeck);
+ stranovo prevrátená kópia, medirytina G. B. Cipriani a F. Bartolozzi, 1767; exemplár v The British Museum (PESSCA: "podľa obrazu A. van Dycka, dnes v zb. Thomasa Hollisa, UK"/?/)
d127 a Olejomaľba zo zač. 19. stor. (1833?) v kaplnke Božieho hrobu
BOBROV, far. kostol sv. Jakuba St.
Kalvárie a krížové cesty na Slovensku. Ba 2002, s. 100, obr. 4 na s. 103
BJedna z troch rozmerných kópií olt. obrazov Fr. Lekszyckeho na Kalwarii Zebrzydoskej (Pribíjanie na kríž podľa A. van Diepenbeck; Ukrižovanie podľa P. Rubensa)


d127 bFranciszek Lekszycki, olt. obraz, 1658
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, kaplnka Ukrižovania
J. Dzik, Lekszycki, s. 68-70;
BKópia podľa rytiny. Van Diepenbeckovu kompozíciu Snímanie z kríža Lekszycki doplnil dvojicou anjelikov vľavo (odklonený anjelik z obrazu "Pieta" Annibale Carracciho - Dzik, obr. 11)

d128

Daniel a Virgine Maria: Speculum Carmelitanum sive Historia Eliani... Tomus I, Antverpiae 1680, medirytinové ilustrácie Adriaen Lommelin, pred 1673
J. Kotschner: Elija von seinem Kult in Bild und Wort. Bamberg 1985, s. 9; - B. Świderska: Rola kompozycji Abrahama van Diepenbeecka rytowanych przez Adriaena Lommelina w ksztaltowaniu polskiej ikonografii karmelitańskiej, in: Inspiracje grafika europejska w sztuce polskiej. Czasy nowozytne. Wwa 2010, s. 117-128, obr. 102-125


d128 a-e Anton Konikovič, 12 malieb z cyklu vo výplniach na dvoch stallách v presbytériu, 1752
KRAKOV, kostol karmelitánov Na Piasku
Świderska 2010, s. 120: 6+6 olejomalieb vsadených do operadiel (oválny a osemuholníkový formát na výšku): Detstvo proroka; Kňaz vysvetľuje Sobachovi tajomný sen (obr. 103/104); - Povolanie Elízeusa; - Eliáš zhromažďuje učeníkov na hore Karmel (obr. 105/106); - Stretnutie s vdovou zo Sarepty; - Anjel prichádza k spiacemu prorokovi; - ďalšie scény s námetmi duchovného vodcovstva a starostlivosti "muža Božieho" o jeho vyznávačov a rád karmelitánov; pod tým maľby na dreve (v 6+6 obdĺžnikových výplniach na šírku): Eliáš adoruje Krista vystupujúceho do neba (obr. 107/108) a scény zázrakov ktoré prorok spôsobil; - Eliáš ako hlásateľ prísnych zákonov Božích; - Eliáš v mene Boha Otca kára kráľa Achaba (obr. 109/110);
BVýjavy prevzaté z ilustrácií prekomponované a prispôsobené na formát výplní


d128 f Luca Antonio Colomba, Eliášovi sa zjavuje Panna na obláčiku nad morom, freska na podklenutí chóru, ca. 1705
SKALICA, niekdajší kostol karmelitánov
J. Medvecký: Raný barok v Skalici, in: Historická Olomouc XIII/2001, s. 273-293 (predloha); - Medvecký: Umenie a mecenát v prihraničnom meste. PaM 2006/3, s. 18-24; - JM, in: Medzi zemou a nebom 2009, s. 38-41
BRytina č. 12 ("Eliášovi sa zjavuje na obláčiku nad morom Panna nepoškvrnená prvotným hriechom, ktorá splodí Vykupiteľa"); oproti grafike stranovo prevrátene


128X
+ Franz Anton Xaver Felder, stranovo prevrátene v hornej časti olt. obrazu "Eliáš a Elízeus na hore Karmel" z r. 1779 vo far. kostole, Głębowice (A. Kozieł, red.: Malarstwo baroku na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 490)    

    Franz Ambros DIETTEL (+ po 1735)

d129

Sv. Ján Almužník, medirytina Gustav Adolph Müller, ca. 1732 (podľa predlohy F. A. Diettela z r. 1726)
Tlač na hodvábe, znač. "G. A. Müller S.C. et C.M. Chalcograph: sculpsit Viennae" (GMB, C 74, C 2045); - Szilárdfy: Barokk szentképek Magyarországon. Bp 1984, č. 39.
Pôvodne na Diettelovom jednoliste so slávnostnou procesiou k preneseniu ostatkov svätca r. 1726;
+ modifikovaná neskoršia kópia, modlitebný obrázok Sebastian Zeller, 1780-te r.; naspodu nápis "S. Iohannes Elemosynarius O.P.N. (GMB)


d129 a Josef Kurtz: Arcibiskup Imrich Esterházy ako Ján Almužník, ca. 1732
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A-435)
Olejomaľba na plechu, 122 x 89 cm
FKompozícia iba odvodená z rytiny?    
Antoine DIEU (1662 - 1727)

Pozri tiež → J.-F. Cars

d129x2

Sv. Augustín, medirytina, zač. 18. stor.
Aj kópia, rytina G. Wagner? (ÖNB Porträtsammlung)


d129x2 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, GMB (A 206)
Ol/pl, 88,5 x 65,5 cm; neznač.
BStranovo prevrátene, doplnené ďalšie motívy: za postavou namiesto regálu s knihami priehľad do exteriéru, s dieťaťom na brehu mora v pozadí; hore namiesto symbolu v gloriole Najsv. Trojica)


129x2X
+ Podmaľba na skle, 2. pol. 18. stor. (W. Steiner: Tiroler Hinterglasmalerei 1550-1850, Diözesanmuseum Hofburg Brixen 2009, obr. 122; pendant sv. Ambróz)DOMENICCHINO (Domenico Zampieri, 1581 - 1641)

d130

Panna s jednorožcom, lept Carlo Cesio 1597
Tab. XXXI. z albumu grafických reprodukcií fresiek galérie v Paláci Farnese, realizovaných r. 1597 Annibale Carraccim a jeho dielňou ("GALERIA NEL PALAZZO FARNESE IN ROMA...", pôv. vydavateľ Arnold van Westerhout, Rím 1657; 5 ďalších vydaní až do 1. pol. 18. storočia)
Zo zobrazenia Panny s jednorožcom vychádza icon emblému "Virgineo mansuescit amore", in: Filippus Picinellus: Mundus symbolicus sive emblematum universitate formatus (Köln 1681, lib. V., cap. XXXIV, n. 160; medirytinová ilustrácia v rozšírenom latin. vydaní, Köln 1715, p. 413); - Grete Lesky: Barocke Embleme in Vorau und anderen Stiften Österreichs. Graz b.r., s. 136
+ J. G. Bergmüller, "Virgineo mansuescit amore", emblém na liste s 12 znameniami zverokruhu (Panna, 23.8.-22.9.), lept Hieronym Sperling
d130 a Emblém "MARIA VIRGO DEIPARAE" z cyklu 15 mariánskych emblémov na stallách v presbytériu
ĽUBICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Drevené stallá s pôv. datovaním "ANNO 1511", polychrómia s emblémami z 2. pol. 18. stor (1760-te r.?) znač. MH? - Divald, obr. 15 (foto 1903). - P. Megyeši / L. Megyeši Ďurčeková: Mundus symbolicus: Emblémy v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici, in: ARS 52/2019, č. 1, s. 89-102
FNa stuhe lemma: "Virgineo mansuescit amore"; - len motív, jednorožec opačne. Tak ako ostatné emblémy prevzaté z Picinelliho (okrem dvoch z iného, dosiaľ neidentifikovaného prameňa), ale zobrazené motívy vychádzajú z rytinových ilustrácií len veľmi voľne.
130X
Kompar.: mariánsky emblém "Una domat" (v kartuši naspodu lemma: "Virgineo mansuescit Amore") zo série v Akademikerkapelle kláštora Kremsmünster od W. Heindla z r. 1739 (Lesky, s. 134-137); + Panna s jednorožcom - "Virgineo mansuescit amore", z 20 emblémov s pašiovým cyklom na stallách z far. kostola v Mindelheim (F. A. Germiller, 1710/20), dnes v pútnom kostole Unsere Lieben Frau v Mussenhausen (C. Kemp: Angewandte Emblematik in süddeutschen Barockkirchen. München - Berlin 1981, s. 256, č. 144a/17)

d131

Sv. Ján Evanjelista, grafické reprodukcie obrazu (dnes Ermitaž, Petrohrad)
Mezzotinto Chr. Fr. von Müller (1808); litografia J. G. Schreiner (zač. 19. stor.) a pod.


d131 a Ferdinand Lütgendorf, obraz z oltára v severnej kaplnke sv. Jána, 1831
BRATISLAVA, klášt. kostol františkánov
Bratislava Mateja Bela, s. 94, pozn. 24: "podľa Domenicchina"
FStranovo prevrátene, doplnené na celú sediacu postavu, upravené: svätec ako bradatý starší muž


d131 b Obraz z býv. bočného oltára, pol. 19. stor.
SPIŠSKÉ VLACHY, far. kostol
Herucová 2015, s. 71, obr. 86, 87 (predloha)
BDoplnené neproporčne na celú sediacu postavu (rovnako ako pendant z druhého boč. oltára, Sv. Jozef Pestún podľa Murilla)


d131 c Olejomaľba, 19. stor.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Liptovská galéria P. Bohúňa (O 566)
Kat. Ján Rombauer (1782-1849), SNG 2010, s. 223, obr. 226: "Ján Apoštol"
B
Jonas DRENTWET  (1656 - 1736)

d131x2

Sv. Ján Krstiteľ s baránkom, mezzotinta Elias Christoph Heiss (pražské univ. tézy, 1718)
Sign.: "I. Trentiuet pinx. / Elias Chr. Heiss excud. Aug. Vind." (NK ČR, Th 169 - www.manuscriptorium.com: "Trentiuet"). - Holl. 208: predloha Carl Loth (?)
Univ. tézy A. Sibeneichera na pražskej univerzite: "Theses ex Universa Aristotelis Logica quas Vocali Paternae linguae Restauratori Filio Voci Clamantis in deserto Divo Ioanni Baptistae Submississime dedicatas In Alma Caesarea, Regiaque Universitate Carolo Ferdinandea Pragensi Praeside ... Patre Ioanne Libig e Soc. Iesu AA. LL. et Philosophiae Doctore, ejusdemque in praenominata Universitate Professore Regio, publico ac Ordinario. Pro prima Philosophiae Laurea publice propugnandas Suscepit ... Antonius Sibeneicher Boemus Reichenbergensis Physices et Mathematum Auditor ex Convictu S. Bartholomaei. Anno MDCCXVIII. Mense Die Horis meridiem consvetis."


d131x2 a Obraz v nadstavci boč. oltára Piety
OKOLIČNÉ, klášt. kostol františkánov
Ol/pl, oválny fomát
BKópia podľa grafiky (porov. aj identické zobrazenia sv. Jána s baránkom v detskom veku)Pierre DULIN (1669 - 1748)

d131x3

Zvestovanie Panne Márii, rytina Jean Audran
Rytinová reprodukcia obrazu (dnes v Musée d´Evreux); ; znač. "Paris chez I. Audran Graveur du Roy au Gobelins";
+ Rôzne kópie prevzatej kompozície v neskorších tlačiach (napr. "Marianischer Gnaden-Himmel...", Bamberg 1766, p. 65; stranovo prevrátene) a pod.


d131x3 a Olejomaľba, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy
(z kláštora kapucínov?; - Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.322 pred rešt.); reštaur. VŠVU 2003
B


131x3X
Kópia podľa Audranovej rytiny vo far. kostole Saint-Pierre v Pommard, sign. "peint par C. Mulnier de Barneival peintre de Stanislas I. Roi de pologne", 1782; (patrimoine.bourgognefranchecomte.fr); + Kópia na oltári v boč. kaplnke far. kostola Notre Dame, Vivières (sign. Charles Montpellier 1876); + Kópia podľa rytiny, obraz J. A Straussa vo far. kostole, Eibiswald, po 1760 (S. Cobelj: Die Barockmaler Strauss. Klagenfurt 1969, 2. Teil. Oeuvre-Katalog und Bildwerke, Taf. VII.); + Kópia, olejomaľba na rím.-kat. fare v Taba; a pod.François DUQUESNOY (1594 - 1643)

d132

Sv. Ondrej apoštol, rytina Robert van Audenaerde (pred 1748) podľa sochy v nike v Bazilike sv. Petra v Ríme z r. 1629/33
Medirytina Giovanni Girolamo Frezza (1696) podľa predlohy Carla Patacchia, in: "Numismata Summorum Pontificum templi Vaticani..." (vyd. 1700), Tav. 55. San Pietro in Vaticano, F. Duquesnoy: Statua do Sant´Andrea"; + Početné ďalšie rytinové reprodukcie figúry zo 17.-19. stor. (anonym. aquaforta 1629; medirytina Pietro del Po, atď.);
(Kompar.: apoštol sv. Ondrej s krížom na medirytine Maartena de Vos)


d132 a Jozef Czauczik, obraz na pravom boč. oltári, 1834
RIMAVSKÁ SOBOTA, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
A. Petrová-Pleskotová, Czauczik 1961, kat. 119; - M. Herucová, PaM 2015/1, s. 22-23, obr. s. 21 (predloha Duquesnoy)
B


132X
Kompar.: príbuzná postava a gesto sv. Ondreja na freske Giovanniho Lanfranca v kláštore kartuziánov S. Martino v Neapole (rytinová reprodukcia znač. "H. Trudon del. / F. de Louvemont sculp." zo série 12 apoštolov, 1680); + J. G. D. Grasmair, obraz sv. Ondreja na boč. oltári Baziliky vo Wilten, 1729 (J. Kronbichler, Grasmair 2010, s. 97, č. B 37)    
Cornelis DUSART (1660 - 1704)

d133

"September", rytina Jacob Gole
Znač. na člne: "Cornelis dusart. fecit / et inve." - J. Gole exc. cum Privilegio Amstelodami.";
+ Dusartova kresba (Prekladanie jabĺk) v Szépművészeti Múzeu, Bp.; + aj ďalšie rytiny (kruhová)


d133 a Alegória Jesene, olejomaľba, 1. pol. 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum (O-626)
Ol/pl, 250 x 198,5 cm; Reštaur. VŠVU;
CRozšírené o ďalšie postavy a motívy - lov na vtáky, putto s váhami (znamenie zverokruhu), v pozadí krajina.    

Albrecht DÜRER

d134 - d139

Anthonis van DYCK (1599 - 1641)

d140 - d146

katalógtop