Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
A B C D E F G H CH I J K L
M N O P Q R S T U V W X, Y Z

LOKALITY A OBJEKTY / ZBIERKY(Bratislava)
LOKALITY: A - L  M - Z   Neznáme a nezidentifikované lokality
BRATISLAVA, SNG - Slovenská národná galéria
 Obrazy: → Najsv. Trojica r408 g;  → Boh Otec p345 a;  → Posledný súd s437 b;  → Danielov súd
v524 a;  → Cirkev bojujúca → p339 a;  → kresba Samson n318x2 a;
 K r i s t u s  → Ecce Homo (Kristus pred Pilátom) r369 a;  → Bičovanie c112 b;  → Korunovanie
 tŕním d143 a;  → Ukrižovanie t396 a (Kristus b077 e); t477 a; v520 a; t472x2 a;  → Ukrižovaný
 Spasiteľ (anjeli s422 a);  → Ukladanie do hrobu v522 a;  → Milosrdný Samaritán a008x3 a;
 P a n n a  M á r i a  → Narodenie g173 c; 3x607 a;  → Zvestovanie b087 a; → Zvestovanie II
 (Boh Otec x37 b); → Zvestovanie III (Archanjel Gabriel 1x561 a);  → Vyučovanie P. Márie a016 a;
 → Zasnúbenie r401 a;  → Navštívenie m267 b;  → Klaňanie Troch kráľov m268 a; v534 c;
 → Madona 3x608x4 b;  → Maria Hilf 1x568 j;  → Mária s dieťaťom d137 a;  → Smútiaca
 P. Mária g174 b;  → Pieta d140 a; x58x2 a,b;  → Sv. Rodina (s malým Jánom Krstiteľom) r368 a;
 → Sv. Rodina s anjelmi s453x2 a;
 S v ä t c i  → Sv. Alojz Gonzaga (anjelik x29x3 c);  → Sv. Augustín x19;  → Videnie sv. Bernarda
w548 a;  → Sv. František Assis. s anjelom 498x2 a;  → Stigmatizácia sv. Františka Assis. x54 a;
 → Smrť sv. Františka Xavera p322 b, 1x577 e;  → Jakub St. apošt. v527.1 a;  → Oslávenie
 sv. Jakuba (anjeli b064.2 a);  → Ján z Mathy a Felix z Valois p324 a;  → Ján Nepom. g188x5 a;
p323 f; p342 b;  → Jozef a009 a;  → Jozef Pestún a009 a; 3x617 c;  → Smrť sv. Jozefa t482 a
 (anjel m274.1 a);  → Jozef Kalazanský m265 b;  → Karol Boromejský 3x619 a; x56 b;  → Ondrej
 apošt. v527.2 a;  → Peter apošt. e149 a; → Rozlúčka Petra a Pavla m241 c; → Peter z Alcantary
 (anjel m296.1b);  → Štefan kráľ 3x627 b;  → Tomáš Akvin. 1x584 a;  → Martýrium sv. Vavrinca
r400 a;  → Archanjel Michael u492 a; » Všetci svätí (anjeli c118.2 e; svätci f152.2 d)
 S v ä t i c e  → Sv. Aja 3x611x3 a;  → Helena b058.2 b;  → Katarína b058.2 c;  → Mystické
 zasnúbenie sv. Kataríny b074X;  → Mária Magdaléna m317; p328x2 b; r399 a;
 M y t o l o g .  → Diana a Kalisto b084 a;  → Latona a sedliaci c090 a;  → Mars (Vojna) g179 a
 Ž á n r e  → Fajčiari o321 a;  → Krčmový výjav t466 a;  → Huslista b094 a;  → Gajdoš m307 a;
 → Karnevalový sprievod v418 a;  → Cisári, vojvodcovia 2x593 b;  → Vojenský tábor g179 a;
 → Námestie v Nancy c098 a;  → Place des Vosges 2x594 a
 Kresby: → Najsv. Trojica a anjeli s krížom g197 d;  → Aleg. Viery m296 b;  → návrh klenbovej
 maľby m296 b (anjel m296.1 c);  → návrh aleg. kupolovej maľby g190 a;

BRATISLAVA, SNM - Historické múzeum
 Obrazy: → Judášov bozk 3x599 a;  → Ukrižovaný r415 a;  → Oplakávanie Krista d142 a
 → Zvestovanie P. Márii m313 a;  → Zvestovanie II (Mária s429 a; Gabriel a024.1 a);
 → Navštívenie m267 a;  → Sv. Rodina 1x564 a;  → Nanebovzatie P. Márie r380 a (dvojica
 anjelikov
c118.3 a);  → Anton Pad. t483 b;  → Ján Nepom. s441 b;  → Jozef Pestún n318x3 a;
 → Michael archanjel r372 a;  → Zasnúbenie sv. Kataríny m277x3 a;  → Všetci sv. k233.1 b;
 → Jákob a Ráchel (kópia) s442 a;  → Rebeka a Eliezer m285X;
 Epitaf → Sťatie sv. Jána Krstiteľa m300 a;  + Maľovaná truhlica → Fides, Spes g176 a (?)
 Hodinový ciferník → Zvestovanie (P. Mária b065 b; Gabriel b087 c);

BRATISLAVA, SNM - Archeologické múzeum
 → fragmenty kachlíc z hradu Červený Kameň b050X; p334X

BRATISLAVA, GMB - Galéria mesta Bratislavy
 Obrazy:  → Najsv. Trojica r408 e,f
 K r i s t u s  → Krst v Jordáne 3x597 c; b069x2 a;  → Vzkriesenie Lazara s438x2 a;
 → Kristus na Olivovej hore p331.2 a; → Snímanie z kríža c104x2 a; → Nesenie do hrobu b031 c;
 → Alegória Spasenia? (Vtelené Slovo) x17 a; → Kristus lekárnik 3x606 c; → "Pax vobis" w538 b;
 P a n n a  M á r i a  → Narodenie P. Márie g173 d; 3x607 b;  → Vyučovanie P. Márie 016x1 a;
p354 c;  → Zvestovanie d131x3 a; c100 a; x25;  → Klaňanie pastierov b051 a; b082 d; b028 a;
r402 a; r403x2 a;  → Klaňanie Troch kráľov f162 a, m305x1 a (Baltazár l263x2 a); r416 a;
 → Útek do Egypta 3x608x2 b;  → Nanebovzatie r380 b;  → Sv. Príbuzenstvo f155 a;
 → Korunovanie P. Márie x42 a;  → Sv. Príbuzenstvo f155x2 a;  → Immaculata m317X;
 → Maria Victoria t481 b; → Pieta x03 c; x61 a; → Dolorosa r376 a; → Mater Salvatoris k246 a;
 → Regina Martyrum k242 a;  → Kráľovná anjelov? (» Archanjeli ochrancovia) s424x2 a; (Anjel
 Strážny a archanjel Gabriel
r379 b; Archanjel Michael 1x581x2 a);  → Madona 3x608x4 c;
 → Maria Hilf 1x568 i;  → Obraz P. Márie z Landshutu r420x2 b;  → Dobrá Pastierka k235 a,b;
 S v ä t c i  a  s v ä t i c e  → Sv. Augustín 129x2 a;  → Sv. Barbora m286x1 a;  → Sv. Florián
3x613 a;  → Sv. František Xaver 1x577x2;  → Smrť sv. Františka Xav. 1x577 d;  → Sv. František
 Assis. r377x2 a;  → Ján Evanjelista p338x2 a;  → Ján Almužník d129 a;  → Kázanie sv. Jána
 Krstiteľa p356x2 a;  → Ján z Mathy a Felix z Valois m314 a;  → Ján Nepomuk p336.3 a;
 → Ján Nep. putuje k Paládiu p336.2 a;  → Telo sv. Jána Nep. h213 b,c;  → Jozef Pestún r377 b;
 → Martýrium sv. Juraja v501 a;  → Zázrak sv. Ladislava s433 a; s433 f (kľačiaci anjel p355.2 a);
 → Ladislav 2x593 f;  → Peregrinus 3x625 c;  → Uršula (anjel s atribútmi x12 a)
 A l e g.  a  s y m b o l i c k é  n á m e t y  → "Zobrazenie dobrého rehoľníka" p338x2 a
 S t a r ý  z á k o n  → Bratia predávajú Jozefa do otroctva z554 a
 A r c h a n j e l i  → Archanjel Michael x41 a; → kresba r372 g;  → Archanjeli ochrancovia
 (Anjel Strážny r379 b)
 P r o f á n n e  a  m y t o l o g.  → Mária Terézia h204 a;  → Sv. Ladislav 2x593 f;
 → Jazdecká bitka r418 a;  → Apollo a múzy v537 a;  → Venuša a Mars r417X;  → "Vzduch"
 zo série Živlov a016x2 a;
 Grafiky a kresby:  → Boh Otec p345;  → Vztýčenie medeného hada r417X2;  → Posledná večera
w540.2;  → Navštívenie P. Márie v502;  → Klaňanie 3 kráľov m268;  → Sv. Donát 1x574;
 → Extáza sv. Františka r376x3 a;  → Jakub St. apoštol p342;  → Ján Evanj. p344;
 → Sv. Ladislav 3x620 c;  → Sv. Leopolod 1x580x2 a;  → Matej apošt. p344x3;  → Ondrej apošt.
p343;  → Peter apošt. b081X;  → Štefan pred P. Máriou t468;  → Neptún a Amfitrité c120X;
 → Horská krajina p352

BRATISLAVA, MMB - Mestské múzeum
 Obrazy: → Martýrium sv. Sebastiána p327 a;  → Lukrécia c123 e(?);
 (v expozícii Múzeum farmácie): → Kristus lekárnik 3x606 b;
 Sklomaľby: → Sv. Ján Nepomuk p323 c;  → Krst Krista 3x596 a;  → Sv. Martin a žobrák v528 a;
 Maľovaná cechová zástava: → Adam a Eva a019 a

BRATISLAVA, UKBa - Univerzitná knižnica
 → Kniž. ilustrácie: p336; s424x2, t469, v529

BRATISLAVA, ÚK SAV (historické fondy ev. Lyceálnej knižnice): → ilustr. Biblie 1x558

BRATISLAVA, kostol a kláštor Alžbetínok
 Hlav. oltár → Videnie sv. Alžbety x40 (anjel x40.1; fig. motívy x40.2)
 Freska kupoly → Oslávenie sv. Alžbety x40x1
 Obrazy v kláštore: → Sv. Jozef s Ježiškom a009 b;  → Kristus uzdravuje chromého p277 a;
 → Sv. Alžbeta rozdáva almužnu p357 a;
 Kláštorná lekáreň: → dóza so zobrazením J. Čepeléniho 1x580x1 a

BRATISLAVA, kostol a kláštor Františkánov
 Olt. obrazy: → Vyučovanie P. Márie t470 b;  → Stigmatizácia sv. Františka p350x2 a, x62.1;
 → Videnie sv. Antona Pad. x62.2;  → Martýrium sv. Barbory p359 a (anjel p359.1 a);
 → Sv. Ján Evanjelista d131 a;
 Obrazy v kláštore: → Posledný súd m305 c;  → Videnie sv. Antona Pad. x04 a (dvojica
 anjelikov
g198 e; anjel p349.1 b)

BRATISLAVA, kostol a kláštor Milosrdných bratov
 Hlav. oltár → Navštívenie P. Márie r368x2 b (anjel p357.1 a);  + boč. oltáre: → Sv. Barbora
 (anjelik s mečom 3x636 b);  → Sv. Ján z Boha (anjel 3x629 e);
 Obrazy: → Sv. Rodina 1x563 b;  → Mater Dei b032 a;  → Sv. Tekla 3x621 f;
 Maľba (na paramentári?) → Sv. Bartolomej g186 a

BRATISLAVA, býv. kostol Trinitárov
 Hlav. oltár → Sv. Ján z Mathy a Felix z Valois p324;  + boč. oltáre: → Sv. Ján Evanjelista
 (anjelik c118.3 e);  + Kristus na kríži (M. Magdaléna pod krížom l261 a)

BRATISLAVA, kostol a kláštor Uršulínok
 → Sv. Barbora v nadstavci boč. oltára k237.2 b
 Nást. maľby: → Kristus u farizeja Šimona (v refektári) b054 a;  → Pražské Jezuliatko (v kaplnke)
1x559 a

BRATISLAVA, kostol a kláštor Kapucínov
 Boč. oltár → Martýrium sv. Fidelisa s454 a
 Obrazy v kláštore: → Kristus na kríži 3x601 a;  → Povolanie sv. Františka u490.1 a;
 → Sv. Rodina s chlapcom Jánom Krstiteľom x66 a(?)

BRATISLAVA, kostol sv. Salvatora a kolégium Jezuitov
 Obrazy:  → Sv. František Xaver p363 a;  → Sv. Alojz Gonzaga s428 b;
 Sv. Ján Nepomuk (na boč. oltári) z553 b

BRATISLAVA, Kaplnka sv. Jána Almužníka pri Dóme sv. Martina:
 Fresky kupoly:  → personif. Cností x09;
 Reliéf na tabernákule oltára  → Pieta x61X

BRATISLAVA, kostol ECAV ("malý")  → olt. obraz Kristus na kríži r415x2 a

BRATISLAVA, kostol sv. Mikuláša  → obraz Najsv. Trojica 3x610 b

BRATISLAVA, Primaciálny palác
 → kupola kaplnky sv. Ladislava s433 e;  → reliéf Maria Hilf 1x568X

BRATISLAVA, kaplnka sv. Kataríny (Michalská ul.)  → olt. obraz Sv. Katarína u491 b

BRATISLAVA, kaplnka Corporis Christi
 → klenbové maľby (adorujúci anjel 3x632 a; anjeli s krížom g197.2 b; anjeli na oblakoch x46 a)

BRATISLAVA, kaplnka v Aspremontovom paláci  → klenbová maľba (dvojica anjelov x46 b)

BRATISLAVA, kaplnka v letnom Arcibiskupskom paláci  → klenbová maľba (anjeli hudobníci x05X)

BRATISLAVA, Grassalkovichov palác  → supraporta: Hudba (Terpsichore) j221 a

BRATISLAVA, meštian. dom (Michalská 10)  → nást. maľba Horská krajina p352 a

BRATISLAVA - Dúbravka, far. kostol  → olejomaľba Nanebovzatie P. Márie r413.1 b

BRATISLAVA - Rača, far. kostol sv. Filipa a Jakuba
 → nást. maľby presbytéria (Kristus, apoštoli) c125 a

BRATISLAVA, obrazy v cirkev. a súkrom. majetku:
 → Kristus kriesi mládenca z Naim a011 a;  → Kristus na kríži r415 b;  → Anjeli adorujú Sviatosť
 oltárnu c185 a;  → Sv. Alžbeta Portugalská g191 a;  → Sv. Jozef Pestún n318x3.2 a;  → Abrahám
 a Melchisedech r414 a;  → Zuzana a starci r392;  → Venuša a Mars r417X1


Neznáme lokality

Neidentifikované negatívy z r. 1967-1989 vo Fototéke ÚDU SAV; diela v súkromnom majetku, obrazy ponúkané na aukciách,
nezvestné a zaniknuté diela, a pod.:Najsv. Trojica: Trojica na nebesiach → r408 a;  + Trojica a anjeli s krížom → g197.2 d

Starý zákon: Vztýčenie medeného hada → r417X2

Ježiš Kristus: Dvanásťročný Ježiš v chráme → x43 a;  + Krst v Jordáne → m308 b;  + Premenenie
→ r366 f;  + Kristus uzdravuje chromého → p333 a,b;  + Posledná večera → f153 a;  + Olivová hora → c110 a;  + Odsúdenie Krista → 3x600 a;  + Ukrižovanie s436 f;  + Ukrižovaný s M. Magdalénou → 3x603 b;  + Ukladanie do hrobu → a005x2 a; b030 c;  + Zmŕtvychvstanie → g180x2 a;  + Dobrý pastier → 3x605 a;  + Fons salutis/pietatis → b077 a;  + Kristus (Pax vobis) →  w538 a;  + Žehnajúci Kristus →  p340 b

Panna Mária: Narodenie → v507 b;  + Vyučovanie P. Márie → u491 ir398 c;  + Zvestovanie
P. Márii → b065 a; g188x3 a; r388 b;  + Klaňanie pastierov → b082 c; c117 b; r403 b; + Klaňanie
Troch kráľov → r416x2 a;  + Dolorosa → x39 a;  + Nanebovzatie → a012 aa012 aw547 b;
x13A,B;  + Immaculata 1x566 b;  + Madona s Karolom Boromej. m275 a;  + Madona (Škapuliarska) → m277 a; + Madona s knižkou → t478 a;  + Šaštínska Pieta → t478 a; 1x567 b,c;
+ Maria Hilf → 1x568 c,g; + P. Mária Karlovská → 1x566 b;  + Sv. Rodina → m278 a1x563 a;
+ Sv. Rodina ("pozemská Trojica") → s463

Svätci: Augustín → c121 a;  + Florián → u491 g;  + František objíma kríž c107 b;  + Stigmatizácia
sv. Františka → k240 c; x54 a;  + Jakub St.(?) → v530x2 b;  + Ján Nepomuk → p323 a; + Jozef
Kalazanský → m265 c;  + Jozef Pestún → a013 a,d; 1x579 a;  + Julius(?) u491 f;  + Karol Boromej.
dáva prijímanie → m309 a;  + Videnie sv. Karola Boromejského → x58 a;  + Sv. Margaréta 3x621 e;
+ Mária Magdaléna → t472x3 a;  + Margareta Antiochijská → 3x621 e;  + Ondrej apošt. → k231 q;
+ Peter apošt. → k231 o;  + Martýrium sv. Štefana Prvomučeníka → p359x1 a;  + Martýrium
sv. Vavrinca → r400 b;  + Všetci svätí → k233 a; + Archanjel Michael → g172 a; r372 c

Rôzne: "Zapaľovanie sviec" → j225 d;  + "Lukrécia" → r377x3 a

(v zahraničí):

Kristus:  Ježiš a Samaritánka → m281X (Dorotheum 2007);  + na hostine u farizeja Šimona → g192.2Xl263x3X;  + Kristus na Olivovej hore → c110X;  + Ukrižovanie → s436X (Kinsky 2009);
+ Kristus apatiekár → 3x606 (zb. Z. Szilárdfyho); → 3x606X (Dorotheum 2007);  + Posledný súd → h205X;  + reliéfy Snímanie z kríža → m312 h,p,t,v (aukcie);

Panna Mária:  Vyučovanie P. Márie → t470X (zb. A. Sammera);  + Zvestovanie → 3x631 a (Dorotheum);  + Narodenie → a003X (Dorotheum 2003); + Predstavenie v chráme → j225X (Dorotheum); + P. Mária s Ježiškom → w542X (súkrom. zb., Budapešť);  + Madona → t478X (Dorotheum 2003);
+ reliéf Pieta x61 (Lempertz Wien);  + Dolorosa x39 (?);  + Immaculata → g188x2 a (zb. Z. Szilárdfyho); + Oslávenie P. Márie g196.4 f (Dorotheum 2003);  + Prijatie Márie Najsv. Trojicou h203X (Dorotheum 2009)

Svätci a svätice:  Alojz Gonzaga → w550X (zb. Z. Szilárdfyho);  + Sv. Alžbeta → x40 (Dorotheum 2003);  + Sv. Anna → p337X (zb. Z. Szilárdfyho);  + Videnie sv. Antona z Padovy → t493X (Dorotheum 2008);  + Sv. Florián → 3x613X (Dorotheum Wien);  + Stigmatiácia sv. Františka → x54 (Christie´s Londýn 2004);  + Sťatie sv. Jána Krstiteľa → x21 (Viedeň 1990);  + Sv. Ján Nepomuk → 3x616x4 b (súkrom. zb.);  + Smrť sv. Jozefa → t482X (Dorotheum); a009.1 b (Viedeň);  + Martýrium sv. Juraja → v501X (Pešť 1911);  + Karol Boromejský na modlitbách → p323X (Dorotheum 1972);  + Zasnúbenie sv. Kataríny → x10 (Berlín);  + M. Magdaléna kajúcnica → x36 (súkrom. zb., Welsberg); → k234X (zb. Z. Szilárdfyho);  + Sv. Martin bisk. → 1x582X (zb. Z. Szilárdfyho);  + Zázrak sv. Martina → 1x582X (súkr. maj.);  + Obrátenie sv. Pavla → r412 c (súkr. maj., Szombathely)

Starý zákon:  Hagar na pustatine → x55 (súkrom. zb., Marano di Castenazo; aukcia Berlín 2010)

Rôzne:  Letiace putto → x64 (Bibliotheca Hertziana, fototéka);  + Chrámový interiér → a006X (Dorotheum 2004);  + János a Sara Rovin → u495X (Dorotheum 1996)


A - L  ]   [  t o p  ]   [  m e n u  ]