Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

Jacopo GUARANA (1720 - 1808)

g196

» Nanebovstúpenie Krista, freska na klenbe lode vo far. kostole sv. Mareka v Crespano del Grappa (Treviso); pred 1754,
medirytina a lept Francesco Bartolozzi (1760?)
Kompozícia reprodukovaná stranovo prevrátene v dvoch častiach, naspodu kurzívou: "Archetypus sub coelo Templi D. Marco dicati, Crispano"; pod zobrazením znač. "Iacobus Guarana inv. et Pinx. - F. Bartolozzi scul."; tlač. J. Wagner v Benátkach (Herbst des Barock 1998, s. 446, obr. 2; pozn. 14 na s. 481);
Grafická reprodukcia nie podľa fresky, ale podľa olejového bozzetta, dnes v Joanneum Graz (Kat. Mit kühnen Pinselstichen. Barocke Ölskizze der Alten Galerie
in Graz 2008, s. 44-45); - K. Garas: Appunti per Jacopo Amigoni e Jacopo Guarana. Arte Veneta 32/1975, s. 383, 388
196X
Stephan Dorffmaister, freska kupoly presbytéria far. kostola v Kemenesszentpéter, 1779
(L. Kostyál, in: Kat. Dorffmaister, Szombathely 1998, s. 21, 38, obr. 11 na s. 30; - Barokk freskófestészet Magyarországon II. Bp. 2021, s. 13, obr. B) - stranovo prevrátene;
Jan Václav Spitzer, návrhová kresba olt. obrazu Zmŕtvychvstanie, Strahovská knižnica (A. Podlaha: Z umělecké činnosti malíře J. V. Spitzera, in: Památky archaeologické a místopisné XX/1902-1903, s. 27, č. 5, Tab. X; - kópia celej hornej časti);
Alois Keller, Nanebovstúpenie Krista na klenbe lode far. kostola St. Martin v Missen, 1819 (Herbst des Barock 1998, Taf. 89, 92; - spodná časť prevrátene, doplnené - Zmŕtvychvstalý Kristus podla C. Vanloo);
Franz Seraph Kirzinger, freska v Antdorf, ca. 1780 (Corpus BD I/1976, s. 373; - celok, stranovo prevrátene)

g196.1 Figúry apoštolov zo spodnej časti Bartolozziho rytiny (No. 33-2)


g196.1 a Johann Lucas Kracker, figúry troch apoštolov na obraze Nanebovzatie Panny Márie na hlav. oltári, 1778
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
EZo spodnej časti Bartolozziho rytiny prevzaté postavy a gestá - stojaci apoštol so zdvihnutými rukami a ďalší dvaja zboku (vpravo a pri ľavom okraji); odvodená aj hlava sv. Jána

g196.1 b Figúry apoštolov na obraze Nanebovzatie Panny Márie, 19./20. stor.?
TRNAVA, Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa
Tempera(?) na plátne, z rôznorodého súboru závesných obrazov zo života Krista (Umývanie nôh, Olivová hora, Zmŕtvychvstanie, Kladenie do hrobu) a Panny Márie (Klaňanie pastierov, Pieta, odvodených z rôznych barokových predlôh, jednotne adjustovaných v rámoch identického formátu
DZo spodnej časti Bartolozziho rytiny prevzatý stojaci apoštol a druhý za ním z profilu a polosediaci Peter v popredí vpravo, s ľavou rukou nad hlavou, pravou rukou sa opierajúci o zem (celok kompozície doplnený postavami z "Nanebovzatia" G. B. Piazzettu)

      

196.1X

+ Apoštoli pri hrobe a anjel na obraze hlav. oltára v Székesfehérvári (Szilárdfy);  + Obraz oltára v evanj. kostole, Norresundby (len spodná časť s apoštolmi, Kristus z inej predlohy);
Alois Keller, na freske "Nanebovstúpenie Krista" v Dornbirn-Haselstauden 1826/28 (Herbst des Barock 1998, Taf. 103); a apoštoli na freske "Nanebovzatie P. Márie" na klenbe lode far. kostola St. Peter und Paul v Hopfen am See, 1828 (Taf. 107; - skombinované s motívmi z Ch. Le Bruna, G. F. Romanelliho a G. B. Tiepola - schéma obr. 7 na s. 450)
Stanisław Stroiński na "Nanebovzatí P. Márie" v klášt. kostole, Dubno 1764 (Michalczyk, BHS 2015/1, s. 159); + na freske "Nanebovzatie a Korunovanie P. Márie"
na klenbe far. kostola, Hussaków, 1777 (Michalczyk, s. 161 a obr. 6; - horná časť Najsv. Trojica a letiaci anjel vľavo z Guaranu, doplnená Assumpta); + apoštoli na "Nanebovzatí" na klenbe presbytéria kostola dominikánov, Podkamień 1766 (aj dvojica anjelov vľavo); - Michalczyk 2016, obr. 257a, 257e, 262a, 263a;
Johann Weiß, dvaja z apoštolov na freske "Odovzdávanie kľúčov Petrovi" z r. 1764 na klenbe lode klášt. kostola St. Peter v Salzburgu (ÖKT XII/1913, s. 9 a fig. 23:
"F. X. König"; - aj dvojica anjelov z C. Ferriho); atď.

g196.2 » Vznášajúci sa anjel so zopätými rukami zo spodnej časti


g196.2 a Jozef Lerch, » figúra anjela uprostred stropu lode, 1790
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, far. kostol
DDoplnené dvojicami anjelov z hornej časti Guaranovej kompozície

g196.2 b Stephan Dorffmaister, figúra anjela na klenbovej freske v boč. kaplnke, 1768/72
MESZTENGNYŐ, far. kostol
Barokk freskófestészet Magyarországon II. Bp 2011, s. 137, obr. B na s. 138;
E(prevzatá figúra, stranovo prevrátene)

196.2X
+ Anjela so zopätými rukami zakomponoval G. B. Göz do fresky s Najsv. Trojicou na nebesiach oslávenou anjelmi na klenbe presbytéria býv. kostola saleziánov (Schulkirche) sv. Augustína v hornofalckom Ambergu z r. 1758/59. Trojicu pôvodne zobrazil s personifikovaným Duchom sv. ako treťou Božou osobou (na zachovanej návrhovej kresbe k freske - Isphording 1984, č. 103), z ktorého zostala len holubica (Isphording 1997, s. 71, pozn. 365, obr. 70);
J. B. Enderle, anjel na freske "Uctievanie Baránka" na klenbe presbytéria kostola sv. Martina v Schwabmühlhausen, 1759 (aj letiaci anjel s roztiahnutými rukami z Guaranovho "Oslávenia Najsv. Trojice");
F. A. Zeiller, anjel so zopätými rukami na freske "7 darov Ducha sv." v Ottobeuren (1766);
Anjel na freske kupoly v kostole karmelitánov, Berdyczów - Michalczyk 2016, s. 649, obr. 265d (aj trojica anjelov z pravej strany kompozície)
M. Rejchan, anjel na freske "Alegória Religio" na klenbe kaplnky katedrály v Sandomierzi, 1770-te r. (spolu s anjelom z Guaranovho Oslávenia najsv. Trojice zakomponovaní do kompozície prevzatej z kompozície G. Menescardiho); - Michalczyk 2016, s. 652, obr. 269a

g196.3 » Anjeli v oblakoch vpravo


g196.3 a Jozef Lerch, » dvojica anjelov na strope lode, 1790
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, far. kostol Navštívenia Panny Márie
DSkombinované s dvojicou anjelov vľavo a letiacim anjelom so zopätými rukami zo spodnej časti Bartolozziho reprodukcie Guaranovej kompozície

g196.3 b Stephan Dorffmaister, anjel na návrhovej kresbe klenbovej fresky
"Oslávenie Najsv. Trojice", 1768
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (K 436)
Návrh fresky z r. 1768/72 na klenbe presbytéria býv. františkánskeho kostola sv. Jána Nepomuka v Mesztegnyő (Somogy m.);
Barokk freskófestészet Magyarországon II. Bp. 2021, s. 147;
CAj ďašie prevzaté anjelské figúry Dorffmaister zakomponoval do celku, odvodeného z Bartolozziho rytinových reprodukcií klenbových fresiek J. Guaranu v Crespano del Grappa

196.3X

Meinrad von Au, dvojica anjelov zakomponovaná na freske "Prijímanie apoštolov" na klenbe kostola St. Martin v Meßkirch, 1773 (aj motív Najsv. Trojice s anjelom z Guaranu);
Joseph Keller na freske "Posledný súd" vo far. kostole Sarmenstorf, 1785 (Herbst des Barock 1998, Taf. 40; - aj dvojica anjelov s krížom z Guaranovho "Oslávenia Najsv. Trojice")
Jakob Fröschle na freske "Martýrium sv. Justíny" vo Wörishofen (sign. "Jacob Fröschle pict. in Krumbach. Ano 1780"
Johann Baptist Enderle, anjeli na klenbovej freske v Lauingen (1791)
Caspar Johann Fibich, anjel na oblaku na freske "Zoslanie Ducha sv." na konche hlav. oltára Domherrenkapelle v Grazi (Brucher 1973, obr. na príl.)
Józef Rybkiewicz anjeli na freske "Zvestovanie P. Márii" na klenbe kostola františkánov v Przemyśli, 1771/78 (Michalczyk 2016, s. 642, obr. 261a);
Trojica anjelov na freske kupoly v kostole karmelitánov, Berdyczów - Michalczyk 2016, s. 649, obr. 265f (aj anjel so zopätými rukami)

g196.4 » Dvojica vznášajúcich sa anjelov (vľavo)


g196.4 Jozef Lerch,  » figúry anjelov uprostred stropu lode, 1790
LIPTOVSKÝ HRÁDOK, far. kostol
DDvojice letiacich anjelov na oblakoch z hornej časti a letiaci anjel so zopätými rukami zo spodnej časti Bartolozziho reprodukcie Guaranovej kompozície

Anjeli na freskách a olt. obrazoch Stephana Dorffmaistera:

g196.4 a Dvojica anjelov na freske klenby presbytéria, 1779
NOVA, far. kostol
L. Kostyál: Dorffmaister Zalában. MÉrt 1995/3-4, s. 215-219, obr. 9 na s. 220; - Barokk freskófestézet Magyarországon II. Bp 2021, s. 342, obr. E na s. 343
D(Celkový kompozičný rozvrh klenby vychádza z Guaranovej kompozície "Najsv. Trojica a anjeli s krížom")

g196.4 b Dvojica anjelov na freske Oslávenie Najsv. Trojice na klenbe presbytéria, 1768/72
MESZTEGNYŐ, far. kostol sv. Jána Nepomuka (pôv. františkánsky)
Aj Dorffmaisterova návrhová kresba kompozície (Nové Zámky, Galéria umenia
E. Zmetáka, inv. č. K 436);
Barokk freskófestészet Magyarországon II. Bp 2021, obr. s. 149;
CLetiaca dvojica vpravo a ďalší z anjelov na oblaku z hornej časti rytiny, zakomponovaní do celku kompozície odvodenej z Guaranovej fresky Oslávenia Najsv. Trojice; (oproti Bartolozziho rytinám stranovo prevrátene)

g196.4 c Anjel na "Oslávení Najsv. Trojice" na klenbe presbytéria, 1778
KENYERI, far. kostol
Garas 1955, s. 177; - L. Boros, MÉrt 1974, s. 270; - Kat. Dorffmaister, Szombathely 1997, s. 234; - Barokk freskófestmények Magyarországon III. Bp 2022, s. 418, obr. B (M. Zsámbeky)
EFigúra letiaceho anjela na ľavej strane klenbovej fresky prevzatá z hornej časti Bartolozziho rytiny

g196.4 d Anjel na klenbovej freske "Alegória Viery", 1781
NIKITSCH (Füles), kaplnka kaštieľa Zichy-Meskovcov
Garas 1955, s. 170; - Kat. Dorffmaister, Sombathely 1997, s. 234;
E

g196.4 e Dvojica anjelov na obraze Najsv. Trojice na hlav. oltári, 1774
SITKE, far. kostol
Aj olejová skica v Bisk. paláci, Szombathely; - Kat. Dorffmaister, Szombathely 1997, s. 28, obr. 7 (olt. obraz); s. 253, kat. č. 13, obr. s. 335 (skica);
EStranovo prevrátene

g196.4 f Letiaci anjel na olejovej skici k freske "Oslávenie Panny Márie"
Kat. Dorotheum Wien 27.03.2003, s. 266-267, č. 256;
E

g196.4 g Anjeli na freske v klenbovom poli presbytéria, 1761/63
TÜRJE, kostol premonštrátov
Barokk freskófestészet Magyarországon II. Bp 2021, obr. B1 na s. 437;
E

g196.4 h István Dorffmaister ml., anjeli na kupolovej freske presbytéria, 1806
GALAMBOK, far. kostol
Barokk freskófestészet Magyarországon II. Bp 2021, obr. B na s. 285
E


196.4X

+ J. Keller, dvojica anjelov na freske "Sv. Jozef ako orodovník" na klenbe lode far. kostola v Zell, 1775 (Herbst des Barock, Taf. 9), anjel na freske far. kostola St. Peter und Paul v Stötten am Auerberg, 1781-83 (Taf. 23; stranovo prevrátene), na freske "Posledný súd" klenbe presbytéria far. kostola v Sarmenstorf, 1785 (Taf. 40; - prevrátene; aj dvojica anjelov s krížom)
E. Gabriel, anjel na klenbovej freske vo far. kostole v Reute, 1766/67 (M. Kunze, in: Herbst des Barock, s. 144, obr. 9; stranovo prevrátene, celok kompozície podľa Tiepola, vľavo hore dvojica anjelov s kadidlom z Trogera);
J. A. von Mölck, odvodené figúry anjelov na klenbovej freske "Predstavenie v chráme", 1759 (Sillian, far. kostol); - dvojica vznášajúcich sa anjelov vľavo (predný anjel nahradený figúrou v podobnej póze z Guaranovej Najsv. Trojice s anjelmi) a anjeli na oblakoch vpravo;
Bavorský maliar, anjeli nesú milostivý obraz P. Márie na freske klenby pútneho kostola Maria Trost v Nesselwang im Allgäu (ca. 1760);
J. B. Enderle, anjeli na freske "Najsv. Trojica s Pannou Máriou a víťazstvo pri Lepanto" na klenbe far. kostola St. Ulrich v Seeg im Allgäu, 1769/70 (aj letiaci anjel zo S. Concu);
A. Wintergerst, anjel nad P. Máriou na freske far. kostola St. Leonhard v Oberliezheim (1780)
F. A. Zeiller, anjel na klenbovej freske v Ottobeuren (1766)
J. W. Baumgartner, anjeli na freske Nájdenie sv. Kríža na klenbe presbytéria, 1758 (Bergen bei Neuburg/Donau, far. kostol)
J. Rybkiewicz anjeli na freske "Zvestovanie P. Márii" na klenbe klášt. kostola františkánov v Przemyśli, 1771/78 (J. Dzik 2014, obr. XII b; - Dzik 2015, obr. 16; - Michalczyk 2016, obr. 261a);
S. Stroiński na freske "Nanebovzatie P. Márie" na klenbe presbytéria kostola dominikánov, Podkamień 1766 (Michalczyk 2016, s. 645, obr. 263 a,b);
F. Zugno, odvodená figúra anjela na freske "Apoteóza sv. Petra a Pavla";
K. Švestka(?), odvodné figúry anjelov zakomponované na "Oslávení P. Márie" na klenbe presbytéria františkánskeho kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Bardejove (po 1878? obnov. 1906?); atď.

g197

» Najsv. Trojica na nebesiach s anjelmi, freska na klenbe presbytéria far. kostola v Crespano del Grappa (Treviso), medirytina Francesco Bartolozzi, pred 1754 (1764?)
Kompozícia reprodukovaná stranovo prevrátene (Kristus po ľavici Boha Otca!); znač. "N.o 33 4 - Guarana pinx. - Franc. Bartolozzi sculp. app. Wagner Venezia C.P.E.S.", 476 x 447 mm; - Pallucchini 2012, s. 123, č. 611 + lit., obr. s. 402 (exemplár v Museo Civico, Padova); - Kat. Oradea 2005, č. 8 na s. 144 +lit. (orezaný exemplár); + Michalczyk, BHS 2015 (rec. Dzik), obr. 4 na s. 163
g197 a Maľba na klenbe lode, 1794
TREBUŠOVCE, kostol sv. Ladislava
Kostol postav. 1791; luiséznu výmaľbu interiéru (s obrazom Zázrak sv. Ladislava na iluzívnom hlav. oltári) dokončili 1794 - dedikač. nápis Kláry Tahy, vdovy po gr. Ladislavovi Pongráczovi
BFigúry vznášajúcich sa anjelov a anjelikov v oblakoch prevzaté z predlohy rozmiestnené po stranách v kruhovom priehľade na plochej fabiónovej klenbe lode (Najsv. Trojica vo vrchole zmenená)


g197 b Stephan Dorffmaister, návrhová kresba klenbovej maľby Oslávenie Najsv. Trojice, 1768?
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (K 436)
Návrh fresky z r. 1768/72 na klenbe presbytéria býv. františkánskeho kostola sv. Jána Nepomuka v Mesztegnyő (Somogy m.);
Lavírovaná perokresba tušom na papieri, 50 x 40 cm; "Cupel oder Plavon Von / Sancduarium"; sign. "Stephanus Dorffmaister Fecit. Ex Caes. Reg(.) Wie(.) / Academi(ae)";
Barokk freskófestészet Magyarországon II. Bp. 2021, s. 132-151 (V. Nagy); s. 147, obr. s. 148;
DNajsv. Trojica a anjeli s krížom, stranovo prevrátene (letiaci anjel nahradený dvojicou anjelov z Nanebovstúpenia Krista J. Guaranu); doplnený adorujúci anjel a anjelik naspodu


g197 c Konrád Švestka, kresbová kópia, 1880-te r.
BRATISLAVA, SNG (K-18553)
Kresba tušom na kartóne, 48,5 x 43,1 cm; - K. Beňová, Akvizície..., in: Ročenka SNG - Galéria 2009, s. 116; - K. Beňová / K. Chmelinová: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí a Konrád Švestka. Martin 2013, obr. s. 185 ("Návrh na stropnú maľbu kostola, okolo 1880-1890");
AKópia celku kruhovej kompozície, obrysová perokresba tušom z Bartrolozziho grafiky, pomocou štvorcovej siete narysovanej ceruzou

197X
Najsv. Trojica s anjelmi:

+ Kópia celku kompozície podľa grafiky, sign. "LB p: ad 1772", ol/pl, 48 x 48 cm (Die Sammlung Reuschel. Ein Beitrag zur Geschichte der Barockmalerei. München 1963, kat. 61, s. 130-131: "skica k neznámej freske, motívy z Trogera");
+ Ďalšie maľované kópie v Mníchove (Bayerisches Nationalmuseum, inv. č. 14/109, ol/pl, grisaille na polimente, 55,4 x 56 cm) a Würzburgu (Mainfränkisches Museum, "G. A. Urlaub?") - Reuschel 1963, s. 130;
Franz Freund, freska Najsv. Trojica, 1773 (Bengel, Kreis Bernkastel-Wittlich, Springiersbach, Sankt Abrunculus);
Sebastian Rechenauer st. na klenbe pútneho kostola v Schwarzlack Lk. Rosenheim, 1811 (Corpus BD 12/II, 2006, s. 485-486 text ikonogr. bez predlohy, obr. s. 483 - namiesto ľavého anjela orodujúca Mária kľačiaca na oblaku);
Gabriel Sławiński, Adorácia Najsv. Trojice, freska z r. 1784 na klenbe lode kostola sv. Ludovíta, Włodawa (M. Szyndlarewicz, Gabriel Sławinski - malarz fresków i obrazów, in: Między Wrocławiem a Lwowem. Wrocław 2011, obr. 4 a 5 na s. 356; - Michalczyk 2016, s. 634-635, obr. 256b) - Trojica otočená správne;
Stanislaw Stroiński, Trojica korunuje nanebovzatú P. Máriu na klenbe far. kostola, Hussaków, 1777 (Michalczyk, BHS 2015/1. obr. 6 na s. 164; doplnená Assumpta, dvojica anjelov s krížom vypustená, spodná časť apoštoli podľa Guaranovho Nanebovstúpenia Krista); Trojica s anjelmi v hornej časti fresky Zázrak sv. Vincenta Ferrer na klenbe presbytéria kostola dominikánov, Tarnopol 1777 (Michalczyk 2015, obr. 3 na s. 162); Michalczyk 2016, s. 636, obr. 256e; s. 638, obr. 257a;
Józef Rybkiewicz, Boh Otec s anjelmi na klenbe kostola františkánov, Przemyśl, 1771/78 (J. Dzik 2014, obr. XIIa; - Michalczyk 2016, s. 637, obr. 256f); - anjeli s krížom vypustení, figúra Krista vpravo prerobená na anjela(!);
+ Ďalšie príklady fresiek v poľských kostoloch - Michalczyk 2016, s. 635, obr. 256c Bieliny, far. kostol (aj apoštoli zo spodnej časti Guaranovho Nanebovstúpenia Krista); obr. 256d (Lęczyca, klášt. kostol); obr. 265b Berdyczów, kupola kostola karmelitánov (aj trojica anjelov z Nanebovstúpenia)
Johann B. Baumgartner(?), Najsv. Trojica s anjelmi na klenbe presbytéria far. kostola, Mosonszentmiklós, 1770-75 (Barokk freskófestészet Magyarországon, III. Bp 2022, s. 224, obr. B; G. Gaylhoffer-Kovács); na konche nad hlav. oltárom figúra anjela na oblakoch prevzatá z G. B. Pittoniho
Josef Stern, odvodená kompozícia Najsv. Trojica na nebesiach a anjeli s krížom, návrh klenbovej maľby zámockej kaplnky v Borotíne, okolo 1753? (Kat. Josef Stern, Olomouc 2015, s. 101, č. III.2)

197.1 » Letiaci anjel s anjelikom pod Najsv. Trojicou
(zboku, s roztiahnutými rukami a nohami dozadu):


197.1 a Vznášajúci sa anjel na klenbe lode, 1794
TREBUŠOVCE, kostol sv. Ladislava
BAj dvojica anjelov s krížom (celok klenbovej maľby odvodený z Guaranovej kompozície

197.1 b Gaspar Schneider(?), anjel pod zemeguľou Boha Otca na obraze hlav. oltára, 1773
BREZOVÁ pod Bradlom, far. kostol Najsv. Trojice
Ol/pl; - Rešt. ŠRA 2006/2007;
Sv. Augustín na brehu mora s chlapcom prelievajúcim vodu, Panna Mária s dieťaťom Ježiš ("vtelené Slovo"?), vo vrchole Boh Otec s holubicou Ducha sv. na nebesiach;
E


197.1 c Johann Stephan Bojack s A. Schmidtom, anjel na freske Uctievanie Baránka na klenbe lode, 1752
PRIEVIDZA, kostol piaristov
E

197.1 d Anton Schmidt, anjel pod Bohom Otcom na freske klenby, 1758
SVATÝ ANTON, kaplnka sv. Jána Nepomuka
JM 2013, s. 181, kat. I.13; (polychrómovaný oltárny reliéf kaplnky "Sv. Ján Nepomuk pred Pannou Máriou" podľa rytiny J. A. Pfeffela)
E


197.1 e Anton Schmidt, anjel na freske v  » klenbovom poli v zadnej časti lode, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. I.16d
DAnjel s ozdobným zlatým písmenom "A" z Mena Panny Márie (figúra odvodená, prispôsobená) zakomponovaná do celku s motívmi prevzatými z J. Guaranu (dve figúry anjelov
s písmenami "R I"; dve personifikácie Cností) a J. G. Bergmüllera (Archanjel bleskom zrážajúci Satana a modloslužobníka); - JM 2013, kat. I.16d


197.1 f Franz Lieb, anjel na klenbovej maľbe grófovej spálne, 1769/70
EDELÉNY, kaštieľ Istvána Esterházyho (L´Huillier-Coburg)
A. Jávor, MÉrt 2000/3-4, s. 167-186; - JM, in: JM 2010a, s. 437-438, obr. 7a (predloha); - Jávor, MÉrt 2013/2, pozn. 33 na s. 269; - Jávor: Lieb Ferenc. Egy rokokó festő Felső-Magyarországon. Bp 2019, s. 32-33, obr. s. 109
DVznášajúca sa okrídlená figúra na oblakoch;
(Jupiter na orlovi uprostred klenby odvodený z grafiky Klauberovcov. Do výmaľby zakomponované aj emblémy nad dverami a oknami (z Vanossiho "Idea sapientis")


197.1 g Erasmus Schrött, anjel na iluzívnej konche záveru presbytéria, 1796/97
KOŠICE, kostol Najsv. Trojice (pôv. jezuitský akademický)
Súčasť iluzívnej architektúry hlav. oltára; sign. "MDCCLXXXXVII / HANC / PINXIT / E. SCHROT. P. Graph."; prekrytá novším ústredným obrazom Oslávenie Panny Márie (olejomaľba Jozef Pesky 1854); - K. Kolbiarz Chmelinová: Ekonomiczna kalkulacja? Ołtarze iluzionistyczne XVIII wieku na terenie Słowacji, in: Techne 1/2018, s. 165-166; - Kolbiarz Chmelinová: Iluzívny oltár Erasma Schrötta z roku 1797 v kontexte mecenátu pojezuitských úprav Univerzitného kostola Najsvätejšej Trojice v Košiciach, in: Mecénstvo umenia okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z obdobia neskorého osvietenstva (nielen) na Slovensku. Ba 2020, s. 117, obr. 10, 11 (predloha)
EAj predný anjel z dvojice s krížom


197.1 h Anjel nesúci obraz Čiernej Madony na obraze bočného oltára, ca. 1780
HORNÝ BAR, far. kostol sv. Štefana kráľa
Ol/pl, 240 x 100 cm; votívny obraz na boč. oltári Loretánskej Panny Márie; pod obrazom v kartuši: "EX VOTO ADAMUS TALICSKAI"; - Súpis II/1968, s. 436;
EPrevzatá figúra, ruky upravené, pavicou podopiera obraz)

197.1X

Z kompozície J. Guaranu prevzatá figúra anjela (s roztiahnutými rukami a nohami dozadu) zakomponovaná na freskách F. A. Zeillera, 1766 (Ottobeuren), J. M. Rottmayra; a i.
Joseph Keller, anjel na freskách v Zell, 1775; Pfronten-Berg, 1780 (stranovo prevrátene, kompozícia odvodená z C. Ferriho) a Stötten am Auerberg 1781/83 (Herbst des Barock 1998, obr. 9, 23, Taf. 18);
Johann Georg Dieffenbrunner na klenbovej freske "Oslávenie sv. Vavrinca" v bavorskom Sittenbach, 1760/61 (Corpus 5, 1996, s. 249, obr. C);
Meinard von Au, Najsv. Trojica a letiaci anjel na freske "Oslávenie sv. Martina" v Meßkirch, 1773 (aj dvojica anjelov v oblakoch vpravo z Guaranu);
Giuseppe Appiani, letiaci anjel pod P. Máriou na klenbovej freske klášt. kostola v Lindau (1749);
Johann Baptist Enderle, anjel na freske "Uctievanie Baránka" na klenbe presbytéria kostola sv. Martina v Schwabmühlhausen, 1759 (aj letiaci anjel so zopätými rukami z Guaranovho "Nanebovstúpenia Krista")
Najsv. Trojica s letiacim anjelom, stranovo prevrátene na klenbovej freske "Všetci svätí" v Niedersonthofen (aj dvojica svätíc z Guaranovej mytologickej kompozície; a odvrátený anjel zo S. Concu);
Joseph Adam von Mölck, figúra vznášajúceho sa anjela s anjelikom na klenbovej freske "Predstavenie v chráme", 1759 (Sillian, far. kostol); - skombinované s ďalšími anjelskými figúrami odvodenými z Guaranovho Nanebovstúpenia Krista;
Stanislaw Stroiński anjel na freske "Adorácia Božej Prozreteľnosti" na klenbe presbytéria klášt. kostola minoritiek v Przemyśli, 1773-77 (J. Dzik 2014, obr. XXI);
a anjel na freske Nanebovzatie Panny Márie na klenbe kostola klarisiek v Ľvove, 1770-te r. - Michalczyk 2016, s. 646, obr. 264a (apoštoli pri hrobe z "Nanebovzatia" G. B. Piazzettu, anjelik s kvetmi z G. Menescardiho);
Jan Rybkiewicz na freske "Boh Otec s anjelmi" na nebesiach na klenbe klášt. kostola františkánov v Prezmyśli, 1771-78 (J. Dzik 2014, obr. XII a);
Maciej Reichan na freske "Alegória Religio" na klenbe kaplnky katedrály v Sandomierzi, 1770-te r. (spolu s letiacim anjelom z Guaranovho Nanebovstúpenia Krista zakomponovaní do kompozície prevzatej z G. Menescardiho) - Michalczyk 2016, s. 652, obr. 269a);
Giacomo Manzoni na klenbovej maľbe "Oslávenie sv. Apollinara" biskupa a martýra, 1900/1901(!) vo far. kostole Sant´ Apollinare vo Frosinone (R. Giorgi: I Santi giorno per giorno tra arte e fede. Milano 2005, s. 428-429);
Stephan Dorffmaister, anjel na obraze Najsv. Trojice na hlav. oltári far. kostola, Kiskomárom (Kat. Dorffmaister 1997, s. 55, obr. 16); + Anjel na freske klenby presbytéria far. kostola v Pilismarót, ca. 1810 (Barokk freskófestészet Magyarországon I. Budapest 2019, s. 198, obr. B)

g197.2 Dvojica anjelov s Kristovým krížom:


197.2 a Václav Zettler(?), anjeli s krížom na klenbe presbytéria, 1785
BREZNO, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
DV obežnej kompozícii s Najsv. Trojicou korunujúcou nanebovzatú Pannu Máriu (obraz hlav. oltára) zakomponovaný aj anjel na oblaku z "Odovzdávania kľúčov" G. B. Pittoniho, atď.

197.2 b Andreas Zallinger(?), anjel s krížom na freske Alegória vykúpenia na 2. klenbovom poli, 1770-te r.
BRATISLAVA, kaplnka Corporis Christi
Cincík 1938: "J. Winterhalter"; - A. Petrová-Pleskotová: Príspevok k problematike maliarskej rodiny Zallingerovcov, ARS 1969/1, s. 41-42 ("Okruh F. A. Maulbertscha - A. Zallinger?); - P-P 1983, s. 48-49 ("A. Zallinger, kon. 1770-tych r."); - JM 2012 (predloha), obr.;
B


197.2 c Anton Schmidt, anjel s krížom na freske klenby presbytéria, 1766
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. I.16a;
D


197.2 d Anjeli s krížom na olt. obraze najsv. Trojice, 2. pol. 18. stor.
? (Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.144)
EStranovo prevrátene


197.2 e Anjeli s krížom na obraze najsv. Trojice z hlav. oltára, 1863?
LIPTOVSKÁ LÚŽNA, far. kostol Najsv. Trojice
NKP na Slovensku. Okres Ružomberok. Ba 2008, obr. s. 180;
E?Stranovo prevrátene (Najsv. Trojica iná)


197.2 f Stephan Dorffmaister na návrhovej kresbe klenbovej maľby Oslávenie najsv. Trojice, 1770-72
NOVÉ ZÁMKY, Galéria umenia E. Zmetáka (K 436)
Návrh fresky z r. 1772 na klenbe presbytéria býv. františkánskeho kostola sv. Jána Nepomuka v Mesztegnyő (Somogy m.);
CAj Najsv. Trojica, stranovo prevrátene. Doplnené anjelmi z Guaranovho Nanebovstúpenia

197.2 g Erasmus Schrött, anjel na iluzívnej konche záveru presbytéria, 1796/97
KOŠICE, kostol Najsv. Trojice (pôv. jezuitský akademický)
Súčasť iluzívnej architektúry hlav. oltára,, sign. dat. 1797; - K. Kolbiarz Chmelinová: Ekonomiczna kalkulacja? Ołtarze iluzionistyczne XVIII wieku na terenie Słowacji, in: Techne 1/2018, s. 165-166; - Kolbiarz Chmelinová: Iluzívny oltár Erasma Schrötta z roku 1797 v kontexte mecenátu pojezuitských úprav Univerzitného kostola Najsvätejšej Trojice v Košiciach, in: Mecénstvo umenia okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z obdobia neskorého osvietenstva (nielen) na Slovensku. Ba 2020, s. 117, obr. 10, 11 na s. 126 (predloha)
DLen predný z dvojice, bez kríža; spolu s letiacim anjelom s roztiahnutými rukami vľavo)


197.2 h Anjeli s krížom na klenbe lode, 1794
TREBUŠOVCE, kostol sv. Ladislava
BAj figúra vznášajúceho sa anjela s roztiahnutými rukami (celok kenbovej maľby odvodený z Guaranovej kompozície)

197.2X

Anjeli s Kristovým krížom:
Wolfgang Andreas Heindl, anjel s krížom na jednej z klenieb boč. lode far. kostola, Pfarrkirchen bei Bad Hall (OÖ);
+ Joseph Keller, dvojica s krížom na klenbových freskách v švajčiarskom Altendorf, 1790 (skombinovaná s Najsv. Trojicou z Bergmüllerovho cyklu "Symbolum Apostolicum"; - Herbst des Barock 1998, Taf. 44) a v Sarmenstorf, 1785 (Taf. 40; oproti aj letiaci anjeli z Guaranovho "Nanebovstúpenia Krista");
+ Franz Xaver Bucher, odvodená figúra anjela s krížom na klenbovej freske kaplnky sv. Hrobu vo far. kostole v Balatonalmádi-Vörösberény, 1779 (len ľavý anjel s krížom, okolo anjelici s Arma Christi iní); - JM 2010, s. 437 (predloha); - Barokk freskófestészet Magyarországon I. Bp 2019, s. 218 a pozn. 42 (Sz. Serföző), obr. H na s. 237
+ Tobias Sweighardt, anjel s krížom a dvaja anjeli na oblakoch na freske Korunovanie P. Márie na klenbe "Schatzkammer" benediktínskeho pútneho kostola v Celldömölk, 1774 (donátori Juraj Erdődy a Terézia Esterházy); - JM, in: Zb. Galavics 2010, s. 437 (predloha); - Barokk freskófestészet Magyarországon III., Bp 2022, s. 385 a pozn. 19, obr. B (S. Serfőző)
+ Anton Lerchinger, kupolová freska kaplnky sv. Kríža v Zagrebe-Nova Ves, 1787 - len jeden anjel s krížom a Trojica (A. Cevc, Lerchinger, NG Ljubljana 2007, obr. s. 207);
+ Johann Martin Heigl, dvojica anjelov s Arma Christi (bez kríža) na freske Aleg. vykúpenia na klenbe far. kostola v bavorskom Buch am Buchein, 1762 (Corpus BD 7, 2001, s. 67, obr. B);
+ Franz Xaver König, anjeli s krížom (stranovo prevrátene) na klenbovej freske nad hlav. oltárom St. Michaelskirche v Salzburgu, 1770;
+ Sebastian Rechenauer st., anjeli s krížom a Najsv. Trojica na klenbe pútneho kostola v Schwarzlack Lk. Rosenheim, 1811 (Corpus BD 12/II, 2006, s. 485-486, obr. s. 483);
+ František Vavřinec Korompay, dvojica anjelov s krížom na obraze Korunovanie P. Márie na hlav. oltári kostola Najsv. Trojice, Fořt-Černý Důl, 1775 (M. David: F. V. Korompay - Život a dílo malíře moravského pozdního baroka. Mgr. dipl., UPOL Olomouc 2016, s. 107-108, kat. 7.1.15; reštaur. Š. a P. Bergerovci 2019/21);
+ Príklady preberania motívu dvojice anjelov s krížom vo freskách v Poľsku - Michalczyk 2016, s. 654, obr. 270a; s. 651, s. 268a);
+ Anjel s krížom na medirytine "Ježiš Nazaretský z Varšavy", 3. štvrtina 18. stor. (Witko: Trinitári 2002, č. 74);
+ Anjel na návrhovej kresbe oltára pre "Karfreitag-Dekoration" (na Veľký piatok) Sv. Hrobu, pol. 18. stor., pripís. sochárovi Johannovi Georgovi Linckovi v Speyr (Kat. Süddeutsche Entwurfzeichnungen zur Dekorationskunst in Residenzen und Kirchen des 18. Jahrhunderts. Kunstbibliothek Berlin 1976, č. 91 na s. 46, obr. 47);
+ Anjel na býv. oltárnom obraze Nanebovzatie P. Márie (Néprajzi Múzeum Budapest); atď.

g198

Mytologický výjav  » Oslávenie Diany (Diana s ďalšími božstvami na nebi), grafická reprodukcia podľa klenbovej fresky, akvaforta F. Bartolozzi; vyd. J. Wagner v Benátkach 1760
R. Pallucchini 1941 (2012), s. 123, č. 610: znač. "Varana(!) pinx. - Franc. Bartolozzi sculp. app. Wagner Venezia C.P.E.S."


g198 a Michal Wurzinger, maľba na klenbe salóna, 1796
TUZSÉR (Szabolcs-Szatmár m.), kaštieľ Jánosa Lónyaya
Genthon MME II/1960, s. 311; Výmaľba reštaurovaná v r. 2000
B


g198 b Anton Schmidt, dva páry postáv na freske v  » klenbovom poli v zadnej časti lode, 1766/67
BANSKÁ BYSTRICA, far. kostol Nanebovzatia Panny Márie
JM 2013, kat. I.16d;
DDvojica personifikácií Cností (Fides, Spes) a dvojica geniov s ozdobnými zlatými písmenami Mena Panny Márie ("R I") zakomponované po obvode kruhovej kupolovej klenby do celku s ďalšími motívmi prevzatými z J. Guaranu (letiaci anjel) a J. G. Bergmüllera (Archanjel bleskom zrážajúci Satana a modloslužobníka)


g198 c Dvojica svätíc medzi Všetkými svätými na freske na klenbe lode
NIEDERSONTHOFEN (Oberallgäu), SS. Alexander und Georg
DGuaranove mytologické postavy zmenené na panny-mučeníčky sediace na oblakoch s ich atribútmi a palmovými ratolesťami (sv. Margareta s drakom a sv. Uršula so šípmi)
Vo vrchole mnohofigúrovej kompozície aj motív prevzatý z Guaranovej Najsv. Trojice s letiacim anjelom, naspodu odvrátená anjelská figúra zo S. Concu, sv. Ján Nepomuk z F. A. Maulbertscha, atď.


g198 d Johann Georg Unruhe, dva páry postáv zakomponované na mytologicko-alegorickej freske na klenbe schodiska, 1768
PASSAU, Biskup. rezidencia (Neue Residenz)
EUpravené, zmenené na Minervu s Apolónom a personifikáciu Pasova korunovanú geniom Večnosti

g198 e Wilhelm Eppleué, dvojica letiacich anjelikov na obraze Videnie sv. Antona z Padovy, okolo 1770
BRATISLAVA, kláštor františkánov(?)
Rešt. VŠVU
EIdentická dvojica anjelikov už na klenbovej maľbe E. J. K. Wohlhauptera s personifikáciami Cností (Fides a Patientia) vo Fulda, 1726/30


g198 f Johann Weiss, dvojica vznášajúcich sa anjelov na freske klenby, 1764
SALZBURG, benediktínsky kostol St. Peter
ÖKT XII/1913, s. 9: "F. X. König"(?); - P. Stoll: F. X. König, J. Weiß und die Deckenfresken der Benediktinerstiftskirche St. Peter in Salzburg, s. 7, obr. 4
Ekatalógtop