A B C D E F G H CH I J K L
M N O P Q R S T U V W X, Y Z

LOKALITY A OBJEKTY / ZBIERKY(Bratislava)
LOKALITY: A - L  M - Z   Neznáme a nezidentifikované lokality
BRATISLAVA, SNG - Slovenská národná galéria
 Obrazy: → Najsv. Trojica r408 g;  → Boh Otec p345 a;  → Posledný súd s437 b;  → Danielov súd v524 a;
 → Cirkev bojujúca → p339 a;  → kresba Samson n318x2 a;
(Kristus) → Ecce Homo (Kristus pred Pilátom) r369 a;  → Bičovanie c112 b;  → Korunovanie tŕním d143 a;
 → Ukrižovaný Spasiteľ (anjeli s422 a);  → Ukrižovanie t396 a (Kristus b077 e); t477 a; v520 a; t472x2 a;
 → Ukladanie do hrobu v522 a
(Panna Mária) → Narodenie g173 c; 3x607 a;  → Zvestovanie b087 a; Zvestovanie II (Boh Otec x37 b);
 → Vyučovanie P. Márie a016 a;  → Zasnúbenie r401 a;  → Navštívenie m267 b;  → Klaňanie Troch kráľov
m268 a; v534 c;  → Smútiaca P. Mária g174 b;  → Pieta d141x2 a;  → Mária s dieťaťom d137 a;
 → Sv. Rodina (s chlapcom Jánom Krstiteľom) r368 a;  → Sv. Rodina s anjelmi s453x2 a
(Svätci) → Sv. Alojz Gonzaga (anjelik x29x3 c);  → Sv. Augustín x19;  → Videnie sv. Bernarda w548 a;
 → Sv. František Assis. s anjelom 498x2 a;  → Stigmatizácia sv. Františka Assis. x54 a;  → Smrť sv. Františka
 Xavera 1x577 e;  → Jakub St. apošt. v527.1 a;  → Oslávenie sv. Jakuba (anjeli b064.2 a);  → Ján z Mathy
 a Felix z Valois p324 a;  → Ján Nepomuk g188x5 a; p323 f; p342 b;  → Jozef Pestún a009 a; 3x617 c;
 → Smrť sv. Jozefa t482 a (anjel m274.1 a);  → Jozef Kalazanský m265 b;  → Karol Boromejský 3x619 a; x56 b;
 → Ondrej apošt. v527.2 a;  → Peter apošt. e149 a;  → Rozlúčka Petra a Pavla m241 c;  → Peter z Alcantary
 (anjel m296.1 b);  → Tomáš Akvinský 1x584 a;  → Martýrium sv. Vavrinca r400 a;  → Archanjel Michael u492 a
 » Všetci svätí (anjeli c118.2 e; svätci f152.2 d)
(Svätice) → Sv. Aja 3x611x3 a;  → Helena b058.2 b;  → Katarína b058.2 c;  → Mystické zasnúbenie
 sv. Kataríny b074X;  → Mária Magdaléna m317; p328x2 b; r399 a
(Mytolog.) → Diana a Kalisto b084 a;  → Latona a sedliaci c090 a;  → Mars (boh vojny) g179 a
(Žánre)  → Fajčiari o321 a;  → Fajčiaci sedliaci t466 a;  → Huslista b094 a;  → Gajdoš m307 a;
 → Karnevalový sprievod v418 a;  → Cisári, vojvodcovia a králi 2x593 b;  → Vojenský
 tábor g179 a;  → Námestie v Nancy c098 a;  → Place des Vosges 2x594 a
 Kresby: → Najsv. Trojica a anjeli s krížom g197 c;  → Aleg. Viery m296 b;  → návrh klenbovej maľby m296 b
 (anjel m296.1 c);  → návrh aleg. kupolovej maľby g190 a

BRATISLAVA, SNM - Historické múzeum
 Obrazy: → Judášov bozk 3x599 a;  → Ukrižovaný r415 a;  → Oplakávanie Krista d142 a
 → Zvestovanie P. Márii m313 a;  → Zvestovanie II (Mária s429 a; + Gabriel a024.1 a)  → Navštívenie
m267 a;  → Sv. Rodina 1x564 a;  → Nanebovzatie P. Márie r380 a (dvojica anjelikov c118.3 a)
 → Anton Pad. t483 b;  → Ján Nepomuk s441 b;  → Jozef Pestún n318x3 a;  → Michael archanjel r372 a;
 → Zasnúbenie sv. Kataríny m277x3 a;  → Všetci sv. k233.1 b;  → Jákob a Ráchel (kópia) s442 a;
 → Rebeka a Eliezer m285X
 Epitaf → Sťatie sv. Jána Krstiteľa m300 a;  + Hodinový ciferník → Zvestovanie P. Márii (Mária b065 b);
 + Maľovaná truhlica → Fides, Spes g176 a (= SM Levoča?)

BRATISLAVA, SNM - Archeologické múzeum → fragmenty kachlíc z hradu Červený Kameň b050X; p334X

BRATISLAVA, GMB - Galéria mesta Bratislavy
 Obrazy:  → Najsv. Trojica r408 e,f
(Kristus) → Krst v Jordáne 3x597 c; b069x2 a;  → Vzkriesenie Lazara s438x2 a;  → Nesenie do hrobu b031 c;
 → Alegória Spasenia? (Vtelené Slovo) x17 a;  → Kristus lekárnik 3x606 c;  → "Pax vobis" w538 b
(Panna Mária) → Narodenie P. Márie g173 d; 3x607 b;  → Vyučovanie P. Márie 016x1 a; p354 c;
 → Zvestovanie d131x3 a; c100 a; x25;  → Klaňanie pastierov b051 a; b082 d; b028 a; r402 a; r403x2 a;
 → Klaňanie Troch kráľov f162 a, m305x1 a (Baltazár l263x2 a); r416 a;  → Útek do Egypta 3x608x2 b;
 → Nanebovzatie r380 b;  → Korunovanie P. Márie x42 a;  → Immaculata m317X;  → Maria Victoria t481 b;
 → Pieta x03 c; x61 a;  → Dolorosa r376 a;  → Mater Salvatoris k246 a;  → Regina Martyrum k242 a;
 → Kráľovná anjelov? (Anjel Strážny r379 b), s424x2 a;  → Maria Hilf 1x568 i;  → Dobrá Pastierka k235 a,b
(Svätci a svätice) → Sv. Augustín 129x2 a;  → Sv. František Xaver 1x577x2;  → Smrť sv. Františka Xav. 1x577 d;
 → Sv. Barbora m286x1 a;  → Sv. Florián 3x613 a;  → Sv. František Assis. r377x2 a;  → Ján Almužník d129 a;
 → Ján z Mathy a Felix z Valois m314 a;  → Ján Nepomuk p336.3 a;  → Ján Nepomuk putuje k Paládiu p336.2 a;
 → Telo sv. Jána Nep. h213 b,c;  → Jozef Pestún r377 b;  → Martýrium sv. Juraja v501 a;  → Ladislav 2x593 f;
 → Zázrak sv. Ladislava s433 a; s433 f (kľačiaci anjel p355.2 a);  → Peregrinus 3x625 c;  → Uršula (anjel
 s atribútmi x12 a)
(Aleg. a symbolické námety) → "Zobrazenie dobrého rehoľníka" p338x2 a
(Starý zákon) → Bratia predávajú Jozefa do otroctva z554 a
(Archanjeli) → Archanjel Michael x41 a; → kresba r372 g;  → Archanjeli ochrancovia (Anjel Strážny r379 b)
(Profánne a mytolog.) → Mária Terézia h204 a;  → Sv. Ladislav 2x593 f;  → Jazdecká bitka r418 a;
 → Apollo a múzy v537 a;  → Venuša a Mars r417X;  → "Vzduch" zo série Živlov a016x2 a
 Grafiky a kresby:  → Boh Otec p345;  → Posledná večera w540.2;  → Navštívenie P. Márie v502;
 → Klaňanie 3 kráľov m268;  → Sv. Donát 1x574;  → Extáza sv. Františka r376x3 a;  → Jakub St. apoštol p342;
 → Ján Evanj. p344;  → Sv. Ladislav 3x620 c;  → Sv. Leopolod 1x580x2 a;  → Matej apošt. p344x3;  → Ondrej
 apošt. p343;  → Peter apošt. b081X;  → Štefan dáva korunu P. Márii t468;  → Neptún a Amfitrité c120X;
 → Horská krajina p352

BRATISLAVA, MMB - Mestské múzeum
 Obrazy: → Martýrium sv. Sebastiána p327 a;  → Lukrécia c123 e(?);
 (v expozícii Múzeum farmácie): → Kristus lekárnik 3x606 b;
 Sklomaľby: → Sv. Ján Nepomuk p323 c;  → Krst Krista 3x596 a;  → Sv. Martin a žobrák v528 a;
 Maľovaná cechová zástava: → Adam a Eva a019 a

BRATISLAVA, UKBa - Univerzitná knižnica
 → Kniž. ilustrácie: p336; s424x2, t469, v529

BRATISLAVA, ÚK SAV, historické fondy ev. Lyceálnej knižnice: → ilustr. Biblie 1x558

BRATISLAVA, kostol a kláštor Alžbetínok
 Hlav. oltár → Videnie sv. Alžbety x40 (anjel x40.1; fig. motívy x40.2)
 Freska kupoly → Oslávenie sv. Alžbety x40x1
 Obrazy v kláštore: → Sv. Jozef s Ježiškom a009 b;  → Kristus uzdravuje chromého p277 a;  → Sv. Alžbeta
 rozdáva almužnu p357 a;  + Kláštorná lekáreň: → dóza so zobrazením J. Čepeléniho 1x580 a

BRATISLAVA, kostol a kláštor Františkánov
 Olt. obrazy: → Vyučovanie P. Márie t470 b;  → Stigmatizácia sv. Františka p350x2 a, x62.1;  → Videnie
 sv. Antona Pad. x62.2;  → Martýrium sv. Barbory p359 a (anjel p359.1 a);  → Sv. Ján Evanjelista d131 a;
 Obrazy v kláštore: → Posledný súd m305 c;  → Videnie sv. Antona Pad. x04 a (dvojica anjelikov g198 e;
 anjel p349.1 b)

BRATISLAVA, kostol a kláštor Milosrdných bratov
 Hlav. oltár → Navštívenie P. Márie (anjel p357.1 a);  + boč. oltáre: → Sv. Barbora (anjelik s mečom 3x636 b);
 → Sv. Ján z Boha (anjel 3x629 e);
 Obrazy: → Sv. Rodina 1x563 b;  → Mater Dei b032 a;  → Sv. Tekla 3x621 f;
 Maľba (na paramentári?) → Sv. Bartolomej g186 a

BRATISLAVA, býv. kostol Trinitárov
 Hlav. oltár → Sv. Ján z Mathy a Felix z Valois p324;  + boč. oltáre: → Sv. Ján Evanj. (anjelik c118.3 e);
 + Kristus na kríži (M. Magdaléna pod krížom l261 a)

BRATISLAVA, kostol a kláštor Uršulínok
 → Sv. Barbora v nadstavci boč. oltára k237.2 b
 Nást. maľby: → Kristus u farizeja Šimona (v refektári) b054 a;  → Pražské Jezuliatko (v kaplnke) 1x559 a

BRATISLAVA, kostol a kláštor Kapucínov
 Boč. oltár → Martýrium sv. Fidelisa s454 a
 Obrazy v kláštore: → Kristus na kríži 3x601 a;  → Povolanie sv. Františka u490.1 a

BRATISLAVA, kostol a kláštor Jezuitov
 Obrazy:  → Sv. František Xav. p363 a;  → Sv. Alojz Gonzaga s428 b

BRATISLAVA, Kaplnka sv. Jána Almužníka pri Dóme sv. Martina:
 Fresky kupoly:  → personif. Cností x09;
 Reliéf na tabernákule oltára  → Pieta x61X

BRATISLAVA, kostol sv. Mikuláša  → obraz Najsv. Trojica 3x610 b

BRATISLAVA, Primaciálny palác  → kupola kaplnky sv. Ladislava s433 e;  → reliéf Maria Hilf 1x568X

BRATISLAVA, kaplnka sv. Kataríny (Michalská ul.)  → olt. obraz Sv. Katarína u491 b

BRATISLAVA, kaplnka Corporis Christi
 → klenbové maľby (adorujúci anjel 3x632 a; anjeli s krížom g197.2 b; anjeli na oblakoch x46 a)

BRATISLAVA, kaplnka v Aspremontovom paláci  → klenbová maľba (dvojica anjelov x46 b)

BRATISLAVA, kaplnka v letnom Arcibiskupskom paláci  → klenbová maľba (anjeli hudobníci x05X)

BRATISLAVA, Grassalkovichov palác  → supraporta: Hudba (Terpsichore) j221 a

BRATISLAVA, meštian. dom (Michalská 10)  → nást. maľba Horská krajina p352 a

BRATISLAVA - Dúbravka, far. kostol  → olejomaľba Nanebovzatie P. Márie r413.1 b

BRATISLAVA - Rača, far. kostol sv. Filipa a Jakuba  → nást. maľby presbytéria (Kristus, apoštoli) c125 a

BRATISLAVA, obrazy v cirkev. a súkrom. majetku:
 → Kristus kriesi mládenca z Naim a011 a;  → Kristus na kríži r415 b;  → Anjeli adorujú Eucharistiu c185 a;
 → Sv. Alžbeta Portugalská g191 a;  → Sv. Jozef Pestún n318x3.2 a;  → Abrahám a Melchisedech r414 a;
 → Zuzana a starci r392;  → Venuša a Mars r417X


m e n u  ]  [  t o p  ]